Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)"

Transkript

1 BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) I medfør af 4, stk. 1, 24 a, stk. 1, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014, og 30, 31, 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter, indførsel af flyvende hunde af arten Pteropus fra halvøen Malaysia og Australien og regler for godkendelse af og tilsyn og kontrol med permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter. Stk. 2. Reglerne tilsidesætter dog ikke de krav, der fremgår af følgende: 1) Bekendtgørelse om overdragelse af hvalpe. 2) Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger. 3) Bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr m.v. 4) Bekendtgørelse om veterinærgodkendelse af zoologiske haver. 5) Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Kæledyrsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/ ) Identifikationsdokument- og landeforordningen: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/ ) Balai-direktivet: Rådets direktiv nr. 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF. 4) Gennemførelsesafgørelsen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import. 5) Kommerciel ind- eller udførsel: a) enhver forsendelse af dyr over Danmarks grænser, hvor formålet med forsendelsen er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller 1

2 b) hvor flytningen af et selskabsdyr sker uden sammenhæng med ejerens rejse. 6) Tredjeland: Et land eller et område, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, bortset fra Grønland. 7) Import: Kommerciel indførsel til Danmark fra et tredjeland. 8) Eksport: Kommerciel udførsel fra Danmark til et tredjeland. Stk. 2. Definitionerne i artikel 3 i Kæledyrsforordningen finder anvendelse. Kapitel 2 Generelle bestemmelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr 3. Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til Danmark fra medlemsstater og fra tredjelande, som er opført i del 1, bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, kan ske over alle grænseovergange. 4. Selskabsdyr må kun flyttes direkte til Danmark fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i del 1, Bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, gennem et indgangssted for rejsende, der er opført på en liste udarbejdet af Fødevarestyrelsen. 5. Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr fra Danmark til tredjelande, bortset fra de lande, der er nævnt i bilag II, del 1, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, skal ske i overensstemmelse med modtagerlandets officielle importkrav for den pågældende dyreart. Stk. 2. Det er ejerens ansvar forud for flytning eller udførsel selv at fremsende de officielle importkrav fra modtagerlandet til Fødevarestyrelsen, således at Styrelsen kan udarbejde veterinærcertifikat, hvis påkrævet. Stk. 3. Hvis modtagerlandet stiller krav om, at det udfyldte veterinærcertifikat skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal Fødevarestyrelsen have det udfyldte certifikat i hænde senest 4 hele arbejdsdage forud for flytningen. Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter fra medlemsstater 6. Ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra en anden medlemsstat er tilladt, uanset kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 6, litra b, i Kæledyrsforordningen, når betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt. Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter fra et område eller et tredjeland, der er opført i bilag II, del 1 og del 2, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland 7. Ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra områder eller tredjelande, der er opført i del 1 og del 2, Bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, er tilladt, uanset kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 10, stk. 1, litra b, i Kæledyrsforordningen, når betingelserne i artikel 11, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen, er opfyldt. Ikke-kommerciel flytning af registrerede militær- eller spor- og redningshunde 8. Ikke-kommerciel flytning til Danmark af registrerede militær- eller spor- og redningshunde fra et andet område eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II, del 1, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, gennem et andet indgangssted end det, der er angivet for rejsende, er tilladt, når betingelserne i artikel 10, stk. 3, litra a og b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt. Dispensation for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter 9. Fødevarestyrelsen kan, uanset betingelserne i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen, i ekstraordinære situationer tillade ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter, der ikke opfylder 2

3 de i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen, fastsatte betingelser, forudsat at betingelserne i artikel 32, stk. 1, litra a og b, i Kæledyrsforordningen, er opfyldt. Ikke-kommerciel flytning af fugle fra tredjelande 10. Det er ikke tilladt i forbindelse med ikke-kommerciel flytning til Danmark at indføre flere end fem levende fugle, der har oprindelse i et tredjeland, bortset fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 11. Ikke-kommerciel flytning til Danmark af højst fem levende fugle holdt som selskabsdyr, der har oprindelse i et tredjeland, som er medlem af OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed), kan finde sted, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: 1) Fuglene har været holdt i 30 dages isolation forud for flytningen på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/ ) Fuglene anbringes i 30 dages karantæne efter flytningen til Danmark på steder, der er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 319/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor. 3) Fuglene er inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art. 4) Fuglene har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for flytningen og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-h5n1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel om aviær influenza i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag. Stk. 2. En embedsdyrlæge i afsenderlandet skal attestere, at fuglene lever op betingelserne i stk. 1. Dette gøres i et veterinærcertifikat efter modellen i Bilag II i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet. Stk. 3. Veterinærcertifikatet nævnt i stk. 2 skal ledsage fuglene under flytningen, og det skal suppleres med en erklæring i overensstemmelse med bilag III, i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet, fra ejeren eller den bemyndigede person. Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for ikke-kommerciel flytning af højst fem fugle med oprindelse i Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Kapitel 3 Kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter fra og til medlemsstater 12. Kommerciel indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat og kommerciel udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter skal ske i overensstemmelse med følgende krav: 1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 6, og hvor det er relevant i artikel 7 i Kæledyrsforordningen. 2) Dyrene skal inden for 48 timer inden deres afsendelse underkastes en klinisk undersøgelse foretaget af den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, når det drejer sig udførsel fra Danmark, og en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den kompetente myndighed i afsenderlandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark. 3) Dyrene skal under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der: a) er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 1, i Balai-direktivet, og 3

4 b) som er underskrevet af en embedsdyrlæge, som attesterer, at den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsenderlandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, i de relevante afsnit af identifikationsdokumentet og i det format, der er angivet i artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, har godtgjort, at den kliniske undersøgelse, som er udført i overensstemmelse med pkt. 2, viste, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse er egnede til den planlagte forsendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter. 13. Kommerciel eksport af hunde, katte, fritter fra Danmark til tredjelande, bortset fra de lande, der er nævnt i bilag II, del 1, til Identifikationsdokument- og landeforordningen, skal ske i overensstemmelse med modtagerlandets officielle importkrav for den pågældende dyreart. Stk. 2. Det er eksportørens ansvar forud for eksporten selv at fremsende de officielle importkrav fra modtagerlandet til Fødevarestyrelsen, således at Styrelsen kan udarbejde veterinærcertifikat, hvis påkrævet. Stk. 3. Ved krav om at det udfyldte certifikat skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal Fødevarestyrelsen have det udfyldte certifikat i hænde senest 4 hele arbejdsdage forud for eksporten. Kommerciel import fra områder eller tredjelande 14. Kommerciel import af hunde, katte eller fritter må kun finde sted fra områder og tredjelande, hvis de områder og tredjelande, som dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på en af listerne i følgende: 1) Bilag I til Kommissionens beslutning nr. 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF. 2) Del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater. 3) Bilag II til Identifikationsdokument- og landeforordningen. Stk. 2. Uanset stk. 1 må sendinger af hunde, katte eller fritter bestemt til organer, institutter og centre, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, kun importeres, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit er opført på den i stk. 1, pkt. 3, omhandlede liste. 15. Import af hunde, katte eller fritter fra de områder og tredjelande, der er nævnt i 14, skal ske i overensstemmelse med følgende krav: 1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a-d, og hvor det er relevant, artikel 12, stk. 1, litra a i Kæledyrsforordningen. 2) Dyrene er inden for 48 timer inden afsendelsen underkastet en klinisk undersøgelse foretaget af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsenderlandet. 3) Dyrene er under transporten til bestemmelsesstedet ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilaget til Gennemførelsesafgørelsen, og som er udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 2 i bilaget til Gennemførelsesafgørelsen. 4) Dyrene skal opfylde kravene i det i pkt. 3 omhandlede dyresundhedscertifikat for så vidt angår de områder eller tredjelande, de kommer fra, og ethvert område eller tredjelande, som de føres igennem i transit, jf. 14, stk. 1, pkt Stk. 2. I en overgangsperiode, som udløber den 29. april 2015, er import af hunde, katte og fritter tilladt, hvis de ledsages af et sundhedscertifikat udstedt senest den 28. december 2014 i overensstemmelse med 4

5 modellerne i bilaget til Kommissionens beslutning nr. 2005/64/EF af 26. januar 2005 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår betingelser for indførsel af katte, hunde og fritter til godkendte organer, institutter og centre eller i bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2011/874/EU af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter samt ikke-kommerciel transport af mere end fem hunde, katte og fritter til Unionen og om standardcertifikater til brug ved import og ikke-kommerciel transport af disse dyr til Unionen. Kapitel 4 Særligt vedrørende import af flyvende hunde samt ikke-kommerciel flytning og import af hunde og katte fra halvøen Malaysia og fra Australien 16. Indførsel af flyvende hunde af arten Pteropus med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia og Australien er tilladt, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Dyrene stammer fra en koloni i fangenskab. 2) Dyrene har været isoleret i karantænefaciliteter i mindst 60 dage. 3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en serumneutralisering eller ved en godkendt ELISA-test for antistoffer mod Hendra og Nipah sygdomsvira, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder har godkendt til disse test, på blodprøver, der er taget ved to lejligheder med 21 til 30 dages mellemrum, idet den ene prøve skal tages i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet. Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor den kompetente myndighed. 17. Indførsel af hunde og katte med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia er tilladt, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Dyrene ikke har haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden eksporttidspunktet. 2) Dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Nipah. 3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en ELISA-test til påvisning af IgG, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder har godkend til test for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet. Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor den kompetente myndighed. 18. Indførsel af katte med oprindelse i eller afsendt fra Australien er tilladt, når dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Hendra disease. Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor den kompetente myndighed. Kapitel 5 Bemyndigede dyrlæger 19. I forhold til selskabsdyr, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og som befinder sig i Danmark, bemyndiges dyrlæger med dansk autorisation til at foretage de vaccinationer og undersøgelser mv. samt udfylde de dokumenter, hvor dette er påkrævet, jf. denne bekendtgørelse samt Kæledyrsforordningen. 20. Den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må kun udstedes af den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Stk. 2. Det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register skal opbevares i mindst 3 år og skal kunne forevises Fødevarestyrelsen på forlangende. 5

6 Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade, at den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, udstedes til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Grønland eller på Færøerne. 21. Den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, der har modtaget blanke versioner af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må ikke videredistribuere eller udlevere blanke versioner af dokumentet. 22. Den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, der har modtaget fejlbehæftede, blanke versioner af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, skal sørge for, at dokumentet destrueres straks. Stk. 2. Destruktionen nævnt i stk. 1 foretages ved at lave huller i samtlige dokumentets sider, herunder omslaget, og Fødevarestyrelsen skal informeres herom, idet det unikke nr. for det destruerede dokument oplyses. 23. Det er ikke tilladt at erstatte identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i Kæledyrsforordningen samt identifikationsdokumenter, der er udstedt før 29. december 2014 med et nyt identifikationsdokument, når dokumenterne er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter, eller det standardcertifikat, der er fastsat i bilag II til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2011/874/EU af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter samt ikke-kommerciel transport af mere end fem hunde, katte eller fritter til Unionen og om standardcertifikater til brug ved import og ikke-kommerciel transport af disse dyr til Unionen. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis: 1) der ikke længere er plads til at indskrive de påkrævede oplysninger i identifikationsdokumentet, 2) identifikationsdokumentet er bortkommet eller er blevet beskadiget på en sådan måde, at det ikke længere er muligt entydigt at aflæse oplysningerne heri, 3) hvis en revaccination ikke blev givet inden for den i bilag III, stk. 2, litra e til Kæledyrsforordningen omhandlede gyldighedsperiode for en tidligere rabiesvaccination, som attesteret i et identifikationsdokument, der er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter, eller 4) gyldighedsperioden er udløbet på det standardcertifikat, der er fastsat i bilag II til Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2011/874/EU af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter samt ikke-kommerciel transport af mere end fem hunde, katte eller fritter til Unionen og om standardcertifikater til brug ved import og ikke-kommerciel transport af disse dyr til Unionen. Stk. 3. Når et identifikationsdokument erstattes, jf. stk. 2, skal den bemyndigede dyrlæge, jf. 19, i det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register, registrere hvilket unikt nummer, det nye identifikationsdokument har samt det unikke nummer på det identifikationsdokument, som det erstatter. Kapitel 6 Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter Betingelser for godkendelse af permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter 24. Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter skal godkendes og have tildelt et godkendelsesnummer af Fødevarestyrelsen, før karantæneaktiviteterne påbegyndes. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte karantænefacilitet skal for at blive godkendt og få tildelt et godkendelsesnummer besigtiges af Fødevarestyrelsen og opfylde følgende betingelser: 6

7 1) Karantænefaciliteten skal have tilknyttet en dyrlæge med dansk autorisation (karantænens dyrlæge). Såfremt karantænens dyrlæge udskiftes, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom. 2) Karantænefaciliteten skal have udpeget en ansvarlig person for karantænefaciliteten. Denne person kan ikke være karantænens dyrlæge. 3) Karantænefaciliteten skal have oprettet en vagtordning, så karantænefaciliteten kan kontaktes telefonisk på et hvilket som helst tidspunkt, året rundt. 4) Karantænefaciliteten skal råde over aflåselige rum eller arealer, herunder løbegårde til hold af dyrene, der skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses. 5) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at der er fysisk adskillelse fra andre aktiviteter, der ikke omfatter karantæneaktivitet. 6) Karantænefaciliteten skal være bygget og isoleret på en sådan måde, at enhver kontakt med dyr udenfor undgås samt at dyrene, der er anbragt i karantænen, ikke kan undslippe, ikke har mulighed for at smitte hinanden og ikke har adgang til at bide eller på anden måde beskadige mennesker og andre dyr. 7) Karantænefaciliteten skal have faciliteter til håndvask, desinfektion og tøjskift, herunder fodtøj, med mindre der forefindes fodbade, til alle afdelinger. 8) Karantænefaciliteten skal have et separat grovkøkken, opbevaringsrum og foderlager til håndtering af foder, vand- og foderskåle, tæpper, kurve, halsbånd og snore mv., som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes. 9) Karantænefaciliteten skal have et vaskerum til rengøring af tæpper mv. med vaskemaskine og tørretumbler eller andre tørrefaciliteter, som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes. Vaskerummet må gerne være en del af grovkøkkenet, opbevaringsrummet og foderlageret. 10) Karantænefaciliteten skal råde over arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten, som sikrer, at den potentielle smitterisiko for dyr og personale, som håndteringen af dyrene indebærer, mindskes mest muligt, og at der ikke spredes smitte fra afdelinger med højeste status til afdelinger med laveste status. 11) Karantænefaciliteten skal råde over tildækkede, lækagesikre containere til opbevaring af affald samt eventuelt fryser eller køleskab eller -rum til opbevaring af aflivede eller døde dyr indtil tidspunktet for afhentning. 12) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at hele karantænen, bortset fra kontorlokalerne, let kan rengøres og desinficeres. 13) Karantænefaciliteten skal råde over tilstrækkeligt rummelige lokaler, herunder omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, til det personale, der skal forestå pasning og pleje af de dyr, der er anbragt på karantænefaciliteten. Stk. 3. En ansøgning om godkendelse skal indgives til Fødevarestyrelsen og indeholde følgende oplysninger: 1) Maximalt antal dyr fordelt på arter, der kan indsættes på karantænefaciliteten. 2) Placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger, lokaler og dyreanlæg. 3) Oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt tegninger med oplysning om mål for bygninger, lokaler og dyreanlæg. 4) Navn og adresse på den dyrlæge med dansk autorisation, der ønskes tilknyttet karantænefaciliteten som karantænens dyrlæge. 5) Navn og adresse på den ansvarlige for karantænefaciliteten. 6) Arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten. 7

8 Stk. 4. Alle større bygningsmæssige ændringer af karantænefaciliteten skal være godkendt af Fødevarestyrelsen før ibrugtagning. Betingelser vedrørende drift af, tilsyn og kontrol med samt indsættelse af hunde, katte og fritter på permanente karantænefaciliteter 25. Karantænefaciliteten må kun lade indsætte hunde, katte og fritter på karantænefaciliteten, hvis Politiet eller Fødevarestyrelsen har udstedt påbud herom. Stk. 2. Karantænefaciliteten sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til karantænefaciliteten, og at besøg kun finder sted efter tilladelse fra karantænens dyrlæge, og på de af denne fastlagte betingelser. Stk. 3. Karantænefacilitetens personale (ansat som frivilligt tilknyttet) skal have gennemgået relevant instruktion i desinfektions- og hygiejneprincipper samt være oplært i at følge facilitetens arbejdsplan med henblik på at forebygge smittespredning fra dyr til dyr, dyr til mennesker og fra mennesker til dyr i forhold til de for karantænen relevante dyrearter. Stk. 4. Karantænefaciliteten skal føre fortegnelser over følgende: 1) Art, race og identifikation for hvert dyr, der befinder sig på karantænefaciliteten. 2) Angivelse af, hvornår dyr indsættes og igen forlader karantænefaciliteten. 3) Kliniske undersøgelser og oplysninger om alle diagnostiske undersøgelser og resultaterne heraf samt behandlinger og vaccinationer udført på dyrene, der holdes på karantænefaciliteten. 4) Navn og adresse på dyrenes ejer/importør eller evt. bemyndigede person. Stk. 5. Fortegnelserne nævnt i stk. 4 skal gemmes i mindst 3 år efter, at dyret har forladt karantænefaciliteten og skal til enhver tid kunne forevises karantænens dyrlæge og Fødevarestyrelsen. Stk. 6. Karantænefacilitetens håndtering af dyrene indsat på faciliteten må kun finde kun sted i lokaler/ lokaliteter, der er afsat til disse formål og lever op til bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 7. Karantænefaciliteten skal tilse de indsatte dyr regelmæssigt, og mindst 1 gang i døgnet, og deres opstaldning og pasning skal overvåges. Stk. 8. Karantænefaciliteten skal etablere passende foranstaltninger til beskyttelse mod skadedyr (så som insekter, gnavere og fugle) på matriklen. Stk. 9. Karantænefaciliteten skal sikre, at dens personale følger arbejdsplanen og de hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene. Stk. 10. Karantænefaciliteten skal sikre, at håndtering af foder samt rengøring og desinfektion af madog drikkeskåle og andre materialer og instrumenter, fx. tæpper og kurve, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, kun foregår i de dertil indrettede rum. Stk. 11. Karantænefaciliteten skal sikre, at mad- og drikkeskåle samt andre materialer eller instrumenter, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, rengøres grundigt og desinficeres efter brug, med mindre der anvendes engangsmaterialer. Stk. 12. De i stk. 11 nævnte skåle, materialer og instrumenter må kun anvendes på karantænefaciliteten. Stk. 13. Karantænefaciliteten skal sikre, at affald, som er fremkommet i forbindelse med karantæneaktiviteten, opbevares i tildækkede, lækagesikre containere og bortskaffes på følgende måde: 1) Dyrenes afføring, anvendte engangsmaterialer og andet affald bortskaffes som affald ved forbrænding på et godkendt forbrændingsanlæg. 2) Dyr, der aflives i karantæneperiode, sendes til forbrænding på et godkendt kæledyrskrematorium. Stk. 14. Karantænefaciliteten skal sikre, at opbevaringsrum og bure mv., udover den almindelige daglige rengøring, grundigt rengøres og desinficeres, inden der anbringes nye dyr heri. 26. Karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, straks efter ankomsten isoleres i et lokale (bur mv.), der er forsvarligt lukket, og at de holdes enkeltvis, medmindre andet taler herfor, fx at de udgør en samlet forsendelse. Stk. 2. Umiddelbart efter ankomsten skal karantænefaciliteten sikre, at id-mærkning, vaccinationer, behandlinger og/eller diagnostiske tiltag, som det måtte være påkrævet i henhold til Fødevarestyrelsens på- 8

9 bud, jf. 25, stk. 1, eller anbefalet i henhold til nedenstående specifikke betingelser for den relevante dyreart, udføres af karantænens dyrlæge. Stk. 3. Karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, isoleres i hele den periode, der fremgår af den afgørelse, som Fødevarestyrelsen har truffet. Kun Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at isolationsperioden eller betingelserne for isolationsperioden ændres. Stk. 4. Karantænefaciliteten skal sørge for, at dyr, der under isolationsperioden udviser kliniske symptomer på sygdom eller parasitangreb, straks tilses af karantænens dyrlæge. Stk. 5. Karantænefaciliteten må ikke flytte syge dyr, der kræver indlæggelse eller anden behandling på et dyrehospital eller -klinik, uden at der forud foreligger en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen. 27. Karantænefaciliteten skal sikre, at hunde, der er indsat på karantænefaciliteten, og som er over fire uger gamle, dagligt har individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene. Hvalpe skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, dog taget bekendtgørelsens øvrige betingelser i betragtning. Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at hvalpe, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænens dyrlæge. De bør vaccineres i henhold til de vaccinationsanbefalinger, som anvendes for hunde i Danmark. Hvalpene skal forblive sammen med tæven, indtil de er mindst 8 uger gamle. Hvalpe skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen. 28. Karantænefaciliteten skal sikre, at katte, der er indsat på karantænefaciliteten, dagligt har en periode til leg og yderligere socialt samvær med mennesker. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af kattene. Killinger skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, dog taget bekendtgørelsens øvrige betingelser i betragtning. Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at killinger, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænens dyrlæge. De bør vaccineres i henhold til de vaccinationsanbefalinger, som anvendes for katte i Danmark. Killingerne skal forblive sammen med moderen, indtil de er mindst 12 uger gamle. Killinger skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen. 29. Karantænefaciliteten skal sikre, at fritter så vidt muligt håndteres dagligt. Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at fritter, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænens dyrlæge. Kuldet bør vaccineres i henhold til det vaccinationsprogram, som anvendes i Danmark for fritter. Ungerne skal forblive sammen med moderen, og må tidligst fjernes fra hende, når de er mindst 10 uger gamle. De skal så tidligt som muligt vænnes til håndtering. 30. Karantænefaciliteten skal sørge for, at karantænens dyrlæge løbende og mindst 4 gange årligt fører tilsyn og kontrol med, at karantænefaciliteten overholder de betingelser, der er opstillet i i forhold til driften af og indsættelse af dyr på karantænefaciliteten. Stk. 2. Tilsynet og kontrollen nævnt i stk. 1 skal kunne dokumenteres. Stk. 3. Fødevarestyrelsen aflægger mindst én gang årligt karantænefaciliteten et kontrolbesøg for, om nødvendigt på grundlag af fortegnelser, standardiserede arbejdsprocedurer og dokumentation af tilsynet og kontrollen at tage stilling til og efterprøve alle forhold vedrørende godkendelses-, tilsyns- og kontrolbetingelserne. Stk. 4. Alle udgifter forbundet med etablering, godkendelse og drift, herunder vedligehold af samt tilsyn og kontrol med og indsættelse af dyr på karantænefaciliteten er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 31. Med bøde straffes den, der: Kapitel 7 Straffebestemmelser og ikrafttræden 9

10 1) overtræder 4, 5, stk. 1, 12, 13, stk. 1, 15, stk. 1, 16, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 2, 19, 20, stk. 1 eller 2, 21-22, 23, stk.1 eller 3, 24, stk. 1 eller stk. 4, eller 30, stk. 1 eller stk. 2, eller 2) tilsidesætter betingelser eller vilkår i medfør af 6-9, 11, stk. 2 eller 3, 16, stk. 1, 17, stk. 1, eller 18, stk. 1. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 4 måneder, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på folke- og dyresundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 32. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder én af følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003: 1) Artikel 5, stk. 1-2 eller stk. 4. 2) Artikel 6. 3) Artikel 10, stk. 1 eller stk. 2. 4) Artikel 22, stk. 1, stk. 2, 1. afsnit eller stk. 3. 5) Artikel 33, stk. 2. 6) Artikel 34, stk Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 7, stk. 1-3, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde. 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser: 1) Bekendtgørelse nr. 573 af 21. juni 2004 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. 2) Bekendtgørelse nr af 13. september 2007 om forbud mod indførsel af levende flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og Australien. 3) Bekendtgørelse nr af 9. januar 2007 om forbud mod indførsel af levende fugle fra tredjelande, der ledsager deres ejere. Fødevarestyrelsen, den 15. december 2014 P.V.V. JOHN LARSEN / Annette Junker Karpinski 10

11 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, EU-Tidende 1992, L 268, s. 54, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 846/2014 af 4. august 2014 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår betingelserne for donordyr af hestefamilien, EU-Tidende 2014, L 232, side 5, Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet, EU-Tidende 2007, L 8, side 29, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, L 158, side 74, Kommissionens beslutning nr. 2006/146/EF af 21. februar 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og Australien, EU-Tidende 2006, L 55, side 44 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU af 21.oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import, EU-Tidende 2013, L 281, side

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) (Balai-bekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde HUNDE OG KATTE Udstedelse af EU selskabsdyrspas Ulovligt indførte dyr i klinikken 27. oktober 2016 Hunde og katte - Dagsorden Præsentation Udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R0318 DA 16.07.2009 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/109 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel Nr. L 200/ 10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 8. 8. 77 RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1977 om beskyttelse af dyr under international transport (77/489/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt 29.5.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende L 132/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 438/2010 af 19. maj 2010 om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere