Vejledning til studerende om orlov på UCN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til studerende om orlov på UCN"

Transkript

1 Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning til Orlov for studerende ved University College Nordjylland - UCN 1. Orlov - pause fra dit studie Hvis du som heltidsstuderende ved UCN overvejer at holde pause i løbet af studiet, kan du i visse situationer søge om orlov. Du kan dog også vælge at melde dig ud af UCN eller i visse tilfælde søge om dispensation fra tidsfrister, ansøge om ekstra SU-klip på grund af særlige forhold mv. Uanset hvilken "model", du vælger, skal du overveje hvilke konsekvenser, det får for dit evt. senere studieforløb og din økonomiske situation. Du opfordres til at kontakte en studievejleder, hvis du overvejer orlov. 1.1 Hvad er orlov? Hvis du er indskrevet som heltidsstuderende på en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) på UCN, kan du som udgangspunkt meddeles orlov fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. Orlov bevilges altid for en bestemt periode, som dog kan forlænges, hvis du fortsat er berettiget til orlov. Der kan ikke bevilges orlov for mindre end et uddannelseselement (modul/obligatorisk uddannelseselement/valgfag/professionsbachelorprojekt/afsluttende eksamensprojekt), og for juli og august. Du kan ikke søge om orlov med tilbagevirkende kraft. Orloven bevilges enten som begrundet orlov eller som ubegrundet orlov. Der kræves ikke dokumentation for orlovsårsagen ved ansøgning om ubegrundet orlov. Hvis du har afholdt ubegrundet orlov i en periode, hvor du kan dokumentere, at du ville have haft ret til begrundet orlov, vil du efterfølgende kunne ansøge om konvertering af den allerede afholdte orlov Forsinkelse pga. særlige forhold Forsinkelse pga særlige forhold defineres ikke om orlov, og er dermed ikke reguleret af orlovsreglerne. Særlige forhold kan være fx være Egen sygdom Børns eller ægtefælles/samlevers dødsfald Pasning af syge/døende børn eller ægtefælle/samlever Se nærmere på Minsu.dk: Sygdom/særlige forhold University College Nordjylland 1/5

2 1.2 Ubegrundet orlov Du har ret til op til i alt 12 måneders ubegrundet orlov fra uddannelsen. De 12 måneder kan fordeles på op til 3 orlovsperioder, der hver især skal overholde kravet om mindst en periode, svarende til det uddannelseselement (modul/obligatorisk uddannelseselement/valgfag/professionsbachelorprojekt/afsluttende eksamensprojekt), som du aktuelt er påbegyndt. Du kan ikke bevilges ubegrundet orlov: hvis du har opbrugt din ret hertil hvis du er indskrevet på en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse, og du ikke har gennemført og bestået første studieår hvis du er indskrevet på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) og du ikke har gennemført første halve studieår 1.3 Begrundet orlov Du har altid ret til (begrundet) orlov under følgende omstændigheder: Barsel/ adoption Værnepligt Du har ret til orlov på grund af barsel eller adoption i op til 12 måneder (for fædre dog 6 måneder) med ophør senest 12 måneder efter fødsels- eller adoptionstidspunktet. Barselsorlov kan tidligst påbegyndes 6 uger (for fædre dog 0 uger) før det forventede fødselstidspunkt. Forholdet dokumenteres med fødselsattest, vandrejournal, adoptionsattest eller anden relevant dokumentation. Du kan bevilges orlov, hvis du skal aftjene værnepligt, gøre tjeneste på værnepligtslignende vilkår, udsendes som led i Forsvarets internationale operationer eller gøre militærnægtertjeneste. Forholdet dokumenteres med attest fra sessionsmyndighederne, indkaldelse, kontrakt eller anden relevant dokumentation. Hvis du har afholdt ubegrundet orlov i en periode, hvor du kan dokumentere, at du ville have haft ret til begrundet orlov, vil du efterfølgende kunne ansøge om konvertering af den allerede afholdte orlov. 2. Virkninger af orlov Selvom du tager orlov (både begrundet og ubegrundet), er du fortsat indskrevet på uddannelsen. Orloven har dog en række konsekvenser, herunder for dine muligheder for at deltage i aktiviteter på UCN eller andre uddannelsesinstitutioner samt for at modtage økonomisk støtte: Undervisning ubegrundet orlov, undtagen barselsorlov I orlovsperioden kan du ikke være aktiv på uddannelsen. Dette betyder, at du ikke kan deltage i undervisning, aflevere opgaver til bedømmelse eller modtage vejledning, hverken på den uddannelse på er indskrevet på eller på andre uddannelser på UCN. Du kan deltage i undervisning, hvis du har barselsorlov. Mens du har orlov (begrundet og ubegrundet), er du udelukket fra at være indskrevet ved andre danske videregående uddannelser, herunder den tilsvarende uddannelse i efter- og videreuddannelsesregi. Dog må du være indskrevet på et kortere studieforløb på en anden uddannelse med henblik på merit i egen uddannelse. Endvidere må du være indskrevet som gæstestuderende på en anden institution. University College Nordjylland 2/5

3 Prøver ubegrundet orlov, undtagen barselsorlov I den periode hvor du har eller har haft orlov fra din uddannelse, kan du ikke tilmeldes eller deltage i prøver på uddannelsen. Dette gælder også i forhold til omog sygeprøver. Der kan dispenseres herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. En ansøgning herom indgives til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Dog kan du deltage i prøver, hvis du har barselsorlov. Studieordning ubegrundet orlov Politisk arbejde ubegrundet orlov SU Gælder ubegrundet orlov SU Gælder begrundet orlov Kontanthjælp Dagpenge Studiestart efter orlov Klinikplads Du har ikke krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du påbegyndte orloven, hvis der i mellemtiden er fastsat en ny og overgangsordningen ikke giver denne ret. I orlovsperioden har du ikke valgret til - og kan ikke være medlem af UCNs bestyrelse, studieråd eller uddannelsesudvalg. Du kan dog ansøge om valgbarhed til disse organer, såfremt du alene har orlov på tidspunktet for valgets udskrivning og/eller afholdelse, og din orlov således vil være ophørt på indtrædelsestidspunktet. Du kan ikke modtage nogen form for SU (hverken lån eller stipendier) i orlovsperioden. SU en bortfalder fra udgangen af den måned, hvor din orlov begynder. Du bør være opmærksom på, at dit fribeløb (det beløb, du må tjene om måneden uden at risikere at skulle tilbagebetale allerede modtaget SU) er det samme (mellemste fribeløb), uanset om du har orlov, eller om du har valgt klip fra. Du kan således kun opnå det højeste fribeløb, hvis du melder dig ud af UCN, og da kun fra og med udmeldelsesdatoen. Dette gælder også, selvom udmeldelsen sker i umiddelbar forlængelse af en orlovsperiode. SU får automatisk besked, når der bevilges orlov. Når din orlov ophører, vil du automatisk få SU igen, hvis du i øvrigt er berettiget hertil (du skal således ikke søge om SU efter endt orlov). Barsel og adoption kan efter dokumentation udløse SU. Se Du får barn Det er tvivlsomt, om du vil kunne få kontanthjælp i en orlovsperiode, også selvom der er søgt orlov på grund af barsel. Overvejer du at søge orlov fra UCN med henblik på at kunne modtage kontanthjælp, bør du derfor først kontakte din lokale socialforvaltning for at undersøge mulighederne for støtte. Er du medlem af en arbejdsløshedskasse, og har du ved ledighed ret til at modtage dagpenge, bør du kontakte din A-kasse for at få nærmere oplysninger om dine muligheder for at modtage dagpenge i en orlovsperiode. Du har krav på en studieplads efter endt orlov, hvis uddannelsen stadig udbydes. Men du har ikke krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du påbegyndte orloven. På de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser har du krav på en klinikplads, når den kan tilvejebringes. Hvis den ikke kan tilvejebringes straks efter orlovens ophør, er du pligtig til at følge en individuel studieplan bestemt af uddannelsen. University College Nordjylland 3/5

4 3. Forsinkelse pga. særlige forhold og SU Forsinkelse pga særlige forhold defineres ikke som orlov, og er dermed ikke reguleret af orlovsreglerne. Særlige forhold kan være fx være Egen sygdom Børns eller ægtefælles/samlevers dødsfald Pasning af syge/døende børn eller ægtefælle/samlever Se nærmere på Minsu.dk: Sygdom/særlige forhold 4. Alternativer til orlov Hvis du mener, du vil blive forsinket i din uddannelse på grund af barsel, sygdom eller andre særlige omstændigheder, skal du ikke søge om orlov. Således vil du i visse tilfælde kunne: søge om ekstra SU-klip (tillægsklip), hvis du har modtaget SU i en periode, hvor du som følge af sygdom, arbejde i UCNs styrende organer eller andre særlige forhold har været forhindret i at studere. søge om dispensation fra tidsfrister, herunder afleveringsfrister, hvis der foreligger særlige forhold, som gør, at du er blevet eller bliver forsinket. Som særlige forhold anses normalt sygdom, barsel, adoption, værnepligt, militærnægtertjeneste samt FN-tjeneste på baggrund af kontrakt med forsvaret. Hertil kommer i visse tilfælde pasning af nærtstående samt andre forhold, som med en vis rimelighed kan siges at forhindre eller have forhindret dig i at studere aktivt, uden at det kan tilskrives dig som et egentligt valg 5. Hvad er forskellen på orlov og studieophør (udmeldelse)? En udmeldelse fra uddannelsen kombineret med en efterfølgende ansøgning om genindskrivning, kan også være et alternativ til orlov, hvis du vil undgå de konsekvenser, som orlov har. Du bør dog i denne forbindelse være opmærksom på, at du ved udmeldelse ikke er sikret en studieplads, hvis du senere vil færdiggøre din uddannelse. Ligeledes bør du være opmærksom på, at du tidligst vil kunne blive optaget/indskrevet 5 måneder efter din udmeldelse og alene med studiestart pr. 1. september og 1. februar. En udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft og skal ske via udfyldelse af udmeldingsblanket, som fås på og afleveres til din uddannelse. 6. Hvordan søger du om orlov? Du kan søge om orlov ved at udfylde Ansøgning om orlov. Orlov kan bevilges fra den dag, du ønsker det, dog tidligst fra den dato uddannelsen modtager ansøgningen om orlov. Orlov kan derfor ikke bevilges med tilbagevirkende kraft. Hvis din ansøgning imødekommes, sender uddannelsen en orlovsbevilling til din UCN e- mail. Hører din uddannelse ikke fra dig inden orlovsperiodens udløb, vil du automatisk blive tilmeldt som aktiv studerende på den uddannelse, du har haft orlov fra. Efter orloven fortsætter uddannelsen efter de gældende regler. Hvis du vil klage over en afgørelse i henhold til UCNs orlovsregler, skal du indgive din klage til din uddannelse senest 2 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Hvis uddannelsen fastholder sin afgørelse, kan du indbringe den for rektor senest 14 dage efter, du har modtaget uddannelsens afgørelse. University College Nordjylland 4/5

5 7. Hvad gør du, hvis du ønsker at forlænge eller afbryde din orlov? Hvis du ønsker din orlovsperiode forlænget, inden orlovsperioden udløber, skal du skriftligt søge din uddannelse herom. Hvis du ønsker at afbryde din orlov før tid, kan dette tidsligst ske fra det tidspunkt, hvor din uddannelse får besked om, at orlovsperioden ønskes afbrudt. Orloven kan dog ikke være kortere end 1 måned. Anmodning om afbrydelse af orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til din uddannelse. Orlov kan ikke ophæves med tilbagevirkende kraft. Du kan også udmelde dig. Det sker ved udfyldelse af udmeldingsblanket, som fås på og afleveres til din uddannelse. University College Nordjylland 5/5

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere