Første indstilling. Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i klasse i Rudersdal kommune. August 2015 !!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første indstilling. Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune. August 2015 !!!"

Transkript

1 Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1

2 Rudersdal Ny#elev'iPad# DenudleveredeiPaderetlånfraskolen.Dennevejledninggennemgårien rækkeskærmbilleder,detderkanellerskalskrivesforatindstilledinipad. Defølgendesiderervejledende.Deterengodideatlæsedetheleigennem, indendugårigang.dukanfåbeskedomatgøreanderledespåskolen,også skaldufølgedelokaleanvisninger. DiniPadereniPadAirmed32GBlagerplads.DumåbenytteiPadtilprivate formål,menmaskinenerberegnetsometarbejdsredskab,ogderskalderfor altidværepladstildedataogapplikationer,somskolenogarbejdsopgaverne kræver.derudovermåduinstalleredineegneapplikationer.seogså Regler ogretningslinjer omipadspåwww.skolespring.dk DuskalopretteetAppleHID,sombrugerditUniHlogin.Detskalbrugestil skolensapplikationer.denmailadresseduskalbruge,eralleredeoprettetpå MicrosoftsystemetOffice365.HarduetAppleHIDiforvejen,mådubrugedet vedsidenaf.huskatduskalhavedineforældreellerandrevoksnetilat hjælpedigmedatopretteapplehid,hvisduerunder13årgammel.deter vigtigt,atduikkebrugerdinegenfødselsdato,hvisduikkeerfyldt13år. DesværreerdetikkemuligtatlaveAppleHIDforallepåforhånd.Deterderfor nødvendigt,atduselvopretterapplehidsombeskrevether,elleratdufår hjælptilatgøredet. DumåikkesletteellernulstilledenneiPad,foratgenopretteenkopifraen privatipad,mendumågodtinstallereapplikationer,somduharanskaffetfra ditegetapplehid. Dukanlæsemere,omhvordanmanbrugeriPadpåAppleshjemmeside: Følgmedpåwww.skolespring.dk /SørenKnudsen,UdviklingogAnalyse Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 2

3 # # Opret#et#Apple'ID# DeterlettestatopretteAppleHIDindendugårigangmedatinstalleredinnye ipad.dererfleremåderatlaveetapplehid,ogduharmåskealleredeeti forvejen.dukangodthaveflereapplehid,ogvibederdigomatoprettedette AppleHID,dererbaseretpåditUniHlogon,fordidetgørvoresadministrationaf demangeipadsnemmere.dererfleremåderatopretteetapplehid.den beskrevnegivererfaringsmæssigtdefærresteproblemer,menvælgden metodeduellerdinehjælpereermesttryggeved.menhuskatdeterdin EnAppleHIDbehøverenmailadresse,ogdenerautomatiskblevetoprettettil dig.erditunihloginnavn pete1234,erdinmailadresse: Dukantjekkedinmailher: OpretditnyeAppleHIDsåledes: Påencomputerhjemmeellerpåskolen,finderdusiden: Vælg OpretetAppleHID,ogfølganvisningerne.HUSKathvisduerunder13 årgammel,såmåduikkeselvopretteapplehid,ogdetskalværeenafdine voksne,derindtastersineegneoplysningeromnavnogfødselsdato.deter bliverdubedtomatvælge betalingsmetode.herskalduvælge Intet,såder IKKEliggeroplysningerometbetalingskortpådetteAppleHID. læseogbekræfte. OpstårderproblemerunderoprettelsenelleribrugtagningenafAppleHID,kan Applesegensupporthjælpe.Dufinderdemherpånettet: https://www.apple.com/dk/support/appleid/ NuharduenAppleHID,somduskalbrugeundervejsiibrugtagningenafdin ipad.følgvejledningenpådefølgendesider. Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 3

4 NårdutænderfordiniPadpåknappeni øverstehøjresideafkanten,bliverdu mødtafdettebilledemedvelkomstpå fleresprog.duskalmedenfingerstryge påskærmenipilensretning(modhøjre) foratskiftetilnæsteside,hvorduskal udpegedetsprog,derskalarbejdesmed Hvælg dansk,ogdukommertilnæste billede. Herskaldublotprikkemedfingerenpå Danmark,ogbilledetskiftertildetnæste, hvorderskalvælgestrådløstnet. Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 4

5 Hererenlisteoverdetrådløsenetværk somdinipadkan se derhvorduer.er dupåskolenvildervære RDHadm,RDH Skole samt Borgernet.Måskekandu ogsåseandrenavne,menduskalvælge RDHSkole.Erduhjemmeskalduvælge ditegetnetværk.dukansåindstille skolensnårdukommerpåskolen. Dukanbrugemangeforskelligenetværktil dinipad,mennårduerpåskolenskaldu brugerdhskole.ellerserdertjenesterdu ikkekanbruge,fxatprinte. Ditbrugernavnogdinadgangskodeerdin UniHlogin. Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 5

6 Duskaltrykkepå Godkend foratfålov tilatbenytteskolenstrådløsenet.så gårdernoglesekunder,hvornetværket tjekkeromdetkenderdinunihlogin. Hererderdesværremulighedfor fejlfunktion,menduskalblotprøve noglegange.duergenkendt,nårderer etfluebenudfornetværksnavnet RDH Skole.Derefterskiftestilnæste skærmbillede,hvoroverskriftener Lokalitetstjenester. DuskalslåLokalitetstjenestertil.Dukan altidslådetfraigenfordeenkelte programmer,hvisduønskerdet. Lokalitetstjenesterindebærerblandt andet,atprogrammerkanfåatvide, hvorduervedhjælpafgps,såex.et billedeblivernoteretmedoplysninger om,hvordeteroptaget. Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 6

7 Idetteskærmbilledeskalduvælge IndstilsomnyiPad. Pådissetosiderfårdumeddelelseom, atdinipadbliveradministreretaf RudersdalKommune.Detbetyder,at dinipadautomatiskfårinstalleretde programmer,dererindkøbtafdinskole ellerkommunentilundervisningsbrug. Dukanstadiggemmebilleder,video musikmm.,oginstalleredeprogrammer duønsker,menderskalaltidvære pladstildeskoleprogrammerdubliver bedtomatbruge. Foratdetteskalvirke,erdetvigtigt,at duhuskeratgennemføre TilmeldiPad, derbeskrivessenereidennevejledning. Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 7

8 HerskalduloggeindmeddetAppleH IDsomduharoprettettidligere. Dernæstskaldutrykkepå Enig idet næstebilledeom Vilkårog betingelser. Heropretterduenkode,dergør,at andreikkekanfåadgangtildinipad, hvisdenerblevetlåst.opretdinegen kode somduskalkunnehuske Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 8

9 Ogsåherkanduvælgeellerladevære, medatsendeautomatiskeoplysningertil Apple.Anbefalingeneratladevære,da detkangiveanledningtilekstra netværkstrafik. Derkommeretparsider,hvordukan vælgeatanvendebl.a. Nøglering, Siri og icloud. Duvælgerselv,omduvilbenyttedem. Nøglering erentjenestehosapple,der gemmerdineadgangskoderfordig.de vigtigsteduskalhuske,erditapplehidog ditunihlogin,så Nøglering ervistikke nødvendig. Siri erenfunktiondergør,atdukantale tildinipadistedetforattaste. icloud eretstedatgemmedataog sikkerhedskopier.dufårgratis5gb plads. Læsevt.Merepåwww.skolespring.dkom sikkerhedskopiering,office365og OneDrive.Pådetsystemharduomkring 1000GBplads heltgratis,sålængedu erelevirudersdal. Maskinenerfaktiskklartilbrugnu.Men huskligedenæstetrinalligevel Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 9

10 Etparenkelteskridtmangler,foratdin ipadblivertilknyttetskolenssystem.du skalfindedenikonpåipad,derhedder TilmeldiPad ogaktivereden.densidder påmenuside2.detbringerdigtilen hjemmesidefra MobileManager,hvordu skalangivedinunihlogin. Dufårogsåenmeddelelseom Appinstallering (næstebillede).deter Rudersdalsitsystem,deréngangskal havedintilladelsetilatinstallere programmerpådinipad.duskalvælge Logind ogregistreredigmeddinappleh ID. DuskallavedisseTOregistreringer,fordi denførstekæderdinipadsammenmed ditunihlogin,ogdenandensørgerforat Rudersdalsitsystemkansende programmertildinipad.vikandesværre ikkelavedisseregistreringerpåforhånd. NukanduarbejdemeddiniPad.Seevt. dissehengelsksprogedehvideoerom betjeningafipad. https://youtu.be/fkglwy9t_oe Påwww.skolespring.dkkandufindeflere informationer. Godfornøjelse:H) /SørenKnudsen,UdviklingogAnalyse Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 10

KOM I GANG MED IPAD MINI

KOM I GANG MED IPAD MINI Tryk pilen mod højre 1 Tryk på den nedadgående pilespids 2 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Dansk og tryk på Dansk 3 Tryk på Vis mere 4 Scroll nedad med fingeren indtil du kommer til Danmark

Læs mere

Dagsplan 2 Opret ny begivenhed 3 Redigere eksisterende begivenhed 4 Ugeplan 5 Visning af begivenhed 6 Indstillinger 7

Dagsplan 2 Opret ny begivenhed 3 Redigere eksisterende begivenhed 4 Ugeplan 5 Visning af begivenhed 6 Indstillinger 7 Husketavlen Husketavlen er en simpel billed og lyd baseret kalender designet til mennesker med særlige behov. Husketavlen er udviklet i samarbejde med brugere og fagprofessionelle fra Danmark, Norge og

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

ipad for begyndere, modul 4

ipad for begyndere, modul 4 14112014AS Apps Til gavn og glæde Introduktion Apps er programmer, som er på ipad'en fra ny eller som du installerer. De gør det muligt at arbejde med de funktioner, du har brug for. ipad'en kommer med

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 For ord Hej! Jeg vil lave en guide om hvordan man bruger Gmail(Google version af e-mail) og jeg vil prøve at fortælle det meget detaljeret som jeg kan. Guiden

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 2 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 2. Serien består af otte hæfter, hvor der

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Den komplette guide til ios 7 iphone Bogen

Den komplette guide til ios 7 iphone Bogen DANIEL RIEGELS Den komplette guide til ios 7 iphone Bogen INDHOLDSFORTEGNELSE iphone den digitale schweizerkniv... 11 Forord KAPITEL ET... 13 Hurtigt i gang med din iphone Opdater din telefon til ios 7...

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere