FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017"

Transkript

1 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENERELT BESKRIVELSE AF OPGAVEN ARBEJDSPLAN ENTREPRISENS ARBEJDSMILJØORGANISATION OG ADRESSELISTE PLADSINDRETNING FÆLLESOMRÅDER OG FÆRDEN I FORBINDELSE MED DEM FÆLLES FORANSTALTNINGER SÆRLIG FARLIGT ARBEJDE KONTROL AF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER BEREDSKABSPLANER SIKKERHEDSMØDER ARBEJDSULYKKER AJOURFØRING MYNDIGHEDER... 8 BILAG 1: ARBEJDSPLAN... 9 BILAG 2: ENTREPRISENS ARBEJDSMILJØORGANISATION BILAG 3: ADRESSELISTE BILAG 4: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER BILAG 5: SÆRLIG FARLIGE ARBEJDER BILAG 6: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER BILAG 7: EKSEMPEL PÅ BYGGEPLADSPLAN BILAG 8: BEREDSKABSPLAN Øvrige bilag til PSS: Entreprenørens liste over farlige stoffer og materialer Trafikafviklingsplaner Kortbilag Referater 2

3 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 1. GENERELT Denne Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) vedrører entreprisen Vedligehold af veje primært i landområder Faaborg-Midtfyn Kommune. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og baserer sig på: Gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø (herunder Bekendtgørelse om bygherrens pligter) Entreprisekontrakten Entreprenøren som har kontrakt med Faaborg-Midtfyn Kommune varetager opgaven som AMK-P og AMK-B. Bygherren er ansvarlig for, at AMK-P (arbejdsmiljøkoordinator for planlægning og projektering) udarbejder kortlægning af særlig farlige forhold og overdrager arbejdsmiljøkoordineringen til AMK-B (arbejdsmiljø-koordinatoren under udførelsen). Bygherren er ansvarlig for, at AMK-B koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om indretning af arbejdsstederne og for de gældende fælles sikkerhedsforanstaltninger. Entreprenøren, som har kontrakt med Faaborg-Midtfyn Kommune, har pligt til - for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers vegne - at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til AMK-B samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til bygherrens AMK-B. PSS en skal være tilgængelig for alle beskæftigede på arbejdsstedet. Enhver arbejdsgiver (entreprenører m.v.) er ansvarlig for, at de beskæftigede på arbejdsstedet er orienteret om indhold af PSS, instrueret i forhold til indholdet af PSS, og ved hvor den forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på arbejdsstedet. Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprenører, underentreprenører m.fl.) 3

4 sikrer, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser (APB) for områder med særlig farligt arbejde, og disse skal vedlægges PSS en som bilag 5. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering (APV), der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på arbejdsstedet er instrueret i arbejdsprocesserne. Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) straks orienteres. Den systematiske opfølgning på entreprisens arbejdsmiljøforhold, herunder denne PSS med tilhørende bilag, sker på sikkerhedsmøderne (som en del af entreprisens driftsmøder/ planlægningsmøder), hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN I entreprisen som er en 15-årig funktionskontrakt - udføres en række vedligeholdelsesopgaver, som kan være: Udlægning af varmblandet asfalt Udlægning af overfladebehandling, OB Remix Fræsning Større reparationer (opretning/afretning af asfaltbelægninger) Mindre reparationer (fx bassinudskiftning, slaghuller, revneforsegling) Regulering/udskiftning af karme og dæksler Demarkering Kørebaneafmærkning Profilering af rabatter (afretning eller kantopfyldning) Eftersyn af vejenes tilstand Entreprisen dækker vejene i strækningslisten bilag 9 og forudsættes udført i perioden fra den til den ARBEJDSPLAN Vedligeholdelsesarbejder løses løbende hen over året. Nogle kan planlægges på forkant, andre vil blive udført akut. Planlægning af vedligeholdelsesarbejdet: Entreprenøren skal, i sin planlægning af årets arbejder, angive de perioder, hvor der skal 4

5 udføres arbejde, som omfatter særlig farligt arbejde. Tidsplanen skal præsenteres for bygherren på årets første driftsmøde/ved opstartsmødet. Tidsplanen/Arbejdsplanen skal som minimum indeholde: angivelse af, hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på et arbejdssted og den tid, der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser: Her redegør Entreprenøren for overvejelser i planlægning for ovennævnte punkt, eksempelvis lukning af vej m.v. de perioder, hvor der evt. skal udføres arbejde, som omfatter særlig farligt arbejde: Her redegør Entreprenøren for overvejelserne om, hvordan det særligt farlige arbejde spiller ind på tiden/varigheden og hvilke tidsmæssige udfordringer det giver. Arbejdsplanen vedlægges som bilag 1 til PSS. Udførelse af vedligeholdelsesarbejdet: Entreprenøren skal til enhver tid kunne redegøre for, at der er planlagt tilstrækkelig tid til de enkelte vedligeholdelsesarbejder i forhold til sikkerhed og sundhed. 4. ENTREPRISENS ARBEJDSMILJØORGANISATION OG ADRESSELISTE Entreprisens arbejdsmiljøorganisation, skal indeholde navne på arbejdsledere og eventuelle arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører m.fl. Organisationsdiagram over entreprisens arbejdsmiljøorganisation er indsat som bilag 2. Entreprisens hhv. arbejdsstedets adresseliste er vedlagt som bilag PLADSINDRETNING Vedligeholdsopgaverne vil ofte foregå fortløbende over en strækning eller være af kortere varighed. Dermed oprettes ikke en egentlig anstillingsplads/skurby/byggeplads, men entreprenøren skal til enhver tid leve op til Arbejdstilsynets krav til bl.a. velfærdsforanstaltninger m.v. Kommunen skal i samarbejde med entreprenøren aftale placering af skurvogne m.v. Såfremt arbejdet på en konkret vejstrækning varer mere end 3 dage, skal entreprenøren udfærdige en byggepladsplan, som skal vedlægges nærværende PSS. I øvrigt henvises til udbudsmaterialets kortbilag vedr. arbejdsområder. Et eksempel på byggepladsplan er vist i bilag 7. Som en del af opgaveplanlægningen indhentes en rådighedstilladelse fra vejmyndigheden. 5

6 6. FÆLLESOMRÅDER OG FÆRDEN I FORBINDELSE MED DEM Ved fællesområde forstås et område, hvor to eller flere arbejdsgivere arbejder på samme tid og sted, samt al den færden der medgår til dette. Af afsnit 7 fremgår det, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. På koordinerende sikkerhedsmøder/drift- og vedligeholdelsesmøder koordineres og beskrives detaljer vedrørende regler for færden på og i forbindelse med fællesområder, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. FÆLLES FORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i skemaet i bilag 4, som skal ajourføres løbende. AMK-B definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenøren er forpligtet til at vælge beskyttelsesniveau inden for udbuddets rammer - ud fra håndbogen Afmærkning af vejarbejder m.m.. Entreprenørerne er forpligtet til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt - på det tidspunkt, det aftales på de koordinerende sikkerhedsmøder - at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. 8. SÆRLIG FARLIGT ARBEJDE Områder, hvor arbejdet medfører særlig farligt arbejde, er vist i skemaet i bilag 5. Afgrænsning af særlig farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerheds- /planlægningsmøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes som bilag i PSS en. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser og historikken bevares. 6

7 9. KONTROL AF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol af sikkerhedsforanstaltninger er placeret under bilag 4 og BEREDSKABSPLANER Entreprisens hhv. arbejdsstedets beredskabsplan: Planen er overordnet og gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører på entreprisen/arbejdsstedet. Den udarbejdes af AMK-P, og der følges op af AMK-B under udførelsen. Beredskabsplanen skal være tilgængelig på arbejdsstedet for alle, og entreprisens arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Ved arbejdsulykker eller nærved-ulykker skal AMK-B straks orienteres. Et eksempel på beredskabsplan er vist i bilag 8. Den enkelte entreprenørs beredskabsplan: Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Denne skal afleveres til AMK-B og indsættes i PSS en. Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde, og den er bilag til entreprisens og arbejdsstedets beredskabsplan i PSS en. Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særlig farlige arbejder, beskrevet under pkt. 8 samt ved anvendelse af de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren benytter. Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af beredskabsplanen. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i entreprenørens beredskabsplan, hvis det er relevant. Det kan bl.a. være relevant i forbindelse med særlig farligt arbejde eller, hvis der på anden måde kan være særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, særlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign. Det skal samtidig angives, hvem der står for den løbende kontrol og samordning af de forskellige planer. 7

8 11. SIKKERHEDSMØDER Entreprenøren eller dennes repræsentant skal deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Sikkerhedsrunderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag, såfremt der er mere end 10 beskæftigede på samme arbejdssted på samme tid. AMK-B er ansvarlig for gennemførelse. 12. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nærved-ulykker skal AMK-B straks orienteres. AMK-B skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på arbejdspladsen for at undersøge ulykken. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på koordinerende sikkerhedsmøder orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 13. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på entreprisens arbejdsmiljøforhold, herunder PSS med tilhørende bilag, sker løbende og på sikkerhedsmøderne, hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. AMK-B er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 14. MYNDIGHEDER Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal AMK-B straks orienteres. 8

9 BILAG 1: ARBEJDSPLAN Her indsættes arbejdsplan for entreprisen, med angivelse af det forventede antal medarbejdere på de enkelte arbejdssteder, jf. afsnit 3. Dato og revisions-nr. skal fremgå af planen. 9

10 BILAG 2: ENTREPRISENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bokse skal udfyldes/redigeres/suppleres i forhold til det enkelte projekt. Bygherre Faaborg-Midtfyn kommune Vejarbejdsansvarlig: Navn: Jesper Stenberg Jensen Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: XX Entreprenør Navn: personnavn Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-P) Firma: XX Entreprenør Navn: personnavn Entreprenør 1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Firma: AL: AMR: Benyttede forkortelser: AMK-P = Arbejdsmiljøkoordinator under planlægning og projektering AMK-B = Arbejdsmiljøkoordinator under udførelse AL = Arbejdsleder AMR = Arbejdsmiljørepræsentant 10

11 BILAG 3: ADRESSELISTE Entreprise: Part Bygherre Arbejdsmiljøkoordinator for planlægning og projektering, AMK-P Arbejdsmiljøkoordinator under udførelse, AMK-B Tilsyn Firmanavn Adresse Faaborg-Midtfyn kommune Dato: Rev.: CVR nr. Funktion / navn Telefon (T) Mobil (M) (E) Entrepriseleder: Jesper Stenberg Jensen Entreprisestyrer: (T) (M) (E) Entreprenør 1 Arbejdsleder: Arbejdsmiljørepræsentant: Underentreprenør 1.1 Arbejdsleder: Andre aktører på pladsen Arbejdsleder Repræsentant Arbejdsmiljørepræsentant: Arbejdsleder: Arbejdsmiljørepræsentant: 11

12 BILAG 4: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Skemaet tilføjes manglende ansvarsområder og/eller overflødige punkter fjernes. Alle øvrige kolonner udfyldes. Entreprise: Dato: Rev.: Fællesområder Ansvarsområde Periode Ansvarlig Generelt Arbejdsområde Arbejdsplads / arbejdsområde Rækværk, tekniske foranstaltninger m.v. Adgangs- og flugtveje Opbevare entreprenørens egen beredskabsplan(-er) et tilgængeligt sted ved opgaven (f.eks. i biler) Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante trafikafviklingsplaner Rådighedstilladelsen skal være tilgængelig (mht. fælles arbejdsområder) Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særlige hensyn til arbejdsmiljø herunder særlig farlige arbejder Opsætning og vedligeholdelse af afmærkning af vejarbejde Opsætning og vedligehold af adskillelse for gående og kørende Materielcontainere eller lignende placeres iht. aftale med formand og/eller arbejdsmiljøkoordinator (affræst/opbudt materiale) Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af eventuelle oplagspladser Ved opstart <Dato> og ved revision Ved opstart <Dato> og ved nyansættelse <Dato> Ved opstart <Dato> og ved behov <Entreprenør 1> <Entreprenør 1> eller <Underentreprenør 1.1> <Entreprenøren> <Entreprenør 1> eller <Underentreprenør 1.1> <Dato> <Entreprenør 1> <Dato> <Entreprenør 1> <Dato> <Entreprenør 1> eller <Underentreprenør 1.1> <Dato> <Entreprenør 1> eller <Underentreprenør 1.1> Aflæsningsplads med stabilt underlag <Dato> <Entreprenør 1> Afdækning af brønde, huller og udsparinger Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid, når et arbejdsområde forlades Det skal sikres, at adgangs-, flugt- og transportveje holdes ryddede <Dato> <Entreprenør 1> <Dato> <Alle beskæftigede på entreprisen > <Dato> <Entreprenør 1> eller <Underentreprenør 1.1> Etablering og vedligehold af ramper <Dato> <Entreprenør 1> Renholdelse af offentlige veje <Dato> <Entreprenør 1> Oprydning Orden og rydelighed <Dato> <Entreprenør 1> 12

13 Entreprise: Dato: Rev.: Fællesområder Ansvarsområde Periode Ansvarlig Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker eller <Underentreprenør 1.1> Førstehjælpsmaterialer og udstyr <Dato> <Entreprenør 1> Ildslukkere forefindes (eftersyn og krav til <Dato> <Entreprenør 1> kontrol)

14 BILAG 5: SÆRLIG FARLIGE ARBEJDER Skemaet tilføjes manglende procesaktiviteter og/eller overflødige punkter fjernes. Alle øvrige kolonner udfyldes. Skemaet er delt i to dele; Del 1 som skal medtages hvis procesaktiviteten indgår i entreprisen, og Del 2 som kan medtages hvis bygherre/entreprenør anser procesaktiviteterne som særlig farlige. Entreprise: Procesaktivitet Risici Lokalitet Krav og henvisning til Atvejledning eller branchevejledning Dato: Rev. Nr.: Ansvarlig Skema Del 1: Udlægning af varmblandet asfalt og remix Hvis asfalt udlægges ved for høj temperatur, kan der ske indånding af sundhedsskadelige stoffer. Derudover er der risiko for kontakt med varm asfalt. Angiv vejnavn evt. ved henvisnin g til bilag. At-vejledninger: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Branchevejledning, BAR B&A: Udlægning af vejasfalt Udlægning af slidlag i nærheden af højspændings -ledninger i luften Når asfalt eller sten tippes af, kan tippeladet komme inden for sikkerhedsafstanden af luftledningerne, med risiko for elektrisk stød og dødelig udgang. Angiv vejnavn evt. ved henvisnin g til bilag. Dansk Energis pjece: "Pas på ledninger og livet" Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A samt afsnit 6, kapitel 704 Henvisning til Ledningsejerregisteret (LER) Arbejder i tunneler Hvis der er dårlige udluftningsmuligheder i tunellen, er der Angiv vejnavn evt. ved henvisnin g til bilag. At-vejledning: C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer 14

15 Entreprise: Procesaktivitet Risici Lokalitet Krav og henvisning til Atvejledning eller branchevejledning risiko for indånding af udstødningsgasser og afdampede stoffer fra asfalt. Branchevejledning, BAR B&A: Udlægning af vejasfalt Dato: Rev. Nr.: Ansvarlig Skema Del 2: Arbejde ved og på trafikerede arealer Risiko for påkørsel Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m.m., Vejdirektoratet Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m., Vejdirektoratet Arbejder tæt på jernbane Risiko for påkørsel Angiv vejnavn evt. ved henvisnin g til bilag. Banedanmark, Sikkerhed, Arbejdsmiljø og Miljø Arbejde i og ved spor Arbejder på havnearealer tæt ved kajkant Risiko for at falde i vandet Angiv sted At-vejledning: Fald fra højden på byggepladser Bekendtgørelse nr om bygge- og anlægsarbejde Udførsel af Remix tæt på brand- og eksplosionsfar -lige Åben ild fra opvarmning af asfalt kan antænde dampe med brand eller Angiv vejnavn evt. ved henvisnin g til bilag. 15

16 Entreprise: Procesaktivitet lokaliteter, eksempelvis kemisk industri herunder biogasanlæg og tankstationer Risici Lokalitet Krav og henvisning til Atvejledning eller branchevejledning eksplosion til følge. Dato: Rev. Nr.: Ansvarlig 16

17 BILAG 6: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER Her indsættes en arbejdsprocesbeskrivelse også kaldet en APV (arbejdspladsvurdering af den aktuelle opgave) for hver af de særlig farligt arbejde. 17

18 BILAG 7: EKSEMPEL PÅ BYGGEPLADSPLAN Langebjergvej 56, 4100 Ringsted Mandskabsvogn Inkl. toilet, vask, førstehjælpsudstyr og brandmateriel. Udstyr kan parkeres ved Tilslutning til el Krav til informationer vedr. byggepladsindretning fremgår af bek Relevant for slidlagsentrepriser er: 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici (f.eks. luftledninger) 2. adgangsveje (hvis relevant) 3. afsat plads til materialedepoter og affaldscontainere (hvis relevant) 4. afsat plads til velfærdsforanstaltninger 5. tilslutning til el, vand og kloak (faste eller mobile dele) 6. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 18

19 BILAG 8: BEREDSKABSPLAN Herunder er indsat et eksempel på beredskabsplan for PSS, jf. afsnit 10. Hænges op et synligt sted på arbejdspladsen og medbringes i køretøjer og i marken. ENTREPRISENS HHV. ARBEJDSSTEDETS BEREDSKABSPLAN I forbindelse med ulykker med personskade: Førstehjælp Skab sikkerhed: Stands ulykken Skab sikkerhed for dig selv og andre Vurder personen Skab fri luft Se, føl og lyt Bleg, kold og klam hud Omtåget Alarm Tryk 112 Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet og forstået Tryk 112 og oplys: Hvem du er Hvor du ringer fra (vej nr. / GPS-koordinater). Koordinater afsendes automatisk ved brug af app en 112 til smartphones Hvad der er sket Hvor ulykken er sket Hvor mange tilskadekomne At Vejviser sendes til mødested for at guide redningskøretøjer Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået Trinvis hjælp Giv førstehjælp og tilkald hjælp fra kollega Kommunikation Giv arbejdsmiljøkoordinator besked: navn og telefonnummer. 19

20 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Ved alvorlige personskader Standser ulykken og yder førstehjælp eller får hjælp hertil: Tilkald hjælp Ring 112 Brug evt. 112-app OPLYS: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer Hvad der er sket Hvor ulykken er sket Skurvognens placering: xx. Hvor mange tilskadekomne ALARM 112 (ventetid 15 sek.) Kontakt nærmeste arbejdsleder. 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på byggepladsplanen. At Vejviser sendes til nærmeste indkørsel Ved personskader (samt ved akut sygdom), der kræver lægelig behandling Brand Ild, røg Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker Hverdage kl. 8-16: Ring til egen/nærmeste læge Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og på helligdage: Ring til lægevagten <nr.> <nr.> Ring altid før du tager af sted! Skadestuen/akutklinik, Regionshospitalet: Kløvervænget 25, 5000 Odense C Skadestuen/akutklinik, Regionshospitalet: Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. 20

21 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Brud på højspændingskabler Over V El-ledninger i luften Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab <navn> Evt. politi/brandvæsen <nr.> 112 Bemærkninger Brud på lavspændingskabler Under V El-ledninger i luften Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr.> Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med risiko for efterfølgende personskade (master, stilladser, trappetårne m.m.) Stop arbejdet. Evakuér området. Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr.> Særlig farligt arbejde Særlig farligt arbejde, som kræver beredskab skal beskrives Illustrationer: BAR Bygge & Anlæg 21

22

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H70409.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden Cykelsti Kværndrup Egeskov Februar 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.02.2016, Rev.

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H43908.20 Jord- og belægningsarbejder H439 Viborg - Herning Ombygning af fordelerring ved Sunds September 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30.08.2016 14/17465-1

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 Jens Kristian Tuxen jkt@vd.dk 7244 3333 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Lillebæltsbroen belægningsudskiftning

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H06022.20 Jord- og belægningsarbejde H060 Østjyske motorvej Sydvendte ramper TSA 53 Skanderborg S E45 Marts 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18.02.2016 14-12667

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS 12710.203 Støjvold 12710 Slagelse Omfartsvej April 2016 2 af 17 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 4 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1120.770 Jord- og belægningsarbejde Holbæk - Vig 1120 Tuse N - Herrestrup Cykelsti ved Hagested Juli 2015 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. marts

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H052.01.20 Jord- og belægningsarbejder H052 Esbjergmotorvejen E20 >>> Rampeombygning, 76 Esbjerg Ø MAJ 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27.01.2014

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker Aggersundbroen, omisolering (BYG-SV-ND-AGGE-ISO) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H609.02.20 / H609.03.20 Jord- og belægningsarbejder H609 Assens Nørre Aaby >>> H609.02/03 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby JUNI 2014 Km. 21.600 23.300 SIDE

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere