Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan"

Transkript

1 Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

2 Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle Ina Elmer Else Marie Nørgaard Hanne Krag Kaasgaard Ole Gregor Helle Witt Tryk: Findes kun som elektronisk dokument. Henvendelse om publikationen: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Publikationen kan citeres med kildeangivelse ISBN: november

3 Indhold 1. Indledning 2. Kommuneplanerne og digital forvaltning 3. PlansystemDK et offentligt register over planer efter planloven 4. Offentliggørelse af forslag til kommuneplaner indberetning til PlansystemDK 5. Den digitale plan i PlansystemDK pdf-filen 6. Pakning af hjemmesiden til pdf-fil 7. PlanDK2 oversigt over kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 8. PlanDK3 - over kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen 9. Rammer for revision af plandokumenter i PlansystemDK 10. Rammer for ændring af indberettede oplysninger til PlanDK2 11. Rammer for revision af kommuneplandokumenter på kommunens hjemmeside 12. Tydelig markering af den juridiske kommuneplan på kommunens hjemmeside 13. Brug af link i den digitale kommuneplan 14. Sammenskrivning af kommuneplanen ved større ændringer 15. Krav til kort 16. Sammenhæng til Miljøportalen 17. Skriv til nettet 3

4 1. Indledning Denne vejledning knytter sig til Planlovens 54 b og Miljøministeriets cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister PlansystemDK og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret. Formålet med vejledningen er at beskrive de gældende regler for indhold og revision af digitale kommuneplaner både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside. Overblik over disse regler er vigtig for de faggrupper, der arbejder med udviklingen af de digitale kommuneplaner, bl.a. planlæggere, itkonsulenter og webredaktører. Kommuneplanernes form ændres radikalt i disse år. Fra alene at være en trykt publikation, der suppleres med trykte tillæg, har de fleste kommuner i dag deres kommuneplan liggende i digital form på deres hjemmeside. I forbindelse med Kommuneplan 2009 har en række kommuner valgt at udarbejde kommuneplanen som en digital plan på kommunens hjemmeside. Nogle som en fuldt udviklet digitaliseret kommuneplan, der omfatter alle kort og tekster, og som også er produceret digitalt. Andre kommuner har valgt en trykt publikation, der lægges på nettet som et samlet dokument - typisk en pdf-fil. Og nogle kommuner har valgt en kombi-model, hvor pdf-filer suppleres med interaktive søgemuligheder på kort. I kombi-modellen er kommuneplanes rammer for lokalplanlægning typisk web-gis og indeholder søgemuligheder, mens kommuneplanens hovedstruktur og planens forudsætninger er uploadet som pdf-filer. Det forventes, at flere kommuner i de kommende år vil producere deres kommuneplan som en fuldt udviklet digitaliseret plan på kommunens hjemmeside. De digitale kommuneplaner på kommunens hjemmeside giver mange nye muligheder for at præsentere planens tekst og kort og for at kommunikere med erhvervslivet, organisationer og borgerne. Muligheder som skal udvikles og bruges inden for lovgivningens rammer. Vejledningen har fokus på, hvordan planerne indberettes til PlansystemDK, og hvornår der kan ændres på hjemmesiden, herunder kravet om sammenskrivning i forbindelse med vedtagelse af større ændringer af kommuneplanen. Vejledningen supplerer Vejledning om kommuneplanlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= fra maj 2008, som indeholder detaljeret vejledning om kommuneplanens indhold, revision, redegørelse mv. Desuden findes nærmere regler om indberetning til PlansystemDK på plansystemets hjemmeside Vejledningen ændrer ikke på den metodefrihed som kommunerne har ifølge planloven, men giver gode råd til, hvordan friheden kan udnyttes inden for lovgivningens rammer. Der er fortsat behov for at tilpasse kommuneplanerne til udviklingen af it-teknologien. KL har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og 11 kommuner i 2009 startet et projekt om konvertering af digitale kommuneplaner til PlansystemDK. Projektet skal søge at finde en digital løsning på den udfordring, det er at forene kommunernes ønsker om at arbejde med og videreudvikle digitale kommuneplaner med kravet om overblik i forhold til gældende og historiske plandokumenter og at kunne anvende dem digitalt på en ensartet måde. 4

5 Denne vejledning findes på styrelsens hjemmeside og på Pdf-udgaven af vejledningen indeholder også link til andre omtalte vejledninger og de retsforskrifter, der gælder ved redaktionens slutning. Redaktionen er afsluttet den april Kommuneplanerne og digital forvaltning Kommuneplanerne indgår som en vigtig del af den digitale forvaltning i den offentlige sektor. Kommuneplanernes retningslinjer, rammer for lokalplanlægning og kort bruges dagligt i den kommunale forvaltning som grundlag for udvikling af kommunen og for behandlingen af ansøgninger om byggeri mv. Kommunernes plandata bruges også til en lang række formål fx som grundlag for ejendomsvurderingen, udviklingsstrategier for erhvervslivet, borgernes valg af bolig, ejendomsmæglernes rådgivning, kreditinstitutionernes ejendomsvurderinger og de bruges af nabokommunerne og den statslige miljøog naturforvaltning. Miljøministeren har derfor i 2006 oprettet et landsdækkende digitalt register, PlansystemDK, der skal indeholde oplysninger om kommuneplaner og lokalplaner. PlansystemDK stiller plandata til rådighed for alle og leverer data til mange formål, herunder data til Danmarks Arealinformation, hvor kommunernes plandata kan ses i sammenhæng med andre arealinformationer. PlansystemDK og ensartede standarder for plandata er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå fælles fordele af digital forvaltning i den offentlige og private sektor. Den digitale kommuneplan findes både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside. PlansystemDK og kommunernes hjemmesider udfylder forskellige roller: PlansystemDK er det sted, hvor den officielle, juridisk gældende kommuneplan og ændringer af kommuneplanen ligger. Her er kommuneplanen offentligt tilgængelig og alle - myndigheder, advokater, ejendomsmæglere, borgere - kan få overblik over den samlede planlægning i landet på tværs af kommuner og regioner. Man kan i PlansystemDK følge historikken hvad var gældende hvornår? Kommunens hjemmeside kan på en spændende og forståelig måde fortælle, hvad der er kommunalbestyrelsens overordnede mål med udviklingen i kommunen, hvad er mål, retningslinjer og rammer i de enkelte områder i kommunen. Kommunen kan supplere beskrivelsen af kommuneplanen med andre oplysninger fx link til lovgivning, rapporter, videoklip mv en indpakning, der kan gøre kommuneplanen lettere at forstå. 3. PlansystemDK et offentligt register over planer efter planloven PlansystemDK er oprettet af miljøministeren i 2006 med hjemmel i planlovens 54 b. Det er et landsdækkende offentligt digitalt register over planer udarbejdet efter planloven. Formålet med PlansystemDK er at samle oplysninger om gældende kommune- og lokalplaner i et landsdækkende digitalt register, at stille planerne til rådighed for alle over internettet og sikre, at kommunerne kun skal indberette planer ét sted og én gang, Plansystemet indeholder oplysninger om forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner, kommuneplaner og ændringer til kommuneplaner (kommuneplantillæg), kommuneplanstrategier, rammer for lokalpla- 5

6 ners indhold samt zonekort. Plansystemet giver alle en let adgang til alle kommuners planer. Også ophævede planer er tilgængelige i plansystemet. I plansystemet kan der søges på planer og planforslag ud fra kommunenavn, status og dato eller der kan søges efter planer på kort. Landinspektørforeningens efteruddannelseskursus Kommuneplanjura Helle Witt Miljøministeriet har ansvaret for registerets opbygning og indtil videre også for dets drift. Kommunerne har ansvaret for kvaliteten af de plandata, som kommunen har indberettet til registeret. Registret er offentligt tilgængeligt og brug af registeret er gratis. 4. Offentliggørelse af forslag til kommuneplaner indberetning til PlansystemDK Miljøministeren har udarbejdet nærmere regler for, hvordan kommunerne skal indsende planer og planforslag til Plansystemet. Reglerne fremgår af Cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister - PlansystemDK - og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret. Reglerne skal sikre, at planerne og plandata stilles til rådighed for alle herunder også for andre systemer fx Danmarks Miljøportal og kommunens sagsbehandlersystemer. Reglerne skal også sikre at alle plandata indberettes på en standardiseret måde. I PlansystemDK kan man finde planernes egenskabsdata bl.a. oplysninger om offentlighedsperiode og tidspunkt for endelig vedtagelse. Der er også oplysninger om den geografiske udstrækning, planbestemmelser samt alle plandokumenter i digital form (pdf-format). PlansystemDK er den officielle måde for kommunerne at orientere miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder om bl.a.: 6

7 Strategi for kommuneplanlægningen i henhold til lovens 23 a, stk. 1 Eventuelle vedtagne ændringer af strategien, jf. lovens 23 a, stk. 6 Et planforslag i henhold til lovens 25, stk. 1 En endelig vedtaget plan i henhold til lovens 30, stk. 1 Plansystemet kan modtage og videresende besked om planforslag og endeligt vedtagne planer til statslige, regionale og kommunale myndigheder. Ved indsendelse af planer til registeret skal kommunen markere, til hvilke myndigheder systemet skal videresende besked om planerne til. Høringsfristen på minimum 8 uger over forslag til kommuneplaner og ændringer til en kommuneplan regnes fra den dag, planforslaget er indsendt til samtlige berørte myndigheder gennem PlansystemDK. Det er kommunens ansvar, at de myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget og den berørte nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker jf planlovens 25, er markeret som modtagere af oplysninger om planforslaget. For sen eller mangelfuld fremsendelse gennem PlansystemDK bevirker, at fristen efter 24, stk. 3, må forlænges tilsvarende (se Afgørelser og vejledende udtalelser fra Planstyrelsen 13/1986 om manglende underretning af en statslig myndighed). Afgørelsen findes på styrelsens hjemmeside: BF16/53612/Planstyrelsen_Afgoerelser_og_vejledende_udtalelser.pdf Samtidig med indsendelse af forslag til kommuneplan og de endeligt vedtagne rammer i kommuneplanen for lokalplaners indhold skal kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om planens eller planforslagets identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. til registeret. Plandokumentet skal ifølge cirkulæret 2, stk. 2 indsendes digitalt i pdf-format, som er et af de formater, Videnskabsministeriet har godkendt til udveksling af digitale dokumenter mellem offentlige myndigheder. Hvis kommunen i planstrategien beslutter, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, jf. 23 a, stk. 2, skal den samlede kommuneplan indberettes som forslag. Ved fuld revision er det således ikke tilstrækkeligt kun at indberette de rammeområder eller de retningslinjer, der ændres i forhold til den gældende kommuneplan. Det anbefales, at planforslaget lægges ind i god tid inden offentliggørelsen. Det giver kommunen tid til at tjekke, at oplysningerne er lagt rigtigt ind, og at systemet virker efter hensigten. Den digitale indsendelse af dokumentet erstatter ikke den offentliggørelse, som sker ved annoncering i de lokale dag og/eller ugeblade, som dækker kommunens geografiske område. Den endeligt vedtagne kommuneplan er gyldig fra planens vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Orientering af miljøministeren og andre myndigheder om den endeligt vedtagne kommuneplan sker ved indsendelse af dokumentet til PlansystemDK. Indsendelse af plandokumentet til PlansystemDK skal ifølge planlovens 30 ske senest samtidig med, at kommunalbestyrelsen foretager en offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen. Det dokument, der indsendes til PlansystemDK, skal være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse. 7

8 5. Den digitale kommuneplan i PlansystemDK pdf-filen Ved kommunens indberetning af planforslag og endeligt vedtagne planer til PlansystemDK, sendes besked om planen på baggrund af kommunens udpegning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder og til den berørte nationalparkfond med henblik på at sikre, at der tages højde for deres interesser. Alle har herefter adgang til planforslaget eller kommuneplanen via den indberettede pdf-fil. Pdf-filen i PlansystemDK er det juridisk gældende plandokument. Det er det plandokument, der danner baggrund for høring af borgere og myndigheder og for eventuelle klagesager. Plandokumentet skal kunne udskrives af myndigheder, borgere og interessegrupper, der ønsker en udskrift af hele kommuneplanen. Hjemmeside og PlansystemDK Både og Hjemmeside P L A N S Y S T E M D K Kommuneplan2009 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplan2013 Pdf-filen skal indeholde hele kommuneplanen eller hele forslaget til ændring af kommuneplanen (kommuneplantillæg), dvs. hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning, retningslinjer, kort, redegørelse, og evt. VVM-vurdering. Pdf-filen kan endvidere indeholde den tilhørende miljøvurdering. Er der uoverensstemmelse mellem pdf-filen i PlansystemDK og oplysningerne på kommunens hjemmeside, er det indholdet i den indberettede pdf-fil, der er gældende. 8

9 Planloven har til formål at inddrage offentligheden i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet. Derfor er det vigtigt, at der tænkes formidling, præsentation og format både i forhold til kommunens hjemmeside og i forhold til den pdf-fil, der indsendes til plansystemet. Ved valg af computerprogram er det derfor vigtigt at sikre, at systemet kan danne en præsentabel pdf-fil uden at skal bruges mange ekstra ressourcer på denne lay-out. Hjemmesiden kan give en god formidling til borgerne om kommunalbestyrelsens overordnede mål for udviklingen i hele kommunen og kommuneplanens indhold for de enkelte ejendomme. Pdf-filen skal også præsentere kommuneplanen på en overskuelig måde, den skal være hensigtsmæssig at udskrive og pdf-filen bør indeholde en indholdsfortegnelse. Det skal være tydeligt, hvilke retningslinjer og kort der hører sammen, og endelig skal kortene i pdf-filen være entydige og umiddelbart læselige. Kommunen bør også tænke på, at dokumentet er det officielle dokument, der danner baggrund for dialogen med de statslige, regionale og kommunale myndigheder om planforslaget. Det bør derfor have en udformning og en standard, som svarer til de øvrige officielle dokumenter fra kommunen. 6. Pakning af hjemmesiden til pdf-fil By- og Landskabsstyrelsen vil udarbejde gode råd om, hvordan hjemmesider kan pakkes som pdffiler. De gode råd kan findes på PlansystemDK s hjemmeside: 7. PlanDK2 oversigt over kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Indberetningen af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning til PlansystemDK skal ske i overensstemmelse med datamodellen PlanDK2. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. af rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold, herunder oplysninger om zonestatus, der er endeligt vedtaget til registeret digitalt. Indberetning skal ledsages af plandokumentet i pdf-format. Nærmere oplysninger om datamodellen ligger på internetadressen: 8. PlanDK3 - over kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen I samarbejde med KL og kommunerne har By- og Landskabsstyrelsen standardiseret, hvordan kommuneplanens retningslinjer for emnerne i planlovens 11a kommuneplankataloget fremover skal indberettes i plansystemet. Det drejer sig om de emner i kommuneplanerne, som har afløst de gamle regionplanemner. Der er udarbejdet en datamodel for registrering af kommuneplanretningslinjerne efter planloven 11 a, kaldet PlanDK3. By- og Landskabsstyrelsen har stillet en foreløbige datamodel til rådighed for kommunernes arbejde med Kommuneplan Datamodellen forventes at blive obligatorisk i forbindelse med revision af Cirkulære nr. 68 af 6. september

10 Standardiseringen sikrer, at kommuneplanens retningslinjer og kort fremover kan indberettes til PlansystemDK på en standardiseret måde og samtidigt bidrage til fremtidens digitale forvaltning. Det vil via standarderne blive muligt at sammenligne kommuneplanemnerne på tværs af kommunegrænser, og at lave regionale og landsdækkende analyser mm. Standardiseringen er godkendt i Videnskabsministeriet. Det sker for at sikre sammenhæng med andre typer af data og for at sikre, at kommuneplanemnerne kan bidrage til fremtidens digitale forvaltning. Der vil blive udarbejdet detaljerede registreringsvejledninger for indberetning af emnerne efter planloven 11 a, herunder regler for kortenes nøjagtighed, samt hvilke planoplysninger der skal tilknyttes kortene. PlanDK2 og PlanDK3 P L A N S Y S T E M D K Kommuneplantillæg Hovedstruktur Retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Kort Redegørelse 10

11 Kommuneplanens enkelte dele Kommuneplanerne kan opbygges forskelligt og kan bestå af: En hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Generelle rammer for lokalplanlægning Rammer for lokalplanlægning Kort Redegørelse for planens forudsætninger Miljøvurdering Kommuneplanens hovedstruktur 11, stk. 2 Hovedstrukturen omfatter hele kommunen og afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen. Hovedstrukturen kan illustrere kommunens fremtidige opbygning og den giver et overblik over planens indhold. Det er almindelig praksis at ledsage hovedstrukturen med et eller flere kort, der giver et overblik over de valgte hovedtræk i arealdisponeringen for hele kommunen. Et godt oversigtskort kan give overblik over sammenhænge mellem arealinteresserne i kommunen, og det kan dermed være en overskuelig indgang til planen for borgere, erhvervsliv, foreninger og myndigheder. Hovedstrukturen bør vise hele kommunen med et så detaljeret baggrundskort, at man kan orienterer sig på lokalniveau. Kortet kan eventuelt suppleres med kort over delområder. Retningslinjer for arealanvendelse 11 a Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen mv. for en række emner nævnt i planlovens 11 a. Retningslinjerne skal vises på kort og kan relateres til kort i hovedstrukturen, rammedelen eller til særlige emnekort med afgrænsning af områder. PlanDK3 indeholder retningslinjer for indberetning af retningslinjerne i PlansystemDK. Når retningslinjerne refererer til kort, skal der være en entydig henvisning fra retningslinjen til det pågældende kort. Rammer for lokalplanlægning 11 b Rammerne for lokalplanlægning består af bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelse mv. og af afgrænsning af områder på kort. Rammerne skal vises på kort og skal omfatte nye byområder og byggeri og anlæg, som forudsætter en lokalplan og omfatter normalt ikke hele kommunens område. PlanDK2 indeholder retningslinjer for indberetning af rammer for lokalplanlægning i PlansystemDK. PlanDK2 indeholder også oplysninger om zonestatus. Kort 11, stk. 3 Der er i planlovens 11, stk. 3 krav om, at de afgrænsede områder i kommuneplanens retningslinjer og rammer skal vises på kort. Kortet er en væsentlig del af det juridiske dokument og skal være med i pdf-filen. Redegørelse for planens forudsætninger 11 e Planloven indeholder en række minimumskrav til, hvad redegørelsen for planens forudsætninger skal indeholde. Det gælder bl.a. den forudsatte rækkefølge, beskyttede områder efter anden lovgivning og sammenhæng til bindende sektorplaner som vand-, Natura og råstofplaner. 11

12 Vurdering af virkningerne på miljøet VVM 11 g Enkeltanlæg, der antages at påvirke miljøet væsentlig, må ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt) Planloven har særlige regler for indholdet af en VVM-redegørelse, der er et kommuneplantillæg med særlige krav til indhold og procedurer. Miljøvurdering Kommuneplaner skal som hovedregel miljøvurderes. Kravet om miljøvurdering af kommuneplaner er normalt begrænset til de dele af kommuneplanforslaget, som indeholder ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. 9. Rammer for ændring af plandokumenter i PlansystemDK Når et forslag til kommuneplan er sendt til høring hos offentlige myndigheder gennem PlansystemDK, kan der ikke ændres i pdf-filen. Det anbefales derfor, at der læses grundigt korrektur på dokumentet, inden det indberettes gennem plansystemet. Hvis der efterfølgende konstateres fejl eller mangler kan pdf-filen kun ændres ved at fremsende et nyt forslag til samtlige myndigheder med angivelse af en ny høringsfrist på mindst 8 uger. Ændringer af planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan ske i overensstemmelse med planlovens regler herom i 27, stk. 2. Der kan efter planloves 27, stk. 2 foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Hvis ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Kommunen skal bruge plansystemdk til at informere om den supplerende høring. Når en endelig vedtaget plan er sendt til offentlige myndigheder og registreret i PlansystemDK, kan der kun ændres i planen i overensstemmelse med planlovens regler for ændring af kommuneplanen. 10. Rammer for ændring af indberettede oplysninger til PlanDK2 Samtidig med indsendelse af pdf-filen med forslag til og / eller de endeligt vedtagne rammer i kommuneplanen for lokalplaners indhold skal kommunalbestyrelsen digitalt indberette oplysninger om planens eller planforslagets identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med datamodellen PLanDK2. Datamodellen ligger på internetadressen Når en plan i PlansystemDK har status af enten forslag eller vedtaget, må der som udgangspunkt ikke ændres i de indberettede oplysninger i PlanDK2. Hvis der er uoverensstemmelse mellem indholdet i pdf-filen i plansystemet og de oplysninger, der er indmeldt til PlanDK2, er det indholdet af pdf-filen, der er gældende. Såfremt kommunalbestyrelsen har indlagt oplysninger i PlanDK2, der ikke er i overensstemmelse med indholdet af pdf-filen, skal oplysningerne i PlanDK2 derfor rettes hurtigst muligt. Det gælder fx hvis den geografiske udstrækning af et rammeområde i PlanDK2 ikke er identisk med kortet i pdffilen. 12

13 11. Rammer for ændring og revision af kommuneplandokumenter på kommunens hjemmeside Indholdet af de kommuneplandokumenter, som kommunen viser på sin hjemmeside, skal være identisk med de plandokumenter, der ligger i pdf-format i PlansystemDK og med de geografiske afgrænsninger, der er indmeldt i PlanDK2 og PlanDK3. Retningslinjer, rammer og redegørelsen skal have samme ordlyd. Opbygningen af kommuneplanen på hjemmesiden kan være forskellig fra pdf-filen, hvis det ikke har nogen betydning for forståelse af planen. I tvivlstilfælde er det indholdet i pdf-filen, der er gældende Forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner Når kommunen har orienteret miljøministeren og andre myndigheder om et forslag til kommuneplan gennem PlansystemDK, kan der ikke ændres i forslaget på hjemmesiden. Planforslaget skal låses under offentlighedsperioden og indtil offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Der kan således ikke ske en løbende revision af planforslaget i offentlighedsperioden eller i perioden indtil den endelige vedtagelse. Hvis kommunen ønsker åbenhed om forslag til ændringer i planforslaget, kan det ske ved at beskrive de foreslåede ændringer et andet sted på siden. Det kan fx være i særskilte bokse ved siden af det planforslag, der er i offentlig høring. Det er vigtigt, at der er en tydelig markering af, at de foreslåede ændringer ikke er en del af det offentliggjorte planforslag. Denne åbne dialog om forslag til ændringer af planforslaget kan ikke erstatte høring og eventuel offentliggørelse af et nyt planforslag efter planlovens regler i Endelig vedtagne kommuneplan Der kan kun ske ændringer i de endeligt vedtagne kommuneplandokumenter på kommunes hjemmeside i overensstemmelse med planlovens regler om revision af kommuneplanen 23 a og tilvejebringelse af forslag til ændringer af kommuneplanen jf. 23c. Ændringerne af kommuneplanen på kommunens hjemmeside kan derfor kun ske ved at vedtage en fuld revideret kommuneplan eller ved at vedtage en revision af dele af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Det gælder for udarbejdelse af retningslinjer, rammer for lokalplanlægning, kort og redegørelse for planens forudsætninger. Det gælder også for materiale der er linket til, når det pågældende materiale er en del af kommuneplanen. Der kan heller ikke ændres på beskrivelsen af forudsætningerne for kommuneplanen. Men det er muligt at supplere hjemmesiden med nyere oplysninger i særskilte bokse ved siden af planen. Den befolkningsprognose og de skoledistrikter, der er forudsætninger for kommuneplanen kan ikke ændres i kommuneplanen, men hjemmesiden kan suppleres med oplysninger om nyere befolkningsprognose, evt. nye skoledistrikter mv. I forbindelse med planstrategien kan der dog ske visse ændringer (konsekvensrettelser) i kommuneplanen uden offentlighedsprocedure i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planstrategien. Som konsekvensrettelser betragtes rettelser, der er en direkte følge af den overordnede planlægning eller lovgivningen, og som er bindende for kommuneplanlægningen, fordi de er så præcise, at de ikke giver råderum for kommunens planlægning, jf. Vejledning om kommuneplanlægning. 13

14 Ændringer og redaktion af kommuneplanen på hjemmesiden kan kun ske ved: at vedtage en ny kommuneplan eller et kommuneplantillæg for særlige emner eller områder som opfølgning på en planstrategi i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herfor ( 23 a) at vedtage et kommuneplantillæg med ændringer efter indkaldelse af ideer og forslag (foroffentlighed jf. 23 c) eller at vedtage et kommuneplantillæg, dog kun ved mindre ændringer at ændre indhold der er en direkte følge af ændringer i lovgivningen, når ændringen er bindende for kommuneplanlægningen og ikke giver råderum for kommuneplanlægningen. 12. Tydelig markering af den juridiske kommuneplan på kommunens hjemmeside Kommunerne har ifølge planloven stor metodefrihed i kommuneplanlægningen. Det gælder prioritering og valg af emner, disponeringen og opdeling af planerne, inddragelse af offentligheden og det gælder valg af it-løsninger. Nogle kommuner vælger en smal kommuneplan med fokus på anvendelse af kommunens arealer. Andre kommuner vælger en bred indgang, hvor også målsætninger inden for andre politikområder som kultur, børn og ældre fastlægges i kommuneplanen. De juridiske muligheder for at ændre og redigere plandokumentet i plansystemet og ændre på de hjemmesider, der præsenterer kommuneplanen bør indgå i kommunens overvejelser om, hvad der skal indgå i kommuneplanen. Vælger kommunen fx at lade beslutningen om en række overordnede mål for udviklingen af den kommunale service være en del af kommuneplanlægningen og kommuneplandokumentet kan disse målsætninger kun ændres i forbindelse med revisionen af planen. Det er vigtig, at kommunen sikrer, at det tydeligt fremgår, hvilke dele af kommunens hjemmesider, der er den juridiske del af kommuneplanen og hvilke af kommunens hjemmesider, der alene er supplerende oplysninger eller indpakning, med henblik på at sikre en god information om planen. Nogle kommuner vælger at have de supplerende bemærkninger i en boks på skærmsiderne, med tydelige bemærkninger af, at det ikke er en del af kommuneplanen. På den måde er der en tydelig markering af, hvad der hører med til kommuneplanen, og hvad der er informative supplerende bemærkninger til planen. 13. Brug af link i den digitale kommuneplan Det er meget almindeligt at bruge link både i den digitale kommuneplan på hjemmesiden og i pdf-filen i plansystemet. Kommunerne bruger link til at sende læseren hen til andre sider i kommuneplanen for at finde supplerende tekst og bestemmelser fx fra de specifikke rammebestemmelser til de generelle rammebestemmelser. Desuden bruger kommunerne link til at vise læseren hen til andre relevante dokumenter, der ikke er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen kan indeholde link til nyttige oplysninger, som ikke er en del af planen. Det gælder fx lovgivning, statslige redegørelser, oversigt over statslige interesser mv. 14

15 Kommuneplanen kan indeholde interne link, der viser hen til et andet sted i kommuneplanen og link til plandokumenter, som ligger i PlansystemDK. Når retningslinjer fra kommuneplantillæg med VVM-redegørelse indarbejdes i kommuneplanen, og kommunen forsat ønsker at henvise til det omfattende materiale i VVM-redegørelsen, er det en oplagt løsning at henvise til det oprindelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelsen, der ligger i plansystemet ved at linke til planen i PlansystemDK. Oplysninger og overvejelser, der er en lovpligtig del af redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger som fx turistpolitiske overvejelser og befolkningsprognoser, skal fremgå af kommuneplanen. De kan således ikke placeres uden for kommuneplanen og indgå i kommuneplanen ved hjælp af et link. I tilknytning til kommuneplanen på hjemmesiden kan der være link til relevant lovgivning, sektorplaner, baggrundsrapporter mv., som ikke er en del af kommuneplanen. Det er en forudsætning, at det tydeligt fremgår, at det materiale, der linkes til, ikke er en del af kommuneplanen fx ved at anbringe linkene i en særskilt boks på siden. 14. Sammenskrivning af planer Efter planlovens 23 f skal kommunalbestyrelsen sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold (en indholdsfortegnelse) og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser som offentligheden skal have adgang til at benytte. På hjemmesiden kan sammenskrivningen laves enkelt ved at udskifte relevante dele af kommuneplanen med den nye tekst og den nye afgrænsning på kortet med indholdet i det vedtagne kommuneplantillæg. I PlansystemDK vil det vedtagne kommuneplantillæg ligge som en selvstændig pdf-fil, og dermed sikre planens historik. For at sikre, at borgerne altid kan finde en sammenskrevet kommuneplan, kan kommunen vælge at indmelde den sammenskrevne plan i PlansystemDK som et samlet dokument. I PlanDK2 ændres den geografiske udstrækning af de enkelte rammeområder løbende i forbindelse med vedtagelse af ændringer til kommuneplanen. 15. Krav om entydige afgrænsninger på kort De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægning, skal vises på kort. Områderne skal afgrænses entydigt på kortbilag både på kommunens hjemmeside og i den pdf-fil der lægges i PlansystemDK. I tilknytning til datamodellerne, PlanDK2 og PlanDK3, er der udarbejdet registreringsvejledninger for, hvordan rammerne for lokalplaners indhold og retningslinjerne digitalt skal registreres på kort. For planemner med ejendomsretlig betydning, fx lokalplanerne, er det anbefalet, at det digitale matrikelkort benyttes som reference for digitalisering af planernes geografiske udstrækning. Det samme gælder for kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner, der bruges til administration af bl.a. byggesager. De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjerne efter 11 a skal ifølge registreringsvejledningen for PlanDK3 registreres efter en kombination af det fælles offentlige admini- 15

16 strationsgrundlag FOT og de nyeste ortofoto, der indeholder nyttig information om let genkendelige landskabselementer som fx hegn, åer og grøfter. I de kommuner hvor FOT endnu ikke er færdigt, anbefales det at benytte Kort- og Matrikelstyrelsens Top10DK. For at sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænser er det vigtigt, at de geografiske afgrænsninger af områderne sker efter samme reference i alle kommuner. Valget af FOT som reference sikrer endvidere sammenhæng med andre korttemaer om andre emner end dem, der er en direkte del af kommuneplanen. Valget af FOT og ortofoto som referencer gør det muligt at opfylde planlovens krav om, at afgrænsningen skal være præcis og entydig. Krav om kortenes nøjagtighed, som findes i afgørelser fra Naturklagenævnet, er opfyldt ved valg af de nævnte referencer, og der vil fx normalt ikke være problemer med at præsentere hovedstrukturkort i 1: og detailkort i 1: Samtidigt sikres det, at kort over retningslinjernes afgrænsning uden problemer kan relateres til kort i hovedstrukturen og rammedelen eller til særlige emnekort med afgrænsning af områder, der reserveres til bestemte formål. Kortene over retningslinjerne kan på denne måde også direkte danne grundlag for hovedstrukturen. Det er almindelig praksis at ledsage hovedstrukturen med et eller flere kort, der kan give et godt overblik over de valgte hovedtræk i arealdisponeringen for hele kommunen både i byerne og i det åbne land. De indberettede kort over retningslinjerne vil kunne ses fx på Plansystemets kortvisning på og på miljøportalen. Alle kan trække oplysningerne i Plansystemet online. På denne måde sikres, at det er kommuneplanens geografiske afgrænsninger af retningslinjerne og rammerne, der bruges og vises på også de mange andre offentlige og private hjemmesider, der trækker på plansystemtes oplysninger. De indberettede kort over retningslinjerne vil kunne downloades til ens egne systemer og fx udskrives som kort over arealplanlægningen for hele kommunen i fx 1: eller 1: Kort i pdf-format ser stort set ens ud for alle, der læser dem eller udskriver dem. Derfor anbefales det, at den indberettede pdf-fil indeholder et eller flere oversigtskort, hvor kommunen har sammensat hovedstrukturkort på baggrund af de emner og temaer, som indgår i kommuneplanens hovedstruktur. Disse hovedstrukturkort bør have en nøjagtighed, der svarer til mindst 1: Nogle pdf-værktøjer åbner mulighed for at zoome ind og ud i kortet i pdf-filen, så kortet både kan bruges til at vise oversigt planen i et delområde og til at vise entydige afgrænsninger af områder. Zoomværktøj der relaterer til dynamiske oplysninger på nettet må ikke bruges i pdf-filen. Sammenhæng til Miljøportalen PlansystemDK stiller data til rådighed ved hjælp af de fælles udvekslingsstandarder og formater, som er aftalt. På den måde er det muligt for alle at se og hente plandata i Plansystemet. Med Danmarks Miljøportal er det aftalt, at data trækkes online fra Plansystemet, således at alle de rammer for lokalplanlægning, der er indberettet i PlanDK2 og de afgrænsninger af områder, der er indberettet til PlanDK3, vil være synlige på miljøportalen. 16

17 Skriv til nettet Det anbefales, at kommunen er bevidst om, hvordan der skrives til nettet. I forbindelse med samarbejdsprojektet, Plan09, er der udviklet en række gode råd til, hvordan der kan skrives målrettet til modtagerne på kommunens hjemmeside. De gode råd kan findes på 17

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Dette dokument er lavet på baggrund af række tvivlspørgsmål i forhold til korrekt registrering af planer

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Vejledning Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan Vejledning Titel: Vejledning om ophævelse af forældede lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle

Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle Marts 2012 Sindrup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning

Læs mere

PlanDK og Kommuneplanen. Chefkonsulent Henrik Larsen, By- og Landskabsstyrelsen

PlanDK og Kommuneplanen. Chefkonsulent Henrik Larsen, By- og Landskabsstyrelsen PlanDK og Kommuneplanen Chefkonsulent Henrik Larsen, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriets data og kort Følger fælles standarder og IT-arkitektur INSPIRE - fælles europæiske standarder FM, MVTU og

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Slagteriet Tican Thisted

Slagteriet Tican Thisted FORSLAG Slagteriet Tican Thisted juni 2011 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning Lov 388 af 06-06-1991

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17. Rekreativt område Tingstrup sø. December Tingstrup sø

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17. Rekreativt område Tingstrup sø. December Tingstrup sø FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 Rekreativt område Tingstrup sø December 2016 Tingstrup sø Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40 Centerområde Amtoft Juni 2016 Amtoft Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted FORSLAG Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Maj 2015 Hanstholm Ræhr Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Holstebro Kommune Vindmøller øst for Tvis Alternative forslag Udkast 30-08-2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg - alternativ A og

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde KOMMUNEPLAN 2004-2016 Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2004-2016, gl. Varde Kommune Baggrunden for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan Ejer, indsigere og andre med retlig interesse PL 31, stk. 1, jf. 25 og 26, stk. 1. Sag: 2016/13400 009 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Ejendomme og Erhverv Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 03. maj 2016

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum December 2016 Hørdum Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere