1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens"

Transkript

1 Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens kommune. 2. Formål 2.1 Det er klubbens formål at forestå, fremme og organisere de sportslige aktiviteter på Stensballegaard Golf A/S golfanlæg, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 3. Medlemsoptagelse 3.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. 3.2 Medmindre anden aftale indgås med udlejer af golfanlægget, kan der højest optages seniormedlemmer, hvoraf maks. 100 kan væres passive medlemmer på samme tid, og højest 100 ungdomsspillere (til og med det kalenderår, man fylder 21). 3.3 Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. 3.4 Medmindre anden aftale indgås med udlejer, skal seniormedlemmer være indehavere af en spilleret knyttet til ét styk A- eller B-aktie i København Århus Kolding

2 Stensballegaard Golf A/S for at blive medlem af klubben. Til hver B- aktie er der knyttet en pligt til at opretholde et seniormedlemskab af klubben. Spilleretten er overdragelig efter nærmere regler fastsat af Stensballegaard Golf A/S herunder betaling af et gebyr. 3.5 Børn af forældre, der er medlemmer har fortrinsret til optagelse som ungdomsspiller. 4. Kontingent 4.1 Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsens indstilling baseres bl.a. på udgiften til leje af golfanlægget der indeholder en basisleje der indeksreguleres årligt og omfatter følgende medlemskategorier: Juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 186 år) Ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 21 år) Studerende (Til 30 år med gyldigt studiekort og SU berettiget) Aktive seniorer Fleksmedlemmer Longdistance medlemmer Prøvemedlemmer Passive medlemmer 4.2 Kontingentet vedtages for igangværende kalenderår og opkræves ad 2 rater. Evt. stigninger ud over stigningen i nettoprisindekset opkræves med 2. rate. 4.3Kontingentet for perioden fra golfanlæggets åbning for spil i 2008 og for 2009 fastsættes i forhold til hvornår der åbnes for spil i 2008 og hvornår der er 18 regulære huller klar til spil i Ungdomsspillere betaler ikke indskud. For at kunne overgå fra ungdomsspiller til seniorspiller skal den pågældende have erhvervet en spilleret i henhold til ét styk B-aktie udstedt af Stensballegaard Golf A/S Overgang fra passiv til aktiv medlemskategori kan ske til enhver tid (for min. 1 kalenderår) og mod betaling af kontingent Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 1 måneds skriftligt varsel med virkning fra førstkommende kalenderår. Der kan Side 2

3 højest være 100 passive seniormedlemmer på samme tidspunkt. Det er kun muligt at forblive passivt medlem i op til 2 år, medmindre pågældende medlem har meldt sig passiv i tilknytning til forhåndsreservation inden 21. september 2006 eller er optaget på særskilt venteliste Til sikringen og højnelse af det golfmæssige niveau opkræves medlemmerne et beløb til dækning af omkostningerne til fri benyttelse af driving-range bolde i sæsonen Kontingenter mv. opkræves ved bestyrelsens foranstaltning og forfalder til betaling 1. januar og 1. juli, med betalingsfrist 20 dage senere. 5. Udmelding og udelukkelse af medlemmer 5.1 Kontingentet for et regnskabsår skal være betalt inden den 20. januar og 20. juli. Ved betaling efter 20. januar og 20. juli tillægges ved første og efterfølgende rykkerskrivelser et gebyr på kr Ved fortsat restance efter 1. marts og 1. september fortabes retten til at benytte baner og øvrige faciliteter. 5.2 Såfremt kontingentet ikke er indbetalt inden 1. april eller 1. oktober, ekskluderes medlemmet, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. 5.3 Et seniormedlemskab ophører automatisk fra det tidspunkt, medlemmet ikke længere er i besiddelse af en spilleret knyttet til ét styk B-aktie i Stensballegaard Golf A/S. 6. Generalforsamling samt vedtægtsændringer 6.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Horsens Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske ved opslag i Klubhuset og ved til de stemmeberettigede medlemmer med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden. 6.3 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Side 3

4 6.4 Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan max. stemme med 3 fuldmagter. 6.5 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 6.6 En eventuel beslutning om forhøjelse af antallet af medlemmer, der kan optages i golfklubben, jf. pkt. 3.2 kan efter indstilling fra bestyrelsen vedtages på en generalforsamling med simpelt flertal forudsat, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med halvdelen af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan herunder vedtages med halvdelen af den repræsenterede stemmeberettigede, uanset disses antal. 6.7 På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 6.8 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster. Side 4

5 6.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter). 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 7.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen hvis de foreligger, eller udsendes separat inden generalforsamlingen. Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal inden generalforsamlingen meddeles Klubben skriftligt, underskrevet af kandidaten, eller til dirigenten under generalforsamlingen. Side 5

6 8. Bestyrelsen 8.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 8.2 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og A-aktionærer i Stensballegaard Golf A/S kan ikke vælges til bestyrelsen 8.3 I tilfælde af vakance i bestyrelsen udpeger bestyrelsen blandt suppleanterne et nyt medlem indtil næste generalforsamling 9. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden 9.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 9.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær vil næstformandens stemme ved stemmelighed være afgørende. 9.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 10. Tegningsregel, hæftelse og fuldmagter 10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Side 6

7 10.4 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 11. Udvalg 11.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 12. Regnskabsår og revision 12.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 13. Revisor 13.1 Klubbens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Det reviderede regnskab offentliggøres på hjemmesiden, og fremlægges til gennemsyn i klubhuset samtidigt med at der indkaldes til den ordinære generalforsamling. 14. DGU og DIF 14.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts- Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Side 7

8 14.2 Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. Adgangen til gratis spil for personer der er indehaver af et DGUintroduktionskort er underlagt følgende begrænsninger: der kan tidligst foretages booking af start tid 2 dage før spil og kun telefonisk der er adgang til spil i weekenden og på helligdage, men af hensyn til medlemmernes spillemuligheder henstilles at udnyttelsen heraf begrænses For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning Afgørelserne kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. 15. Opløsning 15.1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal Side 8

9 afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. maj Sign. Formand Sign. Dirigent Side 9

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere