Love for Kajakklubben Viking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Kajakklubben Viking"

Transkript

1 Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved en kajakroer front, i sort silhuet på gul baggrund. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og praktisere interessen for kajaksport blandt klubbens medlemmer ved bl.a. forskellige arrangementer som sportsstævner, fælles langture og lignende, at bringe klubbens medlemmer i kontakt med andre kajakroere. Kajakklubben Viking stiller kajakker og materiel til rådighed i variable sværhedsgrader for klubbens medlemmer samt tildeler medlemmer med egen kajak pladser i bådhusene, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til behovet for pladser til klubkajakker. 3 Tilhørsforhold Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 4 Medlemmerne Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage kajakinteresserede under iagttagelse af nedennævnte regler: a. Vedkommende må på tilfredsstillende måde udfylde og underskrive en af klubben autoriseret indmeldelsesblanket. I tilfælde af umyndighed kræves tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Aktive medlemmer skal være fyldt 10 år. Yngre aktive medlemmer kan optages med skriftlig samtykke fra forældre/værge og med bestyrelsens godkendelse. b. Indmeldelse i klubben er bindende for et år, medmindre ganske særlige forhold kan motivere en dispensation for enkelte medlemmer. Kontingentet skal altid betales for den resterende sæson, uanset udmeldelse. Medlemmer der flytter fra en anden forening til Viking, kan ikke optages, medmindre medlemmet er frigjort fra alle krav fra den tidligere forening. c. Klubben har følgende medlemskategorier: Aktive medlemmer: Ungdom, hvilket man er til og med det kalenderår, hvori man fylder 18. Senior, hvilket man er fra og med det kalenderår, hvori man fylder 19. Passive medlemmer. Æresmedlemmer, hvilke er kontingentfri. Som æresmedlemmer kan, ved generalforsamlingsbeslutning, optages folk, der har ydet klubben særlige tjenester. Aktive medlemmer skal gennemføre klubbens instruktionsforløb og frigives til selvstændig roning i overensstemmelse hermed, eller dokumentere tilsvarende kompetence erhvervet andetsteds. d. For medlemskab af klubben fordres, at optagelsen bliver godkendt ved almindeligt stemmeflertal på førstkommende generalforsamling. Opnår et medlem ikke godkendelse, må der ydes kontingent for den tid, medlemskabet har varet. e. Klubbens medlemmer hæfter ikke for dispositioner indgået af klubben udover eget kontingent. 5 Kontingent og leje af klubmateriel Fastsættelse af kontingent mv. Kontingentstørrelserne fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af størrelsen på evt. andre afgifter foretages af bestyrelsen under hensyntagen til de egentlige udgifter på de enkelte områder. Kontingentet betales 1 gang årligt, med sidste rettidige indbetalingsdato Pr slettes alle restanter. 6 Udmeldelse

2 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med én måneds varsel. Udmeldelse er først gældende, når den udleverede nøgle er tilbageleveret til kassereren mod udbetaling af depositum. Manglende aflevering af nøgle kan medføre erstatningskrav for udskiftning af samtlige låse i klubben. 7 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Datoen for generalforsamlingen bekendtgøres senest 2 måneder forud, med angivelse af fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen. Selve indkaldelsen sker med 10 dages varsel ved særskilt meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, indkomne forslag, budget og regnskab. Stemmeret på generalforsamlingen har, ved personligt fremmøde, hvert aktivt, godkendt Medlem over 16 år, der ikke er i restance til klubben, samt æresmedlemmer. Øvrige medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt taleret, men ikke stemmeret. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8 Fast procedure for Generalforsamlingen Generalforsamlingen, der har den højeste myndighed i alle klubanliggender, ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Generalforsamlingens beslutninger skal optages i et referat, som underskrives af formanden og dirigenten. 9 Generalforsamlingens dagsorden Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for den kommende sæson 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt 10 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. Medlemskredsen kan, hvis mindst 25 eller en fjerdedel af de aktive medlemmer har underskrevet en dagsorden kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen sendes til bestyrelsen, som Inden 8 dage efter modtagelsen skriftligt skal have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel. 11 Afstemningsregler Til gennemførelse af lovændringer kræves mindst to tredjedele majoritet. Alle andre anliggender vedtages ved simpelt stemmeflertal. 12 Bestyrelsen Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og to af bestyrelsens medlemmer (undtagen kassereren) er på valg ulige år. Kassereren og de to øvrige medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen og suppleanter er skriftlige og afgøres ved almindeligt flertal. 13 Konstituering og forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Ud over den af generalforsamlingen valgte formand og kasserer konstitueres en næstformand, en sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes på dette møde, herunder hvem der er kontaktperson til de stående udvalg.

3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er fremmødt efter almindelig indvarsling, deriblandt formand eller næstformand. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt særlige begivenheder vedrørende klubbens drift. 14 Kompetenceforhold a. Bestyrelsen leder og tegner klubben i alle forhold af daglige aktiviteter samt i ekstraordinære forhold efter generalforsamlingens beslutning og påser, at klubbens love og DKF s sikkerhedsbestemmelser bliver overholdt. b. Til løsning af specielle opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg. 15 Regnskab Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal hvert år inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 16 Revision Revisionen foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Skulle en af revisorerne få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. 17 Klubbens opløsning Klubben kan opløses, når det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og med to tredjedele af de fremmødtes stemmer. I tilfælde af opløsning, hvor klubbens aktiviteter ikke direkte overføres til anden kajakklub (sammenlægning), anbringes formuen i DKF s varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af en kajakklub i Århus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF s nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen. 18 Sikkerhedsbestemmelser roreglement Formål og omfang Formålet for Sikkerhedsbestemmelserne og Roreglementet er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Viking, samt supplere supplere DKFs sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler klubbens forhold. Bestemmelserne gælder således for al roning i klubregi i såvel klubbens både som i private. Optagelse Aktive medlemmer skal, jfr. 4, gennemføre klubbens instruktionsforløb og frigives til selvstændig roning i overensstemmelse hermed, eller dokumentere tilsvarende kompetence erhvervet andetsteds. Medlemmet skal endvidere erklære sig fri for sygdomme, der kan medføre lammelser eller tab af bevidsthed. Erklæringerne skal gives ved underskrift, i givet fald af værge. Instruktionsforløbet Ved optagelse på et instruktionshold skal det nye medlem, før instruktion på havet, afgive erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed, eller for en godkendt instruktør aflægge svømmeprøve på 200 m., fx ved den første træning i svømmehallen. Instruktionsforløbet skal sikre, at det nye medlem instrueres og trænes i praktiske og teoretiske forhold omkring kajakroning samt klubbens funktion. Medlemmet skal også aflægge praktiske prøver, der sikrer, at medlemmet behersker metoder til selvredning og bjærgning af kajakmateriellet, samt at medlemmet kan svømme 600 m i havet. Prøverne skal være bestået inden udløbet af medlemmets anden sæson, og der skal være roet minimum 75 km. Frigivelse

4 Frigivelse kan ske, når medlemmet har bestået de praktiske prøver, har deltaget i teoriundervisning, har roet 75 km, og når det samlede forløb er godkendt af den instruktionsansvarlige. Frigivne roere må ro i dagligt rofarvand. Frigivne roere er herefter selv ansvarlige for at vedligeholde de krævede færdigheder. Roning før frigivelse (herunder fx en prøvetur ) I dagligt rofarvand må der kun roes med roere, der har ledsagerret og kun i sommersæsonen. Udenfor dagligt rofarvand må der roes med roere, der har langtursret. Ungdomsroere For medlemmer under 16 år gælder, at roning kun må finde sted under opsyn af et medlem, der som min. har ledsageret. Børn indtil 12 år skal være i stand til at svømme mindst 350 meter. Indtil man er U14 roer, skal man være iført redningsvest hele året. Instruktørerne kan frigive roere ned til16 år, der findes tilstrækkeligt erfarne. Dog kan unge under 18 aldrig påtage sig ledsagerret. Ved deltagelse i løb i U14 klassen skal man kunne svømme mindst 600 meter. Dagligt rofarvand Det daglige rofarvand er strækningen mellem Marselisborg lystbådehavn og Norsminde havn, og ikke over 200 m. fra land. Desuden Brabrand Sø og Århus Å, hvis roeren har opnået ledsageret. Roning uden for dagligt rofarvand Herved forstås farvand, som ligger udenfor Dagligt rofarvand, men hvor der altid ros i svømmeafstand til land, dog maximalt 200 m. Der skal her tages særlig hensyn til at sikre sig mod kæntring og landgang (kajaktype, bølger) ved områder, hvor en kæntring kan være farlig, så som havnemoler, klipper, særlig bevoksning mv. Til roning uden for dagligt rofarvand kræves langtursret eller ledsagelse af roer med langtursret. Dog kan den turansvarlige give tilladelse til, at medlemmer, der endnu ikke har langtursret, må ro sammen i grupper af minimum 2 personer, indenfor en defineret strækning på lang- eller klubture. Her skal der tages hensyn til farvand, vejrforhold og roerfaring. Roning i åbent farvand Herved forstås farvand, som er ud over 200 m fra land. Sådant farvand må generelt ikke befares. Undtagelsesvis kan det ske, hvis en tur ellers forlænges uforholdmæssigt, og med følgende minimumskrav: Roeren skal ud over at have langtursret være i god fysisk form, samt være udstyret med nødvendigt sikkerhedsudstyr (cockpitovertræk, passende stabil turbåd, svømmevest samt mobiltelefon). Roningen må kun foregå i dagslystiden og under stabile vejr- og sigtforhold. Roeren skal, dersom denne er alene, kunne entre kajakken alene hvis ikke, skal roningen foregå min. 2 sammen. Vinterroning Fra 1. oktober til 30. april skal alle roere være iført svømmevest og roafstanden er max. 50 m. fra kysten. Der må kun roes i dagslys og i materiel, man behersker fuldstændigt. Vinterroning forudsætter, at man er frigivet, har ledsageret, eller at man følges med en roer med ledsageret. Roning i mørke Roning mellem solned- og opgang må kun foretages undtagelsesvis, da bl.a. balanceevne og mulighed for tilkaldelse af redning reduceres, og kun af frigivne roere med min. ledsageret. Ved roning i mørke skal kajakken markeres med et hvidt lys, der kan ses i alle retninger fra min. 300 meters afstand. Materiel Medlemmer af Viking må kun bruge kajakker, der er godkendte af bestyrelsen som sødygtige, dvs. være forsynet med svømmevest samt øse. Alle effekter skal være mærket med Viking, samt for private kajakkers vedkommende med ejerens navn og telefonnr. Inden roning skal navn, dato, klokkeslæt, bestemmelsessted samt kajakkens nummer indføres i roprotokollen. Alle roede kilometer indskrives i ro-protokollen straks efter hjemkomst. Rednings- og svømmeveste skal være godkendt med CE-mærkning og EN-nummer.

5 Kompetencer og rettigheder, der kan opnås: Ledsageret opnås efter frigivelse og når man har roet 300 km. Man må nu ro alene om vinteren og ledsage ikke-frigivne roere i dagligt rofarvand. Langtursret Til roning udenfor klubbens daglige rofarvand kræves langtursret eller ledsagelse af roer med langtursret. Færdiginstruerede medlemmer, der er fyldt 16 år, kan opnå langtursret. Dog kan unge under 18 år ikke påtage sig ledsagerret. Langtursretten skal sikre, at medlemmet kan foretage ture på en forsvarlig måde, og tage ansvaret for sig selv såvel som for evt. ledsagede medlemmer. Det påhviler det enkelte medlem selv at søge om langtursret samt dokumentere, at de krævede kvalifikationer er opfyldt. Bestyrelsen noterer de tildelte langtursretter i medlemskartoteket. For at søge om langtursret skal medlemmet have gennemført instruktionsforløb uden dispensationer i vedkommendes prøveaflæggelse, deltaget i mindst 2 klubture udenfor klubbens daglige rofarvand ud over begynderturen og have roet mindst 500 km. Langtursretten giver medlemmet ret til at ledsage ikke frigivne medlemmer eller medlemmer uden eller langtursret udenfor klubbens daglige rofarvand. Giver ret til roning i danske og udenlandske farvande og lån af klubbens både til egne ture. Instruktør Instruktører godkendes af bestyrelsen og skal have langtursret samt derudover være kompetente roere, der har erfaring med Vikings instruktionsforløb. Ved hver konkret instruktion skal der være en instruktionsansvarlig, som har instruktør-kompetence samt (selv eller stedfortræder) så vidt muligt har opdateret førstehjælpsbevis. Turansvarlig Turansvarlige skal have langtursret, og skal være eller gøre sig bekendte med det pågældende rofarvand. Gæsteroning. Frigivne medlemmer af andre kajakklubber under DKF kan i begrænset omfang ro som gæster i klubben, under iagttagelse af samme regler som Vikings medlemmer. 19 Reglement for klubbens kajakker og pagajer a. Inden roning skal navn, dato, klokkeslæt, bestemmelsessted samt kajakkens nummer indføres i roprotokollen. Kajakken og dens udstyr skal efterses og være i orden inden roning, idet den der sidst har brugt kajakken, altid har ansvaret for anmeldelse af eventuelle skader. Entringsøvelser og lignende må kun finde sted i de af klubben særlig anviste kajakker. Efter roning skal kajakken rengøres og tørres omhyggeligt af, såvel indvendig som udvendig, og anbringes på sikker måde. De tilhørende effekter behandles ligeledes på forskriftsmæssig måde. Er kajakken beskadiget skal der ved en notits på opslagstavlen gøres opmærksom på dette, og kajakken tages ud af drift. b. Ingen daglige ture må uden særlig tilladelse have en varighed ud over, hvad der er passende, for at tilbagelægge en given strækning inden for klubbens daglige rofarvand, inklusive evt. nødvendige pauser på land. Der skal således tages hensyn til at klubbens materiel står til rådighed for flest mulige. Ved brug af kajakker til weekend- eller langture skal bestyrelsens tilladelse indhentes en uge i forvejen. Det er forbudt at ro i høj sø med materiel der tilhører klubben, således at havari og personskade undgås. Vedligeholdelse af alt materiel påhviler dem der inden sæsonen har været tilmeldt brugen af det. c. Bestyrelsen kan udfærdige regler for adgang til brug af klubbens forskellige kajaktyper. Kaproningskajakkerne benyttes fortrinsvis til træning og konkurrenceroning, og kun af trænede roere der i forvejen har opnået tilladelse til at benytte disse kajakker. d. Bestyrelsen kan fastsætte minimumsgrænser for private kajakkers roaktivitet for bibeholdelse af bådpladsen. e. Det påhviler det enkelte medlem selv at forsikre privat materiel der fast eller periodisk henlægges på klubbens område. Privat materiel er ikke brand- eller tyveriforsikret af klubben.

6 20 Ordensreglement Bestyrelsen fastsætter ordensregler for klubbens faciliteter samt planer for vedligeholdelse og rengøring, således at opgaverne påhviler klubbens aktive medlemmer ligeligt. Nøglen Nøglen til båd- og klubhus kan mod depositum udleveres til frigivne aktive medlemmer. Nøglen må kun udlånes til andre frigivne aktive medlemmer. Køkken Hvert medlem vasker op efter sig selv, og der må kun stilles rent service i skabene. Alt hvad der ikke hører hjemme i køkkenet vil blive fjernet. Klublokalet Ved beskadigelse af møbler og effekter bliver der rejst erstatningskrav mod den der har forvoldt skaden. Omklædningsrummene Omklædningsrummene og saunaen må ikke benyttes som oplagsplads for vådt træningstøj eller lignende. Rummet skal altid rengøres efter brug. Efter brusebad skal evt. vand tørres op fra gulvene. Saunaen anvendes efter de af bestyrelsen opsatte retningslinjer. Effekter der efterlades vil blive fjernet. Bådhuset Når et medlem er færdig i bådhuset, skal porten låses og nøglen tages af, uanset om medlemmet stadig befinder sig på klubbens grund. Båden skal være tørret ren inden den lægges på plads. Ingen effekter må ligge og flyde, og de vil i givet fald blive fjernet. 21 Strafbestemmelser Overholdelse af klubbens love, reglementer og bestemmelser overvåges af bestyrelsen. For eventuelle overtrædelser kan bestyrelsen frakende brugsretten til klubbens materiel, idømme kontant bøde, karantæne i indtil 12 måneder, eller, under iagttagelse af reglerne herfor, foretage eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Endvidere kan et medlem ekskluderes når mindst 10 medlemmer kræver det. Beslutningen om eksklusion skal, hvis pågældende medlem ønsker det, prøves på førstkommende generalforsamling. Ovenstående lovsamling er vedtaget på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den Revideret på generalforsamlingen den

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere