Accept af nyt badested på Refshaleøen -Badezone Søndre Refshalebassin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accept af nyt badested på Refshaleøen -Badezone Søndre Refshalebassin."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen, Fritid KBH Att. Mira Kirk Hedemann, 16. april 2018 Sagsnr Dokumentnr Accept af nyt badested på Refshaleøen -Badezone Søndre Refshalebassin. Kultur- og Fritidsforvaltningen (herefter KFF) har anmodet Vand og VVM, badevandsmyndigheden i Københavns Kommune, om at vurdere vandkvalitet mv., i forbindelse med ønsket om at etablere en badezone i Søndre Refshalebassin. Lovgrundlag Badevandet er i Danmark reguleret via badevandsbekendtgørelsen nr.917 af , som er en implementering af EU s badevandsdirektiv, nr. 76/160/EØF af 15. februar 2006 Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM, er myndighed på badevandsområdet og er ansvarlig for badevandskvalitet. Redegørelse og vurdering Vand og VVM har, som myndighed, hørt både interne og eksterne interessenter om planer for oprettelse af badezonen. Der indkom 7 høringssvar, hvoraf 5 af dem var positivt stemt overfor badezonen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bemærkede, at de ville skulle give en tilladelse til anlæg og det sidste høringssvar var fra en intern part, der påpegede, at kommunen ikke må renholde private arealer. Grundejer er blevet informeret om dette forhold og har accepteret. KFF, der anlægger zonen har læst alle høringssvar. Vand og VVM har vurderet lokalitetens vandkvalitet. Der er ingen kloakoverløb i nærheden af den kommende badezone, og alle de indledende vandprøver, der er udtaget i bassinet, har vist at bakterieindholdet var lavt. Vandkvaliteten vurderes således god nok til oprettelse af et badested. Havnesedimentet under badestedet er forurenet med tungmetaller. Men i og med, at der er 6-8 meter dybt, vurderes det uproblematisk. KFF kan overveje at opsætte skilt der fraråder dykning til bund. KFF har fået dispensation fra lokalplan nr. 209 og lokalplantillæg 1 Refshaleøen til etablering af badezonen. Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 Ligeledes har grund- og kajejer, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, givet tilladelse til etablering af badezonen frem til 31. december Grundejer har ligeså accepteret at stå for renholdelse af arealet rundt om badezonen samt af de offentlige toiletter. Badevandsmyndigheden i Københavns Kommune, Vand og VVM, accepterer således opførslen af et badested i Søndre Refshalebassin, under følgende forudsætninger: Forudsætninger: KFF skal skilte og varsle som lovgivningen foreskriver. Det skal fremgå at badning er tilladt indenfor det afmærkede område Det skal fremgå at badning sker på eget ansvar Badegæsterne må ikke komme i kontakt med sedimentet. Der er krav om gratis offentlig adgang hele året rundt KFF er ansvarlig for affaldsfjernelse indenfor badezoneanlægget. KFF er ansvarlig for vedligehold og den fysiske badesikkerhed. Der skal etableres et varslingsskilt som kan lyse/advare ved dårlig badevandskvalitet. Der skal være adgang til et offentligt toilet De øvrige tilladelser er indhentet, før badezonen åbnes Vand og VVM har udelukkende taget stilling til vandkvaliteten på lokaliteten og det administrative. Det er således KFF s ansvar at sikkerheden på badestedet er i orden, og at der er sikker adgang til vandet mv., for at kunne gennemføre projektet. Vand og VVM sørger for at få oprettet badestedet i EU, at få det nye badested ind i badevandsmodellen og den tilhørende badevands app, at udarbejde en badevandsprofil og få taget de lovmæssige vandprøver mv. Tilladelser fra andre myndigheder Vand og VVM har med denne accept udelukkende taget stilling til det administrative og badevandskvaliteten. Der er således ikke taget stilling til øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, fx fra By og Havn, Politiet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen m.fl. Beskrivelse af projektet Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Fritid KBH, søger om godkendelse af nyt badested på Refshaleøen i Søndre Refshalebassin, matr Side 2 af 13

3 Fig. 1 Oversigtskort der viser badezonens omtrentlige placering på Refshaleøen, markeret med rødt for flere informationer, se bilag 2. Badezonen i Søndre Refshalebassin er offentligt åbent for badning året rundt på eget ansvar. Zonen etableres efter forudgående aftale med grund- og kajkantejer Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (se bilag 3). Kultur- og Fritidsforvaltningen står for planlægning, udførelse og udgifter til anlæg af badezonen. Drift sker i henhold til indgået aftale, se nedenfor under affald og toilet (samt bilag 3). Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for vedligehold af materiel. Størrelse og placering Badezonen placeres i det sydøstlige hjørne i Søndre Refshalebassin (se fig. 1). Badezonen består af to bassiner og en ponton. På den lange led er badezonen 58 meter lang og på den korte led er badezonen 20 meter lang. Badezonen er 8 meter bred på både den korte og lange led. Udformning og dele Badezonen består af følgende dele: To bassiner på henholdsvis 8x50 meter og 8x12 meter. Det store bassin går langs med den sydlige side i Søndre Refshalebassin, mens det lille bassin går langs bundlinjen i Søndre Refshalebassin. En flydeponton på 8x8 meter med gelænder på udvendig side og retningslinje rundt ved kanten. Der er to stiger til nedgang i vandet placeret på to af siderne i pontonen. En landgangsbro på ca. 6 x 1,2 meter med gelænder på hver side. Side 3 af 13

4 Badezonen omkranses/afgrænses af gule flyderør med gule vodkugler/gul afmærkning. Gule markeringsbøjer med kryds på toppen, minimum 1 meter høje. Disse placeres i zonens to yderhjørner og to imellem disse (4 i alt), således er der er maksimum 25 meter mellem hver bøje. Badezone og ponton forankres på bolværket. Forankring med fire punkter på havbund med kæder (to for ponton og to for yderste bassinhjørner). Alle 4 markeringsbøjer forankres ligeledes med kæder. Forankring på bunden sker med betonklodser. Skiltning ift. brug og sikkerhed samt elektronisk varslingsskilt ift. vandkvalitet. Sikkerhed og vandkvalitet Badezonen anvendes på eget ansvar, og uden opsyn af livreddere. Der opsættes skilt med teksten Badning tilladt indenfor det afmærkede område. Badning sker på eget ansvar,, jf. kravsspecifikation for badezoner. Dertil fremgår navn, logo på Københavns Kommune samt kontaktinformation på den ansvarlige for badezonen på skiltet. Ved landgangsbroen opsættes en stander med tavle til elektronisk varsling af forurenet badevand. Der opsættes en redningspost på pontonen ved badezonen som overholder afstandskravet på 50 meter fra ethvert punkt i badezonen. På bolværket opsættes redningslinier i hele badezonens længde og i en afstand på 50 cm over daglig vande. Redningslinen er minimum 20 mm tykkelse vejr- og vandbestandigt materiale (ikke kæder). Endvidere opsættes redningsstiger i orange neonfarver jf. By & Havns kravsspecifikation for indretning af badezoner. Badezonen afmærkes med gule markeringsbøjer med en indbyrdes afstand på ikke over 25 meter. Affaldshåndtering Kultur- og Fritidsforvaltningen opsætter affaldsspand på pontonen i badezonen og drifter denne. Refshaleøens Ejendomsselskab A/S er ansvarlig for affaldshåndtering på landarealet som følge af, at de er private grundejere (se bilag 3). Toiletforhold Badende gæster henvises til offentlige toiletter beliggende på Refshalevej 191. Disse toiletter driftes af Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (se bilag 3). Selve etableringen Badezonen forventes etableret, således at den kan ibrugtages i juni Side 4 af 13

5 Der aftales en placering for arbejdsplads (nær kajen) med Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Vandarealleje Der indgås en vederlagsfri aftale om arealleje mellem By & Havn og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Øvrige forhold Udformning og anvendelse af badezonen sker i henhold til Havnereglement for Københavns Havn 1. juli 2016 og By & Havns Kravspecifikation for indretning af badezoner. Såfremt der afviges fra specifikationen, sker dette efter aftale med By & Havn. Med venlig hilsen Louise Andersen Biolog Vand og VVM /KS: Eva Baunegaard Hemmersam Kopi af accepten er sendt til orientering til følgende: By og Havn, Københavns Politi, Embedslægen, Miljøstyrelsen, Badevandsvagterne i Københavns Kommune Sundhedsstyrelsen, HOFOR, BIOFOS, Byens Drift, Søren Ærendal Mikkelsen (Partnerskaber), Ole Suadicani (Driftsviden) Byens Anvendelse, Lærke Mark (Byliv) Byens Udvikling, Lars Anker, Bertha Lysgaard (Byplan Indre), Peter Juul Nielsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, Accepten annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune: Bilagsoversigt: BILAG 1 Projektbeskrivelse fra KFF BILAG 2 Oversigtskort over badezone BILAG 3 Accept fra kaj- og grundejer BILAG 4 Dispensation fra lokalplanen Side 5 af 13

6 BILAG 1 Projektbeskrivelse fra KFF Side 6 af 13

7 Side 7 af 13

8 Side 8 af 13

9 BILAG 2 Oversigtskort over badezone Side 9 af 13

10 BILAG 3 Accept fra Kaj- og Grundejer Side 10 af 13

11 Side 11 af 13

12 BILAG 4 Dispensation fra lokalplanen Side 12 af 13

13 Side 13 af 13

Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej København K Att. Bo Petersen, Sagsnr.

Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej København K Att. Bo Petersen, Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen City Beach Club ApS Halvandet Refshalevej 325 1432 København K Att. Bo Petersen, bwp@halvandet.dk 18-03-2016 Sagsnr. 2016-0049963

Læs mere

Vedr. Nyt badested på Kalvebod Bølge Badezone Bølgen.

Vedr. Nyt badested på Kalvebod Bølge Badezone Bølgen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 29. marts 2019 Vedr. Nyt badested på Kalvebod Bølge Badezone Bølgen. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFF, ønsker at oprette et badested/en

Læs mere

Tilladelse til etablering af lette anlæg i forbindelse med en badezone ved Kalvebod Bølge i Københavns Havn anlægget er ikke VVM-pligtigt

Tilladelse til etablering af lette anlæg i forbindelse med en badezone ved Kalvebod Bølge i Københavns Havn anlægget er ikke VVM-pligtigt Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Mira Kirk Hedemann Gyldenløvesgade 15 1600 København V Sendt pr. mail til hy3c@kk.dk Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800

Læs mere

Kravspecifikation for indretning af Badezoner

Kravspecifikation for indretning af Badezoner Kravspecifikation for indretning af Indenfor Københavns Havns søområde samt vilkår for aftale om råderet over en del af søområdet. Udstrækningen af Københavns Havns søområde fremgår af kort, som kan findes

Læs mere

Tilladelse til etablering af badezone ved Islands Brygge 20 udfor Halfdansgade, matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter, Københavns Havn

Tilladelse til etablering af badezone ved Islands Brygge 20 udfor Halfdansgade, matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter, Københavns Havn Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv Att. Jesper Sejerø Hansen Njalsgade 13 2300 København S Fremsendes kun elektronisk til: PEVANG@kff.kk.dk; BG3C@tmf.kk.dk med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse andre former for projekter i forbindelse med en

Læs mere

Badevandsprofil for Østre og Vestre Søbad i Almind Sø

Badevandsprofil for Østre og Vestre Søbad i Almind Sø Badevandsprofil for Østre og Vestre Søbad i Almind Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr.

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337 2930 Klampenborg Sendes pr. mail til rr@urbanrigger.com og bn@urbanrigger.com Midlertidig tilladelse

Læs mere

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr.

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NPV A/S Masnedøgade 28 2100 København Ø Att: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til sideflytning af forurenet sediment i

Læs mere

Badevandsprofil Aborg Strand N

Badevandsprofil Aborg Strand N Badevandsprofil Aborg Strand N Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil Feddet

Badevandsprofil Feddet Badevandsprofil Feddet Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Yderby lyng Hyldebo Strandvej

Badevandsprofil Yderby lyng Hyldebo Strandvej Badevandsprofil Yderby lyng Hyldebo Strandvej Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Uge Fiskesø

Badevandsprofil Uge Fiskesø Badevandsprofil Uge Fiskesø Version 2o15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil Løgismose Skov

Badevandsprofil Løgismose Skov Badevandsprofil Løgismose Skov Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Mariendal

Badevandsprofil Mariendal Badevandsprofil Mariendal Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Løgismose Skov

Badevandsprofil Løgismose Skov Badevandsprofil Løgismose Skov Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Tilladelse til etablering af flydende aktivitetshus i Københavns

Tilladelse til etablering af flydende aktivitetshus i Københavns UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Nordre Toldbod 7 1259 København K Sendt pr. mail til JHM@byoghavn.dk og mha@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk

Læs mere

Badevandsprofil Sandager Næs S

Badevandsprofil Sandager Næs S Badevandsprofil Sandager Næs S Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Stranden v. Lynghusvej

Badevandsprofil Stranden v. Lynghusvej Badevandsprofil Stranden v. Lynghusvej Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil Klintsø Stranden

Badevandsprofil Klintsø Stranden Badevandsprofil Klintsø Stranden Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Tilladelse til placering af ponton med gangbro i Margretheholm

Tilladelse til placering af ponton med gangbro i Margretheholm FØNIKS A/S Refshalevej 3202 b 1432 København K Danmark Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS6020103-00140 Dato:31-01-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Badevandsprofil Helnæs Fiskerhuse

Badevandsprofil Helnæs Fiskerhuse Badevandsprofil Helnæs Fiskerhuse Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3A. Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3A. Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018 henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Carlsgade forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018 Bilag 3A Høringssvar Besvarelser indkommet

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3B. Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 3B. Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018 henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Lybækgade forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 Offentlig høringsperiode fra den 22. marts til den 19. april 2018 Bilag 3B Høringssvar Besvarelser indkommet

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udviklingsselskabet CØ P/S c/o Nordkranen A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att. Henriette Guldager Pedersen hgp@nordkranen.dk

Læs mere

Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ

Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske,

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil Strandlyvej

Badevandsprofil Strandlyvej Badevandsprofil Strandlyvej Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Martin Rask Nielsen B/K BOLVÆRKET CHR.HAVN Prinsessegade 4B 1422 København K

Martin Rask Nielsen  B/K BOLVÆRKET CHR.HAVN Prinsessegade 4B 1422 København K Martin Rask Nielsen martin@raskn.dk formand@bkbolvaerket.dk B/K BOLVÆRKET CHR.HAVN Prinsessegade 4B 1422 København K Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk

Læs mere

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil Veddinge Strand

Badevandsprofil Veddinge Strand Badevandsprofil Veddinge Strand Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ

Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ Badevandsprofil Helnæs Sommerland NØ Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske,

Læs mere

Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand

Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen.

Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Niels E. Bjerrum, MB Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen. 4. oktober 2017 Sagsnr.

Læs mere

Badevandsprofil Telegrafvejen

Badevandsprofil Telegrafvejen Badevandsprofil Telegrafvejen Klassifikation 2018 - Udmærket Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Unnerød Huse

Badevandsprofil Unnerød Huse Badevandsprofil Unnerød Huse Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Høve Off. Strand

Badevandsprofil Høve Off. Strand Badevandsprofil Høve Off. Strand Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Klassifikation 2018 - Udmærket Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Telegrafvejen

Badevandsprofil Telegrafvejen Badevandsprofil Telegrafvejen Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil for: Mariendal

Badevandsprofil for: Mariendal Badevandsprofil for: Mariendal Ansvarlig myndighed: Assens Kommune Miljø og Natur Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf: 64 74 75 11 (man.-ons.: kl. 10.00-15.00, tor.: kl. 10.00-17.00, fre.: kl. 10.00-13.00)

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

Badevandsprofil Nordstrandsvej

Badevandsprofil Nordstrandsvej Badevandsprofil Nordstrandsvej Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Tilladelse til etablering af gangbro over Søndre Refshalebassin i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af gangbro over Søndre Refshalebassin i Københavns Havn Refshaleøens Ejendomsselskab Refshalevej 151 1432 København K Sendt elektronisk til: ks@refshaleoen.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 bts@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Badevandsprofil Hønsinge Lyng

Badevandsprofil Hønsinge Lyng Badevandsprofil Hønsinge Lyng Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Aa Å N

Badevandsprofil Aa Å N Badevandsprofil Aa Å N Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng

Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Badevandsprofil Gudmindrup Lyng Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø

Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Badevandsprofil for Ludvigslyst og Laven i Julsø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil Vraget

Badevandsprofil Vraget Badevandsprofil Vraget Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat Danmark

Læs mere

Badevandsprofil Strandlyvej

Badevandsprofil Strandlyvej Badevandsprofil Strandlyvej Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket Kraftværksvej 37 2300 København S Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til 180.000 m3,

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til ophør af monitering i terrænnære fyldboringer omkring metrobyggepladsen ved Øster Søgade

Afgørelse om tilladelse til ophør af monitering i terrænnære fyldboringer omkring metrobyggepladsen ved Øster Søgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Relevante underentreprenører Afgørelse om tilladelse til ophør af monitering i terrænnære fyldboringer omkring

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Færgehavnen Strand

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Færgehavnen Strand Teknik og Miljø 2018 Badevandsprofil Færgehavnen Strand Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. DKBW 1631 Stationsnavn Færgehavnen DKBW navn Færgehavnen Hydrologisk reference M UTM X 633850 UTM

Læs mere

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg.

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NPV A/S Jægersborg Allé 1A DK - 2920 Charlottenlund Att.: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment

Læs mere

Tilladelse til etablering af træbrygge i Tømmergraven i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af træbrygge i Tømmergraven i Københavns Havn SKANSKA A/S Att. Marie Bauerová Havneholmen 29, 5 1561 København V Sendt elektronisk til: marie.bauerova@skanska.dk og OresundArkiv@skanska.dk Tilladelse til etablering af træbrygge i Tømmergraven i Københavns

Læs mere

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr. 1086 Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 KØBENHAVN S Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering

Læs mere

Badevandsprofil Skanse Tværvej

Badevandsprofil Skanse Tværvej Badevandsprofil Skanse Tværvej Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Restaurant Kattegat

Badevandsprofil Restaurant Kattegat Badevandsprofil Restaurant Kattegat Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Blegstræde hagen

Badevandsprofil Blegstræde hagen Badevandsprofil Blegstræde hagen Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD

BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD BADEVANDSPROFIL M5 GEDSER SYD GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station

Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Klassifikation 2018 - Udmærket Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 19. marts 2019 Bilag 3 - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til oprensning af regnvandsbassin Københavns Kommune meddeler

Læs mere

Badevandsprofil Loddenhøj

Badevandsprofil Loddenhøj Badevandsprofil Loddenhøj Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 4 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Vesterlyng, nord Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil Løjt Feriecenter

Badevandsprofil Løjt Feriecenter Badevandsprofil Løjt Feriecenter Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD

BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD BADEVANDSPROFIL L9 HESNÆS HAVN, SYD GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde

Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Badevandsprofil Østervang Sjællands Odde Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til genanvendelse af nedknust byggeaffald til kørevej på Njalsgade 101, 2300 København S

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til genanvendelse af nedknust byggeaffald til kørevej på Njalsgade 101, 2300 København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Dansk Miljørådgivning A/S Karolinevej 17 4200 Slagelse Att.: Jesper Arffmann 12-09-2017 Sagsnr. 2017-0279941 Dokumentnr. 2017-0279941-1

Læs mere

Badevandsprofil Unnerød Huse

Badevandsprofil Unnerød Huse Badevandsprofil Unnerød Huse Klassifikation 2018 - Udmærket Odsherred Kommune Center for Miljø og Natur Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Sandskaer

Badevandsprofil Sandskaer Badevandsprofil Sandskaer Version 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Züblin A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0202353 Dokumentnr.

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M4 GEDSER NORD

BADEVANDSPROFIL M4 GEDSER NORD BADEVANDSPROFIL M4 GEDSER NORD GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN

BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN BADEVANDSPROFIL S6 OREBY HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil Strandhuse

Badevandsprofil Strandhuse Badevandsprofil Strandhuse Klassifikation 2018 - GOD Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Unnerød Huse

Badevandsprofil Unnerød Huse Badevandsprofil Unnerød Huse Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Klassifikation 2018 God Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil. Marts 2011 Revideret april Bjerge Os Brovejen. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.:

Badevandsprofil. Marts 2011 Revideret april Bjerge Os Brovejen. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Badevandsprofil - Bjerge Os Brovejen Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW

Læs mere

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Middelgrundsfonden c/o Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Att. Jesper Nybo Andersen, nybo@orbicon.dk Tilladelse til

Læs mere

Badevandsprofil Nordstrandsvej

Badevandsprofil Nordstrandsvej Badevandsprofil Nordstrandsvej Klassifikation 2016 - Udmærket Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen

Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Badevandsprofil Yderby lyng Strandvejen Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at lægge husbåd Arno

Læs mere

Badevandsprofil Burvænget

Badevandsprofil Burvænget Badevandsprofil Burvænget Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat Danmark

Læs mere

Badevandsprofil Egenæsvej

Badevandsprofil Egenæsvej Badevandsprofil Egenæsvej Klassifikation - God Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat Danmark

Læs mere