Forslag til Budget Administrativ høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Budget Administrativ høring"

Transkript

1 Forslag til Budget - Administrativ høring Randers Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Billetkontrol (bilag 10) Letbanesekretariatet (bilag 11) Total - netto Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt Sekretariatet Regnskab til afregning Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune: 1

2 Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. Der er foretaget forlængelser af flere kontrakter i Randers Kommune. Dette medfører, at eurobonus bortgår fra maj (indregnet i ruteudgifterne), mens brændstofbonus udgår fra. Der er ikke beregnet passagerbonus for, hvorfor passagerbonussen forventes fordoblet i. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på kørselsomfanget på bybus- eller lokalruter fra K17. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne. Bus-IT og øvrige udgifter I forhold til budget er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens drift af rutebilstation fordeles efter afgange. Drift af Wi-Fi, realtid, datatrafik, videoovervågning og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte fordeles efter andelen af udstyr i busserne. Udgifter til gebyrer ved billetsalg samt til Midttrafik app er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget er samme omsætning som i januar-april, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på papperiodekort, idet periodekortet i løbet af vil blive introduceret på Midttrafik app. Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af Randers Rutebilstation (kunde- og holdepladsfaciliteter) og til tælleløsning (bus-it), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafikselskabet. Indtægter Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i er på 1,4 %. Flextrafik Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. 2

3 - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke teletaxa i Randers Kommune. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at udgifterne vil stige i på grund af flere ture. Kontrolafgifter Randers Kommune har fået et budget på kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Randers Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Letbanesekretariatet Budgettet for er en fremskrivning af budget. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter). Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Randers Kommunes budget. Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter. Dette har samlet set medført en stigning i rejsekortbudgettet for Randers Kommune på 0,2 mio. kr. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3

4 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Randers Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 g Strækning Regnskab Forventet regnskab Budget Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund Budgetberegning K g Busterminalen Plantanvej - Jennumparken - Gørtlervej - Kærsmindebadet Mariagervej - Busterminalen - Helsted - Vorup Budgetberegning K g Paderup Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup Budgetberegning K g Paderup Budgetberegning K g Dublering på rute Mindre dublering fra K E g Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13) Budgetberegning K E g Dublering Nordskelllet på - rute Glarbjergvej 4E - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup Mere dublering fra K g Romalt Budgetberegning K g Dublering på rute g Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg Budgetberegning K g Dublering på rute g Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum Budgetberegning K g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum) Budgetberegning K g Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup Budgetberegning K g Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St Budgetberegning K g Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem Budgetberegning K g Dublering på rute Vejarbejdskørsel overstået g Busterminalen - Kristrup Århusvej - - Romalt Frederiksdalvej - Paderup - - Sdr. Stånum Borup - - Brusgård Budgetberegning K g Haslund - Vorup Budgetberegning K g Tirsdalens Skole-Sondermarksskolen-Tebbestrup Budgetberegning K g Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen Budgetberegning K g Dublering på rute N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K S g Natbus Budgetberegning K N g Natbus Budgetberegning K Ø g Natbus Budgetberegning K g Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli g Bonus for sparret brændstofforbrug Udgår fra g Tilfredshedsbonus Inklusiv tilfredshedsbonus for Justeret til forventet årsniveau Sum

5 Lokal kørsel 231 n Randers - Stevnstrup - Langå n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (NT medfinansierer) n Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj g Idrætskørsel g Idrætskørsel g Idrætskørsel g Idrætskørsel N231 n Natbus N237 n Natbus N238 n Natbus R n Havndal Skole A R n Havndal Skole B R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Grønhøjskolen R n Korshøjskolen R n Korshøjskolen R n Korshøjskolen R n Blicherskolen R n Blicherskolen R n Asferg Skole R n Asferg og Fårup Skole R n Fårup Skole og Bjerregrav Skole R n Bjerregrav Skole R n Langå-Torup-Dagsvad-Langå R n Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum R n Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen R n Assentoftskolen R n Assentoftskolen R n Svømmekørsel til Blicherskolen R n Halkørsel til Fåruphallen A R n Ungdomsskolekørsel (Langå) A R n Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen B R n Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen C R n Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen D R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen E R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen R n Svømmekørsel, 10. udbud pakke R n Ældrekørsel Ophører fra K Ophører fra K Kørselskompensation ved reduceret kørsel Sum Total Randers Kommune

6 Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune Regnskab Budget Budget Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Bilag 3: Budget for indtægter fra busdrift i Randers Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Div. Indtægter Erhvervskort Kontrolafgifter Kompensation til Region ( ) ( ) ( ) Total Oversigt over udgifter til handicapkørsel Randers Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Randers Kommune Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Randers Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Randers Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 7: Budget for Kommunal kørsel i Randers Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Randers Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Hjælpemidler Brækket ben Lægekørsel Special kørsel med voksne Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med voksne - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Bilag 8: Budget Trafikselskabet Budgetforslag Randers Budget PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti Billetkontrol Tælleudstyr Rutebilstationer Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. 7

8 Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Randers Kommune Regnskab, vedtaget budget og budget (adm. høring), alle i årets priser Kommune: Randers (beløb i kr.) Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Bilag 10: Kontrolafgifter Randers Billetkontrol Forslag til budget Bestiller Kontrolafgifter administration Randers Bilag 11: Letbanesekretariat Randers Bestiller Regnskab Budget Budget Randers Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Randers Bestiller Regnskab Budget Budget Randers

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune: Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Randers Kommune Regnskab Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Randers Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.717.000 90.795.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Randers Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 90.439.458 89.135.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Randers Kommune Randers Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 91.947.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Randers Kommune Randers Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 92.446.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Randers Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000 90.705.000 (bilag 2) Indtægter -29.588.371-30.658.000-29.695.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Randers Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1. kvartal

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Viborg Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Herning Kommune / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Viborg Kommune / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Viborg

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune: Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Skive Kommune - Regnskab 2017

Skive Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring 5 6

Forslag til budget Politisk høring 5 6 Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 13.694.981 14.120.562 12.776.000-1.344.562

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Favrskov Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 15.527.527 15.756.061 13.359.000-2.397.061 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

Favrskov Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter 25.442.413 25.195.396 25.430.000 25.457.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Skanderborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Horsens Kommune Horsens Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 48.933.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab, juni, september Difference Kørselsudgifter 44.996.735 46.128.153

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Viborg Kommune Viborg Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 46.667.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune: Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Horsens Kommune - Regnskab 2017

Horsens Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Holstebro Kommune Holstebro Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 204101 Kørselsudgifter 28.002.984 26.634.000 27.653.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere