K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod"

Transkript

1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser af henholdsvis den 18. januar 2013 og 13. februar 2013 fastsat prisloftet for henholdsvis 2012 og 2013 for Vejle Spildevand A/S (herefter Vejle Spildevand). Vejle Spildevand har den 14. februar 2013 indbragt afgørelserne for Konkurrenceankenævnet. For Konkurrenceankenævnet drejer klagerne sig om, hvorvidt udgifter til arealleje kan anses for en 1:1-omkostning, og om udgifter til ISO certificering kan anses for omkostninger til miljø- og servicemål. Vejle Spildevand har endvidere rejst spørgsmål om, hvorvidt benchmarkingmodellen og størrelsen af udmeldte effektiviseringskrav er ændret i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj Forsyningssekretariatet har påstået afgørelsen stadfæstet. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse.

2 - 2 Parternes påstande Vejle Spildevand har nedlagt påstand om, at omkostninger til arealleje på kr. ved fastsættelsen af prislofterne for både 2012 og 2013 skal anses for en 1:1-omkostning. Vejle Spildevand har endvidere nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatet ved fastsættelse af prisloftet for 2012 skal anerkende, at selskabets udgifter til ISO certificering er omkostninger til et miljø- og servicemål. Vejle Spildevand har forud for Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013 endvidere nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatet skal anerkende, at prisloftsafgørelsen skal ændres for så vidt angår korrektion for luft, effektiviseringskrav og benchmarkingmodellen. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om stadfæstelse af afgørelserne af henholdsvis 18. januar 2013 og 13. februar Den påklagede afgørelse I afgørelse af 18. januar 2013 fastsatte Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, selskabets prisloft for 2012 til 33,55 kr. pr. m³. Følgende fremgår om individuelle effektiviseringskrav bl.a. af afgørelsen: Særlige forhold Selskabet har indberettet følgende særlige forhold i mails af 26. juni 2012: - Arealleje Arealleje Selskabet anfører, at selskabet lejer arealer, hvor selskabets renseanlæg, bassiner og pumpestationer er beliggende. Selskabet anfører, at areallejen i 2011 udgjorde kr., jf. mail af 26. september Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det er et særligt forhold, at selskabet lejer arealerne, idet disse udgifter indgår i selskabets driftsomkostninger. Til sammenligning bemærkes, at selskaber, som ejer disse arealer, vil registrere disse omkostninger som nettofinansielle omkostninger. Disse nettofinansielle omkostninger indgår ikke i selskabets driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet har derfor forøget selskabets netvolumenmål med kr. svarende til selskabets lejeudgifter i Høringssvar Selskabet har i deres høringssvar af 11. oktober 2012 tilkendegivet deres opfattelse af, at arealleje på kr., som Forsyningssekretariatet har

3 - 3 godkendt som værende et særligt forhold for selskabet, burde indgå i prisloftet som en 1:1 omkostning i stedet. Forsyningssekretariatet henviser til Konkurrenceankenævnets kendelse afsnit Rødovre Vand A/S side 35 i DANVA på vegne af 11 selskaber (prisloft 2012). I denne kendelse fremgår det, at Konkurrenceankenævnet ikke anerkender omkostninger til leje af grunde som en 1:1 omkostning. Af denne grund har Forsyningssekretariatet ikke behandlet selskabets arealleje som en 1:1 omkostning men i stedet som et særligt forhold, således selskabets kompenseres for udgiften. Sammenligning af selskabets potentialer i 2012 og 2013 Selskabets effektiviseringspotentiale i 2012 er opgjort til ca. 34 pct. Til sammenligning er selskabets umiddelbare effektiviseringspotentiale i 2013 opgjort til ca. 40 pct. Bemærk, at disse effektiviseringspotentialer er opgjort uden selskabets særlige forhold, hvilket ikke er nødvendigt til brug for denne sammenligning. Forskellen på 6 pct. point er en klar indikation af, at potentialet i 2012 ikke er sat for højt, idet effektiviseringspotentialet i 2013 er højere end i Forsyningssekretariatet har derfor ikke ændret i opgørelsen af selskabets effektiviseringskrav i Samlet vurdering Selskabets sammensætning af costdrivere har ikke givet anledning til en ændring af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale. Dog har selskabets angivelser af særlige forhold vedrørende Arealleje givet anledning til en forøgelse af selskabets netvolumenmål som beskrevet i ovenstående. Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes dermed på baggrund af selskabets særlige forhold og resultaterne af benchmarkingmodellen. Benchmarkingmodellen har identificeret et effektiviseringspotentiale for selskabet efter korrektion af de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 og hensyntagen til selskabets særlige forhold på kr., jf. bilag 17 til hovedpapiret Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 0 kr., jf. bilag 17 til hovedpapiret Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne For så vidt angår miljø- og servicemål fremgår følgende bl.a. af afgørelsen om fastsættelse af prisloft for 2012: Korrigeret tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Selskabet har i af 26. juni 2012 indberettet særlige forhold vedrørende UVbehandling af spildevand og har i denne forbindelse anført, at det anmoder om tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål hertil i prisloftet for 2012 herfor.

4 - 4 Selskabet har endvidere i dets høringssvar af 11. oktober 2012 indberettet nye budgetterede driftsomkostninger til certificering efter ISO 9001 og ISO Derudover har det anført, at det ønsker de budgetterede driftsomkostninger til målet vedrørende UV-behandling ændret. UV-behandling: kr. Certificering efter ISO 9001 og ISO 14001: kr. UV-behandling Målet er efter det oplyste fastsat af Byrådet i Vejle Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt udskrift af Byrådets beslutningskontrol, hvoraf Økonomiudvalgets endelige beslutning af 12. august 2002 fremgår, samt protokol over afleveringsforretning af UV-anlægget dateret den 30. januar Ifølge det indsendte blev det vedtaget, at der skulle igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag med henblik på udbygning af Vejle Centralrenseanlæg, herunder om mulighederne for etablering af et UV-anlæg. Centralrenseanlægget blev på baggrund heraf udbygget med et UV-anlæg til reduktion af bakterier i spildevandet før udledning til Vejle Fjord. Det fremgår af den indsendte afleveringsprotokol, at UV-anlægget blev afleveret 30. januar 2007 og derefter idriftsat. Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningerne på kr. medgår til opnåelse af et miljømål, idet der er tale om et nyt mål, som er fastsat af Vejle Kommune. Det korrigerede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på kr. Certificering efter ISO 9001 og ISO Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets bestyrelse. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt referat fra bestyrelsesmøde den 8. november Ifølge det indsendte går målet ud på, at selskabet skal være ISO-certificeret inden for kvalitetsstyring (9001) og miljøledelse (14001) inden udgangen af 2012, hvilket tillige fremgår som et mål i selskabets Virksomhedsplan 2011/2012. For så vidt angår ISO 9001-certificeringen, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningerne til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et servicemål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt. På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningerne på kr. medgår til opnåelse af et servicemål, idet der er tale om et nyt mål, som er fastsat af selskabets bestyrelse.

5 - 5 For så vidt angår ISO certificeringen, har selskabet ikke redegjort for indholdet heraf. Generelt for miljøledelsesprogrammer er dog, at de tager udgangspunkt i selskabet, dets processer og aktiviteter og oftest går ud på at kortlægge miljøforhold, formulere miljøpolitikker, evaluere miljøarbejde og efterfølgende fastsætte ambitionsniveau for mål vedrørende miljøet. En af fordelene ved miljøledelsesprogrammer er, at produktiviteten ofte forbedres, og at der identificeres muligheder for omkostningsbesparelser. Forsyningssekretariatet finder ikke, at etablering og opretholdelse af sådanne generelle miljøledelsessystemer til varetagelse af selskabets overordnede miljøstyring og miljøpolitik samt/eller opnåelse af miljøcertifikater kan anses som miljømål i prisloftreguleringens forstand. Dette skyldes, at der efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke er tale om opnåelse af et konkret miljømål. Til støtte herfor er det i flere af Konkurrenceankenævnets kendelser fastslået, at det er en forudsætning for tildeling af tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, at både målet og rammerne for de tilsigtede foranstaltninger fremstår med en sådan klarhed i grundlaget for målet, at det er muligt at identificere konkrete tiltag fra vandselskabets side. Forsyningssekretariatet finder ikke, at denne forudsætning er opfyldt for det indberettede mål vedrørende ISO Selskabet har således ikke redegjort for eller dokumenteret, at de indberettede aktiviteter går ud over selskabets normale driftsopgaver og som følge af konkrete tiltag har gavnlige effekter på det omgivne miljø. Samlet tillæg Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i det korrigerede prisloft for 2012 er derfor på kr. I afgørelse af 13. februar 2013 fastsatte Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, selskabets prisloft for 2012 til 38,29 kr. pr. m³. Følgende fremgår om korrektion for individuelle effektiviseringskrav, herunder særlige forhold bl.a. af afgørelsen: Særlige forhold Forsyningssekretariatet fandt ved fastsættelsen af selskabets korrigerede prisloft for 2012, at selskabet havde et særligt forhold vedrørende deres lejeomkostninger. Da selskabets forhold er uændret i forhold til prisloftet for 2012, finder Forsyningssekretariatet, at der ligeledes i prisloftet for 2013 er tale om et særligt forhold for selskabet. Forsyningssekretariatet har derfor forøget selskabets netvolumenmål med kr. Samlet vurdering Selskabets sammensætning af costdrivere har ikke givet anledning til en ændring af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale. Dog har selskabets angivelser af særlige forhold vedrørende arealleje givet anledning til at forøge selskabets netvolumenmål som beskrevet i ovenstående. Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes dermed på baggrund af selskabets særlige forhold og resultaterne af benchmarkingmodellen.

6 - 6 Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på kr. jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen. Det betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med kr. Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til kr., jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen. Supplerende sagsfremstilling Konkurrenceankenævnet hjemviste ved afgørelse af 31. maj 2012 en række prøvesager for prisloftet for Det medførte, at Forsyningssekretariatet genoptog behandlingen af samtlige prisloftsafgørelser for En række af Forsyningssekretariatets afgørelser om revideret prisloft for 2012 og prisloft for 2013 blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet. Ved kendelse af 19. september 2013 traf Konkurrenceankenævnet afgørelse i en række sager udtaget som prøvesager. Ved kendelsen afviste Konkurrenceankenævnet, at Forsyningssekretariatet havde hjemmel til at foretage såkaldt luftkorrektion og hjemviste på denne baggrund sagerne. Konkurrenceankenævnet stadfæstede bl.a. Forsyningssekretariatets afgørelse for så vidt angik beregning af individuelle effektiviseringskrav, herunder vurdering og dokumentation af særlige forhold. Forsyningssekretariatet genoptog herefter fastsættelsen af de reviderede prislofter for Af Vejle Spildevands Virksomhedsplan for 2011/2012 fremgår om miljø- og servicemål bl.a. følgende i punkt 2,2: Milepæl i Færdige energirapporter på satmlige renseanlæg til dokumentation af effekt af energitiltag Handlinger i Miljørigtige og energieffektive indkøb af produktionsapparat - Optimering af energiforbruget gennem systematisk monitorering og opfølgning Milepæl i Samlet statusrapport for handlingerne og for den opnåede reduktion af elforbrug på Vejle, Give og Brejning Renseanlæg foreligger Handlinger i Løbende udskriftning til permanente magnetmotorer de steder, vi vurderer, at det vil medfør gevinst - Løbende opfølgning på elforbrug.

7 - 7 Parternes argumentation Vejle Spildevand har vedrørende arealleje navnlig anført, at areallejen skal anses som en 1:1- omkostning ved fastsættelsen af prislofterne for 2012 og Omkostningen har en væsentlig betydning for selskabet, selskabet har ikke indflydelse på omkostningen, og omkostningen vedrører selskabets primære aktiviteter, da de lejede arealer er en forudsætning for selskabets drift. Selskabet kan ikke sammenlignes med Rødovre Spildevand. Den årlige arealleje for Vejle Spildevand er væsentlig højere og udgør kr. mod kr. for Rødovre Spildevand. Vejle Spildevand har vedrørende miljø- og servicemål navnlig anført, at ISO certificering bør anses som et servicemål. Vejle Spildevand har udarbejdet en virksomhedsplan for 2011/2012, hvori er fastsat konkrete mål, jf. eksempelvis s. 14, afsnit 2,2. Vejle Spildevand har vedrørende korrektion for luft, benchmarkingmodellen og fastsættelse af effektiviseringskrav forud for Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013 navnlig anført, at Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til luftkorrektion, at Forsyningssekretariatet udmelder individuelle effektiviseringskrav i et sådant omfang, at det ikke er i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj 2012, og at benchmarkingmodellen fortsat indeholder usikkerhed i et sådant omfang, at den ikke er ændret i tilstrækkeligt omfang. Forsyningssekretariatet har vedrørende arealleje navnlig anført, at betaling af leje, herunder leje af arealer fra Vejle Kommune, ikke er en 1:1-omkostning, idet selskabet har mulighed for at påvirke omkostningerne hertil. Hvis selskabernes omkostninger til leje kunne indregnes i tillægget som 1:1-omkostninger, ville selskabet ikke have noget incitament til at forsøge at begrænse disse driftsomkostninger. Dette følger ligeledes af Konkurrenceankenævnets praksis, jf. eksempelvis kendelse af 17. maj 2013 vedrørende Rødovre Spildevand A/S. Forsyningssekretariatet har bemærket, at areallejen er vurderet til at være et særligt forhold, og selskabets netvolumenmål er forøget med kr. i prisloftet for 2012 og kr. i prisloftet for Det vil sige, at alle vandselskaber med lejeomkostninger herunder Vejle Spildevand A/S har fået øget netvolumenmålet, hvilket har medført en

8 - 8 reduktion i selskabets effektiviseringspotentiale, hvormed det individuelle effektiviseringskrav også kan være blevet lavere. Forsyningssekretariatet har vedrørende miljø- og servicemål navnlig anført, at det ansøgte mål om miljøcertificering ikke lever op til kravene for miljø- og servicemål, idet der ikke er tale om et mål, der er til gavn for miljøet, og idet der ikke er tale om en service, der ligger ud over det, en bruger i almindelighed kan forvente fra sit forsyningsselskab. Det fremgår af selskabets bestyrelsesmødereferat, at bestyrelsen har godkendt en beslutning om, at selskabet inden udgangen af 2012 skal etablere et ISO certificeringssystem. Selskabet har ikke dokumenteret, at de indberettede aktiviteter går ud over selskabets normale driftsopgaver. Det følger videre af afsnit 2.2 i virksomhedsplanen, at selskabet i 2012 skal foretage følgende handlinger: Løbende udskiftning til permanente magnetmotorer de steder, vi vurderer, at det vil medføre gevinst. Løbende opfølgning på elforbrug. Det fremgår således ikke tydeligt af virksomhedsplanen, hvilket konkret mål miljøcertificeringen skal varetage. Det fremgår heller ikke af virksomhedsplanen eller bestyrelsesmødereferatet, hvorledes certificeringen konkret vil forbedre miljøet eller selskabets service over for forbrugerne. Selskabet har ikke redegjort nærmere for indholdet af miljøcertificeringen. Miljøcertificeringsprogrammet ISO beskriver generelt hovedkrav til et miljøledelsessystem med henblik på at sætte en virksomhed i stand til at formulere en miljøpolitik og målsætninger. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at generelle miljøledelsessystemer til varetagelse af selskabets overordnede miljøstyring og miljøpolitik ikke kan anses som miljømål i prisloftreguleringens forstand, idet selve certificeringen ikke indeholder en forpligtelse til at igangsætte foranstaltninger til opfyldelse af konkrete mål til gavn for det omgivne miljø. Såfremt ISO14001-certificeringen var et miljømål, er betingelserne ikke opfyldt, da miljømålet ikke er fastsat kommunalt/statsligt.

9 - 9 Afgørelsens begrundelse og resultat Efter selskabet har indbragt klagen over prisloft for 2012, har Forsyningssekretariatet på baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013 genoptaget fastsættelsen af prisloftet for 2012, hvorefter der er sket ændring af den tidligere foretagne luftkorrektion. Ved kendelsen af 19. september 2013 tog Konkurrenceankenævnet ligeledes overordnet stilling til benchmarkingmodellen og udmeldte effektiviseringskrav. Da selskabets klage har karakter af en generel klage fremsat forud for Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013, og selskabet ikke har fremsat indsigelser mod konkrete punkter i Forsyningssekretariatets afgørelse, vil Konkurrenceankenævnet ikke behandle spørgsmålet yderligere. Miljømål Det er en forudsætning for at anerkende en aktivitet som et miljømål, at målet er besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen. Da beslutningen om ISO certificering er truffet af selskabets bestyrelse, tiltræder Konkurrenceankenævnet, at udgifterne ikke er omkostninger til miljømål. Konkurrenceankenævnet bemærker, at certificeringen ikke er udtryk for et miljømål, da selve certificeringen ikke indeholder en forpligtelse til at igangsætte foranstaltninger til opfyldelse af konkrete mål til gavn for det omgivne miljø. Servicemål Det er oplyst, at bestyrelsen har godkendt en beslutning om, at selskabet inden udgangen af 2012 skal etablere et ISO certifiseringssystem. Det fremgår ikke af virksomhedsplanen eller bestyrelsesmødereferatet, hvorledes certificeringen konkret vil medføre en ydelse, der går ud over, hvad en bruger almindeligvis kan forvente. Konkurrenceankenævnet stadfæster herefter Forsyningssekretariatets afgørelse på dette punkt. Arealleje Konkurrenceankenævnet finder ikke, at omkostninger til leje af grunde er 1:1-omkostninger, idet et vandselskab har mulighed for at påvirke omkostningerne hertil. Konkurrenceankenævnet stadfæster derfor Forsyningssekretariatets afgørelse på dette punkt.

10 - 10 Herefter B E S T E M M E S Forsyningssekretariatets afgørelser af henholdsvis 18. januar 2013 og 13. februar 2013 stadfæstes. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Palle Bo Madsen Claus Berg Birgitte Sloth Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes. Konkurrenceankenævnet, den 23. juni 2014 Tina Delvig Fuldmægtig

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Medfører for lave vejbidrag modregning?

Medfører for lave vejbidrag modregning? Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2012 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Medfører for lave vejbidrag modregning? Forvaltningsloven 25 år - forvaltningsloven

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere