Love for Kajakklubben Viking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Kajakklubben Viking"

Transkript

1 D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Århus. Standeren symboliserer klubben ved en kajakroer front, i sort silhuet på gul baggrund. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksport, at skaffe kajakroerne plads til deres kajakker i det omfang det er muligt, samt ved forskellige arrangementer som sportsstævner, fælles langture og lignende, at bringe klubbens medlemmer i kontakt med ligesindede kammerater. Forslag til ændring af hele 2: Klubbens formål er at fremme og praktisere interessen for kajaksport blandt klubbens medlemmer ved bl.a. forskellige arrangementer som sportsstævner, fælles langture og lignende, at bringe klubbens medlemmer i kontakt med andre kajakroere. Kajakklubben Viking stiller kajakker og materiel til rådighed i variable sværhedsgrader for klubbens medlemmer samt tildeler medlemmer med egen kajak pladser i bådhusene, i det omfang det er muligt,og under hensyntagen til behovet for pladser til klubkajakker. 3 Tilhørsforhold Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 4 Medlemmerne Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage kajakinteresserede under iagttagelse af nedennævnte regler: a. Vedkommende må på tilfredsstillende måde udfylde og underskrive en af klubben autoriseret indmeldelsesblanket. I tilfælde af umyndighed kræves tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Aktive medlemmer skal være fyldt 12 år. Yngre medlemmer kan optages med skriftlig samtykke fra forældre/værge og med bestyrelsens godkendelse. Forslag til ændring af enkelte dele af 4 a: Vedkommende må på tilfredsstillende måde udfylde og underskrive en af klubben autoriseret indmeldelsesblanket. I tilfælde af umyndighed kræves tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Aktive medlemmer skal være fyldt 10 år. Yngre aktive medlemmer kan optages med skriftlig samtykke fra forældre/værge og med bestyrelsens godkendelse. b. Indmeldelse i klubben er bindende for et år, medmindre ganske særlige forhold kan motivere en dispensation for enkelte medlemmer. 1

2 Kontingentet skal altid betales for den resterende sæson, uanset udmeldelse. Medlemmer der flytter fra en anden forening til Viking, kan ikke optages, medmindre medlemmet er frigjort fra alle krav fra den tidligere forening. c. Klubben har følgende medlemskategorier: Aktive medlemmer: Passive medlemmer Junior, hvilket man er til og med det kalenderår, hvori man fylder 18. Senior, hvilket man er fra og med det kalenderår, hvori man fylder 19. Æresmedlemmer, hvilke er kontingentfri. Som æresmedlemmer kan, ved generalforsamlingsbeslutning, optages folk, der har ydet klubben særlige tjenester. Forslag til ændring af enkelte dele af 4 c: Klubben har følgende medlemskategorier: Aktive medlemmer: Passive medlemmer Ungdom, hvilket man er til og med det kalenderår, hvori man fylder 18. Senior, hvilket man er fra og med det kalenderår, hvori man fylder 19. Æresmedlemmer, hvilke er kontingentfri. Som æresmedlemmer kan, ved generalforsamlingsbeslutning, optages folk, der har ydet klubben særlige tjenester. d. For medlemskab af klubben fordres, at optagelsen bliver godkendt ved almindeligt stemmeflertal på førstkommende generalforsamling. Opnår et medlem ikke godkendelse, må der ydes kontingent for den tid, medlemskabet har varet. e. Klubbens medlemmer hæfter ikke for dispositioner indgået af klubben udover eget kontingent. 5 Kontingent og leje af klubmateriel a. Fastsættelse af kontingent m.v. Kontingentstørrelserne fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af størrelsen på Andre Afgifter foretages af bestyrelsen under hensyntagen til de egentlige udgifter på de enkelte områder. b. Andre afgifter For adgang til brug af klubmateriel betales følgende: Nøgledepositum Leje af materiel til langture m.v. c. Kontingentet betales 1 gang årligt, med sidste rettidige indbetalingsdato Pr slettes alle restanter. 2

3 6 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel. Udmeldelse er først gældende, når den udleverede nøgle er tilbageleveret til kassereren mod udbetaling af depositum. Manglende aflevering af nøgle kan medføre erstatningskrav for udskiftning af samtlige låse i klubben. 7 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Datoen for generalforsamlingen bekendtgøres senest 2 måneder forud, med angivelse af fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen. Selve indkaldelsen sker med 10 dages varsel ved særskilt meddelelse med angivelse af dagsorden og regnskab til hvert medlem. Stemmeret på generalforsamlingen har, ved personligt fremmøde, hvert aktivt, godkendt medlem, der ikke er i restance til klubben, samt æresmedlemmer. Øvrige medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt taleret, men ikke stemmeret. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af enkelte dele af 7: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Datoen for generalforsamlingen bekendtgøres senest 2 måneder forud, med angivelse af fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen. Selve indkaldelsen sker med 10 dages varsel ved særskilt meddelelse med angivelse af dagsorden og regnskab til hvert medlem. Stemmeret på generalforsamlingen har, ved personligt fremmøde, hvert aktivt, godkendt medlem over 16 år, der ikke er i restance til klubben, samt æresmedlemmer. Øvrige medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt taleret, men ikke stemmeret. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8 Generalforsamlingen, der har den højeste myndighed i alle klubanliggender, ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Generalforsamlingens beslutninger skal optages i et referat, som underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og dirigenten. Forslag til ændring af enkelte dele af 8: Fast procedure for Generalforsamlingen overskrift indsættes Generalforsamlingen, der har den højeste myndighed i alle klubanliggender, ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Generalforsamlingens beslutninger skal optages i et referat, som underskrives af formanden og dirigenten. 3

4 9 Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for den kommende sæson 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt Forslag til ændring af enkelte dele af 9: Generalforsamlingens dagsorden overskrift indsættes 10 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes med det nævnte varsel inden 8 dage efter at skriftlig begæring herom, ledsaget af dagsorden og underskrevet af mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer, er modtaget af bestyrelsen. Forslag til ændring af 10: Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. Medlemskredsen kan, hvis mindst 25 eller en fjerdedel af de aktive medlemmer har underskrevet en dagsorden kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen sendes til bestyrelsen, som Inden 8 dage efter modtagelsen skriftligt skal have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. 11 Afstemningsregler Til gennemførelse af lovændringer kræves mindst to tredjedele majoritet. Alle andre anliggender vedtages ved simpelt stemmeflertal. 12 Bestyrelsen Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og to af bestyrelsens medlemmer (undtagen kassereren) er på valg ulige år. Kassereren og de to øvrige medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen og suppleanter er skriftlige og afgøres ved almindeligt flertal. 13 Konstituering og forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Ud over den af generalforsamlingen valgte formand og kasserer konstitueres en næstformand, en sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes på dette møde, herunder hvem der er kontaktperson til de stående udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er fremmødt efter almindelig indvarsling, deriblandt formand eller næstformand. 4

5 Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt særlige begivenheder vedrørende klubbens drift. 14 Kompetenceforhold a. Bestyrelsen leder og tegner klubben i alle forhold af daglige aktiviteter samt i ekstraordinære forhold efter generalforsamlingens beslutning og påser, at klubbens love og DKF s sikkerhedsbestemmelser bliver overholdt. b. Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen og bestyrelsen nedsætte udvalg. Forslag til ændring af enkelte dele af 14, b: Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg. 15 Regnskab og revision Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal hvert år inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Forslag til ændring af enkelte dele af 15: Regnskab og revision revision flyttes til Revisionen foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Skulle en af revisorerne få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Forslag til ændring af enkelte dele af 16: Revision overskriftindsættes - flyttet fra Klubbens opløsning Klubben kan opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og med to tredjedele af de fremmødtes stemmer. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde Dansk Kano og Kajak Forbund. Forslag til ændring af enkelte dele af 17: Klubben kan opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og med to tredjedele af de fremmødtes stemmer. I tilfælde af opløsning, hvor klubbens aktiviteter ikke direkte overføres til anden kajakklub (sammenlægning), anbringes formuen i DKF s varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af en kajakklub i Århus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF s nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen. 18 Sikkerhedsbestemmelser roreglement a. Inden rotilladelse gives nye medlemmer, skal disse: - Afgive erklæring for at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed eller for et medlem af bestyrelsen (eller heraf godkendt instruktør) aflægge svømmeprøve på 200m. 5

6 Endvidere erklære sig fri for sygdomme, der kan medføre lammelser eller tab af bevidsthed. Erklæringerne skal gives ved underskrift, i givet fald af værge. - Deltage i et instruktionsforløb under en af bestyrelsen godkendt instruktør. Der instrueres i praktiske og teoretiske forhold omkring kajakroning, samt aflægges praktiske prøver. Instruktionsforløbet skal sikre, at medlemmet aflægger 600 m. svømmeprøve samt prøves i metoder til selvredning og bjærgning af kajakmateriellet. Prøverne skal være bestået inden udløbet af medlemmets anden sæson. At have aflagt ovennævnte prøver betinger ikke, at bestyrelsen skal udstede Langtursret. Forslag til ændring af enkelte dele af 18, a stk. 2: - Deltage i et instruktionsforløb under en af bestyrelsen godkendt instruktør. Der instrueres i praktiske og teoretiske forhold omkring kajakroning, samt aflægges praktiske prøver. Instruktionsforløbet skal sikre, at medlemmet aflægger 600 m. svømmeprøve samt prøves i metoder til selvredning og bjærgning af kajakmateriellet. Prøverne skal være bestået inden udløbet af medlemmets anden sæson, som forudsætning for fortsættelse af medlemskabet. At have aflagt ovennævnte prøver betinger ikke, at bestyrelsen skal udstede Langtursret Slettes! b. For medlemmer under 16 år gælder, at roning kun må finde sted under opsyn af en instruktør, der er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte regel for roere under 16 år, der findes tilstrækkeligt modne. For nye medlemmer gælder, uanset alder, de samme regler som for roere under 16 år, indtil de har roet 75 km. eller opfylder betingelser, der giver bestyrelsen ret til dispensation. Forslag til ændring af enkelte dele af 18, b: For medlemmer under 16 år gælder, at roning kun må finde sted under opsyn af en instruktør, der er godkendt af bestyrelsen og/eller under opsyn af frigivne forældre/ værge. Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte regel for roere under 16 år, der findes tilstrækkeligt modne. For medlemmer uden frigivelse gælder de samme regler som for roere under 16 år c. For øvrige medlemmer gælder det, at de må ro i klubbens daglige roområde, dvs. mellem Marselisborg Lystbådehavn og Norsminde Havn, og ikke over 200 m. fra land. Forslag til ændring af enkelte dele af 14, c: For frigivne medlemmer gælder det, at de må ro i klubbens daglige roområde, dvs. mellem Marselisborg Lystbådehavn og Norsminde Havn, samt Brabrand Sø og Århus Å. Der roes ikke over 200 m. fra land. Vinterroning I perioden til 1.5. gælder desuden at: - der uden undtagelse holdes tæt til kysten (max 50 m.) - der roes udelukkende i materiel, man behersker fuldstændigt. - der kun roes i dagslystimerne. - vinterroning forudsætter 300 km. roerfaring eller følgeskab med ledsager med minimum denne erfaring. 6

7 Langtursret Til roning udenfor klubbens daglige roområde kræves Langtursret eller ledsagelse af roer med Langtursret. Færdiginstruerede medlemmer der er fyldt 16 år kan opnå Langtursret. Denne skal sikre at medlemmet kan foretage ture på en forsvarlig måde, og tage ansvaret for sig selv såvel som for evt. ledsagede medlemmer. Det påhviler det enkelte medlem selv at søge om Langtursret samt dokumentere at de krævede kvalifikationer herfor er opfyldt. Bestyrelsen noterer de tildelte Langtursretter i medlemskartoteket. For at søge om Langtursret skal medlemmet have: - Gennemført instruktionsforløb uden dispensationer i vedkommendes prøveaflæggelse. - Gennemført entringsprøve. - Deltaget i mindst 2 klubture udenfor klubbens daglige roområde. - Roet mindst 500 km. Langtursretten giver medlemmet følgende rettigheder: - Ledsage medlemmer uden nøgle eller Langtursret udenfor uden for klubbens daglige roområde. - Turroning i danske og udenlandske vande. - Lån af klubbens både til egne ture. Før deltagelse i konkurrencetræning bør alle medlemmer være lægeundersøgte. Forslag til ændring af 14,langtursret: Langtursroning Roning udenfor klubbens daglige roområde betragtes som langtursroning. Tilladelse til langtursroning uden følgeskab kræver følgende forudsætninger: - frigivelse - mindst 500 km roerfaring. - deltaget i mindst 2 klubture udenfor klubbens daglige roområde. - bestået entringsprøve. Ønsker et medlem uden entringsprøven at ro langtursroning, skal det ske i følgeskab med anden roer, der som minimum også opfylder de 3 andre betingelser. d. Før deltagelse i konkurrencetræning bør alle medlemmer være lægeundersøgte. oprettet som selvstændigt punkt e. Alle kajakker skal være godkendt af bestyrelsen som sødygtige, dvs. være forsynet med DVN-mærket svømmevest samt øse. Alle effekter skal være mærket med navn. Kajakker uden fast finne må ikke uden særlig tilladelse bruges uden for området Norsminde Marselisborg Lystbådehavn og ikke over 200 m. fra land. Alle medlemmer skal i tiden 1. oktober 1. maj være iført redningsvest under roning. Alle roede kilometer indskrives i roprotokollen. Ændret fra pkt d. til pkt. e. Forslag til ændring af enkelte dele af 18, e: Alle kajakker skal være godkendt af bestyrelsen som sødygtige, dvs. være forsynet med DVN-mærket svømmevest samt øse. Alle effekter skal være mærket med navn. Kajakker uden fast finne må ikke uden særlig tilladelse bruges uden for området Norsminde Marselisborg Lystbådehavn og ikke over 200 m. fra land. Slettes! 7

8 Alle medlemmer skal i tiden 1. oktober 1. maj være iført redningsvest under roning. Alle roede kilometer indskrives i roprotokollen. 19 Reglement for klubbens kajakker og pagajer a. Inden roning skal navn, dato, klokkeslæt, bestemmelsessted samt kajakkens nummer indføres i roprotokollen. Kajakken og dens udstyr skal efterses og være i orden inden roning, idet den der sidst har brugt kajakken, altid har ansvaret for anmeldelse af eventuelle skader. Kæntringsøvelser og lignende må ikke finde sted uden særlig tilladelse af bestyrelsesmedlem eller godkendt instruktør i hvert enkelt tilfælde. Efter roning skal kajakken rengøres og tørres omhyggeligt af, såvel indvendig som udvendig, og anbringes på sikker måde. De tilhørende effekter behandles ligeledes på forskriftsmæssig måde. Er kajakken beskadiget skal der ved en notits på opslagstavlen gøres opmærksom på dette, og kajakken tages ud af drift. b. Ingen daglige ture må uden særlig tilladelse have en varighed ud over hvad der er passende for at tilbagelægge en given strækning inden for klubbens daglige roområde, inklusive evt. nødvendige pauser på land. Der skal således tages hensyn til at klubbens materiel står til rådighed for flest mulige. Ved brug af kajakker til weekend- eller langture skal bestyrelsens tilladelse indhentes en uge i forvejen. Det er forbudt at ro i høj sø med materiel der tilhører klubben. Vedligeholdelse af alt materiel påhviler dem der inden sæsonen har været tilmeldt brugen af det. c. Bestyrelsen kan udfærdige regler for adgang til brug af klubbens forskellige kajaktyper. Bestyrelsen tildeler først og fremmest kajakkerne efter den interesse roerne har vist for at dygtiggøre sig, og de derigennem opnåede resultater. Kaproningskajakkerne benyttes fortrinsvis til træning og konkurrenceroning, og kun af trænede roere der i forvejen har opnået tilladelse til at benytte disse kajakker. d. Bestyrelsen kan fastsætte minimumsgrænser for private kajakkers roaktivitet for bibeholdelse af bådpladsen. Det påhviler det enkelte medlem selv at forsikre privat materiel der fast eller periodisk henlægges på klubbens område. Privat materiel er ikke brand- eller tyveriforsikret af klubben. 20 Ordensreglement Bestyrelsen fastsætter ordensregler for klubbens faciliteter samt planer for vedligeholdelse og rengøring, således at opgaverne påhviler klubbens aktive medlemmer ligeligt. Nøglen Nøglen til båd- og klubhus kan mod depositum udleveres til aktive medlemmer. Nøglen må ikke udlånes til ikke medlemmer, eller medlemmer der ikke er nøgleberettigede. Forslag til ændring af enkelte dele af 20, Nøglen: Nøglen til båd- og klubhus kan mod depositum udleveres til frigivne aktive medlemmer. 8

9 Nøglen må kun udlånes til andre frigivne aktive medlemmer. Køkken Hvert medlem vasker op efter sig selv, og der må kun stilles rent service i skabene. Alt hvad der ikke hører hjemme i køkkenet vil blive fjernet. Klublokalet Ved beskadigelse af møbler og effekter bliver der rejst erstatningskrav mod den der har forvoldt skaden. Omklædningsrummene Omklædningsrummene og saunaen må ikke benyttes som oplagsplads for vådt træningstøj eller lignende. Rummet skal altid rengøres efter brug. Efter brusebad skal evt. vand tørres op fra gulvene. Saunaen anvendes efter de af bestyrelsen opsatte retningslinier. Effekter der efterlades vil blive fjernet. Bådhuset Når et medlem er færdig i bådhuset, skal porten låses og nøglen tages af, uanset om medlemmet stadig befinder sig på klubbens grund. Båden skal være tørret ren inden den lægges på plads. Ingen effekter må ligge og flyde, og de vil i givet fald blive fjernet. 21 Strafbestemmelser Overholdelse af klubbens love, reglementer og bestemmelser overvåges af bestyrelsen. For eventuelle overtrædelser kan bestyrelsen frakende brugsretten til klubbens materiel, idømme kontant bøde, karantæne i indtil 12 måneder, eller, under iagttagelse af reglerne herfor, foretage eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Endvidere kan et medlem ekskluderes når mindst 10 medlemmer kræver det. Beslutningen om eksklusion skal, hvis pågældende medlem ønsker det, prøves på førstkommende generalforsamling. Ovenstående lovsamling er vedtaget på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Forslag indsendt til revidering på generalforsamlingen den

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Lyngby Kanoklub

Vedtægter. Lyngby Kanoklub Vedtægter for Lyngby Kanoklub Navn og formål... 1 Medlemmer... 2 Udmeldelse og eksklusion... 3 Ordensreglement... 3 Bådpladser... 4 Sikkerhedsbestemmelser... 5 Generalforsamling... 5 Bestyrelse... 6 Regnskab...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Stouby Kajakfællesskab. Vedtægter For Stouby kajakfællesskab Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. oktober 2012.

Vedtægter for Stouby Kajakfællesskab. Vedtægter For Stouby kajakfællesskab Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. oktober 2012. Vedtægter For Stouby kajakfællesskab Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. oktober 2012. 1 Kajakfællesskabets navn. Klubbens navn er Stouby Kajakfællesskab, med hjemsted ved Rosenvold Strand

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Radiobugtens Kano og Kajakklub

Radiobugtens Kano og Kajakklub Der indkaldes hermed til: Ekstraordinær generalforsamling i Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19:30 i klubhuset. Baggrunden for den ekstra ordinære generalforsamling, er nogle nødvendige vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. 1 FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere