Samarbejdsaftale og manual. for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale og manual. for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler"

Transkript

1 Samarbejdsaftale og manual for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

2 Indholdsfortegnelse Samarbejdsaftale s formål - idegrundlag - organisering - uddannelsesforløb - kontaktnetværk - økonomi - ikraftræden og ophør Oversigt produktionsskoler s 6-7 Oversigt erhvervsskoler s 8-9 Styregruppe s 10 Uddybning af uddannelsesforløb s 11 Udviklings- og informationsnetværk s 11 Økonomi s 11 Eksempel på økonomi s 12 Aftaleskema s 13

3 SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold L558 om ændring af Lov om produktionsskoler. Samarbejdsaftalen skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning om, at 85% og 95% af en ungdomsårgang i henholdsvis 2010 og 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Formål Formålet med samarbejdet er, at: - kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. - fastholde eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra erhvervsuddannelserne. - skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Idegrundlag Samarbejdet omfatter og skal støtte elever, der af faglige, personlige og sociale grunde ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, og som har behov for et andet udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse. Samarbejdet skal sikre, at eleverne oplever en helhedsorienteret indsats fra begge skoleformer, der sikrer naturlig overgang, når skoleskift er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det er herunder en fælles intention, at eleverne om muligt får tilbud om gensidigt at skifte skole uden, at der derved bliver tale om et afbrud af den uddannelse, som eleven er i gang med. Organisering Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. Styregruppen: Styregruppen består af repræsentanter på ledelsesniveau for Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU-København, CPH West og 5 repræsentanter for produktionsskolerne valgt af forstanderne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden. Styregruppen er øverste beslutningsorgan for samarbejdet. Styregruppens arbejdsopgaver er, at: - drøfte og justere den formelle samarbejdsaftale. - fastlægge de overordnede retningslinier for samarbejdet, herunder beregne, forhandle, og fastsætte økonomi for de konkrete uddannelsesforløb mv. - udarbejder standardaftaler for individuelle uddannelsesforløb. - inddrage andre relevante parter i samarbejdet f.eks. UU-centrene, erhvervslivet og folkeskolen. 1

4 - sikre udvikling af kontaktnetværk mellem vejledersystemet på erhvervsskolerne, UUcentrene og produktionsskolerne. - sikre videndeling mellem skolerne kontaktnetværket (angående faglige krav og forventninger, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer mv. - planlægge og gennemføre en årlig netværkskonference for vejledere/faglærere og kontaktlærere mf. - undersøger mulighederne for ansøgning af midler til udvikling af samarbejdet og/eller pædagogiske udviklingsprojekter. Styregruppen afholder møder efter behov, forventet 1-2 møder pr. år. Københavns Tekniske Skole påtager sig opgaven som sekretariat for samarbejdet, herunder mødeindkaldelse og referater. Arbejdsgrupper: Der kan efter behov etableres lokale arbejdsgrupper med repræsentanter fra erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Arbejdsgruppernes arbejdsopgaver er, at: - udvikle konkrete uddannelsesforløb på henholdsvis erhvervsskolerne og produktionsskolerne. - iværksætte, gennemføre og evaluerer uddannelsesforløb. - medvirke til udvikling af kontaktnetværk mellem vejledersystemet på erhvervsskolerne, UU-centrene og produktionsskolerne. - holde styregruppen ajour med det lokale samarbejde. Arbejdsgrupperne mødes efter behov. Skolerne påtager sig på skift arbejdsopgaverne i samarbejdet, herunder mødeindkaldelse og referater mv. Uddannelsesforløb Med uddannelsesforløb forstås i denne samarbejdsaftale følgende forløb: Kombinationsforløb (individuelle eller hold): For elever, der gennemføre et produktionsskoleforløb på mere en tre måneder, skal der som hovedregel indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra undervisningen på produktionsskolen og på erhvervsskolen. Kombinationsforløbet skal have en varighed af mindst to og højst fem uger. Kombinationsforløb kan tilrettelægges som holdforløb og som individuelle forløb. Individuelle forløb aftales direkte mellem vejlederne/faglærerne/kontaktlærerne på de to skoleformer, og der indgås en kontrakt om den enkelte elevs forløb. Hold baserede kombinationsforløb udbydes af erhvervsskolen til de samarbejdende produktionsskoler. Derudover kan holdforløb udbydes til andre interesserede produktionsskoler og f.eks. til egu-skoleforløb. Der udvikles så vidt muligt holdbaserede kombinationsforløb inden for erhvervsskolens grundforløb. Dele af grundforløb på produktionsskole: I samarbejdsaftalen kan indgå aftale om, at dele af erhvervsskolens grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. 2

5 Tilbuddet kan gives til unge, der har brug for ekstra tid, tæt lærerkontakt og praktisk tilgang til læring for at kunne gennemføre erhvervsskolens grundforløb. I praksis tilbyder de enkelte produktionsskoler (efter gensidig aftale) forskellige dele af grundforløb efter skriftlig godkendelse af erhvervsskolen for at sikre kvalitet. Frafaldstruede elever: Erhvervsskoleelever, som er uafklarede, frafaldstruede eller ikke parate til at gennemføre en erhvervsuddannelse, kan deltaget i et produktionsskoleforløb med henblik på udvikling af faglige, personlige og/eller sociale kompetencer for derefter at have bedre forudsætninger for at gennemføre erhvervsuddannelsen. Forløbet kan gennemføres ved, at eleven forbliver indskrevet på erhvervsskolen og deltager i produktionsskoleforløbet efter nærmere aftale med erhvervsskolen, eller at eleven udskrives fra erhvervsskolen og i samarbejde med den unges UU-vejleder overføres til produktionsskolen. Hvilken model der anvendes er afhængig af den konkrete situation, som vurderes af vejledningen/kontaktlæreren på erhvervsskolen og aftales med vejledningen/læreren på produktionsskolen. Den første model skal sikre, at elever, som på erhvervsskolen er frafaldstruede, tilbydes et ophold på produktionsskolen, mens de fortsat er indskrevet som elever på erhvervsskolen. Den konkrete elev er ikke droppet ud, men følger blot en undervisning på en anden skole. Den anden model kan være nødvendig, hvis eleven har brug for et længerevarende vejlednings- og afklaringsforløb på produktionsskolen. Elever der er frafaldne opfordres af vejlederen/kontaktlæreren til at kontakte produktionsskolen. Kontaktnetværk Udvikling og vedligeholdelse af kontaktnetværket mellem ledelse, vejledere og lærere de to skoleformer imellem er af afgørende betydning for et vellykket samarbejde. Den årlige netværkskonference skal sikre, at aktiviteterne på skolerne er kendte, og der skabes mulighed for faglig udvikling og inspiration mellem parterne. Kontaktnetværket skal ligeledes sikre videndeling mellem skolerne hvad angår faglige krav og forventninger, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer mv. Samarbejdet kan i stort omfang foregå med elektroniske medier og der bør tilstræbes en systematik i evaluering og tilbagemelding. Trepartssamtaler mellem elev og vejledere/lærere fra de to skoleformer skal benyttes i videst muligt omfang. Økonomi I forbindelse med afvikling af aftalte uddannelsesforløb betaler institutionen, hvor eleven er indskrevet, til institutionen, der afvikler undervisningen. Betalingen beregnes med udgangspunkt i gældende taxameter for grundforløb på erhvervsskolen og gældende taxameter for produktionsskolerne. Beløbet er afhængig af uddannelsesforløbets indhold (f.eks. skal der ekstra økonomi til dobbeltlærer dækning, ekstra vejledning og opfølgning mv., som den målgruppe af elever, samarbejdet henvender sig til, ofte har behov for). De beregnede beløb reguleres en gang årligt efter de på finansloven fastsatte takster for de to skole områder. Der afregnes månedsvis bagud. 3

6

7

8 Produktionsskole Områder Adresse Vejleder Hjemmeside Den Økologike Produktionsskole Grøn turisme Ravnsborggade 18 Lene Steendahl Økologisk køkken Baghuset Træ & design 2200 København N Kunst Mode & genbrug Re-design butik Sundhed AFUK's Produktionsskole Atelier Kigkurren 1-3 Anne Turell Artistlinien 2300 København S Butik & Handel Ide & Design Teater & Performance Madværkstedet Produktionsskolen på Høffdingsvej Kreativ & Design Høffdingsvej 22, 2. sal Kim Siegstad Køkken 2500 Valby Sport & Friluft Pædagoglinie Kontor Service Produktionsskolen k-u-b-a Fotoværksted Øster Farimagsgade 16 B Ellen Rosted Grafisk værksted Opgang F Birgitte Koch Tekstværksted 2100 København Ø Teaterværksted Musikværksted Videoværksted Lydværksted Produktionshøjskolen i Brøndby Musik & Teater Uddannelsescentret Nygård Kirsten Frederiksen Køkken & Kantine Nykær 44 Film Medier & TV 2605 Brøndby Foto Krop Stil & Mode SOSU-PÆD Middelalderlinjen Produktionsskolen i Hvidovre Køkken & Sundhed Stevnsbovej 1 Steen Strøm Pædagogisk værksted 2650 Hvidovre Design værksted Handel & Kommunikation Musik Blomster & Dekoration Håndværk & Service Pile Mølle, Ishøj Produktionsskole Service/Håndværk/Moterlærer Pilemøllevej 90 Jan Nygaard STU 2635 Ishøj SOSU/Pæd Social & Sundhed Sport & Ernæring Køkken & Kantine Grafisk design IT-værkstedet TV-online Musik & Performance På vej Glostrup Produktionshøjskole Grafisk webdesign & Kommunikation Sydvestvej 129 A Jan Wessel PC Support 2600 Glostrup Børn & Krea Idræt Håndværkerteam & Ejendomsservice Køkken IT & Kommunikation (STU) Boglig undervisning Ballerup/Herlev Produktionshøjskole Film/TV Lautrupvej 6A Tina Jensen ilab - Multimedie 2750 Ballerup IT & Design LydProducer Radiolinie Bygge & Anlæg Form & Farve Sundhed & Pædagogik Almen undervisning 6

9 Medieskolen Lyngby Webdesign Firskovvej 4 Jette Fabian Foto 2800 Kgs. Lyngby Film Producer Journalistik Grafisk design Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Kontor Industrimarken 2A Jesper Lûbbert IT 3300 Frederiksværk Træ Køkken Tekstil/design Metal TV Genbrug Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Kreativ/pædagogik Skuldelevvej 24 Torben Andersen Bygge/anlæg 4050 Skibby Træ og snedker Køkken Informations & Kommunikationsteknologi Mekanik & Transport/Autoværksted Handel/kontor Almen undervisning EGU Produktionsskolen Sundet Træ Fabriksvej 32 Henrik Schmidt Metal 3000 Helsingør Køkken Skind og butik Pædagogik Grøn linie Bornholms Produktionshøjskole Keramik Bygaden 25 Gert Pindstrup Andersen Kontoret 3720 Aakirkeby Køkken Textil Vedligehold Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Bygge & Anlæg Klemmenstrupvej 25 Joan B. Mortensen Gartneriet 4600 Køge IT & Kommunikation Køkken & Kantine Pædagog Smed Tømrer Solrød Produktionsskole Tekstil/Kreativ Højagervænget 21 Niels Brøgger Jensen Håndværkstedet 2680 Solrød Madkompagniet Idræt/pædagogik Roskilde Produktionsskole Anlægsgartner Københavnsvej 133 Kirsten Sørensen Grafisk 4000 Roskilde IT Teknik Køkken Landbrug Maritim Linje Musik & Teater Pædagogik & Sosu Greve Produktionsskole Grønt & Anlægsgartner Grevevej 20 Birgitte Lund Bygge & Anlæg 2670 Greve Charlotte Fick IT PC Systemer og Support Bent Schmidt Medie Grafisk & Web Kontor & Reception Køkken & Restaurant Musik Samspil & Sang Pædagog & Naturlegeplads Sundhed Kost & Motion Dekoration Butik & Design 7

10 Erhvervsskole Indgang/kombiforløb Adresse Vejleder Vejleder telefon Hjemmeside TEC Bygge & Anlæg Gladsaxe Kirsten Bjørklund VVS - Bygningsmaler - Tømrer Produktion & Udvikling - Porcelænsmaler Gladsaxe Kirsten Bjørklund Smed, Finmekaniker Ballerup Werner Samuelsen Skofag Frederiksberg Kirsten Bjørklund Bygnings- og Brugerservice Gladsaxe Kirsten Bjørklund Serviceassistent Medieproduktion Gladsaxe Kirsten Bjørklund Skiltetekniker Bil, Fly og andre transportmidler Hvidovre Ingolf Sørensen Mekaniker - Fly Strøm, Styring og IT Frederiksberg Steen Nilsson Transport og Logistik Hvidovre Ole Wedel-Brandt SOSU-København Sundhed, omsorg og pædagogik Vognmagergade 8 Mette Wendelbo København K Hotel- og Restaurantskolen Mad til mennesker Niels Hemmingensgade 10 Ghita Jensen Rie Rohde Ingrid Petersen Tove Søndergaard Niels Brock Dorthe Honoré CPH WEST Bygnings- og Brugerservice Ishøj Stephanie Halse (Serviceassistent) Produktion & Udvikling - Smed Ishøj Strøm, Styring og IT (Elektriker) Ishøj (Elektronik- og svagstrøm) Ishøj Sundhed, omsorg og pædagogik (Tandklinikassistent) Ishøj Merkantil Ishøj Anni Christensen Kontor med specialer - Detailhandel med specialer - Eventkoordinator CPH West Krop & Stil Stephanie Halse Produktion & Udvikling - Beklædningshåndværker Ishøj Merkantil Ishøj - Sundhedsservicesekretær Anni Christensen SOSU C Sundhed, Omsorg og Pædagogik Brøndby Møllevej 4 Elin Holm Brøndby 8

11 Erhvervsskole Indgang/kombiforløb Adresse Vejleder Vejleder telefon Hjemmeside Københavns Tekniske Skole Bygge og anlæg Rebslagervej Morten Aagaard byggemontagetekniker -anlægsstruktør -bygningsmaler -murer -snedker -brolægger -tømrer -bygningsstruktør -vvs Bygge og anlæg Tæbyvej/Herlev Thomas G. Højer byggemontagetekniker -murer -snedker -tømrer -gulvlægger -anlægsstruktør -bygningsstruktør -brolægger Bygge og anlæg Glostrup Preben Barrett bygningsmaler -murer -flisemontør -tømrer -anlægsstruktør -bygningsstruktør -brolægger Bygge og anlæg Kongedybet Marianne Halgaard boligmontering -bygningsmaler Medieproduktion Julius Thomsens Gade Anne Mette Bulow grafisk tekniker -skiltetekniker -webintegrator Medieproduktion Brønderslev Allé Henrik Hoppe skiltetekniker -webintegrator Bygnings- og brugerservice Glostrup Preben Barrett ejendomsservice Bygnings- og brugerservice Carl Jacobsens Vej Mette Sørensen sikkerhedsvagt -serviceassistent Produktion og udvikling Tuborgvej Jan Lauritsen laboratorietandtekniker -industritekniker -CNC-tekniker -værktøjsuddannelsen Produktion og udvikling Carl Jacobsens Vej Mette Sørensen industrioperatør -procesoperatør Produktion og udvikling Rebslagervej Morten Aagaard teknisk designer 9

12 Styregruppe Skole Lederrepræsentant Telefon Mail KTS Tøger Kyvsgaard SOSU København Vinnie Kjærsgaard Cph West Michael Jensen TEC Susanne Mortensen Den økologiske produktionsskole Sisse Carelse Produktionsskolen k-u-b-a Peter Schantz Medieskolen Lyngby Jens Mortensen Greve Produktionsskole Lisa Tørngren Produktionsskolen i Hvidovre Martin Taarup

13 Uddybning af uddannelsesforløb Uddannelsesforløb er beskrevet i samarbejdsaftalen. Elever der har gennemført et kombinationsforløb, skal have et deltagerbevis, hvor det fremgår det er meritgivende. Beviset sendes til produktionsskolen. Den udarbejdes et aftaleskema, af den skole der indleder samarbejdet. Skemaet udfyldes af vejlederne på skolerne. Der tilbydes individuelle kombinationsforløb til alle erhvervsskolernes grundforløb uden adgangsbegrænsning, ved erhvervsskolernes opstartdatoer. Disse forløb er beskrevet som grundforløbspakker. Herudover udvikles der holdbaserede kombinationsforløb. Begge typer forløb fremgår af skolernes hjemmeside. Styregruppen aftaler holdbaserede forløb for hvert kalenderår. Elever og produktionsskoler skal have tilsendt praktiske oplysninger inden start på erhvervsskolerne, herunder mødetid, sted, kontaktperson/vejleder og transportmuligheder. Desuden skal procedure for elevernes fremmøde/fravær skriftliggøres for eleverne ved forløbets start. Udviklings- og informationsnetværk For at styrke netværket mellem de 18 produktionsskoler i hovedstadsregionen samt de 8 største erhvervsskoler afholdes seminarer for vejlederne, med det formål at udarbejde en vejledning/anbefaling omkring samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Dette er forudsat af at ansøgning dateret 1/9-08 om FOU midler godkendes. Herudover er der etableret en styregruppe og et kontaktnetværk som det fremgår af samarbejdsaftalen. Økonomi Som det fremgår af samarbejdsaftalen beregnes økonomien ud fra gældende taxameter for grundforløb og produktionsskoler. En årselev defineres som en elev i 40 uger. Timetallet aftales med den enkelte skole, og kan være forskelligt afhængig af hold eller individuelt forløb samt dobbeltlærer og vejledning. Der betales for det tilmeldte antal elever på den fastsatte deadline som er 6 uger før. Erhvervsskolerne beslutter minimum antal elever for at hold kan oprettes. 11

14 Eksempel økonomi fra TAKSTKATALOG 2008 Uddannelser indgangen "Merkantil" eks moms pr. uge 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid" Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Individuel EUD, merkantil Kontorserviceuddannelsen Kontoruddannelsen, generel Kontoruddannelsen med specialer Kundekontaktcenteruddannelsen, inkl. som trin 1 af Handelsuddannelse Sundhedservicesekretær Tekniske grundforløb eks moms pr. uge 1033 Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Produktionsskoler Driftstilskud (pr. årselev) Deltagere i kombinationsforløb (pr. årselev) - på grundforløb til tekniske erhvervsuddannelser på grundforløb til merkantile erhvervsuddannelser på grundforløb til social- og sundhedsuddannelser (gru på grundforløb til landbrugsuddannelser (grundforløb p Udslusningstilskud (pr. årselev) Vejledningstilskud (pr. påbegyndt egu-plan) Vejledningstilskud (pr. gennemført egu-plan) Bygningstilskud (pr. årselev) Dele af grundforløb på produktionsskole Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune/ amtskommune, der har godkendt skolen, yder grundtilskud, som for 2008 er fastsat til kr. pr. skole 12

15 Aftaleskema - Produktionsskoleelever Navn: Cpr. Nr.: Adresse: Postnr. og by: Mobil/telefon: Kombinationsforløb: Indgang: Antal uger: Periode: Produktionsskole: Kontaktperson: Telefon: Erhvervsskole: Kontaktperson: Telefon: Aftalt pris: kr. Dato: Underskrift produktionsskole Underskrift Erhvervsskole 13

Produktionsskoler i hovedstadsområdet

Produktionsskoler i hovedstadsområdet Produktionsskoler i hovedstadsområdet Sæt dine egne spor! Don t panic En anden vej til ungdomsuddannelse www.produktionsskole.nu 1 Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 5. Diagram 6. Produktionsskolen

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1

HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1 HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1 2 HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

8/09 UDDANNELSESKATALOG

8/09 UDDANNELSESKATALOG 8/09 UDDANNELSESKATALOG DANMARKSKORT 24 87 65 8 82 88 71 48 7 66 83 47 11 37 12 62 21 64 40 74 75 92 76 43 96 31 59 53 77 91 15 46 90 69 20 51 32 86 60 13 33 67 84 44 79 10 25 56 70 95 97 6 49 73 34 42

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere