Tilsynsrapport til offentliggørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport til offentliggørelse"

Transkript

1 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer Virksomhedstype Tidspunkt for tilsynet Baggrunden for tilsynet Dansk Overflade Teknik A/S Ferritslev (DOT) Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev 2.3 c Forarbejdning af jernmetaller, anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal med en råstålkapacitet på mere end 2 t/time Basistilsyn Varsling af tilsynet Deltagere fra virksomheden Øvrige deltagere - Tilsynet udført af Tilsynet omfattede Materiale udleveret - Fabrikschef Dennis Nielsen Kvalitets- og Miljøchef Elo Rasmussen Peter Møller og Bente E. Jørgensen Hovedparten af virksomheden Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Håndhævelser Dato Type Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning Der er ikke foretaget håndhævelser siden sidste tilsyn. Tilsynet den 9. december 2014 gav ikke anledning til håndhævelser. Indberetninger om egenkontrol. Kontrolområde Filterkontrol, tæthed af forbehandlingskar m.m. Konklusion Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol, men journalføring skal være tilgængelig på virksomheden. Jordforurening Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Rundgangen på virksomheden gav dog ingen umiddelbare indikationer på jordforurening eller aktiviteter, der kunne give anledning til jordforurening. Liste over gældende afgørelser: 1. Miljøgodkendelse af 21. december Tillægsgodkendelse af 9. marts 2011 til ændring af afkast Gennemgang af miljøforhold Virksomhedens umiddelbart kontrollerbare vilkår i gældende miljøgodkendelser blev gennemgået under tilsynet. Generelle forhold Virksomheden har udlejet malerafdelingen til fa. Jakob Albertsen Komposit A/S. I kontrakten indgår, at det er lejerens ansvar at sikre opfyldelsen af de relevante vilkår i DOT`s miljøgodkendelse. Jakob Albertsen Komposit A/S er et selvstændigt overfladebehandlingsfirma, som maler nogle produkter for DOT men primært for andre kunder. DOT anvender også andre malerfirmaer til deres produkter. På baggrund af oplysningerne vurderer Miljøstyrelsen, at DOT og malerafdelingen v/ Jakob Albertsen Komposit er to adskilte virksomheder. Det er således Faaborg-Midtfyn Kommune, som er tilsynsmyndighed for Jakob Albertsen Komposit. Miljøstyrelsen har på den baggrund ikke ført tilsyn med de vilkår i miljøgodkendelsen, som relaterer til malerafdelingen. Miljøstyrelsen kontakter Faaborg-Midtfyn Kommune for en afklaring af myndighedsfordelingen. 2

3 Nyt fra Miljøstyrelsen: Som følge af IE-direktivet er der kommet nye krav til tilsynsrapporter, der fremover skal offentliggøres på MST-hjemmeside. Virksomheden har 14 dage til at kommentere den del af rapporten, der offentliggøres. Den nugældende miljøgodkendelse er fra 2006 og revurderingsprocessen skal derfor startes op snarest. Et af de første elementer i revurderingsprocessen bliver, at Miljøstyrelsen skal meddele afgørelse om, hvorvidt DOT Ferritslev skal udarbejde en basistilstandsrapport (BTR) jf. godkendelsesbekendtgørelsens 38. stk.1. Endvidere er BAT-konklusionerne i BREF dokumenterne blevet bindende for medlemsstaterne, gældende efter næste revision af de enkelte BREF- dokumenter. BREF for varmforzinkning ((Ferrous Metals Processing Industry, FM) er tidligere påbegyndt men sat i bero. Det vides ikke, hvornår arbejdet igangsættes igen, men arbejdet forventes at vare 3 år. Når BAT konklusionerne er offentliggjort, skal de implementeres inden 4 år. Indretning og drift Virksomheden er certificeret efter Miljøledelsessystem ISO og Kvalitetsledelsessystem ISO Virksomheden har således diverse procedurer vedrørende driften og produktionen. Virksomheden har generelt fokus på at minimere risikoen for uheld i den daglige produktion. Palletanke og dunke/tromler med kemikalier er placeret med minimal risiko for påkørsel og er for de relevante produkter placeret på spildbakker. Alle kemikalier, som anvendes i produktionen, bliver opbevaret indendørs. Alle hændelser med miljøpåvirkning eller som kan give risiko for miljøpåvirkning, oprettes som en afvigelse som en del af Miljøledelsessystemet, og en afvigelsesrapport fremsendes til Miljøstyrelsen. Der er ikke registreret hændelser siden Miljøstyrelsens seneste tilsynsbesøg i Virksomheden har i øvrigt afholdt en beredskabsøvelse med en væltet truck med kemikalier. Sikringsgruben i forbehandlingshallen (syrehallen) er opdelt i 3 sektioner efter de forskellige afsnit i forbehandlingen og etableret med hver sin pumpesump. Gruben tilses dagligt af medarbejder, der har faste rutiner for kontrol af utætheder og tjek/reparation af behandlingskarrenes glasfiberbelægning. Nordvestporten ind til forbehandlingshallen stod ved tilsynet åben. Porten skal holdes lukket når der ikke foregår ind- eller udkørsel fra hallen. Virksomheden anmodes om senest 15. februar 2915 at oplyse, hvordan det fremover vil blive sikret, at porten holdes lukket, når der ikke foregår ind- eller udkørsel. Opfølgning: Virksomheden har lavet en afvigelsesrapport på hændelsen og det er indskærpet overfor personalet, at reglerne skal overholdes. Filterkager fra presning af affald fra flusning opbevares udendørs i container med skydbart låg. Miljøstyrelsen er i tvivl om, hvorvidt opbevaringsformen kan give anledning til forurening. Det blev aftalt med virksomheden, at containeren flyttes indendørs i en produktionshal, således det kun er transporten af kar med filterkager til aflæsning i container, der foregår udendørs. 3

4 Virksomheden er opmærksom på, at Miljøstyrelsen skal orienteres om ønske om skifte af materialer eller hjælpestoffer, således vi har mulighed for at vurdere de miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af de nye produkter. Dette gælder endvidere ved ønske om forsøg med nye kemikalier og lign. Virksomheden fremstår fornuftigt indrettet og veldrevet. Luftforurening Posefilteranlæg for rensning af luft fra henholdsvis zinkgryde, metalliseringsanlæg og sandrensningsanlæg tjekkes regelmæssigt på renluftsiden. Poseskift styres efter differenstryk og virksomheden udskifter selv filtrene. I 2011 fik DOT godkendelse til nedlægning af scrubberanlægget og etablering af et nyt afkast fra forbehandlingshallen. Virksomheden skulle inden 2 måneder fra godkendelsen gennem målinger dokumentere, at emissionsgrænserne kunne overholdes uden scrubberanlæg. Miljøstyrelsen ser ikke umiddelbart at have modtaget resultatet af emissionsmålingerne fra afkastet fra forbehandlingshallen. DOT tjekker, om der er sket en fejl. Det blev aftalt, at såfremt målinger ikke er foretaget, vil de blive foretaget i foråret Virksomhedens luftforurening i øvrigt blev ikke gennemgået men tages op i forbindelse med revision af miljøgodkendelsen. Der er dog ingen indikationer på, at virksomheden forårsager nævneværdig luftforurening. Lugt Der er kun relativt svage lugte indendørs. Udendørs kunne der ikke konstateres nævneværdige lugte fra virksomheden. Spildevand Virksomhedens spildevand afledes til offentlig kloakering. Tagvand og vand fra befæstede arealer afledes til bundfældningsbassin inden udledning til vandløb. Der foreligger en ældre udledningstilladelse for den tidligere Ferritslev Jernvarefabrik, som i 2002 blev opdelt i 2 særskilte virksomheder, FJ Industries og Dansk Overflade Teknik. Udledningstilladelsen skal revideres og meddeles særskilt for hver af de 2 virksomheder, som fortsat har fælles udledning til vandløb. Miljøstyrelsen vender tilbage omkring dette forhold i løbet af foråret. Støj En støjkortlægning fra 2006 viste, at visse anlæg samt aktiviteter i såvel dag-, aften- og natperioden kunne give anledning til støjgener i boligområdet nordvest og vest for virksomheden. 4

5 Der blev opstillet 3 støjdæmpningsscenarier, hvorefter virksomheden og tilsynsmyndigheden blev enige om gennemførelse af scenarie 1 og 2, henholdsvis inden 1. oktober 2007 og 1. januar I september 2009 blev der udført en ny støjberegning på baggrund af de udførte støjdæmpningstiltag samt nedlagte støjkilder. Støjberegningen viste, at støjgrænserne fortsat var overskredet i enkelte punkter, men da de konstaterede overskridelser ikke var signifikante, blev miljøgodkendelsens vilkår anset for at være overholdt. Affald Virksomhedens affald bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger. Filterkager fra filterpressen efter rensning af flusaffald afhændes til Scrap Solution, som sender det til Tyskland til delvis genbrug. 80 % af den brugte syre sendes til Tyskland. Den brugte syre indeholder for meget zink til at kunne blive genanvendt. Zinkaske og andet zinkaffald sendes til DOT Fasterholt, hvor zink udsmeltes. DOT Fasterholt modtager endvidere fast zinkaffald. Kemikalieaffald opbevares i kemihus, en plads overdækket med halvtag og med tæt belægning og pumpesump. Overjordiske olietanke Virksomheden har en l. olietank, som er placeret under halvtag i opsamlingskar. Tanken anvendes ikke længere, da trucksene er gasdrevne og lastbiler tankes på tankstation. Virksomheden oplyste, at olietanken vil blive fjernet inden for den nærmeste tid. DOT anmodes om at underrette Miljøstyrelsen når olietanken er fjernet. Jord og grundvand Har ikke været et egentligt tema for dette tilsyn, men ingen indikationer på jordforurening. Til- og frakørsel Er ikke en problemstilling på virksomheden, som er beliggende i et mindre industrikvarter med gode ind- og udkørselsforhold. Indberetning/rapportering Virksomheden foretager de krævede indberetninger. Driftsforstyrrelser og uheld Virksomheden har procedurer i tilfælde af uheld m.m. og har generelt alarmsystemer på processerne incl. miljøbeskyttende foranstaltninger. 5

6 Risiko/Forebyggelse af større uheld Ikke relevant. DOT Ferritslev er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Ophør Ikke relevant. Andet Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. 6

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere