NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S"

Transkript

1 Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen drives som en privat institution med en forældrebestyrelse. Institutionen er tilsluttet Frie Børnehaver. 2. Overordnede mål.. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19 stk. 5, 20 og 36 40, eller tilsvarende senere lovgivning. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen fra 9 måneder til skolestart. 3. Institutionens formål. Børnehaven drives som aldersintegreret institution, hvor børnene som udgangspunkt er sammen på tværs af alder. Dog vil børnene i samme alder samles til planlagte pædagogiske aktiviteter. Institutionen er en naturbørnehave. Der lægges vægt på at udfordre og stimulere mange sider ved barnet og skabe plads til forskellighed. Hverdagen vil have særligt fokus på udeliv og kreative udendørsaktiviteter, krop, musik, bevægelse samt bevidsthed om årets gang og miljø. Det er formålet, at give børnene de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, socialt og intellektuelt i den tid de tilbringer i institutionen. Personalet skal give børnene omsorg og tryghed og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S skal fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem leg og tilrettelagte alderssvarende 1

2 pædagogiske aktiviteter og oplevelser samt ved at sikre mulighed for fordybelse og kreativ udfoldelse. Disse formål og værdier skal søges fremmet gennem et tæt samarbejde i gensidig respekt mellem medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelser.. : Åbningstiden svarer som minimum til den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i Holbæk kommunes dagtilbud. Antallet af børn er sat til maks. 15 børn i alderen 9 måneder til 3 år og 35 børn i alderen 3 til 6 år, tilsammen maks. 50 børn. 4 Åbningstider. Institutionen har åbent alle hverdage: mandag til fredag fra kl til kl Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder... Institutionen holder lukket på helligdage samt mellem jul og nytår. Forældrebestyrelsen kan i samråd med ledelsen fastsætte årlige lukkedage i institutionen. 5 Optagelseskriterier og opsigelse : :. Institutionen er åben for alle børn inden for aldersgruppen 9 måneder til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Optagelse i institutionen sker på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog vil søskendebørn (dvs. børn, som har søskende i institutionen) nyde fortrin. Institutionen kan afvige fra ventelisten pga. uligevægt i aldersfordelingen. Når barnet starter i Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S erlægges 1 måneds forældrebetaling i depositum. Depositummet udgør betalingen for barnets 2

3 sidste måned i institutionen. Deponeringen kan modregnes evt. manglende forældrebetaling i opsigelsesperioden. : Stk. 5: Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneds varsel til den 1. i måneden. Ledelsen kan opsige et barn med tre ugers varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gang skriftligt for betalingen. Forældrene skal også modtage en skriftlig meddelelse om påtænkt opsigelse. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelsen kan finde sted. 6. Forældretakst Alle forældre betaler en takst pr. barn optaget i institutionen. Vuggestuetaksten gælder indtil den måned, barnet fylder 3 år. Børnehavetaksten gælder fra den måned, barnet fylder 3 år. Forældretakstens størrelse fastsættes af direktionen i samråd med forældrebestyrelsen. Taksten bliver vedtaget for et år ad gangen. Kontingentet forfalder til betaling månedsvis forud og skal indbetales senest den 5. i måneden. Der gives ikke refusion i tilfælde af barnets udeblivelse fra børnehaven (ferie, sygdom el. lign.). Søskenderabat og friplads tildeles proportionalt med de kommunale bestemmelser herfor. Endvidere kan institutionsbestyrelsen med forældrebestyrelsens samtykke tage initiativ til ekstraordinære tilbud, hvor betaling opkræves separat. 7. Institutionens ledelse Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S ledes af direktionen og der oprettes både en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse. Direktionen udgør institutionsbestyrelsen. 3

4 Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetence og er ansvarlig for hele driften af institutionen. I institutionsbestyrelsen sidder ejerne, et uvildigt medlem og en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af et flertal af forældre med børn i institutionen. Forældrebestyrelsen har indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetrammen samt indstillingsret ved ansættelse af personale. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen. 8. Forældrebestyrelsen Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer: Medlemmerne vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen. Personalegruppen vælger en personalerepræsentant til bestyrelsen, som også har stemmeret. Lederen deltager som sekretær. Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen som afholdes hvert år i oktober måned. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til generalforsamlingen. Bekendtgørelse om generalforsamlingen foretages med minimum 14 dages varsel ved opslag i institutionen eller ved uddeling af meddelelse til institutionens forældre. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før denne. Dagsorden: Valg af dirigent Formand aflægger beretning Valg af bestyrelse Indkomne forslag Evt. På generalforsamlingen har alle institutionens forældre stemmeret med 1 stemme pr. barn, som på mødetidspunktet er indskrevet i privatinstitutionen. Ved forældre forstås den eller de personer, som har forældremyndighed for barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles en anden end forældremyndighedsindehaveren stemmeret og valgret. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Der kan tillige vælges 2-3 suppleanter. Valget gælder for 1 år. Stk.5 Stk. 6 Stk. 7 Går et bestyrelsesmedlems barn ud af institutionen midt i en valgperiode indtræder suppleanterne. Hvis der er enstemmighed i forældrebestyrelsen, kan medlemmet blive siddende til kommende valg. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Nærmere regler om forældremøder og generalforsamlings afholdelse, forældrebestyrelsens funktions- og ansvarsområde, herunder kompetenceplan m.m., fastsættes af institutionsbestyrelsen i en forretningsorden. 9 Forældrebestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden udpeges af bestyrelsen. Formanden indkalder til forældrebestyrelsesmøde, så ofte han / hun finder det nødvendigt, eller tre medlemmer forlanger det, dog mindst 6 gange årligt. Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede. Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 10 Institutionsbestyrelsens konstituering Bestyrelsen holder et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og en næstformand. Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Ekstraordinært møde kan indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. 5

6 Stk. 5 Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. 11 Institutionsbestyrelsens kompetence Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de aftaler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, retningslinjer og principper for institutionen og budget. Institutionsbestyrelsen og lederen foretager i forening eller efter bemyndigelse ansættelse og afskedigelse af det ved institutionen ansatte personale. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering. 12 Virksomhedsplan og pædagogisk læreplan Lederen udarbejder sammen med personalet institutionens virksomhedsplan og pædagogiske læreplan inklusive børnemiljøvurdering, som godkendes af begge bestyrelser. Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, 6

7 evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan skal godkendes af Holbæk kommune. 13 Forpligtigelse : : Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige drift, kræver institutionsbestyrelsens tilslutning. Institutionsbestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for selve institutionens ledelse og drift. Til at forpligte institutionen overfor tredje mand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun forpligtes overfor tredje mand af institutionens ejer, Elisabeth Fink. 14 Regnskab og hæftelse : : : : Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Institutionens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser. Institutionens gæld påhviler institutionen alene. Der kan ikke gøres noget personligt gældsansvar gældende overfor de enkelte medlemmer, ligesom disse ikke kan blive personligt delagtiggjort i institutionens aktiver. 15 Overskudsanvendelse og formue Bestyrelsen og lederen aftaler, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes. Institutionsbestyrelsen skal tilstræbe, at institutionens egenkapital aldrig overskrider 50 % af det samlede driftsbudget. 7

8 16 Nedlæggelse af institutionen Ved institutionens nedlæggelse eller salg overgår institutionens formue til ejeren af den private institution, Elisabeth Fink. 17 Vedtægtsændringer Ændring af institutionens vedtægt kræver tilslutning af et kvalificeret flertal i institutionsbestyrelsen. Bestyrelsen for Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S Oktober

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere