Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne 4 3 Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning 7 4 Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter 11 5 Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn 13 6 Henvendelse fra prive børnepassere 15 7 KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje 16 8 Årshjul Børn- og Skoleudvalget 17 Lukkede dagsordenspunkter 4. marts

3 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Møde med prive børnepassere. Modtaget merialer fra Pædagogisk Assistent uddannelsen. Skole- og Dagtilbudschefen: Kriterier for ansøgning om efteruddannelse fra A.P. Møllers donion på 1 mia. kr. Møde med repræsentanter for skolebestyrelsen i Toftlund vedr. inklusion. Børn og Ungechefen: Projekt med Socialstyrelsen. Fase 2. Hybler. Økonomi på foranstaltningsområdet. 4. marts

4 2. Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne A Sagsfremstilling Den nye folkeskolelov medfører, kompetencen til fastsætte regler for afvikling af skolebestyrelsesvalget overføres til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte, om valgperioden for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse skal være 2-årig i stedet for som nu 4-årig. Undervisningsministeriet har forts bemyndigelse til fastsætte meget generelle regler i forhold til valg til skolebestyrelser. Forslag til valgprocedure for valg til skolebestyrelserne i Tønder Kommune: Valgproceduren afvikles forts som beskrevet i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen - bekendtgørelse nr. 114 af 26/01/2010. Der foreslås følgende tilføjelse til valgproceduren i Tønder Kommune: skolebestyrelsen skal i hvert skoledistrikt bestå af det antal medlemmer og deltagere, som svarer til Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr skolebestyrelsens sammensætning Forslag til valgperiodens længde på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse: Den forældrevalgte repræsentant på skoleafdelinger med klassetrin fra 7.klasse vælges for en 2-årig periode. Forslagene skal sendes til godkendelse i skolebestyrelserne. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 28. januar 2014, pkt. 11: forslaget til valgprocedure for skolebestyrelsesvalget med den lokale tilføjelse godkendes, forslaget om, den forældrevalgte repræsentant ved skoleafdelinger med klassetrin fra 7. klassetrin vælges for en 2-årig periode godkendes, forslagene sendes til godkendelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 29. januar 2014 til den 7. februar 2014, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

5 Børn- og Skoleudvalget, 14. januar 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 28. januar 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt Jørgen Popp Petersen deltog ikke i sagens behandling Sagen genoptaget Forslaget til valgprocedure har været sendt til godkendelse i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne ved Toftlund Distriktsskole, Skærbæk Distriktsskole og Tønder Distriktsskole godkender forslaget til valgprocedure. Det betyder, de 3 distriktsskoler kan påbegynde valg til skolebestyrelserne efter de foreslåede valgprocedurer. Toftlund Distriktsskole ønsker gøre opmærksom på muligheden for forskudte valg. Muligheden for forskudte valg fremgår af den foreslåede valgprocedure. Kommunalbestyrelsen skal i den sammenhæng beslutte antallet af forældrevalgte, der er på valg ved henholdsvis ordinære og forskudte valg. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole godkender i deres svar af 5. februar 2014 ikke valgproceduren. Skolebestyrelsen anfører 2 grunde til ikke godkende den foreslåede valgprocedure: 1/ Det fremgår ikke af forslaget, hvordan pladserne blandt de forældrevalgte fordeler sig ved forskudte valg. 2/ Det fremgår ikke af valgproceduren, hvordan repræsentanter fra erhverslivet mm vælges. Bestyrelsen ønsker en bred sikring af erhvervslivet i distriktet, og en forældrevalgt, der er erhvervsdrivende, kan være erhvervslivets repræsentant. Børn og Skoleforvaltningen har efterfølgede været i kontakt med Løgumkloster Distriktsskole for få afklaret, hvorvidt de anførte grunde i sig selv gjorde, hele valgproceduren ikke kan godkendes. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole har herefter på bestyrelsesmøde den 18. februar 2014 drøftet valgproceduren igen og godkender herefter proceduren under forudsætning af: 1. der træffes beslutning omforskudte valg og antallet af forældrevalgte ved ordinære og forskudte valg 2. der træffes beslutning om, hvordan repræsentanter fra erhvervslivet og ungdomsuddannelser findes. Desuden ønsker skolebestyrelsen blive hørt i forbindelse med valgproceduren for repræsentanter fra erhvervslivet. Dermed har samtlig 4 skolebestyrelser godkendt valgprocedurerne under de nævnte forudsætninger. 4. marts

