BRO NY LILLEBÆLTSBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO"

Transkript

1 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER TELEFON 5. september 2013 A SUL BRO NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Tlf Vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 24 Indholdsfortegnelse: BRO NY LILLEBÆLTSBRO Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladstegning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring... 6 BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDSORGANISATION... 7 Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation Bilag 2: Projektets adresseliste Bilag 3: Arbejdspladstegning Bilag 4: Tidsplan Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde Bilag 7: Arbejdsprocedurer/APV Bilag 8: Beredskabsplan

3 3 af Generelt Nærværende plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af sikkerhedsarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejder med senere ændring i bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet. I entreprenørens organisation udpeges en arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens vegne varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet, herunder ajourføring og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Arbejdsmiljøkoordinatoren skal efter arbejdets overdragelse afholde opstartsmøder om arbejdsmiljø, hvis byggepladsen beskæftiger mere end 10 medarbejdere. Arbejdsmiljøkoordinatoren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenører, leverandører mv.) er ansvarlig for, at de beskæftigede på pladsen er orienteret om planens indhold og ved, hvor planen forefindes. Beskrivelse: Arbejdet omfatter: Erosionsbeskyttelse af broens 2 strømpiller Påfyld af stenmaterialer i to stenkasser rundt om hver strømpille Arbejdet foregår fra pram 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive entreprenører, som det fremgår af bilag 1. Når der afholdes koordinerende arbejdsmiljømøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste på aktører, firmaer og funktion er vedlagt i Bilag 2 Inden hvert koordinerende arbejdsmiljømøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til principperne for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumente-

4 4 af 24 rer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og arbejdsmiljøkoordinator. Resultaterne af runderingen drøftes på arbejdsmiljømødet samt ophænges på opslagstavler i mandskabsskurene. 2. Arbejdspladstegning Arbejdspladsens indretning fremgår af bilag 3. Entreprenøren skal udarbejde en arbejdspladstegningen. Udover den endelige indretning af arbejdspladsen skal entreprenøren i hele udførelsesperioden løbende tilrette arbejdspladstegningen, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen. Arbejdspladstegningen skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren. Entreprenøren skal opsætte arbejdspladstegningen inkl. revisioner i mandskabsskurene, så den er tilgængelige og synlige for alle, der arbejder på området. Arbejdspladstegningen fremgår af bilag 3, og skal som minimum vise, hvor der er: Eksisterende risici på området og hvilke risici Adgangs-, transport-. og flugtveje - herunder adskillelse af kørende og gående trafik Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Afsat plads til velfærdsforanstaltninger Tilslutning til el, vand og kloak Telefon, alarm-, brand-, og rednings- og førstehjælpsudstyr 3. Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Projektets til enhver tid gældende tidsplan er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for sit arbejde og planen koordineres på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne). 4. Færdselsområder På arbejdspladstegningen, bilag 3 angives adgangsveje og af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse af adgangsveje. På koordinerende arbejdsmiljømøder (eller byggemøder) behandles detaljer vedr.: Regler for adgangsveje, flugtveje og adgang for beredskab. 5. Områder med flere arbejdsgivere Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt vises på bilag 3 og beskrives på de koordinerende arbejdsmiljømøder (eller byggemøder), og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde.

5 5 af Fælles sikkerhedsforanstaltninger Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Den udpegede arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger i fællesområder. Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. Det påhviler alle herunder entreprenøren og dennes underentreprenører, at medvirke til orden og ryddelighed på arbejdspladsen. Den enkelte entreprenør skal således altid rydde op efter sig efter dagens arbejde. 7. Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet i bilag 6, som er en opfølgning på den indledende kortlægning, der er udarbejdet under projektering. De arbejder, som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocedurer for, findes under bilag 7. Arbejdsproceduren kan, mht. arbejdsmiljø, erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer Vejdirektoratets krav til arbejdsmiljøplanlægningen af det pågældende arbejde. Entreprenøren skal instruere sine medarbejdere i relevante dele af den udarbejdede APV. Arbejdsproceduren eller APVen skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. Arbejdsplads-specifik APV indsættes under bilag 7. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af arbejdsmiljøforhold, samt angive hvilke konkrete arbejdsmiljøforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af værnemidler Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke Anvendelse af tekniske hjælpemidler Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet Proceduren skal desuden redegøre for hensyn til tilstødende arbejder og foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed i fællesområder. Afgrænsning af særlige farlige arbejder behandles på de koordinerende arbejdsmiljømøder eller byggemøder. Tekniske hjælpemidler Entreprenøren udarbejder en liste over brugsanvisninger og tekniske hjælpemidler, der opbevares eller anvendes på pladsen. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder, revideres listen i form af tilføjelser, historikken bevares.

6 6 af Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Entreprenøren skal udarbejde procedurer for løbende kontrol vedr. elektriske installationer, maskiner, komponenter og håndværktøj jf. i øvrigt krav i stærkstrømsbekendtgørelsen. Procedurerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. 9. Beredskabsplaner Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på arbejdspladsen. Entreprenøren udarbejder egen beredskabsplan. Ved arbejdsulykker eller nær-ved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinatoren straks orienteres. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på arbejdspladstegning, bilag 3. Kontrol og samordning: Arbejdsmiljøkoordinatoren forestår den planlagte løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde De særlige farlige arbejder er vist i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 11. Myndigheder Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Efterfølgende skal arbejdsmiljøkoordinatoren kontakte Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator. 12. Ajourføring Den systematiske opfølgning på arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne plan med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

7 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS SIKKERHEDSORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Jens K. Tuxen Arbejdsmiljøkoordinator Entreprenøren Navn: Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Tilsyn Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 Underentreprenør 3.1 Underentreprenør 1.2 Underentreprenør 2.2 Underentreprenør 3.2 Underentreprenør 1.3 Underentreprenør 2.3 Underentreprenør 3.3

8 8 af 24 Bilag 2: Projektets adresseliste Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Projektleder Jens K. Tuxen AMK-B Tilsyn Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Entreprenør 4 Forsyningsselskaber El TDC Vand Fjernvarme Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdslederleder

9 9 af 24 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Arbejdsmiljørepræsentant Gas Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Andre Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant

10 Bilag 3: Arbejdspladstegning Arbejdspladstegningen skal vise: Entreprenøren indretter den af Vejdirektoratet anviste plads til skur- og kontorfaciliteter. Såfremt entreprenøren har brug for omladningsplads/lager, skal der ligeledes være en tegning med indretning af dette område. På tegningen indarbejdes: til- og frakørselsforhold tilstrækkelig plads til: - materialedepoter - affaldscontainere - mandskabscontainere - velfærdforanstaltning - p-pladser til maskiner, biler og ansatte eksisterende risici på arealet og hvilke risici flugtveje/redningsveje plads til adskillelse af gående og kørende trafik der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder) tilslutning til: - el - vand - kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen, adresse, bronummer eller andet kendetegn stillads og anløbsplads angivelse af områder med særligt farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og bilag 6 med særligt farligt arbejde Der skal følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.

11 11 af 24 Bilag 4: Tidsplan Arbejdet skal senest igangsættes 1. juli 2016 og slutte 1. november Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for perioden. Tidsplanen indsættes i dette bilag. Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver har opgaver på arbejdspladsen. Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Bilag 6: Liste med særligt farligt arbejde) Hvor mange der er påtænkt beskæftiget på de enkelte opgaver Tidsplanens detaljeringsgrad: Detaljeringsgraden skal være således, at arbejdsmiljøkoordinatoren er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan angives stationeringer eller nummereringen af bropille så man kan se om der er taget hensyn til andre arbejder, der kan forekomme på broerne f.eks. vedligehold mm.

12 12 af 24 Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS Susse Laustsen August 2013 Anmelde arbejdsplads til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøkoordinator(B) 2016 Ajourføring af PSS Arbejdsmiljøkoordinator(B) 2016 Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning Arbejdsmiljøkoordinator(B) 2016 af referat Koordinere sikkerhedsarbejdet i arbejdspladsens fællesområder Arbejdsmiljøkoordinator(B) 2016 Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert sikkerhedsmøde Arbejdsmiljøkoordinator(B) 2016 Arbejdsområde 2016 Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren 2016 hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af arbejdspladsen Entreprenøren 2016 Eventuelle afmærkninger og søfartsregulerende foranstaltninger Entreprenøren 2016 Arbejdsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator Entreprenøren 2016 jf. arbejdspladstegning, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator Entreprenøren 2016 jf. arbejdspladstegning, bilag 3 Etablering og vedligeholdelse af oplagspladser. Entreprenøren 2016 Etablere, vedligeholde og fjernelse af el-installationen Entreprenøren 2016 Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren 2016 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af vandinstallationen Entreprenøren 2016 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse kloak Entreprenøren 2016 Rækværk mv. Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres Alle på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejds- område forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse af fælles adgangsveje. Entreprenøren 2016 Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle 2016 Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren 2016 Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren 2016 Snerydning og grusning af adgangsveje Entreprenøren 2016 Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages Entreprenøren 2016 Affaldshåndtering Entreprenøren 2016 Førstehjælpekasse, redningsmateriel, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprenøren 2016 Ildslukker forefindes og er i god stand Entreprenøren 2016 Redningsmateriel forefindes og er i god stand Entreprenøren 2016 Nødtelefon, der skal på pladsen være adgang til en telefon Entreprenøren 2016

13 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed: Bro ,Lillebæltsbro

14 14 af 24 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Arbejder ved og på vand Landgangsforhold, arbejdspram/båd skal sikres på en sådan måde, at adgang til og fra fartøjet og land kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Personer falder, glider, falder i vandet etc. På pram/båd Entreprenøren udarbejder procedure, der beskriver arbejder, som udføres ved og på vand, og hvordan disse arbejdsoperationer sikres. Dækoverflader skal være indrettet og behandlet, så muligheden for at personer glider er nedbragt til det mindst mulige. Der skal være en person med uddannelse i førstehjælp i arbejdsområdet. Ved arbejder til søs fra arbejdsflåde/ arbejdspram og båd gælder love og regler for søfart, og afmærkning af flåder og fartøjer skal udføres som påkrævet af Søfartsstyrelsen/ Farvandsvæsenet. Bekendtgørelse nr. 654 af lov om sikkerhed til søs af 15. juni 2010 med senere ændringer. Forskrift FSK nr. 4 af : Prammes opbygning og udstyr mv. Meddelelse A: Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe Meddelelse F, kap. VI, beskyttelse af besætning, arbejdsmiljø og sikkerhed Meddelelse F, kap. VII Redningsmidler og arrangementer Meddelelse F, kap. VIII Træning og øvelse med redningsmidler Almen sejlende trafik i området der kan komme i konflikt med arbejdet med dumpning af stenmaterialer. Kollision På havet langs og omkring broens strømpiller Trafikken under broen skal opretholdes uden restriktioner i hele arbejdsperioden. Evt. arbejdspramme skal placeres uden gene for sejlende trafik. Entreprenøren udarbejder procedure, der beskriver sejlads, placering og afmærkning af pramme og fartøjer under arbejdets udførelse. Afmærkninger og søfartsregulerende foranstaltninger påhviler entreprenøren. Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af søafmærkning.

15 15 af 24 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Søafmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. Bekendtgørelse nr. 654 af lov om sikkerhed til søs af 15. juni 2010 med senere ændringer. Ved arbejder til søs fra arbejdsflåde/arbejdspram og båd gælder love og regler for søfart, og afmærkning af flåder og fartøjer skal udføres som påkrævet af Søfartsstyrelsen/ Farvandsvæsenet. Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver arbejder ved og på vand, og hvordan arbejdsoperationerne sikres. Der skal være en person med uddannelse i førstehjælp i arbejdsområdet. Bekendtgørelse nr. 654 af lov om sikkerhed til søs af 15. juni 2010 med senere ændringer. Forskrift FSK nr. 4 af : Prammes opbygning og udstyr mv. Meddelelse A: Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe meddelelse F, kap. VI, beskyttelse af besætning, arbejdsmiljø og sikkerhed Meddelelse F, kap. VII Redningsmidler og arrangementer Meddelelse F, kap. VIII Træning og øvelse med redningsmidler Arbejde fra arbejdspram/båd Personer falder overbord fra arbejdspram eller -båd På pram/båd Der skal udføres dykkerarbejde ved kontrol af opbygningen af stenkasserne Risiko for at drukne På havet langs og omkring broens strømpiller Der udarbejdes en arbejdsprocedure for alt arbejde, som skal udføres ved hjælp af dykkere. Proceduren skal udførlig beskrive det påtænkte dykkerarbejde, herunder behov for hjælpebåd, tekniske hjælpemidler til udførelsen af arbejdet, personligt udstyr og værnemidler, tidsbegrænsning og krav til nødhjælpsudstyr og særlig uddannelse og certifikater. Der skal være en person med uddannelse i førstehjælp i arbejdsområdet. Søfartsstyrelsen bekendtgørelse nr. 828 af 1. september 2000 om dykkerarbejdets sikre udførelse.

16 16 af 24 Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode Løft og håndtering af tunge genstande Løft af tunge sten med kran/gravemaskine fra arbejdspram eller -båd. På pram/båd Entreprenøren skal udarbejde en procedure som detaljeret redegør for kranarbejde af tunge elementer. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. At-vejledning: B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-anvisning: Anhugning Diverse arbejder Arbejde i nærheden af to store transmissionsledninger til gas Risiko for at skade gasledning og udslip af gas og eksplosionsfare På begge sider af bropillerne i en afstand af Ledningsejernes krav til sikkerhedszone skal overholdes. 240 til 260 meter For ledninger gælder, at ankring og enhver brug af redskaber, der slæbes på bunden er forbudt i en 200 meter bred beskyttelseszone, som er placeret på begge sider af rørledningen. For de to gasledninger er beskyttelseszonen reduceret omkring arbejdsområdet ved strømpille Jylland. Forud for arbejdet, skal entreprenøren klart afmærke det tilladte arbejdsområde med bøjer, og entreprenøren udarbejder en procedure, der sikre, at arbejdet, ankring og et brug af arbejdsredskaber, der slæbes på bunden, holdes inden for dette areal.

17 Bilag 7 Arbejdsprocedurer/APV Entreprenøren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt risikofyldte arbejder. Procedurerne skal beskrive hvilke risici, der er ved det pågældende arbejde, og hvordan disse risici tænkes nedbragt. Det skal ligeledes beskrives hvordan foranstaltningerne kontrolleres. Herunder er en liste over de nødvendige arbejdsprocedurer, og der er ligeledes vedlagt et skema til brug ved udarbejdelse af proceduren. Procedurerne skal fremsendes til Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage før opstart. Procedurerne indsættes under nærværende bilag. Arbejdsplads-specifik APV skal ligeledes indsættes under dette bilag. Samlet oversigt over procedurer under dette bilag: Procedure no. 01 Specifikke arbejdsprocedurer Landgangsforhold fra arbejdspram/båd Ansvarlig entreprenør Entreprenør 02 Afmærkninger og søfartsregulerende foranstaltninger Entreprenør 03 Arbejder fra pram/båd Entreprenør 04 Dykkerarbejder Entreprenør 05 Løft/kraning af tunge sten Entreprenør 06 Afmærkning af arbejdsområde i forhold til placering af gasledning Entreprenøren 07

18 18 af 24 Arbejdsplads: Arbejdsprocedurer og kontrol vedrørende særligt farligt arbejde. Dette skema udfyldes for hvert af de oplistede særligt farlige arbejder Beskrivelse af arbejdet/opgaven: Procedure no: Beskrivelse af den risiko, som skal nedbringes/fjernes: Særlige foranstaltninger til nedbringelse/fjernelse af risiko: Hvad Ansvarlig Kontrolprocedure / metode Frekvens af kontrol Værnemidler Tekniske hjælpemidler Øvrige foranstaltninger Eventuelt uddannelses-krav: Beskrivelse af nødvendig, særlig instruktion:

19 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Bilag 8: Beredskabsplan (Hænges op et synligt sted på arbejdspladsen) Alarm Tryk 112 Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet og forstået I tilfælde af en ulykke: Tryk 112 og oplys: o Hvem du er o Hvor du ringer fra; Arbejdspladsen, <adresse> o Hvad der er sket o Hvor ulykken er sket o Hvor mange tilskadekomne o Vejviser sendes til nærmeste indkørsel for at guide redningskøretøjer Trinvis førstehjælp: Stands ulykken (Overblik og sikring af skadessted) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp (Aftal mødested) Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp og viser vej Giv almindelig førstehjælp

20 20 af 24 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Generelt skal følges ved alle hændelser Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser. <navn> <nr> Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator <nr> Arbejdsulykke I Tilfælde af en ulykke: Stands ulykken (Overblik, sikring) Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Aftal mødested. Giv almindelig hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp, og vis vej. Se til at kollegaer/ vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen eller sørg for, at andre gør det. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse> Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne. Vejviser sendes til nærmeste indkørsel Kontakt nærmeste arbejdsleder. 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på arbejdspladstegningen. Uønsket hændelse Ved epilepsi foruden ovenstående: Sørg for, at vedkommende ikke kommer til skade. Hold evt. vedkommendes hoved og arme. Stands hændelsen så den ikke udvikler sig. Afspær område ved risiko for yderligere hændelser. Se til at kolleger/vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen. Kontakt nærmeste arbejdslede <nr> Fotonotat for uønsket hændelse udfyldes og tiltag iværksættes.

21 21 af 24 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Brand Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp aftal mødested, og vis vej. Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse>. Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne Vejviser sendes til nærmeste indkørsel 112 Brandmateriel er angivet på arbejdspladstegningen. Forurening af vandløb Vand misfarves. Eller lugtgener fra vandløbet. Stop arbejdet. Kontakt lodsejere samt eventuelle dambrugsejere. <Navn> Dambrug <nr> <navn> de lokale miljømyndigheder Olie og kemikaliespild Stop arbejdet. Stop eventuelle lækager. Arbejdsmiljøkoordinator Evt. politi/brandvæsen 112 Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen <navn> de lokale miljømyndigheder Støvgener Ved ikke kontrollerbar og uventet støv stoppes arbejdet. Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr> Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen

22 22 af 24 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Personpåkørsel tog/trafik Stop arbejde. Udfør nødvendig førstehjælp. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer. Hvad der er sket. Hvor ulykken er sket Arbejdspladsen <adresse>. Angiv gerne nærmere placering Hvor mange tilskadekomne Vejviser sendes til nærmeste indkørsel 112 Nærmeste skadestue/akutklinik: Middelfart Sygehus Østre Hougvej Middelfart Fredericia Sygehus Dronningensgade Fredericia Brud på gasledning Stålledning med sort Stop arbejdet og maskiner. PE-belægning eller gul Afspær i radius 50 m. PEM-ledning. Undgå antændelse af gas. Advarselsbånd GUL Energinet Jørn Sørensen Evt. politi/brandvæsen 112

23 23 af 24 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Brud på lavspændingskabler Under V Ligger minimum 0,35 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr> (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Brud på svagstrømskabler 0V-50V Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORANGE. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Ledningsejer <navn> <nr> Brud på lyslederkabler Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer <navn> <nr> Ledningsejer står ofte på kabel/rør. Brud på telekabler Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Er ikke strømførende, er ikke farlige. Teleselskab <navn> <nr> Brud på uidentificeret ledning Stop arbejdet. Kontakt sikkerhedskoordinator Arbejdsmiljøkoordinator

24 24 af 24 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Brud på vandledning Stop arbejdet TREFOR Kokbjergvej Kolding Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med risiko for efterfølgende personskade (stilladser, trappetårne m.m.) el.. Stop arbejdet. Evakuér området. Kontakt sikkerhedskoordinator. Arbejdsmiljøkoordinator

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 3. september 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-FARO-ANO Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN

ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN ARBEJDSMILJØPROGRAM FOR DR BYEN Den måde vi angriber arbejdsmiljøet på er noget nyt. Arbejdsmiljøet er ikke kun entreprenørens ansvar. Det er bygherren der lægger hele den ydre ramme. Det er os der bestemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen Side: 1 MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S Side: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MILJØ- OG SIKKERHEDSSYSTEMET Sikkerhedsfilosofi...3 Sikkerhedsmålsætning...4 Opdatering/revision...4 2 OPLÆRING & INFORMATION Generelt...5

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en metode til måling af sikkerhedsniveau og sikkerhedsadfærd på byggepladser.

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 1 Parter 1.1 Nærværende aftale er indgået mellem undertegnede Banedanmark CVR 18 63 22 76 Amerika Plads 15 København Ø (herefter benævnt Banedanmark)

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016 1.4 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere