APV-checkliste for dyrepassere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-checkliste for dyrepassere"

Transkript

1 APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? 4 Er der medarbejdere, der ikke har den nødvendige tid til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde? Maskiner 5 Kan medarbejderne komme til at starte maskiner utilsigtet? 6 Er der maskiner med bevægelige dele, der ikke er sikret med afskærmning eller lignende? 7 Er der maskiner, der ikke har nødstop? 8 Mangler der brugsanvisninger på dansk for maskiner, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse mm.? 9 Er der maskiner, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? 10 Mangler der lovpligtigt eftersyn på personløftere, trucks mm.? Håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler 11 Arbejder medarbejderne med værktøj på en uforsvarlig måde? 12 Mangler der brugsanvisninger på dansk for tekniske hjælpemidler, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse mm.? 13 Er der tekniske hjælpemidler, der ikke er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger? Intern transport og færden 14 Er der uorden i værktøj, materialer, affald mv.? 15 Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige? 16 Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, f.eks. på grund af ujævnt underlag, niveauforskelle eller brug af stiger? 17 Er der risiko for, at medarbejderne bliver påkørt eller klemt af køretøjer på virksomhedens område? 18 Er der fare for at f.eks. fodervogne kan vælte pga. dårligt indrettede køreveje? 19 Er der medarbejdere, der bruger køretøjer, de ikke har certifikat til? 20 Er der køreveje på virksomheden, der ikke er afmærkede? Bevægelsesbelastninger, fald, mv. 21 Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? 22 Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg. eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? 23 Er der opsat rækværk/indhegning ved nedkastningslemme, åbne lofter og platforme, hvor der er nedstyrtningsfare? 24 Er der steder på virksomheden, hvor medarbejderne kan falde over ting eller slå sig? 25 Er der glatte gulve og gangarealer, f.eks. på grund af spild? 1

2 Eksplosion, brandfare, ætsning og forgiftning 26 Er der risiko for brand eller eksplosion? 27 Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? 28 Bruger virksomheden materiel, der kan frigøre gasser eller brandbart støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde? 29 Arbejder medarbejderne med kemikalier, der indebærer risiko for ætsningsskader på hud eller gennem klæder, f.eks. ved sprøjt, spild, udsivning, overkogning eller fordampning af væske? Andre ulykkesfarer 30 Er faren for bid, krads, stik, mv. fra dyr tilstrækkeligt forebygget? 31 Kan medarbejderne komme i kontakt med farlig strøm, der kan give elektrisk stød, f.eks. kortslutning? 32 Arbejdes der under genstande, der ikke er understøttet, spændt fast eller på anden måde beskyttet, så de ikke falder ned? KEMI 33 Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier (f.eks. kemikalier med orange faresymboler) på en uforsvarlig måde? 34 Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af mindre farlige kemikalier? 35 Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier, selvom der ikke er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset virksomhedens lokale forhold? 36 Arbejder medarbejderne med kemikalierne i en form, der giver større sundhedsrisiko, f.eks. spray- eller pulverform, end flydende eller granulat? 37 Arbejder medarbejderne med forurenende processer eller arbejdsoperationer, hvor der bruges kemikalier eller udvikles luftforurening, selv om processerne/arbejdsoperationer ikke er placeret i separate lokaler? 38 Er der medarbejdere, der arbejder med farlige kemikalier, der ikke er orienteret om risikoen ved arbejdet? 39 Er der medarbejdere, der udsættes for farlige påvirkninger af støv, mv.? 40 Er der medarbejdere, der ikke bruger personlige værnemidler, selv om det er påkrævet? 41 Arbejdes der med vådt arbejde med direkte kontakt til huden over to timer dagligt? BIOLOGI 42 Arbejdes der på en uforsvarlig måde med dyr, materialer eller processer (f.eks. højtryksspuling), hvor medarbejderne kan udsættes for farlige bakterier, virus, svampe eller parasitter (mikroorganismer og biologiske agenser/materiale)? 43 Er der medarbejdere, der ikke er blevet skriftligt instrueret om forholdsregler og risiko ved arbejde, hvor medarbejderne kan udsættes for bakterier, virus, svampe eller parasitter (mikroorganismer og biologiske agenser/materiale)? 44 Mangler virksomheden at undersøge, om påvirkningerne fra bakterier, virus, svampe eller parasitter kan reduceres ved de forskellige arbejdsprocesser (mikroorganismer og biologiske agenser/materiale)? 2

3 ERGONOMI Hjælpemidler 45 Forefindes der et tilstrækkeligt antal hjælpemidler i form af transportmateriel, kraner og lifte? Tunge løft 46 Løftes der tunge emner eller byrder manuelt? 47 Bæres der tunge emner eller redskaber, mens man går? 48 Løftes der byrder i dårlige arbejdsstillinger, f.eks. langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Tunge skub og træk 49 Skal der anvendes stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler som f.eks. sækkevogne eller palleløftere? 50 Er underlaget ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? 51 Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? 52 Er hjælpemidlet defekt eller mangler det vedligeholdelse? 53 Er hjælpemidlet udformet, så arbejdsstillingen bliver dårlig? Arbejdsstillinger 54 Arbejdes der i ubekvemme arbejdsstillinger? 55 Har alle medarbejdere modtaget instruktion i god arbejdsteknik? 56 Forekommer der ensidigt belastende arbejde? 57 Er inventar som arbejdsstole, -borde og EDB-udstyr i orden? PSYKISK ARBEJDSMILJØ For store krav 58 Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde eller udsættes for stort tidspres? 59 Sker det ofte, at medarbejderne ikke når alle arbejdsopgaverne? 60 Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? 61 Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt? 62 Kræver arbejdet, at medarbejderne træffer svære selvstændige beslutninger? 63 Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, f.eks. ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? 64 Bringer arbejdet medarbejderne i følelsesmæssigt belastende situationer? 65 Kræver arbejdet, at medarbejderne skjuler deres følelser? 66 Bliver der ofte stillet modstridende krav til medarbejderne? 67 Er målene for arbejdet uklare for medarbejderne? For små krav 68 Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? 69 Mangler medarbejderne muligheder for at bruge deres kunnen eller færdigheder i arbejdet? 70 Er arbejdet i længere perioder præget af så ensformige og lidt krævende opgaver, at det nedsætter reaktionsberedskabet? 3

4 Mangel på relevante informationer 71 Mangler medarbejderne informationer, der er nødvendige for at klare arbejdet tilfredsstillende? 72 Er der givet tilstrækkelig instruktion/oplæring? Ringe indflydelse på eget arbejde 73 Har medarbejderne ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 74 Har medarbejderne ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 75 Har medarbejderne ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 76 Har medarbejderne ringe mulighed for at bestemme, hvornår de holder pause Ringe støtte fra kolleger og ledelse 77 Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra kolleger? 78 Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra ledelsen? Mobning og seksuel chikane 79 Er der mobning og/eller seksuel chikane på arbejdspladsen? Vold og trusler om vold 80 Er medarbejderne udsat for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra f.eks. kunder? 81 Arbejder medarbejderne fysisk alene? Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider 82 Er der medarbejdere, der overvejende arbejder uden for normal arbejdstid, f.eks. i de tidlige morgentimer eller om natten? Alenearbejde 82 Er der problemer i forhold til alenearbejde mangel på social kontakt, fare, utryghed, mv.? Lange arbejdstider 83 Er det ofte nødvendigt at arbejde mere end 37 timer om ugen? Manglende belønning 84 Bliver arbejdet kun i ringe grad anerkendt og påskønnet af ledelsen? Manglende mening i arbejdet 85 Er arbejdsopgaverne i ringe grad eller slet ikke meningsfulde for medarbejderne? Manglende udviklingsmuligheder 86 Har medarbejderne ringe mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? 4

5 FYSISKE FORHOLD Støj 87 Er der medarbejdere, der er udsat for støj, der er så høj, at de må råbe for at kommunikere med en person, der står en 0,5-1 m. væk? 88 Kan støjkilderne dæmpes, indkapsles mere eller placeres i særskilte rum? 89 Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? 90 Er der foretaget tilstrækkelige foranstaltninger for at dæmpe støjen fra dyreskrig? 91 Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? Belysning 92 Er der tilstrækkelig dagslystilgang og kunstig belysning i arbejdsrum? Vibrationer 93 Bruger medarbejderne værktøj eller maskiner, hvor vibrationsstyrken, jf. brugsanvisningen er større end 3 m/s 2 og herved udsættes for belastende håndarm vibrationer? 94 Udsættes medarbejdere for belastende helkropsvibrationer? GRAVIDE OG UNGE 95 Er der taget passende forholdsregler med henblik på at forebygge belastninger hos gravide og unge medarbejdere? SYGEFRAVÆR 96 Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 97 Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? 5

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere