Indberetning af planer via upload Opdateret d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02"

Transkript

1 Indberetning af planer via upload Opdateret d INDLEDNING... 2 GENERELT FILFORMATER PROJEKTIONER DATAMODEL KOLONNER OG FELTER GEOMEDIA TABELNAVNE UPLOAD MED ELLER UDEN ATTRIBUTTER OBS TOMME FELTER PLANNR. OG PLANID OBJEKTKODE OG PLANTYPE ANVENDELSESKATEGORIER FOR PLANER OMKRING VINDMØLLER WM FELTET STATUS GEOGRAFI PLANDOKUMENT MEDDELELSE OM NY PLAN DE KONKRETE PLANTYPER KOMMUNEPLANRAMMER LOKALPLANER LOKALPLANDELOMRÅDER ZONEKORT LOGIN OG AFSENDELSE AF DATA FEJLINDBERETNING DATOER GEOGRAFI PLANDOKUMENT PLANNAVN/ PLANNR/ ANVENDELSESKATEGORIER/ MM FREMGANGSMÅDE VED FORLÆNGELSE AF OFFENTLIGHEDSPERIODE /SUPPLERENDE HØRING Side 1 af 16

2 1 Indledning Via upload.plansystem.dk er det kun muligt at indberette kommuneplanrammer, lokalplaner, lokalplandelområder og zonekort. Hjælpe dokumentet er lavet med henblik på kommuner der benytter upload.plansystem.dk til at indberette lokalplaner. Vi forsøger at favne bredt, hvorfor nogle afsnit vil kunne synes banale. Dog forudsætter denne vejledning et vist kendskab til GIS. Det er et dynamisk dokument som vil kunne blive ændret hen af vejen. Derfor er vi meget interesseret i input og gode ideer til hvad der mangler af beskrivelser og hvad der kan beskrives bedre. Skriv Dette dokument er opbygget således at afsnittet Generelt beskriver hvilken funktioner der er fælles for alle plantyper. Derfor vil en læsning af dette afsnit være forudsætning for at forstå de efterfølgende beskrivelser af de enkelte plantyper. Side 2 af 16

3 2 Generelt 2.1 Filformater Følgende fil formater er mulige at uploade: MapInfo Tab ESRI Shape Geomedia Warehouse (NB: ved upload af Geomedia filer skal tabelnavnet hedde noget bestemt. Se Geomedia tabelnavne) GML (NB: der ydes ikke support på GML) 2.2 Projektioner Projektionen der skal bruges til upload er i UTM zone 32 euref Datamodel Ved upload til PlansystemDK skal datamodellerne for PlanDK2 eller PlanDK3 bruges. 2.4 Kolonner og felter Datamodellerne fastsætter hvilke oplysninger om den enkelte plan, der skal indberettes. Afhængig af plantypen er der således nogle obligatoriske kolonner/felter, som skal medtages i de GIS-filer der uploades. Der er ligeledes fastsat regler for feltværdierne i de obligatoriske kolonner fx skal datofelter være af typen integer(8) (heltal): ååååmmdd. Udover de obligatoriske/tvungne felter, er der en række supplerende felter som kommunen kan vælge at udfylde når det findes nødvendigt. Informationer om disse findes på Plansystem.dk. Se under De konkrete plantyper for yderligere hjælp til hvad filerne som minimum skal indeholde af kolonner. 2.5 Geomedia tabelnavne Når der uploades Geomedia filer skal tabellerne navngives som følgende: Plantype Geomedia-tabel navn Lokalplaner Lokalplan Lokalplanrammer Lokalplandel Kommuneplanrammer Kommuneplanramme Zonekort zonekort Er disse tabelnavne ikke brugt vil upload ikke gå i gang, hvorfor der heller ikke vil blive udsendt log-fil. Side 3 af 16

4 2.6 Upload med eller uden attributter Det er muligt både at uploade GIS-filer med eller uden attributter. Det kan være praktisk at uploade uden attributter hvis man kun ønsker at oprette eller ændre geografi på allerede indberettede planer. Ved upload uden attributter skal der i attribut tabellen kun være et minimum af information (), der gør systemet i stand til at identificere plan hvortil geografien skal tilknyttes. Læs mere om det under De konkrete plantyper. 2.7 OBS Tomme felter Vær opmærksom på, at der kan være forskel på hvordan forskellige GIS-formater håndterer tomme felter - altså felter der ikke indeholder nogen værdi. Fx opfatter/indsætter nogle GIS- formater automatisk et 0 i et tomt felt, som er defineret som integer (heltal) og 0 kan være en ulovlig værdi ifølge datamodellerne. 2.8 Plannr. og Ved indberetning af en ny plan udelades kolonnen planid hvorefter systemet vil tildele planen et. Dette ID er unikt inden for den samme plantype. Dvs. at to kommuneplaner i hele landet ikke kan have det samme planid, mens fx en lokalplan og en kommuneplan godt kan have identiske planid er. Indenfor samme status er det i en kommune og for en given plantype, ikke muligt at have samme plannr. Omvendt vil det også sige, at det er muligt at have en lokalplan med samme plannr i forslag og i vedtaget. I status kladde og aflyst er der ingen begrænsninger på hvor mange planer med samme plannr, der kan være. Dette kan blive nødvendigt i et scenarie, hvor man er ved at lave en afløsning for en lokalplan, men ønsker, at den nye plan skal have samme plannr som den gamle. Således vil den nye plan være i forslag, mens den gamle stadig er i status vedtaget. Når forslaget bliver vedtaget, skal man rent teknisk først aflyse den gamle plan, hvorefter det er muligt at skifte status for den nye plan, således den nu er vedtaget. For en kommuneplanramme gælder denne regel kun indenfor den samme kommuneplan og dertilhørende kommuneplantillæg. Det vil sige, at for uafhængige (i database forstand) kommuneplaner i samme kommune, kan der godt forekomme tilknyttede kommuneplanrammer med samme plannr i status forslag eller vedtaget. Side 4 af 16

5 2.9 Objektkode og plantype Hver plankategori har en overordnet objektkode (ex. Lokalplaner = 20, zonekort = 40). Hver plankategori har underinddelinger kaldet plantyper (ex. Zonekort: byzone=1, sommerhusområde=3). Disse værdier skal angives ved upload. For yderligere oplysninger, se: Oversigt over objektkoder og plantyper 2.10 Anvendelseskategorier For at skabe at overblik over arealanvendelsen, skal der angives hvilke anvendelseskategorier planen tilhører. Ved lokalplaner og lokalplandelområder er Generelle og specifikke anvendelseskategorier obligatoriske, mens konkrete anvendelseskategorier kun udfyldes hvis det synes nødvendigt. Ved kommuneplanrammer er kun den Generelle anvendelses kategori obligatorisk. Zonekortet skal ikke indeholde oplysninger om anvendelseskategorier. Værdierne for de enkelte anvendelseskategorier kan ses på Generelle, Specifikke og Konkrete. Der findes ikke en vejledning til valg af anvendelseskategori, det er således op til den enkelte kommune, at definere hvilke kategorier planen tilhører. Fra april 2010 er den specifikke anvendelseskategori Biogas anlæg (8160) blevet tilføjet. Dette sker for at imødekomme regeringens strategi Grøn Vækst, og de nye planlægningsopgaver dette skaber for kommunerne For planer omkring vindmøller MW feltet Hvis der indberettes en plan der omhandler planlægning for vindmøller, kan eller skal MW feltet udfyldes. Dette er dog kun muligt, hvis både den generelle anvendelseskategori Tekniske anlæg (81) og den specifikke anvendelseskategori Vindmølleanlæg (8111) er valgt. Er de to anvendelseskategorier udfyldt er det for lokalplaner et obligatorisk at MW feltet bliver udfyldt, mens det for kommuneplanrammer er frivilligt. MW feltet er defineret som en samlet angivelse af potentiel MW for lokalplanområdet. Det vil sige en summering af møllernes MW effekt. Side 5 af 16

6 2.12 Status Dato felternes udfyldelse afgør planens status i PlansystemDK. Er ingen datofelter udfyldt, har planen status som 'KLADDE'. - Er feltet 'Forslagsdato' udfyldt, har planen status som 'FORSLAG'. - Er feltet 'Vedtagelsesdato' udfyldt, har planen status som 'VEDTAGET'. - Er feltet 'Dato for planens aflysning' udfyldt, har planen status som 'AFLYST'. Derfor er det også en god ide at uploade planer med forskellig status i hver sin fil. Fx uploades lokalplaner med status "kladde", helt uden kolonnerne DATOFORS, DATOSTART, DATOSLUT, DATOVEDT, DATOAFLYST Geografi Geografien digitaliseres og tilknyttes attributtabellen. En plan kan godt uploades uden geografi, men kun i status kladde. Skal planen have anden status skal der være tilknyttet geografi. Digitaliseringsgrundlaget bør være matrikelkortet Plandokument Alle planer, med undtagelse af kommuneplanrammer, lokalplandelområder og zonekortet, skal indeholde et juridisk gyldigt plandokument. Det er ikke muligt at skifte status fra kladde til forslag uden at der er tilknyttet et plandokument til planen. Plandokumentet skal være i pdf-format. Der kan kun uplodes én fil til PlansystemDK. Fremsendelsesbrev, VVM-redegørelse, klagevejledning m. fl. samles i et plandokument, alternativt er det muligt at lave pdf-filer bestående af flere dokumenter. PlansystemDK anbefaler at pdf-dokumenterne ikke bliver for store, da det efterfølgende vil tage lang tid for borgere at downloade dokumenterne Meddelelse om ny plan Det er kommunens ansvar, at orientere relevante myndigheder og andre hvis interesser berøres af planforslaget. Dette gøres nemt via PlansystemDK. Når en plan skifter status fra kladde til forslag, forslag til vedtaget og vedtaget til aflyst, udsendes der automatisk meddelelse om ny plan til de adresser kommunen har angivet under den pågældende plantype i administrationen. Det er via upload ikke muligt at fravælge adresser der er angivet i administrationen. Side 6 af 16

7 (NB: Der udsendes ikke meddelelser ved kommuneplanrammer, lokalplandelområder og zonekort). Kommunen kan via definere hvilke adresser de vil have mulighed for at udsende mail til. 3 De konkrete plantyper Som beskrevet i et tidligere afsnit er der en række tvungne felter og supplerende felter. I dette afsnit er der kun medtaget informationer om hvilke felter der er tvungne ved hhv. upload med eller uden attributter. Ved mere information hvilke felter der er mulige og deres definition henvises til PlanDK Kommuneplanrammer Kommuneplanrammer, se også: PlanDK2_kommuneplanramme. En kommuneplanramme kan enten være tilknyttet en kommuneplan eller et kommuneplantillæg. Ved upload skal enten KOMPLAN_ID eller KOMTIL_ID være udfyldt, men ikke begge (komplan_id er planid et på kommuneplanen og komtil_id er planid et på kommunplantillægget). En kommuneplanramme kan først uploades når enten kommuneplanen eller kommuneplantillægget er indberettet. Kommuneplanrammer arver automatisk datoer og status fra den overliggende plan. Dette sker dog kun når man ændrer status for den overliggende plan. I tilfælde hvor en kommuneplanramme ikke har samme status som den overliggende kommuneplan eller kommuneplantillæg, vil kommuneplanrammen ikke automatisk ændre status. Kommuneplanrammer der revideres som følge af et kommuneplantillæg: Hvis et kommuneplantillæg ændrer enkelte bestemmelser for en ramme, skal der både tilknyttes en kommuneplanramme til kommuneplanen og en kommuneplanramme til det nye kommuneplantillæg. Hvis de to kommuneplanrammer skal have samme status (forslag eller vedtaget), kan de ikke have samme plannr. Aflyser et kommuneplantillæg helt bestemmelserne i en kommuneplanramme tilknyttet en kommuneplan, skal den gamle ramme aflyses. Den gamle ramme, aflyses når den nye bliver vedtaget. Der skal i dette tilfælde også indberettes en ny kommuneplanramme til kommuneplantillægget. For begge tilfælde vil der i systemet findes to unikke kommuneplanrammer, tilknyttet henholdsvis kommuneplanen og kommuneplantillægget. Se i øvrigt dokumentet Retningslinier for indberetning til PlansystemDK. Upload uden attributter: (NB: er kun muligt for kommuneplanrammer der allerede er registreret i databasen.) Side 7 af 16

8 Kolonnenavn PLANID Bemærkning Værdien for den pågældende kommuneplanramme kan aflæses i PLANID kan erstattes af: PLANNR Kommunens nummerering af planen. KOMNR Kommunenummer efter 1. januar GLKOMNR Kommunenummer før 1. januar Udfyldes hvis planen er vedtaget før kommunalreformen. Vigtigt fordi planer i sammenlagte kommuner kan have samme plannummer. Endvidere skal én og kun én af følgende medtages: KOMPLAN_ID Værdien for den overliggende kommuneplan kan aflæses i Komplan_id er kommuneplanens planid. KOMTIL_ID Værdien for det overliggende kommuneplantillæg kan aflæses i Komtil_id er kommuneplantillæggets planid. Med attributter: Tabellen angiver hvilke felter der i den givne status er obligatoriske. En kommuneplanramme kan enten være tilknyttet en kommuneplan eller et kommuneplantillæg. Ved upload skal enten KOMPLAN_ID eller KOMTIL_ID være udfyldt (men ikke begge). Disse er er for hhv. kommuneplanen og kommuneplantillægget. En kommuneplanramme Kladde kan Forslag først uploades når enten Vedtaget kommuneplanen eller Aflyst kommuneplantillægget er indberettet. (hvis rammen findes i (hvis rammen findes i (hvis rammen findes i PlanNr PlanNr PlanNr PlanNr Komplan_id Komplan_id Komplan_id (Hvis rammen (Hvis rammen (Hvis rammen tilhører en tilhører en tilhører en (hvis rammen findes i Komplan_id (Hvis rammen tilhører en kommuneplan) Komtil_id kommuneplan) Komtil_id kommuneplan) Komtil_id kommuneplan) Komtil_id (Hvis rammen (Hvis rammen (Hvis rammen (Hvis rammen tilhører et tilhører et tilhører et tilhører et kommuneplantillæg) PlanNavn kommuneplantillæg) PlanNavn kommuneplantillæg) PlanNavn kommuneplantillæg) PlanNavn OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE PlanType PlanType PlanType PlanType AnvGen AnvGen AnvGen AnvGen Zone Zone Zone Zone FZone FZone FZone FZone Side 8 af 16

9 - DatoForsl Datoforsl Datoforsl - - DatoVedt DatoVedt DatoAflyst Hvis der indberettes en kommuneplanramme der omhandler planlægning for vindmøller kan MW feltet udfyldes. Dette er dog kun muligt, hvis både den generelle anvendelseskategori Tekniske anlæg (81) og den specifikke anvendelseskategori Vindmølleanlæg (8111) er valgt. Ønsker man at udfylde MW feltet skal dette tilføjes attributtabellen med feltnavnet MEGAWATT 3.2 Lokalplaner Lokalplaner, se også: PlanDK2_Lokalplan.doc. Uden attributter: (NB: Kun muligt for lokalplaner der allerede er registreret i databasen.) Kolonnenavn PLANID Bemærkning Værdien for den pågældende lokalplan kan aflæses i PLANID kan erstattes af: PLANNR Kommunens nummerering af planen. KOMNR Kommunenummer efter 1. januar GLKOMNR Kommunenummer før 1. januar Udfyldes hvis lokalplanen er vedtaget før kommunalreformen. Vigtigt fordi planer i sammenlagte kommuner kan have samme plannummer. Med attributter: Tabellen angiver hvilke felter der i den givne status er obligatoriske. Kladde Forslag Vedtaget Aflyst (hvis lokalplanen findes i PlanNr (hvis lokalplanen findes i PlanNr (hvis lokalplanen findes i PlanNr (hvis lokalplanen findes i PlanNr KomNR KomNR KomNR KomNR Side 9 af 16

10 GLKomNR (Hvis lokalplanen er vedtaget før 1. januar 2007) PlanNavn GLKomNR (Hvis lokalplanen er vedtaget før 1. januar 2007) PlanNavn GLKomNR (Hvis lokalplanen er vedtaget før 1. januar 2007) PlanNavn januar 2007) PlanNavn GLKomNR (Hvis lokalplanen er vedtaget før 1. OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE PlanType PlanType PlanType PlanType AnvGen AnvGen AnvGen AnvGen Zone Zone Zone Zone ANVSPEC ANVSPEC ANVSPEC ANVSPEC - DatoForsl Datoforsl Datoforsl - DATOSTART DATOSTART DATOSTART - DATOSLUT DATOSLUT DATOSLUT - - DatoVedt DatoVedt DatoAflyst DOKLINK DOKLINK DOKLINK Hvis der indberettes en lokalplan der omhandler planlægning for vindmøller skal MW feltet udfyldes. Dette er dog kun muligt, hvis både den generelle anvendelseskategori Tekniske anlæg (81) og den specifikke anvendelseskategori Vindmølleanlæg (8111) er valgt. Skal der angives MW, tilføjes der et nyt felt i attributtabellen med navnet MEGAWATT 3.3 Lokalplandelområder Lokalplandelområder, se også: PlanDK2_Lokalplandelområde. Et lokalplandelområde skal være tilknyttet en lokalplanplan, derfor kan et lokalplandelområde først uploades når lokalplanen er indberettet. Ved upload skal feltet LOKPLAN_ID være udfyldt. Lokalplandelområder arver automatisk datoer og status fra den overliggende plan. Dette sker dog kun når man ændrer status for den overliggende plan. I tilfælde hvor et lokalplandelområde er blevet tilknyttet en lokalplan efter denne er gået i forslag eller vedtaget, skal man selv aktivt ændre status på delområdet. Uden attributter: (NB: Kun muligt for lokalplandelområder der allerede er registreret i databasen.) Kolonnenavn PLANID Bemærkning Værdien for den pågældende lokalplandelområde kan aflæses i PLANID kan erstattes af: PLANNR Kommunens nummerering af planen. Side 10 af 16

11 KOMNR Kommunenummer efter 1. januar GLKOMNR Kommunenummer før 1. januar Udfyldes hvis planen er vedtaget før kommunalreformen. Vigtigt fordi planer i sammenlagte kommuner kan have samme plannummer. Endvidere skal følgende medtages: LOKPLAN_ID for den overordnede lokalplan, den kan aflæses i DELNR Heltal, nummer på lokalplandelområdet. Med attributter: Tabellen angiver hvilke felter der i den givne status er obligatoriske.. Kladde Forslag Vedtaget Aflyst (hvis delområdet findes i DelNr (hvis delområdet findes i DelNr (hvis delområdet findes i DelNr (hvis delområdet findes i DelNr LOKplan_id LOKplan _id LOKplan _id LOKplan _id OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE OBJEKTKODE PlanType PlanType PlanType AnvGen AnvGen AnvGen ANVSPEC ANVSPEC ANVSPEC FZone FZone FZone DatoForsl Datoforsl Datoforsl - DatoVedt DatoVedt - - DatoAflyst 3.4 Zonekort Zonekort, se også: PlanDK2 Zonekort Opdatering af zonekortet sker ikke automatisk. Det er derfor kommunens ansvar at opdatere kortet når en lokalplan ændrer på zonebestemmelserne. Skal zonekortet ændres er det muligt at ændre i de enkelte polygoner. Hvis kommunen skal uploade et helt nyt zonekort kan man med fordel få det gamle slettet, og på ny uploade zonekortet. For at få slettet zonekortet skal der rettes henvendelse til hotlinen. Side 11 af 16

12 Uden attributter: (NB: Kun muligt for zoner der allerede er registreret i databasen.) Kolonnenavn Bemærkning PLANID Værdien for den pågældende zone-område kan aflæses i Med attributter: Zonekort findes kun i status vedtaget. Vedtaget (hvis zone-området findes i Zone objektkode komnr Da zone-kortet ikke er et historisk kort skal aflyste zoner ikke aflyse på samme måder som andre plantyper i PlanystemDK, disse skal blot slettes fra databasen. Hvis enkelte områder eller hele zonekortet ønskes slettes i forbindelse med en revision, skal PlansystemDKs hotline kontaktes. 4 Login og afsendelse af data Det første der fremkommer på upload siden er et login vindue hvor brugernavn og password indtastes. Brugerrettigheder tildeles via Hver kommune er oprettet med en administrator. Denne person kan oprettet flere administratorer eller give begrænsede rettigheder til andre i kommunen. Efter login vil det nedenstående vindue vises: Side 12 af 16

13 Først indtastes til hvilken log-filen ønskes tilsendt. Herefter vælges kommune og hvilken plantype der skal uploades. Oftest vil der kun være adgang til at vælge én kommune. Dernæst vælges om det er med eller uden attributter. Herefter indikeres hvilken filtype man ønsker at uploade og de enkelte filer vælges. Til sidst indtastes en Herefter klikkes der på upload filer til PlansystemDK. En ny side vil nu fremkomme Ved klik på linket, kommer man til en side hvor man kan følge sit upload. På denne side kan man se hvor lang uploadet er i processen og om der er fejl i filen: Side 13 af 16

14 Der vil desuden blive udsendt en mail, hvor en log-fil nærmere vil beskrive hvad eventuelle fejl er. Ved manglende svar, skal hotlinen kontaktes. Svarmail: Når en fil er blevet uploadet kommer der svar mail tilbage til den angivede adresse. Denne mail indeholder en log fil som fortæller om filen er blevet uploadet korrekt og hvis ikke, hvad dette skyldes. Side 14 af 16

15 5 Fejlindberetning Er der ved en fejl indberettet forkerte data er det i nogle tilfælde muligt selv at rette dem, i andre skal hotlinen kontaktes. 5.1 Datoer Når først datoer er indberettet kan de ikke rettes. I sådanne tilfælde skal hotlinen kontaktes. Skriv en med informationer om plantype, planid, plannr/navn samt hvad der ønskes rettet. 5.2 Geografi Geografien kan simpelt ændres ved upload af en ny geografi. Skal kun geografien ændres, kan man uploade uden attributter og kun angive planid i tabellen. OBS: Ændres geografien i en plan som er i forslag, vil ændringen først slå igennem når planen skrifter status. Ønskes den nye geografi til et forslag vises for offentligheden før dette, skal hotlinen kontaktes. Skriv en med informationer om plantype, planid, plannr/navn samt hvad der ønskes rettet. 5.3 Plandokument Plandokumentet kan også ændres ved upload af GIS-fil med angivelse af den nye/rigtige url i kolonnen doklink. OBS: Ændres plandokumentet i en plan som er i forslag vil ændringen først slå igennem når planen skrifter status. Ønskes det nye plandokument til et forslag vises for offentligheden før dette, skal hotlinen kontaktes. Skriv en med informationer om plantype, planid, plannr/navn samt hvad der ønsket vist for offentligheden. 5.4 Plannavn/ Plannr/ Anvendelseskategorier/ mm. Disse felter kan frit ændres ved upload en af GIS-fil med de nye/rigtige data. OBS: Ændres data i en plan som er i forslag vil ændringen først slå igennem når planen skrifter status. Ønskes de nye data til et forslag vises for offentligheden før dette, skal hotlinen kontaktes. Skriv en med informationer om plantype, planid, plannr/navn samt hvad der ønskes rettet/vist. 5.5 Fremgangsmåde ved forlængelse af offentlighedsperiode /supplerende høring Der kan efter planlovens 27, stk. 2, foretages ændring af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Hvis ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere Side 15 af 16

16 mfl. end dem, der er kommet med indsigelse på dette punkt, kan endelig vedtagelse ikke ske, før de pågældende inden for en frist kommunalbestyrelsen har fastsat har haft lejlighed til at udtale sig. Har en kommune vurderet, at en ændring af et planforslag nødvendiggør en sådan supplerende høringsperiode, følges nedenstående procedure: 1. Pdf-filen med planforslaget vedhæftes et brev, hvori forløbet med planforslaget er beskrevet: den oprindelige høringsperiode, den supplerende høringsperiode og hvilke ændringer, der er foretaget i planforslaget. 2. Pdf-filen med brevet uploades til PlansystemDK 3. Kommunen anmoder PlansystemDK om en ændring af sluthøringsdatoen til datoen for den supplerende hørings afslutning og om at lade det nye planforslag være synligt for offentligheden. 4. Kommunen orienterer selv den kreds af myndigheder og borgere, der bliver berørt af den forlængende høringsperiode. Med orienteringen fremsendes tillige linket til det nye planforslag. 5. Når planforslaget er endeligt vedtaget, vedlægges plandokumentet et tillæg, der beskriver hele høringsforløbet og hvilke ændringer, der eventuelt er foretaget som følge heraf. Dette er vigtigt, da det er kommunens dokumentation for hvordan høringsperioden er afviklet. Side 16 af 16

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Dette dokument er lavet på baggrund af række tvivlspørgsmål i forhold til korrekt registrering af planer

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791 PlanDK2+, feltbeskrivelse: Landzonetilladelse Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i PlansystemDK Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK OID

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK OID PlanDK2+: Lokalplan Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i PlansystemDK Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved indberetning

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791 PlanDK2+, feltbeskrivelse: Lokalplan Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved. Felter

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Lokalplandelområde Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved. Felter markeret

Læs mere

Kommuneplan. Vejledning. Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk.

Kommuneplan. Vejledning. Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk. Vejledning Kommuneplan Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0.0 Dato: 21-12-2017

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Kommuneplanramme Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (dog undertiden afhængig af statustype ved. Felter

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Lokalplandelområde Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status ved. Felter markeret

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+, feltbeskrivelse: Kommuneplanramme Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (dog undertiden afhængig af statustype)

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

PlansystemDK Hotline:

PlansystemDK Hotline: Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget

Læs mere

PlansystemDK Hotline: Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Gå til

PlansystemDK Hotline: Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Gå til Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

PlansystemDK Hotline:

PlansystemDK Hotline: Vejledning i brugeradministration Sidst opdateret: 08-07-2016 af Sigrid Trier Kjær Indhold Vejledning i brugeradministration... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Hierarki i brugeradministration... 1 PlansystemDK

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for Aksel SÃ rensens Vej 1, 8543 Hornslet. Dannet af: Rasmus Nystrøm Søndergaard Madsen(rnsm), :58.

Rapport. Hvad gælder for Aksel SÃ rensens Vej 1, 8543 Hornslet. Dannet af: Rasmus Nystrøm Søndergaard Madsen(rnsm), :58. Rapport Hvad gælder for Aksel SÃ rensens Vej 1, 8543 Hornslet Dannet af: Rasmus Nystrøm Søndergaard Madsen(rnsm), 2016-07-01 11:58 Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Matrikler Fejl Lokalplaner, vedtaget(pdk)

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan

Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan 13-12-2016 Sags id.: 16/5535 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2025 Fredericia Kommune

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6 Vejledning ver. 19.02.2009 WWW.GeoCAD.dk Vejledning i brug af WFS-tjenester i GeoCAD Denne vejledning beskriver anvendelsen af en ny WFS-klient til GeoCAD. Med programmet kan der hentes WFS-data via internettet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Oktober 2016 Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Opdateret 05-03-2010 Indhold 1. Indledning...2 2. Visning af planer...3 3. Baggrundskort...5 4. Oversigtskort...5 5. Målestok...5 6. Funktioner (Trykknapper)...6

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21. Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2:

Rapport. Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21. Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Rapport Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21 Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), 2015-03-03 13:28 Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Sag, Århus Amt fundet 6 Kortet viser søgegeometrien inklusiv evt. bufferzone

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 DEL 1: Igangsætning af kortlægning Inden I går i gang med TrivselMeter, skal I oprettet en Excel-fil med jeres målgruppe dvs. en mailliste over de

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 04. MAJ 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og brugernes

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Page 1 of 14 Rapport Hvad gælder for HOLMAGERVEJ (8543), 1M HOLMAGERVEJ (8543), 1M Matrikel m. ejeroplysninger (1) Fredskovsområder (0) Naturtyper (0) Fredede områder (0) EU habitatområder (0) almene vandværker

Læs mere