6 Forslag til antal forældrevalgte ved henholdsvis ordinære og forskudte valg: 7 forældrevalgte indgår i skolebestyrelserne, blandt disse vælges - 4 forældre ved ordinære valg - 3 af dem vælges for en 4-årig periode. Den sidste repræsentant vælges blandt forældrerepræsentanten ved filialer fra klasse, som vælges for en 2-årig periode. Ordinære valg afholdes i året efter kommunalvalg. - 3 forældre for en 4-årig periode ved forskudte valg. Forskudte valg afholdes 2 år efter ordinære valg. Ved afvikling af ordinært valg i foråret 2014 vælges alle 7 forældrerepræsentanter, hvorefter det forskudte valg af 3 repræsentanter afvikles 2 år efter, hvis en skolebestyrelse ønsker gøre brug af forskudte valg. Ønsker skolebestyrelsen af gøre brug af forskudte valg, skal det ved skolebestyrelsens konstituering i foråret 2014 afgøres, hvilke 3 forældrerepræsentanter der er valgt for den 2-årig periode frem til det forskudte valg. Som et led i Tønder Kommunes digitaliseringsstregi vil skolebestyrelsesvalg fremover kunne foregå elektronisk. Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgproceduren ved skolebestyrelsesvalg på Distriktsskolerne i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster godkendes, forslag til antal forældre ved henholdsvis ordinære og forskudte valg godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 4. marts

7 3. Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2014 sende forslag om skolebestyrelsernes sammensætning til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden 29. januar til 7. februar Det udsendte forslag til sammensætningen lød: Udover de 11 fødte medlemmer får SFO-distriktslederen plads i skolebestyrelsen, og der vælges 2 repræsentanter fra erhvervslivet, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne. Da forældrevalgte skal være i overtal blandt de stemmeberettigede, betyder 2 repræsentanter fra erhvervsliv, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelser, der skal vælges yderligere 2 forældrerepræsentanter - i alt 7 forældrerepræsentanter. Blandt disse 7 forældrerepræsentanter vælges en blandt forældre til SFO-børn. Forslaget betyder dermed, alle skolebestyrelser i skolevæsnet vil have 13 medlemmer med stemmeret (7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv, frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne) og 3 deltagere uden stemmeret (ledelsesrepræsentanter inkl. SFO-distriktslederen) = 16 i skolebestyrelsen. Desuden blev det foreslået, de 2 repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger fordeles med 1 plads til erhvervslivet og 1 plads til ungdomsuddannelserne. Toftlund Distriktsskole udtaler, skolebestyrelsens sammensætning bliver som foreslået af Følgegruppen: Forældrerepræsentanter fra alle filialer, specialområdet og SFO i alt 7-9 Filialledere og SFO-distriktsleder deltager uden stemmeret 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 1 medlem fra Børn- og Skoleudvalget Skolens leder og dennes stedfortræder, der varetager sekretærfunktionen og deltager uden stemmeret. Skærbæk Distriktsskole udtaler, - det udsendte forslag til skolebestyrelsernes sammensætning støttes, og skolebestyrelsen ser muligheder i inddrage ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i bestyrelsesarbejdet - det er en særlig udfordring sikre, erhvervslivet i hele skoledistriktet får muligheder for deltage i valghandlingerne 4. marts

8 Tønder Distriktsskole udtaler, - der udover de allerede foreslåede repræsentanter også deltager en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget - repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne udpeges af Kommunalbestyrelsen/Forvaltningen Løgumkloster Distriktsskole udtaler, - der ikke er behov for vælge en særlig forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn. SFO er en integreret del af skolen, hvilket også bør afspejles i bestyrelsens sammensætning. Endvidere er forældre til SFO-børn typisk repræsenteret i skolebestyrelsen allerede. - valg af repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser synes overflødigt. Valgproceduren for disse repræsentanter er ikke beskrevet. kan være irrelevant for repræsentanterne. Skolebestyrelsen kan afvikle 1-2 årlige møder med repræsentanter fra ungdomsuddannelser og erhvervslivet - det foreslås vælge en repræsentant fra Børn- og Skoleudvalget til hver skolebestyrelse - det foreslås, der vælges en medarbejderrepræsentant fra hver fililal i distriktet - der er behov for skabe ensartethed i forslagets anvendelse af begreberne "afdelinger" og "filialer" - det foreslås, der afvikles forskudte valg af hensyn til forældrevalgte ved filialer med klasse På baggrund af skolebestyrelsernes udtalelser skal følgende drøftes: Vedr. repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger skal der tages stilling til: - hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser Forslagene påvirker antallet af forældrevalgte. Skal erhvervsliv og ungdomsuddannelser ikke være repræsenteret i skolebestyrelsen, kan det samlede antal personer i skolebestyrelsen nedsættes til i alt 12 personer (5 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFO-distriktslederen) 4. marts

9 Vedr. repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget i hver skolebestyrelse skal der tages stilling til hvorvidt, - der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn-og Skoleudvalget til alle skolebestyrelser Vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget til skolebestyrelserne, påvirkes det samlede antal personer i skolebestyrelsen. Bestyrelsen skal dermed have 7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser, 1 fra Børn- og Skoleudvalget, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFOdistriktslederen - i alt 17 personer Vedr. forældrerepræsentanter valgt blandt forældre til SFO-børn skal der tages stilling til hvorvidt: - det skal fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn Forslaget påvirker ikke det samlede antal forældrevalgte eller antallet af personer i skolebestyrelsen. Vedr. medarbejderrepræsentant fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet Forslaget medfører et øget antal personer i skolebestyrelsen. For hver medarbejderrepræsentant udover de 2 lovpligtige skal der vælges yderligere en forældrerepræsentant. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 20 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund og Skærbæk vil få hver 16 personer. Vedr. filialleder fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal indgå en filialleder uden stemmeret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer. Forslaget vil medføre et øget antal personer i bestyrelsen, men vil ikke påvirke antallet af forældrevalgte. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 19 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund vil få 17 personer og Skærbæk vil få 16 personer. 4. marts

10 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og erhvervslivet, hvorvidt der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn og Skoleudvaget til alle skolebestyrelser, hvorvidt det fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFObørn, hvorvidt der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet, hvorvidt der skal indgå en filialleder uden stememret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

11 4. Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter A Sagsfremstilling August 2014 træder den nye skolereform i kraft. Reformen bygger på aftalen mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti fra juni Som følge af økonomiaftalen juni 2013 tiltrådte også Konserviv Folkeparti aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. Som følge af aftalen om ny skolereform har Kommunalbestyrelsen neds en følgegruppe af interessenter til komme med ideer og input til Tønder Kommunes arbejde med skolereformen. Budgettet for er vedtaget og dermed en række faktorer i forbindelse med implementeringen af skolereformen i kommunen. I december 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet. Følgegruppen: Følgegruppen består af folkeskolens interessenter f.eks. erhvervsliv, faglige foreninger, ungdomsuddannelser, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, politikere, skole- og dagtilbudsledere, skolebestyrelser og forvaltningsrepræsentanter. Følgegruppen har via arbejdsgrupper givet input og ideer til 8 centrale områder i den nye skolereform. Følgegruppens ideer er anvendt i konkrete politiske beslutninger f.eks. skolebestyrelsens sammensætning. Ideer og input fra Følgegruppen er samlet i et idekalog og vil forts blive anvendt. Følgegruppen eksisterer forts og samles igen, efterhånden som implementeringen af reformen skrider frem. Budget Vedtagelsen af budget medfører en række beslutninger til finansiering af kommunens merudgifter til skolereformen: Lærernes undervisningstid øges med 2 ugentlige klokketimer i gennemsnit. SFO-takster reguleres som følge af kortere åbningstid og besparelser på Juniorklubber er vedtaget. Det skønnede, øgede bloktilskud til finansiering af skolereformen er indregnet. I forbindelse med budgetvedtagelsen får Børn og Skoleforvaltningen til opgave i løbet af 2014 se på muligheder for, hvordan man forts kan løse pasningsforpligtigelsen af elever fra klasse med tanke for: skoledagen bliver længere, SFO-åbningstiden kortere, et forventeligt fald i antallet af elever i SFO, et øget krav om samarbejde med frivillige foreninger og kunst-, kultur-, musik- og billedskoler etc. 4. marts

12 Overgangsordning: Frem til august 2015 gælder en overgangsordning på dagtilbuds- og skoleområdet. I perioden frem til august 2015 skal der i samarbejde med de nye skolebestyrelser udarbejdes en sammenhængende politik for dagtilbuds- og skoleområdet. Ordningen sikrer, dagtilbudsområdet fortsætter efter gældende delpolitik for området, og skolereformens grundpiller implementeres på skoleområdet med særlig fokus på folkeskolens 3 nye overordende mål og etablering af mere varieret og dynamisk skoledag for eleverne samt fokus på understøttende undervisning og motion og bevægelse. Stus på skolereformen: Kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger om: mål og rammer i forbindelse med skolernes samarbejde med eksterne parter, nedlæggelse af pædagogisk råd, forslag til skolebestyrelsernes sammensætning og forslag til valgprocedure for forældrevalgte til skolebestyrelsen. Skoleledere og forvaltning arbejder på et administrionsgrundlag for lærernes arbejdstid. I den sammenhæng har der været afviklet fællesmøder mellem tillidsrepræsentanter, skoleledelser og forvaltning 2 gange i Konkret udmøntning af administrionsgrundlaget foregår på den enkelte skole. Skolerne afvikler møder, drøftelser og temadage med personalet med fokus på reformens indhold og konkrete udmøntning på den enkelte skole. Skemaer for lærere og elever med fokus på den sammenhængende og mere varierede skoledag udarbejdes. Skolebestyrelserne indgår i drøftelser om elementer i reformen. Forvaltningen samarbejder med øvrige nabokommuner om kompetenceløftet blandt personalet. Etablering af arbejdspladser til lærerne og indkøb af lærerpc'ere vil ske i foråret, så alle arbejdspladser og lærerpc'ere er klar til august Bilag Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Skole- og dagtilbudschefen indstiller, punktet drøftes 4. marts

13 5. Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn G Sagsfremstilling Bestyrelsen for Børnehuset Arrild Privskole søger om dispension fra det nuværende krav om en minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn, som det jf. Tønder Kommunes "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er besluttet. Konkret ansøger Børnehuset Arrild Privskole om tilladelse til tilpasse personalenormeringen til 24 børnehavebørn i en periode på 2 år. Personalenormeringsmæssigt svarer det til 124,84 timer pr. uge til en åbningstid på 49,5 time. Jf. "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" skal Børnehuset anvende en personalenormering svarende til 166,46 timer til en åbningstid på 49,5 time pr. uge. Af ansøgningen fremgår, begrundelsen for ansøgningen er fald i børnetallet. Bestyrelsen medsender en arbejdsplan som forslag til hvordan, hvordan de 124 timer tænkes anvendt i praksis. Af den fremsendte arbejdsplan fremgår, der kun er en medarbejder til stede hos børnehavebørnene i Børnehuset fra klokken , hvor medarbejderen fra SFO'enen kommer klokken Forvaltningen vurderer "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er nødvendige af hensyn til sikre den pædagogisk kvalitet og serviceniveau. Kriterierne sikrer, Privinstituioner lever op til det samme serviceniveau og pædagogiske standard, somer politisk besluttet gælde for kommunale og selvejende institutioner. Forvaltningen vurderer, 124 timer er utilstrækkeligt til løse en kvalificeret pædagogisk serviceopgave og anbefaler fastholde de 166 timer til en åbningstid på 49,5 Der er 3 andre muligheder som alterniv til en dispension, som Bestyrelsen kan benytte: Bestyrelsen er oplyst om, der forventeligt kommer en ændring i Friskoleloven pr. 1 august 2014, der gør det muligt optage såvel småbørn, børnehavebørn og skolebørn i samme institution. Bestyrelsen kan reducere i åbningstiden, så den tilpasses personalenormeringen. Bestyrelsen kan adskille børnehavedelen fra skoledelen og ansøge om blive godkendt til optage småbørn. 4. marts

14 Bilag Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles afslag på ansøgningen, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

15 6. Henvendelse fra prive børnepassere G Sagsfremstilling En gruppe prive børnepassere har henvendt sig til Børn- og Skoleudvalget omkring deres samarbejde med Tønder Kommune. Det fremgår af henvendelsen, de prive børnepassere anfægter den gældende procedure for området. De oplever, der bliver gjort forskel på prive børnepassere og kommunale dagplejere, og deres henvendelse fokuserer på følgende punkter: Mulighed for pasning af 5. barn Mulighed for tilskud til pasning af eget barn Kontakt fra kommunalbestyrelseskandid til dagplejekontoret Mulighed for få egen leder for de prive børnepassere Dagplejekontoret oplyser ikke alle om mulighed for priv børnepasning Ifølge de prive børnepassere er lederen af dagplejen inhabil efter forvaltningslovens 3, stk.1 nr. 5 På baggrund af henvendelsen har administrionen undersøgt og beskrevet lovgivningen, kommunale beslutninger og serviceniveauet. Børn- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 4. februar, formanden, næstformanden og repræsentanter for administrionen afholder møde med repræsentanter for de prive børnepassere, hvorefter punktet genoptages. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Bilag Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes med udgangspunkt i mødet med repræsentanter for de prive børnepassere. 4. marts

16 7. KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje G Sagsfremstilling Tønder Kommune har valgt deltage i et partnerskab, hvor KL analyserer seks deltagende kommuners drift af den kommunale dagpleje på en måde, som giver kommunerne mulighed for sammenligne sig med øvrige kommuner i partnerskabet. Det væsentligste indhold i analyserne er: Analyse af belægningsgrad Budgetterede udgifter pr. barn Samlet vurdering af dagplejens effektivitet. Holger Bloch Olsen fra KL præsenterer resulterne for udvalget. Bilag Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes. 4. marts

17 8. Årshjul Børn- og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. 4. marts

18 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Anita Carlsen-Rausch 4. marts

19 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud 4. marts

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole

Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere