Samarbejdsaftale og manual. for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale og manual. for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler"

Transkript

1 Samarbejdsaftale og manual for samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

2 Indholdsfortegnelse Samarbejdsaftale s formål - idegrundlag - organisering - uddannelsesforløb - kontaktnetværk - økonomi - ikraftræden og ophør Oversigt produktionsskoler s 6-7 Oversigt erhvervsskoler s 8-9 Styregruppe s 10 Uddybning af uddannelsesforløb s 11 Udviklings- og informationsnetværk s 11 Økonomi s 11 Eksempel på økonomi s 12 Aftaleskema s 13

3 SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold L558 om ændring af Lov om produktionsskoler. Samarbejdsaftalen skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning om, at 85% og 95% af en ungdomsårgang i henholdsvis 2010 og 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Formål Formålet med samarbejdet er, at: - kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. - fastholde eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra erhvervsuddannelserne. - skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Idegrundlag Samarbejdet omfatter og skal støtte elever, der af faglige, personlige og sociale grunde ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, og som har behov for et andet udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse. Samarbejdet skal sikre, at eleverne oplever en helhedsorienteret indsats fra begge skoleformer, der sikrer naturlig overgang, når skoleskift er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det er herunder en fælles intention, at eleverne om muligt får tilbud om gensidigt at skifte skole uden, at der derved bliver tale om et afbrud af den uddannelse, som eleven er i gang med. Organisering Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. Styregruppen: Styregruppen består af repræsentanter på ledelsesniveau for Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU-København, CPH West og 5 repræsentanter for produktionsskolerne valgt af forstanderne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden. Styregruppen er øverste beslutningsorgan for samarbejdet. Styregruppens arbejdsopgaver er, at: - drøfte og justere den formelle samarbejdsaftale. - fastlægge de overordnede retningslinier for samarbejdet, herunder beregne, forhandle, og fastsætte økonomi for de konkrete uddannelsesforløb mv. - udarbejder standardaftaler for individuelle uddannelsesforløb. - inddrage andre relevante parter i samarbejdet f.eks. UU-centrene, erhvervslivet og folkeskolen. 1

4 - sikre udvikling af kontaktnetværk mellem vejledersystemet på erhvervsskolerne, UUcentrene og produktionsskolerne. - sikre videndeling mellem skolerne kontaktnetværket (angående faglige krav og forventninger, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer mv. - planlægge og gennemføre en årlig netværkskonference for vejledere/faglærere og kontaktlærere mf. - undersøger mulighederne for ansøgning af midler til udvikling af samarbejdet og/eller pædagogiske udviklingsprojekter. Styregruppen afholder møder efter behov, forventet 1-2 møder pr. år. Københavns Tekniske Skole påtager sig opgaven som sekretariat for samarbejdet, herunder mødeindkaldelse og referater. Arbejdsgrupper: Der kan efter behov etableres lokale arbejdsgrupper med repræsentanter fra erhvervsskolerne og produktionsskolerne. Arbejdsgruppernes arbejdsopgaver er, at: - udvikle konkrete uddannelsesforløb på henholdsvis erhvervsskolerne og produktionsskolerne. - iværksætte, gennemføre og evaluerer uddannelsesforløb. - medvirke til udvikling af kontaktnetværk mellem vejledersystemet på erhvervsskolerne, UU-centrene og produktionsskolerne. - holde styregruppen ajour med det lokale samarbejde. Arbejdsgrupperne mødes efter behov. Skolerne påtager sig på skift arbejdsopgaverne i samarbejdet, herunder mødeindkaldelse og referater mv. Uddannelsesforløb Med uddannelsesforløb forstås i denne samarbejdsaftale følgende forløb: Kombinationsforløb (individuelle eller hold): For elever, der gennemføre et produktionsskoleforløb på mere en tre måneder, skal der som hovedregel indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra undervisningen på produktionsskolen og på erhvervsskolen. Kombinationsforløbet skal have en varighed af mindst to og højst fem uger. Kombinationsforløb kan tilrettelægges som holdforløb og som individuelle forløb. Individuelle forløb aftales direkte mellem vejlederne/faglærerne/kontaktlærerne på de to skoleformer, og der indgås en kontrakt om den enkelte elevs forløb. Hold baserede kombinationsforløb udbydes af erhvervsskolen til de samarbejdende produktionsskoler. Derudover kan holdforløb udbydes til andre interesserede produktionsskoler og f.eks. til egu-skoleforløb. Der udvikles så vidt muligt holdbaserede kombinationsforløb inden for erhvervsskolens grundforløb. Dele af grundforløb på produktionsskole: I samarbejdsaftalen kan indgå aftale om, at dele af erhvervsskolens grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. 2

5 Tilbuddet kan gives til unge, der har brug for ekstra tid, tæt lærerkontakt og praktisk tilgang til læring for at kunne gennemføre erhvervsskolens grundforløb. I praksis tilbyder de enkelte produktionsskoler (efter gensidig aftale) forskellige dele af grundforløb efter skriftlig godkendelse af erhvervsskolen for at sikre kvalitet. Frafaldstruede elever: Erhvervsskoleelever, som er uafklarede, frafaldstruede eller ikke parate til at gennemføre en erhvervsuddannelse, kan deltaget i et produktionsskoleforløb med henblik på udvikling af faglige, personlige og/eller sociale kompetencer for derefter at have bedre forudsætninger for at gennemføre erhvervsuddannelsen. Forløbet kan gennemføres ved, at eleven forbliver indskrevet på erhvervsskolen og deltager i produktionsskoleforløbet efter nærmere aftale med erhvervsskolen, eller at eleven udskrives fra erhvervsskolen og i samarbejde med den unges UU-vejleder overføres til produktionsskolen. Hvilken model der anvendes er afhængig af den konkrete situation, som vurderes af vejledningen/kontaktlæreren på erhvervsskolen og aftales med vejledningen/læreren på produktionsskolen. Den første model skal sikre, at elever, som på erhvervsskolen er frafaldstruede, tilbydes et ophold på produktionsskolen, mens de fortsat er indskrevet som elever på erhvervsskolen. Den konkrete elev er ikke droppet ud, men følger blot en undervisning på en anden skole. Den anden model kan være nødvendig, hvis eleven har brug for et længerevarende vejlednings- og afklaringsforløb på produktionsskolen. Elever der er frafaldne opfordres af vejlederen/kontaktlæreren til at kontakte produktionsskolen. Kontaktnetværk Udvikling og vedligeholdelse af kontaktnetværket mellem ledelse, vejledere og lærere de to skoleformer imellem er af afgørende betydning for et vellykket samarbejde. Den årlige netværkskonference skal sikre, at aktiviteterne på skolerne er kendte, og der skabes mulighed for faglig udvikling og inspiration mellem parterne. Kontaktnetværket skal ligeledes sikre videndeling mellem skolerne hvad angår faglige krav og forventninger, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer mv. Samarbejdet kan i stort omfang foregå med elektroniske medier og der bør tilstræbes en systematik i evaluering og tilbagemelding. Trepartssamtaler mellem elev og vejledere/lærere fra de to skoleformer skal benyttes i videst muligt omfang. Økonomi I forbindelse med afvikling af aftalte uddannelsesforløb betaler institutionen, hvor eleven er indskrevet, til institutionen, der afvikler undervisningen. Betalingen beregnes med udgangspunkt i gældende taxameter for grundforløb på erhvervsskolen og gældende taxameter for produktionsskolerne. Beløbet er afhængig af uddannelsesforløbets indhold (f.eks. skal der ekstra økonomi til dobbeltlærer dækning, ekstra vejledning og opfølgning mv., som den målgruppe af elever, samarbejdet henvender sig til, ofte har behov for). De beregnede beløb reguleres en gang årligt efter de på finansloven fastsatte takster for de to skole områder. Der afregnes månedsvis bagud. 3

6

7

8 Produktionsskole Områder Adresse Vejleder Hjemmeside Den Økologike Produktionsskole Grøn turisme Ravnsborggade 18 Lene Steendahl Økologisk køkken Baghuset Træ & design 2200 København N Kunst Mode & genbrug Re-design butik Sundhed AFUK's Produktionsskole Atelier Kigkurren 1-3 Anne Turell Artistlinien 2300 København S Butik & Handel Ide & Design Teater & Performance Madværkstedet Produktionsskolen på Høffdingsvej Kreativ & Design Høffdingsvej 22, 2. sal Kim Siegstad Køkken 2500 Valby Sport & Friluft Pædagoglinie Kontor Service Produktionsskolen k-u-b-a Fotoværksted Øster Farimagsgade 16 B Ellen Rosted Grafisk værksted Opgang F Birgitte Koch Tekstværksted 2100 København Ø Teaterværksted Musikværksted Videoværksted Lydværksted Produktionshøjskolen i Brøndby Musik & Teater Uddannelsescentret Nygård Kirsten Frederiksen Køkken & Kantine Nykær 44 Film Medier & TV 2605 Brøndby Foto Krop Stil & Mode SOSU-PÆD Middelalderlinjen Produktionsskolen i Hvidovre Køkken & Sundhed Stevnsbovej 1 Steen Strøm Pædagogisk værksted 2650 Hvidovre Design værksted Handel & Kommunikation Musik Blomster & Dekoration Håndværk & Service Pile Mølle, Ishøj Produktionsskole Service/Håndværk/Moterlærer Pilemøllevej 90 Jan Nygaard STU 2635 Ishøj SOSU/Pæd Social & Sundhed Sport & Ernæring Køkken & Kantine Grafisk design IT-værkstedet TV-online Musik & Performance På vej Glostrup Produktionshøjskole Grafisk webdesign & Kommunikation Sydvestvej 129 A Jan Wessel PC Support 2600 Glostrup Børn & Krea Idræt Håndværkerteam & Ejendomsservice Køkken IT & Kommunikation (STU) Boglig undervisning Ballerup/Herlev Produktionshøjskole Film/TV Lautrupvej 6A Tina Jensen ilab - Multimedie 2750 Ballerup IT & Design LydProducer Radiolinie Bygge & Anlæg Form & Farve Sundhed & Pædagogik Almen undervisning 6

9 Medieskolen Lyngby Webdesign Firskovvej 4 Jette Fabian Foto 2800 Kgs. Lyngby Film Producer Journalistik Grafisk design Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Kontor Industrimarken 2A Jesper Lûbbert IT 3300 Frederiksværk Træ Køkken Tekstil/design Metal TV Genbrug Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Kreativ/pædagogik Skuldelevvej 24 Torben Andersen Bygge/anlæg 4050 Skibby Træ og snedker Køkken Informations & Kommunikationsteknologi Mekanik & Transport/Autoværksted Handel/kontor Almen undervisning EGU Produktionsskolen Sundet Træ Fabriksvej 32 Henrik Schmidt Metal 3000 Helsingør Køkken Skind og butik Pædagogik Grøn linie Bornholms Produktionshøjskole Keramik Bygaden 25 Gert Pindstrup Andersen Kontoret 3720 Aakirkeby Køkken Textil Vedligehold Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Bygge & Anlæg Klemmenstrupvej 25 Joan B. Mortensen Gartneriet 4600 Køge IT & Kommunikation Køkken & Kantine Pædagog Smed Tømrer Solrød Produktionsskole Tekstil/Kreativ Højagervænget 21 Niels Brøgger Jensen Håndværkstedet 2680 Solrød Madkompagniet Idræt/pædagogik Roskilde Produktionsskole Anlægsgartner Københavnsvej 133 Kirsten Sørensen Grafisk 4000 Roskilde IT Teknik Køkken Landbrug Maritim Linje Musik & Teater Pædagogik & Sosu Greve Produktionsskole Grønt & Anlægsgartner Grevevej 20 Birgitte Lund Bygge & Anlæg 2670 Greve Charlotte Fick IT PC Systemer og Support Bent Schmidt Medie Grafisk & Web Kontor & Reception Køkken & Restaurant Musik Samspil & Sang Pædagog & Naturlegeplads Sundhed Kost & Motion Dekoration Butik & Design 7

10 Erhvervsskole Indgang/kombiforløb Adresse Vejleder Vejleder telefon Hjemmeside TEC Bygge & Anlæg Gladsaxe Kirsten Bjørklund VVS - Bygningsmaler - Tømrer Produktion & Udvikling - Porcelænsmaler Gladsaxe Kirsten Bjørklund Smed, Finmekaniker Ballerup Werner Samuelsen Skofag Frederiksberg Kirsten Bjørklund Bygnings- og Brugerservice Gladsaxe Kirsten Bjørklund Serviceassistent Medieproduktion Gladsaxe Kirsten Bjørklund Skiltetekniker Bil, Fly og andre transportmidler Hvidovre Ingolf Sørensen Mekaniker - Fly Strøm, Styring og IT Frederiksberg Steen Nilsson Transport og Logistik Hvidovre Ole Wedel-Brandt SOSU-København Sundhed, omsorg og pædagogik Vognmagergade 8 Mette Wendelbo København K Hotel- og Restaurantskolen Mad til mennesker Niels Hemmingensgade 10 Ghita Jensen Rie Rohde Ingrid Petersen Tove Søndergaard Niels Brock Dorthe Honoré CPH WEST Bygnings- og Brugerservice Ishøj Stephanie Halse (Serviceassistent) Produktion & Udvikling - Smed Ishøj Strøm, Styring og IT (Elektriker) Ishøj (Elektronik- og svagstrøm) Ishøj Sundhed, omsorg og pædagogik (Tandklinikassistent) Ishøj Merkantil Ishøj Anni Christensen Kontor med specialer - Detailhandel med specialer - Eventkoordinator CPH West Krop & Stil Stephanie Halse Produktion & Udvikling - Beklædningshåndværker Ishøj Merkantil Ishøj - Sundhedsservicesekretær Anni Christensen SOSU C Sundhed, Omsorg og Pædagogik Brøndby Møllevej 4 Elin Holm Brøndby 8

11 Erhvervsskole Indgang/kombiforløb Adresse Vejleder Vejleder telefon Hjemmeside Københavns Tekniske Skole Bygge og anlæg Rebslagervej Morten Aagaard byggemontagetekniker -anlægsstruktør -bygningsmaler -murer -snedker -brolægger -tømrer -bygningsstruktør -vvs Bygge og anlæg Tæbyvej/Herlev Thomas G. Højer byggemontagetekniker -murer -snedker -tømrer -gulvlægger -anlægsstruktør -bygningsstruktør -brolægger Bygge og anlæg Glostrup Preben Barrett bygningsmaler -murer -flisemontør -tømrer -anlægsstruktør -bygningsstruktør -brolægger Bygge og anlæg Kongedybet Marianne Halgaard boligmontering -bygningsmaler Medieproduktion Julius Thomsens Gade Anne Mette Bulow grafisk tekniker -skiltetekniker -webintegrator Medieproduktion Brønderslev Allé Henrik Hoppe skiltetekniker -webintegrator Bygnings- og brugerservice Glostrup Preben Barrett ejendomsservice Bygnings- og brugerservice Carl Jacobsens Vej Mette Sørensen sikkerhedsvagt -serviceassistent Produktion og udvikling Tuborgvej Jan Lauritsen laboratorietandtekniker -industritekniker -CNC-tekniker -værktøjsuddannelsen Produktion og udvikling Carl Jacobsens Vej Mette Sørensen industrioperatør -procesoperatør Produktion og udvikling Rebslagervej Morten Aagaard teknisk designer 9

12 Styregruppe Skole Lederrepræsentant Telefon Mail KTS Tøger Kyvsgaard SOSU København Vinnie Kjærsgaard Cph West Michael Jensen TEC Susanne Mortensen Den økologiske produktionsskole Sisse Carelse Produktionsskolen k-u-b-a Peter Schantz Medieskolen Lyngby Jens Mortensen Greve Produktionsskole Lisa Tørngren Produktionsskolen i Hvidovre Martin Taarup

13 Uddybning af uddannelsesforløb Uddannelsesforløb er beskrevet i samarbejdsaftalen. Elever der har gennemført et kombinationsforløb, skal have et deltagerbevis, hvor det fremgår det er meritgivende. Beviset sendes til produktionsskolen. Den udarbejdes et aftaleskema, af den skole der indleder samarbejdet. Skemaet udfyldes af vejlederne på skolerne. Der tilbydes individuelle kombinationsforløb til alle erhvervsskolernes grundforløb uden adgangsbegrænsning, ved erhvervsskolernes opstartdatoer. Disse forløb er beskrevet som grundforløbspakker. Herudover udvikles der holdbaserede kombinationsforløb. Begge typer forløb fremgår af skolernes hjemmeside. Styregruppen aftaler holdbaserede forløb for hvert kalenderår. Elever og produktionsskoler skal have tilsendt praktiske oplysninger inden start på erhvervsskolerne, herunder mødetid, sted, kontaktperson/vejleder og transportmuligheder. Desuden skal procedure for elevernes fremmøde/fravær skriftliggøres for eleverne ved forløbets start. Udviklings- og informationsnetværk For at styrke netværket mellem de 18 produktionsskoler i hovedstadsregionen samt de 8 største erhvervsskoler afholdes seminarer for vejlederne, med det formål at udarbejde en vejledning/anbefaling omkring samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Dette er forudsat af at ansøgning dateret 1/9-08 om FOU midler godkendes. Herudover er der etableret en styregruppe og et kontaktnetværk som det fremgår af samarbejdsaftalen. Økonomi Som det fremgår af samarbejdsaftalen beregnes økonomien ud fra gældende taxameter for grundforløb og produktionsskoler. En årselev defineres som en elev i 40 uger. Timetallet aftales med den enkelte skole, og kan være forskelligt afhængig af hold eller individuelt forløb samt dobbeltlærer og vejledning. Der betales for det tilmeldte antal elever på den fastsatte deadline som er 6 uger før. Erhvervsskolerne beslutter minimum antal elever for at hold kan oprettes. 11

14 Eksempel økonomi fra TAKSTKATALOG 2008 Uddannelser indgangen "Merkantil" eks moms pr. uge 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid" Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Individuel EUD, merkantil Kontorserviceuddannelsen Kontoruddannelsen, generel Kontoruddannelsen med specialer Kundekontaktcenteruddannelsen, inkl. som trin 1 af Handelsuddannelse Sundhedservicesekretær Tekniske grundforløb eks moms pr. uge 1033 Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Produktionsskoler Driftstilskud (pr. årselev) Deltagere i kombinationsforløb (pr. årselev) - på grundforløb til tekniske erhvervsuddannelser på grundforløb til merkantile erhvervsuddannelser på grundforløb til social- og sundhedsuddannelser (gru på grundforløb til landbrugsuddannelser (grundforløb p Udslusningstilskud (pr. årselev) Vejledningstilskud (pr. påbegyndt egu-plan) Vejledningstilskud (pr. gennemført egu-plan) Bygningstilskud (pr. årselev) Dele af grundforløb på produktionsskole Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune/ amtskommune, der har godkendt skolen, yder grundtilskud, som for 2008 er fastsat til kr. pr. skole 12

15 Aftaleskema - Produktionsskoleelever Navn: Cpr. Nr.: Adresse: Postnr. og by: Mobil/telefon: Kombinationsforløb: Indgang: Antal uger: Periode: Produktionsskole: Kontaktperson: Telefon: Erhvervsskole: Kontaktperson: Telefon: Aftalt pris: kr. Dato: Underskrift produktionsskole Underskrift Erhvervsskole 13

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Produktionsskoler i hovedstadsområdet Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 3. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2012-2012 29. november 2012 udgave 1 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Åbent hus 2013-2014. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2013 februar 2014 Side 1. Erhvervsuddannelser. 2013-2014 udgave 1, 18.

Åbent hus 2013-2014. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2013 februar 2014 Side 1. Erhvervsuddannelser. 2013-2014 udgave 1, 18. Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2013-2014 2013-2014 udgave 1, 18. december 2013 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Åbent hus om 2013-2014

Åbent hus om 2013-2014 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus om 2013-2014 2013-2014 udgave 4, 7. januar 2013 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet

Produktionsskoler i hovedstadsområdet Produktionsskoler i hovedstadsområdet Sæt dine egne spor! Don t panic En anden vej til ungdomsuddannelse www.produktionsskole.nu 1 Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 5. Diagram 6. Produktionsskolen

Læs mere

Åbent hus 2014-2015. 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde

Åbent hus 2014-2015. 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2014-2015 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde på CPH WEST (to af dem), Hotel- fysiske adresser og Restaurantskolen,

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse. Projektperiode Starttidspunkt: 1/3 2013 Sluttidspunkt: 31/12 2014 (Mentor dog til 30/6 2015)

ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse. Projektperiode Starttidspunkt: 1/3 2013 Sluttidspunkt: 31/12 2014 (Mentor dog til 30/6 2015) 1 ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse Ansøgningen sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: brhs@ams.dk I emnet skrives: Ansøgning til brobygning til uddannelse 1. Projektets

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Kan du lide at arbejde med træ og maling? Kan du lide at arbejde med praktiske løsninger? at bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget håndtering

Læs mere

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES Inspirationsplancher fra identitetspræsentation - PDFmateriale press/cmyk DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR DANNE OG UDDANNE DU ER DIT FAG! OVERFØRE DEN FAGLIGE VIDEN, TRADITION OG STOLTHED MANGFOLDIGHED VIFTE

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange

VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings - og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil De tekniske skoler På de tekniske skoler i hele

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere