PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014"

Transkript

1 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

2 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 1 af 29 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE KBKL (COWI) Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger

3 SIDE 2 af 29 PSS INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdsområdeplaner Tidsplan særlige forhold og særligt farlige arbejder Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø... 8 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Tidsplan Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

4 SIDE 3 af 29 PSS GENERELT Nærværende (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 om Bygherrens pligter Bekendtgørelse 1516 af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale. Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet. Arbejdsmiljøkoordinatoren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS. Entreprenøren er ansvarlig for at vedligeholde sine bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør mv.) er ansvarlig for, at de beskæftigede på pladsen er orienterede om planens indhold og ved, hvor planen forefindes. Denne entreprise er en del af udbygningen af M14, Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm Syd og Egebækvej. Entreprisen omfatter beplantning af områder mellem Hørsholm Syd og Egebækvej. Entreprise omfatter bl.a. følgende arbejder: Beplantning med træer, buske, græssåning og gødskning Entreprisen ventes færdig i ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv., som det fremgår af bilag 1. Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder hver 14. dag og på ekstraordinære møder ved ulykker og nærved-ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode i en kommende 14-dages periode på pladsen, skal deltage. Ved afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant i henhold til arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

5 SIDE 4 af 29 PSS Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag ARBEJDSOMRÅDEPLANER Entreprenøren skal på baggrund af arbejdsområdeplanerne, krav i udbudsmaterialet samt gældende lovgivning udarbejde den endelige indretning af arbejdsområderne (inkl. anstillingspladsen). Entreprenøren skal i hele udførelsesperioden løbende tilrette arbejdsområdeplanerne (inkl. anstillingspladsen), så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Arbejdsområdeplanerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren for accept og kommentering senest ti arbejdsdage før opstart. Entreprenøren skal opsætte arbejdsområdeplanerne, inkl. revisioner i mandskabsskurene, så de er tilgængelige og synlige for alle, der arbejder på pladsen. Arbejdsområdeplanernes indretning og indhold fremgår af bilag 3 og skal som minimum vise, hvor der er: eksisterende risici på området og hvilke risici adgangs-, transport- og flugtveje, herunder adskillelse af kørende og gående trafik afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere afsat plads til velfærdsforanstaltninger tilslutning til el, vand og kloak telefon, alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Projektets til enhver tid gældende tidsplan er indsat som bilag 4. Tidsplanen skal angive de enkelte arbejdsfaser, samt i hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for sit arbejde. Denne plan koordineres med hensyn til særligt farlige arbejder på arbejdsmiljømøderne og skal som minimum angive: 1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser 2. Hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare og risici. Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med bilag 5, hvor det fastlægges, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. 4. FÆRDSELSOMRÅDER På arbejdsområdeplanerne, bilag 3, angives adgangsveje, og i bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. Færdselsområder angives på trafikafviklingsplanerne. På koordinerende arbejdsmiljømøder behandles detaljer vedrørende regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje og adgang for beredskabskøretøjer i detaljer. Dele af arbejdsområderne ligger på nabosiden af støjskærmen. Til disse arealer vil der ikke være adgang fra motorvejen, men fra kommunale og private veje samt stier.

6 SIDE 5 af 29 PSS Enkelte arbejdsområder er der kun adgang via privat ejet haver og entreprenøren skal acceptere og forvente, at adgangen sker via havelåger, havestier og lign., og at det derfor kun vil være muligt at bruge mindre maskiner. Resterende dele af arbejdsområderne ligger, så der kun vil være adgang fra motorvejens nødspor. Generelt gælder: Parkering inden for de til arbejdsområdet hørende arealer nærmer end 3,0 m fra kørebanekant, må kun finde sted efter nærmere aftale med vejmyndigheden Materiel- og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så der ikke spærres for afvikling af trafikken Ind- og udkørsel skal altid ske i færdselsretningen Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der vil forekomme fælles adgangsveje mellem entreprise Beplantning og /201 Hovedentreprisen ved anstillingspladsen på Langhaven. 5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, vises på arbejdsområdeplanerne, bilag 3, og beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendig for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder. Det påhviler alle, herunder entreprenøren og dennes underentreprenører, at medvirke til orden og ryddelighed på arbejdspladsen. Affaldet skal sorteres og henlægges i affaldscontainer. Entreprenøren har det overordnede ansvar for, at der er orden og ryddeligt på pladsen. Entreprenøren skal løbende gennemgå pladsen for at registrere eventuelle ryddelighedsproblemer. Såfremt oprydning ikke finder sted, vil arbejdsmiljøkoordinatoren og byggeledelsen få foretaget oprydning på entreprenørens regning. På arbejdspladsen gælder følgende bestemmelser og krav: Der skal altid anvendes selvlysende og reflekterende arbejdstøj i henhold til DS/EN ISO 20471:2013 Klasse 3-beklædning skal benyttes af personer, der jævnligt opholder sig uden for afspærringen eller arbejder med trafikregulerende foranstaltninger

7 SIDE 6 af 29 PSS Klasse 2-beklædning skal benyttes af personer, der lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område Klasse 1-beklædning skal benyttes af besøgende samt byggeledelse og andet tilsyn Når der udføres arbejde på et område, skal minimum én af de beskæftigede på arbejdspladsen kunne førstehjælp i det respektive arbejdsområde. Krav i forbindelse med anhugning I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instruerede. Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen eller arbejdsmiljøkoordinator, hvis det skønnes nødvendigt. Ved specielle løfteopgaver, f.eks. ved løft af store træer, skal arbejdsprocedurer godkendes af byggeledelsen. Bakkende lastbiler Det skal alle steder på arbejdsområdet sikres, at bakkende lastbiler ikke forårsager ulykker. Hvis lastbilen ikke er udstyret med bakalarm, eller der forekommer støj fra trafik osv., skal folk, som opholder sig bag lastbilen, varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand. Krav til arbejder i nærheden af højspændingsluftledninger ved beplantningsarbejde (Gl. Holtevej) Følgende krav skal overholdes: Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A, 6 Der må ikke befinde sig personer eller genstande højere end 3 m over terræn inden for luftledningers respektafstande (højspænding: 15 m) Der må ikke befinde sig maskiner med wiretræk inden for respektafstanden Der må ikke graves så tæt på master, at de kan skride ud eller vælte. For højspændingsmaster gælder, at man ikke må komme nærmere end 3 m fra masten; herfra skal der graves med en hældning i forholdet 1:2 DONG Energy kontaktes senest tre arbejdsdage i forvejen, hvis der skal arbejdes inden for luftledningers respektafstande Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges. 7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIGE RISICI Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet i bilag 6, som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde, der er udarbejdet under projektering. Arbejder, som entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for, placeres under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan med hensyn til arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på arbejdspladsen er instruerede. Alle arbejdsprocesbeskrivelser/apv'er skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold samt angive, hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger der skal benyttes for arbejdets gennemførelse, herunder: Brug af værnemidler Tekniske hjælpemidler

8 SIDE 7 af 29 PSS Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet. Arbejdsprocesbeskrivelserne/APV'erne for risikofyldt arbejde skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering, før de pågældende arbejder planlægges udført. Afgrænsning af særlige farlige arbejder behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder. Entreprenøren skal sørge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale. For arbejder med alle typer af stoffer og materialer gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, således at unødig påvirkning fra stoffer og materialer undgås, at påvirkninger fra stoffer og materialer under arbejdet nedbringes så meget, som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte grænseværdier overholdes. Entreprenøren udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, der anvendes i fællesområderne med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved arbejder med stoffer og materialer skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger, jf. i øvrigt retningslinjer i At-vejledning, Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer - C.0.11, november Personer, der arbejder med de pågældende stoffer, skal have modtaget instruktion. Såvel leverandørbrugsanvisning som de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises for arbejdsmiljøkoordinator på forlangende. Brugsanvisninger vedrørende tekniske hjælpemidler osv., jf. i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (BEK. nr af 15.dec med senere ændringer), skal ligeledes forefindes på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises arbejdsmiljøkoordinator på forlangende. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg revideres listerne i form af tilføjelser; og historikken bevares. 8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Entreprenøren skal udarbejde procedurer for løbende kontrol vedrørende elektriske installationer, maskiner, komponenter og håndværktøj, jf. krav i stærkstrømsbekendtgørelsen. Procedurerne skal forefindes på pladsen og kunne forevises arbejdsmiljøkoordinator på forlangende. Procedurer for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal indsættes i bilag 7, hvor der forefindes arbejdsprocesbeskrivelser og APV'er. 9. BEREDSKABSPLANER Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplanen skal ophænges synligt på arbejdspladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendt med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen.

9 SIDE 8 af 29 PSS Entreprenøren udarbejder beredskabsplaner for egne arbejder. Disse bliver indsat under fanebladet for den aktuelle entreprise. Ved arbejdsulykker eller nærved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Entreprenøren skal efterfølgende foretage en analyse af årsagen og fremsende resultatet til arbejdsmiljøkoordinatoren. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på arbejdsområdeplanerne, bilag SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE De særligt farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7 for udførelse og håndtering heraf. 11. MYNDIGHEDER Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. 12. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder denne plan med tilhørende bilag, sker på arbejdsmiljømøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

10 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 9 af 29 BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Gitte Munk Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK- B) Firma:Vejdirektoratet Navn: Ester Jensen Firma: Vejdirektoratet, Jan Weber Navn: Entreprise Entreprise /201 Tilsyn Firma: Firma: Barslund/ CG Jensen Firma: AL: AL: AL: AMR: AMR: Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 AMR: Firma: Firma: AL: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 AMR: Underentreprenør 2.2 Firma: Firma: AL: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 AMR: Underentreprenør 2.3 Firma: Firma: AL: AL: AMR: AMR:

11 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 10 af 29 BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Projektleder Gitte Munk Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Arbejdsmiljøkoordinator Jan Weber Assisterende arbejdsmiljøkoordinator AAMK-B Tilsyn Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Hjælper AMK-B Ester Jensen Tilsynsleder Jan Weber Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant

12 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 11 af 29 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Forsyningsselskaber El DONG Energy Nesa Allé Gentofte EnergiNet.dk Lautruphøj Ballerup TDC TDC Teglholmsgade Kbh. K Vand Rudersdal Skovlytoften 27 Forsyning 2840 Holte Vand Birkerød Vandforsyning Biskop Svanes Vej Birkerød Vand Nordvand a/s Ørnegårdsvej Gentofte Arbejdsleder Gert Sørensen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Christian S Andersen Per Aagaard Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Flemming Christensen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Jens K. Larsen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Stig Juliussen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Elisabeth Hartelius Gas Andre HMN Naturgas Telia Danmark Global Connect A/S NiaNet A/S Rudersdal Forsyning (Kloak) Gladsaxe Ringvej11 Holmbladsgade Kbh. S Hørskætten Tåstrup Ejby Industrivej Glostrup Skovlytoften Holte Arbejdsleder Jørn Laursen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Jørgen M Pedersen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Erich Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Steen Henriksen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Kim J. Koefoed Arbejdsmiljørepræsentant

13 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 12 af 29 BILAG 3: ARBEJDSOMRÅDEPLAN VEDLEDNING TIL INDHOLD I BILAG 3 Byggepladsindretning/skurby/anstillingsplads Projektet kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene, indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den arbejdsfri zone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type trafikværn m.v. I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise, hvor der er: Eksisterende risici på arealet og hvilke risici Til- og frakørselsforhold Transportveje Flugtveje/redningsveje Plads til adskillelse af gående og kørende trafik Evt. interimsveje Tilstrækkelig plads til: o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o værksteder o affaldscontainere o mandskabscontainere o velfærdsforanstaltninger o p-pladser til maskiner, arbejdsgiverbiler og ansatte Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan. I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde/opstille efter planerne. Derudover skal der indarbejdes: Tilslutning på tegningen til: o el o vand o kloak Placering af brandudstyr Placering af førstehjælpsudstyr Oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn Kran, hejs og stilladser Angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde.

14 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 13 af 29 Der skal ligeledes følges op på indretningen løbende gennem udførelsen. For udformning af arbejdsområde, se følgende tegninger: Entreprise : Tegn

15 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 14 af 29 BILAG 4: TIDSPLAN VEJLEDNING TIL INDHOLD I BILAG 4 Projekteringen: Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der afsat tilstrækkelig tid til dem I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt arbejde) Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver. Udførelse: Entreprenørens detaljerede tidsplaner: Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for fire til seks uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren, gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS en. Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

16 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 15 af 29 Oplæg til tidsplan Entreprise Opgave jul.-sept. okt.-dec jan.-mar. april-jun. jul.-sept. okt.-dec- jan.-mar. april-jun. jul.-sept. okt.-dec. jan.-mar. april-jun. jul.-sept. okt.-dec. Beplantning St , st , vv* St , vh* Særligt farligt arbejde St , st , st vv* St , st , st , st vh* Særligt farligt arbejde St , st vv* St , st vh* Særligt farligt arbejde * vv = vejens venstre side vh = vejens højre side

17 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 16 af 29 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS Kristine B. Klint, COWI Projekteringsfasen Anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Udførelsesfasen Ajourføring af PSS AMK-B Retningslinjer for opstart af arbejder, der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø, herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientering af ansatte om indholdet i PSS og relevante trafikafviklingsplaner Ophængning af gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Arbejdsområdeindretning/anstillingsplads Entreprenør AMK-B Entreprenør Entreprenør AMK-B Entreprenør Entreprenør Entreprenør Placering af mandskabsvogne iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. arbejdsområdeplan, bilag 3 Placering af materielcontainere iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator, jf. arbejdsområdeplan, bilag 3 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser, jf. arbejdsområdeplan, bilag 3 Etablering, vedligeholde og fjerne installationer fra anstillingspladsen og i arbejdsområdet; el, vand, kloak, varme Entreprenør Entreprenør Entreprenør Vejdirektoratet Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger Entreprenør Rækværk m.v. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vejafspærringer Entreprenør Afdækning af huller og udsparinger Entreprenør Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid, når et arbejdsområde forlades Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles adgangsveje, frem til entreprise areal. Vejene skal Alle arbejdsgivere Entreprenør /201

18 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 17 af 29 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> have den nødvendige afvanding, så de ikke opblødes af vejrliget Vanding af køreveje efter behov Entreprenør /201 Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Entreprenør /201 Renholdelse af offentlige veje Entreprenør /201 Vinterforanstaltninger Etablering af orienteringsbelysning (min. 25 lux) samt tænding og slukning af lyset i anstillingspladsområdet for entreprise Etablering af orienteringsbelysning (min. 25 lux) samt tænding og slukning af lyset i arbejdsområdet og plads for materialeoplag, for entreprise Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje, frem til entreprise areal. Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje, frem til arbejdsområder for entreprise Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring, før arbejdsområdet, overdrages til næste entreprenør Affaldshåndtering for "byggeaffald" i henhold til Rudersdal Kommunes regulativ for erhvervsaffald for entreprise Affaldshåndtering for dagrenovation fra egen anstillingsplads. Etablerer, tømmer containere, håndterer og bortskaffer i henhold til Rudersdal Kommunes regulativ for husholdningsaffald Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Entreprenør /201 Entreprenør Entreprenør /201 Entreprenør Entreprenør Entreprenør Vejdirektoratet Førstehjælpekasse, øjenskyl mv. i arbejdsområdet for entreprise Entreprenør Nødtelefon: Der skal på pladsen være adgang til en telefon Entreprenør Ildslukker forefindes ved anstillingsplads Entreprenør

19 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 18 af 29 Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder : Etape 1, Beplantning

20 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 19 af 29 Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Diverse Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

21 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 20 af 29 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Indledende arbejder Henvisning om forslag til udførelsesmetode Jord-, afvandings- og grusarbejder Belægningsarbejder Vejudstyr Arbejder på skråninger Risiko for at glide eller snuble og falde ud på motorvej i drift Hele strækningen Udarbejdelse af procedure for planlægning af arbejde på skråninger, herunder hældning på skråning, arbejdsgang, brug af faldsikring mm. At-vejledning: D.5.5 Faldsikring At-meddelelse: nr Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Arbejder ved trafikeret vej Risiko for påkørsel af personer, maskiner, tekniske hjælpemidler og materiel samt trafikuheld Hele strækningen Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejreglerne. Afmærkning og skiltning iht. trafikafviklingsplanen. Tunge løft ved håndtering af store træer og maskiner Ryg- og løfteskader Hele strækningen Anvendelse af tekniske hjælpemidler - udarbejdelse af APV for processen. At-vejledning: D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt,

22 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 21 af 29 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode gentaget arbejde D.3.1 Løft, træk og skub Arbejde med kratrydder (buskrydder) Arbejde med motorkædesav Risiko for støj- og vibrationsskader Hele strækningen Udarbejdelse af procedure for arbejde med kratrydder, herunder vibrationsdæmpere, brugstid, personlige værnemidler mm. Ved brug af kratryddere skal der anvendes fodtøj med stålnæse og ansigtsskærm. Der skal være en afstand på 10 m til andre personer. At-vejledning: D.6.1 Støj D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.6.4 Støjkrav til maskiner til brug i det fri At-meddelelse: Øjenværn Risiko for at blive ramt af saven, som Hele strækningen Udarbejdelse af procedure for medfører skæreskader arbejde med motorsav, herunder udløsning af bremse, brug af personlige værnemidler mm. Der skal gives grundig instruktion, der må ikke opholde sig andre personer i området, hvor der er fare for at blive ramt af saven. Der må ikke arbejdes fra stiger. At-vejledning: B Arbejde med motorkædesave D.6.1 Støj D.6.4 Støjkrav til maskiner til

23 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 22 af 29 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejder med plæneklipper Risiko for at maskine vælter og Hele strækningen slåmaskine hænder/fødder kommer i klemme og medføre skæreskader Henvisning om forslag til udførelsesmetode brug i det fri D.6.2 Hånd-arm vibrationer Udarbejdelse af procedure for arbejde med plæneklipper, herunder sikring af knivstop samt støj- og vibrationsbelastninger. At-vejledning: D.6.1 Støj D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.6.4 Støjkrav til maskiner til brug i det fri Branchevejledning om håndskubbet plæneklipper, BAR Jord til Bord Arbejde med handelsgødning Risiko for indånding af sundhedsskadelige stoffer Hele strækningen Udarbejdelse af procedure for arbejde med gødning, herunder brug af personlige værnemidler samt forholdsregler vedr. vindhastighed/-retning. At-vejledning: C.1.3 Arbejde med stoffer og materialer D.5.4 Åndedrætsværn Branchevejledning om Udendørs - særlige udbringningsmetoder, personlige værnemidler, BAR Jord til Bord Teknisk udstyr

24 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 23 af 29 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Bro- og betonarbejder Henvisning om forslag til udførelsesmetode Andre bygværker Diverse arbejder Regningsarbejder Andet

25 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 24 af 29 BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER/APV Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde. Arbejdspladsvurdering (APV) Entreprenøren udarbejder APV i henhold til AT-vejledning eller Branchevejledning, så de passer til det aktuelle arbejde. Beredskabsplan for de farlige arbejder skal indgå i bilag 8. Instruktion i forbindelse med udførelsen af særligt farlige arbejder Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres, at denne instruktion er givet af en kompetent person. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med den enkeltes arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

26 BILAG 8: BEREDSKABSPLAN VEJLEDNING TIL INDHOLD I BILAG 8 Projekteringen: Den overordnede beredskabsplan Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører. Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) og der følges op af arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B). Udførelsen AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen. Den enkelte entreprenørs beredskabsplan Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde, og den er bilag til den overordnede beredskabsplan og PSS. Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer, inkl. telefonnumre, i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farligt arbejder, beskrevet i bilag 6, samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger. Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen.

27 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec /07480 KBKL ANL-TES 26 af 29 BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN HÆNGES OP ET SYNLIGT STED PÅ BYGGEPLADSEN OG MEDBRINGES I MARKEN BEREDSKABSPLAN I forbindelse med ulykker med personskade: Førstehjælp Skab sikkerhed: Stands ulykken Skab sikkerhed for dig selv og andre. Vurder personen: Skab fri luft Se, føl og lyt Bleg, kold og klam hud Omtåget. Tryk 112 og oplys: Hvem du er Hvor du ringer fra: Byggepladsen <vej nr. km/bro nr.> Hvad er der sket Hvor er ulykken sket Hvor mange tilskadekomne Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået Vejviser sendes til mødested for at guide redningskøretøjer. Alarm Tryk 112 Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet og forstået Trinvis hjælp: Giv førstehjælp og tilkald hjælp fra kollega. Kommunikation Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked <navn og tlf. nr.>.

28 Hvad sker der? Personskade Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre Standser ulykken og yder førstehjælp eller får hjælp hertil Ved alvorlige personskader ringes straks til 112 Bemærkninger Brand Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker Ved personskader, der kræver lægelig behandling, ringes til akuttelefonen, som henviser til nærmeste skadestue 1813 Akuttelefonen 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. Støvgener Personpåkørsel tog/trafik Brud på gasledning Brud på højspændingskabler Over V Stålledning med sort PE-belægning eller gul PEMledning. Advarselsbånd GUL Ligger minimum 0,70 m-1,50 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ) Ved ikke-kontrollerbart og uventet støv stoppes arbejdet Stop arbejde Udfør nødvendig førstehjælp Stop arbejdet og maskiner Afspær i radius 50 m Undgå antændelse af gas Stop arbejdet Røm område, hvor der er brud Hold afstand og undgå kontakt Afbryd strøm, hvis muligt Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på 112 Gasselskabet HMN Naturgas Evt. politi/brandvæsen 112 Lokalt forsyningsselskab Energinet DONG Energy Evt. politi/brandvæsen 112 Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen Kontaktperson: Helge Schmidt Kontaktpersoner: Christian Andersen, Dennis Nielsen Per Aagaard Gert Sørensen

29 Hvad sker der? Brud på lavspændingskabler Under V Specielle kendetegn Ligger minimum 0,35-1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre Stop arbejdet Undgå kontakt Afbryd strøm, hvis muligt Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på Lokalt forsyningsselskab DONG Energy Bemærkninger Kontaktpersoner: Gert Sørensen Brud på svagstrømskabler 0V-50V Brud på lyslederkabler Brud på telekabler (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORAN GE. Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Stop arbejdet Undgå kontakt Afbryd strøm, hvis muligt Ledninger må ikke berøres Ender frigraves og pakkes ind i plastik Ledningsejer står ofte på kabel/rør Er ikke strømførende, er ikke farlige Ledningsejer <navn> <nr> Ledningsejer <navn> <nr> Teleselskab Telia Danmark Global Connect NiaNet TDC Kontaktpersoner: Jørgen Pedersen Erich Nielsen Steen Henriksen Flemming Christensen Brud på uidentificeret ledning Brud på vandledning Stop arbejdet Kontakt arbejdsmiljøkoordinator Stop arbejdet Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr> Lokalt forsyningsselskab Rudersdal Forsyning Birkerød Vandforsyning Nordvand Kontaktpersoner: Jens Larsen Stig Juliussen Elisabeth Hartelius

30 Hvad sker der? Tingskade Specielle kendetegn Ved påkørsel af konstruktioner med risiko for efterfølgende personskade (stilladser, trappetårne m.m.) Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre Stop arbejdet Evakuér området Kontakt arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr> Bemærkninger Særligt farligt arbejde iht. bilag 6 Farlige stoffer

31 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Infomøde for Stadionvej

Infomøde for Stadionvej ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Stadionvej LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4048.200 Forberedende Jord- og belægningsarbejder 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart JULI 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1.

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere