Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne 4 3 Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning 7 4 Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter 11 5 Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn 13 6 Henvendelse fra prive børnepassere 15 7 KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje 16 8 Årshjul Børn- og Skoleudvalget 17 Lukkede dagsordenspunkter 4. marts

3 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Møde med prive børnepassere. Modtaget merialer fra Pædagogisk Assistent uddannelsen. Skole- og Dagtilbudschefen: Kriterier for ansøgning om efteruddannelse fra A.P. Møllers donion på 1 mia. kr. Møde med repræsentanter for skolebestyrelsen i Toftlund vedr. inklusion. Børn og Ungechefen: Projekt med Socialstyrelsen. Fase 2. Hybler. Økonomi på foranstaltningsområdet. 4. marts

4 2. Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne A Sagsfremstilling Den nye folkeskolelov medfører, kompetencen til fastsætte regler for afvikling af skolebestyrelsesvalget overføres til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte, om valgperioden for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse skal være 2-årig i stedet for som nu 4-årig. Undervisningsministeriet har forts bemyndigelse til fastsætte meget generelle regler i forhold til valg til skolebestyrelser. Forslag til valgprocedure for valg til skolebestyrelserne i Tønder Kommune: Valgproceduren afvikles forts som beskrevet i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen - bekendtgørelse nr. 114 af 26/01/2010. Der foreslås følgende tilføjelse til valgproceduren i Tønder Kommune: skolebestyrelsen skal i hvert skoledistrikt bestå af det antal medlemmer og deltagere, som svarer til Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr skolebestyrelsens sammensætning Forslag til valgperiodens længde på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse: Den forældrevalgte repræsentant på skoleafdelinger med klassetrin fra 7.klasse vælges for en 2-årig periode. Forslagene skal sendes til godkendelse i skolebestyrelserne. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 28. januar 2014, pkt. 11: forslaget til valgprocedure for skolebestyrelsesvalget med den lokale tilføjelse godkendes, forslaget om, den forældrevalgte repræsentant ved skoleafdelinger med klassetrin fra 7. klassetrin vælges for en 2-årig periode godkendes, forslagene sendes til godkendelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 29. januar 2014 til den 7. februar 2014, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

5 Børn- og Skoleudvalget, 14. januar 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 28. januar 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt Jørgen Popp Petersen deltog ikke i sagens behandling Sagen genoptaget Forslaget til valgprocedure har været sendt til godkendelse i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne ved Toftlund Distriktsskole, Skærbæk Distriktsskole og Tønder Distriktsskole godkender forslaget til valgprocedure. Det betyder, de 3 distriktsskoler kan påbegynde valg til skolebestyrelserne efter de foreslåede valgprocedurer. Toftlund Distriktsskole ønsker gøre opmærksom på muligheden for forskudte valg. Muligheden for forskudte valg fremgår af den foreslåede valgprocedure. Kommunalbestyrelsen skal i den sammenhæng beslutte antallet af forældrevalgte, der er på valg ved henholdsvis ordinære og forskudte valg. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole godkender i deres svar af 5. februar 2014 ikke valgproceduren. Skolebestyrelsen anfører 2 grunde til ikke godkende den foreslåede valgprocedure: 1/ Det fremgår ikke af forslaget, hvordan pladserne blandt de forældrevalgte fordeler sig ved forskudte valg. 2/ Det fremgår ikke af valgproceduren, hvordan repræsentanter fra erhverslivet mm vælges. Bestyrelsen ønsker en bred sikring af erhvervslivet i distriktet, og en forældrevalgt, der er erhvervsdrivende, kan være erhvervslivets repræsentant. Børn og Skoleforvaltningen har efterfølgede været i kontakt med Løgumkloster Distriktsskole for få afklaret, hvorvidt de anførte grunde i sig selv gjorde, hele valgproceduren ikke kan godkendes. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole har herefter på bestyrelsesmøde den 18. februar 2014 drøftet valgproceduren igen og godkender herefter proceduren under forudsætning af: 1. der træffes beslutning omforskudte valg og antallet af forældrevalgte ved ordinære og forskudte valg 2. der træffes beslutning om, hvordan repræsentanter fra erhvervslivet og ungdomsuddannelser findes. Desuden ønsker skolebestyrelsen blive hørt i forbindelse med valgproceduren for repræsentanter fra erhvervslivet. Dermed har samtlig 4 skolebestyrelser godkendt valgprocedurerne under de nævnte forudsætninger. 4. marts

6 Forslag til antal forældrevalgte ved henholdsvis ordinære og forskudte valg: 7 forældrevalgte indgår i skolebestyrelserne, blandt disse vælges - 4 forældre ved ordinære valg - 3 af dem vælges for en 4-årig periode. Den sidste repræsentant vælges blandt forældrerepræsentanten ved filialer fra klasse, som vælges for en 2-årig periode. Ordinære valg afholdes i året efter kommunalvalg. - 3 forældre for en 4-årig periode ved forskudte valg. Forskudte valg afholdes 2 år efter ordinære valg. Ved afvikling af ordinært valg i foråret 2014 vælges alle 7 forældrerepræsentanter, hvorefter det forskudte valg af 3 repræsentanter afvikles 2 år efter, hvis en skolebestyrelse ønsker gøre brug af forskudte valg. Ønsker skolebestyrelsen af gøre brug af forskudte valg, skal det ved skolebestyrelsens konstituering i foråret 2014 afgøres, hvilke 3 forældrerepræsentanter der er valgt for den 2-årig periode frem til det forskudte valg. Som et led i Tønder Kommunes digitaliseringsstregi vil skolebestyrelsesvalg fremover kunne foregå elektronisk. Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgproceduren ved skolebestyrelsesvalg på Distriktsskolerne i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster godkendes, forslag til antal forældre ved henholdsvis ordinære og forskudte valg godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 4. marts

7 3. Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2014 sende forslag om skolebestyrelsernes sammensætning til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden 29. januar til 7. februar Det udsendte forslag til sammensætningen lød: Udover de 11 fødte medlemmer får SFO-distriktslederen plads i skolebestyrelsen, og der vælges 2 repræsentanter fra erhvervslivet, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne. Da forældrevalgte skal være i overtal blandt de stemmeberettigede, betyder 2 repræsentanter fra erhvervsliv, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelser, der skal vælges yderligere 2 forældrerepræsentanter - i alt 7 forældrerepræsentanter. Blandt disse 7 forældrerepræsentanter vælges en blandt forældre til SFO-børn. Forslaget betyder dermed, alle skolebestyrelser i skolevæsnet vil have 13 medlemmer med stemmeret (7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv, frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne) og 3 deltagere uden stemmeret (ledelsesrepræsentanter inkl. SFO-distriktslederen) = 16 i skolebestyrelsen. Desuden blev det foreslået, de 2 repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger fordeles med 1 plads til erhvervslivet og 1 plads til ungdomsuddannelserne. Toftlund Distriktsskole udtaler, skolebestyrelsens sammensætning bliver som foreslået af Følgegruppen: Forældrerepræsentanter fra alle filialer, specialområdet og SFO i alt 7-9 Filialledere og SFO-distriktsleder deltager uden stemmeret 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 1 medlem fra Børn- og Skoleudvalget Skolens leder og dennes stedfortræder, der varetager sekretærfunktionen og deltager uden stemmeret. Skærbæk Distriktsskole udtaler, - det udsendte forslag til skolebestyrelsernes sammensætning støttes, og skolebestyrelsen ser muligheder i inddrage ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i bestyrelsesarbejdet - det er en særlig udfordring sikre, erhvervslivet i hele skoledistriktet får muligheder for deltage i valghandlingerne 4. marts

8 Tønder Distriktsskole udtaler, - der udover de allerede foreslåede repræsentanter også deltager en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget - repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne udpeges af Kommunalbestyrelsen/Forvaltningen Løgumkloster Distriktsskole udtaler, - der ikke er behov for vælge en særlig forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn. SFO er en integreret del af skolen, hvilket også bør afspejles i bestyrelsens sammensætning. Endvidere er forældre til SFO-børn typisk repræsenteret i skolebestyrelsen allerede. - valg af repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser synes overflødigt. Valgproceduren for disse repræsentanter er ikke beskrevet. kan være irrelevant for repræsentanterne. Skolebestyrelsen kan afvikle 1-2 årlige møder med repræsentanter fra ungdomsuddannelser og erhvervslivet - det foreslås vælge en repræsentant fra Børn- og Skoleudvalget til hver skolebestyrelse - det foreslås, der vælges en medarbejderrepræsentant fra hver fililal i distriktet - der er behov for skabe ensartethed i forslagets anvendelse af begreberne "afdelinger" og "filialer" - det foreslås, der afvikles forskudte valg af hensyn til forældrevalgte ved filialer med klasse På baggrund af skolebestyrelsernes udtalelser skal følgende drøftes: Vedr. repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger skal der tages stilling til: - hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser Forslagene påvirker antallet af forældrevalgte. Skal erhvervsliv og ungdomsuddannelser ikke være repræsenteret i skolebestyrelsen, kan det samlede antal personer i skolebestyrelsen nedsættes til i alt 12 personer (5 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFO-distriktslederen) 4. marts

9 Vedr. repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget i hver skolebestyrelse skal der tages stilling til hvorvidt, - der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn-og Skoleudvalget til alle skolebestyrelser Vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget til skolebestyrelserne, påvirkes det samlede antal personer i skolebestyrelsen. Bestyrelsen skal dermed have 7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser, 1 fra Børn- og Skoleudvalget, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFOdistriktslederen - i alt 17 personer Vedr. forældrerepræsentanter valgt blandt forældre til SFO-børn skal der tages stilling til hvorvidt: - det skal fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn Forslaget påvirker ikke det samlede antal forældrevalgte eller antallet af personer i skolebestyrelsen. Vedr. medarbejderrepræsentant fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet Forslaget medfører et øget antal personer i skolebestyrelsen. For hver medarbejderrepræsentant udover de 2 lovpligtige skal der vælges yderligere en forældrerepræsentant. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 20 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund og Skærbæk vil få hver 16 personer. Vedr. filialleder fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal indgå en filialleder uden stemmeret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer. Forslaget vil medføre et øget antal personer i bestyrelsen, men vil ikke påvirke antallet af forældrevalgte. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 19 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund vil få 17 personer og Skærbæk vil få 16 personer. 4. marts

10 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og erhvervslivet, hvorvidt der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn og Skoleudvaget til alle skolebestyrelser, hvorvidt det fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFObørn, hvorvidt der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet, hvorvidt der skal indgå en filialleder uden stememret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

11 4. Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter A Sagsfremstilling August 2014 træder den nye skolereform i kraft. Reformen bygger på aftalen mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti fra juni Som følge af økonomiaftalen juni 2013 tiltrådte også Konserviv Folkeparti aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. Som følge af aftalen om ny skolereform har Kommunalbestyrelsen neds en følgegruppe af interessenter til komme med ideer og input til Tønder Kommunes arbejde med skolereformen. Budgettet for er vedtaget og dermed en række faktorer i forbindelse med implementeringen af skolereformen i kommunen. I december 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet. Følgegruppen: Følgegruppen består af folkeskolens interessenter f.eks. erhvervsliv, faglige foreninger, ungdomsuddannelser, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, politikere, skole- og dagtilbudsledere, skolebestyrelser og forvaltningsrepræsentanter. Følgegruppen har via arbejdsgrupper givet input og ideer til 8 centrale områder i den nye skolereform. Følgegruppens ideer er anvendt i konkrete politiske beslutninger f.eks. skolebestyrelsens sammensætning. Ideer og input fra Følgegruppen er samlet i et idekalog og vil forts blive anvendt. Følgegruppen eksisterer forts og samles igen, efterhånden som implementeringen af reformen skrider frem. Budget Vedtagelsen af budget medfører en række beslutninger til finansiering af kommunens merudgifter til skolereformen: Lærernes undervisningstid øges med 2 ugentlige klokketimer i gennemsnit. SFO-takster reguleres som følge af kortere åbningstid og besparelser på Juniorklubber er vedtaget. Det skønnede, øgede bloktilskud til finansiering af skolereformen er indregnet. I forbindelse med budgetvedtagelsen får Børn og Skoleforvaltningen til opgave i løbet af 2014 se på muligheder for, hvordan man forts kan løse pasningsforpligtigelsen af elever fra klasse med tanke for: skoledagen bliver længere, SFO-åbningstiden kortere, et forventeligt fald i antallet af elever i SFO, et øget krav om samarbejde med frivillige foreninger og kunst-, kultur-, musik- og billedskoler etc. 4. marts

12 Overgangsordning: Frem til august 2015 gælder en overgangsordning på dagtilbuds- og skoleområdet. I perioden frem til august 2015 skal der i samarbejde med de nye skolebestyrelser udarbejdes en sammenhængende politik for dagtilbuds- og skoleområdet. Ordningen sikrer, dagtilbudsområdet fortsætter efter gældende delpolitik for området, og skolereformens grundpiller implementeres på skoleområdet med særlig fokus på folkeskolens 3 nye overordende mål og etablering af mere varieret og dynamisk skoledag for eleverne samt fokus på understøttende undervisning og motion og bevægelse. Stus på skolereformen: Kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger om: mål og rammer i forbindelse med skolernes samarbejde med eksterne parter, nedlæggelse af pædagogisk råd, forslag til skolebestyrelsernes sammensætning og forslag til valgprocedure for forældrevalgte til skolebestyrelsen. Skoleledere og forvaltning arbejder på et administrionsgrundlag for lærernes arbejdstid. I den sammenhæng har der været afviklet fællesmøder mellem tillidsrepræsentanter, skoleledelser og forvaltning 2 gange i Konkret udmøntning af administrionsgrundlaget foregår på den enkelte skole. Skolerne afvikler møder, drøftelser og temadage med personalet med fokus på reformens indhold og konkrete udmøntning på den enkelte skole. Skemaer for lærere og elever med fokus på den sammenhængende og mere varierede skoledag udarbejdes. Skolebestyrelserne indgår i drøftelser om elementer i reformen. Forvaltningen samarbejder med øvrige nabokommuner om kompetenceløftet blandt personalet. Etablering af arbejdspladser til lærerne og indkøb af lærerpc'ere vil ske i foråret, så alle arbejdspladser og lærerpc'ere er klar til august Bilag Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Skole- og dagtilbudschefen indstiller, punktet drøftes 4. marts

13 5. Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn G Sagsfremstilling Bestyrelsen for Børnehuset Arrild Privskole søger om dispension fra det nuværende krav om en minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn, som det jf. Tønder Kommunes "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er besluttet. Konkret ansøger Børnehuset Arrild Privskole om tilladelse til tilpasse personalenormeringen til 24 børnehavebørn i en periode på 2 år. Personalenormeringsmæssigt svarer det til 124,84 timer pr. uge til en åbningstid på 49,5 time. Jf. "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" skal Børnehuset anvende en personalenormering svarende til 166,46 timer til en åbningstid på 49,5 time pr. uge. Af ansøgningen fremgår, begrundelsen for ansøgningen er fald i børnetallet. Bestyrelsen medsender en arbejdsplan som forslag til hvordan, hvordan de 124 timer tænkes anvendt i praksis. Af den fremsendte arbejdsplan fremgår, der kun er en medarbejder til stede hos børnehavebørnene i Børnehuset fra klokken , hvor medarbejderen fra SFO'enen kommer klokken Forvaltningen vurderer "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er nødvendige af hensyn til sikre den pædagogisk kvalitet og serviceniveau. Kriterierne sikrer, Privinstituioner lever op til det samme serviceniveau og pædagogiske standard, somer politisk besluttet gælde for kommunale og selvejende institutioner. Forvaltningen vurderer, 124 timer er utilstrækkeligt til løse en kvalificeret pædagogisk serviceopgave og anbefaler fastholde de 166 timer til en åbningstid på 49,5 Der er 3 andre muligheder som alterniv til en dispension, som Bestyrelsen kan benytte: Bestyrelsen er oplyst om, der forventeligt kommer en ændring i Friskoleloven pr. 1 august 2014, der gør det muligt optage såvel småbørn, børnehavebørn og skolebørn i samme institution. Bestyrelsen kan reducere i åbningstiden, så den tilpasses personalenormeringen. Bestyrelsen kan adskille børnehavedelen fra skoledelen og ansøge om blive godkendt til optage småbørn. 4. marts

14 Bilag Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles afslag på ansøgningen, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

15 6. Henvendelse fra prive børnepassere G Sagsfremstilling En gruppe prive børnepassere har henvendt sig til Børn- og Skoleudvalget omkring deres samarbejde med Tønder Kommune. Det fremgår af henvendelsen, de prive børnepassere anfægter den gældende procedure for området. De oplever, der bliver gjort forskel på prive børnepassere og kommunale dagplejere, og deres henvendelse fokuserer på følgende punkter: Mulighed for pasning af 5. barn Mulighed for tilskud til pasning af eget barn Kontakt fra kommunalbestyrelseskandid til dagplejekontoret Mulighed for få egen leder for de prive børnepassere Dagplejekontoret oplyser ikke alle om mulighed for priv børnepasning Ifølge de prive børnepassere er lederen af dagplejen inhabil efter forvaltningslovens 3, stk.1 nr. 5 På baggrund af henvendelsen har administrionen undersøgt og beskrevet lovgivningen, kommunale beslutninger og serviceniveauet. Børn- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 4. februar, formanden, næstformanden og repræsentanter for administrionen afholder møde med repræsentanter for de prive børnepassere, hvorefter punktet genoptages. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Bilag Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes med udgangspunkt i mødet med repræsentanter for de prive børnepassere. 4. marts

16 7. KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje G Sagsfremstilling Tønder Kommune har valgt deltage i et partnerskab, hvor KL analyserer seks deltagende kommuners drift af den kommunale dagpleje på en måde, som giver kommunerne mulighed for sammenligne sig med øvrige kommuner i partnerskabet. Det væsentligste indhold i analyserne er: Analyse af belægningsgrad Budgetterede udgifter pr. barn Samlet vurdering af dagplejens effektivitet. Holger Bloch Olsen fra KL præsenterer resulterne for udvalget. Bilag Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes. 4. marts

17 8. Årshjul Børn- og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. 4. marts

18 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Anita Carlsen-Rausch 4. marts

19 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud 4. marts

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Følgegruppen. - ideer og input til implementering af skolereformen 2014

Følgegruppen. - ideer og input til implementering af skolereformen 2014 Følgegruppen - ideer og input til implementering af skolereformen 2014 Indhold Indledning 2 Arbejdsgruppernes anbefalinger i kort form 3 Følgegruppens fortsatte arbejde 5 De enkelte arbejdsgruppers samlede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Mødedo: 3. december 2013 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 3. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 5. maj 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 1 of 5 Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 Høringssvar fra Thorsager Skole Thorsager Skoles bestyrelse behandlede høringssvaret på et fællesmøde med bestyrelsen for Thorsager Børnehus og

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 28. januar 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødet vil blive optaget og transmitteret.

Dagsorden. Mødedato: 28. januar 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødet vil blive optaget og transmitteret. Mødedo: 28. januar 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Mødet vil blive optaget og transmitteret. 28. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

UDTALELSER VEDR. NY VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER Vedr. forældrebestyrelsen

UDTALELSER VEDR. NY VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER Vedr. forældrebestyrelsen BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk UDTALELSER VEDR. NY VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER 2016 Vedr. forældrebestyrelsen Dato: 29. juli 2016 Sagsid: 28.09.16-A00-1-16

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere