MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland"

Transkript

1 INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer for registrering af internordiske flytninger fra 1. januar 2007 I. Ny internordisk overenskomst om folkeregistrering Den 1. januar 2007 træder en ny internordisk overenskomst om folkeregistrering i kraft til afløsning af den hidtidige overenskomst fra Den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som fremgår af BILAG 1, forenkler reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande samt Færøerne, idet der bl.a. sker en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Den nødvendige udveksling af oplysninger mellem de nordiske lande samt Færøerne vil - i stedet for som hidtil at ske via internordiske flyttepapirer - fremover som hovedregel ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder, dvs. i Danmark CPR-kontoret, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret på Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige samt landsfolkeregistreret på Færøerne. CPR-kontoret har gennemført de nødvendige ændringer af CPR-systemet, således at kommunernes registreringer i CPR af tilflytning fra og flytning til et andet nordisk land eller Færøerne vil være i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst, jf. nedenfor afsnit II og III. Det er aftalt mellem de nordiske lande, at der åbnes for den elektroniske udveksling af oplysninger natten mellem den 2. og 3. januar Kommunerne må derfor først starte registreringen i CPR efter retningslinjerne i afsnit II og III fra og med onsdag den 3. januar Der henvises i øvrigt til reglerne om internordiske flytninger i den ny bekendtgørelse nr af 20. november 2006 af lov om Det Centrale Personregister, ny bekendtgørelse nr af 23. november 2006 om folkeregistrering m.v. ( 11 og 12) og ny vejledning nr. 85 af 23.november 2006 om folkeregistrering (kapitel 3, afsnit 3.7.7, kapitel 5, afsnit 5.5 og kapitel 6, afsnit 6.4 om internordiske flytninger). II. Tilflytning fra et andet nordisk land De regler, der fra 1. januar 2007 gælder ved tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, fremgår nu af CPR-lovens 20 og den ny folkeregistreringsbekendtgørelses 11. Ved registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 11, stk. 1, skal kommunen som noget nyt i forbindelse med indberetningen til CPR tillige

2 - 2 - foretage indberetning af den flyttendes personnummer i fraflytningslandet under fanebladet Nordisk person. Det gælder for ajourføringshændelserne Indrejse uden personnummer, Indrejse med personnummer og Genindrejse i CPR. Dette gør det muligt for CPR-kontoret på grundlag af CPR at sørge for elektronisk tilbagemelding til registreringsmyndighederne i fraflytningslandet om en registreret tilflytning i Danmark, således at kommunen fritages for selv at fremsende oplysning herom. Ved indberetningen til CPR af tilflytningen fra et andet nordisk land eller Færøerne kan kommunen i de nævnte ajourføringshændelser markere, at kommunen til eventuel supplering af registreringen i CPR - ønsker rekvireret følgende standardoplysninger: tilflytningsland, personnummer i tilflytningslandet, navn, fødselsdato og fødested, køn, adresse i fraflytningslandet, lokal registreringsmyndighed i fraflytningslandet, statsborgerskab, civilstand og dato, navn og fødselsdato på ægtefælle/registreret partner, navn og fødselsdato på forældre (for børn under 18 år), navn og fødselsdato for børn (under 18 år) og fraflytningsdato (= registreret tilflytningsdato i tilflytningslandet). Kommunen kan herudover efterfølgende, dvs. på et senere tidspunkt, elektronisk rekvirere de nævnte standardoplysninger ved i en ny indberetningshændelse i CPR under Nordisk flytning: Efterfølgende forespørgsel at indberette personens danske personnummer, fraflytningsland og personnummer i fraflytningsland, som således skal være kendt. Hvis kommunen har rekvireret standardoplysninger enten i forbindelse med registreringen eller på et senere tidspunkt, sørger CPR-kontoret for, at disse hentes elektronisk i fraflytningslandet. Svaret med de ønskede standardoplysninger placeres i CPR s Venteregister samtidig med, at tilflytningskommunen modtager advis herom, hvorefter kommunen kan se oplysningerne og eventuelt printe disse ud. Standardoplysningerne skal slettes af kommunen efter endt brug og vil automatisk blive slettet 14 dage efter modtagelsen. Kommunen vil modtage et advis 3 dage før automatisk sletning foretages. Som noget nyt skal kommunen foretage indberetning til CPR, hvis der gives afslag på anmodning fra en person om registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 11, stk. 2. Der er derfor åbnet for en ny indberetningshændelse i CPR under Nordisk flytning: Afslag på indrejse, hvor der skal indtastes pågældendes fraflytningsland, personnummer i fraflytningslandet, navn, fødselsdato og køn. Denne indberetning gør det muligt for CPR-kontoret på grundlag af CPR at sørge for elektronisk tilbagemelding til registreringsmyndighederne i fraflytningslandet om afslag på en persons ønske om at blive registreret som tilflyttet Danmark, således at kommunen fritages for selv at fremsende oplysning herom. Ophæver kommunen som led i sin efterfølgende sagsbehandling en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning fra et andet nordisk land eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 11, stk. 4, skal kommunen selv sende meddelelse herom til den centrale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, jf. afsnit IV, som videresender meddelelsen til respektive lokale registreringsmyndighed til videre foranstaltning. Har kommunen i øvrigt behov for standardoplysninger, eller har kommunen behov for andre oplysninger udover standardoplysningerne, må kommunen selv rekvirere disse fra de andre nordiske lande eller Færøerne ved en forespørgsel direkte til den lokale registreringsmyndighed i det andet nordiske land eller Færøerne, hvor personen er/var registreret. III. Flytning til et andet nordisk land

3 - 3 - De regler, der fra 1. januar 2007 gælder ved flytning til et andet nordisk land eller Færøerne, fremgår nu af CPR-lovens 25 og 26, stk. 2, samt den ny folkeregistreringsbekendtgørelses 12. Kommunen modtager advis om registrering af tilflytning til et af de andre nordiske lande eller Færøerne, jf. folkeregistreringsbekendtgørelsens 12, stk. 3, via CPR-systemet, hvor oplysning herom vil være tilgængelig for kommunen som en udrejse i CPR s venteregister. Kommunen skal med sin godkendelse i venteregistret registrere den pågældende som udrejst med en fraflytningsdato svarende til den registrerede tilflytningsdato i indflytningslandet, jf. CPR-lovens 26, stk. 2. Kommunen modtager advis om afslag på registrering af en persons anmodning om tilflytning til et af de andre nordiske lande eller Færøerne via CPR-systemet, hvor oplysning herom vil være tilgængelig i CPR s Venteregister. Oplysningen kan eventuelt printes ud. Når kommunen er færdig med at behandle sagen, jf. 12, stk. 4 og 5, i folkeregistreringsbekendtgørelsen, skal oplysningen om afslag i venteregistret slettes af kommunen. Sådan oplysning i venteregistret vil dog automatisk blive slettet 14 dage efter modtagelsen. Kommunen vil modtage et advis 3 dage før automatisk sletning foretages. Ophæver den lokale registreringsmyndighed i et andet nordisk land eller Færøerne en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning til dette land, vil CPR-kontoret få tilsendt en meddelelse herom. CPR-kontoret videresender denne meddelelse til vedkommendes fraflytningskommune til videre foranstaltning. Alle forespørgsler vedrørende de ovenfor nævnte standardoplysninger, som kommer elektronisk fra de øvrige nordiske lande eller Færøerne med angivelse af dansk personnummer for personer registreret i CPR, besvares elektronisk af CPR-kontoret via CPR. Kommunerne fritages således for at blive inddraget i besvarelsen. I andre tilfælde, og når der ønskes oplysninger udover standardoplysningerne, som er nødvendige for bedømmelsen af bosætningsspørgsmålet, og som skal indgå i de lokale registreringsmyndigheders konkrete sagsbehandling, vil de ønskede oplysninger blive rekvireret af de andre nordiske landes eller Færøernes registreringsmyndigheder ved en forespørgsel direkte til den danske kommune, hvor personen er/var registreret. IV. Registreringsmyndigheder i de nordiske lande De centrale registreringsmyndigheder i de nordiske lande og Færøerne er ved overenskomstens ikrafttræden 1. januar 2007: Danmark Grønland Finland: og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K., Danmark (indtil : Christianslund 48, 3460 Birkerød) Befolkningsregistercentralen, Tunnbindaregatan 1 C, PB 70, Helsingfors, Finland Færøerne: Indenlandsministeriet, Landsfólkayvirlitid, Tinganes, Postboks 159, 110 Tórshavn, Færøerne Island: Norge: Nationalregistret, Borgartún 24, 150 Reykjavik, Island Skattedirektoratet, Postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo, Norge

4 Sverige: Skatteverket, Solna, Sverige De lokale registreringsmyndigheder i de nordiske lande og Færøerne kan ved overenskomstens ikrafttræden 1. januar 2007 findes via følgende link: Finland Island Norge Danmark og Grønland Færøerne Sverige Kommunerne i Danmark: Kommunerne på Grønland: Magistrater: på svensk på finsk Kommuner: Nationalregistret: Likningskontoret: Skatteverket: 110de html

5 - 5 - Bilag 1 OVERENSKOMST MELLEM DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE OG SVERIGE OM FOLKEREGISTRERING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er for at lette folkeregistreringen af personer i de kontraherende stater blevet enige om følgende: Artikel 1 1. Denne overenskomst gælder personer, som er registreret som bosat i en af de kontraherende stater, og som har til hensigt at flytte, eller som er flyttet til en anden af disse stater. Tidsbegrænsede ophold af under 6 måneders varighed regnes normalt ikke som flytning. 2. En flytning omfattes ikke af overenskomsten, såfremt fraflytningsstaten ikke senest 3 måneder efter anmeldt fraflytning har modtaget underretning efter artikel 2, nr. 2, 3. led. Artikel 2 1. Den, der er flyttet fra en af de kontraherende stater til en anden af disse stater, skal inden den tidsfrist, som gælder for anmeldelse af flytning i denne stat, melde tilflytningen til vedkommende lokale registreringsmyndighed. Samtidig med anmeldelsen skal den flyttende give de oplysninger, som kræves i tilflytningsstaten, og forevise legitimationspapirer, herunder med dokumentation for statsborgerskab (pas eller tilsvarende), samt give oplysning om personnummer i fraflytningsstaten og hidtidig kommune og adresse i fraflytningsstaten. 2. Den lokale registreringsmyndighed i tilflytningsstaten afgør, om en person skal registreres som bosat i tilflytningsstaten. Finder den lokale registreringsmyndighed, at en person skal registreres som bosat i tilflytningsstaten, skal vedkommende folkeregistreres og tildeles personnummer snarest muligt på samme måde som gælder i det aktuelle land for personer, som tilflytter staten fra ikke-nordiske stater. Samtidig med, at der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningsstaten, skal registreringsmyndigheden i tilflytningsstaten underrette den, der har anmeldt tilflytningen, samt den centrale eller en særlig udpeget folkeregistreringsmyndighed i fraflytningsstaten herom. Ved underretning af myndigheden i fraflytningsstaten skal oplyses personnummer i fraflytningsstaten, navn, fødselsdato, køn samt, hvis registrering har fundet sted, oplysning om den registrerede tilflytningsdato, personnummer, kommune og adresse i tilflytningsstaten. Tilsvarende underretning skal gives, hvis registreringsmyndigheden i tilflytningsstaten efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning. Finder den lokale registreringsmyndighed grund til at antage, at den, der har anmeldt tilflytningen, skal regnes som bosat et andet sted i tilflytningsstaten, skal han henvises til den lokale registreringsmyndighed på vedkommende sted. 3. Først når underretning om registrering i tilflytningsstaten er modtaget, skal den lokale registreringsmyndighed i fraflytningsstaten føre den, som er flyttet, ud af registret. Som dato for fraflytning benyttes tilflytningsstatens registrerede tilflytningsdato. Artikel 3 Spørgsmålet om, hvorvidt en person efter denne overenskomst skal regnes for bosat eller ikke bosat i tilflytningsstaten, afgøres efter lovgivningen om tilflytning i denne stat. Hvis den lokale registreringsmyndighed i fraflytningsstaten er uenig i de faktiske forhold, der er lagt til grund for registreringen, kan sagen tages op med den lokale registreringsmyndighed i tilflytningsstaten. Bliver disse ikke enige, kan fraflytningsstatens lokale registreringsmyndighed forelægge sa-

6 - 6 - gen for statens centrale registreringsmyndighed, som igen kan tage sagen op med tilflytningsstatens centrale registreringsmyndighed. Som tilflytningsstat regnes den stat, som en person har bosat sig i efter tilflytning fra en anden stat. Dette gælder så længe de faktiske bopælsforhold er de samme, som da tilflytningen fandt sted. Artikel 4 De kontraherende stater forpligter sig til på forespørgsel gensidigt at give oplysninger om den flyttendes navn, fødselsdato, personnummer, fødested, køn, adresse, lokal registreringsmyndighed, statsborgerskab, civilstand og dato for denne, navn og fødselsdato på ægtefælle/registreret partner, navn og fødselsdato på forældre (for børn under 18 år), navn og fødselsdato for børn (under 18 år) og eventuel fraflytningsdato, samt andre oplysninger, som antages at være nødvendige for bedømmelsen af bosætningsspørgsmålet og give underretning om de beslutninger, som bliver truffet. Underretninger i medfør af overenskomstens artikel 2 og besvarelse af forespørgsler efter denne artikel kan ske ved direkte elektronisk kommunikation mellem de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende stater, som har aftalt dette. Artikel 5 De centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende stater er forpligtet til at vedligeholde og offentliggøre en fortegnelse over de lokale registreringsmyndigheder i de respektive stater. Artikel 6 Overenskomsten træder i kraft fra førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober tre måneder efter, at samtlige kontraherende stater har givet det norske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af overenskomsten. For Færøernes og Grønlands vedkommende træder overenskomsten dog først i kraft fra førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober 3 måneder efter, at Danmarks regering har notificeret det norske udenrigsministerium om, at betingelserne herfor er opfyldt. Det norske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for overenskomstens ikrafttrædelse. Artikel 7 Samtidig med ikrafttrædelsen af nærværende overenskomst ophæves nordisk overenskomst af 8. maj 1989 om folkeregistrering. Artikel 8 Enhver kontraherende stat kan i forhold til enhver af de andre stater opsige overenskomsten med 6 måneders varsel til ophør 1. januar eller 1. juli. Opsigelse sker ved skriftlig meddelelse til den berørte stat samt til det norske udenrigsministerium, som underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af meddelelsen og om dens indhold. Artikel 9 Originalteksten til denne overenskomst deponeres i det norske udenrigsministerium, der oversender de øvrige kontraherende stater bekræftede genparter heraf. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne overenskomst. Udfærdiget i Stockholm i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

CPR Danmarks Folkeregister

CPR Danmarks Folkeregister CPR-KONTORET APRIL 1991 CPR Danmarks Folkeregister af direktør, cand. jur. Henrik Nielsen Forord Med udgangen af marts 1991 pensioneres cand.jur. Henrik Nielsen på grund af alder fra stillingen som direktør

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 23. januar 2015 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere