At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper"

Transkript

1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr af september 1983 og nr af september 1983

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov- givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdsså god og i overensstemmelse med reglerne. tilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 At-vejledningen informerer om de særlige krav, der gælder ved opstilling indretning, vedligeholdelse og brug m.m. af køleanlæg og varmepumper. I det følgende omtales kun køleanlæg, men vejledningen gælder tilsvarende for varmepumper. Vejledningen gælder for køleanlæg, hvori der indeholdes eller kan udvikles: 1. Dampe eller luftarter med tryk større end 0,5 bar overtryk. 2. Væsker med en sådan temperatur, at deres damptryk er større end 0,5 bar overtryk. Køleanlæg er trykbærende udstyr og er som sådant omfattet af reglerne herom. Nogle af reglerne om trykbærende udstyr indeholder bestemmelser, som specielt drejer sig om køleanlæg. Vejledningen redegør for disse bestemmelser og for, hvorledes Arbejdstilsynet fortolker bestemmelserne. Vejledningen beskriver endvidere praksis for visse af de generelle krav til trykbærende udstyr, når det drejer sig om køleanlæg. 1. Konstruktion og fremstilling af køleanlæg 1.1. Rørsystemer Efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr skal trykbærende udstyr opdeles i sikkerhedskategorier af hensyn til fastlæggelse af krav til konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering. I den forbindelse kan man foretage klassificering sektionsvis for rørsystemer, der er sektionsopdelt ved hjælp af sektionsventiler. Ved NH 3 -anlæg (ammoniak) med fyldning over 3000 kg, skal sektionsopdeling foretages. (1) Nyt udstyr skal opfylde bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr. (2) 1.2. Rørføring og -bæringer Rørsystemerne skal være udført forsvarligt. Ventiler og instrumenter skal placeres, så de er let tilgængelige, men dog forsvarligt beskyttede. Rørsystemer skal understøttes, så temperaturændringer eller vibrationer fra anlægget ikke medfører brud på rør. Trykprøvning udføres som anvist i At-vejledning B.4.2/2003.

4 Kontrolklasser I forbindelse med den kontrolklasseinddeling, som efter bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk skal foretages af hensyn til anmeldelsen og de periodiske undersøgelser, er der bestemmelser, som har særlig interesse for køleanlæg: Pladevarmevekslere henføres til kontrolklasse 2. Dog henføres pladevarmevekslere til kontrolklasse 3, når produkttallet p x V er mindre end eller lig med 200 bar x liter. Beholdere med varme- eller kølekappe, hvor kappen alene placerer beholderen i kontrolklasse 1, henføres til kontrolklasse 2. Nye rørsystemer, som er omfattet af bekendtgørelsen om trykbærende udstyr, og som selvstændigt fremstilles, er undtaget fra anmeldelse og opstillingskontrol. De skal dog stadig (for kontrolklasse 2) underkastes periodiske undersøgelser, ligesom armatur og tilbehør skal kontrolleres ved opstillingen. Trykbeholdere i kontrolklasse 1 og 2 skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet, opstillingskontrolleres og forsynes med kontrolbog Anmeldelse af trykbeholdere i køleanlæg Køleanlæg som sådanne skal ikke anmeldes, men trykbeholdere af kontrolklasse 1 og 2, som indgår i køleanlæg, skal: 1) inden de tages i brug for første gang 2) efter ombygning 3) efter væsentlig reparation eller 4) ved flytning anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal foretages af den fabrikant, opstiller, reparatør eller anden, som leverer det færdige anlæg til brugeren. (4) 1.5. Eksplosionsfarlige områder De rum, hvor køleanlæg med farlige fluida (gruppe 1) er opstillet, skal risikovurderes med hensyn til eksplosionsfaren, fx køleanlæg med propan som kølemiddel. Dette skal ske i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Hvis et område klassificeres som eksplosionsfarligt område, skal indretningen og arbejdet i området endvidere ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

5 5 2. Kølemidler 2.1. Klassificering af kølemidler Kølemidler opdeles i to grupper, hvor gruppe 1 omfatter farlige fluida, og gruppe 2 alle andre fluida, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Gruppe 1 omfatter farlige fluida, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter er defineret som: a) eksplosive, b) yderst brandfarlige, c) meget brandfarlige, d) brandfarlige (hvis den tilladte maksimumtemperatur er højere end flammepunktet), e) meget giftige, f) giftige, eller g) brandnærende. Gruppe 2 omfatter fluida, som ikke er omfattet af de under a) til g) nævnte. Som vejledning for klassificering i kategori findes en opdeling af kølemidler i standarderne. (1) Bekendtgørelse om liste over farlige stoffer samt faresymboler og risiko- og sikkerhedssætninger kan findes på: Arbejdspladsbrugsanvisning Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning på kølemidlet, såfremt dette er i gruppe 1. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Virksomhedens forholdsregler ved udslip eller spild af kølemiddel. Hvis der er krav om førstehjælpsudstyr (fx øjenskylleflaske) hvor er det anbragt? Hvis der er krav om personlige værnemidler (fx åndedrætsværn) hvor er de anbragt? Yderligere information om arbejdspladsbrugsanvisninger kan findes i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsbrugsanvisninger. (3)

6 Afblæsning af kølemidler Anlæg, der er udført med sikkerhedsventiler, som kan afblæse fra anlægget, skal føre kølemidlet til farefrit område. Dette betyder, at afblæsningen skal føres til det fri, såfremt det ikke kan sikres, at rummet, hvori anlægget er opstillet, kan aflede den udledte mængde farefrit. Afblæsning til det fri betyder som regel, at afblæsningsledningen skal føres over tag. Hvis anlægget er udstyret med flere sikkerhedsventiler, må disse gerne føres til fælles afblæsningsrør, såfremt følgende er sikret: Afblæsningsrøret og samlekassen har en sådan dimension, at den kan klare afblæsning fra samtlige sikkerhedsventiler. Sikkerhedsventilerne må ikke kunne påvirkes af et opstået modtryk i afblæsningsledningen. Ved større mængder kølemiddelfyldning i gruppe 1 skal man være opmærksom på skærpede regler fra miljømyndighederne vedrørende udslip af kølemiddel. 3. Opstilling 3.1. Indretning af køleanlæg Et køleanlæg skal opstilles, så der er mulighed for pasning og vedligeholdelse. Anlægget skal ved opstilling være indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og må ikke kunne forvolde skade på personer. Det gælder med hensyn til bl.a. udslip af gasser og støj. Som udgangspunkt skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning følges, når ikke andet er angivet i bekendtgørelsen om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Det drejer sig bl.a. om belysning af maskinrummet samt krav til adgangsveje og alarmsystemer. Afsnit 3.2 og 3.3 gælder ikke for køleanlæg og varmepumpeanlæg, der er taget i brug før 15. december 2003, og som opfylder de da gældende regler, medmindre anlæggene bliver ombygget eller væsentligt repareret. Opstilles og indrettes køleanlægget og maskinrummet efter den gældende standard DS/EN 378, vil man leve op til kravene for opstilling og indretning. (1) 3.2. Anlæg opstillet indendørs uden for maskinrum. Hvis køleanlægget har en fyldning på 25 kg eller mindre, er der ikke krav om, at anlægget opstilles i et særskilt maskinrum.

7 Anlæg opstillet indendørs i maskinrum Køleanlæg installeret i bygning og med en kølemiddelfyldning på over 25 kg kølemiddel skal installeres i et særskilt maskinrum Indretning af maskinrum for anlæg med kølemiddelfyldning over 25 kg. Maskinrummet skal udføres som en selvstændig brandcelle og som udgangspunkt have en fri lofthøjde på 2,5 meter. Rummet skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til rummet. Dette kan fx ske, ved at rummet er aflåseligt. Dørene skal dog kunne åbnes indefra uden brug af nøgle. Dørene skal være selvlukkende. (5) Dørene, som fører ind til maskinrummet, skal som minimum være forsynet med advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art og fyldningsmængde. For maskinrum med gruppe 1-kølemiddel skal mindst den ene dør i maskinrummet føre direkte til det fri eller til en nødudgangspassage. (5) Rummet skal have en belysning svarende til kravene i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. (5) Maskinrummet må ikke indeholde andre installationer end dem, der hører til køleanlægget Ventilation i maskinrum Maskinrummet skal være velventileret, og ventilationen skal som minimum dimensioneres svarende til bestemmelserne i standarden DS/EN (1) Ventilationsafkastet skal føres til farefrit sted. Dette er som oftest til det fri i sikker afstand fra indsugningsindtag. I forbindelse med anlæg, der anvender kølemidler af gruppe 1, kan der fra miljømyndighederne være særlige krav til ventilationsafkastet. Maskinrum, som ligger under terræn eller har en kølemiddelfyldning af gruppe 1, skal altid have mekanisk ventilation. Mekanisk ventilation skal kunne betjenes såvel inde fra som uden for rummet. Uden for maskinrummet skal startanordninger for ventilationsanlægget være placeret i umiddelbar nærhed af hver indgang til rummet Gasalarmer i maskinrum Når kølemidlet er CO 2 eller et kølemiddel i gruppe 1, skal rummet forsynes med gasalarmer, der er egnet til detektering af det pågældende kølemiddel. Hvis kølemidlet er i gruppe 2, kan detekteringen være en iltmåler. Nødventilationen og alarm skal starte automatisk i forbindelse med lav alarm. Køleanlægget skal stoppe automatisk i forbindelse med høj alarm.

8 8 Nødventilation og alarm skal kunne fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop. Eksempel på vejledende grænser for gasalarm for ammoniak: PPM Lav alarm Høj alarm Lav alarm skal: Starte den forcerede ventilation Aktivere en alarmindikator. Høj alarm skal: Stoppe anlægget automatisk Aktivere en alarmindikator Opretholde den forcerede ventilation Anlægget må ikke kunne indkobles automatisk efter høj alarm Iltfortrængning i maskinrum Ved mulighed for større udslip af kølemidler, uanset placering i gruppe 1 eller 2, kan ilten blive fortrængt fra maskinrummet, hvorfor der er brug for foranstaltninger, som imødegår denne fare Maskinrum under terræn I maskinrum placeret under terræn må der ikke være en kølemiddelfyldning på over 250 kg i hver selvstændig køleenhed i den enkelte brandcelle. 4. Eftersyn og vedligehold 4.1. Kvalifikationskrav Opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning herunder tømning af køleanlæg med mere end 2,5 kg. kølemiddel påfyldt må kun udføres af personer, der har gennemført en uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Man kan også kvalificere sig til at udføre de nævnte arbejder ved fx at bestå prøver eller ved forudgående erfaring med køleteknisk arbejde. De kvalifikationer, man skal do-

9 9 kumentere at være i besiddelse af for at udføre de nævnte arbejder, beskrives i afsnit 4.4 om uddannelseskrav til personale. 4.2.Eftersyn af køleanlæg Det lovpligtige, årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr med henblik på at konstatere, om køleanlægget konstruktionsmæssigt og indretningsmæssigt stadig er i overensstemmelse med gældende regler om køleanlæg og ikke frembyder nogen form for fare for personer ved dets forudsete brug. Eftersynet afsluttes med en tæthedsprøve. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg men ikke over 2,5 kg skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger. I forbindelse med eftersynet skal det bl.a. kontrolleres, at: Gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt Sikkerhedsventilerne fungerer (ved omløbsventiler anbefales årlig kontrol, ved sikkerhedsventiler til det fri minimum hvert 4. år.) Der ikke er utætheder i anlægget Ventilationen er funktionsduelig Alarmer fungerer ved den rette indstilling Afbrydere og startanordninger fungerer efter hensigten Anlægget er tæt. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndigt kølefirma. Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn. Køleanlæggets dokumentation anbefales samlet i en kølejournal ved anlægget Anerkendt sagkyndigt kølefirma Krav til anerkendelse Arbejdstilsynet anerkender en virksomhed som sagkyndigt kølefirma, bl.a. på grundlag af en fastansat medarbejder med de fornødne kvalifikationer. Anerkendelse til at udføre det lovpligtige, årlige eftersyn gives normalt kun til kølefirmaer. Arbejdstilsynet lægger i sin praksis vægt på, om virksomheden har kendskab til og kan følge arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder mv.

10 10 er i stand til løbende at informere og instruere medarbejdere om gældende bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger mv., der er relevante for de typer af køleanlæg, som virksomheden udfører arbejde på er i stand til at bruge standarder og vejledninger for vedligeholdelse også på fremmedsprog er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på køleanlæg samt elektriske kredsløb i forbindelse med køleanlæg. Når Arbejdstilsynet anerkender en virksomhed som kølesagkyndig, er der praksis for at knytte anerkendelsen til en navngiven kvalificeret person i virksomheden. Med hensyn til den faglige baggrund hos bæreren lægger Arbejdstilsynet vægt på, om personen har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for køleteknik-, maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag eller har en relevant videregående teknisk/teoretisk uddannelse har tilstrækkelig erfaring med køleteknisk arbejde, normalt mindst fem års erfaring inden for de seneste otte år. Kravet om praktisk erfaring kan dog lempes til mindst to års erfaring med køleteknisk arbejde inden for de seneste fire år, hvis personen har en anerkendt teoretisk uddannelse af mindst to års varighed inden for omtalte fag ud over den håndværksmæssige uddannelse. anvender sagkyndigt, kvalificeret personale til udførelse af elinstallationer på køleanlægget i henhold til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. selv skal udføre eftersyn af køleanlæg. I så fald skal vedkommende endvidere have gennemført en uddannelse eller på anden måde have kvalificeret sig til at udføre de omtalte arbejder på køleanlæg. Kvalifikationerne kan opnås ved at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser inden for det køletekniske kompetenceområde. Uddannelsen kan gennemføres på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten Procedure for anerkendelse Virksomheden ansøger Arbejdstilsynet om at blive anerkendt som sagkyndigt kølefirma. Bilag 1 viser et ansøgningsskema, virksomheden kan bruge. Ansøgningsskemaet kan fås hos Arbejdstilsynet, som tillige kan vejlede om udfyldelsen af skemaet. Det udfyldte skema indsendes til: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, for videre behandling. Såfremt virksomheden opfylder kravene til et anerkendt sagkyndigt firma, modtager virksomheden et anerkendelsesbrev. Anerkendelsesbrevet angiver, hvilke anlægstyper anerkendelsen gælder for.

11 11 Anerkendelsen udstedes til eftersyn af en af følgende 5 anlægstyper: A. Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af gruppe 2 B. Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af gruppe 2 C. Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af enhver art D. Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af enhver art E. De i virksomheden installerede køleanlæg. Anerkendelsen gælder for en periode af fem år. Herefter udløber den automatisk. Anerkendelser (autorisationer), der er givet før den 15. december 2003, udløber automatisk den 15. december 2008, medmindre der er fastsat en tidligere udløbsdato. Hvis virksomheden ønsker anerkendelsen som sagkyndigt kølefirma forlænget, skal der indsendes anmodning herom til Arbejdstilsynet. Det skal normalt ske, senest to måneder før anerkendelsen udløber. For at få anerkendelsen fornyet skal virksomheden opfylde alle betingelserne og godtgøre, at den i den forudgående periode har udført køleteknisk arbejde i et rimeligt omfang Krav til personale, der skal udføre eftersyn, vedligeholdelse mv. af køleanlæg Ved opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning, herunder tømning af køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning må kun beskæftiges personer over 18 år, der 1. har gennemført en uddannelse, som er målrettet mod den pågældende anlægstype, og som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet, eller 2. har bestået en prøve, der viser, at de har kvalifikationer, der mindst svarer til gennemført uddannelse, eller 3. har gennemført en del af uddannelsen og bestået en prøve, der viser, at de har kvalifikationer, der mindst svarer til gennemførelse af resten af uddannelsen, eller 4. har mere end ti års relevant, sammenhængende erfaring inden for kølebranchen, eller 5. er statsborger i et EU-land eller i et EØS-land og er i besiddelse af dokumentation, der er opnået i en anden EU-medlemsstat og giver tilsvarende sikkerhed som uddannelser, prøver eller erfaring omfattet af nr Personen skal dokumentere de nødvendige faglige kvalifikationer. Kvalifikationerne kan dokumenteres ved at aflægge en prøve efter uddannelsen eller ved at aflægge en prøve mv. uden forudgående uddannelse. Arbejdsgiveren skal ved hjælp af prøvebevis e.l. kunne dokumentere, at de personer, der udfører opstillings-, monterings-, idriftsætnings-, eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt nedlukning af anlæg for virksomheden, opfylder kvalifikationskravene.

12 12 Følgende arbejdsmarkedsuddannelseskurser (AMU-kurser) er godkendt af Arbejdstilsynet: AB Køleteknik, Anlæg AB Køleteknik, Lovgivning kommercielle anlæg. Kurserne gennemføres ved Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten. Andre kurser på samme niveau vil kunne blive godkendt, hvis de er nogenlunde tilsvarende og mindst fører frem til de beskrevne kvalifikationer. Når Arbejdstilsynet vurderer, om en ansøger kan få godkendt en uddannelse, vurderes kursusindhold, de kvalifikationer uddannelsen giver, lærerkvalifikationer, lokaler, udstyr, materialer samt erhvervserfaring. Hvis man er i besiddelse af dokumentation, der er opnået i et andet land, fx prøvebeviser, og hvis man mener, at dokumentationen giver tilsvarende garanti som de godkendte danske prøvebeviser for de nødvendige kvalifikationer til at udføre de omhandlede køletekniske arbejder, kan man henvende sig til Arbejdstilsynet herom. Arbejdstilsynet vurderer dokumentationen og meddeler, om kvalifikationerne er fundet tilstrækkelige. Dokumentationen indsendes med et følgebrev til: Arbejdstilsynet Kontor for Videngrundlag Postboks København C. 5. Sikring af personale i køle- fryserum 5.1. Generelle sikkerhedskrav Et kølerum er et rum eller større kabinet, som ved hjælp af et kølesystem holdes på en temperatur, der er betydelig lavere end normal stuetemperatur. Ved arbejdstids ophør skal det altid sikres, at ingen personer er efterladt i kølerum. For at mindske risikoen for at personale bliver lukket inde i kølerum, skal der træffes passende forholdsregler. Der vil normalt være opnået et forsvarligt sikkerhedsniveau, hvis nedenstående foranstaltninger er truffet.

13 Døre og flugtveje Det skal til ethvert tidspunkt være muligt at forlade et kølerum. Døre skal derfor åbne udad og skal altid kunne åbnes både indefra og udefra Nødsignal og nødafbryder I henhold til betjeningsbetingelserne bør følgende udstyr eller anlæg installeres i kølerum med et volumen på mere end 10 m 3 : a) Der skal være en eller flere alarmkontakter, som betjenes ved hjælp af oplyste trykknapper nær gulvet eller ved kæder hængende nær gulvet installeret på hensigtsmæssige steder i kølerummet. En påvirkning skal udløse både et akustisk og et synligt signal på et sted, hvor der er personer til stede. Det må kun være muligt at afstille dette signal ved hjælp af en bevidst handling. Afstilling af alarmen bør kun være mulig ved kølerummet, således at man tvinger personalet til aktiv kontrol af, hvad der har udløst alarmen. Tilsvarende alarmsystemer vil også kunne accepteres. (1) b) Der skal være et alarmsignalanlæg, som er tilsluttet et elektrisk kredsløb med en spænding på mindst 12 V. Opladelige batterier til dette formål skal have en driftskapacitet på mindst 10 timers drift og være tilsluttet en hovedforsyning for automatisk opladning. Batteriopladning skal forsynes fra en sikringskreds, der ikke benyttes til forsyning af andet udstyr i kølerummet. Alarmanlægget skal være udformet, således at funktionen ikke forhindres eller forstyrres på grund af korrosion, frost eller isdannelser på kontaktflader. (1) c) Hvis der ud over en i kølerummet monteret lyskontakt tillige monteres en udvendig lyskontakt, skal den i kølerummet monterede lyskontakt monteres elektrisk parallelt, således at lys, der er tændt inde i kølerummet, ikke kan slukkes på lyskontakter, der er placeret uden for kølerummet. (1) d) Ventilatorer placeret i kølerummet skal elektrisk monteres i serie med eventuelle afbrydere placeret uden for rummet, således at ventilatorer, der er afbrudt ved hjælp af de i kølerummet anbragte afbrydere, ikke kan startes uden for kølerummet. (1) e) Der skal være lyskontakter, som er forsynet med konstant markeringslys. (1) f) Der skal være belysning af flugtveje, og alarmkontakter skal opfylde bygningsreglementets krav til højrisikozonebelysning, herunder kravene til panikbelysning. Der skal således etableres permanent nødbelysningssystem. (5) 5.4. Kølerum med kontrolleret atmosfære I kølerum med kontrolleret atmosfære, dvs. rum med en atmosfære, hvor koncentrationen af ilt, kultveilte og kvælstof er anderledes end den, der findes i

14 14 normal atmosfærisk luft, er det nødvendigt herudover at træffe mindst følgende foranstaltninger: a) Personer skal bære selvforsynende åndedrætsværn ved indgang i disse kølerum. b) Hvis personer går ind i et kølerum med en kontrolleret atmosfære, skal en anden person stå uden for rummet og gennem en inspektionsrude forblive i synlig kontakt med den eller dem, der befinder sig derinde. Personen uden for skal også have selvforsynende åndedrætsværn til sin disposition i tilfælde af, at han skulle blive nødt til at gå ind i rummet for at redde personer i en nødsituation. c) Døre, lemme og andre adgange til kølerummet skal være forsynet med advarselsskilt om, at iltkoncentrationen i kølerummet er for lav.

15 15 Bilag 1: Eksempel på skema til brug ved ansøgning om anerkendelse som Kølesagkyndig virksomhed. Arbejdstilsynet Kontor for Videngrundlag Postboks København C Bærerens navn CPR-nr.: (sted og dato) Vedr.: Ansøgning om anerkendelse som sagkyndigt kølefirma Undertegnede ansøger herved om anerkendelse til udførelse af lovpligtige eftersyn m.v. af køleanlæg med fyldning af indtil XX kg kølemiddel af gruppe Y. Anerkendelsen skal bæres af: Anerkendelsen bedes udstedt til Firmanavn: Ansvarlig leders navn: Firmaets adresse: Firmaets postnummer og by: Firmaets telefonnummer: CVR nr.: Vedlagt kopier af bærerens kvalifikationer. Ansvarlig leders underskrift

16 Læs også: (1) DS/EN til 4 om kølesystemer og varmepumper. (2) Fortolkning af trykudstyrsdirektivet: PED guideline 2/4 og 3/15. (hjemmeside: (3) Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer (4) Krav til dokumentation ved anmeldelse af trykbeholdere og dampkedler. (5) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post Prepress: HellasGrafisk A/S Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12. Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere