Uddannelsesplan Christinelystskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan Christinelystskolen"

Transkript

1 Uddannelsesplan Christinelystskolen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Praktikskolens grundoplysninger: Navn: Christinelystskolen Adresse : Telefon, mail webadresse: Tlf Hjemmeside Mail: Om os selv På Christinelystskolen kan man afvikle praktik på praktikniveau 1, praktikniveau 2 praktikniveau 3. Christinelystskolen er en overbygningsskole kommunens største skole med et elevtal, der har været støt stigende gennem de seneste år. Skolen fungerer som overbygningsskole for elever fra Ramme Klinkby skoler. Ved starten af skoleåret 14/15 går der 595 elever på skolen. Dette tal vil p.g.a. rullende skolestart i indskolingen stige til ca. 630 elever. Eleverne er fordelt i 26 klasser fra kl. På skolen er der ansat 49 lærere, 3 ledere 7 skolepædager. De 5 af skolepædagerne arbejder både i indskolingen SFOén. Udover de aldersblandede hold ( kl ) har vi indført aldersblandet undervisning i kl. i kl. Pædagisk Udviklingscenter : PUC teamet består af bibleotekar, IT læsevejledere. PUC står for samlingerne, både hvad angår bøger it-baserede undervisningsmidler. Centeret er skolens nerve, hvor der udover udlån så tages forskellige faglige emner op der laves udstillinger arrangeres kurser for lærere elever. I skoleåret 11/12 blev vores pæd. Udviklingscenter udnævnt til Årets skolebibliotek i Danmark. Lærerne udarbejder elevplaner for hver enkelt elev. Denne plan danner grundlag for de læringsmål, den enkelte elev arbejder frem imod. Planerne drøftes med forældrene ved skole/hjemsamtalerne. Herudover afholdes der jævnlige samtaler med eleverne i overbygningen. 1

2 Skolens værdigrundlag Det er et grundlag et mål at samværet børnene imellem - ansatte børn imellem - er præget af gensidig respekt, dial medansvar at vi understøtter den enkeltes alsidige udvikling at faglighed kreative fællesskaber udvikles at natur kultur bliver en integreret del i alle relevante faglige sammenhænge at skole-hjem-samarbejdet udvikles Med respekt mener vi: at alle oplever at de dur til net at alle behandles retfærdigt bedømmes individuelt at vi anvender et ordentligt spr på skolen Med dial mener vi: at alle lærer at lytte til respektere andres meninger at alle forstår, at dial kun er mulig mellem ligeværdige parter at dial er nødvendig, for at man i fællesskab kan gøre skolen bedre for både elever, forældre personale Med medansvar mener vi: at alle har et ansvar for vor fælles trivsel at alle har et ansvar for vores fælles bygninger, inventar materialer at alle accepterer skolen som et sted for udvikling læring Med alsidig udvikling mener vi: udvikling på alle områder både det åndelige det intellektuelle, men så den fysisk-, musiske-, sociale udvikling at alle fag er opmærksomme på, at der er mange måder at lære på at skolen i hele sit virke bygger på at skabe lyst til at lære at alle er opmærksomme på vigtigheden af, at kunne lære sammen med andre Med faglighed mener vi: viden, færdigheder holdninger som grundlag for at tage stilling handle. viden, færdigheder holdninger som grundlag for lyst til at lære viden, færdigheder holdninger som grundlag for at indgå i et demokratisk samfund der bygger på åndsfrihed ligeværd demokrati. viden, færdigheder holdninger som grundlag for fortrolighed med dansk kultur, forståelse for andre kulturer forståelse for menneskets samspil med naturen. 2

3 Skolens læringsgrundlag Det er lærerens opgave at påtage sig lederskabet af klassen samarbejde med eleverne om at skabe et optimalt læringsmiljø for alle elever. Skolen skal gennem hele sit virke fremme fastholde elevernes lyst til respekt for læring viden. Viden som en vej til at indgå i et kulturelt fællesskab samtidig som et redskab til at frigøre sig fra fællesskabet ved at blive i stand til selv at kunne tage stilling. Undervisningen tilrettelægges så der skabes udfordringer for alle, hvilket kan ske gennem holddannelse, aldersblandede grupper differentieret materialevalg opgaveniveau. Undervisningen indeholder desuden fælles oplevelser situationer, der fordrer samarbejde om opgaveløsningen. Undervisningen tilrettelægges, så der gives bedst mulige betingelser for den enkelte elevs aktive deltagelse selvvirksomhed, hvilket fremmes gennem varierede organisations-, undervisnings- arbejdsformer ved i læreprocesserne at medtænke, at flest mulige sanser kommer i anvendelse, at tiden udnyttes bedst muligt. Undervisningen skal styrke den enkelte elevs læring. Dette sker gennem en tydelig struktur på undervisningen, gennem en tydeliggørelse af målene for læringen, ved at der til stadighed følges op på disse gennem forskellige former for evaluering. Skolens læringsgrundlag respekten for læring skal afspejles understøttes i de fysiske rammer. Dette sker bl.a. ved en synliggørelse i klasselokalet af mål emner der arbejdes med; ved at indretningen giver mulighed for fleksible varierede arbejdsformer ved, at der i det fysiske miljø er taget hensyn til elevernes forskellige måder at lære på. Derudover lægges vægt på den æstetiske dimension. Udover det opdragende, udviklende læringsmæssige element heri, signalerer betoningen af det æstetiske, at skolen som undervisningssted anses for at være et vigtigt sted, der både i form indhold er kendetegnet ved kvalitet. Praktikkens organisering Ansvar for praktikken Skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken på skolen. 3

4 På Christinelystskolen er den praktikansvarlige viceskoleleder Peter Billeskov. Han varetager samarbejdet med læreruddannelsen har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik efterfølgende ophold på praktikskolen. Praktikansvarlig på Christinelystskolen: Peter Billeskov Tlf Mail: Skolen sikrer at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i. Derudover tilstræbes det at skolens praktiklærere på sigt gennemfører praktiklæreruddannelsen eller kortere praktikkurser. Samarbejde med de studerende I god tid før praktikkens start mødes de studerende med den praktikansvarlige, hvor rammer praktikskema for praktikforløbet aftales gensidige krav forventninger til praktikforløbet afklares. Herefter er det de studerendes opgave at tage kontakt til praktiklærerne for at aftale nærmere omkring praktiksamarbejdet. Under praktikforløbet støtter, modellerer vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau. Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem samtaler /eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb. Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at særligt den praktikansvarlige, men så det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring de studerendes praktikforløb. Som praktikant på Christinelystskolen kan du forvente: At hele skolen tager imod dig som praktikant giver dig mulighed for at deltage i skolens fællesskab skolens samlede virksomhed. At vi så vidt muligt forsøger at tilgodese dine ønsker mht. fag, klasser o.a. At du får de relevante oplysninger informationer i god tid før praktikkens start. At du mødes af engagerede imødekommende praktiklærere, der er fagligt rustede til støtte dig i din læreproces har kendskab til praktikkens kompetenceområder. At du bliver vejledt bedømt på baggrund af praktikkens kompetenceområder. At vi giver plads mulighed for, så vidt det kan lade sig gøre, at du kan deltage i skolens øvrige virksomhed. 4

5 Som praktikant på Christinelystskolen forventer vi, at du: Forholder dig til skolens eksisterende kultur værdigrundlag. Udviser en anerkendende tilgang til elever, forældre kollegaer. Møder velforberedt, er lydhør, reflekterende arbejder seriøst med din egen læreproces. Er den udfarende kraft i forhold til opstart forløb herunder: o kontakter praktiklærer i god tid før forløbets start. o fører lb eller anden registrering af observationer spørgsmål i forbindelse med det, du ser op oplvever på skolen, som kan gøres til genstand for diskussion i praktikgruppe med praktiklærer. Er villig til at fungere som sparringspartner for din gruppe klassens øvrige lærere. Tager ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse evaluering af undervisningen. Forventninger i forhold til tilstedeværelse på skolen: Med henblik på mødepligt evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med kompetencemålene for praktikniveauerne, svarer til et fuldtidsarbejde. Ved sygdom kontaktes den praktikansvarlige på tlf eller skolen på tlf mellem kl Derudover bør man så give besked til praktiklæreren evt. medstuderende. Det forventes, at de studerende forud for praktikken samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. Det forventes at den studerendes undervisningsplaner lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - at praktiklæreren er bekendt med dem. Studerende deltager i pædagiske dage omlagte uger i det omfang, det er relevant vedkommende. Kvalitetssikring udvikling af praktikken Vejledning: Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik praktiklærernes støtte vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her. 5

6 Evaluering: Forud for afslutningen af hvert praktikforløb udleveres et evalueringsskema som afleveres i forbindelse med den mundtlige evaluering. Evalueringsskemaet tager udgangspunkt i kompetencemålene didaktik, klasseledelse relations arbejde. Efter hvert endt praktikforløb indkalder den praktikansvarlige de studerende praktiklærerne til en mundtlig evaluering. Den mundtlige evaluering tager udgangspunkt i de studerendes refleksioner over praktikken med fokus på praktikforløb, indhold vejledning. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere, samt til læreruddannelsens praktikledere. Bedømmelse af praktikken: Praktikskolen vurderer efter hvert praktikforløb om den studerende er bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen tager afsæt i kompetencemålene for praktikken. Praktikprøve: Praktikprøven på 1. niveau bedømmes af en praktiklærer en underviser udpeget af læreruddannelsen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende formulere undersøgelsesspørgsmål udarbejde en synopsis på maks. 5 normalsider, der sammen med evt. medbragt datamateriale, elevplaner, forældrebreve mv. illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i bedømmelsen. Ved praktikprøven demonstrerer den studerende sin praktiske teoretiske indsigt, viden refleksioner i forhold til kompetencemålene på det aktuelle praktikniveau. Praktikprøven afholdes på Læreruddannelsen i Nørre Nissum så vidt muligt som gruppeprøver med deltagelse af 2 3 studerende. Uddannelsesplan DIDAKTIK Niveau 1 Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder at læreren skriftligt fremlægger egne års-, forløbs- lektionsplaner med målsætning evalueringsovervejelser. Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever bidrager til indkredsning af tegn på elevernes læring som udgangspunkt for målsætning legitimering af kommende undervisningsforløb. 6

7 Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser med henblik på vejledning. Skal i samarbejde med praktiklærer medstuderende kunne forberede gennemføre kortere undervisningsforløb. Skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til de formulerede mål. Skal kunne observere, analysere vurdere praksissituationer elevadfærd med henblik på udvikling af undervisningen DIDAKTIK Niveau 2 Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre evaluere undervisningsforløb med anvendelse af variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler it i samarbejde med medstuderende Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal fremlægge undervisningsplaner, der sikrer den studerendes indblik i valg metode, læremidler brugen af it. Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på undervisningsdifferentiering. Praktiklæreren skal give eksempler på hvordan undervisningsforløb evalueres, hvordan elevernes læringsudbytte måles gennem brugen af forskellige evalueringsmetoder(formative) samt test (summative) Praktiklæreren skal ud fra iagttagelser af den studerende lægge op til refleksion over udvikling af egen praksis støtte den studerende i brugen af forskellige dokumentationsmetoder Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre evaluere undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder Skal i samarbejde med kolleger kunne differentiere undervisningen inddrage forskellige former for læremildler it. 7

8 Skal evaluere undervisningsforløb elevers læringsudbytte ud fra anvendelsen af evalueringsmetoder test. Skal kunne observere egen praksis den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisning DIDAKTIK Niveau 3 Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- årsplaner i samarbejde med medstuderende skolens øvrige ressourcepersoner. Den studerende kan evaluere elevers læringsudbytte (hvad kan eleven) undervisningens effekt samt udvikle egen praksis på empirisk grundlag Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise, hvordan overvejelser om elevernes forskellige forudsætninger har betydning i års- elevplaner. Praktiklæreren skal pege på hvordan med hvilke formål, der samarbejdes med skolens øvrige ressourcepersoner i bestræbelserne på, at inddrage denne specifikke viden om eleverne i planlægningen. Den studerende skal støttes i at vurdere elevernes læringsudbytte dermed undervisningens effekt på baggrund af denne empiri justere egen praksis for at opnå fuldt læringsudbytte. Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre evaluere længevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- årsplaner. Skal kunne evaluere elevers læringsudbytte undervisningens effekt Skal kunne begrunde sin undervisning i forskellige fora, fx i form af kommunikation til elever forældre forud for praktikken Skal kunne udvikle egen praksis andres praksis på et empirisk grundlag KLASSELEDELSE Niveau 1 Færdighedsmål: Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen Kravene (praktiklæreren) 8

9 Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan undervisningen i praksis organiseres tilrettelægges i en klasse. Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse vejledning støtte den studerende i at tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring arbejdsro. Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på læreren betydning i forhold til - støtte den studerende i at tage ejerskab for undervisningssituationen. skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel læring Skal kunne skabe kontakt til eleverne kunne drøfte egen andres undervisning med kolleger skal kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen KLASSELEDELSE Niveau 2 Færdighedsmål: Den studerende kan udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på, hvordan rammerne etableres hvordan arbejdet med klassen sociale liv tilrettelægges. Praktiklæreren skal gøre rede for de tanker, der ligger til grund for valg af strategi - herunder hvilken betydning teamsamarbejdet har for udvikling af klassens sociale fællesskab. Praktiklæreren skal vejlede den studerende til begrundet valg af strategi. Praktiklæreren skal vejlede støtte den studerende i at reflektere over egne, personlige ressourcer som indvirker hhv. positivt eller negativt på undervisningssituationen. Skal udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne KLASSELEDELSE Niveau 3 Færdighedsmål: Den studerende kan lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne Kravene (praktiklæreren): 9

10 Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan inklusion praktiseres, hvilke inklusionsfremmende metoder tages i anvendelse, så der skabes et fleksibelt læringsmiljø. Praktiklæreren skal sætte fokus på lærerrollen; at kunne træde ud af det private jeg ind i det professionelle jeg samt tage det personlige lederskab. Praktiklæreren skal inddrage den studerende i konflikthåndtering løser problemer omkring mobning eller mistrivsel. Skal selvstændigt kunne arbejde med udvikling af klassens sociale liv læringsmiljø Skal kunne lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne RELATIONSARBEJDE Niveau 1 Færdighedsmål: Den studerende kan kommunikere lærings- trivselsfremkaldende med elever kommunikere med forældre om undervisningen skolens formål Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer kommunikerer hensigtsmæssigt med elever i undervisningen støtte den studerende i at forbedre sine kommunikative færdigheder. Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt vil gennemføre. Vurderingskriterier - den studerende: Skal kunne kommunikere med forældre om undervisningen formål opgaver. Den studerende skal kunne indtage voksenrolle i forhold til eleverne samt kunne formidle klare budskaber om forventninger krav. RELATIONSARBEJDE Niveau 2 Færdighedsmål: Den studerene kan samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse, kommunikere skriftligt mundtligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb. Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal demonstrere hvordan samarbejdet omkring elevernes aktive deltagelse foregår dels med kolleger dels med eleverne. Praktiklæreren skal demonstrere hvordan der skabes involverende læringsmiljøer, der fremmer eleverne motivation trivsel. 10

11 Praktiklæreren skal give eksempler på hvordan formidlingen til forældrene foregår samt støtte den studerende i både skriftligt mundtligt at kommunikere hensigtsmæssigt med forældrene om den planlagte undervisnings formål indhold. Vurderingskriterier- den studerende: Skal samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse Skal kommunikere mundtligt skriftligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb RELATIONSARBEJDE Niveau 3 Færdighedsmål: Den studerende kan støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens sociale liv kommunikere med forældre om eleverne skolegang Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal demonstrere den anerkendende kommunikation det ligeværdige samarbejde. Praktiklæreren skal vise give eksempler på, hvorledes man leder et godt forældresamarbejde. Praktiklæreren skal skabe rum for - støtte den studerende i at opnå en hensigtsmæssig kommunikation med forældre om eleverne skolegang. Praktiklæreren skal sikre at den studerende får mulighed for helt konkret at deltage i møder/samtaler med forældre. Skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens sociale liv Skal kunne kommunikere med forældrene om elevernes skolegang Kompetenceområde 1: Didaktik Kompetenceområde 2: Klasseledelse Kompetenceområde 3: Relationsarbejde 11

12 1.praktikperiode 2. praktikperiode 3.praktikperiode Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering udvikling af undervisning. Kompetenceområder Kompetencemål Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere udvikle undervisning. Vidensmål: Den studerende har viden om folkeskolens formål læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, Vidensmål: Færdighedsmål: Den studerende Den studerende har viden om kan undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler it, planlægge, gennemføre evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler it i samarbejde med medstuderende, Vidensmål: Færdighedsmål: Den studerende Den studerende har viden om kan organisations-, undervisnings-, samarbejdsformer planlægge, gennemføre evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev årsplaner i samarbejde med medstuderende skolens øvrige ressourcepersoner, evalueringsformer tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål, formative summative evalueringsmetoder samt test, evaluere undervisningsforløb elevers læringsudbytte, metoder til formativ summativ evaluering evaluere elevers læringsudbytte undervisningens effekt observations-, dataindsamlings- dokumentationsmetoder. analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen. observations-, dataindsamlings dokumentationsmetoder. observere egen praksis den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen. observations-, dataindsamlings- dokumentationsmetoder. udvikle egen andres praksis på et empirisk grundlag. Klasseledelse Klasseledelse omhandler organisering udvikling af elevernes faglige sociale læringsmiljø. Den studerende kan lede undervisning samt etablere udvikle klare positive rammer for elevernes læring, klassens sociale fællesskab. klasseledelse, lede elevernes deltagelse i undervisningen klasseledelse, læringsmiljø klassens sociale relationer udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering mobning. lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kon- Den studerende kan i samarbejde kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring elevrelationer, kommunikere lærings- trivselsfremmende med elever, kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation trivsel, samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse, anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde, inklusionsprostøtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens 12

13 takt relationer til elever, kolleger, forældre skolens ressourcepersoner. med kolleger, ressourcepersoner forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere udvikle undervisning. skole-hjemsamarbejde, kommunikere med forældre om undervisningen skolens formål opgave, Kommunikation, kommunikere skriftligt mundtligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb, cesser Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde samarbejdsformer ved forældremøder forældresamtaler kontaktgrupper. sociale liv kommunikere med forældre om elevernes skolegang. 13

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Formål med Uddannelsesplanen Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtiget på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Han Herreders Ungdomsskole -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com UDDANNELSESPLAN (Lærerstuderende i praktik på Gørlev Idrætsefterskole). Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende efterskole med fokus på idræt. Vores mål er at uddanne danne eleverne til selvstændige

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Uddannelsesplan Lind Skole - og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan Lind Skole - og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan Lind Skole - kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Velkommen til praktik ved Lind Skole! Vi håber du vil få udbytte af dit praktikophold føle dig godt tilpas på skolen i samarbejdet

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan Ferslev Skole

Uddannelsesplan Ferslev Skole Uddannelsesplan Ferslev Skole Grundoplysninger: Navn: Ferslev Skole Adresse: Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup J Telefon: 96376220 Mail: ferslevskole@aalborg.dk Webadresse: www.ferslevskole.dk Kultur og særkende:

Læs mere

Højvangskolens uddannelsesplan

Højvangskolens uddannelsesplan Højvangskolens uddannelsesplan Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation

Læs mere

TÅRS SKOLE. Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole. Kultur og særkende

TÅRS SKOLE. Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole. Kultur og særkende TÅRS SKOLE Uddannelsesplan for lærerstuderende ved Tårs Skole Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8 9830 Tårs Vrejlev-Hæstrup Skole Poulstrup Skolevej 3 9760 Vrå Telefon 7233 3960 Mail taarsskole@hjoerring.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa UDDANNELSESPLAN for praktikken pa Gl. Lindholm Skole Grundoplysninger: Gl. Lindholm Skole Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby 96321732 gllindholm-skole@aalborg.dk www.gllindholm-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere

Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler:

Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler: Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler: Sofiendalskolen Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon og mail Webadresse Sofiendalskolen Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV 99824646 Sofiendalskolen@aalborg.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015. www.sejs.skole.silkeborg.dk

PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015. www.sejs.skole.silkeborg.dk PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015 www.sejs.skole.silkeborg.dk SEJS SKOLE TYTTEBÆRVEJ 1 SEJS 8600 SILKEBORG Kontor: tlf.: 89 70 21 70 Skoleleder: E-mail: Pædagogisk leder: E-mail: Afdelingsleder og

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Praktik på Lyshøjskolen uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Uddannelsesplan opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Brædstrup skole. Uddannelsesplan for skoleåret 16/17. Brædstrup Skole Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688

Brædstrup skole. Uddannelsesplan for skoleåret 16/17. Brædstrup Skole Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688 Brædstrup skole Uddannelsesplan for skoleåret 16/17 Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688 Email: braedstrupskole@horsens.dk Web: http://br.skoleporten.dk/sp 1 Kære studerende. Velkommen til praktik

Læs mere

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Praktikansvarlig Maria Nørholt Godtkjær Ledelsesperson Henrik Stockfleth Olsen Adresse Postnr. og by: 3400 Hillerød Fastnettelefon: 72 32 77 00 Emailadresse: hilleroedsholmskolen@hillerod.dk

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Skolen som uddannelsessted

Skolen som uddannelsessted Skolen som uddannelsessted Om skolen Nørre Nissum skole er en overbygningsskole i Lemvig kommune. Vi er som alle andre skoler stolte af at være den skole, vi er. Vi har lærere, der er engagerede, en mangfoldig

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Kultur og særkende for Hobrovejens Skole Hobrovejens Skole er en af de ældste skoler i Randers

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen

Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen Uddannelsesplan for Tjørnegårdsskolen Tjørnegårdsskolen Praktikansvarlige: Lærer: Jeanette Svalberg @: jeanette.svalberg@skolekom.dk Mobil: 28 76 93 96 Skoleleder: Jakob Lykke @: jly@gentofte.dk Tjørnegårdsskolen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Kvalitetskrav til praktikskolerne

Kvalitetskrav til praktikskolerne Kvalitetskrav til praktikskolerne herunder krav til uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

Uddannelsesplan - Lindehøjskolen et liv i læring

Uddannelsesplan - Lindehøjskolen et liv i læring Uddannelsesplan - Lindehøjskolen et liv i læring Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Pædagogisk leder, praktikansvarlig: Henning Holse Lærer, Praktikvejleder: Signe

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende

Grundoplysninger: Kultur og særkende Grundoplysninger: Navn: Løvvangskolen Adresse: Løvbakken 6 9400 Nørresundby Telefon: 99824060 Mail: loevvangskolen@aalborg.dk Webadresse: www.loevvangskolen.dk Kultur og særkende Løvvangskolen er en multikulturel

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016.

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Grundoplysninger: Skole: Sønderbroskolen Adresse: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg Telefon: 99824750 Mail: soenderbroskolen@aalborg.dk Webadresse: www.soenderbroskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan Stoholm Skole

Uddannelsesplan Stoholm Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Stoholm Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS Brøndby Strand Skole er også uddannelsessted for kommende lærere. Det sker i samarbejde med Metropol (tidligere Frederiksberg Seminarium), hvor skolen fungerer som

Læs mere

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Løgstrup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier:

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier: Herstedøster Skole Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund, tlf 43687300 Skoleleder Jens Rud Madsen jens.rud.madsen@albertslund.dk Praktikkoordinator Anette Iben Pohl anette.pohl@albertslund.dk Præsentation

Læs mere

Studieordning 2014-2015 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 30-08-2014. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2014-2015 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 30-08-2014. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU III... 7 Tilrettelæggelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation Kære Studerende Velkommen til Skolerne i Elev og Hårup. Jeg håber, du føler dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste for at denne praktik bliver både

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro Uddannelsesplan Egeskovskolen som praktikskole 1., 2. og 3. praktikniveau Egeskovskolen Vestre Ringvej 11 8850 Bjerringbro skole.egeskov@viborg.dk Kultur og særkende som uddannelsessted Værdier og visioner

Læs mere

Uddannelsesplan Valhøj Skole

Uddannelsesplan Valhøj Skole Uddannelsesplan Valhøj Skole 2016 17 Rødager Allé 102, 2610 Rødovre 36 37 83 83, praktikmail: cn23013@rk.dk Skolen som uddannelsessted Valhøj Skole er en af Rødovres 6 folkeskoler beliggende mellem Damhussøen

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Virring Skole læring, fællesskab og glæde

Virring Skole læring, fællesskab og glæde Virring Skole læring, fællesskab og glæde Uddannelsesplan for skoleåret 2014-2015 Indholdsfortegnelse: Velkommen - s. 2 Grundoplysninger - s. 3 Skolens kultur og særkende - s.3 Praktik, organisering og

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere