Kjøbecontract. Vilkaar:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kjøbecontract. Vilkaar:"

Transkript

1 Kjøbekontrakt dateret 11. januar 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23. november 1866 Kjøbecontract Stempel: 48 Sk. mellem Eieren af Lystrup og Jomfruens-Egede Godser Greve Christian Carl Henrik Moltke og Indsidder Jørgen Hansen af Frenderup Vilkaar: 1) Den sælgende Ejendom Gaarden Matr. No. 2 i Frenderup by, Dalby Sogn, Bregentved-Gisselfeld Birk, Præstø Amt, staaende for Hartkorn Ager og Eng 5 Td. 3 Skp. 3 Fdk 1 Alb., Gammelskat 42 Rd. 77 Sk., der skal indeholde et Areal af 49 11/14 Td. Land geometrisk Maal, hvorfor dog ikke indestaaes, sælges med paastaaende Bygninger, der under No. 166 ere forsikrede i Landets almindelige Brandforsikring for 1040 Rd 0 Sk., disses muur- og nagelfaste Appertinentier samt den i sin Tid overtagne Besætning, Inventarium, Varer og Fødesæd(?) i den Stand hvori den er og forefindes og med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed Eieren hidtil har eiet samme ifølge Skjøde tinglæst 14. Marts ) Kjøberen, hvis Fader hidtil har besiddet Gaarden i Fæste, svarer fra 11. October f.aa. alle af Ejendommen, dens Hartkorn og Tilliggende, gaaende kongelige Skatter, 2/6 Bankrenter, Brandcontingent, offentlige og communale Afgifter, Tiender og Naturalpræstationer, som nu ere eller senere vorde paabudne. 3) Den indfriede 1/6 Deel af Bankhæftelsen, saavelsom Actieretten er Kjøberen uvedkommende. 4) Kjøbesummen er bestemt til Rd. skriver Sex Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler der erlægges saaledes: contant i 11. Juni Termin og ved udstedelse af Obligation med 1ste Prioritet i Eiendommen med Tilhørende og Tilliggende, samt Ind- og Udbo og Assurancesummen, clausuleret som for Udlaan af Umyndiges Midler bestemt for Rd Rd. 1

2 rentebærende med 4 pct. aarlig, og opsigeligt med et halvt Aars Varsel. Renten erlægges med Halvdelen i 11. Juni og Halvdelen i 11. December Termin hvert Aar paa Lystrup Godskontor, og første Gang den 11. juni 1866 for et halvt Aar. Den contante Del af Kjøbesummen forrentes fra 11. f.m. indtil Betaling sker med 4 % pro Anno. 5) Jagtretten overdrages Sælgeren eller efterkommende Eiere af Jomfruens Egede Hovedgaard for Kjøberens Besiddelsestid, eller i ethvert Fald for 10 Aar fra Skjødets Datum at regne, overensstemmende med Lov af 30te Januar ) Kjøberen betaler paa Anfordring alle af denne Kjøbecontracts og Skjødets samt Panteobligationens Udstedelse og Tinglæsning, en halv Procent Afgift, stemplet Papir og Skjødekaartets Udfærdigelse og Prøvelse m.v. flydende Omkostninger, samt endvidere 2 %, er To pro cento, af Kjøbesummen til Godsforvalteren paa Lystrup for Handelens Berigtigelse. 7) Naar Kjøbesummen og Omkostningerne ere betalte paa den ovenanførte Maade, vil Skjøde blive Kjøberen meddeelt, og skal han være forpligtet til strax at lade samme tinglæse. 8) Skulde Kjøberen undlade at betale Kjøbesum og Omkostninger i rette Tid, er Sælgeren berettiget til at paastaae Contracten hævet, eller skadesløs Erstatning for det ved dens Misligholdelse tilføiede Tab. I Tilfælde af Søgsmaal ere Kjøber og Sælger forpligtede til at møde ved Præstø Amts 3die Forligskreds og Bregentved-Gisselfeld Birk efter Varsel som for indenbirks Boende. Til bekræftelse er denne Contract underskrevet i Vitterlighedsvidners Overværelse, og forbliver Originalen hos Sælgeren, der meddeler Kjøberen en bekræftet Gjenpart. Lystrup den 11te Januar 1866 Til Vitterlighed Som Sælger Som Kjøber Rasmussen C. Moltke Jørgen Hansen Af Kjøbesummen er i dag betalt Rd., skriver To Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler. Lystrup den 20. juni 1866 Paa Greve C. Moltkes Vegne Høegh 2

3 Skjøde Stempel 48 Sk. Undertegnede Greve Christian Carl Henrik Moltke til Lystrup og Jomfruens-Egede Godser erkjender herved i Henhold til vedheftede Kjøbecontract af 11te Januar d. Aar at have solgt og overdraget, ligesom jeg herved sælger, overdrager og tilskjøder Jørgen Hansen af Frenderup den af hans Fader hidtil i fæstebesiddelse Gaard i Frenderup By, Dalby Sogn, under Jomfruens-Egede gods, der under Matr.Nr. 2 staaer for Hartkorn 5 Tdr. 3 Skjpr. 3 Fjdk. 1 Alb., Gammelskat 42 Rdlr. 77 Sk., hvorover Skjødekaart følger. Den for Eiendommen accorderede Kjøbesum Rdlr., skriver Sex Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler er berigtiget ved contant Betaling af Rd. og ved Obligationsudstedelse for Rd., ligesom Renterne af Kjøbesummen til 11te Juni d.aa. er betalte, og da Kjøberen for øvrigt har opfyldt den indgaaede Kjøbecontract og forpligtet sig til at overtage de i samme anførte Forpligtelser og Byrder for Fremtiden, skal den ovennævnte Eiendom tilhøre ham med alle de Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg ifølge Skjøde, tinglæst 14de Marts 1864 hidtil har eiet og besiddet samme, fri for hver Mands Tiltale nu og i Fremtiden. Til Bekræftelse under min Haand i Vitterlighedsvidners Overværelse. Lystrup, den 23de November 1866 C. Moltke Til Vitterlighed Høegh - Rasmussen 3

4 At Matr. No. 2 i Frenderup By, Dalby Sogn der stod for Hartkorn Gammelskat 5 Tdr. 3 Sk. 3 Fdk. 1 Alb. 42 Rd. 77 Sk. ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 10de Juli d. Aa. er forandret saaledes: Matr.No. 2 a 4 Tdr. 1 Sk. 3 Fdk. 0 Alb. 32 Rd. 92 Sk. Matr.No. 2 b 1 Td. 2 Sk. 0 Fdk. 1 Alb. 9 Rd. 85 Sk. det bliver hermed attesteret. Præstø Amtstue 28de November 1866 Underskrift Lyst i Bregentved Gisselfeld Birk den 7de December 1866 og tilligemed foromtalte Kjøbecontrakt tilført Pantebog Litra L Folio 233. Skjødekaart forevist. Anmærkning: Dags Dato er lyst Kjøberens Skjøde til Peder Christensen paa Matr.No. 2 a. I Vederlag for Præstekorntiende svares af Matr. No 2 = 3 Tdr. 6 Skpr. 2½ Fk. Byg, for Præstetiende og Smaaridsel til Præsten af samme Matr. No til Præsten 3 Skpr. 3/8 Fk. Byg, til Skolelæreren for Smaaridsel 3 Skpr. 0 Fk. Byg. Ved ovennævnte Skjøde er reserveret Jagtret. Dags Dato er lyst Panteobligation for Rd. med 1ste Prioritet i Matr.No. 2 a. Aftægtscontract med første Prioritet i Matr.no. 2b ved ovennævnte Skjøde til Peder Christensen er reserveret 40 Rd. aarligt som Andel i Aftægt til Hans Jørgensen. Underskrift 4

5 Kopi af original købekontrakt dateret 11. januar

6 6

7 7

8 Kopi af originalt skøde dateret 23. november

9 9

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere