Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne 4 3 Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning 7 4 Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter 11 5 Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn 13 6 Henvendelse fra prive børnepassere 15 7 KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje 16 8 Årshjul Børn- og Skoleudvalget 17 Lukkede dagsordenspunkter 4. marts

3 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole- og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Møde med prive børnepassere. Modtaget merialer fra Pædagogisk Assistent uddannelsen. Skole- og Dagtilbudschefen: Kriterier for ansøgning om efteruddannelse fra A.P. Møllers donion på 1 mia. kr. Møde med repræsentanter for skolebestyrelsen i Toftlund vedr. inklusion. Børn og Ungechefen: Projekt med Socialstyrelsen. Fase 2. Hybler. Økonomi på foranstaltningsområdet. 4. marts

4 2. Skolereform - Valgprocedure for skolebestyrelserne A Sagsfremstilling Den nye folkeskolelov medfører, kompetencen til fastsætte regler for afvikling af skolebestyrelsesvalget overføres til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte, om valgperioden for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse skal være 2-årig i stedet for som nu 4-årig. Undervisningsministeriet har forts bemyndigelse til fastsætte meget generelle regler i forhold til valg til skolebestyrelser. Forslag til valgprocedure for valg til skolebestyrelserne i Tønder Kommune: Valgproceduren afvikles forts som beskrevet i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen - bekendtgørelse nr. 114 af 26/01/2010. Der foreslås følgende tilføjelse til valgproceduren i Tønder Kommune: skolebestyrelsen skal i hvert skoledistrikt bestå af det antal medlemmer og deltagere, som svarer til Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr skolebestyrelsens sammensætning Forslag til valgperiodens længde på afdelinger med klassetrin fra 7. klasse: Den forældrevalgte repræsentant på skoleafdelinger med klassetrin fra 7.klasse vælges for en 2-årig periode. Forslagene skal sendes til godkendelse i skolebestyrelserne. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 28. januar 2014, pkt. 11: forslaget til valgprocedure for skolebestyrelsesvalget med den lokale tilføjelse godkendes, forslaget om, den forældrevalgte repræsentant ved skoleafdelinger med klassetrin fra 7. klassetrin vælges for en 2-årig periode godkendes, forslagene sendes til godkendelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 29. januar 2014 til den 7. februar 2014, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

5 Børn- og Skoleudvalget, 14. januar 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 28. januar 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt Jørgen Popp Petersen deltog ikke i sagens behandling Sagen genoptaget Forslaget til valgprocedure har været sendt til godkendelse i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne ved Toftlund Distriktsskole, Skærbæk Distriktsskole og Tønder Distriktsskole godkender forslaget til valgprocedure. Det betyder, de 3 distriktsskoler kan påbegynde valg til skolebestyrelserne efter de foreslåede valgprocedurer. Toftlund Distriktsskole ønsker gøre opmærksom på muligheden for forskudte valg. Muligheden for forskudte valg fremgår af den foreslåede valgprocedure. Kommunalbestyrelsen skal i den sammenhæng beslutte antallet af forældrevalgte, der er på valg ved henholdsvis ordinære og forskudte valg. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole godkender i deres svar af 5. februar 2014 ikke valgproceduren. Skolebestyrelsen anfører 2 grunde til ikke godkende den foreslåede valgprocedure: 1/ Det fremgår ikke af forslaget, hvordan pladserne blandt de forældrevalgte fordeler sig ved forskudte valg. 2/ Det fremgår ikke af valgproceduren, hvordan repræsentanter fra erhverslivet mm vælges. Bestyrelsen ønsker en bred sikring af erhvervslivet i distriktet, og en forældrevalgt, der er erhvervsdrivende, kan være erhvervslivets repræsentant. Børn og Skoleforvaltningen har efterfølgede været i kontakt med Løgumkloster Distriktsskole for få afklaret, hvorvidt de anførte grunde i sig selv gjorde, hele valgproceduren ikke kan godkendes. Skolebestyrelsen ved Løgumkloster Distriktsskole har herefter på bestyrelsesmøde den 18. februar 2014 drøftet valgproceduren igen og godkender herefter proceduren under forudsætning af: 1. der træffes beslutning omforskudte valg og antallet af forældrevalgte ved ordinære og forskudte valg 2. der træffes beslutning om, hvordan repræsentanter fra erhvervslivet og ungdomsuddannelser findes. Desuden ønsker skolebestyrelsen blive hørt i forbindelse med valgproceduren for repræsentanter fra erhvervslivet. Dermed har samtlig 4 skolebestyrelser godkendt valgprocedurerne under de nævnte forudsætninger. 4. marts

6 Forslag til antal forældrevalgte ved henholdsvis ordinære og forskudte valg: 7 forældrevalgte indgår i skolebestyrelserne, blandt disse vælges - 4 forældre ved ordinære valg - 3 af dem vælges for en 4-årig periode. Den sidste repræsentant vælges blandt forældrerepræsentanten ved filialer fra klasse, som vælges for en 2-årig periode. Ordinære valg afholdes i året efter kommunalvalg. - 3 forældre for en 4-årig periode ved forskudte valg. Forskudte valg afholdes 2 år efter ordinære valg. Ved afvikling af ordinært valg i foråret 2014 vælges alle 7 forældrerepræsentanter, hvorefter det forskudte valg af 3 repræsentanter afvikles 2 år efter, hvis en skolebestyrelse ønsker gøre brug af forskudte valg. Ønsker skolebestyrelsen af gøre brug af forskudte valg, skal det ved skolebestyrelsens konstituering i foråret 2014 afgøres, hvilke 3 forældrerepræsentanter der er valgt for den 2-årig periode frem til det forskudte valg. Som et led i Tønder Kommunes digitaliseringsstregi vil skolebestyrelsesvalg fremover kunne foregå elektronisk. Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgproceduren ved skolebestyrelsesvalg på Distriktsskolerne i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster godkendes, forslag til antal forældre ved henholdsvis ordinære og forskudte valg godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 4. marts

7 3. Skolereform - Skolebestyrelsernes sammensætning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2014 sende forslag om skolebestyrelsernes sammensætning til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden 29. januar til 7. februar Det udsendte forslag til sammensætningen lød: Udover de 11 fødte medlemmer får SFO-distriktslederen plads i skolebestyrelsen, og der vælges 2 repræsentanter fra erhvervslivet, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne. Da forældrevalgte skal være i overtal blandt de stemmeberettigede, betyder 2 repræsentanter fra erhvervsliv, de frivillige foreninger og ungdomsuddannelser, der skal vælges yderligere 2 forældrerepræsentanter - i alt 7 forældrerepræsentanter. Blandt disse 7 forældrerepræsentanter vælges en blandt forældre til SFO-børn. Forslaget betyder dermed, alle skolebestyrelser i skolevæsnet vil have 13 medlemmer med stemmeret (7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv, frivillige foreninger og ungdomsuddannelserne) og 3 deltagere uden stemmeret (ledelsesrepræsentanter inkl. SFO-distriktslederen) = 16 i skolebestyrelsen. Desuden blev det foreslået, de 2 repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger fordeles med 1 plads til erhvervslivet og 1 plads til ungdomsuddannelserne. Toftlund Distriktsskole udtaler, skolebestyrelsens sammensætning bliver som foreslået af Følgegruppen: Forældrerepræsentanter fra alle filialer, specialområdet og SFO i alt 7-9 Filialledere og SFO-distriktsleder deltager uden stemmeret 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 1 medlem fra Børn- og Skoleudvalget Skolens leder og dennes stedfortræder, der varetager sekretærfunktionen og deltager uden stemmeret. Skærbæk Distriktsskole udtaler, - det udsendte forslag til skolebestyrelsernes sammensætning støttes, og skolebestyrelsen ser muligheder i inddrage ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i bestyrelsesarbejdet - det er en særlig udfordring sikre, erhvervslivet i hele skoledistriktet får muligheder for deltage i valghandlingerne 4. marts

8 Tønder Distriktsskole udtaler, - der udover de allerede foreslåede repræsentanter også deltager en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget - repræsentanterne fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne udpeges af Kommunalbestyrelsen/Forvaltningen Løgumkloster Distriktsskole udtaler, - der ikke er behov for vælge en særlig forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn. SFO er en integreret del af skolen, hvilket også bør afspejles i bestyrelsens sammensætning. Endvidere er forældre til SFO-børn typisk repræsenteret i skolebestyrelsen allerede. - valg af repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser synes overflødigt. Valgproceduren for disse repræsentanter er ikke beskrevet. kan være irrelevant for repræsentanterne. Skolebestyrelsen kan afvikle 1-2 årlige møder med repræsentanter fra ungdomsuddannelser og erhvervslivet - det foreslås vælge en repræsentant fra Børn- og Skoleudvalget til hver skolebestyrelse - det foreslås, der vælges en medarbejderrepræsentant fra hver fililal i distriktet - der er behov for skabe ensartethed i forslagets anvendelse af begreberne "afdelinger" og "filialer" - det foreslås, der afvikles forskudte valg af hensyn til forældrevalgte ved filialer med klasse På baggrund af skolebestyrelsernes udtalelser skal følgende drøftes: Vedr. repræsentanter fra erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger skal der tages stilling til: - hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser Forslagene påvirker antallet af forældrevalgte. Skal erhvervsliv og ungdomsuddannelser ikke være repræsenteret i skolebestyrelsen, kan det samlede antal personer i skolebestyrelsen nedsættes til i alt 12 personer (5 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFO-distriktslederen) 4. marts

9 Vedr. repræsentanter fra Børn- og Skoleudvalget i hver skolebestyrelse skal der tages stilling til hvorvidt, - der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn-og Skoleudvalget til alle skolebestyrelser Vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn- og Skoleudvalget til skolebestyrelserne, påvirkes det samlede antal personer i skolebestyrelsen. Bestyrelsen skal dermed have 7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte, 2 elevvalgte, 2 fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser, 1 fra Børn- og Skoleudvalget, distriktsskolelederen, vicedistriktsskolelederen og SFOdistriktslederen - i alt 17 personer Vedr. forældrerepræsentanter valgt blandt forældre til SFO-børn skal der tages stilling til hvorvidt: - det skal fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFO-børn Forslaget påvirker ikke det samlede antal forældrevalgte eller antallet af personer i skolebestyrelsen. Vedr. medarbejderrepræsentant fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet Forslaget medfører et øget antal personer i skolebestyrelsen. For hver medarbejderrepræsentant udover de 2 lovpligtige skal der vælges yderligere en forældrerepræsentant. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 20 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund og Skærbæk vil få hver 16 personer. Vedr. filialleder fra hver filial skal der tages stilling til, hvorvidt - der skal indgå en filialleder uden stemmeret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer. Forslaget vil medføre et øget antal personer i bestyrelsen, men vil ikke påvirke antallet af forældrevalgte. Imødekommes forslaget, vil skolebestyrelserne i kommunen være af forskellig størrelse. Med udgangspunkt i det udsendte forslag med 16 personer i bestyrelsen vil indarbejdelse af dette forslag betyde, Tønder vil få 19 personer i bestyrelsen, Løgumkloster vil få 18 personer, Toftlund vil få 17 personer og Skærbæk vil få 16 personer. 4. marts

10 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det fastholdes, skolebestyrelserne skal have repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og erhvervslivet, hvorvidt der skal vælges en repræsentant uden stemmeret fra Børn og Skoleudvaget til alle skolebestyrelser, hvorvidt det fastholdes, der skal vælges en forældrerepræsentant blandt forældre til SFObørn, hvorvidt der skal vælges en medarbejderrepræsentant med stemmeret fra hver filial i distriktet, hvorvidt der skal indgå en filialleder uden stememret fra hver filial udover den filial, som distriktsskolelederen repræsenterer, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

11 4. Skolereform: overordnet indhold, kommunalt budget og fokuspunkter A Sagsfremstilling August 2014 træder den nye skolereform i kraft. Reformen bygger på aftalen mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti fra juni Som følge af økonomiaftalen juni 2013 tiltrådte også Konserviv Folkeparti aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. Som følge af aftalen om ny skolereform har Kommunalbestyrelsen neds en følgegruppe af interessenter til komme med ideer og input til Tønder Kommunes arbejde med skolereformen. Budgettet for er vedtaget og dermed en række faktorer i forbindelse med implementeringen af skolereformen i kommunen. I december 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk overgangsordning for dagtilbuds- og skoleområdet. Følgegruppen: Følgegruppen består af folkeskolens interessenter f.eks. erhvervsliv, faglige foreninger, ungdomsuddannelser, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, politikere, skole- og dagtilbudsledere, skolebestyrelser og forvaltningsrepræsentanter. Følgegruppen har via arbejdsgrupper givet input og ideer til 8 centrale områder i den nye skolereform. Følgegruppens ideer er anvendt i konkrete politiske beslutninger f.eks. skolebestyrelsens sammensætning. Ideer og input fra Følgegruppen er samlet i et idekalog og vil forts blive anvendt. Følgegruppen eksisterer forts og samles igen, efterhånden som implementeringen af reformen skrider frem. Budget Vedtagelsen af budget medfører en række beslutninger til finansiering af kommunens merudgifter til skolereformen: Lærernes undervisningstid øges med 2 ugentlige klokketimer i gennemsnit. SFO-takster reguleres som følge af kortere åbningstid og besparelser på Juniorklubber er vedtaget. Det skønnede, øgede bloktilskud til finansiering af skolereformen er indregnet. I forbindelse med budgetvedtagelsen får Børn og Skoleforvaltningen til opgave i løbet af 2014 se på muligheder for, hvordan man forts kan løse pasningsforpligtigelsen af elever fra klasse med tanke for: skoledagen bliver længere, SFO-åbningstiden kortere, et forventeligt fald i antallet af elever i SFO, et øget krav om samarbejde med frivillige foreninger og kunst-, kultur-, musik- og billedskoler etc. 4. marts

12 Overgangsordning: Frem til august 2015 gælder en overgangsordning på dagtilbuds- og skoleområdet. I perioden frem til august 2015 skal der i samarbejde med de nye skolebestyrelser udarbejdes en sammenhængende politik for dagtilbuds- og skoleområdet. Ordningen sikrer, dagtilbudsområdet fortsætter efter gældende delpolitik for området, og skolereformens grundpiller implementeres på skoleområdet med særlig fokus på folkeskolens 3 nye overordende mål og etablering af mere varieret og dynamisk skoledag for eleverne samt fokus på understøttende undervisning og motion og bevægelse. Stus på skolereformen: Kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger om: mål og rammer i forbindelse med skolernes samarbejde med eksterne parter, nedlæggelse af pædagogisk råd, forslag til skolebestyrelsernes sammensætning og forslag til valgprocedure for forældrevalgte til skolebestyrelsen. Skoleledere og forvaltning arbejder på et administrionsgrundlag for lærernes arbejdstid. I den sammenhæng har der været afviklet fællesmøder mellem tillidsrepræsentanter, skoleledelser og forvaltning 2 gange i Konkret udmøntning af administrionsgrundlaget foregår på den enkelte skole. Skolerne afvikler møder, drøftelser og temadage med personalet med fokus på reformens indhold og konkrete udmøntning på den enkelte skole. Skemaer for lærere og elever med fokus på den sammenhængende og mere varierede skoledag udarbejdes. Skolebestyrelserne indgår i drøftelser om elementer i reformen. Forvaltningen samarbejder med øvrige nabokommuner om kompetenceløftet blandt personalet. Etablering af arbejdspladser til lærerne og indkøb af lærerpc'ere vil ske i foråret, så alle arbejdspladser og lærerpc'ere er klar til august Bilag Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Skole- og dagtilbudschefen indstiller, punktet drøftes 4. marts

13 5. Ansøgning om dispension vedr. minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn G Sagsfremstilling Bestyrelsen for Børnehuset Arrild Privskole søger om dispension fra det nuværende krav om en minimumsnormering svarende til 32 børnehavebørn, som det jf. Tønder Kommunes "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er besluttet. Konkret ansøger Børnehuset Arrild Privskole om tilladelse til tilpasse personalenormeringen til 24 børnehavebørn i en periode på 2 år. Personalenormeringsmæssigt svarer det til 124,84 timer pr. uge til en åbningstid på 49,5 time. Jf. "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" skal Børnehuset anvende en personalenormering svarende til 166,46 timer til en åbningstid på 49,5 time pr. uge. Af ansøgningen fremgår, begrundelsen for ansøgningen er fald i børnetallet. Bestyrelsen medsender en arbejdsplan som forslag til hvordan, hvordan de 124 timer tænkes anvendt i praksis. Af den fremsendte arbejdsplan fremgår, der kun er en medarbejder til stede hos børnehavebørnene i Børnehuset fra klokken , hvor medarbejderen fra SFO'enen kommer klokken Forvaltningen vurderer "Kriterier for godkendelse af Privinstitutioner" er nødvendige af hensyn til sikre den pædagogisk kvalitet og serviceniveau. Kriterierne sikrer, Privinstituioner lever op til det samme serviceniveau og pædagogiske standard, somer politisk besluttet gælde for kommunale og selvejende institutioner. Forvaltningen vurderer, 124 timer er utilstrækkeligt til løse en kvalificeret pædagogisk serviceopgave og anbefaler fastholde de 166 timer til en åbningstid på 49,5 Der er 3 andre muligheder som alterniv til en dispension, som Bestyrelsen kan benytte: Bestyrelsen er oplyst om, der forventeligt kommer en ændring i Friskoleloven pr. 1 august 2014, der gør det muligt optage såvel småbørn, børnehavebørn og skolebørn i samme institution. Bestyrelsen kan reducere i åbningstiden, så den tilpasses personalenormeringen. Bestyrelsen kan adskille børnehavedelen fra skoledelen og ansøge om blive godkendt til optage småbørn. 4. marts

14 Bilag Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, der meddeles afslag på ansøgningen, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 4. marts

15 6. Henvendelse fra prive børnepassere G Sagsfremstilling En gruppe prive børnepassere har henvendt sig til Børn- og Skoleudvalget omkring deres samarbejde med Tønder Kommune. Det fremgår af henvendelsen, de prive børnepassere anfægter den gældende procedure for området. De oplever, der bliver gjort forskel på prive børnepassere og kommunale dagplejere, og deres henvendelse fokuserer på følgende punkter: Mulighed for pasning af 5. barn Mulighed for tilskud til pasning af eget barn Kontakt fra kommunalbestyrelseskandid til dagplejekontoret Mulighed for få egen leder for de prive børnepassere Dagplejekontoret oplyser ikke alle om mulighed for priv børnepasning Ifølge de prive børnepassere er lederen af dagplejen inhabil efter forvaltningslovens 3, stk.1 nr. 5 På baggrund af henvendelsen har administrionen undersøgt og beskrevet lovgivningen, kommunale beslutninger og serviceniveauet. Børn- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 4. februar, formanden, næstformanden og repræsentanter for administrionen afholder møde med repræsentanter for de prive børnepassere, hvorefter punktet genoptages. Lovgrundlag Dagtilbudsloven Bilag Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes med udgangspunkt i mødet med repræsentanter for de prive børnepassere. 4. marts

16 7. KL partnerskab vedr. kommunal dagpleje G Sagsfremstilling Tønder Kommune har valgt deltage i et partnerskab, hvor KL analyserer seks deltagende kommuners drift af den kommunale dagpleje på en måde, som giver kommunerne mulighed for sammenligne sig med øvrige kommuner i partnerskabet. Det væsentligste indhold i analyserne er: Analyse af belægningsgrad Budgetterede udgifter pr. barn Samlet vurdering af dagplejens effektivitet. Holger Bloch Olsen fra KL præsenterer resulterne for udvalget. Bilag Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, sagen drøftes. 4. marts

17 8. Årshjul Børn- og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. 4. marts

18 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Anita Carlsen-Rausch 4. marts

19 Bilag Distriktsskolen Høringssvar vedr..pdf Tønder distriktsskole Skærbæk - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Toftlund - valgprocedure skolebestyrelsesvalg Løgumkloster - skolebestyrelsesrefer af pdf Distriktsskolen Høringssvar vedr.pdf Tønder Distriktsskole Toftlund - skolebestyrelsens sammensætning Skærbæk - skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsernes sammensætning Skolereformens aftaletekst.pdf Følgegruppens ideer og input 1 1.pdf overgangsordning - endelig budget skolereformen.pdf Ansøgning om dispension arbejdsplan. Godkendte normeringsforhold jf. Kriterierne for godkendelse af Privinstitutioner Opfølgning på møde med prive børnepassere Refer af møde med prive børnepassere d Rapport Tønders kommunale dagpleje pdf Årshjul Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalgets besøgsrunde og dialogmøder med skoler og dagtilbud 4. marts

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere