Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan"

Transkript

1 Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

2 Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle Ina Elmer Else Marie Nørgaard Hanne Krag Kaasgaard Ole Gregor Helle Witt Tryk: Findes kun som elektronisk dokument. Henvendelse om publikationen: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Publikationen kan citeres med kildeangivelse ISBN: november

3 Indhold 1. Indledning 2. Kommuneplanerne og digital forvaltning 3. PlansystemDK et offentligt register over planer efter planloven 4. Offentliggørelse af forslag til kommuneplaner indberetning til PlansystemDK 5. Den digitale plan i PlansystemDK pdf-filen 6. Pakning af hjemmesiden til pdf-fil 7. PlanDK2 oversigt over kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 8. PlanDK3 - over kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen 9. Rammer for revision af plandokumenter i PlansystemDK 10. Rammer for ændring af indberettede oplysninger til PlanDK2 11. Rammer for revision af kommuneplandokumenter på kommunens hjemmeside 12. Tydelig markering af den juridiske kommuneplan på kommunens hjemmeside 13. Brug af link i den digitale kommuneplan 14. Sammenskrivning af kommuneplanen ved større ændringer 15. Krav til kort 16. Sammenhæng til Miljøportalen 17. Skriv til nettet 3

4 1. Indledning Denne vejledning knytter sig til Planlovens 54 b og Miljøministeriets cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister PlansystemDK og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret. Formålet med vejledningen er at beskrive de gældende regler for indhold og revision af digitale kommuneplaner både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside. Overblik over disse regler er vigtig for de faggrupper, der arbejder med udviklingen af de digitale kommuneplaner, bl.a. planlæggere, itkonsulenter og webredaktører. Kommuneplanernes form ændres radikalt i disse år. Fra alene at være en trykt publikation, der suppleres med trykte tillæg, har de fleste kommuner i dag deres kommuneplan liggende i digital form på deres hjemmeside. I forbindelse med Kommuneplan 2009 har en række kommuner valgt at udarbejde kommuneplanen som en digital plan på kommunens hjemmeside. Nogle som en fuldt udviklet digitaliseret kommuneplan, der omfatter alle kort og tekster, og som også er produceret digitalt. Andre kommuner har valgt en trykt publikation, der lægges på nettet som et samlet dokument - typisk en pdf-fil. Og nogle kommuner har valgt en kombi-model, hvor pdf-filer suppleres med interaktive søgemuligheder på kort. I kombi-modellen er kommuneplanes rammer for lokalplanlægning typisk web-gis og indeholder søgemuligheder, mens kommuneplanens hovedstruktur og planens forudsætninger er uploadet som pdf-filer. Det forventes, at flere kommuner i de kommende år vil producere deres kommuneplan som en fuldt udviklet digitaliseret plan på kommunens hjemmeside. De digitale kommuneplaner på kommunens hjemmeside giver mange nye muligheder for at præsentere planens tekst og kort og for at kommunikere med erhvervslivet, organisationer og borgerne. Muligheder som skal udvikles og bruges inden for lovgivningens rammer. Vejledningen har fokus på, hvordan planerne indberettes til PlansystemDK, og hvornår der kan ændres på hjemmesiden, herunder kravet om sammenskrivning i forbindelse med vedtagelse af større ændringer af kommuneplanen. Vejledningen supplerer Vejledning om kommuneplanlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= fra maj 2008, som indeholder detaljeret vejledning om kommuneplanens indhold, revision, redegørelse mv. Desuden findes nærmere regler om indberetning til PlansystemDK på plansystemets hjemmeside Vejledningen ændrer ikke på den metodefrihed som kommunerne har ifølge planloven, men giver gode råd til, hvordan friheden kan udnyttes inden for lovgivningens rammer. Der er fortsat behov for at tilpasse kommuneplanerne til udviklingen af it-teknologien. KL har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og 11 kommuner i 2009 startet et projekt om konvertering af digitale kommuneplaner til PlansystemDK. Projektet skal søge at finde en digital løsning på den udfordring, det er at forene kommunernes ønsker om at arbejde med og videreudvikle digitale kommuneplaner med kravet om overblik i forhold til gældende og historiske plandokumenter og at kunne anvende dem digitalt på en ensartet måde. 4

5 Denne vejledning findes på styrelsens hjemmeside og på Pdf-udgaven af vejledningen indeholder også link til andre omtalte vejledninger og de retsforskrifter, der gælder ved redaktionens slutning. Redaktionen er afsluttet den april Kommuneplanerne og digital forvaltning Kommuneplanerne indgår som en vigtig del af den digitale forvaltning i den offentlige sektor. Kommuneplanernes retningslinjer, rammer for lokalplanlægning og kort bruges dagligt i den kommunale forvaltning som grundlag for udvikling af kommunen og for behandlingen af ansøgninger om byggeri mv. Kommunernes plandata bruges også til en lang række formål fx som grundlag for ejendomsvurderingen, udviklingsstrategier for erhvervslivet, borgernes valg af bolig, ejendomsmæglernes rådgivning, kreditinstitutionernes ejendomsvurderinger og de bruges af nabokommunerne og den statslige miljøog naturforvaltning. Miljøministeren har derfor i 2006 oprettet et landsdækkende digitalt register, PlansystemDK, der skal indeholde oplysninger om kommuneplaner og lokalplaner. PlansystemDK stiller plandata til rådighed for alle og leverer data til mange formål, herunder data til Danmarks Arealinformation, hvor kommunernes plandata kan ses i sammenhæng med andre arealinformationer. PlansystemDK og ensartede standarder for plandata er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå fælles fordele af digital forvaltning i den offentlige og private sektor. Den digitale kommuneplan findes både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside. PlansystemDK og kommunernes hjemmesider udfylder forskellige roller: PlansystemDK er det sted, hvor den officielle, juridisk gældende kommuneplan og ændringer af kommuneplanen ligger. Her er kommuneplanen offentligt tilgængelig og alle - myndigheder, advokater, ejendomsmæglere, borgere - kan få overblik over den samlede planlægning i landet på tværs af kommuner og regioner. Man kan i PlansystemDK følge historikken hvad var gældende hvornår? Kommunens hjemmeside kan på en spændende og forståelig måde fortælle, hvad der er kommunalbestyrelsens overordnede mål med udviklingen i kommunen, hvad er mål, retningslinjer og rammer i de enkelte områder i kommunen. Kommunen kan supplere beskrivelsen af kommuneplanen med andre oplysninger fx link til lovgivning, rapporter, videoklip mv en indpakning, der kan gøre kommuneplanen lettere at forstå. 3. PlansystemDK et offentligt register over planer efter planloven PlansystemDK er oprettet af miljøministeren i 2006 med hjemmel i planlovens 54 b. Det er et landsdækkende offentligt digitalt register over planer udarbejdet efter planloven. Formålet med PlansystemDK er at samle oplysninger om gældende kommune- og lokalplaner i et landsdækkende digitalt register, at stille planerne til rådighed for alle over internettet og sikre, at kommunerne kun skal indberette planer ét sted og én gang, Plansystemet indeholder oplysninger om forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner, kommuneplaner og ændringer til kommuneplaner (kommuneplantillæg), kommuneplanstrategier, rammer for lokalpla- 5

6 ners indhold samt zonekort. Plansystemet giver alle en let adgang til alle kommuners planer. Også ophævede planer er tilgængelige i plansystemet. I plansystemet kan der søges på planer og planforslag ud fra kommunenavn, status og dato eller der kan søges efter planer på kort. Landinspektørforeningens efteruddannelseskursus Kommuneplanjura Helle Witt Miljøministeriet har ansvaret for registerets opbygning og indtil videre også for dets drift. Kommunerne har ansvaret for kvaliteten af de plandata, som kommunen har indberettet til registeret. Registret er offentligt tilgængeligt og brug af registeret er gratis. 4. Offentliggørelse af forslag til kommuneplaner indberetning til PlansystemDK Miljøministeren har udarbejdet nærmere regler for, hvordan kommunerne skal indsende planer og planforslag til Plansystemet. Reglerne fremgår af Cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister - PlansystemDK - og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret. Reglerne skal sikre, at planerne og plandata stilles til rådighed for alle herunder også for andre systemer fx Danmarks Miljøportal og kommunens sagsbehandlersystemer. Reglerne skal også sikre at alle plandata indberettes på en standardiseret måde. I PlansystemDK kan man finde planernes egenskabsdata bl.a. oplysninger om offentlighedsperiode og tidspunkt for endelig vedtagelse. Der er også oplysninger om den geografiske udstrækning, planbestemmelser samt alle plandokumenter i digital form (pdf-format). PlansystemDK er den officielle måde for kommunerne at orientere miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder om bl.a.: 6

7 Strategi for kommuneplanlægningen i henhold til lovens 23 a, stk. 1 Eventuelle vedtagne ændringer af strategien, jf. lovens 23 a, stk. 6 Et planforslag i henhold til lovens 25, stk. 1 En endelig vedtaget plan i henhold til lovens 30, stk. 1 Plansystemet kan modtage og videresende besked om planforslag og endeligt vedtagne planer til statslige, regionale og kommunale myndigheder. Ved indsendelse af planer til registeret skal kommunen markere, til hvilke myndigheder systemet skal videresende besked om planerne til. Høringsfristen på minimum 8 uger over forslag til kommuneplaner og ændringer til en kommuneplan regnes fra den dag, planforslaget er indsendt til samtlige berørte myndigheder gennem PlansystemDK. Det er kommunens ansvar, at de myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget og den berørte nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker jf planlovens 25, er markeret som modtagere af oplysninger om planforslaget. For sen eller mangelfuld fremsendelse gennem PlansystemDK bevirker, at fristen efter 24, stk. 3, må forlænges tilsvarende (se Afgørelser og vejledende udtalelser fra Planstyrelsen 13/1986 om manglende underretning af en statslig myndighed). Afgørelsen findes på styrelsens hjemmeside: BF16/53612/Planstyrelsen_Afgoerelser_og_vejledende_udtalelser.pdf Samtidig med indsendelse af forslag til kommuneplan og de endeligt vedtagne rammer i kommuneplanen for lokalplaners indhold skal kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om planens eller planforslagets identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. til registeret. Plandokumentet skal ifølge cirkulæret 2, stk. 2 indsendes digitalt i pdf-format, som er et af de formater, Videnskabsministeriet har godkendt til udveksling af digitale dokumenter mellem offentlige myndigheder. Hvis kommunen i planstrategien beslutter, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, jf. 23 a, stk. 2, skal den samlede kommuneplan indberettes som forslag. Ved fuld revision er det således ikke tilstrækkeligt kun at indberette de rammeområder eller de retningslinjer, der ændres i forhold til den gældende kommuneplan. Det anbefales, at planforslaget lægges ind i god tid inden offentliggørelsen. Det giver kommunen tid til at tjekke, at oplysningerne er lagt rigtigt ind, og at systemet virker efter hensigten. Den digitale indsendelse af dokumentet erstatter ikke den offentliggørelse, som sker ved annoncering i de lokale dag og/eller ugeblade, som dækker kommunens geografiske område. Den endeligt vedtagne kommuneplan er gyldig fra planens vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Orientering af miljøministeren og andre myndigheder om den endeligt vedtagne kommuneplan sker ved indsendelse af dokumentet til PlansystemDK. Indsendelse af plandokumentet til PlansystemDK skal ifølge planlovens 30 ske senest samtidig med, at kommunalbestyrelsen foretager en offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen. Det dokument, der indsendes til PlansystemDK, skal være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse. 7

8 5. Den digitale kommuneplan i PlansystemDK pdf-filen Ved kommunens indberetning af planforslag og endeligt vedtagne planer til PlansystemDK, sendes besked om planen på baggrund af kommunens udpegning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder og til den berørte nationalparkfond med henblik på at sikre, at der tages højde for deres interesser. Alle har herefter adgang til planforslaget eller kommuneplanen via den indberettede pdf-fil. Pdf-filen i PlansystemDK er det juridisk gældende plandokument. Det er det plandokument, der danner baggrund for høring af borgere og myndigheder og for eventuelle klagesager. Plandokumentet skal kunne udskrives af myndigheder, borgere og interessegrupper, der ønsker en udskrift af hele kommuneplanen. Hjemmeside og PlansystemDK Både og Hjemmeside P L A N S Y S T E M D K Kommuneplan2009 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommuneplan2013 Pdf-filen skal indeholde hele kommuneplanen eller hele forslaget til ændring af kommuneplanen (kommuneplantillæg), dvs. hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning, retningslinjer, kort, redegørelse, og evt. VVM-vurdering. Pdf-filen kan endvidere indeholde den tilhørende miljøvurdering. Er der uoverensstemmelse mellem pdf-filen i PlansystemDK og oplysningerne på kommunens hjemmeside, er det indholdet i den indberettede pdf-fil, der er gældende. 8

9 Planloven har til formål at inddrage offentligheden i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet. Derfor er det vigtigt, at der tænkes formidling, præsentation og format både i forhold til kommunens hjemmeside og i forhold til den pdf-fil, der indsendes til plansystemet. Ved valg af computerprogram er det derfor vigtigt at sikre, at systemet kan danne en præsentabel pdf-fil uden at skal bruges mange ekstra ressourcer på denne lay-out. Hjemmesiden kan give en god formidling til borgerne om kommunalbestyrelsens overordnede mål for udviklingen i hele kommunen og kommuneplanens indhold for de enkelte ejendomme. Pdf-filen skal også præsentere kommuneplanen på en overskuelig måde, den skal være hensigtsmæssig at udskrive og pdf-filen bør indeholde en indholdsfortegnelse. Det skal være tydeligt, hvilke retningslinjer og kort der hører sammen, og endelig skal kortene i pdf-filen være entydige og umiddelbart læselige. Kommunen bør også tænke på, at dokumentet er det officielle dokument, der danner baggrund for dialogen med de statslige, regionale og kommunale myndigheder om planforslaget. Det bør derfor have en udformning og en standard, som svarer til de øvrige officielle dokumenter fra kommunen. 6. Pakning af hjemmesiden til pdf-fil By- og Landskabsstyrelsen vil udarbejde gode råd om, hvordan hjemmesider kan pakkes som pdffiler. De gode råd kan findes på PlansystemDK s hjemmeside: 7. PlanDK2 oversigt over kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Indberetningen af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning til PlansystemDK skal ske i overensstemmelse med datamodellen PlanDK2. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. af rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold, herunder oplysninger om zonestatus, der er endeligt vedtaget til registeret digitalt. Indberetning skal ledsages af plandokumentet i pdf-format. Nærmere oplysninger om datamodellen ligger på internetadressen: 8. PlanDK3 - over kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen I samarbejde med KL og kommunerne har By- og Landskabsstyrelsen standardiseret, hvordan kommuneplanens retningslinjer for emnerne i planlovens 11a kommuneplankataloget fremover skal indberettes i plansystemet. Det drejer sig om de emner i kommuneplanerne, som har afløst de gamle regionplanemner. Der er udarbejdet en datamodel for registrering af kommuneplanretningslinjerne efter planloven 11 a, kaldet PlanDK3. By- og Landskabsstyrelsen har stillet en foreløbige datamodel til rådighed for kommunernes arbejde med Kommuneplan Datamodellen forventes at blive obligatorisk i forbindelse med revision af Cirkulære nr. 68 af 6. september

10 Standardiseringen sikrer, at kommuneplanens retningslinjer og kort fremover kan indberettes til PlansystemDK på en standardiseret måde og samtidigt bidrage til fremtidens digitale forvaltning. Det vil via standarderne blive muligt at sammenligne kommuneplanemnerne på tværs af kommunegrænser, og at lave regionale og landsdækkende analyser mm. Standardiseringen er godkendt i Videnskabsministeriet. Det sker for at sikre sammenhæng med andre typer af data og for at sikre, at kommuneplanemnerne kan bidrage til fremtidens digitale forvaltning. Der vil blive udarbejdet detaljerede registreringsvejledninger for indberetning af emnerne efter planloven 11 a, herunder regler for kortenes nøjagtighed, samt hvilke planoplysninger der skal tilknyttes kortene. PlanDK2 og PlanDK3 P L A N S Y S T E M D K Kommuneplantillæg Hovedstruktur Retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Kort Redegørelse 10

11 Kommuneplanens enkelte dele Kommuneplanerne kan opbygges forskelligt og kan bestå af: En hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Generelle rammer for lokalplanlægning Rammer for lokalplanlægning Kort Redegørelse for planens forudsætninger Miljøvurdering Kommuneplanens hovedstruktur 11, stk. 2 Hovedstrukturen omfatter hele kommunen og afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen. Hovedstrukturen kan illustrere kommunens fremtidige opbygning og den giver et overblik over planens indhold. Det er almindelig praksis at ledsage hovedstrukturen med et eller flere kort, der giver et overblik over de valgte hovedtræk i arealdisponeringen for hele kommunen. Et godt oversigtskort kan give overblik over sammenhænge mellem arealinteresserne i kommunen, og det kan dermed være en overskuelig indgang til planen for borgere, erhvervsliv, foreninger og myndigheder. Hovedstrukturen bør vise hele kommunen med et så detaljeret baggrundskort, at man kan orienterer sig på lokalniveau. Kortet kan eventuelt suppleres med kort over delområder. Retningslinjer for arealanvendelse 11 a Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen mv. for en række emner nævnt i planlovens 11 a. Retningslinjerne skal vises på kort og kan relateres til kort i hovedstrukturen, rammedelen eller til særlige emnekort med afgrænsning af områder. PlanDK3 indeholder retningslinjer for indberetning af retningslinjerne i PlansystemDK. Når retningslinjerne refererer til kort, skal der være en entydig henvisning fra retningslinjen til det pågældende kort. Rammer for lokalplanlægning 11 b Rammerne for lokalplanlægning består af bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelse mv. og af afgrænsning af områder på kort. Rammerne skal vises på kort og skal omfatte nye byområder og byggeri og anlæg, som forudsætter en lokalplan og omfatter normalt ikke hele kommunens område. PlanDK2 indeholder retningslinjer for indberetning af rammer for lokalplanlægning i PlansystemDK. PlanDK2 indeholder også oplysninger om zonestatus. Kort 11, stk. 3 Der er i planlovens 11, stk. 3 krav om, at de afgrænsede områder i kommuneplanens retningslinjer og rammer skal vises på kort. Kortet er en væsentlig del af det juridiske dokument og skal være med i pdf-filen. Redegørelse for planens forudsætninger 11 e Planloven indeholder en række minimumskrav til, hvad redegørelsen for planens forudsætninger skal indeholde. Det gælder bl.a. den forudsatte rækkefølge, beskyttede områder efter anden lovgivning og sammenhæng til bindende sektorplaner som vand-, Natura og råstofplaner. 11

12 Vurdering af virkningerne på miljøet VVM 11 g Enkeltanlæg, der antages at påvirke miljøet væsentlig, må ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt) Planloven har særlige regler for indholdet af en VVM-redegørelse, der er et kommuneplantillæg med særlige krav til indhold og procedurer. Miljøvurdering Kommuneplaner skal som hovedregel miljøvurderes. Kravet om miljøvurdering af kommuneplaner er normalt begrænset til de dele af kommuneplanforslaget, som indeholder ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. 9. Rammer for ændring af plandokumenter i PlansystemDK Når et forslag til kommuneplan er sendt til høring hos offentlige myndigheder gennem PlansystemDK, kan der ikke ændres i pdf-filen. Det anbefales derfor, at der læses grundigt korrektur på dokumentet, inden det indberettes gennem plansystemet. Hvis der efterfølgende konstateres fejl eller mangler kan pdf-filen kun ændres ved at fremsende et nyt forslag til samtlige myndigheder med angivelse af en ny høringsfrist på mindst 8 uger. Ændringer af planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan ske i overensstemmelse med planlovens regler herom i 27, stk. 2. Der kan efter planloves 27, stk. 2 foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Hvis ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Kommunen skal bruge plansystemdk til at informere om den supplerende høring. Når en endelig vedtaget plan er sendt til offentlige myndigheder og registreret i PlansystemDK, kan der kun ændres i planen i overensstemmelse med planlovens regler for ændring af kommuneplanen. 10. Rammer for ændring af indberettede oplysninger til PlanDK2 Samtidig med indsendelse af pdf-filen med forslag til og / eller de endeligt vedtagne rammer i kommuneplanen for lokalplaners indhold skal kommunalbestyrelsen digitalt indberette oplysninger om planens eller planforslagets identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med datamodellen PLanDK2. Datamodellen ligger på internetadressen Når en plan i PlansystemDK har status af enten forslag eller vedtaget, må der som udgangspunkt ikke ændres i de indberettede oplysninger i PlanDK2. Hvis der er uoverensstemmelse mellem indholdet i pdf-filen i plansystemet og de oplysninger, der er indmeldt til PlanDK2, er det indholdet af pdf-filen, der er gældende. Såfremt kommunalbestyrelsen har indlagt oplysninger i PlanDK2, der ikke er i overensstemmelse med indholdet af pdf-filen, skal oplysningerne i PlanDK2 derfor rettes hurtigst muligt. Det gælder fx hvis den geografiske udstrækning af et rammeområde i PlanDK2 ikke er identisk med kortet i pdffilen. 12

13 11. Rammer for ændring og revision af kommuneplandokumenter på kommunens hjemmeside Indholdet af de kommuneplandokumenter, som kommunen viser på sin hjemmeside, skal være identisk med de plandokumenter, der ligger i pdf-format i PlansystemDK og med de geografiske afgrænsninger, der er indmeldt i PlanDK2 og PlanDK3. Retningslinjer, rammer og redegørelsen skal have samme ordlyd. Opbygningen af kommuneplanen på hjemmesiden kan være forskellig fra pdf-filen, hvis det ikke har nogen betydning for forståelse af planen. I tvivlstilfælde er det indholdet i pdf-filen, der er gældende Forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner Når kommunen har orienteret miljøministeren og andre myndigheder om et forslag til kommuneplan gennem PlansystemDK, kan der ikke ændres i forslaget på hjemmesiden. Planforslaget skal låses under offentlighedsperioden og indtil offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Der kan således ikke ske en løbende revision af planforslaget i offentlighedsperioden eller i perioden indtil den endelige vedtagelse. Hvis kommunen ønsker åbenhed om forslag til ændringer i planforslaget, kan det ske ved at beskrive de foreslåede ændringer et andet sted på siden. Det kan fx være i særskilte bokse ved siden af det planforslag, der er i offentlig høring. Det er vigtigt, at der er en tydelig markering af, at de foreslåede ændringer ikke er en del af det offentliggjorte planforslag. Denne åbne dialog om forslag til ændringer af planforslaget kan ikke erstatte høring og eventuel offentliggørelse af et nyt planforslag efter planlovens regler i Endelig vedtagne kommuneplan Der kan kun ske ændringer i de endeligt vedtagne kommuneplandokumenter på kommunes hjemmeside i overensstemmelse med planlovens regler om revision af kommuneplanen 23 a og tilvejebringelse af forslag til ændringer af kommuneplanen jf. 23c. Ændringerne af kommuneplanen på kommunens hjemmeside kan derfor kun ske ved at vedtage en fuld revideret kommuneplan eller ved at vedtage en revision af dele af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Det gælder for udarbejdelse af retningslinjer, rammer for lokalplanlægning, kort og redegørelse for planens forudsætninger. Det gælder også for materiale der er linket til, når det pågældende materiale er en del af kommuneplanen. Der kan heller ikke ændres på beskrivelsen af forudsætningerne for kommuneplanen. Men det er muligt at supplere hjemmesiden med nyere oplysninger i særskilte bokse ved siden af planen. Den befolkningsprognose og de skoledistrikter, der er forudsætninger for kommuneplanen kan ikke ændres i kommuneplanen, men hjemmesiden kan suppleres med oplysninger om nyere befolkningsprognose, evt. nye skoledistrikter mv. I forbindelse med planstrategien kan der dog ske visse ændringer (konsekvensrettelser) i kommuneplanen uden offentlighedsprocedure i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planstrategien. Som konsekvensrettelser betragtes rettelser, der er en direkte følge af den overordnede planlægning eller lovgivningen, og som er bindende for kommuneplanlægningen, fordi de er så præcise, at de ikke giver råderum for kommunens planlægning, jf. Vejledning om kommuneplanlægning. 13

14 Ændringer og redaktion af kommuneplanen på hjemmesiden kan kun ske ved: at vedtage en ny kommuneplan eller et kommuneplantillæg for særlige emner eller områder som opfølgning på en planstrategi i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herfor ( 23 a) at vedtage et kommuneplantillæg med ændringer efter indkaldelse af ideer og forslag (foroffentlighed jf. 23 c) eller at vedtage et kommuneplantillæg, dog kun ved mindre ændringer at ændre indhold der er en direkte følge af ændringer i lovgivningen, når ændringen er bindende for kommuneplanlægningen og ikke giver råderum for kommuneplanlægningen. 12. Tydelig markering af den juridiske kommuneplan på kommunens hjemmeside Kommunerne har ifølge planloven stor metodefrihed i kommuneplanlægningen. Det gælder prioritering og valg af emner, disponeringen og opdeling af planerne, inddragelse af offentligheden og det gælder valg af it-løsninger. Nogle kommuner vælger en smal kommuneplan med fokus på anvendelse af kommunens arealer. Andre kommuner vælger en bred indgang, hvor også målsætninger inden for andre politikområder som kultur, børn og ældre fastlægges i kommuneplanen. De juridiske muligheder for at ændre og redigere plandokumentet i plansystemet og ændre på de hjemmesider, der præsenterer kommuneplanen bør indgå i kommunens overvejelser om, hvad der skal indgå i kommuneplanen. Vælger kommunen fx at lade beslutningen om en række overordnede mål for udviklingen af den kommunale service være en del af kommuneplanlægningen og kommuneplandokumentet kan disse målsætninger kun ændres i forbindelse med revisionen af planen. Det er vigtig, at kommunen sikrer, at det tydeligt fremgår, hvilke dele af kommunens hjemmesider, der er den juridiske del af kommuneplanen og hvilke af kommunens hjemmesider, der alene er supplerende oplysninger eller indpakning, med henblik på at sikre en god information om planen. Nogle kommuner vælger at have de supplerende bemærkninger i en boks på skærmsiderne, med tydelige bemærkninger af, at det ikke er en del af kommuneplanen. På den måde er der en tydelig markering af, hvad der hører med til kommuneplanen, og hvad der er informative supplerende bemærkninger til planen. 13. Brug af link i den digitale kommuneplan Det er meget almindeligt at bruge link både i den digitale kommuneplan på hjemmesiden og i pdf-filen i plansystemet. Kommunerne bruger link til at sende læseren hen til andre sider i kommuneplanen for at finde supplerende tekst og bestemmelser fx fra de specifikke rammebestemmelser til de generelle rammebestemmelser. Desuden bruger kommunerne link til at vise læseren hen til andre relevante dokumenter, der ikke er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen kan indeholde link til nyttige oplysninger, som ikke er en del af planen. Det gælder fx lovgivning, statslige redegørelser, oversigt over statslige interesser mv. 14

15 Kommuneplanen kan indeholde interne link, der viser hen til et andet sted i kommuneplanen og link til plandokumenter, som ligger i PlansystemDK. Når retningslinjer fra kommuneplantillæg med VVM-redegørelse indarbejdes i kommuneplanen, og kommunen forsat ønsker at henvise til det omfattende materiale i VVM-redegørelsen, er det en oplagt løsning at henvise til det oprindelige kommuneplantillæg med VVM-redegørelsen, der ligger i plansystemet ved at linke til planen i PlansystemDK. Oplysninger og overvejelser, der er en lovpligtig del af redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger som fx turistpolitiske overvejelser og befolkningsprognoser, skal fremgå af kommuneplanen. De kan således ikke placeres uden for kommuneplanen og indgå i kommuneplanen ved hjælp af et link. I tilknytning til kommuneplanen på hjemmesiden kan der være link til relevant lovgivning, sektorplaner, baggrundsrapporter mv., som ikke er en del af kommuneplanen. Det er en forudsætning, at det tydeligt fremgår, at det materiale, der linkes til, ikke er en del af kommuneplanen fx ved at anbringe linkene i en særskilt boks på siden. 14. Sammenskrivning af planer Efter planlovens 23 f skal kommunalbestyrelsen sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold (en indholdsfortegnelse) og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser som offentligheden skal have adgang til at benytte. På hjemmesiden kan sammenskrivningen laves enkelt ved at udskifte relevante dele af kommuneplanen med den nye tekst og den nye afgrænsning på kortet med indholdet i det vedtagne kommuneplantillæg. I PlansystemDK vil det vedtagne kommuneplantillæg ligge som en selvstændig pdf-fil, og dermed sikre planens historik. For at sikre, at borgerne altid kan finde en sammenskrevet kommuneplan, kan kommunen vælge at indmelde den sammenskrevne plan i PlansystemDK som et samlet dokument. I PlanDK2 ændres den geografiske udstrækning af de enkelte rammeområder løbende i forbindelse med vedtagelse af ændringer til kommuneplanen. 15. Krav om entydige afgrænsninger på kort De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægning, skal vises på kort. Områderne skal afgrænses entydigt på kortbilag både på kommunens hjemmeside og i den pdf-fil der lægges i PlansystemDK. I tilknytning til datamodellerne, PlanDK2 og PlanDK3, er der udarbejdet registreringsvejledninger for, hvordan rammerne for lokalplaners indhold og retningslinjerne digitalt skal registreres på kort. For planemner med ejendomsretlig betydning, fx lokalplanerne, er det anbefalet, at det digitale matrikelkort benyttes som reference for digitalisering af planernes geografiske udstrækning. Det samme gælder for kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner, der bruges til administration af bl.a. byggesager. De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjerne efter 11 a skal ifølge registreringsvejledningen for PlanDK3 registreres efter en kombination af det fælles offentlige admini- 15

16 strationsgrundlag FOT og de nyeste ortofoto, der indeholder nyttig information om let genkendelige landskabselementer som fx hegn, åer og grøfter. I de kommuner hvor FOT endnu ikke er færdigt, anbefales det at benytte Kort- og Matrikelstyrelsens Top10DK. For at sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænser er det vigtigt, at de geografiske afgrænsninger af områderne sker efter samme reference i alle kommuner. Valget af FOT som reference sikrer endvidere sammenhæng med andre korttemaer om andre emner end dem, der er en direkte del af kommuneplanen. Valget af FOT og ortofoto som referencer gør det muligt at opfylde planlovens krav om, at afgrænsningen skal være præcis og entydig. Krav om kortenes nøjagtighed, som findes i afgørelser fra Naturklagenævnet, er opfyldt ved valg af de nævnte referencer, og der vil fx normalt ikke være problemer med at præsentere hovedstrukturkort i 1: og detailkort i 1: Samtidigt sikres det, at kort over retningslinjernes afgrænsning uden problemer kan relateres til kort i hovedstrukturen og rammedelen eller til særlige emnekort med afgrænsning af områder, der reserveres til bestemte formål. Kortene over retningslinjerne kan på denne måde også direkte danne grundlag for hovedstrukturen. Det er almindelig praksis at ledsage hovedstrukturen med et eller flere kort, der kan give et godt overblik over de valgte hovedtræk i arealdisponeringen for hele kommunen både i byerne og i det åbne land. De indberettede kort over retningslinjerne vil kunne ses fx på Plansystemets kortvisning på og på miljøportalen. Alle kan trække oplysningerne i Plansystemet online. På denne måde sikres, at det er kommuneplanens geografiske afgrænsninger af retningslinjerne og rammerne, der bruges og vises på også de mange andre offentlige og private hjemmesider, der trækker på plansystemtes oplysninger. De indberettede kort over retningslinjerne vil kunne downloades til ens egne systemer og fx udskrives som kort over arealplanlægningen for hele kommunen i fx 1: eller 1: Kort i pdf-format ser stort set ens ud for alle, der læser dem eller udskriver dem. Derfor anbefales det, at den indberettede pdf-fil indeholder et eller flere oversigtskort, hvor kommunen har sammensat hovedstrukturkort på baggrund af de emner og temaer, som indgår i kommuneplanens hovedstruktur. Disse hovedstrukturkort bør have en nøjagtighed, der svarer til mindst 1: Nogle pdf-værktøjer åbner mulighed for at zoome ind og ud i kortet i pdf-filen, så kortet både kan bruges til at vise oversigt planen i et delområde og til at vise entydige afgrænsninger af områder. Zoomværktøj der relaterer til dynamiske oplysninger på nettet må ikke bruges i pdf-filen. Sammenhæng til Miljøportalen PlansystemDK stiller data til rådighed ved hjælp af de fælles udvekslingsstandarder og formater, som er aftalt. På den måde er det muligt for alle at se og hente plandata i Plansystemet. Med Danmarks Miljøportal er det aftalt, at data trækkes online fra Plansystemet, således at alle de rammer for lokalplanlægning, der er indberettet i PlanDK2 og de afgrænsninger af områder, der er indberettet til PlanDK3, vil være synlige på miljøportalen. 16

17 Skriv til nettet Det anbefales, at kommunen er bevidst om, hvordan der skrives til nettet. I forbindelse med samarbejdsprojektet, Plan09, er der udviklet en række gode råd til, hvordan der kan skrives målrettet til modtagerne på kommunens hjemmeside. De gode råd kan findes på 17

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Kommunalreformen og kommunernes nye plankompetencer er en god anledning for kommunerne til at udarbejde den nye kommuneplan digitalt.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere