Love for Kajakklubben Viking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Kajakklubben Viking"

Transkript

1 Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved en kajakroer front, i sort silhuet på gul baggrund. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og praktisere interessen for kajaksport blandt klubbens medlemmer ved bl.a. forskellige arrangementer som sportsstævner, fælles langture og lignende, at bringe klubbens medlemmer i kontakt med andre kajakroere. Kajakklubben Viking stiller kajakker og materiel til rådighed i variable sværhedsgrader for klubbens medlemmer samt tildeler medlemmer med egen kajak pladser i bådhusene, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til behovet for pladser til klubkajakker. 3 Tilhørsforhold Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 4 Medlemmerne Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage kajakinteresserede under iagttagelse af nedennævnte regler: a. Vedkommende må på tilfredsstillende måde udfylde og underskrive en af klubben autoriseret indmeldelsesblanket. I tilfælde af umyndighed kræves tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Aktive medlemmer skal være fyldt 10 år. Yngre aktive medlemmer kan optages med skriftlig samtykke fra forældre/værge og med bestyrelsens godkendelse. b. Indmeldelse i klubben er bindende for et år, medmindre ganske særlige forhold kan motivere en dispensation for enkelte medlemmer. Kontingentet skal altid betales for den resterende sæson, uanset udmeldelse. Medlemmer der flytter fra en anden forening til Viking, kan ikke optages, medmindre medlemmet er frigjort fra alle krav fra den tidligere forening. c. Klubben har følgende medlemskategorier: Aktive medlemmer: Ungdom, hvilket man er til og med det kalenderår, hvori man fylder 18. Senior, hvilket man er fra og med det kalenderår, hvori man fylder 19. Passive medlemmer. Æresmedlemmer, hvilke er kontingentfri. Som æresmedlemmer kan, ved generalforsamlingsbeslutning, optages folk, der har ydet klubben særlige tjenester. Aktive medlemmer skal gennemføre klubbens instruktionsforløb og frigives til selvstændig roning i overensstemmelse hermed, eller dokumentere tilsvarende kompetence erhvervet andetsteds. d. For medlemskab af klubben fordres, at optagelsen bliver godkendt ved almindeligt stemmeflertal på førstkommende generalforsamling. Opnår et medlem ikke godkendelse, må der ydes kontingent for den tid, medlemskabet har varet. e. Klubbens medlemmer hæfter ikke for dispositioner indgået af klubben udover eget kontingent. 5 Kontingent og leje af klubmateriel Fastsættelse af kontingent mv. Kontingentstørrelserne fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af størrelsen på evt. andre afgifter foretages af bestyrelsen under hensyntagen til de egentlige udgifter på de enkelte områder. Kontingentet betales 1 gang årligt, med sidste rettidige indbetalingsdato Pr slettes alle restanter. 6 Udmeldelse

2 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel. Udmeldelse er først gældende, når den udleverede nøgle er tilbageleveret til kassereren mod udbetaling af depositum. Manglende aflevering af nøgle kan medføre erstatningskrav for udskiftning af samtlige låse i klubben. 7 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Datoen for generalforsamlingen bekendtgøres senest 2 måneder forud, med angivelse af fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen. Selve indkaldelsen sker med 10 dages varsel ved særskilt meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, indkomne forslag, budget og regnskab. Stemmeret på generalforsamlingen har, ved personligt fremmøde, hvert aktivt, godkendt Medlem over 16 år, der ikke er i restance til klubben, samt æresmedlemmer. Øvrige medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt taleret, men ikke stemmeret. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8 Fast procedure for Generalforsamlingen Generalforsamlingen, der har den højeste myndighed i alle klubanliggender, ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Generalforsamlingens beslutninger skal optages i et referat, som underskrives af formanden og dirigenten. 9 Generalforsamlingens dagsorden Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for den kommende sæson 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt 10 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. Medlemskredsen kan, hvis mindst 25 eller en fjerdedel af de aktive medlemmer har underskrevet en dagsorden kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen sendes til bestyrelsen, som Inden 8 dage efter modtagelsen skriftligt skal have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. 11 Afstemningsregler Til gennemførelse af lovændringer kræves mindst to tredjedele majoritet. Alle andre anliggender vedtages ved simpelt stemmeflertal. 12 Bestyrelsen Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og to af bestyrelsens medlemmer (undtagen kassereren) er på valg ulige år. Kassereren og de to øvrige medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen og suppleanter er skriftlige og afgøres ved almindeligt flertal. 13 Konstituering og forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Ud over den af generalforsamlingen valgte formand og kasserer konstitueres en næstformand, en sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes på dette møde, herunder hvem der er kontaktperson til de stående udvalg.

3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er fremmødt efter almindelig indvarsling, deriblandt formand eller næstformand. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt særlige begivenheder vedrørende klubbens drift. 14 Kompetenceforhold a. Bestyrelsen leder og tegner klubben i alle forhold af daglige aktiviteter samt i ekstraordinære forhold efter generalforsamlingens beslutning og påser, at klubbens love og DKF s sikkerhedsbestemmelser bliver overholdt. b. Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg. 15 Regnskab Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal hvert år inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 16 Revision Revisionen foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Skulle en af revisorerne få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. 17 Klubbens opløsning Klubben kan opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og med to tredjedele af de fremmødtes stemmer. I tilfælde af opløsning, hvor klubbens aktiviteter ikke direkte overføres til anden kajakklub (sammenlægning), anbringes formuen i DKF s varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af en kajakklub i Århus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF s nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen. 18 Sikkerhedsbestemmelser roreglement Formål og omfang Formålet for Sikkerhedsbestemmelserne og Roreglementet er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Viking, samt supplere supplere DKFs sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler klubbens forhold. Bestemmelserne gælder således for al roning i klubregi i såvel klubbens både som i private. Optagelse Aktive medlemmer skal, jfr. 4, gennemføre klubbens instruktionsforløb og frigives til selvstændig roning i overensstemmelse hermed, eller dokumentere tilsvarende kompetence erhvervet andetsteds. Medlemmet skal endvidere erklære sig fri for sygdomme, der kan medføre lammelser eller tab af bevidsthed. Erklæringerne skal gives ved underskrift, i givet fald af værge. Instruktionsforløbet Ved optagelse på et instruktionshold skal det nye medlem, før instruktion på havet, afgive erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed, eller for en godkendt instruktør aflægge svømmeprøve på 200 m., fx ved den første træning i svømmehallen. Instruktionsforløbet skal sikre, at det nye medlem instrueres og trænes i praktiske og teoretiske forhold omkring kajakroning samt klubbens funktion. Medlemmet skal også aflægge praktiske prøver, der sikrer, at medlemmet behersker metoder til selvredning og bjærgning af kajakmateriellet, samt at medlemmet kan svømme 600 m i havet. Prøverne skal være bestået inden udløbet af medlemmets anden sæson, og der skal være roet minimum 75 km. Frigivelse

4 Frigivelse kan ske, når medlemmet har bestået de praktiske prøver, har deltaget i teoriundervisning, har roet 75 km, og når det samlede forløb er godkendt af den instruktionsansvarlige. Frigivne roere må ro i dagligt rofarvand. Frigivne roere er herefter selv ansvarlige for at vedligeholde de krævede færdigheder. Roning før frigivelse (herunder fx en prøvetur ) I dagligt rofarvand må der kun roes med roere, der har ledsagerret og kun i sommersæsonen. Udenfor dagligt rofarvand må der roes med roere, der har langtursret. Ungdomsroere For medlemmer under 16 år gælder, at roning kun må finde sted under opsyn af et medlem, der som min. har ledsageret. Børn indtil 12 år skal være i stand til at svømme mindst 350 meter. Indtil man er U14 roer, skal man være iført redningsvest hele året. Instruktørerne kan frigive roere ned til16 år, der findes tilstrækkeligt erfarne. Dog kan unge under 18 aldrig påtage sig ledsagerret. Ved deltagelse i løb i U14 klassen skal man kunne svømme mindst 600 meter. Dagligt rofarvand Det daglige rofarvand er strækningen mellem Marselisborg lystbådehavn og Norsminde havn, og ikke over 200 m. fra land. Desuden Brabrand Sø og Århus Å, hvis roeren har opnået ledsageret. Roning uden for dagligt rofarvand Herved forstås farvand, som ligger udenfor Dagligt rofarvand, men hvor der altid ros i svømmeafstand til land, dog maximalt 200 m. Der skal her tages særlig hensyn til at sikre sig mod kæntring og landgang (kajaktype, bølger) ved områder, hvor en kæntring kan være farlig, så som havnemoler, klipper, særlig bevoksning mv. Til roning uden for dagligt rofarvand kræves langtursret eller ledsagelse af roer med langtursret. Dog kan den turansvarlige give tilladelse til, at medlemmer, der endnu ikke har langtursret, må ro sammen i grupper af minimum 2 personer, indenfor en defineret strækning på lang- eller klubture. Her skal der tages hensyn til farvand, vejrforhold og roerfaring. Roning i åbent farvand Herved forstås farvand, som er ud over 200 m fra land. Sådant farvand må generelt ikke befares. Undtagelsesvis kan det ske, hvis en tur ellers forlænges uforholdmæssigt, og med følgende minimumskrav: Roeren skal ud over at have langtursret være i god fysisk form, samt være udstyret med nødvendigt sikkerhedsudstyr (cockpitovertræk, passende stabil turbåd, svømmevest samt mobiltelefon). Roningen må kun foregå i dagslystiden og under stabile vejr- og sigtforhold. Roeren skal, dersom denne er alene, kunne entre kajakken alene hvis ikke, skal roningen foregå min. 2 sammen. Vinterroning Fra 1. oktober til 30. april skal alle roere være iført svømmevest og roafstanden er max. 50 m. fra kysten. Der må kun roes i dagslys og i materiel, man behersker fuldstændigt. Vinterroning forudsætter, at man er frigivet, har ledsageret, eller at man følges med en roer med ledsageret. Roning i mørke Roning mellem solned- og opgang må kun foretages undtagelsesvis, da bl.a. balanceevne og mulighed for tilkaldelse af redning reduceres, og kun af frigivne roere med min. ledsageret. Ved roning i mørke skal kajakken markeres med et hvidt lys, der kan ses i alle retninger fra min. 300 meters afstand. Materiel Medlemmer af Viking må kun bruge kajakker, der er godkendte af bestyrelsen som sødygtige, dvs. være forsynet med svømmevest samt øse. Alle effekter skal være mærket med Viking, samt for private kajakkers vedkommende med ejerens navn og telefonnr. Inden roning skal navn, dato, klokkeslæt, bestemmelsessted samt kajakkens nummer indføres i roprotokollen. Alle roede kilometer indskrives i ro-protokollen straks efter hjemkomst. Rednings- og svømmeveste skal være godkendt med CE-mærkning og EN-nummer.

5 Kompetencer og rettigheder, der kan opnås: Ledsageret opnås efter frigivelse og når man har roet 300 km. Man må nu ro alene om vinteren og ledsage ikke-frigivne roere i dagligt rofarvand. Langtursret Til roning udenfor klubbens daglige rofarvand kræves langtursret eller ledsagelse af roer med langtursret. Færdiginstruerede medlemmer, der er fyldt 16 år, kan opnå langtursret. Dog kan unge under 18 år ikke påtage sig ledsagerret. Langtursretten skal sikre, at medlemmet kan foretage ture på en forsvarlig måde, og tage ansvaret for sig selv såvel som for evt. ledsagede medlemmer. Det påhviler det enkelte medlem selv at søge om langtursret samt dokumentere, at de krævede kvalifikationer er opfyldt. Bestyrelsen noterer de tildelte langtursretter i medlemskartoteket. For at søge om langtursret skal medlemmet have gennemført instruktionsforløb uden dispensationer i vedkommendes prøveaflæggelse, deltaget i mindst 2 klubture udenfor klubbens daglige rofarvand ud over begynderturen og have roet mindst 500 km. Langtursretten giver medlemmet ret til at ledsage ikke frigivne medlemmer eller medlemmer uden eller langtursret udenfor klubbens daglige rofarvand. Giver ret til roning i danske og udenlandske farvande og lån af klubbens både til egne ture. Instruktør Instruktører godkendes af bestyrelsen og skal have langtursret samt derudover være kompetente roere, der har erfaring med Vikings instruktionsforløb. Ved hver konkret instruktion skal der være en instruktionsansvarlig, som har instruktør-kompetence samt (selv eller stedfortræder) så vidt muligt har opdateret førstehjælpsbevis. Turansvarlig Turansvarlige skal have langtursret, og skal være eller gøre sig bekendte med det pågældende rofarvand. Gæsteroning. Frigivne medlemmer af andre kajakklubber under DKF kan i begrænset omfang ro som gæster i klubben, under iagttagelse af samme regler som Vikings medlemmer. 19 Reglement for klubbens kajakker og pagajer a. Inden roning skal navn, dato, klokkeslæt, bestemmelsessted samt kajakkens nummer indføres i roprotokollen. Kajakken og dens udstyr skal efterses og være i orden inden roning, idet den der sidst har brugt kajakken, altid har ansvaret for anmeldelse af eventuelle skader. Entringsøvelser og lignende må kun finde sted i de af klubben særlig anviste kajakker. Efter roning skal kajakken rengøres og tørres omhyggeligt af, såvel indvendig som udvendig, og anbringes på sikker måde. De tilhørende effekter behandles ligeledes på forskriftsmæssig måde. Er kajakken beskadiget skal der ved en notits på opslagstavlen gøres opmærksom på dette, og kajakken tages ud af drift. b. Ingen daglige ture må uden særlig tilladelse have en varighed ud over, hvad der er passende, for at tilbagelægge en given strækning inden for klubbens daglige rofarvand, inklusive evt. nødvendige pauser på land. Der skal således tages hensyn til at klubbens materiel står til rådighed for flest mulige. Ved brug af kajakker til weekend- eller langture skal bestyrelsens tilladelse indhentes en uge i forvejen. Det er forbudt at ro i høj sø med materiel der tilhører klubben, således at havari og personskade undgås. Vedligeholdelse af alt materiel påhviler dem der inden sæsonen har været tilmeldt brugen af det. c. Bestyrelsen kan udfærdige regler for adgang til brug af klubbens forskellige kajaktyper. Kaproningskajakkerne benyttes fortrinsvis til træning og konkurrenceroning, og kun af trænede roere der i forvejen har opnået tilladelse til at benytte disse kajakker. d. Bestyrelsen kan fastsætte minimumsgrænser for private kajakkers roaktivitet for bibeholdelse af bådpladsen. e. Det påhviler det enkelte medlem selv at forsikre privat materiel der fast eller periodisk henlægges på klubbens område. Privat materiel er ikke brand- eller tyveriforsikret af klubben.

6 20 Ordensreglement Bestyrelsen fastsætter ordensregler for klubbens faciliteter samt planer for vedligeholdelse og rengøring, således at opgaverne påhviler klubbens aktive medlemmer ligeligt. Nøglen Nøglen til båd- og klubhus kan mod depositum udleveres til frigivne aktive medlemmer. Nøglen må kun udlånes til andre frigivne aktive medlemmer. Køkken Hvert medlem vasker op efter sig selv, og der må kun stilles rent service i skabene. Alt hvad der ikke hører hjemme i køkkenet vil blive fjernet. Klublokalet Ved beskadigelse af møbler og effekter bliver der rejst erstatningskrav mod den der har forvoldt skaden. Omklædningsrummene Omklædningsrummene og saunaen må ikke benyttes som oplagsplads for vådt træningstøj eller lignende. Rummet skal altid rengøres efter brug. Efter brusebad skal evt. vand tørres op fra gulvene. Saunaen anvendes efter de af bestyrelsen opsatte retningslinjer. Effekter der efterlades vil blive fjernet. Bådhuset Når et medlem er færdig i bådhuset, skal porten låses og nøglen tages af, uanset om medlemmet stadig befinder sig på klubbens grund. Båden skal være tørret ren inden den lægges på plads. Ingen effekter må ligge og flyde, og de vil i givet fald blive fjernet. 21 Strafbestemmelser Overholdelse af klubbens love, reglementer og bestemmelser overvåges af bestyrelsen. For eventuelle overtrædelser kan bestyrelsen frakende brugsretten til klubbens materiel, idømme kontant bøde, karantæne i indtil 12 måneder, eller, under iagttagelse af reglerne herfor, foretage eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Endvidere kan et medlem ekskluderes når mindst 10 medlemmer kræver det. Beslutningen om eksklusion skal, hvis pågældende medlem ønsker det, prøves på førstkommende generalforsamling. Ovenstående lovsamling er vedtaget på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere