Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Hvalpsund Golf Club"

Transkript

1 Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april

2 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. Det er ønsket med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. 3 Baneanlægget Klubben skal leje det af Hvalpsund Golf ApS etablere baneanlæg og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 4 Spil på banerne Ved spil på banerne følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew"s regler. Golfklubbens bestyrelse kan fastsætte lokale regler, der skal være godkendt af Danske Golf Union. Kun aktive medlemmer har ret til spille på banen, bortset fra pay- & playbanen. Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk introduktionskort. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillets gennemførelse og ordensoprettelse. Overtrædes disse bestemmelser, kan golfklubbens bestyrelse midlertidigt udelukke medlemmer fra spil på banen. Dette gælder også greenfeegæster. Golfklubbens bestyrelses afgørelse vedrørende midlertidig udelukkelse kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør-og Ordensudvalg. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. 5 Medlemskab af Dansk Golf Union Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 2

3 6 Medlemmer Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. Som udgangspunkt er Hvalpsund Golf Club åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister. På den første optages ansøgere, hvis ægtefælle/samlever/forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Vesthimmerlands Kommune. På den anden føres øvrige alene ud fra tidsprioritet. Ansøgere på den første har fortrinsret til at blive optaget som aktiv medlem, enten ved indmeldelse eller ved overgang fra passivt medlemskab til aktivt medlemskab. 7 Kontingentfastsættelse Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier: 1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år) 2. Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år) 3. Aktive seniorer (over 25 år) 4. Aktive ægtefælle 5. Langdistancemedlemmer ynglinge 6. Langdistancemedlemmer seniorer 7. Prøvemedlemmer 8. Hvilende medlemmer 9. Støttemedlemmer 10. Specialmedlemmer (bestyrelsen fastsætter regler for disse) Generalforsamlingen fastsætter ligeledes efter bestyrelsens indstilling, hvilke afgifter (greenfees), der skal betales af spillere, der ikke er medlemmer. Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling betales 1/3 indskud, og ved overgang fra yngling til voksen betales 2/3 indskud. Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske ved medlemmets ønske herom. Ved medlemmets ønske om tilbagevenden til aktiv status ligestilles medlemmet med nye medlemmer, dvs. indplaceres bagerst på venteliste. Der betales fornyet indskud, med fradrag af tidligere indbetalt indskud. De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab, ligesom indskud ikke kan overdrages. 8 Kontingentbetaling Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning og ved bestyrelsens foranstaltning. 3

4 Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. Medlemskab er bindende for et år. Kontingentbetalingen følger kalenderåret. 9 Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til et kalenderårs ophør. Undtaget er dog dødsfald, idet medlemskabet da bringes til ophør pr. dødsdagen uden refusion af betalt kontingent. 10 Generalforsamling Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerlands Kommune hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling fremsendes pr. til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Det enkelte medlem er selv forpligtet til at holde sin adresse opdateret på Golfbox. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtagelse af vedtægtsændringer, optagelse af lån over kr , køb og salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom, samt indgåelse og opsigelse af lejeaftaler kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Er der mindre end trefjerdedele af de aktive medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget i øvrigt vedtages af trefjerdedele at de mødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når trefjerdedele af de repræsenterede aktive medlemmer stemmer derfor. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, når revisoren bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 4

5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 11 Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter). 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. marts. De enkelte forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales fyldestgørende og præcist i indkaldelsen til generalforsamlingen. 12 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, såvel aktivt som passivt. Der må dog maksimalt sidde 3 medlemmer i bestyrelsen der er anpartshaver eller bestyrelsesmedlemmer i Hvalpsund Golf ApS. Begrænsningen gælder tillige dersom medlemmet enten direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse (25%) i et selskab der er anpartshaver i Hvalpsund Golf ApS. Dersom der i en valgperiode opstår den situation, at bestyrelsesmedlemmerne der har tilknytning til Hvalpsund Golf ApS. udgør ½ delen af bestyrelsen i klubben, skal der ved lodtrækning mellem disse afgøres, hvem der skal udtræde af bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen der har tilknytning til Hvalpsund Golf ApS på den ovenfor skitserede måde er inhabile, når der i bestyrelsen behandles punkter, der har relation til disse. Selskabets rådgivere og ansatte er valgbare, dersom de er medlemmer. De er dog inhabile, når der i bestyrelsen behandles punkter, der har relation til disse, enten direkte eller indirekte. Overfor medlemmer af bestyrelsen der er rådgivere og/eller ansatte kan der ikke gøres specielt ansvar gældende af foreningen og/eller medlemmerne og/eller af klubbens samarbejdspartner, medmindre der er tale om ansvar i forbindelse med aftalt rådgivning og/eller ansættelsesforholdet. På generalforsamlingen skal der vælges 7 medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for 3 år af gangen. 5

6 Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen i marts måned 2007 afgør ved lodtrækning på konstituerende møde, hvilke 2 (3) der skal afgå efter 3 år, hvilke 2 (3) der skal afgå efter 2 år og hvem der skal afgå efter et år. Herefter afgår bestyrelsesmedlemmer ved anciennitet. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder den valgte 1. suppleant efterfulgt af den valgte 2. suppleant. Ved yderligere vakance i bestyrelsen indkalder bestyrelsen snarest muligt til generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på det antal kandidater, der er på valg. Bestyrelsen har myndighed i alle klubbens daglige anliggender. Bestyrelsen har i samråd med udvalgene ansvaret for spillets tilrettelæggelse, for fastsættelse af turneringsprogrammer, tilrettelæggelse af matcher m.v., samt den daglige drift af baneanlægget, herunder kompetencen vedr. ansættelse og afskedigelse af personale samt indgåelse af sædvanlige aftaler med Hvalpsund Golf ApS. 13 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 14 Tegningsregel for bestyrelsen Formanden og næstformanden har på bestyrelsens vegne den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens daglige anliggender. I øvrig sammenhæng tegnes klubben af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog kræver optagelse af lån over kr , køb og salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom, samt indgåelse og opsigelse af lejeaftaler beslutning af generalforsamlingen jfr. vedtægterne. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale, indgå aftaler vedr. rådgivning samt meddele specialfuldmagter. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Det er alene foreningen der hæfter for de forpligtigelser som der påtages. 6

7 15 Klubbens udvalg Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 16 Regnskab og revision Klubbens regnskabsår går fra 1. januar december Det reviderede regnskab udsendes ikke, men kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab vil blive udleveret på generalforsamling. 17 Øvrige forhold Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. 18 Opløsning Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder ungdomsarbejdet i Hvalpsund, Vesthimmerlands kommune. Således vedtaget senest på den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2014 og ekstraordinær generalforsamling den 15. april Formand Hardy Mortensen Dirigent Ole H. Poulsen 7

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere