At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)"

Transkript

1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter At-anvisning nr af november 1995

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indledning Denne vejledning knytter sig til kapitel 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler med senere ændringer. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav om, at tekniske hjælpemidler skal konstrueres og udstyres mv. således, at farer ved hjælpemidlet er imødegået, og at betjening, reparation, rengøring mv. kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I 24 og 26 findes nogle særlige krav til betjening, betjeningsanordninger og styresystemer. Denne vejledning giver nærmere retningslinjer for, hvorledes nævnte krav kan opfyldes for trådløse styringer til tekniske hjælpemidler. Vejledningen gælder dog ikke, hvis anlægget omfattes af kapitel 2 i nævnte bekendtgørelse. I så fald finder alene bestemmelserne i dette kapitel samt bekendtgørelsens bilag I anvendelse. Afgørende for, om dette er tilfældet, vil normalt være, om fjernstyringsanlægget som nyt er leveret til brug efter den 31. december Er styringen leveret efter denne dato, vil den normalt være omfattet af kapitel 2. I At-vejledning Maskiner og maskinanlæg, er nærmere redegjort for anvendelsesområdet for kapitel 3 og kapitel 2 i nævnte bekendtgørelse, og der henvises herom til denne At-vejledning. Vejledningen omhandler endvidere krav til brugen af omhandlede fjernstyringsanlæg i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, specielt krav vedrørende opstilling, eftersyn/vedligeholdelse og instruktion. Arbejdstilsynet kræver, at fjernstyringer til tekniske hjælpemidler er indrettet og opstillet i overensstemmelse med vejledningen eller på anden lige så forsvarlig måde. Hvor konkrete omstændigheder gør det nødvendigt, kan Arbejdstilsynet dog stille yderligere krav. Vejledningen omhandler ikke de krav, der i medfør af anden lovgivning måtte stilles til fjernstyringsanordninger, fx krav om godkendelse fra telemyndighed. Hvor der i vejledningen ikke er overensstemmelse med aktuelle harmoniserede standarders tekniske sikkerhedsniveau, kan de harmoniserede standarder anvendes i stedet for vejledningen. Indholdet i At-vejledningen svarer til retningslinjerne i At-anvisningen fra 1995.

4 4 1. Område Denne vejledning gælder for radioudrustning og andre trådløse udrustninger, som anvendes til styring af tekniske hjælpemidler, ved hvis anvendelse der kan opstå fare for sikkerhed eller sundhed. Tekniske hjælpemidler med fjernstyring vil typisk være porte, kraner, ramper, løftelad, trækspil, stationære og mobile maskiner, procesanlæg og køretøjer. Hvis sådanne fjernstyringsanlæg er omfattet af kapitel 2 i bekendtgørelse om indretning at tekniske hjælpemidler, finder vejledningen ikke anvendelse, jf. indledningen. 2. Indretning, konstruktion og udstyr 2.1. Betjeningsboksen/senderen skal være ergonomisk hensigtsmæssigt udformet og skal kunne bæres på en måde, der sikrer, at den ikke tabes Betjeningsorganerne skal være konstrueret, udført og udformet således, at utilsigtet påvirkning, hvorved der kan opstå fare, er forhindret eller imødegået Alle farlige maskinbevægelser skal normalt styres med holdetryk. Holdetryk kan fx være betjeningshåndtag eller -knap, som automatisk går i neutral stilling, når håndtaget/knappen slippes (dødmandsknapfunktion). Når holdetrykket slippes, skal maskinens bevægelse stoppe og om nødvendigt bremses Senderen skal være indrettet og udstyret under hensyntagen til den foreliggende styringsopgave og skal normalt være forsynet med: a) Nødstop, som kan åbne det tekniske hjælpemiddels hovedkontakter. Tilbagestilling af nødstoppet må ikke medføre genstart b) Mulighed for aflåsning c) Indikeringslampe e.l. for funktion d) Holdbare og letforståelige betjeningssymboler eller tydelig tekst På hjælpemidler med farlige bevægelser skal føreren med den trådløse styring kunne give et advarselssignal fx hornsignal.

5 5 Dette advarselssignal kan gives automatisk, når farlig maskinbevægelse igangsættes Modtageren skal være beskyttet mod signaler fra fremmede sendere. Dette kan fx gøres ved en effektiv kodning og acceptcheck af overføringssignaler Hvis et signal afbrydes, forstyrres eller udebliver (fx ved svigt i sender eller modtager), skal det normalt medføre stop af alle bevægelser, og hjælpemidlets bremser skal automatisk træde i funktion; som eksempel kan nævnes, at ved normal krankørsel accepteres afbrud af kodet signal på højst 2,0 s for at undgå utilsigtet stop af kranen. Hvis batterispændingen i senderen ikke mere kan sikre en sikker forbindelse, skal alle farlige bevægelser stoppes efter afgivelse af et optisk eller akustisk advarselssignal Der skal være den nødvendige dublering og overvågning af start-/stopfunktioner samt af andre funktioner, som har sikkerhedsmæssig betydning Anvendte sikkerhedsrelæer skal normalt være tvangsførte, det vil sige, at en sluttekontakt og en brydekontakt aldrig kan være sluttet samtidigt Styreenhederne skal være således udført, at de fungerer korrekt i den sammenhæng, som de er beregnet til at indgå i Hjælpemidler med trådløs styring skal være forsynet med hovedafbryder/reparationsafbryder o.l. for diverse energitilførsler. Afbryderen skal være aflåselig Tekniske hjælpemidler med trådløs styring skal være forsynet med det nødvendige antal nødstop. Det kan være nødvendigt med ekstra nødstop, når hjælpemidlet styres trådløst Andre former for manøvreorganer på maskinen må ikke kunne betjenes samtidig med den trådløse styring. Dette skal sikres ved aflåsning med en nøglebetjent omstillingsanordning, som skal have en tydelig markering, der angiver dens funktion i hver enkelt stilling.

6 6 3. Montering/installering 3.1. Ved montering af trådløs styring på et teknisk hjælpemiddel skal det sikres, at føreren eller betjeningspersonalet er placeret således, at de altid har det fulde udsyn over hjælpemidlets bevægelser. Kan dette ikke opnås, skal der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger I forbindelse med installering eller flytning af et trådløst styresystem skal brugeren sikre sig telemyndighedernes godkendelse efter disses krav. Brugeren skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at forhindre forstyrrelser på andre styresystemer eller radioudrustninger i nærheden En senders rækkevidde og retning og/eller modtagerens følsomhed skal begrænses til det nødvendige. Flere trådløse styringer må ikke installeres så tæt på hinanden, at der kan opstå risiko for blokeringer eller intermodulation. Blokering forårsager, at igangsatte bevægelser ophører, og start af ny bevægelse forhindres på grund af påvirkning fra anden sender. Intermodulation dannes af mindst to aktive sendere med specielle frekvenskombinationer og kan forårsage forbindelsesbrud eller forkerte styringskommandoer, hvis kodningen ikke er i orden Hvis der er behov for at kunne manøvrere et hjælpemiddel med flere sendere, må manøvrering kun kunne ske fra én sender ad gangen. Systemet skal være således installeret, at der ikke foreligger mulighed for utilsigtet, uvedkommende styring eller blokering. Ved manøvreringens afslutning skal der udføres en særlig funktion, fx kode/radiosignal, hvorved redskabet bliver disponibelt for en valgfri sender. Dette indebærer, at den sender, der har fortrinsretten, nu skal afgive den. 4. Brugsanvisning Ifølge 34 i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler skal fabrikanten eller importøren/leverandøren af fjernstyringen medlevere en brugsanvisning med alle oplysninger af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning i forbindelse med bl.a. installation, drift og vedligeholdelse. Brugsan-

7 7 visningen skal være på dansk og skal bl.a. indeholde følgende retningslinjer for anvendelse mv.: Hvis føreren eller betjeningspersonalet ikke har det fulde udsyn over hjælpemidlet eller en eventuel lasts bevægelser, skal der benyttes signalmænd. Alternativt skal fareområdet være afspærret. Sendere, som ikke anvendes, skal opbevares i låst tilstand eller utilgængeligt for uvedkommende. Dette gælder også reservesendere og sendere, der er under opladning. Ved hjælpemidler, der styres af en trådløs styring i arbejdsområder, hvor der også er eller kan forekomme anden færdsel, skal der på hensigtsmæssige steder være opsat skilte, fx RADIOSTYRET KRAN Skilt skal også findes ved adgangen til hjælpemidlet med teksten, fx RADIOSTYRET KRAN VED ARBEJDE PÅ KRANEN SKAL RADIOSENDEREN MEDTAGES ELLER VÆRE LÅST INDE Skiltet skal være gult med sort tekst. På hjælpemidler med flere eller komplicerede bevægelser (fx kraner) skal tilsvarende symboler eller tekst, som er på betjeningspanelet (senderen), være tydeligt angivet med skilte på redskabet (kranen) eller, hvis dette ikke er muligt, på væg eller søjle. Skiltene skal placeres på en sådan måde, at de tydeligt angiver bevægelsesretningen og kan observeres af føreren inden for hjælpemidlets arbejdsområde. Skiltene skal være blå med hvide symboler eller tekst. Udstyr for trådløs styring skal kontrolleres i samme omfang som den indretning, udstyret styrer, dog mindst én gang hver 12. måned af en sagkyndig person, og i henhold til brugsanvisningens retningslinjer. Ved eftersyn, kontrol eller vedligeholdelse af et hjælpemiddel med trådløs styring, hvor det er nødvendigt, at anlægget er under spænding, skal reparatøren sikre sig, at senderen, henholdsvis senderne, er forsvarligt låst inde, eller reparatøren skal medtage senderen.

8 8 Afprøvning og indstilling af udstyr for trådløs styring skal udføres således, at der ikke er risiko for, at andre hjælpemidlers styring utilsigtet bliver påvirket. Det skal dagligt sikres, at udstyret virker forsvarligt. Det daglige eftersyn skal have samme omfang, som er nødvendigt for den indretning, udstyret styrer, og kan bl.a. omfatte kontrol af manøvreorganer, nødstop, overlastsikringer, lastmomentsikringer, sikkerhedsafbrydere mv. Kontrol af endestopafbryder skal foretages ved forsigtig kørsel mod stoppet. 5. Mærkning 5.1. Udstyret skal være tydeligt og holdbart mærket med: 1) Fremstillerens og en eventuel importørs navn og adresse eller anden mærkning, som gør det let at identificere fremstilleren og importøren 2) Fremstillingsår 3) Løbenummer, typebetegnelse og telemyndighedernes godkendelsesnummer Sender og modtager skal være tydeligt mærket, så det er let at finde den modtager, henholdsvis sender, som hører sammen, og det redskab, de skal anvendes på. Jens Jensen

9

10

11

12 Regler: Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler med senere ændringer Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. Læs Arbejdstilsynets vejledning om: Maskiner og maskinanlæg Automatisk styrede maskinanlæg, inkl. industrirobotanlæg Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte og transportredskaber. Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post Prepress: HellasGrafisk A/S Tryk: Scanprint A/S

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere