Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015

2 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2015

3 Indhold Kapitel 1 Grundlæggende principper Baggrund Ansøgninger til Forsyningssekretariatet Fusioner og spaltninger med tilbagevirkende kraft... 5 Kapitel 2 Vandselskabers fusion Vandselskabers fusion Oplysninger, der skal indberettes Forsyningssekretariatets behandling... 7 Kapitel 3 Overtagelser Behandling af overtagelser Nødvendige oplysninger Overtagelser af dele af aktiver og passiver... 9 Kapitel 4 Spaltninger Vandselskabers spaltning Nødvendige oplysninger Forsyningssekretariatets behandling... 11

4 SIDE 4 KAPITEL 1 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER Kapitel 1 Grundlæggende principper 1.1 Baggrund Når der sker omstruktureringer af selskaber omfattet af vandsektorloven, såsom fusioner, overtagelser eller spaltninger, skal der fastsættes prislofter for de nye selskabsenheder. I denne vejledning behandles det, hvordan selskabet skal forholde sig i forhold til at få nye, relevante prislofter. Det beskrives i denne vejledning, hvilke oplysninger selskaberne skal indberette, og hvordan Forsyningssekretariatet konkret behandler sager om fusioner, overtagelser eller spaltninger. Der er i prisloftsbekendtgørelsens 17 fastsat nærmere regler herom. Det bemærkes, at der er en række andre problemstillinger i forbindelse med fusioner eller spaltninger såsom fx skat, som ikke er relevante i forhold til prislofterne. De indgår derfor ikke i denne vejledning. Der kan i forhold til prisloftsreguleringen skelnes mellem tre situationer, der kan være relevante: 1. Fusioner. Herved forstås en situation, hvor flere vandselskaber, der er omfattet af prisloftreguleringen går sammen, og der skal fastsættes ét, fælles prisloft. 2. Overtagelser. Herved forstås en situation, hvor et vandselskab der er omfattet af prisloftreguleringen overtager et vandselskab, der ikke er omfattet af prisloftreguleringen. 3. Spaltninger. Herved forstås en situation, hvor et vandselskab omfattet af prisloftreguleringen opdeles i to eller flere juridiske enheder. Hvis to vandforsyninger, der ikke er omfattet af prisloftsreguleringen, fusioneres, og det samlede selskab herefter bliver omfattet af vandsektorloven, skal der fastsættes et nyt prisloft efter reglerne i 4 i prisloftsbekendtgørelsen. 1.2 Ansøgninger til Forsyningssekretariatet Der kan ansøges om at få reviderede prisloftsafgørelser efter reglerne i bekendtgørelsens 17 hele året. Dette sker i Forsyningssekretariatets indberetningssystem, Vanddata. Det følger af prisloftsbekendtgørelsens 17, stk. 3, at Forsyningssekretariatet har adgang til at undlade at fastsætte nye prislofter, hvis fastsættelse af nye prislofter ikke skønnes hensigtsmæssigt, herunder hvis de nye prislofter kun vil gælde en kortere periode. Hvis selskabet ønsker nye prisloftsafgørelser som følge af omstruktureringer m.v. for et kalenderår, skal der som udgangspunkt ansøges om ændrede prislofter senest i det kalenderår, hvor der skal fastsættes et nyt prisloft for, jf. dog afsnittet nedenfor om fusioner og spaltninger med tilbagevirkende kraft

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM FUSIONER, OVERTAGELSER OG SPALTNINGER I PRISLOFTERNE Er der for eksempel gennemført en fusion af to vandselskaber med virkning fra 1. januar 2014, og man derfor ønsker nye prislofter for 2014, skal der fremsendes en ansøgning senest d. 31. december Fusioner og spaltninger med tilbagevirkende kraft Der kan være situationer, hvor der gennemføres fusioner og spaltninger med tilbagevirkende kraft. Efter en konkret vurdering kan der i denne situation afviges fra hovedreglen om, at der skal søges senest i det kalenderår, hvor der skal fastættes et nyt prisloft for. Hvis der gennemføres en fusion eller spaltning med tilbagevirkende kraft, men hvor der aflægges almindeligt årsregnskab for de oprindelige selskaber for et helt kalenderår, er der ikke behov for nye prislofter, da selskaberne skal have levet op til de oprindelige prislofter. Gennemføres der derimod en fusion eller spaltning, der indebærer at der ikke kan nås at aflægge et almindeligt årsregnskab, kan ansøgningsfristen forlænges.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 VANDSELSKABERS FUSION Kapitel 2 Vandselskabers fusion 2.1 Vandselskabers fusion Det fremgår af prisloftsbekendtgørelsens 17, stk. 1, at: I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret indtil, sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet. Det er ikke nærmere defineret i prisloftsbekendtgørelsen, hvad der forstås ved en fusion. Der skelnes i selskabslovens 236 mellem: (a) Uegentlige fusioner, hvor det ene selskab opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet selskab mod vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere, og (b) Egentlige fusioner, hvor to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab. Der er ikke i forhold til prislofterne forskel på de to situationer. Vandselskaber med begrænset ansvar såsom fx andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a.), er ikke omfattet af selskabsloven. Ifølge 21a i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, gælder de samme regler som i selskabsloven, når to virksomheder med begrænset ansvar fusioneres. Indgår et vandselskab med begrænset ansvar i en fusion med et aktieselskab eller anpartsselskab, vil det derimod skulle betragtes som ophørt ved likvidation. Det bemærkes, at der vil findes eksempler på fusioner, der ikke nødvendiggør nye prislofter. Det gælder fx, hvis en vandforsyning fusionerer med en spildevandsforsyning. Det skyldes, at der ifølge vandsektorlovens 19, stk. 2 er et krav om, at et vandselskab skal holde aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning regnskabsmæssigt adskilt. 2.2 Oplysninger, der skal indberettes Når to selskaber, der i forvejen har et prisloft, fusionerer, foreligger de vigtigste oplysninger i forvejen til brug for fastsættelsen af et nyt, samlet prisloft. Vi vil derfor i denne situation i udgangspunktet lægge posterne i vandselskabernes hidtidige prislofter sammen. Selskaberne kan dog inden fusionen have haft indbyrdes handel ved fx, at det ene vandselskab har leveret vand til det andet vandselskab. Det vil der skulle tages højde for. I denne situation skal selskabet indsende oplysninger om det budgetterede beløb samt den debiterede vandmængde, der er tale om.

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM FUSIONER, OVERTAGELSER OG SPALTNINGER I PRISLOFTERNE Hvis selskabet kan dokumentere at have haft betydelige ekstraomkostninger til rådgivere m.v. i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af en fusion, vil vi kunne undlade at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav, jf. prisloftsbekendtgørelsens 17, stk. 4. Der skal i denne situation også indsendes dokumentation for karakteren af rådgivningen samt beløbet. 2.3 Forsyningssekretariatets behandling Når alle oplysningerne foreligger til at fastlægge et nyt, samlet prisloft, udarbejder vi et afgørelsesudkast, der sendes i høring hos det fortsættende eller nye vandselskab Benchmarking Forsyningssekretariatet vil i det reviderede prisloft for det nye selskab have gennemført en fornyet benchmarking og dermed et eventuelt ændret individuelt effektiviseringskrav. Der vil samtidig blive taget stilling til, om der er grundlag for efter 17, stk. 4 at undlade at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er en forudsætning for at friholde et selskab for effektiviseringskrav, at der sker en egentlig selskabsretlig sammenlægning af flere vandselskaber. Etableres et fælles serviceselskab eller fælles koncern, men hvor de regulerede vandselskaber opretholdes, kan selskaberne ikke friholdes for effektiviseringskrav Vægtet gennemsnit I den forbindelse vil det blive sikret, at det nye prisloft ikke overstiger et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter. Beregningen af det vægtede gennemsnit baseres på den debiterede vandmængde i de to selskaber og det seneste prisloft (kr./ m 3 ) for de to selskaber: Vandmængde selskab 1 Prisloft selskab 1 Vandmængde samlet selskab + Prisloft selskab 2 Vandmængde selskab 2 Vandmængde samlet selskab 1 Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse den 19/ i sag nr. VFL

8 SIDE 8 KAPITEL 3 OVERTAGELSER Kapitel 3 Overtagelser 3.1 Behandling af overtagelser Overtagelser behandles på samme måde som fusioner. Forskellen er, at det ene selskab ikke tidligere har været omfattet af prisloftreguleringen. Derfor fastsætter Forsyningssekretariatet et prisloft for dette selskab på samme måde, som hvis selskabet havde været omfattet af reglerne. Dette sker med udgangspunkt i principperne i reglerne i prisloftsbekendtgørelsens 4: Når et vandselskab bliver omfattet af lovens 2, stk. 1, nr. 2, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2, fastsættes følgende udgangspunkter for prisloftet: 1) driftsomkostninger, der fastsættes som vandselskabets primære indtægter fratrukket 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet, 2) korrektion for afvikling af over- eller underdækning, samt 3) åbningsbalance og tillæg for historiske investeringer. Stk. 2. Udgangspunktet for prisloftet, jf. stk. 1, nr. 1, fastsættes ud fra oplysninger fra seneste regnskabsår, mens opgørelsen i stk. 1, nr. 3 fastsættes ud fra oplysninger opgjort pr. 31. december i seneste regnskabsår. Stk. 3. Opgørelsen i stk. 1, nr. 2 fastsættes ud fra oplysninger opgjort pr. 31. december i seneste regnskabsår og indregnes lineært over en periode på maksimalt 10 år. I prisloftet i det efterfølgende år tillægges opgørelsen i stk. 1, nr. 2, desuden en opgørelse gældende for seneste regnskabsår, som indregnes lineært over en periode på maksimalt 9 år. Herefter lægges de to prislofter sammen som beskrevet i kapitel Nødvendige oplysninger Det fortsættende eller nye vandselskab skal derfor gennemføre en indberetning af alle oplysninger, som Forsyningssekretariatet skal bruge til sekretariatets beregning af et nyt prisloft for det overtagede selskab. Der skal for det overtagede selskab indsendes: Årsregnskaber for det seneste regnskabsår op til overtagelsesdatoen. Disse oplysninger anvendes til at fastlægge de almindelige driftsomkostninger i prisloftet samt den akkumulerede over- eller underdækning op til overtagelsesdatoen. Budgetterede tal om 1:1-omkostninger (herunder fx afgift af ledningsført vand), driftsomkostninger til miljø- og servicemål m.v. (samt dokumentation for, at udgifterne lever op til kriterierne) og nettofinansielle poster. Den debiterede vandmængde i kalenderåret to år før det første prisloftsår.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM FUSIONER, OVERTAGELSER OG SPALTNINGER I PRISLOFTERNE Selskabet skal samtidig angive, hvilke væsentlige driftsomkostningsposter, som bortfalder i forbindelse med fusionen, såsom fx bestyrelseshonorarer, generalforsamlingsomkostninger m.v. I forhold til investeringstillæggene, kan selskabet vælge alene at indsende årsregnskabet for det seneste regnskabsår op til overtagelsesdatoen. I den situation vil de fremadrettede investeringstillæg blive baseret på den bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver samt det seneste års lineære afskrivninger. Alternativt kan selskabet indsende følgende oplysninger, der vil blive brugt i stedet: Oversigt over gennemførte investeringer for det overtagede selskab fra 2010 og op til overtagelsesdatoen. Disse oplysninger anvendes til at fastlægge tillæg for gennemførte investeringer. Et udfyldt pris- og levetidskatalog for det overtagede selskab i perioden op til 31/ Disse oplysninger anvendes til at fastlægge tillæg for gennemførte investeringer. Herefter lægges de to prislofter sammen som beskrevet i kapitel Overtagelser af dele af aktiver og passiver I nogle situationer sker der ikke egentlige fusioner af to selskaber, men i stedet er der tale om, at det ene selskab overdrager kunder samt en del af aktiverne og passiverne til det fortsættende selskab. Herefter likvideres det ene selskab. Det gælder fx, hvis et vandselskab med begrænset ansvar indgår i en fusion med et aktieselskab eller anpartsselskab, jf. afsnit 2.1. Hvis denne type overtagelser skal give anledning til at blive betragtet som en fusion efter reglerne i 17. stk. 1, skal der fremlægges dokumenter, der viser; Hvilke aktiver og passiver m.v., som det fortsættende selskab modtager. At der før overtagelsen har været et selvstændigt selskab, der udførte aktiviteterne. Hvis der alene overdrages aktiver, og der ikke er tale om et selvstændigt selskab, der har udført aktiviteterne før overtagelsen, er der tale om en vederlagsfri overdragelse af aktiver. Disse udløser ikke investeringstillæg, da værdien af aktivet er 0. Det kunne fx være situationen, hvis en kommune overdrager forsinkelsesbassiner til vandselskabet, eller hvis en boligforening overdrager ejerskabet til et ledningsnet. Der kan dog i denne situation søges om at få forøget driftsomkostningerne i prisloftet efter 8, stk. 1, hvis overtagelsen indebærer så stor en udvidelse af aktiviteterne, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

10 SIDE 10 KAPITEL 4 SPALTNINGER Kapitel 4 Spaltninger 4.1 Vandselskabers spaltning Det fremgår af prisloftsbekendtgørelsens 17, stk. 2, om spaltninger: I tilfælde af spaltning af et vandselskab i flere vandselskaber fremsender de nye vandselskaber budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter. Det hidtidige prisloft gælder fortsat indtil, at Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter. Et vægtet gennemsnit af de nye prislofter kan ikke overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet. En spaltning kan eksempelvis ske, når et spildevandsselskab spaltes i et selskab med renseanlæg og et selskab, der dels ejer distributionsnettet, dels har kundekontakten til de almindelige forbrugere. I tilfælde af spaltning skal det hidtidige prisloft opdeles i et prisloft for hver af de nye selskaber. 4.2 Nødvendige oplysninger Forsyningssekretariatet baserer som udgangspunkt de nye, spaltede prislofter på selskabernes egne fordelinger af posterne i det oprindelige prisloft. De nye vandselskaber skal derfor fremsende følgende oplysninger til brug for vores beregning af nye prislofter: En skønnet fordeling af de hidtidige driftsomkostninger i prisloftet på de nye selskaber. En fordeling af de hidtidige indberetninger af underliggende forhold til benchmarking. Pris- og levetidskataloger for de nye selskaber, hvor aktiverne i de oprindelige pris- og levetidskataloger er henført til de nye selskaber efter deres aktiviteter. De nye prisog levetidskataloger skal tilsammen svare til det oprindelige pris- og levetidskatalog. En gennemgang af de hidtidige gennemførte og planlagte investeringer i de oprindelige prisloftsafgørelser, samt en opdeling af de enkelte poster på de nye selskaber. Opdelingen skal anvende de tillæg, som er givet i de tidligere prisloftsafgørelser. En opdeling af de hidtidige tillæg for 1:1-omkostninger, driftsomkostninger til miljøog servicemål, nettofinansielle poster, korrektion for over/underdækning samt korrektion for overholdelse af indtægtsrammen. Budgetteret debiteret vandmængde i de nye selskaber. På baggrund af de indsendte oplysninger skal Forsyningssekretariatet kunne sikre sig, at den samlede aktivitet i de nye selskaber er uændret, så selskaberne samlet ikke tilføres nye anlægsaktiver eller udfører nye aktiviteter efter spaltningen. Der kan som følge af spaltningen opstå intern handel mellem de nye selskaber. Denne handel kan i det købende selskab skulle behandles som er 1:1 omkostninger, hvis de lever op til at

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM FUSIONER, OVERTAGELSER OG SPALTNINGER I PRISLOFTERNE være ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, jf. prisloftsbekendtgørelsens 3, stk. 4. Det kunne eksempelvis være situationen, hvis et spildevandsselskab spaltes i et selskab med renseanlæg og et selskab med distributionsnettet, og hvor det sidste selskab køber renseydelsen af selskabet med renseanlæg. I denne situation er handlen en 1:1-omkostning hos selskabet med distributionsydelsen, og en indtægt hos selskabet med renseanlægget. Hvis der er tale om denne type interne handel, skal selskabet indberette beløbet som indtægt i det ene selskab, og som 1:1-omkostning i det andet selskab. 4.3 Forsyningssekretariatets behandling Når alle oplysningerne foreligger til at fastlægge nye prislofter for de nye, spaltede vandselskaber, udarbejder Forsyningssekretariatet afgørelsesudkast til nye prislofter, der sendes i høring hos de nye vandselskaber Benchmarking Forsyningssekretariatet gennemfører i afgørelser om prislofter for de nye selskaber en fornyet benchmarking og dermed en eventuel revidering af det individuelle effektiviseringskrav. Benchmarkingen kan føre til et forøget effektiviseringskrav. Det skal i den forbindelse understreges, at hvis begge selskaber opretholder en direkte fakturering og kundekontakt til de samme kunder efter spaltningen, men selskaberne samtidig har samme moderselskab, kan der ikke opnås dobbelt netvolumen for costdriveren kunder Over- eller underdækning samt opfølgning på indtægtsrammen for tidligere år Som beskrevet ovenfor, anvendes som udgangspunkt selskabernes egne fordelinger af det oprindelige prisloft. For posterne korrektion for over- eller underdækning og opfølgning på indtægtsrammen for tidligere år kan det være hensigtsmæssigt i praksis at lægge korrektionerne i ét af selskaberne. Det gælder eksempelvis, hvis det er det ene selskab, der opretholder den direkte kundekontakt til de hidtidige kunder Sammenligning af nye og gamle prislofter Forsyningssekretariatet vil i behandlingen af spaltningen sikre sig, at summen af de enkelte poster i prisloftet ikke stiger. Eksempelvis kan betalinger til Forsyningssekretariatet ikke øges, selvom der efter spaltningen betales to gange. Det gælder dog ikke, hvis selskaberne handler med hinanden, idet der her vil opstå højere 1:1-omkostninger som følge af spaltningen. Hvis selskaberne ikke handler med hinanden, vil det i den forbindelse blive sikret, at et vægtet gennemsnit af de nye prislofter ikke overstiger det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet. Beregningen af det vægtede gennemsnit baseres på den debiterede vandmængde i de to selskaber og de nye prislofter (kr./ m 3 ) i de to selskaber: Vandmængde selskab 1 Prisloft selskab 1 Vandmængde samlet selskab + Prisloft selskab 2 Vandmængde selskab 2 Vandmængde samlet selskab

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Videbæk Vand A/S Att.: Ib Melsen Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0376 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0475 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Esbjerg Spildevand A/S Att.: Flemming Andersen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0504 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0160 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Samsø Spildevand A/S Att.: Per Even Rasmussen Slagterivej 28 Brundby Mark 8305 Samsø 15. februar 2013 Sag 12/06182 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Lemvig Vand og Spildevand A/S (vand) Att.: Gitte Guldberg Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0605 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0464 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Kongensgade 18 Postboks 201 3550 Slangerup 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0255 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Nytorv 11 6000 Kolding 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0144 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere