Hvorpaa blev Sagene foretaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorpaa blev Sagene foretaget"

Transkript

1 Protokoll fra Sommertinget i Fanne Otting, holdt på Lønset 19 Jun Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 16, , s.207a Anno 1780 d: 19de Junii blev det ordinaire Somer Ting for Fanne Otting holdet paa Lønset overværende Kongl: Majsts Foged Sr Jacob Andreas Eeg, og følgende 8te Eedsvorne Laugrettes mænd, Erich Olsen Berg, Ole Toldaas, Ole Aspehoel, Peder KnudsenVedelven, Erich Bersviig, Jacob Thomesen Røbech, Jon Sollien og Børre Kleve. Hvor da først blev Publiceret de forhen bekiendtgiorte forord: og ordres, dernest 1. Otte Torstensens Skiødte paa ½ Wog i Ellingsgaarden Dat: 17de April Johan Larssen Strandes Obligation til Sr Peter Møller Dat: 16de Octobr 1779, stor 58rd 18s: 3. Peder Olsen Echerens Obligation til Knud Anderssen Nessie, stor 80rd Dat 16de Novb Marke skielle imellem opsidderne paa gaarden Aarøe Dat: 12 Junii Hr Cap: von Klingenbergs Contract til Anders Olsen Istad om en part i gaarden Aarøe Dat 15de Dec: 1779 Hvorpaa blev Sagene foretaget Causa 1. Hr Provst Meyer havde mundtlig ladet indstevne følgende for Resterende Præsterettigheder Sc: Ole Biørstad for 12rd 2ort 20s: Anders Hagen 4rd 2ort 12s: Johan Jelset 7rd 3ort 4s: og Ole Talset 10rd 12s: Derfor Dom at lide med Processens omkostning, Stevne vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære Afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Af de indstevnede, møtte alleene Anders Hagen Hvorefter Provsten lod indlevere Regninger for enhver saalydende: Anders Hagen tilstod Kravets Rigtighed. Hvorpaa Provsten begierede Lavdag for de udeblevne til Høste Tinget, og Dom over Anders Hagen for de Skyldige 4rd 2ort 12s: med Processens omkostninger at erstatte 2rd hvorpaa blev Eragtet at Sagen mod Anders Hagen optages til Doms og at de øvrige udeblevne sc: Ole Biørstad, Johan Jelset og Ole Talset, gives Lavdag til Høste Tinget, Sagen at tilsvare eller Dom at lide.- Causa 2. Sr Paust havde mundtlig indstevnt Ole Olsen Fransæte for Gield 5rd og derfor Dom at lide, med Processens omkostning. Ole Franssæde mødte, vedtog Stevnemaalet og tilstod Gielden. Citanten paastod derefter Dom for Kravet og i Processens omkostning 7ort. Hvorpaa blev Ole Franssæde som selv inden Retten har tilstaaet Rigtigheden af det paastevnte Krav, Dømmes hermed at betale same til Citanten Sr Paust med 5rd og i Processens omkostning 7ort som inden 15 Dage under Excecution udreedes. Causa 3. Peder Øwne havde mundtlig forelagt Lars Larsen Nessie for Resterende auctions penge 3rd 3ort 11s: og derfor Dom at lide med Processens omkostning. Stevne vidnerne Lænsmanden Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Forelægget Endelig. Lars Nessie møtte ikke, Citanten paastod derefter Dom for Fordringen, og i Processens omkostning 2rd. Hvorpaa blev

2 Da Lars Larsen Nessie hverken efter Stevnemaal eller forelæg har villet møte for at tilsvare Sagen, er det troelig han indtet mod Søgemaalet har haft er(?) erindre og i den anledning Dømes Lars Larsen Nessie at betale Citanten de Resterende auctions penge med 3rd 3ort 11s: og i Processens omkostning 2rd, som inden 15 Dage under Execution udreedes. Causa 4. Paa Hr Kamer Rd. Alsings vegne møtte Sr Henrich Løche og tilkiende gav at han til dette Ting ved muntlig varsel havde ladet indkalde efterskrevne hans landbønder Naml: Lasse Lassesen Kortgaard, Erich Erichsen Solemdal, Ole Andersen ibdm og Ole Knudsen ibdm, Iver Knudsen Giære, Erich Larsen Talset, og Ole Larsen ibdm, Knud Erichsen yttre Møyset, og Ole Knudsen ibdm, Ole Olsen Aspehoel, Ole Olsen Indre Hougen, Ole Andersen Toldaas, Erich og Niels ibdm, Peder Estensen Hægnes og Christopher Olsen ibdm fordi alle disse Bønder som ere udi hans Osens Jern Værks Circumference, havde paa en Selv Raadig maade tiltaget sig at brænde tiære, Skougen til Ruin, men Værket til aller største Præjudice. Derom at anhøre Videre og Dom at lide med Processens omkostning. Stevne Vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Ingen af alle de indstevnte møtte. Sr Løche paa Hr Kamer Raadens vegne tilkiendegav at da hverken de indstevnte Vidner, eller Forbryderne selv, møtte, Refererede han Citantens videre Søgemaal, saavel ved Confirmations Stevnemaal som Vidners Førelse til næste Ret. Hvor paa Eragtet at Sagen udsettes til næste Høste Ting med Lavdag for alle de indstevnte, og forelæg finder Faldsmaal for de udeblevne Vidner Iver Øren og Ole Sotaaen. Causa 5. Paa Hr Kamer Raad Alsings vegne tilkiendegav Sr Henrich Løche at have til dette Ting ved muntlig Kald og Varsel indstevnt efterskrevne, for Resterende Kirke Tiende sc: Christen Sigerset for 2ort 22s:, Ole Schiersaaen for 1778 og 79, 1rd 2ort 16s:, Peder Schierslien for 3ort 10s:, Arne Hagen 2ort 9s:, Johan Jelsethougen 2ort 14s:, og Peder Istad til 1779 aars udgang 3rd 12s:, derfor at lide Dom med Processens omkostning at erstatte. Stevne Vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Johan Jelsethougen møtte og tilstod Rigtigheden af de paastevnte 2ort 14s: Ole Schiersaaen møtte og tilkjendegav ej at være Kamer Raaden skyldig 1s: men at have betalt all Resterende Kirke Tiende. Sr Løche sagde, at naar Ole Schiersaaen ved sin Eed her inden Retten kan godtgiøre at have betalt det paastevnte, bortfalder Fordringen, men i mangel deraf paastod Comparenten Dom for Kravet. Hvorpaa Ole Schiersaaen aflagde sin Corporlig Eed at have betalt Hr Kamer Raad Alsing all Resterende Kirke Tiende til den tiid, saa han ej i saa maade var skyldig Kamer Raad den Ringeste. Christen Sigerset møtte og Erbød at aflægge Eed paa at have betalt Kamer Raad Alsing den paastevnte Kirke Tiende. Hvormed Sr Løche paa Kamer Raadens vegne var fornøyet. Hvorpaa Christen Sigerset aflagde sin Corporlig Eed at have betalt den anførte Kirke Tiende, saa han ej var Kammer Raaden det Ringeste Skyldig. Peder Schierslien møtte og tilstod Rigtigheden af de paastevnte 3ort 10s: Peder Istad møtte og tilstod at være Skyldig Hr Kamer Raad Alsing Kirke tiende for 4re aar med 3rd 12s: Arne Hagen møtte ikke. Hvorefter Comparenten paastod Dom for de møedende der har tilstaaet Deres Debet, og omkostninger af enhver 7ort, og forelæg til Høste Tinget for den udeblevne Arne Hagen. Hvorpaa blev, Eragtet at Sagerne mod de mødende optages til Doms, men Arne Hagen lavdages til Høste Tinget at møde Sagen at tilsvare eller Dom at lide.

3 Causa 6. Sr Løche pa Hr Kamer Raad Alsings vegne havde mundtlig ladet indstevne afgl: Peder Indre Aarøes Arvinger med Formyndere Torsten Fuglset, Iver Brogstad og Lars Røbech, for Resterende Landskyld af et Pund i Røbech fra 1757 aars Begyndelse til 1776 aars udgang som er 19 aar 1 a 1ort 16s: er 7rd 3 ort 16s: Derfor Dom at lide med Processens omkostninger. De indstevnte møtte ikke, thi blev Sagen udsadt til Høste Tinget med Lavdag for de udeblevne. Bendix Hatlen og Lars Ellingsgaarden fremstod for Retten og Declarerede at den imellem demem værende Proces var forligt. Da Bendix Hatlen igientog same mod Lars Ellingsgaarden udtalte ord, og havde ej Ringeste paa ham at sige, hvorved de Declarerede Sagen ophævet imod at Bendix Hatlen betaler Lars Ellingsgaarden 10rd og i anvendte omkostninger 1rd. Publ. Erich Olsens Bøxel Seddel paa 1/2 vog i gaarden Stoche med 15 mk i Stochehougen, Dat: 16de Dec: 1779 i Revers anvist til Tuugthuset 6s: Publ: Søren Sørensens Bøxel Seddel paa 1/2 vog i Stoche samt 15 mk i Stochehougen Dat: 16de Dec: 1779 Revers anvist. Til Tugthuuset bet 6s: Publ: Kamer Raad Alsings Obligation til de Meincheske arvinger stor 1500rd Dat: 24de Febr Capitain Klingenbergs Obligation til de Meincheskes Arvinger stor 600rd Dat: 30de Oct: Causa 7. Hr Foged Eeg havde mundtlig ladet indstevne Ingrie Anders Datter Sollien for 3die begangne lejermaal 2 og derfor at lide Dom til Straf for hændes forbrytelse. Stevne Vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Den indstevnte Ingrie Anders D Sollien møtte tilligemed hændes forsvar Lænsmand Knud Fuglset. Efter tilspørsel tilstod hun selv frivillig at have begaaet 3de Lejermaal. Derpaa indleverede Fogden, Sogne Præstens Attest saalydende: Fogden paastod at denne Ingerie Anders Dr Sollien maatte vorde tildømt at arbejde udi Tronhiems Tugthuus 6 aar efter forordningens lydende. Lænsmand Knud Fuglset som af amtet opnævnte forsvar for denne indstevnte, forestillede at da dene Ingrie Anders Dr er et eenfoldig meniske der ej havde Kundskab om den Straf som for saadane begangne Forseelse paafulgtes. Saa maatte han henstille alt under Rettens mildeste Dom, da han intet videre til Forsvar for hænde kunde anføre. Som ingen havde videre at tilføre, blev udi Sagen saaledes Den indstevnte Ingrie Anders Datter Sollien har selv inden Retten tilstaaet at have begaaet trende Lejermaal, hvilket og den indleverede Præste Attest bevidner, som da Trende lejermaal under vedbørlig Straf er Forbuden, bliver Ingrie Anders Dr Sollien hermed tildømt for hun begangne 3de Lejermaal, efter Forord: af 26de April 1755, at arbejde 6 aar i Tronhiems Tugthuus, som paa lovlig maade bliver at fuldbyrde. Fogden Eeg efter amtets ordre tilspurgte Almuen her, ligesom for Waage og Sunds Ottinger er skeed om de ville betale 6s: pr Mand til vedkommende Rodemæstere for Sne brøyting om Vinteren her paa Fannestrands Vejene. Hvortil samtlige svarede jae, at ville betale betalle pr Mand 6s. til Rodemæsterne og dermed for all Sne Brøyting eller opkiørsel af Vejene at være befriet. Efter at Fogden Eeg saaledes for Waage, Sunds og Fanne Otting havde ladet tilføre den accord som med Almue mand af 6s: Svarelse aarlig var skeed, deraf at bestride de omkostninger som aarlig vil paagaae med Fannestrandens og Osmarkens Vejers opkjørsel om Vinteren med Snee Plouge, saa begiærede han videre tilført den accord som man giort med alle Rode mænder, boende ved benævnte Vej.

4 Roderne ere udi tallet 57, følgende accord er med disse Rodemænd giort Knud Bortelie og Jon Sollie nyder hver aarlig 1rd. Ole Sæter, Anders Stenløs, Knud Ødegaarden, Knud Olsen Istad, Peder Istad, Ole Olsen Istad, Ole Høestaklie, Knud Vedelven, Ole Bøygdelie, Peder Ytterlie, Amund Braset og Lasse Løcheren nyder hver aarlig 3ort. Niels Kleve, Tron Groven, Ole Olsen Kleve, Børre Kleve, Peder Ness, Søren Stoche, Tron Røsberg, Knud Røsberg, Ole Olsen Ejde, Niels Schiedsviig, Ole Findsen Opdal, Torsten Opdal, Ole Jelset, Knud Jelset, Anders Hagen, Jon Morch, Erich Mielve, Johan Mielve, Ole Schiersaaen, Bendix Hatlen, Anders Sigerset, Lars ytter Sigerset, Jacob Lønset, Anders ytter Lønset, Just Strandhagen og Knud Strande, Jacob Olsen Strande, Lars Strande, Jon Øver Elsaas : Capitain Klingenberg forlanger intet : Torsten Røbech, Thomes Røbech, Capitain Klingenberg for Aarøe, Enken Indre Aarøe, Jacob yttre Aarøe : Mr John Ord forlanger intet : Peder Giære, Lars Berg, : Provst Meyer forlanger intet : Jesten Øverland, Knud Fuglset, : General Aud: Koren og Mr Ab. Schielderup forlanger intet : alle forbenævnte Rode mæsterne nyder hver aarlig 2ort, hvor i mod De om Vinteren med Snee Plouge holder Vejen aaben og udi behørig stand. Om alt dette saa anført for Waage, Sunds og Fanne Otting, som almue Mand skal aarlig udbetales, og Rodemæsterne for umage aarlig skal nyde, begiærede Fogden, hanem maatte meddeles et Document i lovlig Form forfattet, underskrevet og Forseglet for same efter den hans tilstillede ordre at indfinde til Amtet, som blev accorderet. Causa 8. Ole Ejnersen Søllesnes, havde mundtlig indstevnet sin Søn Peder Berg for manglende opfyldelse af løfte i at yde til hanem aarlig 2 Tønder Korn. Derfor at lide Dom med Processens omkostning. Stevne Vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Den indstevnte møtte ikke, thi blev Sagen udsadt til Høste Tinget med lavdag for Peder Berg. Causa 9. Sr Nordløf paa de Meincheske Arvingers vegne havde mundtlig indstevnet Ole Olsen Bulsøen og Just Olsen Berg for Resterende Landskyld den første 9rd 1ort 16s: og den sidste 7rd 3ort 8s: derfor Dom at lide med Processens omkostning. Stevne Vidnerne lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære afhiemlede Stevnemaalet Endelig. De indstevnte møtte ikke, thi blev Sagen udsadt til Høste Tinget med lavdag for Ole Olsen Bulsøen og Just Olsen Berg. Causa 10. Sr Nordløf havde mundtlig ladet indstevne følgende for begangne lejermaal, Knud Andersen Sollien, Knud Olsen Søllesnes, Marithe Lars Datter Berg og Marthe Ols Datter Røbech, derfor Dom at lide til Bøders udredelse. Stevne Vidnerne afhiemlede Stevnemaalet Endelig. De indstevnte møtte ikke. Sr Nordløf anviste derpaa Sogne Præstens attest om lejermaalenes Rigtighed, hvorefter blev paastaaet Dom til Bødernes udredelse hvorpaa Sagen blev optaget til Doms.- Causa 11. Sr Iversen havde mundtlig indstevnet Ole Ulleland for gield 2ort og derfor Dom at lide med Processens omkostning, Stevne Vidnerne afhiemlede Stevnemaalet Endelig. Den instevnte møtte ikke, thi blev Sagen udsadt til Høste Tinget med lavdag for Ole Ulleland

5 Causa 12. Hr Foged Eeg som actor havde mundtlig indstevnet Ole Bendixsen Hatlen for begangne lejermaal med et Stumt og uconfirmeret qvinde meniske Marithe Lars Datter 3, som tillige var indstevnet til Doms lidelse for denne af Dem begangne forseelse. Stevne Vidnerne Lænsmand Knud Fuglset og Ingebrigt Giære af hiemlede Stevnemaalet Endelig. De indstevnte, Ole Bendixsen Hatlen og Marithe Lars Datter møtte tilligemed den sidstes Forsvar Lænsmand Knud Fuglset. Hvorefter Fogden tilspurgte Ole Bendixsen om han tilstod at have begaaet det paastevnte lejermaal med det Døve og Stumme qvinde meniske Marithe Lars Datter, hvortil han svarede jae, at have begaaet lejermaal med hænde. Marithe Lars Datter som nærværende kunne ej svare det Ringeste uden med gebærder, hvoraf der kunde Sluttes at hun med den indstevnte Ole Bendixsen havde haft legemlig omgang. Hvorefter Fogden indleverede Sogne Præsten Hr Provsten Meyers Attest saaledes. Fogden paastod derefter at Begge disse indstevnte for denne Deres begangne Forseelse, i følge loven maatte tildømes for at arbejde udi Tugt Huuset saa lang tiid som for saadan Forseelse er bestemt. Lænsmanden Knud Fuglset som opnævnt Forsvar for dette Stume Qvinde meniske, forestillede at da hun ej havde mindste skiønne om den Straf som paafølger saadann eller andre forseelser, formoedede han at hun for Tugthuus arbejde maatte befries, som et meniske der ej kunne giøre mindste forskiel paa nogen ting, af hva der var Ret eller ikke, og til saadan ende var det han indlod Sagen under Rettens mildeste Dom. Som ingen havde videre at tilføre, blev Sagen optaget til Doms.- Den 20de Junii blev udi Sagen saaledes For samenhafte begaaede Lejermaal før Confirmationen ere indstevnte Ole Bendixsen Hatlen og Marithe Lars Datter, hvilket af Ole Bendixsen Hatlen er inden Retten tilstaaet, men da Qvinde menisket Marithe Lars Datter er baade Døv og Stum og ej kan tale, og altsaa ej kan faae begreb om hvad Ret eller uret er, men Alleene Drives af en Natturlig Drift til hva hun kan faa for sig og øves udi efter saavidt hun kan fatte, der er hos saadanne Stume og Døve menisker Ringe, og derfor ej kan vide om saadan samenleje er Synd eller ikke, som maae regnes Ole Bendixsen Hatlen til ansvar, der ventelig har lokket og forført hænde dertil, som hun har anseet saadant for ligegyldigt, og derfor kan saadane Døve og stume menisker ej forbindes til de pligter og den Straf, som den der har alle Sandsers Fuldkomne brug forpligter til, og i den anledning frifindes dette Døve og Stume Qvinde meniske Marithe Lars Datter for Straf for hændes begaaede lejermaal før Confirmationen, den hun efter sin beskaffenhed aldrig kan admitteres til, men Drængen Ole Bendixsen Hatlen der har begaaet lejermaal med saadant nesten Vanvittigt meniske, der er Døv og Stum, bør derfor efter forord: af 2den Sep: 1745 at arbejde i Tronhiems Tugthuus 1 aar som lovligen bliver at fuldbyrde - Fotnoter 1 Her har det blitt en regnefeil. Fra og med hele 1757 til og med hele 1776 er 20 år, ikke de 19 årene som blir lagt til grunn for å beregne resterende landskyld. Det var da enda godt regnefeilen ikke gikk i favør av øvrigheten. 2 I kirkeboka for Bolsøy , side 53, den 08 Aug 1779 Døbt Et Uægte Barn N: Christen. Moderen Ingri er 3de gange behoret(?), og er andengang udlagt til Barnefaderen Ægte Manden Ole Øver Ejde. Fad: Niels Schiesvigen, Jacob Pedersen, Ole Iversen Eidsbøen, Marith RøsbergSøen, Guri Hognæs. 3 I kirkeboka for Bolsøy , side 53, den 01 Jan 1780 Døbt et uægte Barn N: Ole. Moderen Martha Ols Datter uconfirm: og tillige Stum, udlagt til Barne Fader Ole Bendixs: Hatlen. Fad: Jacob Lønset, Peder Strande, Margret Strande, Marie Schierslien, Kirsti Echren. (Enten er Larsdatter i protokollen feil, eller så er Olsdatter i kirkeboka feil.)

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

hvor da blev publiceret de sam/m/e Forordninger og Rescripter som ved Høste Tinget for Sartors Skibreede og her forhen f: 198 ere extraherede.

hvor da blev publiceret de sam/m/e Forordninger og Rescripter som ved Høste Tinget for Sartors Skibreede og her forhen f: 198 ere extraherede. Del D av NHL Tb. nr. 46 1771-1778 Page 1 of 102 1774: 202 Høste Tinget for Skiolds Skibreede 1774. 1774 den 6te Octobris blev Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl til et almindeligt Høste Skatte og Sage

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1745

Justisprotokoll Helgøy 1745 Justisprotokoll Helgøy 1745 Denne igiennemdragen, og af mig forseiglet Bog, Som indeholder Et hundrede, halvfemtesindstive og et Blade authoriseret till en Ting Protocoll for Kongl: Majts Sorenskrivere

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Hans Olsen Berger Anne Larsdtr. Berger

Hans Olsen Berger Anne Larsdtr. Berger Side 1 Hans Olsen Berger Anne Larsdtr. Berger Hans Olsen Berger ble født ca. 1714. Det har ikke vært mulig å finne ut hvor og når han ble født og hvem som var hans foreldre. Han kom i tjeneste hos Nils

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk.

Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk. 1716 d. 25 dec. Die Nativitatis Christi offer i Nyekirche og Faborg sogner. 6 Sld. 1716 d. 27 dec. Introduceret Christen Fiskers

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere