Leasing Fyn Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leasing Fyn Bank A/S"

Transkript

1 Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport

2 Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes offentliggørelse af mere detaljeret information om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Oplysningerne offentliggøres på mindst en gang årligt og vil efter behov løbende blive opdateret. Dog offentliggøres det tilstrækkelige kapitalgrundlag og det individuelle solvensbehov halvårligt. Det er Leasing Fyn Bank A/S opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til søjle III oplysningerne anført i CRR forordningen artikel 431 til 455. Denne rapport er opdateret på baggrund af årsrapporten for Leasing Fyn Bank A/S Risikostyringsmålsætninger og -politik Pengeinstituttet er eksponeret i forhold til forskellige risikotyper. Pengeinstituttets bestyrelse fastlægger med udgangspunkt i pengeinstituttets forretningsmodel og pengeinstituttets strategiske målsætninger relevante risikopolitikker samt principper for risiko- og kapitalstyring. Formålet med pengeinstituttets politikker for risikostyring er at minimere tab, der kan opstå som følge af uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Pengeinstituttet har en række værktøjer til identifikation og styring af risici. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af tildelte risikorammer. Den daglige risikostyring foretages af direktionen i henhold til direktionsinstruksen De væsentlige risikoområder for pengeinstituttet er kreditrisiko, markeds-, likviditet- og operationelle risici. Pengeinstituttets bestyrelse foretager løbende og mindst en gang om året en vurdering af pengeinstituttets enkelte og samlede risici og tager i den forbindelse stilling til, om risiciene er acceptable. Pengeinstituttet har i henhold til lovgivningen etableret en risikostyringsfunktion og udpeget en overordnet leder med specifikt ansvar for risikostyringsfunktionen til risikoansvarlig. Det er organisatorisk sikret, at den risikoansvarlige kan være tilstrækkelig uafhængig af pengeinstituttets funktioner til, at den risikoansvarliges opgaver kan udføres betryggende. Der er etableret procedurer, der sikrer, at mulige interessekonflikter mellem den risikoansvarliges andre opgaver end risikostyring håndteres betryggende. Risikostyringsfunktionen udarbejder efter behov og mindst en gang årligt en rapport til bestyrelsen om pengeinstituttets risikostyring. Den risikoansvarlige kan i relevant omfang give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelsen, når specifikke risikopåvirkninger påvirker eller kan påvirke pengeinstituttet. De væsentligste risikoområder er kreditrisiko, markeds-, likviditet- og operationelle risici Særligt om kreditrisiko Kreditrisiko udtrykkes som risikoen for tab på udlån, ved at kreditter ikke kan inddrives som følge af debitors manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Kreditrisikoen er knyttet til Leasing Fyn Bank A/S kerneforretningsområde og er dermed en betydelig risiko. 2

3 Den samlede risiko ved kreditgivning søges minimeret ved branche- og størrelsesmæssige spredning samt ved en nøje vurdering af den enkelte kundes kreditværdighed. Leasing Fyn Bank A/S kreditpolitik er fastlagt med henblik på at sikre, at kreditvurdering og kreditgivning medfører acceptable risici på området. Risici overvåges løbende og der udarbejdes selvstændige handlingsplaner for engagementer, der udviser utilfredsstillende udvikling. Med henblik på afdækning af eventuelle nedskrivningsbehov gennemgås udvalgte engagementer for svaghedstegn i henhold til nærmere fastsatte politikker herfor. Kriterier og procedurer for nedskrivning, såvel individuelt som gruppevis, er tilrettelagt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse og retningslinjer. Bestyrelsen modtager mindst hvert kvartal rapportering på kreditområdet. Mindst 1 af de årlige rapporteringer er fuldstændige rapporter, mens øvrige rapporteringer kan være mindre omfattende. Markedsrisiko Ved markedsrisiko forstås risikoen for, at dagsværdien af finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter fluktuerer som følge af ændringer i markedspriser. Leasing Fyn Bank A/S henregner følgende typer af risici til markedsrisikoområdet - renterisiko og valutarisiko. Renterisiko: Selskabets renterisiko omfatter således renterisiko på alle finansielle instrumenter, såvel balanceførte som ikke balanceførte. Renterisiko kan hovedsagelig henføres til ændringer i det generelle renteniveau, der påvirker værdien af banken og dens ejeres udlån i fast rente. Risikoen afdækkes af indgåede renteswaps. Renterisikoen opgøres på grundlag af Finanstilsynets regler. Valutarisiko Valutarisiko udtrykkes som nøgletallet Valutaindikator-1, der opgøres i henhold til Finanstilsynets regler, som volumen af positioner i fremmed valuta. Valutarisiko afdækkes af indgåede valutaswapkontrakter. Den organisatoriske ansvarsfordeling på markedsrisikoområdet for så vidt angår risikotagning, afvikling, kontrol og rapportering er fastlagt med henblik på at skabe en klar organisatorisk ansvarsfordeling med den nødvendige og tilstrækkelige funktionsadskillelse, som sikrer en valid ledelsesrapportering. Markedsrisikoen styres i henhold til politikker og rammer fastlagt af bestyrelsen for Leasing Fyn Bank A/S. 3

4 Likviditetsrisiko Ved likviditetsrisiko forstås: 1. At selskabets omkostninger til likviditetsfremskaffelse stiger uforholdsmæssigt meget. 2. At manglende finansiering/funding forhindrer selskabet i at opretholde den vedtagne forretningsmodel. 3. At selskabet ultimativt ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser på grund af manglende finansiering/funding. Likviditeten styres med henblik på sikring af aktuelt og fremtidigt likviditetsbehov. Selskabets likviditetsreserve sammensættes i henhold til reglerne i 152 i lov om finansiel virksomhed og der er udarbejdet en beredskabsplan for fremskaffelse af funding. Likviditetsrisikoen styres i henhold til politikker og rammer fastlagt af bestyrelsen for Leasing Fyn Bank A/S. Særligt om operationelle risici Ved operationel risiko forstås risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Leasing Fyn Bank A/S har en politik, som fastlægger selskabets risikoprofil for operationelle risici med henblik på lønsomt at understøtte selskabets forretningsmodel. Der er udarbejdet en politik for operationelle risici. Med henblik på minimering af personafhængighed udarbejdes i vid udstrækning skriftlige forretningsgange og procedurer, ligesom der anvendes substitution på alle væsentlige arbejdsfunktioner. Der er på væsentlige områder etableret interne kontrolfunktioner Leasing Fyn Bank A/S it-drift varetages internt, baseret på standardsystemer med leverandørudviklede tilretninger. Der er udarbejdet en it-sikkerhedspolitik, som fastlægger den overordnede stillingtagen til håndtering af de risici, der kan påføres selskabet som følge af, at driftssikkerheden i selskabets it-system ikke er betryggende. Der er ligeledes udarbejdet en politik for forsikringsmæssig afdækning af risici, der fastlægger principper for den overordnede forsikringsmæssige afdækning i selskabet. 4

5 Vedrørende artikel 435, stk. 1, litra e og f Pengeinstituttets bestyrelse og direktion har den 9. marts 2015 godkendt risikorapporten for Ledelseserklæring CRR 435, stk. 1, litra e Det er bestyrelsens vurdering, at pengeinstituttets risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til pengeinstituttets profil og strategi. Ledelseerklæring CRR 435, stk. 1, litra f Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af pengeinstituttets overordnede risikoprofil i tilknytning til pengeinstituttets forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant og dækkende billede af instituttets risikoforvaltning, herunder af, hvordan pengeinstituttets risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker hinanden. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel/strategi, materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af pengeinstituttets direktion, pengeinstituttets risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af evt. af bestyrelsen indhentede supplerende oplysninger eller redegørelser. En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder fuldt og dækkende udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser, at en gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker fuldt og dækkende udmøntes i de underliggende retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser, at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og i videregivne beføjelser, og at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte områder. Pengeinstituttets forretningsstrategi er baseret på pengeinstituttets mission om at sælge leasing- og factoringløsninger til små og mellemstore virksomheder, som derved får øget deres muligheder for at skabe rentabel vækst, samt visionen om at være Danmarks dygtigste til leasing. Pengeinstituttet ønsker en lønsom indtjening baseret på en prissætning af pengeinstituttets produkter, som afspejler den risiko og den kapitalbinding, som pengeinstituttet påtager sig sammen med en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder og modparter. Pengeinstituttet ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodellen. Det er pengeinstituttets målsætning, at have en solid solvensmæssig overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov. Aktuelt udgør den solvensmæssige overdækning 14,3 %-point. Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten, jf. nedenstående tabel, der dels viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier, samt pengeinstituttets aktuelle tal for diverse grænseværdier. 5

6 Tilsynsdiamant Pengeinstituttets opfyldelse pr. 31/ Udlånsvækst 20 % -24,97% Store engagementer 125 % 87,11% Likviditetsoverdækning > 50 % 90,71% Funding ratio < 1 150,45% Ejendomseksponering < 25 % 2,45% Opfyldt Af ovenstående fremgår det, at pengeinstituttet ikke opfylder grænseværdien for funding ratio. Det er ikke en del af instituttets forretningsmodel af modtage indlån i et væsentligt omfang. I stedet sker fundingen af selskabets udlånsaktiviteter ved optagelse af lån og kreditter hos selskabets ejere, Sparekassen Fyn af 1846 A/S, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank A/S, der ønsker at stille den fornødne refinansiering til rådighed. De tre nævnte pengeinstitutter fremskaffer i hovedsagen midlerne ved selv at modtage indlån. Denne fremgangsmåde er et bevidst strategisk valg, som tager sit udgangspunkt i, at de tre pengeinstitutter er specialister i at modtage indlån (det er Leasing Fyn Bank A/S ikke) - til gengæld er Leasing Fyn Bank A/S specialist i finansiel leasing og factoring, hvorfor de tre pengeinstitutter har placeret disse aktiviteter i det fælles selskab. Et samarbejde som har fungeret i mere 30 år. Vedrørende artikel 435, stk. 2 Pengeinstituttets bestyrelsesmedlemmer besidder udover ledelsesposten i pengeinstituttet et antal øvrige bestyrelsesposter: Bestyrelsens formand Hans Viggo Godsk Pedersen Bestyrelsesmedlem Petter Blondeau Bestyrelsesmedlem Martin Nørholm Baltser Bestyrelsesmedlem Lars Petersson Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Kim Alminde Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Nissen 3 øvrige bestyrelsesposter 8 øvrige bestyrelsesposter 9 øvrige bestyrelsesposter 7 øvrige bestyrelsesposter 0 øvrige bestyrelsesposter 0 øvrige bestyrelsesposter Pengeinstituttet følger de kompetencekrav til bestyrelsen, som følger af den finansielle lovgivning. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om pengeinstituttets risici til at sikre en forsvarlig drift af pengeinstituttet. Pengeinstituttets bestyrelse har i medfør af FIL 70, stk. 1, nr. 4, en politik for mangfoldighed under udarbejdelse. 2. Anvendelsesområde Leasing Fyn Bank A/S Havnegade 19B 5600 Faaborg Tlf.:

7 CVR-nr Leasing Fyn Bank A/S beskæftiger sig med leasing og factoring i Danmark. Leasing Fyn Bank A/S er ejet med 1/3 af hver af Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S, der hver i sær er 100% ejede datterselskaber af Sparekassen Fyn af 1846 A/S (som er 100% ejet af Sparekassen Sjælland), Middelfart Sparekasse og Fynske Bank A/S, hvor Leasing Fyn Bank A/S indgår i koncernregnskaber ved pro rate konsolidering. Hovedparten af administrerede leasingaftaler i Leasing Fyn Bank A/S er placeret i Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S, mens en mindre del af leasingaftalerne samt fakturabelåningskreditter ligger i Leasing Fyn Bank A/S. I 2010 er Leasing Fyn Bank A/S begyndt at modtage indlån, dette produkt er under udfasning, og udgør i dag et minimalt beløb. Denne risikorapport omfatter alene forhold vedrørende Leasing Fyn Bank A/S. For fuldstændighedens skyld kan det nævnes, at risici i Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S behandles efter samme principper som anført i nærværende risikorapport. 3. Kapitalgrundlag Kapitalgrundlaget i Leasing Fyn Bank A/S opgøres efter Lov om finansiel virksomhed samt CRR forordningen artikel I nedenstående skema er redegjort for, hvordan bankens kapital er sammensat Opgørelse af kapitalgrundlag (Kr ) Egentlig kernekapital: Aktiekapital Overført overskud Egentlig kernekapital før fradrag Filtre og fradrag i kernekapital: Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme Immaterielle aktiver Filtre og fradrag i alt Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Kapitalkrav Leasing Fyn Banks metode til vurdering af, hvorvidt den interne kapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter (solvensbehovet) følger Leasing Fyn Bank A/S ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). I ICAAP en identificeres de risici, som Leasing Fyn Bank A/S er eksponeret overfor med henblik på at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan 7

8 disse evt. kan reduceres, f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. Den interne kapital (solvensbehovet) er Leasing Fyn Bank A/S egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som instituttet påtager sig. Pengeinstituttets bestyrelse har en gang om året drøftelser omkring fastsættelsen af den interne kapital (solvensbehovet), for at sikre at den er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra instituttets direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på den interne kapital (solvensbehovet), herunder stressniveauer samt vækstforventninger. Dette gælder også, selvom tilsynets benchmarks anvendes. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af pengeinstituttets interne kapital (solvensbehov), som skal være tilstrækkelig til at dække instituttets risici og understøtte nuværende og kommende aktiviteter. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for pengeinstituttets interne kapital (solvensbehov), herunder hvilke risikoområder og benchmarks der bør tages i betragtning ved beregningen af den interne kapital (solvensbehovet). Den interne kapital (solvensbehovet) opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i pengeinstituttets risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som Leasing Fyn Bank A/S anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I- kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Derudover opstilles i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Leasing Fyn Bank A/S på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til instituttets risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes pengeinstituttets egen historik. 8

9 Leasing Fyn Bank A/S følger nedenstående skabelon ved opgørelse af den interne kapital (solvensbehovet): % kr. 1) Søjle I-kravet + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af basiskapitalen) med finansielle problemer 4b) Øvrig kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) + 8) Gearing (kapital til dækning af risici som følge af høj gearing) + 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Total = kapitalbehov/solvensbehov Heraf til kreditrisici (4) Heraf til markedsrisici (5) Heraf til operationelle risici (7) Heraf til øvrige risici ( ) Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+9) Den samlede risikoeksponering Kapitalgrundlag/kapitalprocent Kapitaloverdækning De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Leasing Fyn Bank A/S opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af den interne kapital (solvensbehovet) samt de risici som ledelsen finder, at Leasing Fyn Bank A/S har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Leasing Fyn en del af den generelle fastlæggelse af den interne kapital (solvensbehovet). 9

10 Nedenstående skemaer viser Leasing Fyn Bank A/S risikovægtede poster og kapitalkrav for hver enkelt eksponeringskategori Risikovægtede eksponeringer: Kr Risikovægtede poster Minimumskapitalkrav på 8% Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer ved misligholdelse Andre poster I alt Banken skal ligeledes angive de risikovægtede eksponeringer for markedsrisiko og operationelle risiko. 8% af de risikovægtede poster med markedsrisiko Kr Risikovægtede poster Minimumskapitalkrav på 8% Markedsrisiko Solvenskrav for operationel risiko efter basisindikatormedtoden Kr Risikovægtede poster Minimumskapitalkrav på 8% Operationel risiko Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital Solvensbehovet % Søjle I-kravet (8%) ,0% Kreditrisici ,3% Markedsrisici 486 0,2% Operationelle risici 180 0,1% Øvrige forhold 0 0,0% Internt opgjort solvensbehov ,6% Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav ,9% I alt ,5% Bankens overdækning/kapitalforhold Kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalbehov Solvensprocent 35,8% Solvensbehov 21,5% Solvensoverdækning 14,3%-point 10

11 Kommentarer til det opgjorte solvensbehov: Solvensbehov og solvensoverdækning Banken har opgjort solvensoverdækningen til 14,3%-point på baggrund af et solvensbehov på 21,5% og en faktisk solvens på 35,8%. Solvensoverdækningen anses for at være meget tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil kunne sikre bankens fortsatte drift og udvikling. Kreditrisici Kreditrisikoen er en af bankens største risikoområder, hvorfor en stor del af tillægget til søjle I-kravet kan henføres hertil. Det afsatte tillæg til solvensbehovet kan henføres til tillæg på svage engagementer Markedsrisici Banken anvender swaps til dækning af rente- og valutarisici. Renterisiko - den afsatte kapital til markedsrisiko kan henføres til renterisiko på fastforrentet udlån. Valutarisiko - direktionens ramme for valutarisici er så lav, at der ikke afsættes solvensbehov til dækning af denne risiko. Operationelle risici Banken har vurderet at basisindikatormetoden giver en kapitalbelastning, der modsvarer risici af nedenævnte risikoområder opstillet af Finanstilsynet. Om eventuelt manglende funktionsadskillelse mellem udførelse af opgaver (f.eks. handel, bogføring, afvikling af værdipapirhandler), og kontrol af samme, kan medføre risiko for tab. Risikoen for it-nedbrud samt konsekvensen af et sådant nedbrud, herunder skal instituttet vurdere konsekvensen af, at outsourcede it-funktioner heller ikke kan udføres. Kompleksiteten af instituttets systemer og forretninger; instituttet skal herunder tage højde for nye forretningsområder og konsekvenserne heraf. Personalets kompetencer og erfaring; er der eksempelvis stor udskiftning i personalet, må det alt andet lige forventes at øge risikoen for fejl, der kan føre til økonomiske tab for instituttet. Performancebaserede kompensationssystemer kan udgøre en risiko for, at personalet foretager handlinger, som påfører instituttet en højere risiko end instituttets fastsatte limits på eksempelvis markedsområdet, hvilket øger risikoen for tab samt størrelsen heraf. Utilstrækkelige eller manglende forretningsgange på centrale områder. Omfanget af manuelle rutiner, da dette alt andet lige øger risikoen for fejl. I solvensbehovet under operationelle risici er derfor afsat et tillæg, der dækker forskellen imellem solvensbehov efter basisindikatormetoden og solvensbehov afdækket af søjle I- kravet. 11

12 Øvrige forhold Under øvrige forhold afsættes solvensbehov ud over søjle I-kravet til følgende risikoområder Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) Banken har vurderet, at ingen af de tre områder har risici, der overstiger søjle I-kravet. Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Banken skal som minimum holde kapital svarende til 5 mio. EUR jf. CRR- forordningen artikel 93. Derudover er der beregnet et tillæg til dækning af, at banken ikke må have eksponeringer der overstiger 25% af kapitalgrundlaget. 5. Eksponering mod modpartsrisiko Vedrørende artikel 439, litra a Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender pengeinstituttet markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR-forordningens artikel 274. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko fastsættes som følger: 1. Kontrakterne opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat i CRR. 3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I pengeinstituttets bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. I forbindelse med instituttets fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, udover hvad der er indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 pct. Pengeinstituttets modpartsrisiko efter markedsværdimetoden fordelt på risikovægte ses af tabellen nedenfor: 1000 kr. Positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter Den samlede eksponeringsværdi af modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden Modpart med risikovægt 20 pct

13 I CRR er der som noget nyt indført et særskilt kapitalkrav til OTC-derivater til dækning af risikoen for tab som følge af værdireguleringer ved forringelser af modpartens kreditværdighed. Pengeinstituttets CVA-tillæg forøger de risikovægtede poster med t. kr Kreditrisikojusteringer Leasing Fyn Bank A/S følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med hensyn til regnskabsmæssig definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. På den baggrund henvises til i regnskabsbekendtgørelsen, vedrørende anvendte metoder til værdiregulering og nedskrivninger af udlån og tilgodehavender. Det betyder, at der på balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for at Leasing Fyn Bank A/S udlån og tilgodehavender er værdiforringede. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån. Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle Leasing Fyn Bank A/S udlån, der ikke er individuelt nedskrevet. Den samlede værdi af Leasing Fyn Bank A/S eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktioner er t. kr. 313 pr. 31. december Gennemsnitlig værdi i løbet af eksponeringer efter værdireguleringer og nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditreduktion Kr Eksponeringer Regionale eller lokale myndigheder 235 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Hvor der er restance eller overtræk Andre poster I alt Geografisk fordeling af eksponeringerne Leasing Fyn Bank A/S er udelukkende eksponeret i Danmark, og en geografisk opdeling af eksponeringskategorierne er ikke relevant. Eksponeringer fordelt efter branche og modpartsrisiko Kr Detail kunder Detail kunder (andel SMVer Regionale og lokale myndigheder Institutter Selskaber Restance eller overtræk Restance eller overtræk (andel SMVer) Andre poster Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindviding Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og I alt 13

14 restauranter Kr , fortsat Regionale Institutteber Selska- Detail Detail Restance Restance Andre I alt og lokale myndigheder kunder kunder (andel SMVer eller overtræk eller overtræk (andel SMVer) poster Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Private I alt Eksponeringer fordelt efter restløbetid Kr Anfordring mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år I alt mdr. Regionale Lokale myndigheder Institutter Selskaber Detailkunder Restance eller overtræk Andre poster I alt Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher Kr Misligholdte fordringer Værdiforringede fordringer Nedskrivninger/hensættelser Ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden * Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindviding Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation -1 Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv * Udgiftsførte beløb beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo indeværende år fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo året før tillagt Endelig tabt (afskrevet) i året. 14

15 Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger (kr ): Individuelle nedskrivninger/ Hensættelser Gruppevise nedskrivning/hensættelser Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: 1. Valutakursregulering 2. Nedskrivning/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser 5. Værdiregulering af overtagne aktiver 6. Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat 271 Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko 7. Anvendelse af ECAI er Leasing Fyn Bank A/S anvender ikke ECAI er (kreditvurderingsbureauer) idet pengeinstituttets målgruppe er små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er virksomhedens opfattelse at mængde af kunder hvorpå der foreligger rating er forsvindende lille, hvorfor det er valgt ikke at benytte ECAI er, til at reducere kreditrisikovægten på eksponeringer mod ratede virksomheder, kreditinstitutter og myndigheder m.m. Leasing Fyn Bank A/S bruger data fra Experian til at opdatere risikogrupper på samtlige kunder. Risikogruppen sammenholdt med oplysninger fra NNMarkedsdata omkring kundernes omsætning, balancesum og antal ansatte, bruges til at opdele kunderne i nedenstående eksponeringsklasser. De enkelte eksponeringsklasser vægtes efter nedenstående tabel: Eksponeringsklasse Vægt Eksponeringer mod Regionale og lokale myndigheder 0% Eksponeringer mod institutter 20% Eksponeringer mod selskaber 100% Detaileksponeringer 75% Eksponeringer ved misligholdelse 150% Andre poster 100% 15

16 8. Eksponering mod markedsrisiko Skemaet nedenfor viser kapitalgrundlagskravene inden for markedsrisikoområdet. Kapitalgrundlagskrav vedrørende markedsrisici - specificeret på risikotype Risikotype Kapitalgrundlagskrav t. kr. Poster med positionsrisiko (aktier, gældsinstrumenter) 147 Valutarisiko Operationel risiko Leasing Fyn Bank A/S er eksponeret mod potentielle tab som følge af operationelle risici som er: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. For at reducere risikoen for at der sker operationelle hændelser med væsentlige tab til følge, overvåger og styrer pengeinstituttet de operationelle risici. Der er primært fokus på de største risici med store potentielle tab. Pengeinstituttet anvender basisindikatormetoden til opgørelsen af kapitalgrundlags-kravet til de operationelle risici. I 2014 udgjorde den operationelle risiko 33,1 pct. af de samlede risikovægtede poster, svarende til 92,5 mio. kr., hvilket giver et kapitalgrundlagskrav på 7,4 mio. kr. Pengeinstituttet gennemfører løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under pengeinstituttets opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag/solvensbehov. 10. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Renterisikoen måles som et beregnet tab ved en rentestigning på 1 procentpoint i alle rentesatser. Der sker månedligt rapportering til direktionen af sammensætningen af bankens og dens ejeres fordeling af udlån og funding, for at sikre at renterisikoen er inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Der anvendes renteswaps til afdækning af renterisici Renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Kr Lange positioner Korte positioner Renterisiko Balanceførte poster med renterisiko Poster med begrænset eller afdækket renterisiko I alt udenfor handelsbeholdningen

17 11. Aflønningspolitik Pengeinstituttets bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik, som forventes godkendt af generalforsamlingen den 9. marts Pengeinstituttet har ved udformningen af aflønningspolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, og som er i overensstemmelse med pengeinstituttets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse og gennemgår lønpolitikken efter behov og mindst en gang om året Bestyrelsen udpeger efter behov og mindst en gang om året væsentlige risikotagere. For øjeblikket er udpeget en person som væsentlig risikotager. Samlede kvantitative oplysninger om aflønning i 2014, opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotagere: Fast løn Pensionsbidrag Variabel løn og ATP Bestyrelsesformand Kr Kr. 0 Kr. 0 Menige medlemmer (5 personer) Kr Kr. 0 Kr. 0 Direktion (1 person) Kr Kr Kr Oplysning om aflønning for medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotager er udeladt, da oplysningskravet indebærer oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn Ingen personer i pengeinstituttet har en løn på over 1 mio. EUR i regnskabsåret. 12. Anvendelse af kreditrisikoreduktionsteknikker Vedrørende artikel 453, litra a Leasing Fyn Bank A/S anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Vedrørende artikel 453, litra b, litra c og litra d I Leasing Fyn Bank A/S kan de finansielle sikkerheder, der danner grundlag for at reducere kreditrisikoen, opdeles i 3 grupper: Kontant eller kontantlignende instrumenter Garantier udstedt af finansielle virksomheder under tilsyn Til-transporterede fakturaer Pengeinstituttets aftaler med kunderne om sikkerhedsstillelse i kontant eller kontantlignede instrumenter sikrer, at banken har adgang til at modregning, såfremt kunderne ikke opfylder sine betalingsforpligtelser over for pengeinstituttet. 17

18 Pengeinstituttet har faste aftaler med sin ejerkreds om garantistillelse for engagementer med ejerbankernes kunder, dog ikke ved sager med stat, region og kommuner. Garantierne dækker de pågældende engagementer 100%. Vedrørende artikel 453, litra f og g Pengeinstituttet anvender i overensstemmelse med reglerne i CRR finansielle sikkerheder og garantier til afdækning af kreditrisikoen. Skemaet nedenfor viser i hvilken udstrækning pengeinstituttets eksponeringer er dækket af finansiel sikkerhedsstillelse og garantier, som giver solvenslettelse i henhold til reglerne i CRR. Finansielle sikkerheder og garantier Eksponeringsklasse Krediteksponering kr. (før sikkerheder og garantier) t. kr. Sikkerhedens værdi t. kr. Garantier (og kreditderivater) t. kr. Eksponeringer mod 274 offentlige enheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer ved misligholdelse Marts

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikooplysninger ultimo 2014 for Jutlander Bank A/S. Udgivet den 16. februar 2015. Risikorapport ultimo

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici.

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici. Risikorapport 2014 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Rønde Sparekasse, således at sparekassens interessenter

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 214 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikorapport 2014 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2014 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 214 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 26 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 214 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Søby-Skader-Halling Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Risikorapport 215 CRR forordningens søjle III rapportering 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Frøslev-Mollerup Sparekasse

Frøslev-Mollerup Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Risikorapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere