2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1."

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) I medfør af af 37, 53, stk. 3, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner Kapitel 1 Område og definitioner 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af 1) Avlsmateriale. 2) Animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og som er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/ ) Øvrige produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til konsum. 4) Patogener og kulturer af mikroorganismer. 5) Hø og halm. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2. Stk. 2. Ved veterinærkontrol forstås: 1) For produkter, som modtages ved samhandel, Fødevarestyrelsens a) ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet, b) mistankekontrol herunder kontrol under transporten, eller c) skærpede kontrol. 2) For produkter, som returneres fra samhandelslande, Fødevarestyrelsens kontrol af virksomhedens særlige returvarekontrol. 3) For produkter, som importeres fra tredjelande, grænsedyrlægens a) kontrol af at partiet er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmel- 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende EU-direktiver eller dele af disse: Rådets direktiv 89/662/EØF om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, EF-Tidende 1989, nr. L 395, side 13, senest ændret ved direktiv 2004/41/EF, EF-Tidende 2004, nr. L 157, side 33, Rådets direktiv 96/23/EF om de kontrolforanstaltninger, der iværksættes for visse stoffer, og restkoncentrationer heraf, i levende dyr og produkter heraf, samt om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF, EF-Tidende 1996, nr. L 125, side 10, senest ændret ved direktiv 2013/20/EU om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, s. 234, Rå-dets direktiv 97/78/EF om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, EF-Tidende 1998, nr. L 24, side 9, senest ændret ved direktiv 2013/20/EU om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, s. 234, og Rådets direktiv 97/79/EF om ændring af direktiv 71/118/EØF, 72/462/EØF, 85/73/EØF, 91/67/EØF, 91/492/EØF, 91/493/EØF, 92/45/EØF, 92/118/EØF for så vidt angår tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, EF-Tidende 1998, nr. L 24, side 31. Bekendtgørelsen medtager endvidere visse bestemmelser fra: Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, EU-Tidende 2004, nr. L 21, side 11, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 494/2014 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår importbetingelser og listen over lande omhandlet i artikel 9, EU-Tidende 2014, nr. L 139, s. 11 og Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, EU-Tidende 2009, nr. L 77, side 1, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende, nr. L 158, s. 74. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. Journalnummer DokumentId

2 2 delsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol), b) kontrol af at der er overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol), og c) kontrol af at produkterne er egnede til det angivne formål og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevarestyrelsens laboratorier. 4) For ikke-konforme produkter fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på eksport til tredjelande, den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3. 5) For produkter, som returneres fra tredjelande, den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3, litra b og c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i Stk. 3. Ved ikke-diskriminerende kontrol forstås: Den stikprøvekontrol af partier, som Fødevarestyrelsen foretager i forbindelse med samhandel. Udvælgelse af partier og omfang af kontrollen fastsættes ud fra en risikovurdering og under hensyn til den offentlige kontrol med de tilsvarende danskproducerede produkter. Stk. 4. Ved mistankekontrol forstås: 1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af det efterfølgende parti af samme oprindelse, når partiet er faldet ved den ikke-diskriminerende kontrol eller ved mistankekontrol efter nr. 2, og 2) den kontrol Fødevarestyrelsen foretager på specifik mistanke til et parti produkter, der indføres ved samhandel eller fra tredjeland. Stk. 5. Ved skærpet kontrol forstås: 1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er faldet ved mistankekontrollen efter stk. 4, og 2) den opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse, når et parti er afvist ved et grænsekontrolsted ved kontrol efter stk. 2, nr. 3 eller stk. 4, nr. 2. Stk. 6. Ved indførsel forstås: 1) modtagelse af produkter fra et samhandelsland, 2) import fra tredjelande af produkter til fri omsætning, 3) introduktion af ikke-konforme produkter fra tredjelande til transit eller oplagring, 4) indførsel i henhold til kapitel 9-11 af produkter, som ikke er til fri omsætning, og 5) anløb eller mellemlanding i henhold til kapitel 8 af produkter, som ikke er til fri omsætning. Stk. 7. Ved samhandel forstås: Modtagelse i Danmark af produkter som, 1) er produceret i et andet EU-land, eller 2) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i ét samhandelsland til et andet samhandelsland. Stk. 8. Ved definitionen på et samhandelsland gælder definitionen i Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (Restriktionsbekendtgørelsen). Stk. 9. Ved tredjelande forstås: Lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 8. Stk. 10. Ved transit forstås: Landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme produkter med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland. Stk. 11. Ved avlsmateriale forstås: 1) sæd, 2) oocytter, 3) embryoner, og 4) rugeæg. Stk. 12. Ved animalske biprodukter forstås: Hele kroppe eller dele af dyr samt animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum. Stk. 13. Ved afledte produkter forstås: Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter. Stk. 14. Ved produkter forstås: 1) Avlsmateriale. 2) Animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og som er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/ ) Øvrige produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til konsum. 4) Patogener og kulturer af mikroorganismer. 5) Hø og halm. Stk. 15. Ved konforme produkter forstås: Produkter, som opfylder gældende lovgivning for indførsel til fri omsætning i EU. Stk. 16. Ved ikke-konforme produkter forstås: Produkter, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning for fri omsætning i EU. Stk. 17 Ved ikke-konform oplagring forstås: Midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone eller et toldoplag af ikke-konforme produkter, jf. stk. 16, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland. Stk. 18. Ved fri omsætning forstås: Produkter, som efter veterinærkontrollen er godkendt til at må markedsføres i hele samhandelsområdet. Stk. 19. Ved ikke-harmoniserede produkter forstås: Produkter for hvilke EU ikke har fastsat regler i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller forordning (EU) nr. 142/2011, dvs. produkter som ikke kan godkendes til fri omsætning. Stk. 19a. Ved harmoniserede produkter forstås: Produkter, hvor EU har fastsat regler i førnævnte forordninger, dvs. produkter, som kan godkendes til fri omsætning. Stk. 20. Ved (de) foreskrevne dokumenter forstås: Sundhedscertifikat, handelsdokumenter eller veterinærdokumenter, f.eks. veterinære tillægsattestationer eller andre dokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller dansk lovgivning.

3 3 Stk. 21. Ved parti (fra samhandelslande) forstås: En mængde produkter, som hidrører fra samme afsender i et EU-land og er bestemt til samme modtager i et andet EUland. Stk. 22. Ved parti (fra tredjelande) forstås: En mængde produkter af samme type, som er omfattet af samme foreskrevne dokumenter, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager. Stk. 23. Ved importør forstås: En person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel eller samhandelsmodtagelse af produkter, og som er blevet registreret af Fødevarestyrelsen, jf. 3. Stk. 24. Ved den ansvarlige for partiet forstås: Importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foranlediger indførsel af et specifikt parti. Stk. 25. Ved modtagevirksomhed forstås: En virksomhed eller et anlæg, som fysisk modtager produkter ved samhandel, ved kanaliseret import eller ved returnering eller som foretager en opdeling af et parti produkter, som er modtaget ved samhandel. Stk. 26. Ved kanaliseret import forstås: Import, hvor et parti produkter skal afsendes fra grænsekontrolstedet direkte til modtagevirksomheden i forseglede transportmidler. Stk. 27. Ved et CVED (Veterinærkontrolcertifikat) forstås: Det to-sidede dokument, som foreskrives i forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EFgrænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter om, at der ankommer produkter til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsedyrlægens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlighed. Stk. 28. Ved et datter-cved (datter-veterinærkontrolcertifikat) forstås: Et CVED, der henviser til et tidligere udstedt CVED. Stk. 29. Ved bekræftet kopi forstås: Kopi af et originalt dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevarestyrelsen. Stk. 30. Ved denaturering af fødevarer forstås: En proces hvor produkter neddyppes i eller overhældes eller overbruses med grøn farve. Denaturering af produkter skal sikre, at de denaturerede produkter ikke ved en fejl anvendes til menneskeføde eller foder. Stk. 31. Ved destruktion forstås: Bortskaffelse ved forbrænding. Stk. 32. Ved den kompetente myndighed forstås Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet. Stk. 33. Ved prøver til forskning og diagnosticering forstås: Animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til undersøgelser som led i diagnosticeringsaktiviteter eller analyser til fremme af videnskabelig og teknologisk udvikling som led i undervisnings- eller forskningsaktiviteter. Stk. 34. Ved udstillingsgenstande forstås: Animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til udstillinger eller kunstneriske aktiviteter. Stk. 35. Ved vareprøver forstås: animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til særlige undersøgelser eller analyser med henblik på gennemførelse af en produktionsproces, herunder forarbejdning af animalske biprodukter eller afledte produkter, udvikling af foderstoffer, foder til selskabsdyr, eller afledte produkter, eller afprøvning af maskiner eller udstyr. Stk. 36. Færdigbehandlede produkter: Afledte produkter, som har nået slutpunkt i fremstillingskæden, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. Kapitel 2 Registrering af importører 3. Importører skal registreres hos Fødevarestyrelsen før indførsel af produkter må påbegyndes, jf. dog 36, stk. 2, om privat indførsel og 41, stk. 1, om prøver. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal omfatte produktkategori samt oprindelsessted og afsendelsessted. Stk. 3. Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden således, at ansøgningen er Veterinærkontrolenheden i hænde senest fem arbejdsdage (mandag fredag, undtagen helligdage) før den første indførsel af de registrerede produkter må påbegyndes. Stk. 4. Importørerne skal føre optegnelser over indførte partier med angivelse af 1) dato for indførslen, 2) antal partier, 3) hvilke produkter, der ønskes indført, 4) oprindelsessted, 5) afsender, 6) afsendelsessted, 7) modtager og 8) bestemmelsessted. Stk. 5. Importørerne skal opbevare de i stk. 4 nævnte optegnelser i mindst fem år og skal på forlangende forevise optegnelserne for Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Kapitel 3 Samhandel 4. Produkter skal være ledsaget af foreskrevne dokumenter. Stk. 2. Importøren skal sikre, at følgende produkter kun indføres i Danmark efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen: 1) Produkter for hvilke produktions- og markedsføringsreglerne ikke er harmoniseret i EU, 2) kategori 1 materiale, 3) kategori 2 materiale, 4) kød- og benmel afledt af kategori 1 eller 2 materiale, 5) animalsk fedt afledt af kategori 1 eller 2 materiale.

4 4 Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelser efter stk. 2. Stk. 4. Animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, skal indføres direkte til virksomheder eller anlæg, der er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1069/ Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden om modtagelse eller forventet modtagelse af partier af produkter efter veterinærenhedens specifikationer. Stk. 2. Modtagevirksomheder skal løbende føre register over modtagne partier produkter. Registeret skal indeholde oplysninger om importør, dato for modtagelse, produktkategori, antal kolli, partiets totale nettovægt, oprindelsesland, forarbejdningsanlæg og afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst tre år. Registeret skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Ejerskiftes modtagevirksomheden, men fortsættes driften af virksomheden, består pligten efter stk. 1 uanset ejerskiftet. 6. Importøren skal for hvert parti, som modtages på modtagevirksomheden, som en del af egenkontrollen, foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende lovgivning samt besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages, før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen tillige sikres, at produkterne er mærket i overensstemmelse med gældende lovgivning. Stk. 2. Importøren skal straks indberette uregelmæssigheder ved partiet eller foreskrevne dokumenter, til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Stk. 3. Importøren skal holde produkter omfattet af stk. 2 tilbage, indtil Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse om, hvad der skal ske med partiet. 7. Importøren skal opbevare foreskrevne dokumenter, i mindst fem år fra modtagelsen af et parti, jf. dog stk. 2. Dokumenterne skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen Stk. 2. For avlsmateriale skal importøren opbevare foreskrevne dokumenter i mindst to år efter, at den sidste portion avlsmateriale er fraført det godkendte opbevaringssted. 8. Fødevarestyrelsen foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier. Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, foretager Fødevarestyrelsen mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af de områder af transportmidlerne, hvor partiet opbevares under transporten. Stk. 3. Hvis der ved kontrollen, jf. stk. 1 eller 2, konstateres, at gældende lovgivning ikke er overholdt, foretager Fødevarestyrelsen mistankekontrol af efterfølgende partier af produkter fra samme oprindelsesvirksomhed. Stk. 4. Hvis der ved den i stk. 1-3 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier fra samme oprindelsesvirksomhed, foretager Fødevarestyrelsen skærpet kontrol af efterfølgende partier fra denne virksomhed. Stk. 5. Partier, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, beslaglægges af Fødevarestyrelsen, indtil Fødevarestyrelsen frigiver partiet, eller indtil partiet er returneret eller destrueret. Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med mistankekontrol i henhold til stk. 3 og skærpet kontrol i henhold til stk. 4 samt beslaglæggelse, returnering og destruktion af partierne påhviler importøren. 9. Hvis det konstateres, at et parti ikke opfylder gældende bestemmelser, beslaglægger Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden partiet. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, påbyder Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden importøren at trække disse produkter tilbage, hvorefter Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden beslaglægger produkterne. Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af 6, kan Fødevarestyrelsen undlade at beslaglægge partiet. Stk. 3. Fødevarestyrelsen giver importøren eller i dennes fravær eksportøren påbud om, jf. dog stk. 4, at det beslaglagte parti 1) returneres inden for en fastsat frist, 2) destrueres inden for en fastsat frist. Stk. 4. Såfremt importøren har sørget for, at partiet er tilbageholdt hos modtagevirksomheden fysisk adskilt fra andre produkter og ikke taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætningsled, kan Fødevarestyrelsen undlade at give påbud efter stk. 3. Fødevarestyrelsen træffer i stedet afgørelse om, at produkterne skal returneres eller destrueres inden for en fastsat frist. Stk. 5. Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge. Stk. 6. Importøren må kun returnere et parti, hvis Fødevarestyrelsen har godkendt en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag. Stk. 7. Hvis returnering ikke er mulig, eller hvis den af Fødevarestyrelsen fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren ønsker det, skal partiet destrueres. Stk. 8. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af Fødevarestyrelsen. Stk. 9. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering og destruktion af partiet påhviler importøren. 10. Fødevarestyrelsen beslaglægger partiet, hvis det konstateres, at: 1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, en zoonose eller kemisk forurening eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller 2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr, jf. dog stk. 4.

5 5 Stk. 2. Fødevarestyrelsen giver importøren eller i dennes fravær eksportøren påbud om, at det beslaglagte parti destrueres inden for en fastsat frist. Stk. 3. Er dele af det i stk. 1 nævnte parti nået ud i et senere omsætningsled, påbyder Fødevarestyrelsen importøren at trække disse produkter tilbage, hvorefter Fødevarestyrelsen beslaglægger produkterne og giver importøren påbud om, at også de skal destrueres. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at produkter, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F 0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves), ikke skal beslaglægges og destrueres i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde. Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge. Stk. 6. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af Fødevarestyrelsen. Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af produkter påhviler importøren. Kapitel 4 Import 11. Importøren skal sikre, at alle produkter, som ankommer fra tredjelande, føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, jf. bilag 2. Stk. 2. Importøren skal sikre, at produkter, der ankommer til et grænsekontrolsted veterinærkontrolleres ved dette grænsekontrolsted, før produkterne må føres ind i EU, jf. dog Produkter må ikke indføres eller returneres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse. Stk. 2. Produkter omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved EU s ydre grænse, beslaglægges af Fødevarestyrelsen, som påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. 19, stk. 2. Stk. 3. Produkter med oprindelse i tredjelande, som indføres i Danmark ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 3 anførte bestemmelser. Stk. 4. Importører af animalske foderstoffer, som ankommer fra tredjelande, skal sikre, at disse ikke føres ind i Københavns Frihavn uden forudgående godkendelse af grænsedyrlægen i København, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Der skal ikke søges godkendelse efter stk. 4, hvis de pågældende animalske foderstoffer føres direkte fra skibet til det godkendte grænsekontrolsted beliggende i Københavns Frihavn uden forudgående opbevaring i Københavns Frihavn. 13. Produkter skal ved importen være ledsaget af originalen af foreskrevne dokumenter, der skal indeholde de foreskrevne attestationer vedrørende folke- og dyresundhed for det pågældende produkt. Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet, jf. dog stk. 3. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af partiet. Importøren skal sikre, at den bekræftede kopi ledsager partiet eller hvert enkelt delparti i de tilfælde, hvor fødevarerne opdeles i delpartier efter foretagen veterinærkontrol. Stk. 3. Ikke-konforme produkter skal dog altid ledsages af de foreskrevne dokumenter i original efter foretagen veterinærkontrol. 14. Importøren skal sende en forhåndsanmeldelse (CVED, del I) til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet om, at der ankommer produkter til veterinærkontrol. Forhåndsanmeldelsen skal ske i henhold til artikel 2, jf. bilag III, i forordning (EF) nr. 136/2004. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Forhåndsanmeldelser, der sendes til danske grænsekontrolsteder, skal udfyldes på den dansksprogede version. Stk. 3. Forhåndsanmeldelsen skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at forhåndsmeddelelse af animalsk foder fra Japan er grænsekontrolstedet i hænde senest to arbejdsdage forud for partiets fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af forhåndsanmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal efter endt veterinærkontrol sende CVED et til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning 136/2004. Stk. 6. Virksomheder, der agter at føre animalske foderstoffer ind i Københavns Frihavn, jf. 12, stk. 4, skal sende den i stk. 1 nævnte forhåndsanmeldelse til grænsedyrlægen i København, Kystvejen 16, 2770 Kastrup, således, at forhåndsanmeldelsen er grænsedyrlægen i hænde senest 24 timer inden foderstofferne indføres. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af forhåndsanmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 7. Den i stk. 6 omhandlede forhåndsanmeldelse skal ledsages af information om: 1) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på fri-havnsområdet, hvor de indførte foderstoffer skal opbevares, og 2) forventet dato for foderstoffernes fraførsel fra Københavns Frihavn. Stk. 8. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. Åbningen af containerne må kun foretages på grænsekontrolstedet.

6 6 2) Ankommer partiet med fly, må flycontainerne med partiet fraføres flyet, men flycontainerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. Åbningen af containerne må kun foretages på grænsekontrolstedet. Stk. 9. Importøren skal endvidere skriftligt underrette den kompetente myndighed ved modtagevirksomheden eller - anlægget om, at der importeres produkter fra tredjelande. Underretningen skal sendes således, at den er myndigheden i hænde senest 24 timer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af underretningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Underretningen skal indeholde oplysning om 1) hvilket produkt, der importeres, 2) antal partier, 3) afsendelsesstedets adresse, 4) bestemmelsesstedets adresse, 5) forventet ankomsttidspunkt og 6) evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge. 15. Mæglere, luftfartsselskaber, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet for ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selv om lasten eller dele heraf består af andre varer end produkter omfattet af denne bekendtgørelse, og uanset om lasten forbliver ombord, omlades, oplægges, importeres eller transiteres. Tilsvarende gælder, hvis lastrummene er tomme. Stk. 2. Godsfortegnelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og en beskrivelse af den enkelte vare tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst. Stk. 3. Produkter i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. 14, stk. 1-3, medmindre de forbliver ombord. 16. Havne og lufthavne, i forbindelse med hvilke der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibe eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn henholdsvis lufthavn de ankommer fra. 17. Produkter skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol i henhold til de i bilag 3 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere afgørelse truffet af Fødevarestyrelsen, jf. dog 25, stk. 5, 26, stk. 4, 36, stk. 1 og 42, stk. 1. Stk. 2. Ved kanaliseret import skal importøren sikre, 1) at transporten mellem indgangsgrænsekontrolstedet og den godkendte modtagevirksomhed sker i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes, 2) at produkterne forbliver under toldtilsyn frem til den godkendte modtagevirksomhed i henhold til T 5-proceduren, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, og 3) at produkter, der er under grænsedyrlægens officielle forsegling, ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, før Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden har kontrolleret og brudt grænsedyrlægens forsegling. 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne. Stk. 2. Har grænsedyrlægen udtaget prøver på baggrund af mistanke, tilbageholdes partiet på grænsekontrolstedet, eller, hvis dette ikke er muligt, på et af grænsedyrlægen anvist lager, som er godkendt af grænsedyrlægen. Dette lager skal være beliggende i den veterinærafdelings område, hvor grænsekontrolstedet befinder sig. Stk. 3. Hvis mistanken afkræftes, og partiet overholder gældende lovgivning, godkendes det straks til formålet. Stk. 4. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller andre grove eller gentagne fejl, skal grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af produkter med samme oprindelse, jf. stk. 5. Ved skærpet kontrol tilbageholder grænsedyrlægen de pågældende partier på samme måde, som anført i stk. 2. Stk. 5. Den skærpede kontrol må først ophæves, når analyseresultaterne af ti på hinanden følgende partier af samme oprindelse importeret til samhandelsområdet vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen. Stk. 6. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum. Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med skærpet kontrol påhviler importøren. Når de samlede omkostninger er betalt, tilbagebetales depositum. 19. Hvis produkter i et parti ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægenpartiet. Stk. 2. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at 1) partiet returneres inden for en fastsat frist på højst 60 dage, eller 2) partiet destrueres inden for en fastsat frist. Stk. 3. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægges partiet af Fødevarestyrelsen, som giver påbud om returnering eller destruktion, som anført i stk. 2. Stk. 4. Såfremt importøren har sørget for, at produkterne er tilbageholdt hos bestemmelsesvirksomheden og holdes fysisk adskilt fra andre produkter og ikke er taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætningsled, kan Fødevarestyrelsen undlade at give påbud. Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden skal i stedet træffe afgørelse om, at produkterne returneres eller destrueres, som anført i stk. 2. Stk. 5. Grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for returnering og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge. Stk. 6. Returnering af animalske foderstoffer skal ske efter artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

7 7 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes. Stk. 7. Returnering af andre produkter end animalske foderstoffer er betinget af, at grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det tredjeland, hvortil partiet ønskes returneret. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i tredjelandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag. Stk. 8. Returnering efter stk. 2 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor produkterne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 3 eller 4 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af det pågældende produkt. Stk. 9. Hvis returnering ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen fastsatte tidsfrist er overskredet, skal partiet destrueres. Importøren kan altid ved partshøringen forlange, at partiet skal destrueres. Stk. 10. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen. Stk. 11. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering eller destruktion af produkter, påhviler importøren. 20. Hvis et parti produkter kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen partiet. Grænsedyrlægen giver importøren påbud om, at partiet skal destrueres inden for en fastsat frist, jf. dog stk. 5 og 7. Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægger Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden partiet. Fødevarestyrelsen giver importøren påbud om, at partiet skal destrueres, jf. dog stk. 7. Er dele af partiet nået ud i et senere omsætningsled, påbyder Fødevarestyrelsen importøren at trække disse produkter tilbage, hvorefter Fødevarestyrelsen beslaglægger produkterne og giver importøren påbud om, at de skal destrueres. Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge. Stk. 4. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen. Stk. 5. Grænsedyrlægen kan for at beskytte menneskers og dyrs sundhed træffe andre relevante, nødvendige foranstaltninger end destruktion for at et parti animalske foderstoffer, bortset fra foder til pelsdyr og selskabsdyr, som er vurderet at udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, jf. artikel 19, stk. 2, litra a, i forordning (EF) 882/2004. Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, destruktion eller andre relevante, nødvendige foranstaltninger end destruktion af produkter, påhviler importøren. Stk. 7. Hvis der i partier er konstateret et indhold af restkoncentrationer af kemiske stoffer, herunder lægemidler og radioaktive stoffer, hvis anvendelse eller tilstedeværelse er forbudt eller ikke tilladt, eller koncentrationen er over grænseværdien for de pågældende stoffer, skal grænsedyrlægen henholdsvis Fødevarestyrelsen uanset stk. 1 eller 2 påbyde importøren, at partiet returneres eller destrueres efter 19, stk Et parti produkter må først importeres eller returneres fra tredjelande, transiteres, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af 45, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse. 21a. Import til fri omsætning af produkter med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 4. Kapitel 5 Omladning af produkter med bestemmelse samhandelsområdet 22. For produkter omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, afventer Fødevarestyrelsen produkternes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af: 1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, og 2) at partiet transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, beslaglægges patiet af grænsedyrlægen eller Fødevarestyrelsen, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. 19, stk. 2. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om: 1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning, 2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområdet, 3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet, og 4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med bestemmelsesgrænsekontrolstedet som destination. Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde ved partiets ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet. Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

8 8 Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretagergrænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier. Stk. 8. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt. Kapitel 6 Import af ikke-harmoniserede produkter 23. Import af ikke-harmoniserede produkter med oprindelse i tredjelande må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Sælkød fra Grønland bestemt til fodring af isbjørne i zoologiske anlæg i Danmark skal ved indførsel være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag 5. Stk. 3. Ikke-harmoniserede produkter, som er veterinærkontrolleret med positivt resultat, skal videresendes fra grænsekontrolstedet direkte til en navngiven virksomhed i Danmark, hvor produkterne enten forarbejdes, ompakkes eller omsættes ved detailsalg i Danmark, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Ikke-harmoniserede produkter, som er veterinærkontrolleret med positivt resultat, må endvidere videresendes fra grænsekontrolstedet direkte til en navngiven virksomhed i et andet samhandelsland, på betingelse af at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen kan forevise en tilladelse hertil fra den kompetente myndighed i det pågældende samhandelsland. Stk. 5. Den i stk. 3 og 4 nævnte videresendelse skal ske som kanaliseret import. Stk. 6. Ved kanaliseret import skal importøren sikre, 1) at transporten mellem indgangsgrænsekontrolstedet og den navngivne virksomhed sker i et transportmiddel eller beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes, 2) at produkterne forbliver under toldtilsyn frem til den navngivne virksomhed i henhold til T 5-proceduren, jf. forordning (EØF) nr. 2454/93, og 3) at produkter, der er under grænsedyrlægens officielle forsegling, ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, før Fødevarestyrelsen har kontrolleret og brudt grænsedyrlægens forsegling. Kapitel 7 Transit og oplagring af ikke-konforme produkter 24. Ikke-konforme produkter må ikke importeres til fri omsætning i samhandelsområdet. 25. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter skal sikre, at partiet kun transiteres via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til samme tredjeland, hvis: 1) Produkterne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, 2) produkterne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, og 3) der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor produkterne præsenteres for veterinærkontrol. Stk. 2. Tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transitten skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at produkterne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til tredjeland. Stk. 3. Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og partiet derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for yderligere 60 dage fra indførslen at regne, ellers skal produkterne destrueres. Stk. 4. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter omfattet af stk. 3 skal sikre, at partiet kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Produkterne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de afsendes eller destrueres. Stk. 5. Produkter omfattet af stk. 1 skal, uanset 17, stk. 1, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere produkterne fysisk kontrol. Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk Den ansvarlige for transitten skal anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted produkterne forlader samhandelsområdet. Stk. 7. Den ansvarlige for partiet skal sikre, 1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og 2) at produkterne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten. Stk. 8. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at produkter omfattet af stk. 1 kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere det pågældende produkt, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 9. Stk. 9. Ikke-konforme produkter må også føres til destruktion. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme produkter kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

9 9 Stk. 10. Destruktion skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen. Stk. 11. Omkostninger i forbindelse med destruktionen påhviler importøren. Stk. 12. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme produkter, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til et tredjeland, ledsages af CVED et udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalerne af foreskrevne dokumenter. Stk. 13. Den ansvarlige for transitten skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer produkter til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet. 26. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter, som skal oplagres inden udførslen til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, hvis: 1) produkterne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, 2) produkterne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, og 3) der forudgående er indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor produkterne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende produkter oplagres. Stk. 2. For produkter omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor produkterne skal oplagres. Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene for de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede produkter, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i forordning (EU) nr. 142/2011. Stk. 4. Produkter omfattet af stk. 1 skal, uanset 17, stk. 1, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor produkterne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, skal grænsedyrlægen endvidere underkaste produkterne fysisk kontrol. Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk. 1-3, til indgangsgrænsekontrolstedet. Stk. 6. Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden om, at der ankommer ikke-konforme produkter. Stk. 7. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter, som skal transporteres til eller fra et lager, skal sikre, at transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser: 1) Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes. 2) Partiet skal ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi heraf. 3) Partiet må kun føres ind på et lager, hvis Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden forinden har underkastet produkterne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden skal Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden endvidere underkaste produkterne fysisk kontrol. 4) Partiet skal anbringes i særskilte opbevaringslokaler, jf. 45, stk. 1. 5) Partiet må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden at fjerne produkternes emballage. Stk. 8. Den ansvarlige for lageret i en frizone eller toldoplaget skal sikre, at hver enhed af oplagrede produkter, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det CVED, der ledsagede partiet til lageret, så identifikation af hver enhed i partiet er mulig. Stk. 9. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk. 1-3, til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden før partiets fraførsel. Stk. 10. Hvis et parti produkter omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere partier, skal den ansvarlige for partiet før fraførslen sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk. 1-3, til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden for hvert af de nye partier med henblik på udstedelse af CVED er, som skal henvise til det oprindelige CVED. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet, skal den ansvarlige for partiet anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted produkterne forlader samhandelsområdet. 27. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, skal med forbehold for stk. 10, sikre, at partiet kun fraføres med henblik på udførsel til et tredjeland. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 8. Stk. 2. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 er betinget af, at den ansvarlige for partiet skriftligt over for Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden erklærer, at produkterne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at produkterne i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland. Stk. 4. Hvis returnering efter stk. 3 mislykkes, og partiet derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 5,

10 10 med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for yderligere 60 dage, ellers skal produkterne destrueres. Stk. 5. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter omfattet af stk. 4 skal sikre, at partiet kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere de pågældende produkter, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Produkterne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres eller destrueres. Stk. 6. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter skal sikre, at partiet kun føres ud af samhandelsområdet i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende produkter, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen. Stk. 7. Den ansvarlige for partiet skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer produkter til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet. Stk. 8. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme produkter, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag, skal sikre, at dette kun sker, hvis Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden forinden har underkastet produkterne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden endvidere produkterne fysisk kontrol. Stk. 9. Den ansvarlige for partiet skal sikre, 1) at fraførslen efter stk. 1 eller 8 sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og 2) at produkterne ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf. Stk. 10. Ikke-konforme produkter må også føres til destruktion. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme produkter kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen. Stk. 11. Destruktionen skal ske under tilsyn af Fødevarestyrelsen. Stk. 12. Omkostninger i forbindelse med destruktionen påhviler importøren. 28. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konforme produkter til enhver tid er ledsaget af et CVED. CVED ets rubrik 42 skal henvise til tolddokumentet. 29. Den ansvarlige for transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede produkter, skal sikre, at disse rengøres og desinficeres, før de på ny må anvendes til transport eller opbevaring af produkter. Kapitel 8 Omladning af produkter med bestemmelse tredjeland 30. Transportmidler med produkter, der transporteres fra tredjeland til tredjeland, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis: 1) der i lufthavnen eller på havneområdet, hvor de mellemlander eller anløber, er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere de pågældende produkter, 2) produkterne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og 3) produkterne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring. Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal partiet beslaglægges af grænsekontrollen eller Fødevarestyrelsen, der påbyder importøren at returnere eller destruere partiet, jf. 19, stk. 2. Stk. 3. Den ansvarlige for transporten skal ud over at forhåndsanmelde partiet, jf. 14, stk. 1-3, underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om: 1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning, 2) bestemmelsestredjelandet, 3) nøjagtig oplysning om, hvor partiet befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet, og 4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination. Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden partiets ankomst til grænsekontrolstedet. Stk. 5. Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt. Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier. Stk. 7. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt. Kapitel 9 Returnering 31. Den ansvarlige for et parti, som skal returneres fra et tredjeland til Danmark, må kun føre partiet til grænsekontrolstedet efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen. Ansøgning skal ske på en formular som den i bilag 6 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor produkterne ønskes returneret. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af:

11 11 1) En vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor produkterne har været transporteret eller opbevaret. 2) Eksportcertifikatet, som kan være: a) Originaleksemplaret af det eksportcertifikat, som ledsagede produkterne ved udførslen. b) En af tredjelandets myndighed bekræftet kopi heraf. c) En af den udstedende tilsynsmyndighed bekræftet kopi heraf. 3) En erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste produkter ikke er blevet håndteret, jf. dog stk. 3. 4) For myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, jf. dog stk. 3. 5) Ved ikke-plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset. Stk. 3. Stk. 2, nr. 3 og 4, gælder ikke ved hjemtagelse under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder at den ansvarlige for partiet fremlægger dokumentation for, at der er foretaget udvendig desinfektion af produkternes emballage inden afsendelsen fra visse tredjelande, herunder at desinfektionen er foretaget med et desinfektionsmiddel, der er godkendt til inaktivering af virus, der forårsager alvorlige husdyrsygdomme, f.eks.»mund- og klovesyge«,»svinepest«og»fugleinfluenza«. 32. Den ansvarlige for det parti, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter 31 skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk. 1-3, til grænsekontrolstedet ved indgangstoldstedet Stk. 2. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer før det forventede ankomsttidspunkt gælder følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. Åbningen af containerne må kun foretages på grænsekontrolstedet. 2) Ankommer partiet med fly, må flycontainerne med partiet fraføres flyet, men flycontainerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. Åbningen af containerne må kun foretages på grænsekontrolstedet. 33. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til returnering. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for partiet er registreret som importør. Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden ikke modsætter sig, at de pågældende produkter oplagres. Stk. 3. Grænsedyrlægen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen, herunder at produkterne transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheden eller -anlægget uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes. Grænsedyrlægen kan endvidere stille vilkår om, at den ansvarlige for partiet gennemfører en særlig returvarekontrol af produkterne på bestemmelsesvirksomheden eller -anlægget og indsender en rapport over foretaget returvarekontrol til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. De returnerede produkter må først tages i anvendelse eller overdrages, når Fødevarestyrelsen har meddelt tilladelse hertil finder også anvendelse for returnering til et andet samhandelsland via Danmark. Dokumentationen, jf. 33, stk. 2, skal indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, som partiet skal returneres til. Stk. 2. Tilladelse til returnering til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at den ansvarlige for partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til returneringen. Stk. 3. Den ansvarlige for et parti produkter skal sikre, at partiet kun returneres fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 6 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted partiet ønskes returneret. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor produkterne ønskes returneret. 35. Den ansvarlige for et parti produkter, som er afvist af myndighederne, må kun returnere partiet fra et andet samhandelsland til Danmark efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for partiet er registreret som importør. Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at returnere de i stk. 1 omhandlede produkter skal ske på en formular som den i bilag 6 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen har meddelt tilladelse til, at produkterne kan returneres, skal den ansvarlige for partiet forhåndsanmelde partiet over for Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Forhåndsanmeldelsen skal sendes således, at den er Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden i hænde senest 24 timer før returneringen. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at der sendes en rapport over foretaget returvarekontrol af produkterne på

12 12 modtagevirksomheden eller -anlægget til Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Stk. 5. Den ansvarlige for partiet må ikke tage de i stk. 1 omhandlede produkter i anvendelse eller overdrage dem, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden. Stk. 6. Returnering fra et samhandelsland til Danmark af et parti produkter, som er kommercielt afvist, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, jf. artikel 9, litra e, nr. ii, i forordning (EF) 1069/2009. Kapitel 10 Privat indførsel 36. Indførsel af animalske produkter til eget brug er undtaget fra bestemmelserne om veterinærkontrol, jf. kapitel 3-6, forudsat at: 1) produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker, og 2) bestemmelserne i overholdes. Stk. 2. En person, der medtager eller modtager produkter, som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør. Stk. 3. Det er ikke tilladt at medtage eller modtage produkter fra lande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici for folke- og dyresundheden. 37. Private må kun indføre følgende færdigbehandlede produkter, jf. 36, fra EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra og Schweiz uden mængdebegrænsning: 1) Garvede huder og skind. 2) Færdigbehandlede tyggeben og tyggepinde. 3) Færdigbehandlet foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder. 4) Færdigbehandlet uld og hår fra andre dyr end svin. 5) Færdigbehandlede fjer, fjerdele og dun. 6) Færdigbehandlet pels. 7) Jagttrofæer og andre præparater af dyr, hvis de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de: a) Har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur og i givet fald fremtræder som opstillede/ monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr. b) Har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination. c) er dyr af klassen Insecta eller Aracnida, som er blevet underkastet en behandling, f.eks. tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme til mennesker eller dyr. d) Indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og enten er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller er fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas. Stk. 2. Indførsel af andre animalske biprodukter og afledte produkter, end de i stk. 1 nævnte, må kun ske efter reglerne i kapitel Private må kun indføre produkter, jf. 36, fra Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra b, jf. bilag II, del 2, og artikel 2, stk. 3, litra c, i forordning (EF) nr. 206/2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004. Stk. 2. Indførsel af andre produkter, end de i stk. 1 nævnte, må kun ske efter reglerne i kapitel Private må kun indføre følgende produkter, jf. 36, fra alle andre lande end EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra, Schweiz, Island, Færøerne og Grønland: 1) Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 206/2009, på betingelse af, at følgende vilkår er opfyldt: a) Produkterne skal ikke opbevares på køl, før de er åbnet. b) Produkterne er færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger. c) Emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug. d) Der ikke indføres mere end 2,0 kg pr. person, der ledsager dyret. 2) Jagttrofæer og andre præparater af dyr, hvis de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de: a) Har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelses-temperatur og i givet fald fremtræder som opstillede/monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr. b) Har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination. c) Er dyr af klassen Insecta eller Aracnida, som er blevet underkastet en behandling, f.eks. tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme til mennesker eller dyr. d) Indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og enten er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller er fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas. Stk. 2. Indførsel af andre animalske biprodukter og afledte produkter, end de i stk. 1 nævnte, må kun ske efter reglerne i kapitel Produkter, der ønskes indført i overensstemmelse med kan udtages til veterinærkontrol. Stk. 2. Produkter til privat brug, der er indført i strid med eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009, beslaglægges og destrueres efter 19, stk. 2, nr. 2.

13 13 Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af produkter, påhviler den, der indfører produkterne. Stk. 4. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder henholdsvis passagerer synligt sted ophænge plakater, som informerer om indholdet af forordning (EF) nr. 206/2009. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt. Stk. 5. Plakater, jf. stk. 4, skal rekvireres hos Fødevarestyrelsen. Kapitel 11 Prøver, vareprøver og udstillingsgenstande Generelt 41. Indførsel af produkter, der har oprindelse i andre samhandelslande, tredjelande eller dele af tredjelande, og som indføres som prøver til forskning eller diagnostik, udstillingsgenstande eller vareprøver, må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Den der indfører disse produkter skal ikke være registreret som importør. Stk. 2. Tilladelse til import fra tredjelande eller dele af tredjelande af de i stk. 1 anførte produkter er betinget af, at den ansvarlige for partiet kan dokumentere, at produkterne har oprindelse 1) i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og hvorfra indførsel ikke er forbudt af dyresundhedsmæssige grunde, eller 2) i Grønland eller Færøerne Stk. 3. Tilladelse til import fra tredjelande eller dele af tredjelande af de i stk. 1 anførte produkter med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for indførslen kan dokumentere oprindelsen af produkterne, og at disse indføres 1) fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og hvorfra indførsel ikke er forbudt af dyresundhedsmæssige grunde, eller 2) fra Grønland eller Færøerne. Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 gives ikke for produkter fra samhandelslande, tredjelande eller dele af tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden. Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelser givet i henhold til stk. 1 Stk. 6. Indførsel af avlsmateriale i henhold til denne paragraf er ikke tilladt. Stk. 7. Fødevarestyrelsen giver den ansvarlige for prøver, vareprøver eller udstillingsgenstande påbud om at returnere eller destruere disse, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i dette kapitel. Prøver til forskning eller diagnostik 42. Den ansvarlige for prøver, der indføres fra tredjelande, og som er bestemt til forskning eller diagnostik, skal sikre, at prøverne føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum. Den ansvarlige for prøverne skal fremvise prøverne og indførselstilladelsen, jf. 41, for grænsedyrlægen, men prøverne skal ikke underkastes veterinærkontrol i henhold til bestemmelserne i 17, stk. 1, jf. artikel 27, stk. 2 i forordning (EU) nr. 142/2011. Stk. 2. Den ansvarlige for prøver omfattet af stk. 1 skal underrette grænsedyrlægen inden prøverne ankommer til samhandelsområdet. Prøverne skal sendes direkte fra grænsekontrolstedet til det godkendte bestemmelsessted i henhold til indførselstilladelsen. Stk. 3. Den ansvarlige for prøverne omfattet af stk. 1 skal opfylde de særlige krav, der er beskrevet i kapitel III, afsnit 1, i bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011. Udstillingsgenstande 43. Den ansvarlige for produkter, der indføres fra tredjelande, som udstillingsgenstande skal sikre, at produkterne føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere de pågældende produkter. Stk. 2. Produkterne skal underkastes veterinærkontrol, før de må føres ind i samhandelsområdet. Stk. 3. Den ansvarlige for produkterne skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden produkternes fysiske ankomst til EU-området. Stk. 4. Den ansvarlige for udstillingsgenstande skal sikre, at udstillingsgenstande straks efter veterinærkontrollen sendes til det godkendte bestemmelsessted, jf. kapitel III, afsnit 3, nr. 1, litra c, i bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011. Stk. 5. Den ansvarlige for udstillingsgenstande omfattet af stk. 1 skal opfylde de særlige krav, der er beskrevet i kapitel III, afsnit 3, i bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011. Vareprøver 44. Den ansvarlige for produkter, der indføres fra tredjelande eller dele af tredjelande, som vareprøver, skal sikre, at produkterne føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere de pågældende produkter. Stk. 2. Produkterne skal underkastes veterinærkontrol, før de må føres ind i samhandelsområdet. Stk. 3. Den ansvarlige for produkterne skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. 14, stk Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde inden produkternes fysiske ankomst til EU-området. Stk. 4. Produkter omfattet af stk. 1 skal ved indførslen være ledsaget af et sundhedscertifikat, som fastlagt i bilag XV, kapitel 8 i forordning (EU) nr. 142/2011. Stk. 5. Den ansvarlige for en vareprøve skal sikre, at vareprøven straks efter veterinærkontrollen videresendes til det godkendte bestemmelsessted som kanaliseret import, jf. 17, stk. 2 og kapitel III, afsnit 2, nr. 1, litra c, i bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011.

14 14 Stk. 6. Den ansvarlige for en vareprøve omfattet af stk. 1 skal opfylde de særlige krav, der er beskrevet i kapitel III, afsnit 2, i bilag XIV i forordning (EU) nr. 142/2011. Kapitel 12 Veterinær udpegning af toldoplag m.v. 45. Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lokaler i virksomheden som lager for opbevaring af ikke-konforme produkter i en frizone eller toldoplag, skal sikre, at disse lokaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen. Den veterinære udpegning omfatter kun de produkter, der er omfattet af virksomhedens toldbevilling. Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen på et skema, jf. den i bilag 7 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra SKAT. Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen. Stk. 4. Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3 omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som minimum indeholder: 1) en telefon, 2) en telefax, 3) en computer til modtagelse og afsendelse af TRACESmeddelelser, og 4) øvrige passende kontorfaciliteter. Stk. 5. Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizoner eller toldoplag udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer. 46. Ejeren af en virksomhed, jf. 45, stk. 1, skal sikre, at lagre i frizoner og toldoplag, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ikke-konforme produkter, råder over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme produkter. Stk. 2. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter 45, stk. 1, skal føre dagligt register over produkter, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) For produkter, der tilføres lageret: a) dato for produkternes tilførsel til lageret, b) produkternes art, c) produkternes mængde i kg/liter, d) oprindelsesland, e) indgangsgrænsekontrolsted, og f) løbenummeret på det CVED, der ledsagede produkterne til lageret. 2) For produkter, der fraføres lageret: a) dato for produkternes fraførsel fra lageret, b) produkternes art, c) produkternes mængde i kg/liter, og d) løbenummeret på det CVED, der ledsager produkterne fra lageret. 3) For produkter, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet. 4) For produkter der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten. 47. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner og toldoplag, hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingelser, der er anført i dette kapitel. Kapitel 13 Forsegling 48. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet. Kapitel 14 Tilbageholdte eller beslaglagte partier 49. Partier af produkter, som er tilbageholdt eller beslaglagt af Fødevarestyrelsen, må ikke fjernes, omsættes eller tages i anvendelse. Kapitel 15 Dispensationsbestemmelser 50. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra følgende bestemmelser: 1) 10, stk. 2, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af patogener, kan tillades varmebehandlet på et godkendt forarbejdningsanlæg, hvorved patogenerne i produktet inaktiveres, hvorved produkterne i partiet bringes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 2) 20, stk. 1 og 2, således at partier, der er påbudt destrueret inden for en fastsat frist på grund af fund af patogener, kan tillades varmebehandlet på et godkendt forarbejdningsanlæg, således at patogenerne i produktet inaktiveres, hvorved produkterne i partiet bringes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 3) 41, stk. 4, således at prøver til forskning eller diagnostik kan tillades indført, uanset at prøverne har oprindelse i et samhandelsland eller tredjeland med særlige restriktioner. Stk. 2. Fødevarestyrelsen, Veterinærkontrolenheden, kan dispensere fra følgende bestemmelser: 1) 9, stk. 3, således at et parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades behandlet på et godkendt forarbejdningsanlæg, hvorved produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser. Stk. 3. Grænsedyrlægen kan dispensere fra følgende bestemmelser: 1) 14, stk. 2, således at forhåndsanmeldelsen kan ske på engelsk.

15 15 2) 16, således at havne og lufthavne kan undlade at fremsende lister over skibe eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet, såfremt oplysningerne er tilgængelige for grænsekontrollen i elektronisk form. 3) 19, stk. 2, således at et parti, der er påbudt returneret eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades behandlet på et godkendt forarbejdningsanlæg eller for jagttrofæer hos en registreret konservator, hvorved produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende bestemmelser. 4) 31, stk. 2, nr. 3, således at erklæringen kan erstattes af en generel erklæring fra tredjelandets kompetente myndighed om, at lageret, hvor partiet har været opbevaret, er godkendt og underlagt tilsyn af det pågældende tredjelands kompetente myndighed. Kapitel 16 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 51. Med bøde straffes den, der: 1) overtræder 3-7, 9, stk. 6-8, 10, stk. 6, 11, 12, stk. 1 eller stk. 4, 13, stk. 1, stk. 2, første eller tredje pkt., eller stk. 3, 14-17, 19, stk. 6-10, 20, stk. 4, 21, 22, stk. 3-5, 23, stk. 1-3 eller stk. 5-6, 24, 25, stk. 1, stk. 3-8, stk. 9, andet pkt., stk. 10 eller stk , 26, stk. 1 eller stk. 4-10, 27, stk. 1-9, stk. 10, andet pkt., eller stk. 11, 28-29, 30, stk. 1, 3, eller 4, 31, stk. 1, 32, 34, stk. stk. 1, andet pkt., eller stk. 3-4, 35, stk. 1, første pkt., stk. 2, stk. 3, første eller andet pkt., eller stk. 4-6, 36, stk. 3, 37-39, 40, stk. 4 41, stk. 1, første pkt., eller stk. 6, 42, 43-44, 45-46, eller 48-49, eller 2) undlader at efterkomme afgørelser eller påbud efter 9, stk. 1 eller 3, 10, stk. 2-3, 12, stk. 2, 19, stk. 2-3, 19, stk. 4, 20, stk. 1, 2 eller 7, 22, stk. 2, 30, stk. 2, 40, stk. 2, 41, stk. 7, eller 3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: 4, stk. 3, 9, stk. 4-5, 10, stk. 5, 19, stk. 5, 20, stk. 3, 25, stk. 9, tredje pkt., 26, stk. 3, 27, stk. 10, tredje pkt., 31, stk. 4, 33, stk. 3, eller 41, stk. 5. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 494/2014 af 13. maj 2014 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår importbetingelser og listen over lande omhandlet i artikel 9: 1) Artikel ) Artikel 8. 3) Artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, senest ændret ved forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse: 1) Artikel 2. 2) Artikel 3, stk. 2. 3) Artikel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 734 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

16 16 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Oversigt over bekendtgørelsens bilag Oversigt over bekendtgørelsens bilag Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt hø og halm Frekvenser for veterinærkontrol af importerede partier Importbetingelser for harmoniserede produkter fra tredjelande Sundhedscertifikat for sælkød fra Grønland bestemt til fodring af isbjørne i zoologiske haver Ansøgningsskema for returnering af avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter m.v. samt hø og halm Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone eller toldoplag Bilag 1

17 17 Bilag 2 Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, øvrige produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til konsum, patogener, kulturer af mikroorganismer samt hø og halm Grænsekontrolsted Nr. Inspektionscenter Produktkategori Adresse, tlf. og fax, e- mail adresse Københavns Luft-Dhavn CPH 4 SAS Nord NHC(1) Kystvejen 16, 2770 Kastrup Tlf Fax Københavns Havn DK CPH 1 NHC-T(FR) NHC-NT Containervej 15, 2150 Nordhavn Tlf Fax Kalundborg Havn DK KAL 1 NHC-NT(3) Sydhavnen 13, 4400 Kalundborg Tlf Fax Fredericia Havn DK FRC 1 NHC(1) NHC-NT(2) Esbjerg Havn DK EBJ 1 NHC-NT(2) NHC-NT(3)(4) Centerhavn 23, 7000 Fredericia Tlf Fax Vagervej 2, 6700 Esbjerg Tlf Fax Århus Havn DK AAR 1 NHC(1) Østhavnsvej 31, 8000 Århus C Tlf Fax Aalborg (Grønlandshavnen) DK AAL 1b NHC(1) Langerak, 9220 Aalborg Ø Tlf Fax Skagen Havn DK SKA 1 NHC(3) Coasterkajen, 9990 Skagen

18 18 Tlf Fax NHC: Animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der transporteres frosne, kølede eller ved omgivelsestemperatur. NHC-T: Kun animalske biprodukter og afledte produkterm.v., der transporteres under temperaturkontrol. NHC-T(FR): Kun animalske biprodukter og afledte produkterm.v., der transporteres frosne. NHC-NT Kun animalske biprodukter og afledte produkterm.v., der transporteres ved omgivelsestemperatur(*). Hø og halm må kun kontrolleres i grænsekontrolsteder, der er godkendt til NHC(1), NHC-NT eller NHC-NT(2) produkter. (1): Kun emballerede animalske biprodukter og afledte produkter m.v. (2): Kun foder af animalsk oprindelse i løs afladning. (3) Kun fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum. (4) Kun animalske proteiner. (*) Partier af frossen sæd samt frosne æg, embryoner, animalske biprodukter og blodprodukter, der transporteres ved omgivelsestemperatur i plomberede pakninger eller beholdere med egen temperaturregulering med henblik på teknisk, herunder farmaceutisk brug, må underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolsteder, som er opført på ovenanførte liste og som udelukkende er godkendt til kontrol af emballerede produkter, der transporteres ved omgivelsestemperatur.

19 19 Frekvenser for veterinærkontrol af importerede partier Bilag 3 I Dokumentkontrol 100 % II Identitetskontrol 100 % III Fysisk kontrol Se nedenfor A Alle tredjelande bortset fra Canada, Chile og New Zealand Avlsmateriale Min 1 %; Max 10 % Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. (fuldt Min 1 %; Max 10 % (1) harmoniserede) Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. (ikkeharmoniserede) 100 % Hø og halm 100 % B Canada Avlsmateriale 10 % Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. 10 % (1) Hø og halm 10 % C Chile Avlsmateriale 10 % Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. 10 % (1) Hø og halm 10 % D New Zealand Avlsmateriale 50 % Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. (fuldt 1 % harmoniserede) Animalske biprodukter og afledte produkter m.v. (ikkeharmoniserede) 100 % Hø og halm 100 % (1) Laboratorieanalyse af forarbejdet animalsk protein: (a) Forarbejdet animalsk protein i bulk: 100 % til analyse for Salmonella og Enterobacteriaceae (mistankeprøver). Hvis seks på hinanden følgende partier i bulk fra samme tredjeland er fundet favorable, overgår kontrollen til stikprøvekontrol af 20 % af partier, der udtages til fysisk kontrol til analyse for Salmonella og Enterobacteriaceae. Viser resultatet af en stikprøve sig at være positiv, udtages prøver af hvert enkelt parti fra det pågældende land (mistankeprøver), indtil seks på hinanden følgende partier er fundet favorable.

20 20 (b) (c) Emballeret forarbejdet animalsk protein: Stikprøvekontrol af 20 % af partier, der udtages til fysisk kontrol til analyse for Salmonella og Enterobacteriaceae. Analyse for ikke-godkendte animalske bestanddele: Forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og foderblandinger, der indeholder fodermidler: 100 % (mistankeprøver, jf. bilag IV, kapitel III, afsnit C i forordning 999/2001.

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00131 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 37, 53, stk. 2 og 3, 67 og 70,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 734 af 27/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00744 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 386. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum BEK nr 384 af 15/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-30-2301-01271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 1660 af 11/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-23-00145 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 384. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum I medfør af 46, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 979 af 27/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00129 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Område og definitioner

Område og definitioner Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 142 af 22/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00197 Senere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 af lov om frø, kartofler og planter, 11 i bekendtgørelse nr. 198 af

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere