Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15237/17 ADD 1 NOTE fra: til: ENER 487 ENV 1016 CLIMA 336 COMPET 841 CONSOM 384 FISC 322 CODEC 1970 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Komm. dok. nr.: 15135/1/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1 Vedr.: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) bilag I Generel indstilling Vedlagt følger til delegationerne formandskabets reviderede forslag til bilag I til udkastet til forordning, som er ændret i lyset af drøftelserne i Energigruppen og de modtagne skriftlige bemærkninger. Tilføjelser i den første revision (dok /17 ADD 1) i forhold til Kommissionens forslag er angivet med fede typer. Ny tekst tilføjet efter den første revision er angivet med fede typer og understregning. Alle udeladelser er angivet med [ ] (udgået tekst) /17 ADD 1 dr/top/mta 1 DGE 2B DA

2 BILAG BILAG I [ ] REGIONALE [ ] SIKKERHEDSKOORDINATORERS OPGAVER 1 Koordineret kapacitetsberegning 1.1 De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer foretager den koordinerede beregning af overførselskapacitet. [ ] Den koordinerede kapacitetsberegning foretages [ ] for [ ] day-ahead- og intradaytidsrammerne [ ]. 1.2a Den koordinerede kapacitetsberegning foretages på grundlag af de metoder, der er udviklet i henhold til artikel 21, 26, 29 og 30 i [Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger]. 1.3 Den koordinerede kapacitetsberegning foretages på grundlag af en fælles [ ] netmodel i overensstemmelse med punkt 3 [ ]. 1.4 Den koordinerede kapacitetsberegning skal sikre en effektiv håndtering af kapacitetsbegrænsninger i overensstemmelse med de principper for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der er fastsat i denne forordning. 2 Koordineret sikkerhedsanalyse 2.1 De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer foretager den koordinerede sikkerhedsanalyse, der har til formål at sørge for sikker systemdrift /17 ADD 1 dr/top/mta 2

3 2.2 Sikkerhedsanalysen foretages for alle tidsrammer for driftsplanlægning mellem yearahead- og intraday-tidsrammerne ved hjælp af fælles [ ] netmodeller. 2.2a Den koordinerede sikkerhedsanalyse foretages på grundlag af de metoder, der er udviklet i henhold til artikel 75 og 76 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer. 2.3 De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer deler resultaterne af den koordinerede sikkerhedsanalyse med i det mindste systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører. 2.4 Når en regional [ ] sikkerhedskoordinator som følge af den koordinerede sikkerhedsanalyse opdager en mulig begrænsning, træffer denne afhjælpende foranstaltninger, der maksimerer effektiviteten, herunder den økonomiske effektivitet. 3 Indførelse af fælles [ ] netmodeller 3.1 De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer etablerer effektive processer for indførelse af en fælles [ ] netmodel for hver tidsramme for driftsplanlægning mellem year-ahead- og intraday-tidsrammerne. 3.2 Transmissionssystemoperatører udpeger en regional [ ] sikkerhedskoordinator, der skal opbygge de fælles [ ] EU-netmodeller [ ]. 3.2a De fælles netmodeller udarbejdes efter de metoder, der er udviklet i henhold til artikel 67, 70 og 79 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer og i henhold til artikel 28 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger /17 ADD 1 dr/top/mta 3

4 3.3 De fælles [ ] netmodeller skal indeholde relevante data med henblik på effektiv driftsplanlægning og kapacitetsberegning inden for alle tidsrammer for driftsplanlægning mellem year-ahead- og intraday-tidsrammerne. 3.4 De fælles [ ] netmodeller stilles til rådighed for alle regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer, transmissionssystemoperatører, ENTSO for elektricitet og agenturet efter anmodning herom. 4 Støtte til overensstemmelsesvurdering af transmissionssystemoperatørers forsvarsplaner og genoprettelsesplaner 4.1a De regionale sikkerhedskoordinatorer støtter systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører i forbindelse med udførelsen af overensstemmelsesvurderingen af transmissionssystemoperatørernes forsvarsplaner og genoprettelsesplaner i henhold til procedurerne i artikel 6 i [Kommissionens forordning xxxx/xxxx om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse]. 4.1 Alle transmissionssystemoperatører skal nå til enighed om en tærskel, over hvilken virkningen af en eller flere transmissionssystemoperatørers foranstaltninger i nød-, blackout- eller genoprettelsestilstand betragtes som væsentlig for andre transmissionssystemoperatører, der er forbundet synkront eller ikkesynkront. [ ] 4.3 Som led i støtten til transmissionssystemoperatørerne skal den regionale [ ] sikkerhedskoordinator: a) identificere potentielle uoverensstemmelser b) foreslå afhjælpende foranstaltninger /17 ADD 1 dr/top/mta 4

5 4.4 Transmissionssystemoperatørerne vurderer og tager hensyn til de foreslåede afhjælpende foranstaltninger. 5 (tidligere punkt 9) Regionale vurderinger af systemtilstrækkelighed [ ] for weekahead til day-ahead og udarbejdelse af risikoreducerende foranstaltninger 5.1 (tidligere punkt 9.1) De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer foretager regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week-ahead til [ ] day-ahead i overensstemmelse med procedurerne i artikel 81 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer og på grundlag af den metode, der er udviklet i henhold til artikel 8 i [forordningen om risikoberedskab]. 5.2 (tidligere punkt 9.2) De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer foretager de kortsigtede regionale tilstrækkelighedsvurderinger på grundlag af oplysningerne fra systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører med henblik på at opdage situationer, hvor der forventes manglende tilstrækkelighed i et af kontrolområderne eller på regionalt plan. De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer tager hensyn til eventuel områdeoverskridende udveksling og eventuelle driftsmæssige sikkerhedsgrænser inden for alle relevante tidsrammer for driftsplanlægning. 5.3 (tidligere punkt 9.3) I forbindelse med udførelsen af en regional [ ] vurdering af systemtilstrækkelighed koordinerer den enkelte regionale [ ] sikkerhedskoordinator med andre regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer for at: a) kontrollere de underliggende forudsætninger og prognoser b) opdage eventuelle situationer med tværregional mangel på tilstrækkelighed. 5.4 (tidligere punkt 9.4) Den enkelte regionale [ ] sikkerhedskoordinator forelægger resultaterne af de regionale vurderinger af produktionstilstrækkelighed sammen med de foranstaltninger, som denne foreslår for at reducere risiciene for manglende tilstrækkelighed, for systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører og for andre regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer /17 ADD 1 dr/top/mta 5

6 6 (tidligere punkt 10) Regional koordinering af planlægning af afbrydelser 6.1 (tidligere punkt 10.1) Den enkelte regionale [ ] sikkerhedskoordinator foretager regional koordinering af afbrydelser i overensstemmelse med procedurerne i artikel 80 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer for at overvåge status for tilgængelighed af de relevante anlæg og koordinere sine planer for tilgængelighed for at sikre transmissionssystemets driftssikkerhed og samtidig maksimere kapaciteten af samkøringslinjerne og/eller de transmissionssystemer, der er af betydning for områdeoverskridende strømme. 6.2 (tidligere punkt 10.2) Den enkelte regionale [ ] sikkerhedskoordinator fører en enkelt liste over systemdriftsområdets relevante netelementer, produktionsmoduler og forbrugsanlæg og stiller den til rådighed i ENTSO for elektricitets datamiljø for driftsplanlægning. 6.3 (tidligere punkt 10.3) Den enkelte regionale [ ] sikkerhedskoordinator udfører følgende aktiviteter vedrørende koordinering af afbrydelser i systemdriftsområdet: a) vurdere overensstemmelsen af planlægningen af afbrydelser ved hjælp af alle transmissionssystemoperatørernes year-ahead-planer for tilgængelighed b) forelægge systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører en liste over konstaterede uoverensstemmelser med hensyn til planlægningen og de løsninger, som denne foreslår for at løse uoverensstemmelserne. 7 (tidligere punkt 12) Uddannelse og certificering af personale, der arbejder for regionale sikkerhedskoordinatorer 7.1 (tidligere punkt 12.1) De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer udarbejder og gennemfører uddannelses- og certificeringsprogrammer med fokus på regional systemdrift for personale, der arbejder for regionale sikkerhedskoordinatorer [ ] /17 ADD 1 dr/top/mta 6

7 7.2 (tidligere punkt 12.2) Uddannelsesprogrammerne skal omfatte alle relevante komponenter i systemdrift, hvor den regionale sikkerhedskoordinator udfører opgaver, herunder regionale krisesituationer. 8 (tidligere punkt 5) Støtte til koordinering og optimering af regional genoprettelse [ ] 8.2 (tidligere punkt 5.2) Den enkelte relevante regionale [ ] sikkerhedskoordinator [ ] støtter de transmissionssystemoperatører, der er udpeget som [ ] frekvensansvarlige og gensynkroniseringsansvarlige i henhold til artikel 29 og 33 i Kommissionens forordning xxxx/xxxx om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, for at forbedre produktiviteten og effektiviteten af systemgenoprettelse. Systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører definerer den regionale sikkerhedskoordinators rolle i forbindelse med støtte til koordinering og optimering af regional genoprettelse. 8.3 (tidligere sidste punktum i punkt 5.2) Transmissionssystemoperatører [ ] kan [ ] anmode om bistand fra regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer, hvis deres system er i blackouteller genoprettelsestilstand. 8.4 De regionale sikkerhedskoordinatorer skal være udstyret med systemer til tilsynsmæssig kontrol og dataindsamling i næsten realtid med en observerbarhed, som er defineret ved anvendelse af den tærskel, der er fastsat i overensstemmelse med punkt (tidligere punkt 6) Analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen 9.1 (tidligere punkt 6.1) De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer [ ] udarbejder en rapport om enhver hændelse over den tærskel, der er fastsat i overensstemmelse med punkt 4.1. Systemdriftsområdets regulerende myndigheder og agenturet kan efter anmodning deltage i undersøgelsen. Rapporten skal indeholde henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser i fremtiden /17 ADD 1 dr/top/mta 7

8 9.2 (tidligere punkt 6.2) Rapporten [ ] offentliggøres. Agenturet kan udstede henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser i fremtiden. 10 Beregning af den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i kapacitetsmekanismer 10.1 De regionale sikkerhedskoordinatorer støtter transmissionssystemoperatører i forbindelse med beregning af den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i kapacitetsmekanismer, idet der tages højde for den forventede tilgængelighed af samkøringslinjer og det sandsynlige sammenfald af systemstress mellem det system, hvori mekanismen anvendes, og det system, hvori den udenlandske kapacitet er beliggende Beregningen foretages efter metoden i artikel 21, stk. 10, litra a), i denne forordning De regionale sikkerhedskoordinatorer foretager en beregning for hver budområdegrænse, der er dækket af systemdriftsområdet. 11 Udarbejdelse af sæsonbetingede prognoser 11.1 Hvis ENTSO for elektricitet delegerer denne funktion i henhold til artikel 9 i [forordningen om risikoberedskab), udarbejder de regionale sikkerhedskoordinatorer regionale sæsonbetingede prognoser for produktionens tilstrækkelighed De sæsonbetingede prognoser udarbejdes på grundlag af den metode, der er udviklet i henhold til artikel 8 i [forordningen om risikoberedskab]. 12 (tidligere punkt 11) Optimering af indbyrdes kompensationsordninger mellem transmissionssystemoperatører 15237/17 ADD 1 dr/top/mta 8

9 12.1 (tidligere punkt 11.1) Systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører kan i fællesskab beslutte at modtage støtte fra den regionale sikkerhedskoordinator [ ] i forbindelse med forvaltningen af de finansielle strømme vedrørende indbyrdes afregninger mellem transmissionssystemoperatører, som involverer mere end to transmissionssystemoperatører, f.eks. omkostninger ved intern specialregulering, flaskehalsindtægter, utilsigtede afvigelser eller reserveanskaffelsesomkostninger. 13 Kortlægning af regionale krisesituationer og forberedelse af risikoreducerende scenarier ved gennemgang af de risikoberedskabsplaner, der er udarbejdet i medlemsstaterne 13.1 Hvis ENTSO for elektricitet delegerer denne funktion, kortlægger de regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer regionale krisesituationer i overensstemmelse med kriterierne i artikel 6, stk. 1, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862]. Regionale krisesituationer kortlægges efter metoden i artikel 5 i [forordningen om risikoberedskab] De regionale [ ] sikkerhedskoordinatorer støtter de kompetente myndigheder i hvert systemdriftsområde i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af [ ] den årlige krisesimulering [ ] i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862]. Risikoreducerende scenarier forberedes i overensstemmelse med processen i artikel 12 i [forordningen om risikoberedskab]. [ ] [ ] 15237/17 ADD 1 dr/top/mta 9

BILAG. til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om det indre marked for elektricitet

BILAG. til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. om det indre marked for elektricitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2017 COM(2016) 861 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016)

Læs mere

15239/17 ADD 1 pfw/cos/mta 1 DGE 2B

15239/17 ADD 1 pfw/cos/mta 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0380 (COD) 15239/17 ADD 1 NOTE fra: til: ENER 488 ENV 1017 CLIMA 337 COMPET 842 CONSOM 385 FISC 323

Læs mere

Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller

Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller AFGØRELSESBREV FORSYNINGSTILSYNET 21. SEPTEMBER 2018 21. september 2018 Ret & Administration Afgørelse Godkendelse af metode vedrørende de fælles netmodeller INDLEDNING 1. Energinet har den 14. marts 2018

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling L 259/42 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2632. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 14. juni 2017 Kl.: 9.30

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende:

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende: SEKRETARIATSAFGØRELSE 13. december 2017 Engros & Transmission 17/07575 PEFA GODKENDELSE AF FORSLAG TIL ORD- NING FOR ALTERNATIVE PROCEDURER FOR KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA JF. KOMMISSIONENS FORORD-

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 864 final - BILAG 1 til 4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 864 final - BILAG 1 til 4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0380 (COD) 15150/16 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET

Læs mere

9019/15 ag/lao/hsm 1 DPG

9019/15 ag/lao/hsm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2015 (OR. en) 9019/15 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 29 COMPET 234 RECH 144 ESPACE 10 3392. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2644. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) 8925/15 OJ CRP1 19 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2542. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 20. og 22. maj 2015 Kl.:

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget.

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0313 (COD) 7645/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 6. april 2016 Vedr.: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8.

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2605. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 16. og 18. november

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 FORELØBIG GSORDEN for: 2694. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (KONKURRENCEEVNE

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

16886/1/13 REV 1 nd/nd/hm 1 DQPG

16886/1/13 REV 1 nd/nd/hm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2013 (OR. en) 16886/1/13 REV 1 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 3276. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 3554. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport,

Læs mere

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 I/A-PUNKTSNOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling) Tidl.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) 17217/1/10 REV 1 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERET NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

14220/6/16 REV 6 sr/kb/bh 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 sr/kb/bh 1 DG G 3 B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner om øget udveksling af

Læs mere

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE DEN FÆLLES NETMODEL 5. maj 2017 Engros & Transmission 16/07466 SLRS RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) godkender på baggrund

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

15921/17 ADD 1 1 DPG

15921/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 79 TRANS 574 TELECOM 375 ENER 525 3590. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2012 (24.05) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0435 (COD) 9960/12 ETS 15 MI 339 COMPET 279 EDUC 112 CODEC 1309 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. oktober 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2646. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 27. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

9715/17 pfw/lao/ipj 1 GIP 1B

9715/17 pfw/lao/ipj 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2017 (OR. en) 9715/17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: Dato: 8. og 9. juni 2017 Kl.: 10.00, 9.30 Sted: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 3545. samling

Læs mere

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10458/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 37 ENV 630 CLIMA 194 3550. samling i Rådet for Den Europæiske Union (miljø) den

Læs mere

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG

GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG 10. januar 2017 Engros & Transmission GODKENDELSE AF METODEN VEDRØREN- DE FREMSENDELSE AF DATA OM PRO- DUKTION OG FORBRUG RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet ( SET ) godkender på baggrund af vedlagte

Læs mere

AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENER- GINETS ANMELDELSE AF EN METODE TIL FORDELING AF UDGIFTERNE TIL BELAST- NINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR CCR HANSA

AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENER- GINETS ANMELDELSE AF EN METODE TIL FORDELING AF UDGIFTERNE TIL BELAST- NINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR CCR HANSA AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENER- GINETS ANMELDELSE AF EN METODE TIL FORDELING AF UDGIFTERNE TIL BELAST- NINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR CCR HANSA 20. februar 2019 Engros & Transmission 18/09713 CAHE/PEFA

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2642. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 27. september 2017

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 27.4.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det rumænske Senat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 14.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne en generel indstilling til ovennævnte forslag, som Coreper godkendte den 16. november 2017.

I bilaget følger til delegationerne en generel indstilling til ovennævnte forslag, som Coreper godkendte den 16. november 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0377 (COD) 14702/17 ENER 463 CODEC 1874 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. maj 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2630. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 31. maj 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision

Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision 21.4.2017 A8-0291/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Theodor Dumitru Stolojan Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Læs mere

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Læs mere

GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53

GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53 SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF PRODUKTER, DER KAN HAND- LES I DEN FÆLLES INTRADAY MARKEDSKOBLING I ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222, ARTIKEL 53 31. januar 2018 Engros & Transmission

Læs mere

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en, pl) Interinstitutionel sag: 2018/0210(COD) 10297/19 ADD 2 REV 1 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.6.2019 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

Læs mere

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en "pakke om momsregler for e-handel", der består af ændringer til:

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en pakke om momsregler for e-handel, der består af ændringer til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 14769/1/17 REV 1 FISC 299 ECOFIN 998 UD 284 I/A-PUNKTSNOTE

Læs mere

GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET

GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET SEKRETARIATSAFGØRELSE GODKENDELSE AF TIDSPUNKTET FOR BINDENDE DAY-AHEAD-KAPACITET 13. juni 2017 Engros & Transmission 16/13449 SLRS RESUMÉ 1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) godkender

Læs mere

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9362/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2619. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 8. marts 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 15444/15 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: EEE 41 AELE

Læs mere

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A

10425/19 ag/pfw/mta 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0107(COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9361/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3545. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

10431/17 1 DG G LIMITE DA

10431/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3549. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

13987/18 nd/cos/ipj 1 ECOMP 3 C

13987/18 nd/cos/ipj 1 ECOMP 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0236(COD) 13987/18 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

8507/19 rhd/jb/ak 1 GIP.2

8507/19 rhd/jb/ak 1 GIP.2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0264(COD) 2017/0048(COD) 2017/0136(COD) 2017/0230(COD) 2017/0231(COD) 2017/0232(COD) 2017/0358(COD) 2017/0359(COD)

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

15237/17 top/dr/js/mta 1 DGE 2B

15237/17 top/dr/js/mta 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15237/17 NOTE fra: til: ENER 487 ENV 1016 CLIMA 336 COMPET 841 CONSOM 384 FISC 322 CODEC

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. maj 2019 (OR. en) 2016/0377 (COD) PE-CONS 73/18 ENER 428 CODEC 2251 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

15286/16 ADD 1 1 GIP 1B

15286/16 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) 15286/16 ADD 1 PV/CONS 65 ECOFIN 1166 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3506. samling i Rådet for den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. februar 2016 (OR. en) 6109/16 ADD 1 PV/CONS 4 ECOFIN 96 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3445. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ØKONOMI OG FINANS) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse L 312/54 28.11.2017 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (EØS-relevant tekst) DEN EUROPÆISKE KOMMISSION

Læs mere

Bruxelles, den 13. februar 2012 (14.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6277/12. Inte rinstitutionelle sager: 2011/0417(COD) 2011/0418(COD)

Bruxelles, den 13. februar 2012 (14.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6277/12. Inte rinstitutionelle sager: 2011/0417(COD) 2011/0418(COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2012 (14.02) (OR. en) Inte rinstitutionelle sager: 2011/0417(COD) 2011/0418(COD) 6277/12 EF 31 ECOFIN 120 COMPET 73 IND 26 SOC 109 CODEC 317 RAPPORT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. maj 2016 (OR. en) 8792/16 FISC 73 ECOFIN 383 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

15879/17 bmc/jb/clf 1 DG E 2B

15879/17 bmc/jb/clf 1 DG E 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0379 (COD) 15879/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2017 (OR. en) 7913/17 OJ CRP1 13 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2623. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 5. april 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+)

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2556. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 23. og 25. september

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7647/17 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049972/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (miljø) 26. juni 2019 10699/19 1 INDHOLD 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 9535/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 30 COMPET 330 IND 112 RECH 211 ESPACE 33 3470. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

9949/16 hsm/ams/hsm 1 DG B 3A

9949/16 hsm/ams/hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0070 (COD) 9949/16 RAPPORT fra: til: Tidl. dok. nr.: De Faste Repræsentanters Komité Rådet SOC 394 EMPL

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10375/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 3548. samling i Rådet for Den Europæiske Union (Beskæftigelse,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 6731/17 EEE 5 AELE 26 ENV 197 ENT 47 MI 163 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere