At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper"

Transkript

1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr af september 1983 og nr af september 1983

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov- givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdsså god og i overensstemmelse med reglerne. tilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 At-vejledningen informerer om de særlige krav, der gælder ved opstilling indretning, vedligeholdelse og brug m.m. af køleanlæg og varmepumper. I det følgende omtales kun køleanlæg, men vejledningen gælder tilsvarende for varmepumper. Vejledningen gælder for køleanlæg, hvori der indeholdes eller kan udvikles: 1. Dampe eller luftarter med tryk større end 0,5 bar overtryk. 2. Væsker med en sådan temperatur, at deres damptryk er større end 0,5 bar overtryk. Køleanlæg er trykbærende udstyr og er som sådant omfattet af reglerne herom. Nogle af reglerne om trykbærende udstyr indeholder bestemmelser, som specielt drejer sig om køleanlæg. Vejledningen redegør for disse bestemmelser og for, hvorledes Arbejdstilsynet fortolker bestemmelserne. Vejledningen beskriver endvidere praksis for visse af de generelle krav til trykbærende udstyr, når det drejer sig om køleanlæg. 1. Konstruktion og fremstilling af køleanlæg 1.1. Rørsystemer Efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr skal trykbærende udstyr opdeles i sikkerhedskategorier af hensyn til fastlæggelse af krav til konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering. I den forbindelse kan man foretage klassificering sektionsvis for rørsystemer, der er sektionsopdelt ved hjælp af sektionsventiler. Ved NH 3 -anlæg (ammoniak) med fyldning over 3000 kg, skal sektionsopdeling foretages. (1) Nyt udstyr skal opfylde bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr. (2) 1.2. Rørføring og -bæringer Rørsystemerne skal være udført forsvarligt. Ventiler og instrumenter skal placeres, så de er let tilgængelige, men dog forsvarligt beskyttede. Rørsystemer skal understøttes, så temperaturændringer eller vibrationer fra anlægget ikke medfører brud på rør. Trykprøvning udføres som anvist i At-vejledning B.4.2/2003.

4 Kontrolklasser I forbindelse med den kontrolklasseinddeling, som efter bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk skal foretages af hensyn til anmeldelsen og de periodiske undersøgelser, er der bestemmelser, som har særlig interesse for køleanlæg: Pladevarmevekslere henføres til kontrolklasse 2. Dog henføres pladevarmevekslere til kontrolklasse 3, når produkttallet p x V er mindre end eller lig med 200 bar x liter. Beholdere med varme- eller kølekappe, hvor kappen alene placerer beholderen i kontrolklasse 1, henføres til kontrolklasse 2. Nye rørsystemer, som er omfattet af bekendtgørelsen om trykbærende udstyr, og som selvstændigt fremstilles, er undtaget fra anmeldelse og opstillingskontrol. De skal dog stadig (for kontrolklasse 2) underkastes periodiske undersøgelser, ligesom armatur og tilbehør skal kontrolleres ved opstillingen. Trykbeholdere i kontrolklasse 1 og 2 skal altid anmeldes til Arbejdstilsynet, opstillingskontrolleres og forsynes med kontrolbog Anmeldelse af trykbeholdere i køleanlæg Køleanlæg som sådanne skal ikke anmeldes, men trykbeholdere af kontrolklasse 1 og 2, som indgår i køleanlæg, skal: 1) inden de tages i brug for første gang 2) efter ombygning 3) efter væsentlig reparation eller 4) ved flytning anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal foretages af den fabrikant, opstiller, reparatør eller anden, som leverer det færdige anlæg til brugeren. (4) 1.5. Eksplosionsfarlige områder De rum, hvor køleanlæg med farlige fluida (gruppe 1) er opstillet, skal risikovurderes med hensyn til eksplosionsfaren, fx køleanlæg med propan som kølemiddel. Dette skal ske i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Hvis et område klassificeres som eksplosionsfarligt område, skal indretningen og arbejdet i området endvidere ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

5 5 2. Kølemidler 2.1. Klassificering af kølemidler Kølemidler opdeles i to grupper, hvor gruppe 1 omfatter farlige fluida, og gruppe 2 alle andre fluida, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Gruppe 1 omfatter farlige fluida, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter er defineret som: a) eksplosive, b) yderst brandfarlige, c) meget brandfarlige, d) brandfarlige (hvis den tilladte maksimumtemperatur er højere end flammepunktet), e) meget giftige, f) giftige, eller g) brandnærende. Gruppe 2 omfatter fluida, som ikke er omfattet af de under a) til g) nævnte. Som vejledning for klassificering i kategori findes en opdeling af kølemidler i standarderne. (1) Bekendtgørelse om liste over farlige stoffer samt faresymboler og risiko- og sikkerhedssætninger kan findes på: Arbejdspladsbrugsanvisning Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning på kølemidlet, såfremt dette er i gruppe 1. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Virksomhedens forholdsregler ved udslip eller spild af kølemiddel. Hvis der er krav om førstehjælpsudstyr (fx øjenskylleflaske) hvor er det anbragt? Hvis der er krav om personlige værnemidler (fx åndedrætsværn) hvor er de anbragt? Yderligere information om arbejdspladsbrugsanvisninger kan findes i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsbrugsanvisninger. (3)

6 Afblæsning af kølemidler Anlæg, der er udført med sikkerhedsventiler, som kan afblæse fra anlægget, skal føre kølemidlet til farefrit område. Dette betyder, at afblæsningen skal føres til det fri, såfremt det ikke kan sikres, at rummet, hvori anlægget er opstillet, kan aflede den udledte mængde farefrit. Afblæsning til det fri betyder som regel, at afblæsningsledningen skal føres over tag. Hvis anlægget er udstyret med flere sikkerhedsventiler, må disse gerne føres til fælles afblæsningsrør, såfremt følgende er sikret: Afblæsningsrøret og samlekassen har en sådan dimension, at den kan klare afblæsning fra samtlige sikkerhedsventiler. Sikkerhedsventilerne må ikke kunne påvirkes af et opstået modtryk i afblæsningsledningen. Ved større mængder kølemiddelfyldning i gruppe 1 skal man være opmærksom på skærpede regler fra miljømyndighederne vedrørende udslip af kølemiddel. 3. Opstilling 3.1. Indretning af køleanlæg Et køleanlæg skal opstilles, så der er mulighed for pasning og vedligeholdelse. Anlægget skal ved opstilling være indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og må ikke kunne forvolde skade på personer. Det gælder med hensyn til bl.a. udslip af gasser og støj. Som udgangspunkt skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning følges, når ikke andet er angivet i bekendtgørelsen om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Det drejer sig bl.a. om belysning af maskinrummet samt krav til adgangsveje og alarmsystemer. Afsnit 3.2 og 3.3 gælder ikke for køleanlæg og varmepumpeanlæg, der er taget i brug før 15. december 2003, og som opfylder de da gældende regler, medmindre anlæggene bliver ombygget eller væsentligt repareret. Opstilles og indrettes køleanlægget og maskinrummet efter den gældende standard DS/EN 378, vil man leve op til kravene for opstilling og indretning. (1) 3.2. Anlæg opstillet indendørs uden for maskinrum. Hvis køleanlægget har en fyldning på 25 kg eller mindre, er der ikke krav om, at anlægget opstilles i et særskilt maskinrum.

7 Anlæg opstillet indendørs i maskinrum Køleanlæg installeret i bygning og med en kølemiddelfyldning på over 25 kg kølemiddel skal installeres i et særskilt maskinrum Indretning af maskinrum for anlæg med kølemiddelfyldning over 25 kg. Maskinrummet skal udføres som en selvstændig brandcelle og som udgangspunkt have en fri lofthøjde på 2,5 meter. Rummet skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til rummet. Dette kan fx ske, ved at rummet er aflåseligt. Dørene skal dog kunne åbnes indefra uden brug af nøgle. Dørene skal være selvlukkende. (5) Dørene, som fører ind til maskinrummet, skal som minimum være forsynet med advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art og fyldningsmængde. For maskinrum med gruppe 1-kølemiddel skal mindst den ene dør i maskinrummet føre direkte til det fri eller til en nødudgangspassage. (5) Rummet skal have en belysning svarende til kravene i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. (5) Maskinrummet må ikke indeholde andre installationer end dem, der hører til køleanlægget Ventilation i maskinrum Maskinrummet skal være velventileret, og ventilationen skal som minimum dimensioneres svarende til bestemmelserne i standarden DS/EN (1) Ventilationsafkastet skal føres til farefrit sted. Dette er som oftest til det fri i sikker afstand fra indsugningsindtag. I forbindelse med anlæg, der anvender kølemidler af gruppe 1, kan der fra miljømyndighederne være særlige krav til ventilationsafkastet. Maskinrum, som ligger under terræn eller har en kølemiddelfyldning af gruppe 1, skal altid have mekanisk ventilation. Mekanisk ventilation skal kunne betjenes såvel inde fra som uden for rummet. Uden for maskinrummet skal startanordninger for ventilationsanlægget være placeret i umiddelbar nærhed af hver indgang til rummet Gasalarmer i maskinrum Når kølemidlet er CO 2 eller et kølemiddel i gruppe 1, skal rummet forsynes med gasalarmer, der er egnet til detektering af det pågældende kølemiddel. Hvis kølemidlet er i gruppe 2, kan detekteringen være en iltmåler. Nødventilationen og alarm skal starte automatisk i forbindelse med lav alarm. Køleanlægget skal stoppe automatisk i forbindelse med høj alarm.

8 8 Nødventilation og alarm skal kunne fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop. Eksempel på vejledende grænser for gasalarm for ammoniak: PPM Lav alarm Høj alarm Lav alarm skal: Starte den forcerede ventilation Aktivere en alarmindikator. Høj alarm skal: Stoppe anlægget automatisk Aktivere en alarmindikator Opretholde den forcerede ventilation Anlægget må ikke kunne indkobles automatisk efter høj alarm Iltfortrængning i maskinrum Ved mulighed for større udslip af kølemidler, uanset placering i gruppe 1 eller 2, kan ilten blive fortrængt fra maskinrummet, hvorfor der er brug for foranstaltninger, som imødegår denne fare Maskinrum under terræn I maskinrum placeret under terræn må der ikke være en kølemiddelfyldning på over 250 kg i hver selvstændig køleenhed i den enkelte brandcelle. 4. Eftersyn og vedligehold 4.1. Kvalifikationskrav Opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning herunder tømning af køleanlæg med mere end 2,5 kg. kølemiddel påfyldt må kun udføres af personer, der har gennemført en uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Man kan også kvalificere sig til at udføre de nævnte arbejder ved fx at bestå prøver eller ved forudgående erfaring med køleteknisk arbejde. De kvalifikationer, man skal do-

9 9 kumentere at være i besiddelse af for at udføre de nævnte arbejder, beskrives i afsnit 4.4 om uddannelseskrav til personale. 4.2.Eftersyn af køleanlæg Det lovpligtige, årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr med henblik på at konstatere, om køleanlægget konstruktionsmæssigt og indretningsmæssigt stadig er i overensstemmelse med gældende regler om køleanlæg og ikke frembyder nogen form for fare for personer ved dets forudsete brug. Eftersynet afsluttes med en tæthedsprøve. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg men ikke over 2,5 kg skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger. I forbindelse med eftersynet skal det bl.a. kontrolleres, at: Gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt Sikkerhedsventilerne fungerer (ved omløbsventiler anbefales årlig kontrol, ved sikkerhedsventiler til det fri minimum hvert 4. år.) Der ikke er utætheder i anlægget Ventilationen er funktionsduelig Alarmer fungerer ved den rette indstilling Afbrydere og startanordninger fungerer efter hensigten Anlægget er tæt. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndigt kølefirma. Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn. Køleanlæggets dokumentation anbefales samlet i en kølejournal ved anlægget Anerkendt sagkyndigt kølefirma Krav til anerkendelse Arbejdstilsynet anerkender en virksomhed som sagkyndigt kølefirma, bl.a. på grundlag af en fastansat medarbejder med de fornødne kvalifikationer. Anerkendelse til at udføre det lovpligtige, årlige eftersyn gives normalt kun til kølefirmaer. Arbejdstilsynet lægger i sin praksis vægt på, om virksomheden har kendskab til og kan følge arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder mv.

10 10 er i stand til løbende at informere og instruere medarbejdere om gældende bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger mv., der er relevante for de typer af køleanlæg, som virksomheden udfører arbejde på er i stand til at bruge standarder og vejledninger for vedligeholdelse også på fremmedsprog er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på køleanlæg samt elektriske kredsløb i forbindelse med køleanlæg. Når Arbejdstilsynet anerkender en virksomhed som kølesagkyndig, er der praksis for at knytte anerkendelsen til en navngiven kvalificeret person i virksomheden. Med hensyn til den faglige baggrund hos bæreren lægger Arbejdstilsynet vægt på, om personen har en anerkendt håndværksmæssig uddannelse inden for køleteknik-, maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag eller har en relevant videregående teknisk/teoretisk uddannelse har tilstrækkelig erfaring med køleteknisk arbejde, normalt mindst fem års erfaring inden for de seneste otte år. Kravet om praktisk erfaring kan dog lempes til mindst to års erfaring med køleteknisk arbejde inden for de seneste fire år, hvis personen har en anerkendt teoretisk uddannelse af mindst to års varighed inden for omtalte fag ud over den håndværksmæssige uddannelse. anvender sagkyndigt, kvalificeret personale til udførelse af elinstallationer på køleanlægget i henhold til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. selv skal udføre eftersyn af køleanlæg. I så fald skal vedkommende endvidere have gennemført en uddannelse eller på anden måde have kvalificeret sig til at udføre de omtalte arbejder på køleanlæg. Kvalifikationerne kan opnås ved at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser inden for det køletekniske kompetenceområde. Uddannelsen kan gennemføres på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten Procedure for anerkendelse Virksomheden ansøger Arbejdstilsynet om at blive anerkendt som sagkyndigt kølefirma. Bilag 1 viser et ansøgningsskema, virksomheden kan bruge. Ansøgningsskemaet kan fås hos Arbejdstilsynet, som tillige kan vejlede om udfyldelsen af skemaet. Det udfyldte skema indsendes til: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, for videre behandling. Såfremt virksomheden opfylder kravene til et anerkendt sagkyndigt firma, modtager virksomheden et anerkendelsesbrev. Anerkendelsesbrevet angiver, hvilke anlægstyper anerkendelsen gælder for.

11 11 Anerkendelsen udstedes til eftersyn af en af følgende 5 anlægstyper: A. Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af gruppe 2 B. Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af gruppe 2 C. Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af enhver art D. Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af enhver art E. De i virksomheden installerede køleanlæg. Anerkendelsen gælder for en periode af fem år. Herefter udløber den automatisk. Anerkendelser (autorisationer), der er givet før den 15. december 2003, udløber automatisk den 15. december 2008, medmindre der er fastsat en tidligere udløbsdato. Hvis virksomheden ønsker anerkendelsen som sagkyndigt kølefirma forlænget, skal der indsendes anmodning herom til Arbejdstilsynet. Det skal normalt ske, senest to måneder før anerkendelsen udløber. For at få anerkendelsen fornyet skal virksomheden opfylde alle betingelserne og godtgøre, at den i den forudgående periode har udført køleteknisk arbejde i et rimeligt omfang Krav til personale, der skal udføre eftersyn, vedligeholdelse mv. af køleanlæg Ved opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning, herunder tømning af køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning må kun beskæftiges personer over 18 år, der 1. har gennemført en uddannelse, som er målrettet mod den pågældende anlægstype, og som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet, eller 2. har bestået en prøve, der viser, at de har kvalifikationer, der mindst svarer til gennemført uddannelse, eller 3. har gennemført en del af uddannelsen og bestået en prøve, der viser, at de har kvalifikationer, der mindst svarer til gennemførelse af resten af uddannelsen, eller 4. har mere end ti års relevant, sammenhængende erfaring inden for kølebranchen, eller 5. er statsborger i et EU-land eller i et EØS-land og er i besiddelse af dokumentation, der er opnået i en anden EU-medlemsstat og giver tilsvarende sikkerhed som uddannelser, prøver eller erfaring omfattet af nr Personen skal dokumentere de nødvendige faglige kvalifikationer. Kvalifikationerne kan dokumenteres ved at aflægge en prøve efter uddannelsen eller ved at aflægge en prøve mv. uden forudgående uddannelse. Arbejdsgiveren skal ved hjælp af prøvebevis e.l. kunne dokumentere, at de personer, der udfører opstillings-, monterings-, idriftsætnings-, eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt nedlukning af anlæg for virksomheden, opfylder kvalifikationskravene.

12 12 Følgende arbejdsmarkedsuddannelseskurser (AMU-kurser) er godkendt af Arbejdstilsynet: AB Køleteknik, Anlæg AB Køleteknik, Lovgivning kommercielle anlæg. Kurserne gennemføres ved Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten. Andre kurser på samme niveau vil kunne blive godkendt, hvis de er nogenlunde tilsvarende og mindst fører frem til de beskrevne kvalifikationer. Når Arbejdstilsynet vurderer, om en ansøger kan få godkendt en uddannelse, vurderes kursusindhold, de kvalifikationer uddannelsen giver, lærerkvalifikationer, lokaler, udstyr, materialer samt erhvervserfaring. Hvis man er i besiddelse af dokumentation, der er opnået i et andet land, fx prøvebeviser, og hvis man mener, at dokumentationen giver tilsvarende garanti som de godkendte danske prøvebeviser for de nødvendige kvalifikationer til at udføre de omhandlede køletekniske arbejder, kan man henvende sig til Arbejdstilsynet herom. Arbejdstilsynet vurderer dokumentationen og meddeler, om kvalifikationerne er fundet tilstrækkelige. Dokumentationen indsendes med et følgebrev til: Arbejdstilsynet Kontor for Videngrundlag Postboks København C. 5. Sikring af personale i køle- fryserum 5.1. Generelle sikkerhedskrav Et kølerum er et rum eller større kabinet, som ved hjælp af et kølesystem holdes på en temperatur, der er betydelig lavere end normal stuetemperatur. Ved arbejdstids ophør skal det altid sikres, at ingen personer er efterladt i kølerum. For at mindske risikoen for at personale bliver lukket inde i kølerum, skal der træffes passende forholdsregler. Der vil normalt være opnået et forsvarligt sikkerhedsniveau, hvis nedenstående foranstaltninger er truffet.

13 Døre og flugtveje Det skal til ethvert tidspunkt være muligt at forlade et kølerum. Døre skal derfor åbne udad og skal altid kunne åbnes både indefra og udefra Nødsignal og nødafbryder I henhold til betjeningsbetingelserne bør følgende udstyr eller anlæg installeres i kølerum med et volumen på mere end 10 m 3 : a) Der skal være en eller flere alarmkontakter, som betjenes ved hjælp af oplyste trykknapper nær gulvet eller ved kæder hængende nær gulvet installeret på hensigtsmæssige steder i kølerummet. En påvirkning skal udløse både et akustisk og et synligt signal på et sted, hvor der er personer til stede. Det må kun være muligt at afstille dette signal ved hjælp af en bevidst handling. Afstilling af alarmen bør kun være mulig ved kølerummet, således at man tvinger personalet til aktiv kontrol af, hvad der har udløst alarmen. Tilsvarende alarmsystemer vil også kunne accepteres. (1) b) Der skal være et alarmsignalanlæg, som er tilsluttet et elektrisk kredsløb med en spænding på mindst 12 V. Opladelige batterier til dette formål skal have en driftskapacitet på mindst 10 timers drift og være tilsluttet en hovedforsyning for automatisk opladning. Batteriopladning skal forsynes fra en sikringskreds, der ikke benyttes til forsyning af andet udstyr i kølerummet. Alarmanlægget skal være udformet, således at funktionen ikke forhindres eller forstyrres på grund af korrosion, frost eller isdannelser på kontaktflader. (1) c) Hvis der ud over en i kølerummet monteret lyskontakt tillige monteres en udvendig lyskontakt, skal den i kølerummet monterede lyskontakt monteres elektrisk parallelt, således at lys, der er tændt inde i kølerummet, ikke kan slukkes på lyskontakter, der er placeret uden for kølerummet. (1) d) Ventilatorer placeret i kølerummet skal elektrisk monteres i serie med eventuelle afbrydere placeret uden for rummet, således at ventilatorer, der er afbrudt ved hjælp af de i kølerummet anbragte afbrydere, ikke kan startes uden for kølerummet. (1) e) Der skal være lyskontakter, som er forsynet med konstant markeringslys. (1) f) Der skal være belysning af flugtveje, og alarmkontakter skal opfylde bygningsreglementets krav til højrisikozonebelysning, herunder kravene til panikbelysning. Der skal således etableres permanent nødbelysningssystem. (5) 5.4. Kølerum med kontrolleret atmosfære I kølerum med kontrolleret atmosfære, dvs. rum med en atmosfære, hvor koncentrationen af ilt, kultveilte og kvælstof er anderledes end den, der findes i

14 14 normal atmosfærisk luft, er det nødvendigt herudover at træffe mindst følgende foranstaltninger: a) Personer skal bære selvforsynende åndedrætsværn ved indgang i disse kølerum. b) Hvis personer går ind i et kølerum med en kontrolleret atmosfære, skal en anden person stå uden for rummet og gennem en inspektionsrude forblive i synlig kontakt med den eller dem, der befinder sig derinde. Personen uden for skal også have selvforsynende åndedrætsværn til sin disposition i tilfælde af, at han skulle blive nødt til at gå ind i rummet for at redde personer i en nødsituation. c) Døre, lemme og andre adgange til kølerummet skal være forsynet med advarselsskilt om, at iltkoncentrationen i kølerummet er for lav.

15 15 Bilag 1: Eksempel på skema til brug ved ansøgning om anerkendelse som Kølesagkyndig virksomhed. Arbejdstilsynet Kontor for Videngrundlag Postboks København C Bærerens navn CPR-nr.: (sted og dato) Vedr.: Ansøgning om anerkendelse som sagkyndigt kølefirma Undertegnede ansøger herved om anerkendelse til udførelse af lovpligtige eftersyn m.v. af køleanlæg med fyldning af indtil XX kg kølemiddel af gruppe Y. Anerkendelsen skal bæres af: Anerkendelsen bedes udstedt til Firmanavn: Ansvarlig leders navn: Firmaets adresse: Firmaets postnummer og by: Firmaets telefonnummer: CVR nr.: Vedlagt kopier af bærerens kvalifikationer. Ansvarlig leders underskrift

16 Læs også: (1) DS/EN til 4 om kølesystemer og varmepumper. (2) Fortolkning af trykudstyrsdirektivet: PED guideline 2/4 og 3/15. (hjemmeside: (3) Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer (4) Krav til dokumentation ved anmeldelse af trykbeholdere og dampkedler. (5) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post Prepress: HellasGrafisk A/S Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2 At-VEJLEDNING Fyldestationer til fyldning af flasker At-vejledning B.4.5-2 April 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov givningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning At-VEJLEDNING C.1.2 April 2001 Røgudvikling og røgklasser ved svejsning Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale)

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv

At-VEJLEDNING. Faldrisiko på gulv. A.1.6 Februar Vejledning om forebyggelse af fald på gulv At-VEJLEDNING A.1.6 Februar 2002 Faldrisiko på gulv Vejledning om forebyggelse af fald på gulv 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D At-VEJLEDNING Tømning af containere gasset med metylbromid At-vejledning D.2.22-2 Februar 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder. At-vejledning B.4.11

At-VEJLEDNING. Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder. At-vejledning B.4.11 At-VEJLEDNING Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder At-vejledning B.4.11 November 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer.

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer. Bilag 1 - Kontrolklasser 1 Trykbeholdere 11 Almindelige bestemmelser Medmindre andet følger af pkt 12 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. At-vejledning F.0.6-2

At-VEJLEDNING. Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. At-vejledning F.0.6-2 At-VEJLEDNING Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed At-vejledning F.0.6-2 Juni 2005 - Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2 At-VEJLEDNING Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 August 2009 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr*

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 I medfør af 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Førerværn på traktorer og motorredskaber. At-vejledning B.1.1.1-2

At-VEJLEDNING. Førerværn på traktorer og motorredskaber. At-vejledning B.1.1.1-2 At-VEJLEDNING Førerværn på traktorer og motorredskaber At-vejledning B.1.1.1-2 August 2002 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere