MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland"

Transkript

1 INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering af internordiske flytninger fra 1. januar 2007 I. Ny internordisk overenskomst om folkeregistrering Den 1. januar 2007 træder en ny internordisk overenskomst om folkeregistrering i kraft til afløsning af den hidtidige overenskomst fra Overenskomsten træder også i kraft for Grønlands vedkommende fra 1. januar Den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som fremgår af BILAG 1, forenkler reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande samt Færøerne, idet der bl.a. sker en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Den nødvendige udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande samt Færøerne vil - i stedet for som hidtil at ske via internordiske flyttepapirer - fremover som hovedregel ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder, dvs. for Danmarks og Grønlands vedkommende CPR-kontoret, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret på Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige samt landsfolkeregistreret på Færøerne. CPR-kontoret har gennemført de nødvendige ændringer af CPR-systemet, således at kommunernes registreringer i CPR af tilflytning fra og flytning til et andet nordisk land eller Færøerne vil være i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst, jf. nedenfor afsnit II og III. Det er aftalt mellem de nordiske lande, at der åbnes for den elektroniske udveksling af oplysninger natten mellem den 2. og 3. januar De kommuner i Grønland, som selv indberetter via terminal til CPR, må derfor først starte registreringen i CPR efter retningslinjerne i afsnit II og III fra og med onsdag den 3. januar Der henvises i øvrigt til reglerne om internordiske flytninger i anordning nr af 29. november 2006 om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister, ny bekendtgørelse for Grønland nr af 28. november 2006 om folkeregistrering m.v. ( 10 og 11) og ny vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering (kapitel 3, afsnit 3.7.7, kapitel 5, afsnit 5.5 og kapitel 6, afsnit 6.4 om internordiske flytninger). II. Tilflytning fra et andet nordisk land

2 - 2 - De regler, der fra 1. januar 2007 gælder ved tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, fremgår 20 i CPR-loven, som ikraftsat for Grønland ved kongelig anordning, og den ny folkeregistreringsbekendtgørelses 10. Ved registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 10, stk. 1, skal kommunen som noget nyt i forbindelse med indberetningen til CPR tillige foretage indberetning af den flyttendes personnummer i fraflytningslandet under fanebladet Nordisk person. Det gælder for ajourføringshændelserne Indrejse uden personnummer, Indrejse med personnummer og Genindrejse i CPR. De kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, skal dog sende meddelelse med de sædvanlige oplysninger i forbindelse med indrejse tillige med den flyttendes personnummer i fraflytningslandet til CPR-kontoret, som foretager indberetningen til CPR. Dette gør det muligt for CPR-kontoret på grundlag af CPR at sørge for elektronisk tilbagemelding til registreringsmyndighederne i fraflytningslandet om en registreret tilflytning i Danmark/Grønland, således at kommunen fritages for selv at fremsende oplysning herom. Ved indberetningen til CPR af tilflytningen fra et andet nordisk land eller Færøerne kan kommunen i de nævnte ajourføringshændelser markere, at kommunen - til eventuel supplering af registreringen i CPR - ønsker rekvireret følgende standardoplysninger: tilflytningsland, personnummer i tilflytningslandet, navn, fødselsdato og fødested, køn, adresse i fraflytningslandet, lokal registreringsmyndighed i fraflytningslandet, statsborgerskab, civilstand og dato, navn og fødselsdato på ægtefælle/registreret partner, navn og fødselsdato på forældre (for børn under 18 år), navn og fødselsdato for børn (under 18 år) og fraflytningsdato (= registreret tilflytningsdato i tilflytningslandet). De kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, kan i forbindelse med meddelelse til CPR-kontoret om indrejse anmode CPR-kontoret om at rekvirere de nævnte standardoplysninger fra fraflytningslandet. Kommunen kan herudover efterfølgende, dvs. på et senere tidspunkt, elektronisk rekvirere de nævnte standardoplysninger ved i en ny indberetningshændelse i CPR under Nordisk flytning: Efterfølgende forespørgsel at indberette personens danske personnummer, fraflytningsland og personnummer i fraflytningsland, som således skal være kendt. De kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, kan anmode CPR-kontoret om at rekvirere de nævnte standardoplysninger fra fraflytningslandet. Hvis kommunen har rekvireret standardoplysninger enten i forbindelse med registreringen eller på et senere tidspunkt, sørger CPR-kontoret for, at disse hentes elektronisk i fraflytningslandet. Svaret med de ønskede standardoplysninger placeres i CPR s Venteregister samtidig med, at tilflytningskommunen modtager advis herom, hvorefter kommunen kan se oplysningerne og eventuelt printe disse ud. Standardoplysningerne skal slettes af kommunen efter endt brug og vil automatisk blive slettet 14 dage efter modtagelsen. Kommunen vil modtage et advis 3 dage før automatisk sletning foretages. For de kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, vil CPR-kontoret sørge for, at svaret med de ønskede standardoplysninger tilsendes kommunen. Som noget nyt skal kommunen foretage indberetning til CPR, hvis der gives afslag på anmodning fra en person om registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 10, stk. 2. Der er derfor åbnet for en ny indberetningshændelse i CPR under Nordisk flytning: Afslag på indrejse, hvor der skal indtastes pågældendes fraflytningsland, personnummer i fraflytningslandet, navn, fødselsdato og køn. De kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, skal sende meddelelse om afslag med oplysning om førnævnte oplysninger til CPRkontoret, som foretager indberetningen til CPR.

3 - 3 - Denne indberetning gør det muligt for CPR-kontoret på grundlag af CPR at sørge for elektronisk tilbagemelding til registreringsmyndighederne i fraflytningslandet om afslag på en persons ønske om at blive registreret som tilflyttet Danmark/Grønland, således at kommunen fritages for selv at fremsende oplysning herom. Ophæver kommunen som led i sin efterfølgende sagsbehandling en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 10, stk. 4, skal kommunen selv sende meddelelse herom til den centrale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, jf. afsnit IV, som videresender meddelelsen til respektive lokale registreringsmyndighed til videre foranstaltning. Har kommunen i øvrigt behov for standardoplysninger, eller har kommunen behov for andre oplysninger udover standardoplysningerne, må kommunen selv rekvirere disse fra de andre nordiske lande eller Færøerne ved en forespørgsel direkte til den lokale registreringsmyndighed i det andet nordiske land eller Færøerne, hvor personen er/var registreret. III. Flytning til et andet nordisk land De regler, der fra 1. januar 2007 gælder ved flytning til et andet nordisk land eller Færøerne, fremgår nu af 25 og 26, stk. 2, i CPR-loven, som ikraftsat for Grønland ved kongelig anordning, samt den ny folkeregistreringsbekendtgørelses 11. Kommunen modtager advis om registrering af tilflytning til et af de andre nordiske lande eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 1, stk. 3, via CPR-systemet, hvor oplysning herom vil være tilgængelig for kommunen som en udrejse i CPR s venteregister. Kommunen skal med sin godkendelse i venteregistret registrere den pågældende som udrejst med en fraflytningsdato svarende til den registrerede tilflytningsdato i indflytningslandet, jf. CPR-lovens 26, stk. 2. For de kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, vil CPR-kontoret sørge for at registrere udrejsen og give meddelelse herom til kommunen. Kommunen modtager advis om afslag på registrering af en persons anmodning om tilflytning til et af de andre nordiske lande eller Færøerne via CPR-systemet, hvor oplysning herom vil være tilgængelig i CPR s Venteregister. Oplysningerne kan eventuelt printes ud. Når kommunen er færdig med at behandle sagen, jf. 1, stk. 4 og 5, i folkeregistreringsbekendtgørelsen, skal oplysningen om afslag i venteregistret slettes af kommunen. Sådan oplysning i venteregistret vil dog automatisk blive slettet 14 dage efter modtagelsen. Kommunen vil modtage et advis 3 dage før automatisk sletning foretages. For de kommuner, der ikke indberetter via terminal til CPR, vil CPR-kontoret sørge for, at oplysning om afslag på anmodning om tilflytning til et andet nordisk land tilsendes kommunen. Ophæver den lokale registreringsmyndighed i et andet nordisk land eller Færøerne en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning til dette land, vil CPR-kontoret få tilsendt en meddelelse herom. CPR-kontoret videresender denne meddelelse til vedkommendes fraflytningskommune til videre foranstaltning. Alle forespørgsler vedrørende de ovenfor nævnte standardoplysninger, som kommer elektronisk fra de øvrige nordiske lande eller Færøerne med angivelse af dansk personnummer for personer registreret i CPR, besvares elektronisk af CPR-kontoret via CPR. Kommunerne fritages således for at blive inddraget i besvarelsen. I andre tilfælde og når der ønskes oplysninger udover standardoplysningerne, som er nødvendige for bedømmelsen af bosætningsspørgsmålet, og som skal indgå i de lokale registreringsmyndigheders konkrete sagsbehandling, vil de ønskede oplysninger blive rekvireret af de andre nordiske lan-

4 - 4 - des eller Færøernes registreringsmyndigheder ved en forespørgsel direkte til den grønlandske kommune, hvor personen er/var registreret. IV. Registreringsmyndigheder i de nordiske lande De centrale registreringsmyndigheder i de nordiske lande og Færøerne er ved overenskomstens ikrafttræden 1. januar 2007: Danmark Grønland Finland: og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K., Danmark (indtil : Christianslund 48, 3460 Birkerød) Befolkningsregistercentralen, Tunnbindaregatan 1 C, PB 70, Helsingfors, Finland Færøerne: Indenlandsministeriet, Landsfólkayvirlitid, Tinganes, Postboks 159, 110 Tórshavn, Færøerne Island: Norge: Sverige: Nationalregistret, Borgartún 24, 150 Reykjavik, Island Skattedirektoratet, Postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo, Norge Skatteverket, Solna, Sverige De lokale registreringsmyndigheder i de nordiske lande og Færøerne kan ved overenskomstens ikrafttræden 1. januar 2007 findes via følgende link: Finland Island Norge Danmark og Grønland Færøerne Sverige Kommunerne i Danmark: Kommunerne på Grønland: Magistrater: på svensk på finsk Kommuner: Nationalregistret: Likningskontoret: Skatteverket: 110de html

5 - 5 - Bilag 1 OVERENSKOMST MELLEM DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE OG SVERIGE OM FOLKEREGISTRERING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er for at lette folkeregistreringen af personer i de kontraherende stater blevet enige om følgende: Artikel 1 1. Denne overenskomst gælder personer, som er registreret som bosat i en af de kontraherende stater, og som har til hensigt at flytte, eller som er flyttet til en anden af disse stater. Tidsbegrænsede ophold af under 6 måneders varighed regnes normalt ikke som flytning. 2. En flytning omfattes ikke af overenskomsten, såfremt fraflytningsstaten ikke senest 3 måneder efter anmeldt fraflytning har modtaget underretning efter artikel 2, nr. 2, 3. led. Artikel 2 1. Den, der er flyttet fra en af de kontraherende stater til en anden af disse stater, skal inden den tidsfrist, som gælder for anmeldelse af flytning i denne stat, melde tilflytningen til vedkommende lokale registreringsmyndighed. Samtidig med anmeldelsen skal den flyttende give de oplysninger, som kræves i tilflytningsstaten, og forevise legitimationspapirer, herunder med dokumentation for statsborgerskab (pas eller tilsvarende), samt give oplysning om personnummer i fraflytningsstaten og hidtidig kommune og adresse i fraflytningsstaten. 2. Den lokale registreringsmyndighed i tilflytningsstaten afgør, om en person skal registreres som bosat i tilflytningsstaten. Finder den lokale registreringsmyndighed, at en person skal registreres som bosat i tilflytningsstaten, skal vedkommende folkeregistreres og tildeles personnummer snarest muligt på samme måde som gælder i det aktuelle land for personer, som tilflytter staten fra ikke-nordiske stater. Samtidig med, at der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningsstaten, skal registreringsmyndigheden i tilflytningsstaten underrette den, der har anmeldt tilflytningen, samt den centrale eller en særlig udpeget folkeregistreringsmyndighed i fraflytningsstaten herom. Ved underretning af myndigheden i fraflytningsstaten skal oplyses personnummer i fraflytningsstaten, navn, fødselsdato, køn samt, hvis registrering har fundet sted, oplysning om den registrerede tilflytningsdato, personnummer, kommune og adresse i tilflytningsstaten. Tilsvarende underretning skal gives, hvis registreringsmyndigheden i tilflytningsstaten efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning. Finder den lokale registreringsmyndighed grund til at antage, at den, der har anmeldt tilflytningen, skal regnes som bosat et andet sted i tilflytningsstaten, skal han henvises til den lokale registreringsmyndighed på vedkommende sted. 3. Først når underretning om registrering i tilflytningsstaten er modtaget, skal den lokale registreringsmyndighed i fraflytningsstaten føre den, som er flyttet, ud af registret. Som dato for fraflytning benyttes tilflytningsstatens registrerede tilflytningsdato. Artikel 3 Spørgsmålet om, hvorvidt en person efter denne overenskomst skal regnes for bosat eller ikke bosat i tilflytningsstaten, afgøres efter lovgivningen om tilflytning i denne stat. Hvis den lokale registreringsmyndighed i fraflytningsstaten er uenig i de faktiske forhold, der er lagt til grund for registreringen, kan sagen tages op med den lokale registreringsmyndighed i tilflytningsstaten. Bliver disse ikke enige, kan fraflytningsstatens lokale registreringsmyndighed forelægge sa-

6 - 6 - gen for statens centrale registreringsmyndighed, som igen kan tage sagen op med tilflytningsstatens centrale registreringsmyndighed. Som tilflytningsstat regnes den stat, som en person har bosat sig i efter tilflytning fra en anden stat. Dette gælder så længe de faktiske bopælsforhold er de samme, som da tilflytningen fandt sted. Artikel 4 De kontraherende stater forpligter sig til på forespørgsel gensidigt at give oplysninger om den flyttendes navn, fødselsdato, personnummer, fødested, køn, adresse, lokal registreringsmyndighed, statsborgerskab, civilstand og dato for denne, navn og fødselsdato på ægtefælle/registreret partner, navn og fødselsdato på forældre (for børn under 18 år), navn og fødselsdato for børn (under 18 år) og eventuel fraflytningsdato, samt andre oplysninger, som antages at være nødvendige for bedømmelsen af bosætningsspørgsmålet og give underretning om de beslutninger, som bliver truffet. Underretninger i medfør af overenskomstens artikel 2 og besvarelse af forespørgsler efter denne artikel kan ske ved direkte elektronisk kommunikation mellem de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende stater, som har aftalt dette. Artikel 5 De centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende stater er forpligtet til at vedligeholde og offentliggøre en fortegnelse over de lokale registreringsmyndigheder i de respektive stater. Artikel 6 Overenskomsten træder i kraft fra førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober tre måneder efter, at samtlige kontraherende stater har givet det norske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af overenskomsten. For Færøernes og Grønlands vedkommende træder overenskomsten dog først i kraft fra førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober 3 måneder efter, at Danmarks regering har notificeret det norske udenrigsministerium om, at betingelserne herfor er opfyldt. Det norske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for overenskomstens ikrafttrædelse. Artikel 7 Samtidig med ikrafttrædelsen af nærværende overenskomst ophæves nordisk overenskomst af 8. maj 1989 om folkeregistrering. Artikel 8 Enhver kontraherende stat kan i forhold til enhver af de andre stater opsige overenskomsten med 6 måneders varsel til ophør 1. januar eller 1. juli. Opsigelse sker ved skriftlig meddelelse til den berørte stat samt til det norske udenrigsministerium, som underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af meddelelsen og om dens indhold. Artikel 9 Originalteksten til denne overenskomst deponeres i det norske udenrigsministerium, der oversender de øvrige kontraherende stater bekræftede genparter heraf. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne overenskomst. Udfærdiget i Stockholm i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere