TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE?"

Transkript

1 Nr.IX 5. nov Årg. K MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE? THAT IS THE QUESTION

2 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K, Blegdamsvej 3, TLF: København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd MOK Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere) ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner) WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 og 7.0 format til DOS eller windows) Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC) Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC) Grafik TIFF: (Standard-grafikformat) GIF: (CompuServe bitmap) BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format) JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat) CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format) Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post". OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1. 2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale). Bispebjerg: Kantinerne. KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE KL !!!!!!! Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen. Denne uges forside: Turnus -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Denne redaktion: Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok" Dag Morgen Aften Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag MOK nr. 9 årg. 30 udkommer 5. sem. HR 1. sem. HR 6. sem. HR 3. sem. HR 4. sem. HR 16-18Fotografering til Scorebog for Fase 2 i Klubben P8'n viser stor dobbeltforestilling: Nikita & Subway 2. sem. HR 16-18Fotografering til Scorebog for Fase 2 i Klubben MOKs deadline!! Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

3 Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Pia Henriksen, sekretær, lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Berit Brix, lokale , (planlægning) Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Benedicte Ramsing, studentersekretær Træffetid: onsdag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag fredag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer Træffetid: tirsdag Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf Helle Christensen, sekretær Træffetid: Mandag og torsdag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon lokal 3371 Sofie Andreasen, studentersekretær Træffetid: Mandag Birthe Brogaard, sekretær Træffetid: dagligt Birthe træffes dog ikke i uge 41 pga. kursus. REFERAT AF 10. MØDE I STUDIENÆVN FOR MEDICIN ONSDAG D. 1. OKTOBER 1997 KL I LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUT- TET. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat af møde 9 4. Studieplansrevision a. Godkendelse af Kommissorium for 12. sem. udvalg b. Godkendelse af Kommissorium for 13. sem. udvalg c. Placering af arbejds- & miljømedicin d. Langtidsplan Studieordning, terminer Pædagogisk uddannelse, terminer 5. Ruskursus 6. Meddelelser 7. Eventuelt Studiet 3 c. Placering af arbejds- og miljømedicin. Der forelå en henvendelse fra Allan Krasnik, Institut for folkesundhedsvidenskab og Sten Christensen, Farmakologisk institut vedrørende arbejds- og miljømedicins placering i ny studieplan. Faget ønsker et blokkursus af ca. 4 ugers varighed. Poul Jaszczak retter henvendelse til formanden for semesterudvalget, K. Lyngborg, vedr. udvalgets overvejelser mht arbejds- og miljømedicin. d. Langtidsplan Studieordning - terminer. Arbejdet vedr. den overordnede ramme for en ny studieplan skal færdiggøres snarest muligt, idet den gerne skal forelægges for fakultetsrådet i december -97. Pædagogik - terminer. Poul Jaszczak orienterede om Referencegruppens drøftelser på seminaret 18/9-97. Man var her enedes om at udpege en referencegruppe på 3-4 institutledere som skulle fungere som primusmotorer i et projekt vedr. træning af faglærere. Gruppen skal være med til at udvælge, de lærere der skal trænes til superlærere, som skal virke som instruktører for egne kolleger, således at alle opnår et vist niveau når det gælder PBL. ad 5 Ruskursus Endnu engang var modtaget klagebrev fra hytteudlejere. Ruskursusudvalget blev anmodet om at træde sammen snarest med henblik på at udarbejde retningslinier for fremtidige ruskurser. ad 6 Meddelelser a. Studielederen orienterede om, at nuværende prodekan Nils-Erik Fiehn er kandidat til prorektorposten. Dette har medført, at prodekan Henrik Lund-Andersen i resten af indeværende valgperiode overtager Nils-Erik Fiehns udadrettede beføjelser. b. Aftale mellem Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Indre Nørrebro Bydel og Valby Bydel om undervisning og forskning i klinisk socialmedicin er nu underskrevet. Aftalen udsendes til studienævnets medlemmer. c. Status over optagelsen 1997 udsendes til studienævnets medlemmer. Fra Valgsekretariatet var modtaget meddelelse om ændring af valgstatuttens 19, stk. 3. Sidste punktum ændres til: Ved kandidatanmeldelser til medlemmer af Konsistorium, fakulttsråd, institutbestyrelse og studienævn skal antallet af stillere udgøre det dobbelte antal af de mandater, der skal besættes ved det enkelte valg. Ændringen er sket på baggrund af en ansøgning fra Universitetet af 5. september ad 7 Eventuelt Nina Grosman gjorde opmærksom på, at MOK ikke trykkes i et tilstrækkeligt antal til at dække behovet. MOK redaktionen har meddelt, at økonomien ikke er til at trykke flere eksemplarer, hvorfor oplaget er uændret trods stigende optag af studenter. ref. Grete Rossing ADRESSEÆNDRINGER Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked. Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Katrine Bagger Iversen, Poul Jaszczak, Olaf Paulson, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian. Endvidere deltog Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig), Jes Braagaard (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Synne Åberg (studievejl.) og Gitte Birkbøll. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: - Beskyttet adresse: Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studieog eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig. Afbud Brian Bjørn, Jørgen Hedemark Poulsen. - Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen: ad 1 Godkendelse af dagsorden ad 2 Personsager To ansøgninger om tilladelse til et 4. eksamensforsøg i anatomi I blev ikke imødekommet. En ansøgning om tilladelse til et 5. eksamensforsøg i anatomi I blev ikke imødekommet. Ansøgning om tilladelse til udarbejdelse af OSVAL I på 4. semester blev imødekommet. Ansøgning om gentagelse af kurset i 1. hjælp blev imødekommet. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt. ad 3 Godkendelse af referat Referat af møde 9/97 blev godkendt med enkelte rettelser/klarificeringer. ad 4 Studieplansrevision Godkendelse af kommissorium for 12. semesterudvalget. Det udsendte kommissorium blev drøftet. VKO modulet klarificeres. Kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med de fremkomne kommentarer og udsendes herefter til semesterudvalget. b. Godkendelse af kommissorium for 13. semesterudvalget. Kommissoriet blev drøftet. Endvidere drøftedes forskellige modeller for afvikling af undervisningen. Kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med de fremkomne kommentarer og udsendes herefter til semesterudvalget. Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse. Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse. - Post sendt til en udenlandsk adresse: Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskortfornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/studie- og eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til. OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har adgang til cpr.trækket fra folkeregistret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret. Studie- og eksamenskontoret

4 4 Studiet Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Træffetider HVAD MÅ JEG TJENE? Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end kr., skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1997, når du melder klip fra: Dag Træffetid Telefontid Vejleder Mandag Jon Prause Christian Engell Tirsdag Synne Aaberg Onsdag Margit Bak Skousen Torsdag Palle Rasmussen Fredag Jes Braagaard Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan e til os på Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Pia Henriksen, lokale , tlf eller ORLOV ELLER HVAD? Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor, at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på matriklen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, men du skal alligevel meddele studienævnet eller dit klinikudvalg at du holder orlov, således at du ikke holdsættes under orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning. Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på Eksamenskontoret. Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender eksamenskontoret årskort til den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlængelse af orlovsperioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning om fornyelse af årskort. Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov. SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov. FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage vagter. Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse. Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil altså sige at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder. FØR DET ER FOR SENT! 0 klip fravalgt kr ,- 1 klip fravalgt kr ,- 2 klip fravalgt kr ,- 3 klip fravalg kr ,- 4 klip fravalgt kr ,- 5 klip fravalgt kr ,- 6 klip fravalgt kr ,- 7 klip fravalgt kr ,- 8 klip fravalgt kr ,- 9 klip fravalgt kr ,- 10 klip fravalgt kr ,- 11 klip fravalgt kr ,- Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr ,- pr. barn. Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have udbetalt klippet. Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves af de første kr. (1997-takst) halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7% tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt. overskydende skat. Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%. Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side. Så forbered dig i god tid og få meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip. Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K. Studievejledningen Fase I 3. SEMESTER Vi gentager succesen fra sidste år og indkalder alle hårdtstuderene medicinere på 3 semester til julefrokost. Find din indre nisse og mød op i nisseland (studenterklubben) Lørdag den 6 December kl. 18 Julegodtekoordineringen foretages indbyrdes på holdene. Kontakt din personlige HR-nisse for mad og billetter. 5. SEMESTER JULEFROKOST Vi gentager de sidste to års succes og inviterer til julefrokost i Studenterklubben fredag d. 12. december Programmet for aftenen vil blandt andet indeholde julepynt og hyggepianist, men nærmere informationer vil følge i senere. Sæt dog allerede nu kryds på kalenderlyset!!! MVH H-repræsentanterne 5. SEMESTER HR Vi holder møde torsdag d. 6. nov. kl hos Thomas på adressen: Esbern Snaresgade 4, 3.tv, 1725 KBH V. Aftenen vil inkludere spisning, så det vil være dumt at gøre dette hjemmefra. MVH Thomas & Dan I det forgangne semester blev 5 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet

5 Riv ud og gem. GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL KEMITENTAMEN. Studiet ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II! 5 Du skal til kemitentamen! Du ved ikke hvordan du skal starte! Du ved ikke hvad du skal kunne! Du kan ikke sove, spise eller slappe af! Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød! Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens riv ud og gem indlæg om kemi tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar på dine spørgsmål. Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen: Beskrivelse af et tentamensæt: Væsentlige emner: Organisk kemi: Almen kemi: Forside. 5-6 opgaver delt op i delopgaver. Vægtning af hver delopgave er angivet. Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2. Ingen af opgaverne kan fra vælges. Gruppernes typiske reaktioner. Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.) Aldoldannelse. Opløselighed, syre-base egenskaber. Isomeri, hybridisering. Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider. Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner. Ligevægtsloven. ph. Opløselighed. Energetik. Kinetik. Elektrokemi. Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad, eller sætte tal ind i formler. Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt: Købmandsregning (proportionalitet). 1. Gradsligning. Omskrivning af formler Potens-regning. Log og 10, ln og e. Log-regler Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal. Forberedelse: Start i god tid. Op med humøret. Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1) Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3) Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken. Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne om protein m. fl. Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt. Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå. Ved tentamen: Del tiden op efter vægtningen af opgaver. Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter. Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt. Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de efterfølgende. Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af. Bedømmelse af organisk kemi: Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte. Skriv formler og reaktioner omhyggeligt. Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket. Afstemning er ikke altid ønsket. Bedømmelse af Almen kemi Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene. Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt. Pas på enheder og fortegn. Vurder om resultatet er fornuftigt. Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: Orienteringsmødet afholdes - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Onsdag den 12. november 1997 kl ca i Haderup-auditoriet Du vil få udleveret et prioriteringsskema ved afhentning af eksamensbrev til 6. semesters eksaminer. Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er fredag den 12. december 1997 Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale Vel mødt! Fase II VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. FARMAKOLOGI - FORELÆSNINGER - 8. SEMESTER Bemærk venligst nedenstående ændringer i forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester: Dato Tid Emne Forelæser Aud. 10/ Lægemiddelinteraktioner S. Christensen DA 13/ Neurotoksikologi S. Edelfors VH Vi beklager, at sidstnævnte forelæsning først bliver afholdt den 13. november. kursusledelsen FARMAKOLOGI - FORELÆSNINGER - 8. SEMESTER Bemærk venligst nedenstående ændring i forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester: Dato Tid Emne Forelæser Aud. 13/ Neurotoksikologi S. Edelfors VH Vi beklager, at sidstnævnte forelæsning først bliver afholdt den 13. november. kursusledelsen VEDR.: CENTRAL FORELÆSNING I KIRURGI TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 1997 KL I AUD 2 PÅ RIGSHOSPITALET. Det meddeles hermed, at den mistede forelæsning i kirurgi vedrørende Spinalkanalens sygdomme (torsdag d kl ) i stedet finder sted som ovenfor nævnt. Forelæser: professor Flemming Gjerris. Venlig hilsen Rita Dalhammer Sekretær klinikudvalget Rigshospitalet

6 6 Studiet HEJ ALLE JULEFROKOST-INTERESSEREDE!!!!! FOREDRAG Vi (Anita og Søren) vil gerne se alle dem, som gerne vil videreføre denne udemærkede tradition, - nemlig, at alle på 11. sem. + sommerstarterne Der er arrangementsmøde i klubben Torsdag d. 6 / kl Hvis folk er interesserede, men ikke kan komme om torsdagen, kan de ringe til : Anita på Til alles orientering satses der på at selve frokosten afholdes i klubben Onsdag 3 / NØGLEKORT TIL STUD.MED. TILKNYTTET KØ- BENHAVNS KOMMUNE Anskaffelse af nøglekort til Hvidovre Hospital. Kontakt klinikudvalgssekretariatet, pavillon 3 Behandling af blodtryk uden medicin Læge og forsker Robert Schneider fra USA holder foredrag: Rigshospitalet, Auditorium 1, Tirsdag den 11. november kl Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag i de vestlige lande. Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor for hjerteanfald og slagtilfælde. Sænkning af blodtrykket kan derfor mindske sygdomsrisikoen. Den gængse behandling med blodtrykssænkende medicin er relativt dyr og har forskellige uønskede bivirkininger. Derfor er ikke-medicinske terapier blevet anbefalet af både amerikanske og internationale myndigheder. Videnskabelig forskning verden over gennem de sidste 25 år har vist, at Transcendental Meditation har en gavnlig virkining på forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, og at der kunne spares mange ressourcer og meget ubehag ved at anvende Transcendental Meditation som et supplement til medicinsk behandling. F. eks. viste en undersøgelse i USA, at 2000 udøvere af Transcendental Meditation havde 87% færre hospitalsindlæggelser for hjertekarsygdomme end den normalbefolkningen, (resultater trykt i Psychosomatic Medicine 1987). Studietilbud KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK ONKOLOGI 10. og 11. semester fra mandag den 5/1 - fredag den 30/ Kurset godkendes som VKO Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden diagnosticeres ca nye cancertil fælde i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onko logiske dicipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyg gelse, diagnostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ behandling og pleje. Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og klinisk cancerforskning og behandling ved 2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien incl. de hyppigst anvendte metoder, rationa let for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigeste cancersygdomme og deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien. Denne del af kurset godkendes som 2 ugers VKO. Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller hæ matologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor der under tutor-vejledning vil blive givet rig lejlighed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således at dette i forbindelse med kursus godkendes som 4 uger af VKO-perioden. Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekretariatet efter , hvor det vil være op hængt i et chatek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus i januar 1998 bedes foretaget ved indsendelse af særligt skema, som kan afhentes samme sted som programmet. Tilmelding må være modtaget senest den 1. december Deltagerantallet er begrænset til ca. 20. Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 15. december Tilmelding sendes til: Afdelingslæge, dr. med. Nils Brünner Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet Strandboulevarden 49, opg København Ø Tlf: I en anden undersøgelse deltog 111 afro-amerikanere med forhøjet blodtryk. Undersøgelsen var randomiseret, kontrolleret og blind. Deltagerne udøvede enten ) alm. kost og motions ændringer 2) Transcendental Meditation 3) progressive muscle relaxation (muskelafslapning) Efter 3 måneder fandt man et fald i blodtrykket hos udøverne af Transcendental Meditation, der var dobbelt så stort som hos muskelafslapningsgruppen og svarede til den reduktion, der normalt opnås med blodtryksnedsættende medicin. To andre undersøgelser fandt, at over en 5- og 15-års periode havde Transcendental Meditation reduceret mortaliteten pga hjertekarsygdom sammenlignet med andre behandlingsformer. Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering og fornyelse af nervesystemet. Mange læger er bgyndt at anbefale Transcendental Meditation som et middel mod stress. Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede. Over 400 videnskabelige undersøgelser udført på 212 universiteter og forskningsinstutitioner i mere 30 lande og offentliggjort i mere end 100 forskellige tidsskrifter viser, at Transcendental Meditation genskaber den naturlige balance i sind, krop og adfærd. For nylig skrev New York Times, at Transcendental Meditation kan være bemærkelsesværdigt effektiv med hensyn til at nedbringe forhøjet blodtryk. American Medical News har ligeledes for nylig skrevet, at reduktioner i blodtrykket som resultat af Transcendental Meditation kan konkurrere med de ændringer, som rapporteres fra forsøg med blodtryksnedsættende medicin. Dr. Robert Schneider er en anerkendt læge og medicinsk forsker i USA. Han har for nylig modtaget forskningsstøtte på 11 millioner dollars fra den Amerikanske regering (NIH) til at fortsætte sin forskning over Transcendental Meditations gavnlige virkning på blodtryk og hejrtekarsygdomme. Alle er velkomne til foredraget, specielt alle med interesse for sundhed. Entre 40 kr. Nærmere oplysninger fås hos læge Henrik Vestergård på tlf

7 FADL VEDR. RAPPORT OVER URAFSTEMNING VEDR. LÆGEVIKAROVERENSKOMST PR Onsdag d udsendtes stemmesedler, trykt i FADL forum nr. 8, heraf 7 fejlbehæftede. Ialt udsendt: stemmesedler. Ved optælling d fandt an 4 returnerede udsendelser med adressaten ubekendt. Det reelle antal udsendte stemmesedler er derfor: = Yderligere fandt man 57 svarkuverter der var poststemplet senere end d eller for sendt afleveret. Antal rettidigt fremkomne stemmesedler 1065 heraf ugyldige 6 Antal gyldige stemmesedler 1059 heraf JA stemmer 1044 NEJ stemmer 12 Blanke stemmer 3 Ialt 1059 Stemmeprocent: 1065 : 4296 = 0,2479 = 24,8% Konklussion: Afstemningen er pga en stemmeprocent på mindre end 50% af de stemmeberettigede ikke bindende for Hovedbestyrelsen, men blot vejledende. Valgkontrollanter: Robert W. Jørgensen, København Naja Becher, Århus Mai-Britt Bertelsen, Århus Anne Dyhre Hansen, Odense Sune Laugesen, Odense På vegne af valgkontrollanterne Robert W. Jørgensen ENDELIG RESULTATOPGØRELSE VEDRØRENDE FADL-VALGET 1997/98. MANDATFORDELING PÅ DE ENKELT LISTER OG PERSONLIGE STEM- MER LISTE A tildelt 2 mandater Peter Svenningsen - 5 stemmer - valgt Andreas H. Lundh - 5 stemmer - valgt Listestemmer totalt 113 stemmer 123 stemmer LISTE B: Mashi E. Bang - 16 stemmer 2. suppleant for liste E. 16 stemmer LISTE C tildelt 5 mandater: Stine Sloth - 8 stemmer valgt Søren Gottlieb - 2 stemmer valgt Emil D. Bartels - 20 stemmer valgt Anders D. Toft - 24 stemmer valgt Rasmus Ripa - 6 stemmer valgt Mads Dalsgaard - 9 stemmer valgt Listestemmer totalt - 81 stemmer stemmer LISTE D tildelt 1 mandat: Peter R. Kirkegaard - 8 stemmer l. suppleant. Nikolaj B. Bak - 9 stemmer valgt Listestemmer totalt - 22 stemmer - 39 stemmer Indre organer Charlotte Martinsen - 8 stemmer valgt Morten G. Poulsen - 4 stemmer valgt Listestemmer totalt - 36 stemmer 81 stemmer LISTE G tildelt 3 mandater: Brian Bjørn - 16 stemmer valgt Dennis Staahltoft - 11 stemmer valgt Jesper Søe - 2 stemmer 2. suppleant Christopher Brandt - 4 stemmer 1. suppleant Andreas Bjerrum - 7 stemmer valgt Listestemmer totalt - 32 stemmer - 72 stemmer LISTE H tildelt 1 mandat: Morten Kaad - 24 stemmer valgt - 24 stemmer LISTE I tildelt 1 mandat: Ditte G. Strange - 23 stemmer valgt - 23 stemmer LISTE J tildelt 1 mandat: Anne-Lise Vedersø - 36 stemmer valgt - 36 stemmer LISTE K tildelt 1 mandat: Margrethe Lynggard- 9 stemmer valgt Ole Risgaard - 3 stemmer 2. suppleant Thomas Bech - 6 stemmer - 1. suppleant Listestemmer totalt - 29 stemmer - 47 stemmer SUPPLERENDE VALGRAPPORT IFB. MED VAL- GET TIL FADL, KØBENHAVNS KREDS- FORENINGS REPRÆSENTANTSKAB AFHOLDT I PERIODEN 13/10-97 TIL 24/10-97, KL Torsdag d. 30/10-97 blev der afhentet 66 stk. ekstra stemmesedler. Af disse var: -51 stk. poststemplet d. 24/10 eller tidligere, - 4 stk. poststemplet d. 25/10 eller senere, og -11 stk. enten forsynet med ulæselige datoer i poststemplerne, eller slet ikke stemplet. Jeg har i denne forbindelse valgt at betragte førstnævnte 51 stemmesedler som gyldige, idet de er afsendt indenfor samme tidsfrist som de stemmesedler, der blev medtaget ved første optælling. Som det fremgår af vedlagte reviderede resultat, ændres mandatfordelingen ikke. De med parantes markerede tal angiver de ekstra stemmer. Imidlertid ændres suppleringsrækkefølgen for valg- og listeforbund BEF. Rækkefølgen for suppleanterne for Pedram Kazemi (liste E) er herefter: 1. suppleant: Salman A. Nazakat (liste F) 2. suppleant: Mashi E. Bang (liste B) 3. suppleant: Morten G. Poulsen (liste F) 4. suppleant: Lamia M. Bada (liste F) 5. suppleant: Jens M. Højbjerg (liste F) Endvidere resulterer de ekstra stemmer i en ændring af suppleringsrækkefølgen indenfor liste F. Den nye rækkefølge fremgår af vedlagte resultat. Tidsfristen for indsigelser mod valgets afvikling forlænges hermed til d. 7/11-97, i henhold til valgregulativet, 21, stk. 2. I Lise Pil Ingversens fravær alene underskrivende, og med venlig hilsen Bue Juvik, Valgkontrollant. Bilag: Stemmeseddel nr. 1999, udfyldt med liste- og personlige stemmetal, samt angivelser af indvalgte og suppleanter samt sidstnævntes respektive prioriterede rækkefølger. LISTE E tildelt 1 mandat: Pedram Kazemi - 53 stemmer valgt stemmer LISTE F tildelt 4 mandater: Jens M. Højberg - 0 stemmer 4. suppleant Lamia M. Bada - 2 stemmer 3. suppleant Camilla Buxbom - 7 stemmer valgt Anders Rothe - 8 stemmer valgt Salman A. Nazakat - 5 stemmer 2. suppleant Thomas Brander - 11 stemmer valgt

8 8 Vagtbureauet meddeler SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen: 27/ /11-97 ma tir ons tor fre lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ,8 ialt bestilt ialt udækket ,8 dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen:27/ /11-97 man tirs ons tors fre lør søn ialt ledige hold arbl. vagter planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonne ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. Antal planlagte vagter i ugen: 156 Antal arbejdsløse vagter i ugen: 72 Arbejdsløshedsprocent: 47 % PSYK. FLYVERHOLD 1503 SØGER 10 NYE MED- LEMMER. Dag, aften og nattevagter. Krav: 400 SPV-timer (hovedsagelig psykvagter). Skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned. Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. nov kl til VB. Yderligere oplysn.: Holdleder Peder Gustavsen tlf lokal 260 eller Peter Jensen Skal kunne deltage i holdmøde den 10. nov. kl CARDIOLOGIHOLD 4102 INTENSIV AFD. 542, HVIDOVRE HOSPITAL - HAR BRUG FOR DIG!! Vi søger 2 nye holdmedlemmer, dels 2 med vagtstart , dels 1 med vagtstart Vi forventer at du: - har ca. 600 VT-timer bag dig - har bestået farmakologi - kan tage 5 vagter om måneden - har hæmodialyseerfaring (ikke et krav) - har børne VT-kursus (ikke et krav) - er flexibel, selvstændig og engageret - kan tage 2 lønnede samt 2 ulønnede følgevagter for vagtstart i november tages følgevagterne fra til for vagtstart i december tages følgevagterne fra til Vi tilbyder: - oplæring i medicingivning - oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse) - oplæring i PDM (elek troniske kardex) - selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale - muligvis introduktion til brandsårsptt. (flytter til RH den ) VAGTCHEFERNES TRÆFFETIDER Ansøgningsfrist: For novembervagtstart: kl til VB For decembervagtstart: kl til VB Mandag: Onsdag: Fredag: MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE Da Jens Christian Faber-Rod stopper på Vagtbureauet, har vi fra den 1. november fået ansat Jakob Lundborg i stillingen som Vagtsouschef. Velkommen til Jakob. Vi har desværre måtte konstatere, at der blive svindlet med prøven på SPV-kurserne. Vi undrer os over, at en lille prøve af 30 minutters varighed, som ikke er særlig svær, kan være så stort et problem for vores medstuderende. I skal være læger. I har frivilligt tilmeldt jer landets længste kandidat uddannelse og så snyder I med en lille prøve på et lille kursus. Har I overhovedet gjort jer nogle tanker om det ansvar det er, at gå ud på vagt? Der er faktisk en grund til, at SPV-kurset afsluttes med en prøve. Den er kort og godt, at det er vigtigt, meget vigtigt, at I kan udføre det stykke arbejde, I bliver sendt ud til på forsvarlig vis. Vi håber ikke, moralen blandt nyoptagne stud. med. er generelt er, at det er underordnet om man kan sit pensum, bare man består. Husk: Hvis du har en kursusplads, OP-gang og følgvagt, som du er forhindret i at benytte dig af, så giv os besked på Vagtbureauet hurtigst muligt. Ventelisterne er lange og det er dyrt med tomme pladser. Hvis du har tjent for meget i indværende år, er det nu du skal til at vælge SU fra. Der er nogen der tror, at de kan gemme deres lønsedler, til efter nytår, og således få det de har tjent i 1997 gennem vagtbureauet overført til regnskabsåret Det kan man ikke. Det er ikke lovligt at aflevere sine lønsedler for sent og vagtbureauet skal efterindberette for sent afleveret lønsedler til skattevæsenet. På denne måde får du bare en meget besværlig efterregulering. Dette er ikke interne FADL regler, men almindlige skatteregler, der gælder alle borgere i dette land. Så husk at meld din SU fra, eller planlæg dine vagtforhold efter dette. Du kan altså ikke løse problemet ved at gemme lønsedler, uanset hvad du har hørt af rygter... For yderligere info, kontakt VB eller holdlederen på tlf MVS - HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER. Holdet arbejder på Diakonissestiftelsen på Peder Bangsvej, Frederiksberg. Vi er lige blevet opnormeret fra at arbejde nattevagter hver anden uge til at dække alle nattevagterne. Vi er pt. 6 på holdet og søger 2 nye medlemmer. Vi arbejder sammen med en sygehjælper. Du skal kunne begynde at arbejde fra slutn. af nov. Krav: 400 SPV-timer. Bestået mikrobiologi og farmakologi. Der skal vises attesthæfte eller kopi heraf ved tilmelding Kunne tage ca. 4-5 vagter om måneden i dec. også omkring jul og nytår og ca. 4-5 vagter/mdr. herefter. Deltage i holdmøde den 6. nov Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. nov kl på Vagtbureauet. Kontakt: Vagtchefen eller Christina Petersen på Line Rotenberg Jens Christian Faber-Rod JakobLundborg Vagtchef Vagtsouschef Vagtsouschef

9 Annoncer Indre organer & annoncer VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE: P-PILLER 9 BOGMARKED FASE I : Bevægeappratets anatomi (F. Bojsen-Møller, 9. udg.)...kr. 400 Terminologica Anatomica (Sørensen & Høeg, 4. udg.)...kr. 30 Muskeloversigt (Weismann)...kr. 10 Medicinsk anatomi 2 (Egeberg & Mathiessen, 1. udg.)...kr. 350 Neuroanatomy for medical students (Wilkinson, 2.udg.)...kr. 170 Colour Atlas of Brain and Spinal Cord (England & al, 1. udg.).kr. 300 Kemiske data (Nielsen, 3. udg.)...kr. 40 Fysisk kemi for biologer (Andersen)...kr. 30 Människokroppens Anatomi (Ingelman-Sundberg)...kr. 100 Introduction to Psychology (Atkinson & al, 10. udg.)...kr. 170 Medicinsk filosofi (Wullf m.fl., 1. udg.)...kr. 180 Medical biology of the Cell (Alberts & al, 2. udg., indb.)...kr. 250 Histologi (Geneser, 2. udg.)...kr. 450 Textbook of Biochemistry with clinical correlations (Devlin, 3. udg.)...kr. 275 Documenta Physiologica (3. udg.)...kr. 10 FASE II : Immunobiology (Janeway & Travers, 2. udg.)...kr. 200 Medical Microbiology (Mims & al, 1. udg.)...kr. 250 Memo medica (Engquist, 4. udg.)...kr. 175 Medicinsk Kompendium (14. udg.) - helt ny...kr Alle bøger er i en god stand. Ring til mig på : Helle SKOLARSTIPENDIAT PÅ GRØNLAND Til et stort forskningsprojekt i Sisimiut (Holsteinsborg) i Vestgrønland om luftvejsinfektioner hos små børn søger vi til vinter et antal medicinstuderende for en periode på ½-1 år. Projektet går ud på at følge børnene i byen og monitorere deres sygelighed og vækst. For at blive udsendt skal man være på 2. del af studiet og helst have gennemgået undervisning i øre-næse-halssygdomme og/eller pædiatri (hvilket dog ikke er en betingelse, da man vil blive oplært herfra). Derudover skal man blot have lyst til at arbejde med småbørn og til at bo i nogle andre omgivelser i en periode. Sisimiut ligger på vestkysten og er Grønlands næststørste by. Der er meget gode muligheder for udendørsliv i form af vandring, sejlads, skiløb (alpint/langrend), hundeslæde- og snescooterkørsel, jagt og fiskeri. Man bliver aflønnet som skolarstipendiat, foruden at rejse og husleje bliver betalt. Man vil få betydelig erfaring i at arbejde med børn samt kendskab til epidemiologiske metoder og EDB. Der vil desuden være mulighed for videnskabelig vejledning og medforfatterskaber. Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller s effekt på: a. Blødning og almenbefindendet b. Den normale follikel funktion i æggestokkene c. Sukker og fedtregulation samt blodets størkneevne Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli og interesseret i at deltage i én af disse undersøgelser bedes du kontakte: Gynækologisk laboratorium tlf Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital hvor du ligeledes kan få supplerende information. Sven O. Skouby, Hans Krog Inge Marie Rasmussen klinikchef dr. med afdelingslæge afdelingslæge IMCC FLYGTNINGEARBEJDE I EX-JUGOSLAVIEN!! Kunne du tænke dig at arbejde i én venskabsklub i Serbien eller Montenegro? I venskabsklubberne møder unge flygtninge mellem 15 og 18 år op for at deltage i forskellige aktiviteter, som de selv er med til at arrangere. Formålet er at socialisere de unge, så de ikke blot hænger på gader og stræder. De har brug for støtte og opmærksomhed, hvilket de får igennem de forskellige mennesker, som hjælper til i klubberne; psykologer, lærere, forældre og andre unge. Klubberne ligger spredt i større byer i Serbien og Montenegro. Din opgave er at være en del af klubben. Du vil komme til at hjælpe flygtninge, deltage i aktiviteter og udvide din psykologiske viden. Det eneste du behøves er at være medicinstuderende. Udsendelsen varer 3 uger og gælder fra og derefter hver 3. måned, men der skal ansøges i god tid. Information kan hentes på IMCCs kontor. Katja Fonnesbech, IMCC. Basisgrupperne Hvis man vil vide mere, kan man enten ringe til en af nedenstående eller komme til Informationsaften (lysbilleder, kaffe osv.) mandag d. 17/11 kl hvor alle er velkomne. Adressen er: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Bygning 206, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S (2. hus på højre hånd fra porten, ellers spørg i portvagten). Anders Koch, læge afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2100 S Kåre Mølbak, afdelingslæge Mads Melbye, professor Preben Homøe, 1. reservelæge øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. Ø FOTOGRAFERING TIL SCOREBOGEN Alle med tilknytning til GIM, (herunder den hårde GIM kerne, den medicinsk orienterede antroposofiske studiekreds, hypnose gruppen, akupunktur folkene, healerne mmm., samt, men ikke mindst, fremtidige aktive GIM ere, ) opfordres hermed til at møde op i Studenter Klubben torsdag d. 6/11 kl CYKELKLUBBEN AF AUGUST 1997 Her i disse opgangstider for dansk cykelsport er vi en gruppe af stud.med. ere, der synes, at vi bør bidrage med en god indsats. Vi har derfor oprettet en cykelklub, hvor vi både træner på landevej og på mountain-bike i mere kuperet terræn. Vores mål er deltagelse i de store motionsløb i løbet af 1998 og derefter sigtes efter professionelle tilstande i År 2000 skal fejres med Tour de France! Vi træner fast søndag morgen og i løbet af ugen på ikke fastlagte tidspunkter. Hvis dette har din interesse kan du kontakte cykelklubben på nedenstående adresse eller telefon nr. Niels C.F.Sandgaard Tlf.nr

10 10 Indre organer FOTOGRAFERING AF SIMS MEDLEMMER Kære medlem af SIMS. Vi har nu fået den enestående mulighed at blive fotograferet til scorebogen som basisgruppe, hvilket unægtelig vil gøre det lettere for os selv og andre at finde SIMS-medlemmerne på Panum. Derfor opfordres du nu til at møde op i klubben torsdag den 6/11 klokken 16 iklædt din berømte SIMS t-shirt med det eksklusive rygmærke, der giver gruppeidentitet. Har du ingen t-shirt, vil du selvfølgelig få mulighed for at erhverve dig een formedelst 25,-. Er du heller ikke medlem af SIMS, men vil du bare med på billedet, kan du selvfølgelig også melde dig ind for sølle femti kroner. Filmklubben P8'n præsenterer Vel mødt På vegne af SIMS Claus Bo Svendsen, kasserer ERNÆRINGSFOREDRAG SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag. Emnet bliver på dette semester ernæring, og i denne forbindelse har vi inviteret: Ernæringsekspert Bente Kiens Marathonløber og Ernæringsrådgiver Dorthe Rasmussen Bente Kiens vil lægge ud med at redegøre for: - Kostens betydning for den fysiske præstationsevne på såvel konkurrence som motionsplan. - Har man behov for mere protein når man dyrker idræt og er fedtrig kost præstationsfremmende? Herefter vil Dorthe Rasmussen give eksempler på: - Kostens betydning for hende selv som eliteidræts-udøver. Til sidst vil der være tid til spørgsmål og diskussion. Foredraget finder sted Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet Så hvis du gerne vil vide noget mere om ernæring og dens betydning for kroppen så mød op til et forhåbentlig lærerig foredrag. På vegne af SIMS Jonas og Michael Rusnews BEDRE SENT END ALDRIG... OG96-genforening...HURRA!! Det vil glæde arrangørene at se følgende personer til middag: Daniel el Fassi, Søren Mehl, Emil Bartels, Martin Glud, Olaf Damgaard, Jesper Hern, Anna Lykke, Niels Grarup, Thomas Rasmussen, Rikke Bolding, Johan Poulsen, Klaus Jensen. Datoen er torsdag d. 20. november klokken Kl 1915 befinder vi os IKKE længere på adressen Esbern Snaresgade 4, 3.tv, 1725 KBH V, så kom til tiden... Aftenen vil byde på indtil flere overraskelser, som vi endnu ikke vil løfte sløret for! Vi håber på en sjov og minderig aften. Hilsen Thomas & Dan Tutorsvin! TUTORFEST REVISITED Tak for sidst. Det var vel nok hyggeligt. MEN... Når man skal knække sig er toilettet et mere velvalgt sted end op og ned ad væggene ude i opgangen. På den måde kunne du have sparet Kristoffer (tak for hjælpen) og jeg en halv times arbejde med at tørre op efter dig. Men den slags kan jo ske. Mere ubehageligt var det at rydde op efter de personer som havde fundet det morsomt at mixe dip i vores skuffer. Det er simpelthen en eklatant mangel på respekt, som gør at der går meget lang tid (læs=aldrig) før vi næste gang lægger lejlighed til et sådant arrangement. Tusind tak skal I have! Jakob Højlund (& Jacob Lykke) Luc Besson temaaften: Subway & Nikita Subway handler om Fred, der efter et røveri søger tilflugt i den parisiske "Subway" (Metro, red.) Her møder en helt anderledes verden bestående af småkriminelle og freaks samt pigen Helena som han også prøver at hustle. Men Erling og hans sultne vovse (politiet, red.) jagter Fred og resten af "Subwaymiljøet" Nikita ender som den eneste overlevende efter et indbrudsforsøg. Officielt idømmes hun fængselsstraf, men istedet benyttes hun i regeringens specialtrænede lejemordsstyrke. Her oplæres hun af Bob, spillet af Tcheky Karyo, til opgaven som undercover agent. Udenfor Hun forelsker hun sig i Marko, spillet af Jean- Hughes Anglande, et forhold der viser sig kompliceret. Vi viser først filmen Subway på 16 mm smalfilm, dvs. fra klokken til og derefter Nikita efter klokken på videroprojektoren. Filmklubben undskylder aflysnigen af sidste uges film. Den vil fremvises på et senere tidspunkt. Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenterklubben og på lærred. KOM GLAD!

11 Studenterklubben Indre Organer & dialog Debat 11 FORMAT, STRUDSE OG KANTINEFORHOLD. SÅ ER DET JUL IGEN! Traditionen tro afholder Studenterklubben i tæt samarbejde med Husgruppen: J-DAG Onsdag d. 12/11 Adgang kun mod forevisning af gyldigt studiekort eller i følge Husgruppen forbeholder sig ret til at lukke døren, når lokalet er fyldt! Program følger i næste nummer af MOK Vi ses når den første sne falder i klubben Kærlig Hilsen Husgruppen Den 10. September meddeler Panum Kantinen (PK), at der ikke vil åbnes for kasse II i September, idet det er umuligt at finde en barselsvikar. Ugen efter havde jeg et indlæg i MOK Gastromasochisme hvor jeg himlede op over PKs ynkelige service og uhjælpelige kvalitet. I samme nummer udtrykte Brian Bjæf og et par andre magtliderlige studenterpolitikere, i et åbent brev til PK s bestyrelse, lignende synspunkter under titlen Vi Er Så Sultne. To uger senere, 1. Oktober, gentog Kim Wildgård i læserbrevet Er Kantinen Virkelig Så God kritikken, samt opfordrede til opsættelse af microbølgeovne til fri afbenyttelse. Til stor fryd kunne jeg på Det Medicinske Studenterråds (DMS) side i MOK d. 22 Oktober læse, at Simon af Saragasso et al. (dvs. bestyrelsen) endelig havde tænkt sig at gøre noget ved sagen: Der skulle oprettes et udvalg for kantineforhold. Glæden var dog yderst kortvarig, for i sidste nummer af MOK kunne det læses hvad DMS har gjort ved sagen. Under DMS fællesmøde den 21. Oktober, blev der ikke opstillet noget udvalg men i stedet under eventuelt diskuteret: opstilling af microbølgeovne, PKs forhold hertil (dvs. en eventuel blokade fra PKs bestyrelse) samt oprettelse af thekøkkener på Panum. Der er et ubesvaret åbent brev til PKs bestyrelse og en massiv kritik fra de studerende (snak med tilfældige kantinekunder vil bekræfte dette), og I vælger konsekvensløst at oprette thekøkkener! (Er Panum en højskole?). Hvilket mangel på format!. O.K. det ville være fedt, med et sted hvor man kunne lave kaffe, når odonternes kaffemaskine er løbet tør for vand søndag aften. Men helt ærligt, det er sgu for slapt at ofre potentielle gruppelæserum fordi man er bange for en smule duplik med PKs bestyrelse. Drop symptombehandlingen - problemet er kantinen og det på følgende punkter: * De margarinebaserede lavementer (maden) er: Alt for dyr, ensformig og kønsløs tangerende til det uspiselige (jvf. hummerhalesuppen 27.10) * Det er umuligt af få refill på kaffe. * Kasse II betjenersken har pause , derfor åbnes Kasse II først herefter og det kun indtil * Selvom køen er urimelig lang imødekommes dette ikke med kasse II åbning, ej heller på opfordring (fx. d. 29. Oktober kl 11.50). * Kantinerne lukker på slaget 14 og 15. selvom undervisningen også stopper hel. Herved når eventuelle kunder ikke mobiliseres tidsnok og ikke sjældent bombarderes betjenersken med ukvemsord, mens den automatiske afskærmning adskiller studenter fra usolgt mad. Er studenterrådet på de studerendes side, eller ignoreres kerneproblemet fordi DMS brune tunge ikke sætter sig op mod det gode selskab i PKs bestyrelse?. Forsøg at genoprette jeres kredibilitet, ved at lave et reelt udvalg for kantineforhold og gå i dialog med PKs bestyrelse. En kantinerevision kunne tage udgangspunkt i følgende: * Gennemgang af økonomien med henblik på studenterorienterede priser. (Danmarks Design Skoles kantine har fransk kok og hovedretter til 13kr for en lille og 20kr for en stor portion.) * En ændring af kantinekonfigurationen a la RHs kantine, herved undgås at vi står på nakken af hinanden. * Temadage hvor der bliver trukket på andet end det danske køkken, (større udfordring og arbejdsglæde hos kokken ). * Flexibel kasse II - opsættelse af ringklokke så frøkenen kan tilkaldes efter behov (jvf. Irma). * Ekskursioner til velfungerende kantiner fx. Dansk kantinen på KUA, så både personale og ledelse kan se hvordan det også kan lade sig gøre. * Ændrede lukketider i ferier og til hverdag. Går dialogen skævt, så husk at destruktion ikke behøver at være noget negativt - man må jo ødelægge for at bygge! (K)ærligst, Morten Ruhwald 507. Hvem gør det OPEN MIKE-AFTEN I STUDENTERKLUBBEN Så er det nu! Det er lige nu...har du et talent, en evne eller kan du bare noget, vi andre ikke kan, så har du nu chancen for at vise os og resten af verdenen det. Vi holder nemlig: Open-mike aften i Studenterklubben fredag d. 28. november klokken til? Hvad indebærer sådan en aften så? Joh, vi kan med sikkerhed i stemmen, klart og tydeligt svare: ALT! Hvis du har lyst til at fortælle en vittighed (eller flere), synge en sang/spille et instrument eller danse afrikansk trommedans, så er det nu du skal gribe chancen for dine 15 minutters berømmelse. Grunden til, at vi allerede kalder til samling nu, er så I alle kan nå at tænke over det og øve en smule. Hvis I allerede ved nu, at denne aften er noget for Jer, så os med jeres planer (Hvad det er og Hvor lang tid det tager). HUSK: Alle indslag er velkomne. > Vores adresser er: McBent Castensøe: McJakob Huusom: I sidste nummer af MOK meldte Det Medicinske Studenterråd ud om, hvem de støtter til det kommende rektorvalg. Det var ret kort beskrevet en række punkter for Kjeld Møllgård og en række imod Nils-Erik Fiehn. På baggrund af dette har vi modtaget nedenstående. red./torben KØBENHAVNS UNIVERSITET FORTJENER ET NYT REKTORAT Af rektorkandidat Chr. Hjorth-Andersen og prorektorkandidat Nils-Erik Fiehn Dette indlæg besvarer, hvorfor Københavns Universitet fortjener et nyt rektorat. Den siddende rektor har efter vor opfattelse ikke formået at løfte opgaven, idet stort set alle væsentlige opgaver har været overladt til prorektor, som ikke ønsker at genopstille. Hvad vil vi - kort fortalt Et rektorat bestående af Chr. Hjorth-Andersen og Nils-Erik Fiehn vil virke for, at alle medarbejdere og studerende gives de samme betingelser for fuld oplysthed, når forhold, som direkte eller indirekte har indflydelse på deres hverdag på universitetet, er til afgørelse. Vi vil herudover virke for: Fortsættes næste side

12 12 - at sikre, at konsistorium er inddraget i hele processen fra initiering til vedtagelse af langtidsplan, budget og særlige initiativer, herunder nedsættelse af konsistoriale arbejdsgrupper for langtidsplan og budgetlægning - at rektoratet, i alle overordnede spørgsmål på grundlag af tilkendegivelser fra de forskellige grupper af ansatte og studerende, fremlægger løsningsforslag og er ansvarlig overfor disse efter eventuel beslutning Dialog & Turnus? TURNUSORDNING Sundhedsstyrelsen gav i fredags udtryk for ingen vilje til at forhandle med 12. semester studerende på trods af over 140 underskrifter. - at Københavns Universitet atter kan komme til at præge dansk politik indenfor uddannelse og forskning. - at fremme et tættere samarbejde mellem studienævn og institutter, bl.a. ved at anbefale alle institutter, at de studerende sikres medlemsskab i institutbestyrelserne - at være inspirator for kvalitetsudviklingen af universitetets uddannelser - gennem fælles retningslinier for gode studiemiljøer konkret at iværksætte en handlingsplan - at lægge en plan for integration at Informations Teknologi i undervisningen og gennemføre denne over en passende årrække - at fremme etablering af et tilstrækkeligt antal boliger for studerende i Storkøbenhavn Demokrati For os er demokrati noget helt naturligt. Vores indfaldsvinkel er orienteret mod at løse de væsentlige problemer og opgaver indenfor uddannelse, undervisning og forskning, som står for døren. Derfor er samarbejde og ledelse vigtige nøgleord i vores valgoplæg. Tiltroen til at universitetets ledelse vil lytte til alle, formulere oplæg til løsning af problemer sammen med de forskellige grupper af ansatte og de studerende er for os væsentligt, ligesom det er væsentligt, at ledelsen påtager sig ansvaret, når beslutninger er truffet. Demokrati og respekt for ledelse er ikke uforenelige størrelser, men er netop, hvad der skal til for at universitetet kan fungere internt og få mulighed for at påvirke dansk politik indenfor uddannelse og forskning. Dette valg til rektoratet er overvejende et spørgsmål om hvem der har de bedste kvalifikationer og er bedst egnet til at lede en så stor og betydningsfuld institution som Københavns Universitet. Der skal ikke herske tvivl om, at vi anser os for en væsentlig bedre bud end vores modpart. Uddannelses- og undervisningspolitik Tilrettelæggelse af studierne og undervisningen sker bedst i studienævnene, da vore uddannelser er meget forskellige. Eksempelvis kan det enkelte studienævn bedst vurdere hvilke undervisnings- og eksamensformer, der er mest hensigsmæssige for det enkelte studium. Denne vurdering bør finde sted i et tæt samspil med de institutter, som er involveret i den enkelte uddannelse. Et forslag, der kan forbedre samarbejdet mellem fag og studienævn, er at sikre de studerendes medvirken i arbejdet i institutbestyrelserne. Det er i studienævnene tilrettelæggelsen af uddannelserne bedst foregår. Men det forhindrer ikke, at rektors uddannelsesudvalg kan fungere som en inspirator for kvalitetsudvilking af uddannelserne. Et oplagt eksempel er integration af den nye informations teknologi (IT) i undervisningen. Et andet er udarbejdelse af fælles retningslinier for etablering af studiemiljøer på fakulteterne. Sådanne miljøer omfatter planlægningsmæssig sammenhæng mellem IT-faciliteter, biblioteker, gruppearbejdsrum, læsepladser, undervisningslokaler, kantiner, rekreative områder, etc. Dette er en stor opgave, men der skal være et mål, og en konkret planlægning skal igang. For at skabe rolige studieforhold ligger det os på sinde at skabe gode boligforhold for de studerende. Selv om der ikke er tradition for, at universitetets ledelse har en politik for studenterboliger, vil vi prøve ud fra en foreliggende plan at få etableret et tilstrækkeligt antal boliger for studerende på KU. Dette vil vi gøre gennem forhandlinger med kommunerne i Storkøbenhavn, Boligministeriet, boligselskaber og boligejere. Afsluttende bemærkninger Det forenede Studenterråd har besluttet sig for at støtte Kjeld Møllgård. Det blev besluttet på et møde, hvor det er oplyst, at der var personer til stede af ca. 100 valgberettigede. Som grundlag for anbefalingen havde mødedeltagerne modtaget de 2 valgoplæg. Beklageligvis havde man ikke udsendt forsiden til vores valgoplæg, hvoraf det fremgik, at vi fuldt ud står bag den uddannelsespolitik, som er formuleret i Københavns Universitets langtidsplan. Det er den samme politik, som den anden liste går ind for. Dette er særligt beklageligt, når det har været et meget væsenligt punkt i den erklærede anbefaling om at støtte Kjeld Møllgård. Det ville have været rigtig demokratisk adfærd, hvis Det forenede Studenterråd have præsenteret mødedeltagerne for det samlede materiale i vores valgoplæg. Vi støtter, at beslutninger tages på et fuldt oplyst grundlag. Vi har i dette indlæg givet vores bud på vigtige uddannelses- og undervisningspolitiske forhold, der er af betydning for enhver studerendes hverdag. Vi har ligeledes givet vores klare bud på, hvordan vi vil lede universitetet med respekt for de demokratiske spilleregler og under medvirken af alle grupper, men uden ansvarsforflygtigelse. HVORFOR SKAL VI DEPONERE? Det er nu den eneste måde hvorpå vi kan få sundhedsstyrelsen til at forhandle med os om nedenstående punkter. 1) Vi skal frigøres af tvangen i tur nus.ordnigen. Vi skal kunne sige nej til stillinger i yderamterne uden at det får konsekvenser for vores viderereuddannelse. 2) Lægemanglen i yderamterne skal ikke dæk kes af turnuskandidater. Det er hverken til vores uddannelses eller patienternes bedste. 3) Det skal være den enkelte turnus kandi dats egen afgørelse om man vil, og når man vil lave evt. phd. Turnusamtet kan kræve at man påbegynder turnus på et af dem ønsket tidspunkt. 4) Pengene skal følge turnuskandidaten. På denne måde kan turnus sammensættes af elementer fra flere amter. Fx. praksis i Næstved og medicin og kirurgi i København. 5) Forbedre kvaliteten i turnusuddannelse. Ex: sikre sig at der er læger til at forestå supervision af turnuskandidaten, idet der også er lægemangel i mellem og bagvagtslaget. 6) Forhandle en egentlig aftale med øget gennemskuelighed og bedre forhold for turnuskandidaten. HVAD RISIKERER MAN VED AT DEPONERE Lige nu er der færre turnuskandidater (ca.180) end der er turnusstillinger(208). Da ubesatte turnusstillinger skal opslås i Ugeskrift for Læger vil disse efterfølgende kunne søges af dem der deponerer. Man kan også tilmelde sig turnusordningen næste semester, hvorefter man vil indgå i den normale turnus fordeling. Bekymringer om arbejdsløshed i den evt. ventetid er grundløs. Selv studerende får vikariater i Københavns område. En længerevarende stilling vil altid kunne søges ad hoc klassificeret som turnusstilling. HVEM FORHANDLER MED SUNDHEDSSTYRELSEN? Ved evt. deponering vælges forhandlerne af de som har deponeret. Lars Grønlund Poulsen, 13 semester, medlem af klinikudvalget, vil gerne deltage i forhandlingerne såfremt det ønskes. Yderligere vil jeg gerne selv, Kenneth Smith 12 semester, da jeg ikke har andet at fordrive tiden med. Oops! FAYL vil også inddrages. Evt andre interesserede kan melde sig til mødet. KOM TIL DEPONERINGSMØDE: Kl. 16:00, Torsdag d i F.A.D.L. s mødelokale på Panum.

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg.

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg. Nr.X 12. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 ERNÆRINGSFOREDRAG SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag.

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XI 17. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN Nr.X 11. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift -Mads ISSN 0907-5658 J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11 (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Nr.VII 22. okt. Årg. 30-1997. Allerede i aften kan du komme et par timer til Zimbabwe!

Nr.VII 22. okt. Årg. 30-1997. Allerede i aften kan du komme et par timer til Zimbabwe! Nr.VII 22. okt Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 Allerede i aften kan du komme et par timer til Zimbabwe! IMCC og Landbohøjskolens IAAS holder

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Nr.IV 24. sep 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.IV 24. sep 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.IV 24. sep Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIX 26. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XI 18. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Nr.XIII 3. dec ISSN 0907-5658 30-1997. Jule-

Nr.XIII 3. dec ISSN 0907-5658 30-1997. Jule- Nr.XIII 3. dec Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 Jule- 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Lægens rolle på hospitalet nu og i fremtiden!!!

Lægens rolle på hospitalet nu og i fremtiden!!! Nr.II 09. sept Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 Lægens rolle på hospitalet nu og i fremtiden!!! FADL inviterer til debat-eftermiddag med læge

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere