Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen"

Transkript

1 Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen, hjemhørende i Lyngby-Taarbæk kommune, beliggende i Virum, er tilsluttet Børneringen. Foreningen udgør institutionsbestyrelsen for privatinstitutionen Privat Skovbørnehaven Mariehønen. 2 Formål Institutionens formål er at drive en skovbørnehave for børn i alderen 2 år 9 måneder til skolestart. Hovedfokus er udeliv og oplevelser i naturen, og der lægges vægt på at være ude så mange timer om dagen som muligt. Privat skovbørnehaven Mariehønen er en videreførelse af den kommunale institution Skovbørnehaven Mariehønen, som åbnede 1. november Institutionen udøver sit virke i overensstemmelse med dagtilbudslovgivningen og med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik. Børnehaven er et supplement til hjemmet. Der lægges vægt på trygge og inspirerende rammer, omsorg og nærhed i alle relationer, at have så mange udetimer som muligt samt på at have engagerede og tilfredse medarbejdere. Stk. 5. Det er Privat skovbørnehaven Mariehønens formål, at give børnene de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, socialt og intellektuelt i den tid de tilbringer i institutionen. Personalet i Mariehønen skal give børnene omsorg og tryghed og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd. Mariehønen skal fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem leg og tilrettelagte pædagogiske aktiviteter og oplevelser samt ved at sikre mulighed for fordybelse og kreativ udfoldelse. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 1

2 Stk. 6. Disse formål og værdier skal søges fremmet gennem et tæt samarbejde i gensidig respekt mellem medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelse. Stk. 7. Institutionen står åben for alle uanset politisk anskuelse, race og religion. 3 Antal børn De fysiske rammer i institutionen giver plads til max 35 børn. 4 Åbningstid og lukkedage Mariehønens åbningstid fastsættes af lederen i samarbejdelse med bestyrelsen. Den samlede ugentlige åbningstid er 46,5 timer. Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. En ændring af åbningstiden kræver dog en politisk godkendelse, og der skal derfor ansøges herom hos forvaltningen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder. Faste lukkedage følger reglerne for Lyngby-Taarbæk Kommune. Eventuel beslutning om lukkedage kan træffes af bestyrelsen i samarbejde med lederen. 5 Optagelseskriterier og venteliste Institutionen fører sin egen venteliste, som er åben for alle, også børn med særlige behov. Der medfølger kommunale special ressourcer på lige fod med de kommunale institutioner. Privat skovbørnehaven Mariehønens bestyrelse træffer afgørelse om optagelse i institutionen under hensyntagen til anciennitet på ventelisten. Ved opstart af nye børn i maj, reserveres 2 pladser til tilflyttere til kommunen, som ligeledes fordeles efter opskrivningstidspunktet. Søskende til børn, der går eller har gået i Mariehønen, har fortrinsret til optagelse i institutionen. Børn, hvis forældre ikke efter 2 skriftlige rykkere betaler, hvad de skylder i forældre-betaling til institutionen, kan udmeldes af institutionen. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 2

3 Institutionen kan pålægge gebyr fra den første rykker. Stk. 5. Ved indmeldelse indbetales et depositum svarende til en måneds fuld takst. 6 Opsigelsesvarsel Forældrene kan melde deres barn ud til den 1. i måneden med 2 måneders varsel. Udmeldelser skal ske skriftligt til lederen. 7 Forældretakst Alle forældre betaler en takst pr. barn optaget i institutionen baseret på, at man har dansk bopælskommune. Forældretakstens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Taksten kan ændres med 2 måneders varsel. Taksten forfalder til betaling månedsvis forud og skal indbetales senest den 5. i måneden. Der gives ikke refusion i tilfælde af barnets udeblivelse fra børnehaven (ferie, sygdom el. lign.). Søskenderabat og friplads tildeles proportionalt med de kommunale bestemmelser herfor. Endvidere kan ledelsen med bestyrelsens samtykke tage initiativ til ekstraordinære tilbud, hvor betaling opkræves separat. 8 Bestyrelse Privat skovbørnehaven Mariehønens ledelse består af en bestyrelse og lederen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Privat skovbørnehaven Mariehønen. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt op til 2 suppleanter uden stemmeret. Der er valg til bestyrelsen blandt forældrene på en ordinær generalforsamling senest i september måned. Desuden kan en medarbejder, såfremt Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 3

4 bestyrelsen ønsker dette, deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/2 af forældrene fremsætter begæring herom indeholdende motiveret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen inden 8 dage fra begæringens modtagelse udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 8 og højst 14 dages varsel. 9 Valgperiode og valgbarhed Valgbare er forældre til børn i børnehaven eller forældre eller bedsteforældre til udgåede børn i børnehaven. Hvis bestyrelsen ønsker, at en repræsentant fra personalegruppen deltager, udpeges denne af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, hvoraf 3 medlemmer afgår i ulige år, og 2 afgår i lige år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer, der har barn i børnehaven, kan vælge at udtræde af bestyrelsen samtidig med deres barns ophør i institutionen eller blive indtil valgperiodens ophør. En af de valgte suppleanter kan indtræde, såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller ved langtidssygdom over et halvt år. 10 Bestyrelsens konstituering Medlemmer i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af september. Den siddende bestyrelse indkalder til valg. Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden vælges af og blandt medlemmerne i bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte hun/han finder det nødvendigt, eller et medlem forlanger det. Der holdes dog minimum 5 bestyrelsesmøder årligt. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 4

5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 11 Administration Der er indgået aftale med Børneringen om varetagelse af institutionens økonomiske og administrative anliggender, inkl. opkrævning af forældrebetaling. 12 Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens administrative og økonomiske anliggender udøves i overensstemmelse med institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kan kun indgås, ændres eller ophæves, hvis der er flertal i bestyrelsen. 13 Hæftelse Privatinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Privatinstitutionen hæfter selv for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler institutionen. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 5

6 14 Daglig ledelse Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder af børnehaven som er ansvarlig for institutionens drift og som har det pædagogiske ansvar i institutionen. Bestyrelsen skal bistå lederen med gennemførelse af børnehavens formål i videst mulige omfang og påse, at lederen opfylder de hende/ham påhvilende pligter. Antallet af medarbejdere fastsættes af bestyrelsen. Kommunens krav vedrørende personalesammensætning og normering skal overholdes. Ansættelse af øvrige personaler er delegeret til den daglige leder i samråd med bestyrelsen. Afskedigelse af øvrige medarbejdere skal godkendes af bestyrelsen. Det nærmere omfang af lederens beføjelser, herunder i henseende til personaleforhold, fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med lederen. Stk. 3 Der skal hvert år afsættes et beløb i budgettet til videreudvikling af medarbejdernes kompetencer. Lederen træffer beslutning om, hvilke kompetencer, der ønskes udviklet hos den pågældende medarbejder. Stk. 4 Det påhviler lederen sammen med personalet at indkalde til forældremøder, forældresamtaler eller forældrearrangementer. 15 Virksomhedsplan og pædagogisk læreplan Institutionens ledelse udarbejder sammen med personalet institutionens virksomhedsplan og pædagogiske læreplan samt børnemiljøvurdering, som godkendes af bestyrelsen. 16 Tegningsprincipper Stk.1. Privat skovbørnehaven Mariehønen tegnes af bestyrelsesformanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller institutionens leder. Bestyrelsen kan i nærmere bestemt omfang bemyndige bestyrelsesformanden til at tegne Privat skovbørnehaven Mariehønen alene. Lederen tegner institutionen i forhold, der henhører under dennes ansvarsområde. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 6

7 Endvidere kan bestyrelsen bemyndige den, der i henhold til 11, stk. 1, er antaget til at varetage institutionens økonomiske og administrative anliggender, til i nærmere bestemt omfang at tegne institutionen. 17 Regnskab Institutionens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for budget samt regnskab. Regnskabet revideres af en revisor. 18 Overskudsanvendelse og formue Et eventuelt overskud i institutionen overføres til næste års drift. Bestyrelsen og lederen aftaler, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes. 19 Formueanvendelse ved ophør Ved Privat skovbørnehaven Mariehønens ophør doneres institutionens formue til den velgørende organisation Børns Vilkår. 20 Ikrafttrædelse Disse vedtægter træder i kraft ved Lyngby-Taarbæk Kommunes samt Børneringens godkendelse heraf. 21 Ændringer af vedtægter Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra 4/5 medlemmer af bestyrelsen. Ændring af vedtægterne kræver herudover godkendelse fra Børneringen samt Lyngby-Taarbæk kommune. Vedtægter for Privat Skovbørnehaven Mariehønen Side 7

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere