Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009"

Transkript

1 Nordicom A/S CVR. nr Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsrapporten... 7 Ledelsesberetning... 8 Resultatopgørelse Opgørelse af totalindkomst Opgørelse af finansiel stilling Opgørelse af egenkapital Opgørelse af pengestrømme Noter Side 2 af 40

3 Resumé for 1. halvår 2009 Nordicom har i 1. halvår 2009 øget huslejeindtægterne med 8,1 mio. kr. fra 126,0 mio. kr. til 134,1 mio. kr., hvilket i dagens marked må anses for at være tilfredsstillende, og opmuntrende set i relation til selskabets ændrede strategi med fokusering på cash flow ejendomme. Tomgangsprocenten for koncernens færdige investeringsejendomme er steget marginalt med 0,5 % (ekskl. den nyopførte boligejendom på Lindholm) i 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2008, hvilket er forventeligt i dagens marked. Pengestrøm fra driftsaktivitet for 1. halvår 2009 udgør -58,7 mio. kr. (1. halvår 2008: -94,8 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 36,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme vedrørende primær drift er forbedret med 43,4 mio. kr., mens finansielle omkostninger er steget med 8,7 mio. kr. I forhold til 1. kvartal 2009 er pengestrøm fra driftsaktivitet forbedret med 4,4 mio. kr. og den negative pengestrøm vedrører alene selskabets udviklingsaktiviteter samt en enkelt nyopført ejendom. Selskabet har løbende opnået forlængelser på den kortfristede gæld, som forfaldt i 1. halvår 2009, herunder de ca. 1 mia. kr., der forfaldt 30. juni Størstedelen af den kortfristede gæld, som er blevet forlænget, er erstattet af ny kortfristet gæld. Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er fortsat betinget af at koncernen lykkes med flere ejendomssalg i 2009 eller indgår aftaler med koncernens kreditinstitutter om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser på mere fordelagtige vilkår. Den langfristede gældsandel er i første halvår 2009 øget fra 52,4 % til 57,1 %, som følge af, at en større andel af gælden er lagt om fra bankgæld til prioritetsgæld, ligesom enkelte engagementer er forlænget. Selskabet arbejder fortsat målrettet på at få omlagt så meget af den kortfristede gæld som muligt til langfristet gæld i løbet af Markedsforholdene, der ved udgangen af juni 2009 har medført nedskrivning af koncernens færdige investeringsejendomme med 60,6 mio. kr., er fortsat udfordrende. Nordicom vil derfor fortsætte den nuværende strategi med at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer, lejeoptimeringer samt effektivisering af driften, hvorved der dannes grundlag for fremtidige positive værdireguleringer af investeringsejendommenes værdi. Den ændrede strategiplan for Nordicom, hvorefter selskabet fremover i mindre grad vil engagere sig i green field development, samt neddrosle aktiviteterne indenfor områderne lavenergiboliger og parkering, er i løbet af første halvår 2009 gradvist blevet implementeret. Det nye fokus kombineret med de vanskelige vilkår på developermarkedet, herunder vanskelig adgang til finansiering og udtalt mangel på kunder til projekterne, har medført nedskrivninger på en del af projekterne i porteføljen med i alt 133,8 mio. kr. Resultat før skat for 1. halvår 2009 udgør -284,7 mio. kr. (1. halvår 2008: 84,4 mio. kr.). Faldet i indtjeningen skyldes primært negative dagsværdireguleringer samt højere renteudgifter i forhold til samme periode sidste år. Der er fortsat øget indtjening ved udlejning af investeringsejendomme, hvorimod indtjeningen fra udvikling er reduceret væsentligt. Side 3 af 40

4 Selskabet har efter balancedagen solgt 3 ejendomme for samlet 117,7 mio. kr., hvilket har medført et regnskabsmæssigt tab på 6 mio. kr. men vil give en positiv likviditet på 34,5 mio. kr. Det er målsætningen at frasælge yderligere udviklingsprojekter, alternativt lade dem indgå i byttehandler med færdige investeringsejendomme og det er vores forventning, at en eller flere aftaler vil falde på plads i løbet at 2. halvår I juli måned har Nordicom omlagt prioritetsgæld for 800 mio. kr. med ét års rentetilpasning til to og tre års løbetider med henblik på at reducere selskabets renterisiko og drage fordel af mere favorable rentevilkår. Der forventes et resultat for regnskabsåret 2009, før værdireguleringer og skat på mellem -40 og -50 mio. kr., hvilket er i den nedre ende af det tidligere udmeldte interval. Side 4 af 40

5 Selskabsoplysninger Selskab Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Torben Schøn, formand Michael Vad Petersen, næstformand Ole Vagner Per Mellander Søren Pind Direktion Niels Troen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kontakt Henvendelse med spørgsmål eller ønsker om uddybende kommentarer, bedes venligst rettet til administrerende direktør Niels Troen på telefon eller Side 5 af 40

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2009 for Nordicom A/S. Delårsrapporten er reviewet af selskabets revisor og er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009, samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 20. august 2009 Direktion: Niels Troen Bestyrelse: Torben Schøn, formand Michael Vad Petersen, næstformand Ole Vagner Per Mellander Søren Pind Side 6 af 40

7 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsrapporten Til aktionærerne i Nordicom A/S Indledning Vi har udført review af delårsregnskabet for Nordicom A/S for perioden 1. januar juni 2009, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, opgørelse af totalindkomst, opgørelse af egenkapital, opgørelse af finansiel stilling og opgørelse af pengestrømme samt noter. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Vi har ikke foretaget review af sammenligningstallene pr. 30. juni Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et delårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni 2009 i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Supplerende oplysning vedrørende forhold i delårsrapporten Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til ledelsens omtale af den usikkerhed der knytter sig til koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet i ledelsesberetningens afsnit om Balance pr. 30. juni Vores review har ikke påvist forhold der giver os grundlag for at anlægge en anden vurdering end ledelsen. København, den 20. august 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor René H. Christensen statsautoriseret revisor Side 7 af 40

8 Hoved og nøgletal for koncernen Beløb i kr. år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Personale og andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder Afskrivninger Resultat af primær drift Værdireguleringer Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Balance Aktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Side 8 af 40

9 Hoved og nøgletal for koncernen år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Selskabskapital (beløb i t.kr.) Forrentning af egenkapital før skat -26,2 6,6-20,5 4,4-21,7 Forrentning af egenkapital efter skat -19,5 4,9-15,2 3,2-16,9 Børskurs, ultimo Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat Kurs/indre værdi, ultimo 0,3 0,9 0,3 0,9 0,2 Soliditet (%) 15,1 22,1 15,1 22,1 18,5 Side 9 af 40

10 Ledelsesberetning Udvikling i koncernens aktiviteter Nordicom har i 1. halvår 2009 øget huslejeindtægterne med 8,1 mio. kr. fra 126,0 mio. kr. til 134,1 mio. kr., hvilket i dagens marked må anses for at være tilfredsstillende og opmuntrende set i relation til selskabets ændrede strategi med fokusering på cash flow ejendomme. I løbet af 2009 har Nordicom dog oplevet, hvordan den negative samfundsøkonomiske udvikling påvirker lejerne, som i større omfang har vanskeligt ved at betale deres husleje til tiden. Denne udvikling, der følges meget tæt, udgør i dag ikke et stort problem, men kan aflæses på tomgangsprocenten for koncernens færdige investeringsejendomme, som er steget marginalt med 0,5 % (ekskl. den nyopførte boligejendom på Lindholm) i forhold til 1. halvår Salg af projektbeholdninger udgør 4,0 mio. kr. (1. halvår 2008: 195,4 mio. kr.), og vedrører en enkelt lejlighed i Ro s Have, Roskilde samt en mindre ejendom i Helsingør. Salget er reduceret med 191,4 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor solgte lejligheder på Lindholm blev afleveret. Nordicom opnåede i 1. halvår 2009 et bruttoresultat på 93,2 mio. kr. (1. halvår 2008: 109,8 mio. kr.), svarende til en reduktion på16,6 mio. kr. Koncernens kapacitetsomkostninger, der udgør 41,3 mio. kr. (1. halvår 2008: 33,1 mio. kr.), er steget med 8,2 mio. kr. Stigningen skyldes, at der som følge af færre udviklingsaktiviteter i 1. halvår 2009 regnskabsmæssigt er aktiveret 5,9 mio. kr. mindre i omkostninger på udviklingsprojekter end i 1. halvår Herudover er der i 1. halvår 2009 afholdt flere omkostninger til eksterne rådgivere, i forbindelse med omstilling af virksomheden til de ændrede markedsvilkår og gennemførelse af den nye strategiplan. Der er i 1. halvår 2009 foretaget en tilpasning af organisation, således at denne er bedre rustet til gennemførslen af den nye forretningsstrategi. Det har betydet en nettonedgang i antallet af ansatte på 3 personer, samtidig med at der er sket en styrkelse af koncernens udlejningsfunktion og etablering en ny finansfunktion. Den foretagne reduktion i medarbejderstaben vil sammen med den tilpasning, som fandt sted ultimo 2008 få fuld effekt i anden halvdel af 2009, hvorfor de samlede kapacitetsomkostninger for 2009 ikke forventes at overstige Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning på 8,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 21,2 mio. kr.) vedrører to nyopførte domiciler, som er afleveret i 2. kvartal 2009 til henholdsvis Max Bank i Næstved og Trevira Neckelmann i Silkeborg, der forarbejder og indfarver polyestergarner. Regulering til dagsværdi, netto på -93,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 52,7 mio. kr.) udgøres af værdiregulering af selskabets færdige investeringsejendomme på -60,6 mio. kr., værdiregulering af gæld til kreditinstitutter på -11,4 mio. kr. samt værdiregulering af koncernens beholdning af pantebreve på -21,1 mio. kr. Side 10 af 40

11 Ved udgangen af hvert kvartal vurderes de enkelte ejendommes dagsværdi. Værdireguleringer kan fremkomme som følge af ændrede generelle markedsforhold eller konkrete forhold vedrørende de enkelte ejendomme, herunder ændringer af lejen i overensstemmelse med de indgåede lejekontrakter, lejeforhøjelser som følge af forbedringer af de enkelte lejemål eller indgåelse af kontrakter med nye lejere. I 1. halvår 2009 har en væsentlig lejers manglende betaling medført opsigelse af det pågældende lejemål. En efterfølgende genudlejning til nye lejere er sket til et lavere lejeniveau, hvilket med uændret afkastprocent har medført en negativ værdiregulering for den pågældende ejendom på -38,9 mio. kr. Markedsforholdene, der ved udgangen af juni 2009 har medført nedskrivning af koncernens færdige investeringsejendomme med 60,6 mio. kr., er fortsat vanskelige. Nordicom vil derfor fortsætte den nuværende strategi med at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer, lejeoptimeringer samt effektivisering af driften, hvorved der dannes grundlag for fremtidige positive værdireguleringer af investeringsejendommenes værdi. Der arbejdes i øjeblikket på at nedbringe koncernens samlede engagement i udviklingsaktiviteter. Den overordnede målsætning er at frasælge udviklingsprojekter, alternativt lade dem indgå i byttehandler med færdige investeringsejendomme med positivt cash flow. Det er vores forventning, at en eller flere aftaler vil falde på plads i løbet at 2. halvår Som følge af de ændrede markedsvilkår for projektudvikling, samt de ændrede målsætninger for en del af projekterne, er der i 1. halvår foretaget regnskabsmæssige nedskrivninger på 133,8 mio. kr. Nogle projekter vurderedes at have en for lang tidshorisont, med for mange risikoelementer undervejs. Andre projekter er fortsat rentable, men kan pt. ikke gennemføres pga. manglende finansiering. Finansielle poster netto udgør 105,9 mio. kr. (1. halvår 2008: 80,0 mio. kr.), hvilket er en forøgelse på 25,9 mio. kr. Stigningen skyldes låneomkostninger ved omlægning af lån, højere markedsrenter samt en større gæld i forhold til samme periode sidste år. Koncernen har i 1. halvår 2009 endnu ikke fået fuld effekt af det lavere renteniveau initieret af verdens centralbanker. Balance pr. 30. juni 2009 Koncernens langfristede aktiver, der pr. 30. juni 2009 udgør 5.103,5 mio. kr. ( : 5.329,2 mio. kr.), er på niveau med ultimo Der er i 1. halvår 2009 investeret 93,4 mio. kr. på forbedringer og udvikling på eksisterende ejendomme, mens der er solgt ejendomme for samlet 31,6 mio. kr. For resten af året forventes fortsat et netto-salg af investeringsejendomme på det danske marked. Kortfristede aktiver udgør 415,3 mio. kr. ( : 296,1 mio. kr.), og er steget med 119,2 mio. kr. i forhold til ultimo Stigningen skyldes salg af ejendomme efter balancedagen, som er indregnet under aktiver bestemt for salg. Egenkapitalen udgør 832,2 mio. kr. ( : 1.043,2 mio. kr.), svarende til en reduktion på 211,0 mio. kr. Reduktionen skyldes periodens underskud. Side 11 af 40

12 Gæld til kreditinstitutter udgør 4.124,3 mio. kr. ( : 3.945,2 mio. kr.). Pr. 30. juni 2009 udgør den langfristede gæld 2.356,8 mio. kr. svarende til 57,1 % af den samlede gæld ( : 52,4 %). Den langfristede gældsandel er øget i første halvår 2009, som følge af, at en større andel af gælden er lagt om fra bankgæld til prioritetsgæld, ligesom enkelte engagementer er forlænget. Selskabet har løbende opnået forlængelser på den kortfristede gæld, som forfaldt i første halvår 2009, herunder de ca. 1 mia. kr. der forfaldt 30. juni Størstedelen af den kortfristede gæld, som er forlænget, er erstattet af ny kortfristet gæld og selskabet arbejder derfor fortsat målrettet på at få omlagt så meget af den kortfristede gæld som muligt til langfristet gæld i løbet af Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er på nuværende tidspunkt ikke sikret for hele 2009, og ledelsen vurderer fortsat koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet som stram. Selskabet har som nævnt ovenfor opnået forlængelser på den kortfristede gæld og ledelsen har indledt positive forhandlinger med koncernens banker om refinansiering og forbedring af koncernens finansieringsstruktur, men disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er derfor betinget af at koncernen lykkes med flere ejendomssalg i 2009 eller indgår aftaler med koncernens kreditinstitutter om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser på mere fordelagtige vilkår. Ledelsen finder ovenstående forudsætninger for realistiske, hvorfor ledelsen aflægger delårsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Såfremt koncernen ikke realiserer de forventede ejendomssalg eller opnår aftaler om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser vil koncernen ikke kunne fortsætte sin drift uden tilførsel af yderligere likviditet. På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2009 blev det enstemmigt vedtaget, at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 1. april 2014 at kunne forhøje selskabets aktiekapital med op til 150 mio. kr. samt at kunne udstede konvertible obligationer eller andre konvertible gældsbreve for et lånebeløb på op til 150 mio. kr. Bestyrelsen afventer i øjeblikket udfaldet af de igangværende forhandlinger med selskabets kreditinstitutter, inden den tager stilling til en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen. Med henblik på at sikre en høj troværdighed omkring selskabets løbende rapportering op til en eventuel kapitalforhøjelse, har bestyrelsen valgt, at lade selskabets revisor foretage review af delårsrapporten. Pengestrømme for 1. halvår Pengestrøm fra driftsaktivitet for 1. halvår 2009 udgør -58,7mio. kr. (1. halvår 2008: -94,8 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 36,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme vedrørende primær drift er forbedret med 43,4 mio. kr., mens finansielle omkostninger er steget med 8,7 mio. kr. Koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet er i perioden påvirket med -9,1 mio. kr. fra 85 lejligheder på Lindholm, som blev færdigbygget i 4. kvartal Udlejningen forventes tilendebragt inden udgangen af 2009, hvorved projektet bliver likviditetspositivt. Pr. 30. juni 2009 er der underskrevet lejekontrakter på 33 af de 85 lejligheder. I forhold til 1. kvartal 2009 er pengestrøm fra driftsaktivitet forbedret med 4,4 mio. kr., dels som følge af lavere renteomkostninger, dels som følge af aflevering af to nye ejendomme til lejer. Den gennemsnitlige lånerente faldt i 2. Side 12 af 40

13 kvartal 2009, og forventes at forblive på et lavt niveau året ud. Halvårets negative pengestrøm fra driftsaktivitet er derfor ikke retningsgivende for resten af året. Pengestrømme til investeringsaktivitet udgør -61,7 mio. kr. (1. halvår 2008: -348,7 mio. kr.). Investeringerne vedrører primært udviklingsprojekter, herunder opførelsen af nyt domicil for henholdsvis Max Bank og Trevira Neckelmann. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør 167,7 mio. kr. (1. halvår 2008: 198,0 mio. kr.), hvormed der er likvide beholdninger på 123,1 mio. kr. pr. 30. juni halvår Nordicom Ejendom Beløb i mio. kr. Danmark Tyskland Sverige Ejendom i alt Omsætning 105,1 87,7 6,2 4,7 14,3 15,3 125,6 107,7 Bruttoresultat 87,5 70,6 2,9 3,7 11,1 12,3 101,5 86,6 Værdireguleringer -100,2 59,5-4,9 4,5-4,0-105,1 68,0 Resultat af primær drift -32,1 115,1-3,0 7,6 9,3 12,3-25,8 135,0 Samlede aktiver 3.702, ,1 179,4 137,0 333,0 382, , ,3 Huslejeindtægter i Nordicom Ejendom er steget med 17,9 mio. kr. til i alt 125,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Den stigende omsætning er dels en følge af højere lejeindtægter, dels en følge af en øget beholdning af færdige investeringsejendomme. Således udgør den samlede værdi af færdige investeringsejendomme pr. 30. juni ,7 mio. kr. (30. juni 2008: 3.086,6 mio. kr.). Bruttoresultatet i Nordicom Ejendom udgør 101,5 mio. kr. (1. halvår 2008: 86,6 mio. kr.) svarende til en stigning på 14,9 mio. kr. (17,2 %). Resultat af primær drift udgør -25,8 mio. kr., og skyldes negative dagsværdireguleringer i Aktiviteter i Danmark Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Danmark udgør -32,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 115,1 mio. kr.). Faldet skyldes, at værdireguleringer i 1. halvår 2009 udgør -79,4 mio. kr. mod 59,5 mio. kr. sidste år. Selvom tomgangen for kontorlokaler formentlig vil stige i resten af 2009, forventes der ikke en dramatisk effekt på kontorlejepriserne, idet nybyggeriet er bremset kraftigt op. Med hensyn til tomgangen for butiksarealer forventes disse Side 13 af 40

14 stabiliseret på det nuværende lave niveau. I øjeblikket er kontraktforhandlingerne generelt mere langstrakte end tidligere, men udlejningspriserne synes at stabilisere sig på et lidt lavere niveau i forhold til Der er i 1. halvår 2009 solgt følgende 4 ejendomme for 19,4 mio. kr., som har givet et tab i forhold til bogførte værdier på 10,4 mio. kr.: Åkirkebyvej 50, 3700 Rønne Murergade 5, 3000 Helsingør Torvet 1, 3720 Åkirkeby Jernbanegade 8, 3720 Åkirkeby Tre af de pågældende ejendomme er solgt med henblik på at reducere tilstedeværelsen på Bornholm. På længere sigt forventes de resterende ejendomme på Bornholm ligeledes afhændet. Der er ikke købt ejendomme i Danmark i 1. halvår Aktiviteter i Sverige Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Sverige udgør 9,3 mio. kr. (1. halvår 2008: 12,3 mio. kr.). Faldet skyldes, at urealiserede værdireguleringer i 1. halvår 2009 er indregnet med kr. 0 mod 4,0 mio. kr. sidste år. Der er ikke købt eller solgt investeringsejendomme i Sverige i 1. halvår Aktiviteter i Tyskland Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Tyskland udgør -3,0 mio. kr. (1. halvår 2008: 7,6 mio. kr.). Faldet skyldes primært lavere urealiserede værdireguleringer i 1. kvartal 2009 i forhold til sidste år. Der er i 1. halvår 2009 solgt følgende ejendom for 14,9 mio. kr., som har givet et regnskabsmæssigt tab i forhold til bogførte værdier på 1,6 mio. kr.: Apothekenstrasse 5-7, Lüneburg Der er ikke købt investeringsejendomme i Tyskland i 1. halvår Side 14 af 40

15 1. halvår Nordicom Udvikling Beløb i mio. kr. Danmark Tyskland Sverige Udvikling i alt Omsætning 13,8 214,1-2, ,8 216,3 Bruttoresultat -7,4 21,3-1,9 2, ,3 23,3 Værdireguleringer -125,7 21, ,7 21,2 Resultat af primær drift -145,2 30,3-2,0 1, ,2 32,2 Samlede aktiver 1.222, ,6 65,7 78, , ,8 Resultat af primær drift i Nordicom Udvikling udgør -147,2 mio. kr. (1. halvår 2008: 32,2 mio. kr.), svarende til en reduktion på 179,4 mio. kr. Faldet i indtjening skyldes, at der er afleveret færre udviklingsprojekter i første halvår 2009 end i første halvår 2008 samt nedskrivninger af en række udviklingsprojekter som følge af dårlige markedsforhold, manglende finansiering samt implementeringen af den nye strategiplan. I 2. kvartal 2009 er der afsluttet 2 projekter i form af nye domiciler til henholdsvis Max Bank i Næstved og Trevira Neckelmann i Silkeborg. Projekternes værdiskabelse er indregnet i posten Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning på 8,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2009 er der i Danmark 2 igangværende byggeprojekter, henholdsvis opførelsen af et nyt kontor til Nykredit beliggende i Ro s Have i Roskilde samt en ny Føtex beliggende ved Næstved Havn. I Tyskland er der gang i opførelsen af 49 nye udlejningslejligheder i projektet Eidelstedter Brook. Den ændrede strategiplan for Nordicom, hvorefter selskabet fremover i mindre grad vil engagere sig i green field development samt neddrosle aktiviteterne indenfor områderne lavenergiboliger og parkering, er i løbet af første halvår 2009 gradvist blevet implementeret. De meget vanskelige vilkår på developermarkedet, med vanskelig adgang til finansiering og udtalt mangel på brugere/kunder, har medført nedskrivninger på en del af projekterne i porteføljen med i alt 133,8 mio. kr. Nordicom har over en periode investeret i flere grundstykker med henblik på at opføre lavenergiboliger. Markedet for nye boliger er imidlertid meget dårligt, og der arbejdes nu i stedet på at sælge grundstykkerne, og derved frigøre likviditet til andre formål. Grundet markedssituationen lader det sig dog ikke gøre til bogførte priser, og som følge heraf, er der foretaget en nedskrivning af visse af grundstykkerne. Nordicom har tillige investeret i flere grundarealer og bygninger i de gamle erhvervsområder i og omkring Næstved Havn. Grundlaget for engagementet var de muligheder, som den nye lokalplan åbnede op for, idet disse områder blev udlagt til at være en ny del af bymidten med attraktive muligheder for kontorbyggeri og detailhandel. Nordicom udarbejdede en masterplan, som bl.a. omfattede opførelsen af et nyt domicil på m² til Max Bank samt et ny Føtex Side 15 af 40

16 varehus på m². Max Banks domicil blev afleveret ved udgangen af 1. halvår 2009, og byggeriet af varehuset er nu igangsat og forventes afleveret i april Som følge af markedssituationen er flere af de oprindelige projekter sat i bero. Det samlede omfang af projektet i Næstved er reduceret, og en del af de tidligere afholdte omkostninger til køb af ejendomme, nedrivning, arkitektydelser m.m. er nedskrevet. De resterende udviklingsprojekter i Næstved omfatter muligheder for bl.a. et biografprojekt på Toldbodgade 14, udnyttelse af byggeret på ca m² på Femøvej 3, ombygning af ældre større erhvervsejendom på Blegdammen 7-13 til butikker og restauranter, renovering af eksisterende kontorhus på Omøvej 2-26, samt ombygning af bevaringsværdig erhvervsbebyggelse på Vordingborgvej til butikker. I Tåstrup har Nordicom i 1. halvår 2009 revurderet et planlagt udviklingsprojekt med henblik på at opføre et butikscenter i tilknytning til Tåstrup Stationscenter og konkluderet, at det ikke er rentabelt at gennemføre projektet under de nuværende markedsforhold. Det er derfor aftalt med Tåstrup kommune, at de af selskabet deponerede midler tilbagebetales. Selskabets tre grunde på henholdsvis Amager Strandvej, Sluseholmen og Enghave Brygge er indregnet til samme nedskrevne værdi på ca. 800 mio. kr. som pr. 31. december Beløbet svarer fortsat til gennemsnitligt kr. pr. forventet byggeretskvadratmeter. Forventninger til fremtiden Den aktuelle økonomiske situation i samfundet i almindelighed og specifikt på ejendomsmarkedet betyder, at det fortsat er vanskeligt at forudse, hvordan udviklingen bliver resten af året. De væsentligste parametre af betydning for årets resultat, udover dagsværdireguleringer, udgøres af selskabets lejeindtægter, de hertil hørende driftsomkostninger, selskabets administrative omkostninger, samt de finansielle omkostninger. På baggrund af det realiserede resultat i 1. halvår 2009, baseres forventningerne til resultat før skat og værdireguleringer på følgende forudsætninger: - fornyelserne af selskabets låneaftaler, som forventes at være tilendebragt i september måned, på mere konkurrencedygtige vilkår end de nuværende - de foretagne personalemæssige reduktioner, som får fuld effekt i 2. halvår at der ikke sker en forværring af tomgangen i porteføljen af driftsejendomme i 2. halvår Med udgangspunkt i disse forudsætninger, forventes der fortsat et resultat for regnskabsåret 2009, før værdireguleringer og skat, på mellem -40 og -50 mio. kr., hvilket er i den lave ende af det tidligere udmeldte interval. Side 16 af 40

17 Usikkerhed ved indregning og måling Investeringsejendomme måles til dagsværdi, som beregnes på basis af ejendommens normal indtjening, som i videst muligt omfang er baseret på historisk realiserede driftsresultater for hver enkelt ejendom, korrigeret for forventede ændringer i det nærmeste driftsår. Ejendommenes dagsværdi opgøres herefter ved kapitalisering af driftsafkastet med et afkastkrav, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom. Afkastkravene baseres på såvel samfundsmæssige forhold som individuelle forhold for den enkelte ejendom. De anvendte værdiansættelsesprincipper er de samme som er anvendt i årsrapporten for 2008 og der vil i lighed med sidste år blive indhentet eksterne vurderinger for de væsentligste ejendomme ultimo 2009 med henblik på at underbygge værdierne. De anvendte afkastkrav har væsentlig betydning for Nordicoms resultat og egenkapital. Følsomheden ved ændringer i afkastkravet betyder, at en ændring i afkastprocenten på 0,25 procentpoint vil ændre investeringsejendommenes markedsværdi med ca. 150 mio. kr. Begivenheder efter balancedagen Nordicom har efter balancedagen solgt følgende ejendomme: Rantzausgade 22-24, København N (boligejendom) Københavnsvej 45-47, Roskilde (igangværende udviklingsprojekt ved Ros Have med opførelse af domicil for Nykredit) Grapengiesserstrasse 2, Lüneburg (butiksejendom) Ejendommene er solgt for samlet 117,7 mio. kr., har medført et regnskabsmæssigt tab på 6 mio. kr. og vil give en positiv likviditet på 34,5 mio. kr. efter færdiggørelse af igangværende byggeri og indfrielse af gæld i ejendommene. I juli måned har Nordicom omlagt prioritetsgæld for 800 mio. kr. med nuværende et-årig rentetilpasning til ca. 600 mio. kr. med to-årig rentetilpasning (gennemsnitlig rente på 2,4 % ekskl. bidrag), og ca. 200 mio. kr. med tre-årig rentetilpasning (gennemsnitlig rente på 2,7 % ekskl. bidrag). Omlægning er foretaget med henblik på at reducere selskabets renterisiko og drage fordel af det nuværende lave renteniveau. Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af denne delårsrapport herudover ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. Side 17 af 40

18 Resultatopgørelse år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Note Beløb i kr Huslejeindtægter Salgsummer, projektbeholdninger og handelsejendomme Renteindtægter, pante-/gældsbreve og kautioner Driftsomkostninger investeringsejendomme Driftsomkostninger, projektbeholdninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Afskrivninger Resultat før værdireguleringer Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning Regulering til dagsværdi, netto Nedskrivning af investeringsejendomme under udv Realiserede avancer ved salg af investeringsejd Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie -71,37 20,42-55,79 13,51 7 Udvandet resultat pr. aktie -71,37 20,33-55,79 13,46 Side 18 af 40

19 Opgørelse af totalindkomst år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Note Beløb i kr Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Fordeling af periodens totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Side 19 af 40

20 Opgørelse af finansiel stilling Note Beløb i kr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software Materielle aktiver 9 Domicilejendomme Færdige investeringsejendomme Investeringsejendomme under udvikling Inventar og driftsmidler Finansielle aktiver Kapitalandele i ass. virk. og joint ventures Udskudte skatteaktiver Tilgodehavender hos ass. virk.og joint ventures Tilgodehavender Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Projektbeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Tilgodehavender hos ass. virk. og joint ventures Periodeafgrænsningsposter Pante- og gældsbreve Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 20 af 40

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2009... 3 Selskabsoplysninger...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Nordicom A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 (perioden 1. januar til 31. marts 2008) Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Resumé for første kvartal 2008... 3 Selskabsoplysninger... 4

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2011

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2011 25. AUGUST 2011 1. HALVÅR 2011 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2011 (perioden 1. januar til 30. juni 2011) Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 3. kvartal 2010

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 3. kvartal 2010 18. NOVEMBER 2010 3. KVARTAL 2010 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 3. kvartal 2010 (perioden 1. januar til 30. september 2010) Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Resumé for 1.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 8/2016 31. august 2016 Delårsrapport, 2. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008

Nordicom A/S. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 (perioden 1. januar til 30. juni 2008) Side 1 af 48 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2008... 3 Selskabsoplysninger... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 25/2017 29. august 2017 Delårsrapport, 2. kvartal 2017 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 10/2016 28. oktober 2016 Delårsrapport, 3. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere