Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Skanderborg Rideklub"

Transkript

1 Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg. Skanderborg Rideklub, er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende fastsatte voldgiftsbestemmelser. 2 Formål: Skanderborg Rideklub har til formål at vække og bevare interessen for hestesport på alle niveauer for alle aldersklasser i Skanderborg og omegn, samt at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. 3 Medlemskab: Som aktivt medlem kan optages Juniormedlemmer fra 0 18 år, og som Seniormedlemmer fra 19 år og opefter. Optagelse af passive medlemmer kan ske uansat alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 16 år. Alle som ønsker at benytte Skanderborg Ridecenters faciliteter på Christiansmindevej 3, skal være medlem af Skanderborg Rideklub. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastet en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet af 2/3 medlemmer for de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 4 Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. Medlemskabet er gyldig fra bestyrelsens modtagelse af skriftlig indmeldelse. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst 6 måneder. 5 Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingents periode. Udmeldelse kan kun ske hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben. Bestyrelsen kan dog i specielle tilfælde beslutte at se bort fra denne regel. Dette kræver enighed i bestyrelsen.

2 6 Kontingent: Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af gælden. 8 Udelukkelse og eksklusion: 8 stk. A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over ofr bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 8 stk. B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. 8 stk. C I det af 8 stk B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, om med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 9 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

3 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlem mindst 3 måneder, og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Forelæggelse af budget for det kommende år 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, i lige år 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, i ulige år 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, hvert år 10. Valg af revisor og revisorsuppleant, hvert år 11. Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse mv.: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver Udelukkelse og eksklusion, vedtægtsændringer, og klubbens opløsning kvalificeret majoritet jf. 8 stk. C, 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år jf. 9, der kan dog højst sidde 1 medlem under 18 år i bestyrelsen. Alle medlemmerhar stemmeret til generalforsamlingen idet stemmer for medlemmer under 16 år kun kan afgives af deres forældre eller værge. Fraværende medlemmer kan vælges når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den pågældende post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

4 12 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,, når mindst 20% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles bestemte angivne punkter som skal fremgå af begæringen. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelse valg: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger eller foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og kan vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig slev på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, Dette møde skal afholdes senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstitueres med en formand, en kasserer, en sekretær og 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Offentliggørelse af konstitueringen sker hurtigst muligt via opslag på opslagstavler på ridecentret samt i førstkommende klubblad efter generalforsamlingen. 14 Tegningsret: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede. Ved stemmelighed vægter formandens stemme dobbelt. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubbens tegnes af formanden eller kassereren. Ved større økonomiske dispositioner såsom optagelse af lån etc. Kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. 15 Regnskab: Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynes med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status skal forelægge 8 dage inden generalforsamlingen. 16 Revision: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jf. 10 Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

5 17 Vedtægtsændringer: Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Enhver ændring af lovene skal senest 1 måned efter vedtagelse indberettes til DRF til godkendelse. 18 Klubbens opløsning: Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ridesportslige formål i Skanderborg Kommune.

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere