VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj Formål Stk. 1. Det er klubbens formål, i samarbejde med I/S Hedeland, at arbejde for drift af golfbanen i "Hedeland" og organisere de dermed hørende idrætslige og klubmæssige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Stk. 2. Retningslinjer for samarbejdet med I/S Hedeland er beskrevet i en af begge parter underskrevet samarbejdsaftale. Stk. 3. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (herefter DGU). 3. Optagelse af medlemmer og medlemsforhold Stk. 1. Såvel fuldtids medlemmer som flexmedlemmer kan optages. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Stk. 2. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen via sekretariatet. Stk. 3. Bestyrelsen kan periodevis af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald føres en tids prioriteret venteliste efter følgende prioriterede retningslinjer: 1. Nære slægtninge (ægtefælle/samlever og børn) til eksisterende medlemmer. 2. Øvrige personer. Når der er optaget fire personer fra venteliste 1 "nære slægtninge", optages der to personer fra venteliste 2 "øvrige personer", hvorefter der igen optages fra venteliste 1 "nære slægtninge" osv. Stk. 4. Bestyrelsen kan dispensere fra nævnte retningslinjer i særlige tilfælde. Stk. 5. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. Stk. 6. Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier: 1. Voksen (31 år +) 2. U-30 (19-30 år) 3. Hverdagsmedlem 4. Junior (8-18år) 5. Bambi (5-7år) 6. Flexmedlem med DGU-kort 7. Maglehøj 8. Associeret medlem - et æresmedlem eller en i klubben ansat medarbejder, der af bestyrelsen accepteres som aktivt, kontingentfrit medlem.

2 Stk. 7. Et medlem indtræder i en medlemskategori i det kalenderår, hvor han/hun fylder det for kategorien fastsatte antal år. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter pris og retningslinjer for prøvemedlemmer. 4. Kontingent Stk.1 Årskontingent for medlemskab for det indeværende kalenderår fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter betalingsterminer for kontingent. Stk. 3. Bestyrelsen kan opkræve et gebyr ved forsinket indbetaling, ligesom bestyrelsen kan overgive eventuelle restancer til inkasso. I tilfælde af restance/inkasso afholder medlemmet alle omkostninger. Stk. 4. Kontingentrestance medfører tab af retten til at benytte klubbens faciliteter. Stk. 5. Kontingentrestancer udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. Stk. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel. 5. Udmeldelse og ændring af medlemskategori Stk. 1. Et medlem, der ønsker at udmelde sig af klubben, eller ønsker at overgå til Flexmedlem, Hverdagsmedlem eller Maglehøjmedlem, skal skriftligt meddele dette til sekretariatet senest den 31. december. Udmeldelse eller ændring af kategori gælder da fra den 1. januar det følgende år. Stk. 2. Ved udmeldelse sker ingen tilbagebetaling af tidligere indbetalt indskud. 6. Ordinær generalforsamling Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter, eller i DGU's vedtægter, er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts. Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Indkaldelse skal indeholde dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamling. Stk. 5. Dagsorden for generalforsamling, indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres i Golfbox under klubbeskeder, senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt eller pr. til bestyrelsen på senest den 1. februar. For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele. Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning skal i indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes 14 henholdsvis 15. Stk. 7. Alle voksne, U-30 (19-30år) Hverdagsmedlemmer og Flexmedlemmer med DGU-kort, som ikke er i restance, har hver én stemme. Stk. 8. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. Stk. 9. Såfremt 10 eller flere stemmeberettigede medlemmer forlanger det afholdes skriftlig afstemning.

3 Stk. 10. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end tre stemmer, sin egen samt to fra fuldmagt. Stk. 11. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. Stk. 12. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, senest 30 dage efter afholdelse og senest inden afholdelse af evt. ekstraordinær generalforsamling. 7. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen foreslår det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes inden fire uger efter, at begæringen er modtaget. Stk. 2. Indkaldelse, afstemning og afholdelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling, jf. 6 Stk. 3. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, senest 30 dage efter afholdelse. 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent. 5. Forslag fra bestyrelse 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 9. Eventuelt. 9. Valg af bestyrelse Stk. 1. Klubbens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en toårig periode, idet der i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk. 3. Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formanden af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 4. Såfremt bestyrelsen i en valgperiode på grund af vakance bliver færre end 5 medlemmer, indtræder suppleant, og sidder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode ud. Stk. 5. Hvis der, efter at suppleanterne er indtrådt, sker frafald, så der er færre end 3 bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv op til 3 medlemmer. Stk. 6. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Stk. 7. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret jf. 6 stk. 7. Stk. 8. Genvalg kan finde sted.

4 10. Bestyrelsens kompetence og arbejdsform Stk. 1. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i alle sædvanlige og nødvendige anliggender i klubben. Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en forretningschef til at varetage den daglige drift og ledelse. Stk. 3. Væsentlige dispositioner kræver dog generalforsamlingens godkendelse. Som væsentlige dispositioner betragtes bl.a. optagelse af lån, køb af fast ejendom, leasing samt køb af maskiner mv., salg og pantsætning med over kr ,- pr. år. Beløbet på kr ,- indekseres med 5 % pr. år. Stk. 4. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at omlægge klubbens eksisterende lån, så lånevilkår optimeres, forstået således at det ikke må blive dyrere for klubben. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Klubben tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 8. For de af bestyrelsen, på klubbens vegne, indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Stk. 9. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Stk. 10. Bestyrelsens medlemmer er kontingent frie. 11. Regnskab Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen regnskabet til de valgte revisorer, der afgiver deres indstilling til bestyrelsen senest 3 uger efter regnskabets modtagelse. 12. Udvalg Stk. 1. Bestyrelsen udpeger de nødvendige komiteer og udvalg og fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver de nødvendige retningslinjer for udvalgenes arbejde. Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere i alle udvalg. Stk. 3. Udvalgenes sammensætning skal forelægges bestyrelsen. 13. Særlige bestemmelser i relation til DGU Stk. 1. Klubben respekterer DGU's regler og retningslinjer. Stk. 2. For golfspillet gælder de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" fastsatte regler. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter lokale regler samt ordens regler mv., som den må finde fornødne. Lokale regler skal godkendes af DGU. Stk. 4. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens opretholdelse.

5 14. Vedtægtsændringer Stk. 1. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget. Stk. 2. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset deres antal. Stk. 3. Indkaldelse og afholdelse sker efter de i 6 fastsatte retningslinjer for afholdelse af generalforsamling. Stk. 4. Fuldmagter til at stemme på første generalforsamling skal, for så vidt de ikke er tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 15. Opløsning af klubben Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der afvikles efter retningslinjerne i 14. Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue, efter at alle forpligtelser er betalt, DGU. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 25. marts 2015.

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere