Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014"

Transkript

1 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april april Nr Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland I medfør af 49, stk. 2, 53, stk. 2-4, og 69, stk. 3, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. og 20, 35, 40 og 41, stk. 2, i anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes: Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse omhandler grænsekontrolprocedurer for veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved 1) produkter: biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter, 2) fiskevarer: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr, 3) muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, 4) toskallede bløddyr: bløddyr af klassen Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages, 5) samhandelsland: et EU-land, Grønland, Norge, Island, Liechtenstein, Andorra, Færøerne og Schweiz. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet: a) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og b) oversøiske territorier og departementer i Republikken Frankrig, 6) samhandel: modtagelse i Grønland af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt produkter, som a) er produceret i et andet samhandelsland, eller b) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et andet samhandelsland end Grønland, 7) tredjelande: lande uden for samhandelsområdet, 8) parti: en mængde af produkter eller fiskevarer og levende muslinger m.m. af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for veterinærkontrol, 9) konformt parti: parti, som opfylder gældende lovgivning i Grønland for indførsel til fri omsætning i samhandelsområdet, 10) grænsedyrlæge: en af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, 11) grænsekontrollen: grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor fiskene landes, 12) den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fø-devare- og veterinærområdet, 13) importør: en person eller virksomhed hjemmehørende i Grønland, som foranlediger indførsel eller samhandelsmodtagelse af produkter eller af fiskevarer og levende muslinger m.m., og som er registreret som importør hos Fødevarestyrelsen i henhold til bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhedsbekendtgørelsen) eller iht. bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter, 14) den ansvarlige for partiet: importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Grønland, som, bemyndiget af importøren, foretager indførsel af et specifikt parti, 15) veterinær toldklarering: overgang til fri omsætning som defineret i artikel 79 i forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, 16) CVED: det fælles veterinærdokument til brug ved indførsel, som beskrevet i bilag 3, Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr AH005185

2 15. april Nr ) foreskrevne dokumenter: sundhedscertifikater, handelsdokumenter eller veterinærdokumenter, f.eks. veterinære tillægsattestationer eller andre dokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den grønlandske lovgivning, 18) TRACES: EU's integrerede veterinærinformationssystem, jf. beslutning 2004/292/EF om an-vendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/ EØF, senest ændret ved be-slutning 2005/515/EF. Veterinærkontrol 3. Dokumentkontrollen af produkter hhv. fiskevarer og levende muslinger m.m. skal foretages i henhold til nærværende bekendtgørelses bilag 1, herunder kontrol af at foreskrevne dokumenter overholder de generelle principper for certificering som fastlagt i bilag 4. Stk. 2. De laboratorieundersøgelser og -analyser af officielle prøver, som er fastlagt i veterinærkontrolcirkulæret, skal foretages i henhold til nærværende bekendtgørelses bilag 2. Meddelelse om partiers ankomst ved hjælp af det fælles veterinærdokument til brug ved import 4. Den ansvarlige for partiet skal inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet underrette det relevante grænsekontrolsted om partiets ankomst ved hjælp af et CVED. Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal udfylde og underskrive CVED ets del 1 og fremsende dette i original til grænsekontrolsted. Stk. 3. Uden at dette tilsidesætter stk. 1 kan oplysningerne i CVED ets del 1 efter aftale med grænsekontrolstedet forhåndsanmeldes i TRACES. I så fald skal de elektronisk afgivne oplysninger være i overensstemmelse med kravene i del 1 i CVED-modellen. Procedure, som skal følges efter gennemførelse af veterinærkontrollen 5. Når den veterinærkontrol, som kræves iht. bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum hhv. bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter er gennemført, udfyldes CVED ets del 2 af grænsekontrollen. Stk. 2. Det originale CVED for partier, for hvilke der er foretaget veterinær toldklarering, skal bestå af del 1 og 2, behørigt udfyldt og underskrevet. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal underrette toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet om den veterinære toldklarering af partiet, som angivet i stk. 1, ved at indsende CVED et i original eller elektronisk. Stk. 4. Når partiet er toldklareret, skal den ansvarlige for partiet sikre, at CVED et i original ledsage partiet, til det når frem til den første bestemmelsesvirksomhed. Stk. 5. Grænsekontrollen skal sende en kopi af CVED et til den person, som er ansvarlig for fragten. Stk. 6. Grænsekontrollen opbevarer det originale veterinærcertifikat eller anden sundhedsdokumentation udstedt af tredjelandets kompetente myndigheder, som ledsager partiet ved ankomsten, samt en kopi af CVED et i mindst 3 år. Ved partier i transit eller ikke-konforme partier, som midlertidigt opbevares på et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsproviantvirksomhed og hvis endelige bestemmelsessted ligger uden for samhandelsområdet, skal de originale foreskrevne dokumenter, der ledsager partiet ved ankomsten, imidlertid følge partiet, og kun kopier heraf skal opbevares på grænsekontrolstedet. Procedure, som skal følges, hvis der er foretaget veterinær toldklarering af partiet, men hvor dette stadig er under toldtilsyn 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at partier, som er blevet veterinærkontrolleret på grænsekontrolstedet med positivt resultat, men fortsat er under toldtilsyn og overgår til fri omsætning på et senere tidspunkt, følger de i stk. 2, 3 og 4 angivne procedurer. Stk. 2. Så længe partiet er under toldtilsyn i en eller flere virksomheder, skal den ansvarlige for partiet sikre, at det originale CVED ledsager partiet, indtil fortoldningen. Stk. 3. Ved den første fortoldning skal den ansvarlige for partiet forevise det originale CVED til det toldkontor, som har toldansvaret for den virksomhed, hvor partiet befinder sig. Dette kan foretages elektronisk med Fødevarestyrelsens godkendelse. Stk. 4. Hvor der er anmodet om fortoldning i henhold til stk. 3, skal den ansvarlige for partiet 1) opbevare en kopi af CVED-et, som ledsager partiet, 2) registrere datoen for modtagelse af partiet og 3) registrere datoen for den veterinære toldklarering eller de forskellige datoer herfor, hvis partiet er opdelt, jf. 7. Procedure, som følges, hvis de konforme partier, som er under toldtilsyn, er opdelte 7. Hvis et konformt parti, som omhandlet i 6, stk. 1, er opdelt, skal den ansvarlige for partiet sørge for at forevise det originale CVED for tilsynsmyndigheden, som er ansvarlig for den virksomhed, hvor partiet opdeles. Stk. 2. Skattestyrelsen, Departementet for Finanser, Grønlands Selvstyre, kan udstede en bekræftet kopi af det originale CVED, som ledsager de enkelte delpartier, hvor oplysninger om ændringer i kvantitet eller vægt er markeret. Stk. 3. Skattestyrelsen kan forlange, at lederen af den virksomhed, hvor partiet opdeles, skal føre register over de forskellige dele af partiet for at sikre disses sporbarhed. Stk. 4. Lederen af den i stk. 2 nævnte virksomhed, hvor partiet opdeles, skal opbevare det i stk. 3 omhandlede register og kopier af CVED et i mindst tre år fra den dato, hvor den sidste del af partiet er fraført virksomheden. Registret og kopierne skal forevises Skattestyrelsen på forlangende.

3 15. april Nr Koordinering med andre håndhævelsesinstanser 8. For at sikre at alle partier, der indføres i samhandelsområdet, underkastes veterinærkontrol, skal Fødevarestyrelsen og de enkelte samhandelslandes grænsedyrlæger koordinere indsatsen med andre håndhævelsesinstanser, herunder Skattestyrelsen, således at alle relevante oplysninger vedrørende indførelse af de pågældende partier indsamles. Det gælder især: 1) oplysninger, som er tilgængelige for toldmyndighederne, 2) oplysninger om skibs- og flymanifester og 3) andre informationskilder, som er tilgængelige for skibs-, og lufttransportvirksomheder. Adgang til databaser og integration af informationsteknologiske systemer 9. I forbindelse med 8 skal Fødevarestyrelsen have adgang til de databaser, eller relevante dele heraf, som er tilgængelige for Skattestyrelsen. Stk. 2. De informationsteknologiske systemer, som anvendes af Fødevarestyrelsen, bør, med forbehold for datasikkerhed, integreres med Skattestyrelsens og med de erhvervsdrivendes relevante systemer, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, for at øge hastigheden i informationsoverførslen. Anvendelse af elektroniske certifikater 10. Fremstilling, anvendelse, overførsel og opbevaring af CVED et i de forskellige situationer, som er beskrevet i denne bekendtgørelse, kan foregå i TRACES. Foranstaltninger m.m. 11. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til den, der 1) overtræder 4, stk. 1-2, 5, stk. 3-4, 6, stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., eller stk. 4, eller 7, stk. 1, eller stk. 4 eller 2) misligholder aftale med grænsekontrollen indgået efter 4, stk. 3. Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges bøde efter stk. 1. Ikrafttrædelse 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 25. april Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014 ESBEN EGEDE RASMUSSEN / Jan Thiele

4 15. april Nr Den i 3, stk. 1, nævnte dokumentkontrol Følgende bestemmelser anvendes ved dokumentkontrol af tredjelandspartier: 1. Grænsekontrollen skal for hvert parti kontrollere den gældende toldmæssige bestemmelse eller anvendelse, som varerne er angivet til. 2. Foreskrevne dokumenter, der skal ledsage et parti med oprindelse i et tredjeland og forevises for grænsekontrollen, skal kontrolleres med henblik på at få bekræftet: a) at det drejer sig om et originalt certifikat eller dokument b) at det vedrører et tredjeland eller en del af et tredjeland, der har tilladelse til at eksportere til samhandelsområdet iht. den grønlandske lovgivning c) at dets form og indhold er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat for det pågældende produkt og tredjeland d) at det overholder de generelle principper for certificering som fastlagt i bilag 4 e) at det er blevet fuldstændigt og korrekt udfyldt f) at det vedrører en virksomhed eller et skib, der har tilladelse eller er registreret til at eksportere til samhandelsområdet g) at det er forsynet med den certifikatudstedende embedsdyrlæges eller, hvis det tillades i henhold til det foreskrevne dokument, den certifikatudstedende officielle inspektørs håndskrevne underskrift og hans/hendes navn og stilling læseligt angivet med trykte bogstaver samt tredjelandets officielle stempel i farve, der afviger fra de øvrige angivelser på certifikatet, eller at der ved elektroniske certifikater anvendes et sikkert system til underskrift og stempling h) at del 1 i CVED et er korrekt udfyldt, og at oplysningerne i dette stemmer overens med oplysningerne i andre relevante officielle dokumenter, som ledsager sendingen. Bilag 1

5 15. april Nr Den i 3, stk. 2, nævnte laboratoriekontrol Følgende regler anvendes ved laboratorieundersøgelse af tredjelandspartier: 1. Fødevarestyrelsen underkaster partier, der frembydes til import, en overvågningsplan med henblik på at overvåge, hvorvidt de grønlandske bestemmelser overholdes, navnlig til påvisning af restkoncentrationer, patogener og andre stoffer, der er skadelige for mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvågningsplaner skal være baseret på partiernes egenskaber og den risiko, som de udgør, under hensyntagen til alle relevante overvågningsparametre som hyppigheden og antallet af indkomne partier og resultatet af tidligere overvågning. 2. I de tilfælde, hvor der tages stikprøver i forbindelse med de i punkt 1 omtalte overvågningsplaner, og der ikke er mistanke om umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden, kan det undersøgte parti overgå til fri omsætning, før resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. Under alle omstændigheder skal CVED et, som ledsager partiet, påtegnes i overensstemmelse hermed, og den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet underrettes i henhold til TRACES. 3. Når laboratorieundersøgelserne foretages på grund af mistanke om uregelmæssigheder, tilgængelige oplysninger, forudgående underretning fra det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) eller som en beskyttelsesforanstaltning, og hvis en undersøgelse vedrører et stof eller et patogen, der udgør en direkte eller umiddelbar risiko for folkesundheden eller dyresundheden, skal grænsekontrollen på det grænsekontrolsted, der har foretaget undersøgelsen, eller Fødevarestyrelsens hovedkontor, udsætte den veterinære toldklarering og partiets overgang til fri omsætning, indtil resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. I mellemtiden skal partiet forblive under myndighedernes kontrol og under ansvar af grænsekontrollen, som har foretaget veterinærkontrollen. 4. Fødevarestyrelsen, underretter månedligt Kommissionen om positive og negative resultater af laboratorieundersøgelser, som er udført på deres grænsekontrolsteder. Bilag 2

6 15. april Nr Det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED) Bilag 3 En model af CVED'et findes i bilag III til forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, hvoraf vejledningen i udfyldelsen af CVED'et også fremgår.

7 15. april Nr Generelle principper for certificering 1. Repræsentanten for afsendelselsestredjelandets kompetente myndighed, der udsteder et certifikat, som skal ledsage et parti produkter eller fiskevarer og levende muslinger m.m., skal underskrive og datere certifikatet og sikre, at det er forsynet med et officielt stempel. Hvis certifikatet består af mere end et ark, gælder dette krav for hvert ark. 2. Certifikaterne skal være udformet på dansk eller engelsk, eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til et af de pågældende sprog. 3. Ved import i samhandelsområdet skal partiet være ledsaget af det originale certifikat. 4. Certifikaterne skal bestå af følgende: a) et enkelt ark papir, eller b) to eller flere sider, som er en del af et integreret og udeleligt ark papir, eller c) en sekvens af sider, der er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en finit sekvens (f.eks.»side 2 ud af 4 sider«). 5. Certifikater skal have ét enkelt identifikationsnummer. Når certifikatet består af en sekvens af sider, anføres dette nummer på hver side. 6. Certifikatet skal udstedes, før det parti, som det vedrører, forlader afsendelseslandets kompetente myndigheds kontrol. Bilag 4

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere