Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009"

Transkript

1 Nordicom A/S CVR. nr Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsrapporten... 7 Ledelsesberetning... 8 Resultatopgørelse Opgørelse af totalindkomst Opgørelse af finansiel stilling Opgørelse af egenkapital Opgørelse af pengestrømme Noter Side 2 af 40

3 Resumé for 1. halvår 2009 Nordicom har i 1. halvår 2009 øget huslejeindtægterne med 8,1 mio. kr. fra 126,0 mio. kr. til 134,1 mio. kr., hvilket i dagens marked må anses for at være tilfredsstillende, og opmuntrende set i relation til selskabets ændrede strategi med fokusering på cash flow ejendomme. Tomgangsprocenten for koncernens færdige investeringsejendomme er steget marginalt med 0,5 % (ekskl. den nyopførte boligejendom på Lindholm) i 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2008, hvilket er forventeligt i dagens marked. Pengestrøm fra driftsaktivitet for 1. halvår 2009 udgør -58,7 mio. kr. (1. halvår 2008: -94,8 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 36,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme vedrørende primær drift er forbedret med 43,4 mio. kr., mens finansielle omkostninger er steget med 8,7 mio. kr. I forhold til 1. kvartal 2009 er pengestrøm fra driftsaktivitet forbedret med 4,4 mio. kr. og den negative pengestrøm vedrører alene selskabets udviklingsaktiviteter samt en enkelt nyopført ejendom. Selskabet har løbende opnået forlængelser på den kortfristede gæld, som forfaldt i 1. halvår 2009, herunder de ca. 1 mia. kr., der forfaldt 30. juni Størstedelen af den kortfristede gæld, som er blevet forlænget, er erstattet af ny kortfristet gæld. Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er fortsat betinget af at koncernen lykkes med flere ejendomssalg i 2009 eller indgår aftaler med koncernens kreditinstitutter om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser på mere fordelagtige vilkår. Den langfristede gældsandel er i første halvår 2009 øget fra 52,4 % til 57,1 %, som følge af, at en større andel af gælden er lagt om fra bankgæld til prioritetsgæld, ligesom enkelte engagementer er forlænget. Selskabet arbejder fortsat målrettet på at få omlagt så meget af den kortfristede gæld som muligt til langfristet gæld i løbet af Markedsforholdene, der ved udgangen af juni 2009 har medført nedskrivning af koncernens færdige investeringsejendomme med 60,6 mio. kr., er fortsat udfordrende. Nordicom vil derfor fortsætte den nuværende strategi med at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer, lejeoptimeringer samt effektivisering af driften, hvorved der dannes grundlag for fremtidige positive værdireguleringer af investeringsejendommenes værdi. Den ændrede strategiplan for Nordicom, hvorefter selskabet fremover i mindre grad vil engagere sig i green field development, samt neddrosle aktiviteterne indenfor områderne lavenergiboliger og parkering, er i løbet af første halvår 2009 gradvist blevet implementeret. Det nye fokus kombineret med de vanskelige vilkår på developermarkedet, herunder vanskelig adgang til finansiering og udtalt mangel på kunder til projekterne, har medført nedskrivninger på en del af projekterne i porteføljen med i alt 133,8 mio. kr. Resultat før skat for 1. halvår 2009 udgør -284,7 mio. kr. (1. halvår 2008: 84,4 mio. kr.). Faldet i indtjeningen skyldes primært negative dagsværdireguleringer samt højere renteudgifter i forhold til samme periode sidste år. Der er fortsat øget indtjening ved udlejning af investeringsejendomme, hvorimod indtjeningen fra udvikling er reduceret væsentligt. Side 3 af 40

4 Selskabet har efter balancedagen solgt 3 ejendomme for samlet 117,7 mio. kr., hvilket har medført et regnskabsmæssigt tab på 6 mio. kr. men vil give en positiv likviditet på 34,5 mio. kr. Det er målsætningen at frasælge yderligere udviklingsprojekter, alternativt lade dem indgå i byttehandler med færdige investeringsejendomme og det er vores forventning, at en eller flere aftaler vil falde på plads i løbet at 2. halvår I juli måned har Nordicom omlagt prioritetsgæld for 800 mio. kr. med ét års rentetilpasning til to og tre års løbetider med henblik på at reducere selskabets renterisiko og drage fordel af mere favorable rentevilkår. Der forventes et resultat for regnskabsåret 2009, før værdireguleringer og skat på mellem -40 og -50 mio. kr., hvilket er i den nedre ende af det tidligere udmeldte interval. Side 4 af 40

5 Selskabsoplysninger Selskab Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Torben Schøn, formand Michael Vad Petersen, næstformand Ole Vagner Per Mellander Søren Pind Direktion Niels Troen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kontakt Henvendelse med spørgsmål eller ønsker om uddybende kommentarer, bedes venligst rettet til administrerende direktør Niels Troen på telefon eller Side 5 af 40

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2009 for Nordicom A/S. Delårsrapporten er reviewet af selskabets revisor og er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009, samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 20. august 2009 Direktion: Niels Troen Bestyrelse: Torben Schøn, formand Michael Vad Petersen, næstformand Ole Vagner Per Mellander Søren Pind Side 6 af 40

7 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsrapporten Til aktionærerne i Nordicom A/S Indledning Vi har udført review af delårsregnskabet for Nordicom A/S for perioden 1. januar juni 2009, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, opgørelse af totalindkomst, opgørelse af egenkapital, opgørelse af finansiel stilling og opgørelse af pengestrømme samt noter. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Vi har ikke foretaget review af sammenligningstallene pr. 30. juni Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et delårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni 2009 i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Supplerende oplysning vedrørende forhold i delårsrapporten Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til ledelsens omtale af den usikkerhed der knytter sig til koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet i ledelsesberetningens afsnit om Balance pr. 30. juni Vores review har ikke påvist forhold der giver os grundlag for at anlægge en anden vurdering end ledelsen. København, den 20. august 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor René H. Christensen statsautoriseret revisor Side 7 af 40

8 Hoved og nøgletal for koncernen Beløb i kr. år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Personale og andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder Afskrivninger Resultat af primær drift Værdireguleringer Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Balance Aktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Side 8 af 40

9 Hoved og nøgletal for koncernen år til dato år til dato 2. kvt 2. kvt Hele året Selskabskapital (beløb i t.kr.) Forrentning af egenkapital før skat -26,2 6,6-20,5 4,4-21,7 Forrentning af egenkapital efter skat -19,5 4,9-15,2 3,2-16,9 Børskurs, ultimo Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat Kurs/indre værdi, ultimo 0,3 0,9 0,3 0,9 0,2 Soliditet (%) 15,1 22,1 15,1 22,1 18,5 Side 9 af 40

10 Ledelsesberetning Udvikling i koncernens aktiviteter Nordicom har i 1. halvår 2009 øget huslejeindtægterne med 8,1 mio. kr. fra 126,0 mio. kr. til 134,1 mio. kr., hvilket i dagens marked må anses for at være tilfredsstillende og opmuntrende set i relation til selskabets ændrede strategi med fokusering på cash flow ejendomme. I løbet af 2009 har Nordicom dog oplevet, hvordan den negative samfundsøkonomiske udvikling påvirker lejerne, som i større omfang har vanskeligt ved at betale deres husleje til tiden. Denne udvikling, der følges meget tæt, udgør i dag ikke et stort problem, men kan aflæses på tomgangsprocenten for koncernens færdige investeringsejendomme, som er steget marginalt med 0,5 % (ekskl. den nyopførte boligejendom på Lindholm) i forhold til 1. halvår Salg af projektbeholdninger udgør 4,0 mio. kr. (1. halvår 2008: 195,4 mio. kr.), og vedrører en enkelt lejlighed i Ro s Have, Roskilde samt en mindre ejendom i Helsingør. Salget er reduceret med 191,4 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor solgte lejligheder på Lindholm blev afleveret. Nordicom opnåede i 1. halvår 2009 et bruttoresultat på 93,2 mio. kr. (1. halvår 2008: 109,8 mio. kr.), svarende til en reduktion på16,6 mio. kr. Koncernens kapacitetsomkostninger, der udgør 41,3 mio. kr. (1. halvår 2008: 33,1 mio. kr.), er steget med 8,2 mio. kr. Stigningen skyldes, at der som følge af færre udviklingsaktiviteter i 1. halvår 2009 regnskabsmæssigt er aktiveret 5,9 mio. kr. mindre i omkostninger på udviklingsprojekter end i 1. halvår Herudover er der i 1. halvår 2009 afholdt flere omkostninger til eksterne rådgivere, i forbindelse med omstilling af virksomheden til de ændrede markedsvilkår og gennemførelse af den nye strategiplan. Der er i 1. halvår 2009 foretaget en tilpasning af organisation, således at denne er bedre rustet til gennemførslen af den nye forretningsstrategi. Det har betydet en nettonedgang i antallet af ansatte på 3 personer, samtidig med at der er sket en styrkelse af koncernens udlejningsfunktion og etablering en ny finansfunktion. Den foretagne reduktion i medarbejderstaben vil sammen med den tilpasning, som fandt sted ultimo 2008 få fuld effekt i anden halvdel af 2009, hvorfor de samlede kapacitetsomkostninger for 2009 ikke forventes at overstige Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning på 8,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 21,2 mio. kr.) vedrører to nyopførte domiciler, som er afleveret i 2. kvartal 2009 til henholdsvis Max Bank i Næstved og Trevira Neckelmann i Silkeborg, der forarbejder og indfarver polyestergarner. Regulering til dagsværdi, netto på -93,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 52,7 mio. kr.) udgøres af værdiregulering af selskabets færdige investeringsejendomme på -60,6 mio. kr., værdiregulering af gæld til kreditinstitutter på -11,4 mio. kr. samt værdiregulering af koncernens beholdning af pantebreve på -21,1 mio. kr. Side 10 af 40

11 Ved udgangen af hvert kvartal vurderes de enkelte ejendommes dagsværdi. Værdireguleringer kan fremkomme som følge af ændrede generelle markedsforhold eller konkrete forhold vedrørende de enkelte ejendomme, herunder ændringer af lejen i overensstemmelse med de indgåede lejekontrakter, lejeforhøjelser som følge af forbedringer af de enkelte lejemål eller indgåelse af kontrakter med nye lejere. I 1. halvår 2009 har en væsentlig lejers manglende betaling medført opsigelse af det pågældende lejemål. En efterfølgende genudlejning til nye lejere er sket til et lavere lejeniveau, hvilket med uændret afkastprocent har medført en negativ værdiregulering for den pågældende ejendom på -38,9 mio. kr. Markedsforholdene, der ved udgangen af juni 2009 har medført nedskrivning af koncernens færdige investeringsejendomme med 60,6 mio. kr., er fortsat vanskelige. Nordicom vil derfor fortsætte den nuværende strategi med at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer, lejeoptimeringer samt effektivisering af driften, hvorved der dannes grundlag for fremtidige positive værdireguleringer af investeringsejendommenes værdi. Der arbejdes i øjeblikket på at nedbringe koncernens samlede engagement i udviklingsaktiviteter. Den overordnede målsætning er at frasælge udviklingsprojekter, alternativt lade dem indgå i byttehandler med færdige investeringsejendomme med positivt cash flow. Det er vores forventning, at en eller flere aftaler vil falde på plads i løbet at 2. halvår Som følge af de ændrede markedsvilkår for projektudvikling, samt de ændrede målsætninger for en del af projekterne, er der i 1. halvår foretaget regnskabsmæssige nedskrivninger på 133,8 mio. kr. Nogle projekter vurderedes at have en for lang tidshorisont, med for mange risikoelementer undervejs. Andre projekter er fortsat rentable, men kan pt. ikke gennemføres pga. manglende finansiering. Finansielle poster netto udgør 105,9 mio. kr. (1. halvår 2008: 80,0 mio. kr.), hvilket er en forøgelse på 25,9 mio. kr. Stigningen skyldes låneomkostninger ved omlægning af lån, højere markedsrenter samt en større gæld i forhold til samme periode sidste år. Koncernen har i 1. halvår 2009 endnu ikke fået fuld effekt af det lavere renteniveau initieret af verdens centralbanker. Balance pr. 30. juni 2009 Koncernens langfristede aktiver, der pr. 30. juni 2009 udgør 5.103,5 mio. kr. ( : 5.329,2 mio. kr.), er på niveau med ultimo Der er i 1. halvår 2009 investeret 93,4 mio. kr. på forbedringer og udvikling på eksisterende ejendomme, mens der er solgt ejendomme for samlet 31,6 mio. kr. For resten af året forventes fortsat et netto-salg af investeringsejendomme på det danske marked. Kortfristede aktiver udgør 415,3 mio. kr. ( : 296,1 mio. kr.), og er steget med 119,2 mio. kr. i forhold til ultimo Stigningen skyldes salg af ejendomme efter balancedagen, som er indregnet under aktiver bestemt for salg. Egenkapitalen udgør 832,2 mio. kr. ( : 1.043,2 mio. kr.), svarende til en reduktion på 211,0 mio. kr. Reduktionen skyldes periodens underskud. Side 11 af 40

12 Gæld til kreditinstitutter udgør 4.124,3 mio. kr. ( : 3.945,2 mio. kr.). Pr. 30. juni 2009 udgør den langfristede gæld 2.356,8 mio. kr. svarende til 57,1 % af den samlede gæld ( : 52,4 %). Den langfristede gældsandel er øget i første halvår 2009, som følge af, at en større andel af gælden er lagt om fra bankgæld til prioritetsgæld, ligesom enkelte engagementer er forlænget. Selskabet har løbende opnået forlængelser på den kortfristede gæld, som forfaldt i første halvår 2009, herunder de ca. 1 mia. kr. der forfaldt 30. juni Størstedelen af den kortfristede gæld, som er forlænget, er erstattet af ny kortfristet gæld og selskabet arbejder derfor fortsat målrettet på at få omlagt så meget af den kortfristede gæld som muligt til langfristet gæld i løbet af Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er på nuværende tidspunkt ikke sikret for hele 2009, og ledelsen vurderer fortsat koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet som stram. Selskabet har som nævnt ovenfor opnået forlængelser på den kortfristede gæld og ledelsen har indledt positive forhandlinger med koncernens banker om refinansiering og forbedring af koncernens finansieringsstruktur, men disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet. Koncernens kapitalberedskab og driftslikviditet er derfor betinget af at koncernen lykkes med flere ejendomssalg i 2009 eller indgår aftaler med koncernens kreditinstitutter om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser på mere fordelagtige vilkår. Ledelsen finder ovenstående forudsætninger for realistiske, hvorfor ledelsen aflægger delårsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Såfremt koncernen ikke realiserer de forventede ejendomssalg eller opnår aftaler om refinansiering af koncernens kortfristede gældsforpligtelser vil koncernen ikke kunne fortsætte sin drift uden tilførsel af yderligere likviditet. På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2009 blev det enstemmigt vedtaget, at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 1. april 2014 at kunne forhøje selskabets aktiekapital med op til 150 mio. kr. samt at kunne udstede konvertible obligationer eller andre konvertible gældsbreve for et lånebeløb på op til 150 mio. kr. Bestyrelsen afventer i øjeblikket udfaldet af de igangværende forhandlinger med selskabets kreditinstitutter, inden den tager stilling til en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen. Med henblik på at sikre en høj troværdighed omkring selskabets løbende rapportering op til en eventuel kapitalforhøjelse, har bestyrelsen valgt, at lade selskabets revisor foretage review af delårsrapporten. Pengestrømme for 1. halvår Pengestrøm fra driftsaktivitet for 1. halvår 2009 udgør -58,7mio. kr. (1. halvår 2008: -94,8 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 36,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme vedrørende primær drift er forbedret med 43,4 mio. kr., mens finansielle omkostninger er steget med 8,7 mio. kr. Koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet er i perioden påvirket med -9,1 mio. kr. fra 85 lejligheder på Lindholm, som blev færdigbygget i 4. kvartal Udlejningen forventes tilendebragt inden udgangen af 2009, hvorved projektet bliver likviditetspositivt. Pr. 30. juni 2009 er der underskrevet lejekontrakter på 33 af de 85 lejligheder. I forhold til 1. kvartal 2009 er pengestrøm fra driftsaktivitet forbedret med 4,4 mio. kr., dels som følge af lavere renteomkostninger, dels som følge af aflevering af to nye ejendomme til lejer. Den gennemsnitlige lånerente faldt i 2. Side 12 af 40

13 kvartal 2009, og forventes at forblive på et lavt niveau året ud. Halvårets negative pengestrøm fra driftsaktivitet er derfor ikke retningsgivende for resten af året. Pengestrømme til investeringsaktivitet udgør -61,7 mio. kr. (1. halvår 2008: -348,7 mio. kr.). Investeringerne vedrører primært udviklingsprojekter, herunder opførelsen af nyt domicil for henholdsvis Max Bank og Trevira Neckelmann. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør 167,7 mio. kr. (1. halvår 2008: 198,0 mio. kr.), hvormed der er likvide beholdninger på 123,1 mio. kr. pr. 30. juni halvår Nordicom Ejendom Beløb i mio. kr. Danmark Tyskland Sverige Ejendom i alt Omsætning 105,1 87,7 6,2 4,7 14,3 15,3 125,6 107,7 Bruttoresultat 87,5 70,6 2,9 3,7 11,1 12,3 101,5 86,6 Værdireguleringer -100,2 59,5-4,9 4,5-4,0-105,1 68,0 Resultat af primær drift -32,1 115,1-3,0 7,6 9,3 12,3-25,8 135,0 Samlede aktiver 3.702, ,1 179,4 137,0 333,0 382, , ,3 Huslejeindtægter i Nordicom Ejendom er steget med 17,9 mio. kr. til i alt 125,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Den stigende omsætning er dels en følge af højere lejeindtægter, dels en følge af en øget beholdning af færdige investeringsejendomme. Således udgør den samlede værdi af færdige investeringsejendomme pr. 30. juni ,7 mio. kr. (30. juni 2008: 3.086,6 mio. kr.). Bruttoresultatet i Nordicom Ejendom udgør 101,5 mio. kr. (1. halvår 2008: 86,6 mio. kr.) svarende til en stigning på 14,9 mio. kr. (17,2 %). Resultat af primær drift udgør -25,8 mio. kr., og skyldes negative dagsværdireguleringer i Aktiviteter i Danmark Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Danmark udgør -32,1 mio. kr. (1. halvår 2008: 115,1 mio. kr.). Faldet skyldes, at værdireguleringer i 1. halvår 2009 udgør -79,4 mio. kr. mod 59,5 mio. kr. sidste år. Selvom tomgangen for kontorlokaler formentlig vil stige i resten af 2009, forventes der ikke en dramatisk effekt på kontorlejepriserne, idet nybyggeriet er bremset kraftigt op. Med hensyn til tomgangen for butiksarealer forventes disse Side 13 af 40

14 stabiliseret på det nuværende lave niveau. I øjeblikket er kontraktforhandlingerne generelt mere langstrakte end tidligere, men udlejningspriserne synes at stabilisere sig på et lidt lavere niveau i forhold til Der er i 1. halvår 2009 solgt følgende 4 ejendomme for 19,4 mio. kr., som har givet et tab i forhold til bogførte værdier på 10,4 mio. kr.: Åkirkebyvej 50, 3700 Rønne Murergade 5, 3000 Helsingør Torvet 1, 3720 Åkirkeby Jernbanegade 8, 3720 Åkirkeby Tre af de pågældende ejendomme er solgt med henblik på at reducere tilstedeværelsen på Bornholm. På længere sigt forventes de resterende ejendomme på Bornholm ligeledes afhændet. Der er ikke købt ejendomme i Danmark i 1. halvår Aktiviteter i Sverige Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Sverige udgør 9,3 mio. kr. (1. halvår 2008: 12,3 mio. kr.). Faldet skyldes, at urealiserede værdireguleringer i 1. halvår 2009 er indregnet med kr. 0 mod 4,0 mio. kr. sidste år. Der er ikke købt eller solgt investeringsejendomme i Sverige i 1. halvår Aktiviteter i Tyskland Periodens resultat af primær drift på ejendomme i Tyskland udgør -3,0 mio. kr. (1. halvår 2008: 7,6 mio. kr.). Faldet skyldes primært lavere urealiserede værdireguleringer i 1. kvartal 2009 i forhold til sidste år. Der er i 1. halvår 2009 solgt følgende ejendom for 14,9 mio. kr., som har givet et regnskabsmæssigt tab i forhold til bogførte værdier på 1,6 mio. kr.: Apothekenstrasse 5-7, Lüneburg Der er ikke købt investeringsejendomme i Tyskland i 1. halvår Side 14 af 40

15 1. halvår Nordicom Udvikling Beløb i mio. kr. Danmark Tyskland Sverige Udvikling i alt Omsætning 13,8 214,1-2, ,8 216,3 Bruttoresultat -7,4 21,3-1,9 2, ,3 23,3 Værdireguleringer -125,7 21, ,7 21,2 Resultat af primær drift -145,2 30,3-2,0 1, ,2 32,2 Samlede aktiver 1.222, ,6 65,7 78, , ,8 Resultat af primær drift i Nordicom Udvikling udgør -147,2 mio. kr. (1. halvår 2008: 32,2 mio. kr.), svarende til en reduktion på 179,4 mio. kr. Faldet i indtjening skyldes, at der er afleveret færre udviklingsprojekter i første halvår 2009 end i første halvår 2008 samt nedskrivninger af en række udviklingsprojekter som følge af dårlige markedsforhold, manglende finansiering samt implementeringen af den nye strategiplan. I 2. kvartal 2009 er der afsluttet 2 projekter i form af nye domiciler til henholdsvis Max Bank i Næstved og Trevira Neckelmann i Silkeborg. Projekternes værdiskabelse er indregnet i posten Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning på 8,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2009 er der i Danmark 2 igangværende byggeprojekter, henholdsvis opførelsen af et nyt kontor til Nykredit beliggende i Ro s Have i Roskilde samt en ny Føtex beliggende ved Næstved Havn. I Tyskland er der gang i opførelsen af 49 nye udlejningslejligheder i projektet Eidelstedter Brook. Den ændrede strategiplan for Nordicom, hvorefter selskabet fremover i mindre grad vil engagere sig i green field development samt neddrosle aktiviteterne indenfor områderne lavenergiboliger og parkering, er i løbet af første halvår 2009 gradvist blevet implementeret. De meget vanskelige vilkår på developermarkedet, med vanskelig adgang til finansiering og udtalt mangel på brugere/kunder, har medført nedskrivninger på en del af projekterne i porteføljen med i alt 133,8 mio. kr. Nordicom har over en periode investeret i flere grundstykker med henblik på at opføre lavenergiboliger. Markedet for nye boliger er imidlertid meget dårligt, og der arbejdes nu i stedet på at sælge grundstykkerne, og derved frigøre likviditet til andre formål. Grundet markedssituationen lader det sig dog ikke gøre til bogførte priser, og som følge heraf, er der foretaget en nedskrivning af visse af grundstykkerne. Nordicom har tillige investeret i flere grundarealer og bygninger i de gamle erhvervsområder i og omkring Næstved Havn. Grundlaget for engagementet var de muligheder, som den nye lokalplan åbnede op for, idet disse områder blev udlagt til at være en ny del af bymidten med attraktive muligheder for kontorbyggeri og detailhandel. Nordicom udarbejdede en masterplan, som bl.a. omfattede opførelsen af et nyt domicil på m² til Max Bank samt et ny Føtex Side 15 af 40

16 varehus på m². Max Banks domicil blev afleveret ved udgangen af 1. halvår 2009, og byggeriet af varehuset er nu igangsat og forventes afleveret i april Som følge af markedssituationen er flere af de oprindelige projekter sat i bero. Det samlede omfang af projektet i Næstved er reduceret, og en del af de tidligere afholdte omkostninger til køb af ejendomme, nedrivning, arkitektydelser m.m. er nedskrevet. De resterende udviklingsprojekter i Næstved omfatter muligheder for bl.a. et biografprojekt på Toldbodgade 14, udnyttelse af byggeret på ca m² på Femøvej 3, ombygning af ældre større erhvervsejendom på Blegdammen 7-13 til butikker og restauranter, renovering af eksisterende kontorhus på Omøvej 2-26, samt ombygning af bevaringsværdig erhvervsbebyggelse på Vordingborgvej til butikker. I Tåstrup har Nordicom i 1. halvår 2009 revurderet et planlagt udviklingsprojekt med henblik på at opføre et butikscenter i tilknytning til Tåstrup Stationscenter og konkluderet, at det ikke er rentabelt at gennemføre projektet under de nuværende markedsforhold. Det er derfor aftalt med Tåstrup kommune, at de af selskabet deponerede midler tilbagebetales. Selskabets tre grunde på henholdsvis Amager Strandvej, Sluseholmen og Enghave Brygge er indregnet til samme nedskrevne værdi på ca. 800 mio. kr. som pr. 31. december Beløbet svarer fortsat til gennemsnitligt kr. pr. forventet byggeretskvadratmeter. Forventninger til fremtiden Den aktuelle økonomiske situation i samfundet i almindelighed og specifikt på ejendomsmarkedet betyder, at det fortsat er vanskeligt at forudse, hvordan udviklingen bliver resten af året. De væsentligste parametre af betydning for årets resultat, udover dagsværdireguleringer, udgøres af selskabets lejeindtægter, de hertil hørende driftsomkostninger, selskabets administrative omkostninger, samt de finansielle omkostninger. På baggrund af det realiserede resultat i 1. halvår 2009, baseres forventningerne til resultat før skat og værdireguleringer på følgende forudsætninger: - fornyelserne af selskabets låneaftaler, som forventes at være tilendebragt i september måned, på mere konkurrencedygtige vilkår end de nuværende - de foretagne personalemæssige reduktioner, som får fuld effekt i 2. halvår at der ikke sker en forværring af tomgangen i porteføljen af driftsejendomme i 2. halvår Med udgangspunkt i disse forudsætninger, forventes der fortsat et resultat for regnskabsåret 2009, før værdireguleringer og skat, på mellem -40 og -50 mio. kr., hvilket er i den lave ende af det tidligere udmeldte interval. Side 16 af 40

17 Usikkerhed ved indregning og måling Investeringsejendomme måles til dagsværdi, som beregnes på basis af ejendommens normal indtjening, som i videst muligt omfang er baseret på historisk realiserede driftsresultater for hver enkelt ejendom, korrigeret for forventede ændringer i det nærmeste driftsår. Ejendommenes dagsværdi opgøres herefter ved kapitalisering af driftsafkastet med et afkastkrav, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom. Afkastkravene baseres på såvel samfundsmæssige forhold som individuelle forhold for den enkelte ejendom. De anvendte værdiansættelsesprincipper er de samme som er anvendt i årsrapporten for 2008 og der vil i lighed med sidste år blive indhentet eksterne vurderinger for de væsentligste ejendomme ultimo 2009 med henblik på at underbygge værdierne. De anvendte afkastkrav har væsentlig betydning for Nordicoms resultat og egenkapital. Følsomheden ved ændringer i afkastkravet betyder, at en ændring i afkastprocenten på 0,25 procentpoint vil ændre investeringsejendommenes markedsværdi med ca. 150 mio. kr. Begivenheder efter balancedagen Nordicom har efter balancedagen solgt følgende ejendomme: Rantzausgade 22-24, København N (boligejendom) Københavnsvej 45-47, Roskilde (igangværende udviklingsprojekt ved Ros Have med opførelse af domicil for Nykredit) Grapengiesserstrasse 2, Lüneburg (butiksejendom) Ejendommene er solgt for samlet 117,7 mio. kr., har medført et regnskabsmæssigt tab på 6 mio. kr. og vil give en positiv likviditet på 34,5 mio. kr. efter færdiggørelse af igangværende byggeri og indfrielse af gæld i ejendommene. I juli måned har Nordicom omlagt prioritetsgæld for 800 mio. kr. med nuværende et-årig rentetilpasning til ca. 600 mio. kr. med to-årig rentetilpasning (gennemsnitlig rente på 2,4 % ekskl. bidrag), og ca. 200 mio. kr. med tre-årig rentetilpasning (gennemsnitlig rente på 2,7 % ekskl. bidrag). Omlægning er foretaget med henblik på at reducere selskabets renterisiko og drage fordel af det nuværende lave renteniveau. Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af denne delårsrapport herudover ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. Side 17 af 40

18 Resultatopgørelse år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Note Beløb i kr Huslejeindtægter Salgsummer, projektbeholdninger og handelsejendomme Renteindtægter, pante-/gældsbreve og kautioner Driftsomkostninger investeringsejendomme Driftsomkostninger, projektbeholdninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Afskrivninger Resultat før værdireguleringer Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning Regulering til dagsværdi, netto Nedskrivning af investeringsejendomme under udv Realiserede avancer ved salg af investeringsejd Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie -71,37 20,42-55,79 13,51 7 Udvandet resultat pr. aktie -71,37 20,33-55,79 13,46 Side 18 af 40

19 Opgørelse af totalindkomst år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Note Beløb i kr Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Fordeling af periodens totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Side 19 af 40

20 Opgørelse af finansiel stilling Note Beløb i kr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software Materielle aktiver 9 Domicilejendomme Færdige investeringsejendomme Investeringsejendomme under udvikling Inventar og driftsmidler Finansielle aktiver Kapitalandele i ass. virk. og joint ventures Udskudte skatteaktiver Tilgodehavender hos ass. virk.og joint ventures Tilgodehavender Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Projektbeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Tilgodehavender hos ass. virk. og joint ventures Periodeafgrænsningsposter Pante- og gældsbreve Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 20 af 40

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere