3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet."

Transkript

1 Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Dette indebærer eksempelvis - men ikke udtømmende opregnet - at klubben først og fremmest eksisterer for medlemmernes skyld, at klubben er venlig og gæstfri, og at den i alle anliggender vil handle ud fra et princip om fairness. Idegrundlaget indebærer endvidere, at der først og fremmest skal være plads til klubbens medlemmer på banen, dernæst til medlemmernes gæster, dernæst til klubbens gæster og endelig, og kun hvis muligt, skal der være plads til andre. 6. Afholdelse af Company Days og turneringer bør tilrettelægges i respekt herfor. 7. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. Fysiske personer kan optages som aktive medlemmer eller passive medlemmer, jf. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 18 huls banen. Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab, jf. Ansøgning om Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen (sekretariatet), som periodevis kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. Bestyrelsen afgør om medlemsoptagelsen kan ske. 2 3 Kontingentet omfatter de medlemskategorier, som bestyrelsen finder anvendelige. En liste over de til enhver tid gældende medlemstyper, vil være tilgængelig i klubben og/eller på hjemmesiden. Et seniormedlemskab forudsætter, at man ejer en aktie i HG A/S eller lejer/låner en aktie eller betaler et indskud. Et medlem kan maksimalt eje/leje/låne én aktie. Indskuddets størrelse, kontingentets størrelse og fastlæggelse af andre rettigheder og forpligtelser for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 1

2 Indskud, kontingent samt øvrige rettigheder og forpligtelser kan variere for de forskellige medlemskategorier. Bestyrelsen er bemyndiget til, i løbet af et kalenderår, at indføre nye hensigtsmæssige Flexmedlemskategorier med motiveret fastlæggelse og opkrævning af kontingent og/eller indskud og/eller Greenfee for spil på egne baner og/eller andre rettigheder og forpligtelser. Bestyrelsen er forpligtet til at forelægge sådanne nye Flex-medlemskaber for den kommende generalforsamling til godkendelse. Bestyrelsen kan begrænse antallet af medlemmer indenfor en medlemskabskategori. Ungdomsmedlemmer betaler ikke indskud eller erhverver en aktie. Ved overgang fra ungdomsmedlem til fuldgyldigt seniormedlem, på medlemmets 25 års fødselsdag skal medlemmet købe en aktie eller leje/låne en aktie eller betale et indskud. Studiemedlemmer skal ikke betale indskud eller erhverve en aktie. Ved overgang fra studiemedlem til fuldgyldigt seniormedlem, senest på medlemmets 31 års fødselsdag skal medlemmet købe en aktie eller leje/lån en aktie eller betale et indskud. 6. Overgang fra én medlemskategori til en anden kan alene ske med 3 måneders varsel til en januar eller juli. Dog kan bestyrelsen, hvis der på en venteliste findes en person, til hvem en aktie kan overdrages, fravige eller afkorte dette varsel, ligesom overgang fra kortbanemedlemskab til et fuldgyldigt medlemskab kan ske med kortere varsel. 7. Køb og salg samt leje/udlån af aktier i Himmelbjerg Golf A/S forvaltes af klubbens bestyrelse (sekretariatet) og noteres i selskabets elektroniske aktiebog. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for køb og salg samt leje/udlån af aktier. Retningslinjerne udleveres af sekretariatet og er tilgængelige på hjemmesiden. 8 Alle med fuldgyldigt medlemskab modtager DGU-kort eller DGU-Flexkort, når kravene hertil er opfyldt. 9. De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt, med mindre andet er aftalt. 10. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. 1 Kontingentrestancer ud over 30 dage medfører tab af retten til at spille på klubbens anlæg, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. 1 Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen og eventuelt påløbne gebyrer og renter er betalt af den ekskluderede. 1 Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben har medlemmet pligt til at afhænde sin aktie i Himmelbjerg Golf A/S, når Himmelbjerg Golf Clubs bestyrelse fremsætter krav herom. Medlemmet skal ved udmeldelse eller eksklusion uopholdeligt aflevere sit DGU-kort. 2

3 1 Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til enten en juli eller januar. Dog kan bestyrelsen, hvis der på en venteliste findes en person, til hvem en aktie kan overdrages, fravige eller afkorte dette varsel. 1 Passivt medlemskab medfører, at medlemmet har pligt til, på forlangende af bestyrelsen, at afhænde sin aktie i Himmelbjerg Golf A/S. Ønsker et passiv medlem, der har afhændet sin aktie igen at blive aktiv, indplaceres dette på en eventuel venteliste som ligeværdig med oprykkede ungdomsspillere, der også afventer at erhverve en aktie, med adgang hver anden gang. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 4 Ordinær generalforsamling afholdes i Silkeborg Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i lokale dagblade, ved opslag i klubhuset, eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om klubbens opløsning eller ændring af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 6. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsente- rede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen på samme måde, som der blev indkaldt til den ordinære generalforsamling, med mindst 8 dages varsel, indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 ugers efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 7. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning. 8. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 10. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og 3

4 indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 1 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 5 Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Forelæggelse af budget Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Forslag fra medlemmerne 8. Valg af formand (når denne er på valg) 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 1 Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen af bestyrelsen afgår i lige år, medens den anden halvdel af bestyrelsen afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår i sin valgperiode, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af det afgåede medlems funktionsperiode. Foreningens formand vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 6 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4

5 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender. Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S. Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue. 8 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et regel- og ordensudvalg og et sponsor- og markedsføringsudvalg. Bestyrelsen udpeger/godkender udvalgsformændene. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet Klubbens regnskabsår går fra januar til 3 december. Det reviderede regnskab fremlægges i klubhuset og lægges evt. på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 11 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews' fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem og tildeling af spillehandicap sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. Klubben respekterer DGU's regler for frit spil for ihændehavere af introduktionskort. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og 5

6 ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Enhver disciplinærafgørelse herunder generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder frivilligt ungdomsarbejde i gl. Them kommune. 12 Således ændret på ordinær generalforsamling den27. marts 2012 og endelig godkendt på en ny generalforsamling den... 6

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere