Roskilde Basketball Club

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Basketball Club"

Transkript

1 Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april Formål Klubbens formål er at virke for basketballspillets fremme. 3 Medlemskab af organisationer Klubben er tilsluttet Danmarks Basketball Forbund under Danmarks Idrætsforbund, samt Roskilde Idræts Union. 4 Optagelse af medlemmer 1. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der opfylder Danmarks Idræts Forbunds amatørbestemmelser. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver enkeltperson eller sammenslutning. 2. Nye medlemmer kan melde sig ind i klubben ved at henvende sig til medlemsadministrationen eller til en af klubbens trænere, der herefter giver besked til medlemsadministrationen. 3. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. 5 Udmeldelse eksklusion af medlemmer 1. Medlemmer, der ønsker at melde sig ud af klubben, skal give skriftlig besked herom til medlemsadministrationen med et varsel på mindst en måned. Medlemmer, der ønsker at melde sig ud af klubben, er forpligtet til at betale kontingent frem til den dato, hvor udmeldelsen træder i kraft. 2. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 3. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling. 5. Bestyrelsens/generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer for eksklusionen. 1

2 6 Kontingent 1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2. For aktive medlemmer opkræves kontingent forud i et antal rater fastsat af bestyrelsen, og for passive én gang årligt. 7 Hæftelse 1. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, klubben indgår. Klubben hæfter alene for sine forpligtelser med sin formue. 2. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. 8 Ordinær generalforsamling 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 5) Behandling af indkomne forslag 6) Valg af formand 7) Valg af næstformand 8) Valg af kasserer 9) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 10) Valg af 1 bestyrelsessuppleant 11) Valg af deltagere til DBBFs Basketrigsdag. Antal af deltagere afhænger af antallet af tilmeldte turneringshold. Bestyrelsen skal være repræsenteret 12) Eventuelt 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden til medlemmerne. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 5. Stemmeret kan kun udøves af aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance, og kun ved personligt fremmøde. Fremmødte forældre kan stemme på vegne af aktive medlemmer. 9 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 3. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel. 2

3 10 Generalforsamlingens ledelse m.v. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtaget dog 17 og 18 stk Såfremt blot ét stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemningen være skriftlig. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 11 Bestyrelsen 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 2. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 3. Formand, næstformand og kasserer, der samlet udgør forretningsudvalget, vælges ved særlig afstemning; formanden i ulige år, næstformanden og kassereren i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. 4. Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, træder suppleanten ind og fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Udtræder mere end ét bestyrelsesmedlem i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt er formanden eller kassereren, er til stede, jf. dog 6 stk Der føres referat over bestyrelsens møder. 8. Klubbens tegnes af formanden subsidiært næstformanden. I økonomiske forhold kræves underskrift af formanden og kassereren. 12 Klubbens udvalg 1. Bestyrelsen fastlægger hvilke udvalg, der skal nedsættes, og hvilke opgaver udvalgene skal varetage. 2. Bestyrelsen udpeger det enkelte udvalgs formand. 3. Udvalgene varetager deres opgaver under ansvar over for bestyrelsen. Udvalgene skal besvare alle spørgsmål, de måtte blive stillet af bestyrelsen, og skal underrette bestyrelsen om alle sager af ekstraordinær karakter. Udvalgene skal i øvrigt følge de retningslinier, de modtager fra bestyrelsen. 4. Bestyrelsen beskriver udvalgenes opgaver i en håndbog. Håndbogen udleveres til alle bestyrelsesmedlemmer og til udvalgenes formænd. Håndbogen skal bl.a. indeholde retningslinier for samarbejdet mellem bestyrelsen og udvalgene. 5. Hvis et eller flere udvalgsmedlemmer træder ud af udvalget, skal udvalget hurtigst muligt supplere sig og underrette bestyrelsen om sin nye sammensætning. 3

4 13 Regnskab 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 2. Klubbens årsregnskab skal udarbejdes i henhold til regnskabsloven af 10. juni 1981 med senere ændringer, med mindre andet er angivet i vedtægterne. 3. Årsregnskabet skal senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsendes til revisorerne til revision. 4. Bestyrelsen udarbejder årligt et budget for det kommende regnskabsår inden dettes påbegyndelse. 5. Bestyrelsens udarbejdede budget skal fremgå som sammenligningstal i det aflagte regnskab. 14 Revision 1. Revisionen foretages af et anerkendt autoriseret revisionsfirma. 2. Revisorerne skal hvert år i januar eller februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 3. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 15 Elitearbejde 1. Klubbens elitearbejde kan videredelegeres til en alliance mellem nærliggende basketball klubber. Alliance-begrebet er defineret i DBBFs love og reglementer og alliancen skal til enhver tid overholde DBBFs love og reglementer. I dette samarbejde indgås bindende allianceaftaler, som inden indgåelse og evt. ændring skal godkendes af klubbens general forsamling. Øvrige regler for alliancen findes i Alliancer 1. Klubben kan, jf. 15, indgå alliancer med nærliggende klubber om det formål at drive elitearbejde. Som spillende på alliancens hold findes alle der er medlem af en af de deltagende klubber. Alliancen fungerer under DBBFs love, samt en separat allianceaftale, som skal godkendes af klubbens generalforsamling. Ændringer i denne allianceaftale skal ligeledes godkendes på en general forsamling. Alliancen fører separat regnskab. Det endelige økonomiske ansvar for alliances forpligtelser tilfalder dog de deltagende klubber i lige fordeling. Alliances budget og økonomiske relationer mellem klubben og alliancen godkendes af klubbens bestyrelse. Mindst et medlem fra klubbens bestyrelse skal sidde i alliancebestyrelsen. Udtrædelse af alliancen kræver samme procedure som vedtægtsændringer. Øvrige forhold vedrørende alliancen beskrives i dennes egne og særlige vedtægter. 17 Vedtægtsændringer 1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 Klubbens opløsning 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i denne anledning. Det kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 4

5 2. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue Danmarks Basketball Forbund. Danmarks Basketball Forbund pålægges at en eventuel formue skal anvendes i forbindelse med forbundets børne- og ungdomsarbejde. Roskilde, den 31. Marts Morten Hylleberg (formand), Henrik H. Ottesen (næstformand), Ole Westergaard (kasserer), Henrik Døcker og Mette K.D.Nielsen. 5

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere