Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Emhætte"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indhold Råd om sikkerhed og advarsler... 3 Miljøbeskyttelse Funktionsbeskrivelse Oversigt over emhætten Betjening Blæseren tændes Blæsertrin vælges Blæseren slukkes Kogepladebelysning tændes/slukkes Sikkerhedsafbrydelse Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Rengøring af glasflader Fedtfiltre Lugtfilter Lugtfilter bortskaffes Pære udskiftes Montering Inden montering Beskyttelsesfolie fjernes Monteringsplan Afmontering Monteringsmateriale Mål Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Monteringsanbefalinger Boreskitse til vægmontering Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper Eltilslutning Service / garanti Tekniske data Typeskiltets placering

3 Råd om sikkerhed og advarsler Denne emhætte overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden emhætten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på emhætten undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne emhætte er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Emhætten er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende emhætten i almindelig husholdning til udsugning og rensning af em fra madlavning. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene emhætten sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 3

4 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af emhætten, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde emhætten uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af emhætten. Lad dem aldrig lege med emhætten. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 4

5 Teknisk sikkerhed Råd om sikkerhed og advarsler Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget emhætte kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor emhætten for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget emhætte i brug. Emhættens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på emhættens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på emhætten. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af emhætten. På emhætter med ekstern blæser (type...ext) skal der desuden etableres en styreledningsforbindelse fra blæseren til emhættens betjeningspanel. Ved brug af ekstern blæser kan der kun anvendes en Miele blæser. 5

6 Råd om sikkerhed og advarsler Brug kun emhætten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden. Denne emhætte må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på emhætten. Åbn kun kabinettet så meget som beskrevet i vejledningerne vedrørende montering og rengøring. Åbn aldrig andre dele af kabinettet. Reparation af emhætten inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes af fagfolk. Emhætten skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, når sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en emhætte med netstik, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra elnettet. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Brug af emhætten samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet Risiko for forgiftning! Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed. Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan fx være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne, der får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas ledes ud i det fri via fx en skorsten. Emhætten suger luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Dette gælder for følgende driftsmåder: - Udluftning til det fri - Udluftning til det fri med ekstern blæser - Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet. Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes. Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt! 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås. Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester. Hvis emhætten bruges med recirkulation med tilbageledning af luften til køkkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet. 8

9 Den daglige brug Råd om sikkerhed og advarsler Åbne flammer medfører risiko for brand! Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning o.l. Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, hvorved det opsugede køkkenfedt kan blive antændt! Kraftig varmepåvirkning ved madlavning på en gaskogeplade kan beskadige emhætten. Lad aldrig en gaskogeplade være tændt uden kogegrej på. Selvom kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes. Vælg kogegrej, hvis størrelse passer til kogepladen. Indstil flammen, så den ikke går ud over kogegrejets bund. Undgå kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok). Kondensvand kan medføre korrosionsskader på emhætten. Tænd altid for emhætten, når en kogezone benyttes, så der ikke dannes kondensvand. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten. Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske under konstant opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Brug kun emhætten med isat fedtfilter for at sikre rensning af madlavningsemmen. Et overmættet fedtfilter betyder brandfare! Filtrene skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Vær opmærksom på, at emhætten kan blive meget varm, når der laves mad under den. Berør først kabinettet og fedtfiltrene, når emhætten er afkølet. Montering Se venligst kogepladeproducentens anvisninger vedrørende mulighed for brug af emhætte sammen med kogepladen. Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel. For kort afstand mellem kogeplade og emhætte kan medføre skader på emhætten. Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand mellem kogepladen og underkanten af emhætten, skal de mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, overholdes. Hvis der anvendes forskellige kogeudstyr med forskellig sikkerhedsafstand under emhætten, skal man vælge den størst angivne sikkerhedsafstand. Emhætten skal fastgøres som beskrevet i afsnittet Montering. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Til udluftningsrør må der kun bruges rør eller slanger af ikkebrændbart materiale. Disse kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder. Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes. Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 11

12 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter emhætten mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 12

13 Funktionsbeskrivelse Afhængig af model er følgende funktioner mulige: Udluftning til det fri Recirkulation (kun med ombygningssæt og lugtfilter som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data) Den indsugede luft renses af fedtfilteret og ledes derefter ud af bygningen. Tilbageslagsklap En tilbageslagsklap i udluftningssystemet sørger for, at der ikke kan trænge luft ud i eller ind fra det fri, når emhætten er slukket. Klappen er lukket, når emhætten er slukket. Når emhætten tændes, åbnes tilbageslagsklappen, så udblæsningsluften kan ledes uhindret ud i det fri. I tilfælde af at der ikke skulle være en tilbageslagsklap i udluftningssystemet, følger der en med emhætten. Denne monteres i motorenhedens udblæsningsstuds. Den indsugede luft renses ved hjælp af fedtfilteret og et lugtfilter. Luften ledes derefter tilbage i køkkenet. Ekstern blæser (Emhætter af typen...ext) På emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser, monteres en Miele udsugningsblæser på et valgfrit sted uden for rummet. Den eksterne blæser forbindes med emhætten ved hjælp af en styreledning og styres via emhættens betjeningspanel. 13

14 Oversigt over emhætten 14

15 Oversigt over emhætten a Teleskop b Afdækning c Emskærm d Betjeningselementer e Fedtfilter f Udluftningsåbninger (kun ved recirkulation) g Kogepladebelysning h Lugtfilter Ekstraudstyr til recirkulation i Tast til til- og frakobling af blæser j Taster til indstilling af blæserstyrke k Tast til kogepladebelysning 15

16 Betjening Blæseren tændes Tryk på tænd/sluk-tasten. Blæseren starter på trin 2. Symbolet og blæsertrinnet 2 lyser. Blæsertrin vælges Ved madlavning med let til kraftig emog lugtudvikling anvendes trin 1 til 3. Ved madlavning med midlertidig meget kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning, kan emhætten indstilles på intensivtrinnet IS. Et lavere eller et højere blæsertrin vælges ved tryk på tasten " " eller " ". Automatisk frakobling af intensiv blæsereffekt Den intensive blæsereffekt kan indstilles således, at blæseren altid automatisk skifter til trin 3 efter 10 minutter. Blæseren og kogepladebelysningen skal være slukket. Tryk samtidigt på tasterne " " og " " i ca. 10 sekunder, indtil blæsertrin 1 lyser. Tryk herefter en efter en på lystasten, tasten " " og igen lystasten. Hvis den automatiske frakobling ikke er aktiveret, blinker blæsertrin 1 og IS. Automatisk frakobling aktiveres ved tryk på tasten " ". Hvis den automatiske frakobling er aktiveret, lyser blæsertrin 1 og IS konstant. Automatisk frakobling deaktiveres ved tryk på tasten " ". Bekræft valget med tænd/sluk-tasten. Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling. 16

17 Betjening Blæseren slukkes Sluk blæseren ved at trykke på tænd/ sluk-tasten. Symbolet slukker. Kogepladebelysning tændes/ slukkes Kogepladebelysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af, om blæseren er tændt. Tryk på lystasten. Når lyset er tændt, lyser symbolet. Sikkerhedsafbrydelse Hvis den tændte emhætte ikke betjenes i 10 timer, slukker blæseren automatisk. Lyset forbliver tændt. Blæseren tændes igen ved tryk på tænd/sluk-tasten. 17

18 Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Generelt Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges. Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en svampeklud, opvaskemiddel og varmt vand. Sørg for, at der ikke trænger fugtighed ind i emhætten. Især området omkring betjeningselementerne må kun rengøres med en let fugtig klud. Tør overfladerne efter med en blød klud. Undgå soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver eller skuresvampe, som fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel. Rengøring af stålflader (gælder ikke betjeningstaster!) Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et ikke-skurende rengøringsmiddel til rustfrit stål anbefales til rengøring af stålflader. For at undgå at stålfladerne hurtigt bliver snavsede igen, anbefales det at anvende et plejemiddel til rustfrit stål (kan købes hos Miele). Påfør et tyndt lag af midlet på stålfladerne med en blød klud. Rengøring af emhætter med farvet kabinet (specialudførelse) Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Ved rengøringen kan det ikke undgås, at der kommer ganske små ridser i overfladen. Disse bliver særligt synlige i forbindelse med halogenbelysning i køkkenet. 18

19 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af betjeningstaster Lad ikke snavs sidde i længere tid. Betjeningselementerne kan blive misfarvet. Snavs bør derfor straks fjernes. Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Betjeningselementerne må ikke rengøres med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Rengøring af glasflader Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et gængs glasrengøringsmiddel anbefales til rengøring af glasfladerne. Fedtfiltre Det genanvendelige metalfedtfilter i emhætten optager de faste bestanddele i køkkenosen (fedt, støv osv.) og forhindrer derved, at emhætten bliver snavset. Et overmættet fedtfilter medfører brandfare! Rengøringsinterval Det anbefales at rengøre fedtfilteret hver uge for at undgå, at fedtet sætter sig fast. Fedtfilter tages ud Området omkring fedtfilteret opvarmes kraftigt af kogepladebelysningen. Risiko for forbrænding! Sluk kogepladebelysningen, og vent nogle minutter efter madlavningen, indtil emhætten er afkølet, inden fedtfilteret tages ud. Fedtfilteret kan falde ned, når det tages ud. Dette kan medføre beskadigelse af filteret og kogepladen. Hold godt fast i fedtfilteret, når det tages ud. 19

20 Rengøring og vedligeholdelse Vælg et program med en temperatur på min. 50 C og maks. 65 C. Ved rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine kan det - afhængig af det anvendte opvaskemiddel - blive misfarvet på den indvendige side. Dette har dog ingen indflydelse på filterets funktion. Åbn fedtfilterlåsen, vip fedtfilteret ca. 45 ned, hægt det af, og tag det ud. Rengøring af fedtfilteret i hånden Rengør fedtfilteret med en opvaskebørste og varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel. Uegnede rengøringsmidler Ved gentagen brug af uegnede rengøringsmidler kan filterfladerne blive beskadiget. Følgende rengøringsmidler bør undgås: kalkopløsende rengøringsmidler skurepulver og flydende skuremiddel aggressive universalrengøringsmidler og fedtopløsende spray ovnspray Rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine Anbring fedtfilteret så lodret som muligt eller på skrå i underkurven. Sørg for, at spulearmen kan bevæges frit. Anvend et gængs maskinopvaskemiddel. Efter rengøring Læg fedtfilteret til tørre på et sugende underlag efter rengøringen. Fjern også fedtrester fra de tilgængelige dele af kabinettet, når fedtfilteret er taget ud. Dette forebygger brandfare. Sæt fedtfilteret i igen. Sørg for, at låsen vender nedad, når fedtfilteret sættes i. Hvis man er kommet til at sætte fedtfilteret forkert i, kan man frigøre det igen med en lille skruetrækker gennem hullet. Lugtfilter Ved recirkulation skal der foruden fedtfilteret anvendes et lugtfilter. Dette binder de lugtstoffer, der opstår ved madlavning. Det anbringes i emskærmen oven over fedtfilteret. 20

21 Lugtfiltre kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandlere. Type og betegnelse fremgår af afsnittet Tekniske data. Lugtfilter isættes/udskiftes For at montere eller udskifte lugtfilteret skal man tage fedtfilteret ud som beskrevet ovenfor. Tag lugtfilteret ud af emballagen. Rengøring og vedligeholdelse Sæt lugtfilteret ind i rammen fortil, sving det op bagtil, og tryk det på plads i rammen. Sæt fedtfilteret i igen. Udskiftningsinterval Lugtfilteret bør altid udskiftes, når det ikke længere kan binde lugtstofferne tilstrækkeligt. Det bør dog altid udskiftes mindst hver 6. måned. Lugtfilter bortskaffes Det brugte lugtfilter kan smides ud med almindeligt husholdningsaffald. 21

22 Rengøring og vedligeholdelse Pære udskiftes Halogenpærer bliver meget varme, når de er tændt. Også et stykke tid efter at de er slukket, er der risiko for forbrænding. Lad halogenpæren være slukket et par minutter, inden den udskiftes. Tag fedtfilteret ud. Tag lugtfilteret ud ved recirkulation. Afbryd strømmen til emhætten (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler). Tryk pæren lidt nedad med knappen over lampehuset. Drej halogenpæren til venstre, og træk den ud nedad. Halogenpæren skal udskiftes med en pære af samme type: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. Skru den nye halogenpære ind i fatningen, og tryk den opad. Vær opmærksom på producentens anvisninger. Sæt fedtfilteret og ved recirkulation også lugtfilteret i igen. 22

23 Montering Inden montering Vær inden montering opmærksom på alle informationer i dette afsnit og i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Beskyttelsesfolie fjernes For at beskytte emhætten mod transportskader er kabinettet forsynet med en beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien skal fjernes før montering. Den kan uden videre trækkes af. Monteringsplan De enkelte monteringstrin er beskrevet på vedlagte monteringsplan. Afmontering Hvis emhætten skal afmonteres, skal fremgangsmåden på monteringsplanen anvendes i omvendt rækkefølge. For nemmere afmontering af afdækningen medfølger der en spatel. Løsn begge skruerne i afdækningen. Skub den medfølgende spatel ind mellem afdækningen og teleskopet. Tryk afdækningen fri af fastlåsningen. 23

24 Montering Monteringsmateriale 24

25 Montering a 3 ark monteringsbeskyttelse til montering af afdækningen. b 1 udluftningsstuds til udluftningsrør 150 mm. c 1 reduceringsstuds til udluftningsrør 125 mm. d 1 tilbageslagsklap til montering i motorenhedens udblæsningsstuds (ikke til recirkulation). e 2 beskyttelsesprofiler til montering af teleskopet. f Vægbeslag til fastgørelse af emhætten til væggen. g Ombygningssæt til recirkulation indeholder omdirigeringsstuds, aluslange og spændbånd (medfølger ikke ved levering, ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data). 8 skruer 5 x 60 mm og 8 rawlplugs 8 x 50 mm til fastgørelse til væggen. Skruerne og rawlpluggene er velegnede til massivt murværk. Til andre vægkonstruktioner skal der vælges fastgøringsmaterialer, der er velegnede til disse. Kontroller, at væggen er tilstrækkeligt bæredygtig. 2 møtrikker M 6 med fortandet skive til fastgørelse af emhætten. 2 skruer 3,9 x 7,5 mm skal ikke anvendes. 1 spatel til afmontering af afdækningen. Monteringsplan 25

26 Montering Mål Tegningen er ikke målfast 26

27 a Udluftning b Recirkulation c Udluftningsåbning ved recirkulation monteret opad Montering de Installationsområde (ved recirkulation kun d). Væg- eller loftsområde til udluftningshullet, til montering af stikdåsen og til gennemføring af ledningen til den eksterne blæser ved emhætter af typen...ext. Ved recirkulation kræves der kun montering af en stikdåse. Fliser eller et panel på bagvæggen kan gøre det vanskeligt at tage fedtfilteret ud. Vend i dette tilfælde fedtfilteret 180, og sæt det i inden monteringen. Udluftningsrør 150 mm, med reduceringsstuds 125 mm. Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Vær ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhætten opmærksom på kogepladeproducentens angivelser. Hvis der ikke er angivet større sikkerhedsafstande, skal nedenstående mindsteafstande overholdes: Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Kogeplade Elkogeplade Elgrill Friturekoger (el) Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på maks. 12,6 kw, hvor ingen enkelt brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på over 12,6 kw eller en gaskogeplade med flere blus, hvor en brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med ét blus med maks 6 kw effekt Gaskogeplade med ét blus med over 6 kw effekt Afstand S min. 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm 27

28 Montering Monteringsanbefalinger Der anbefales også en afstand på min. 650 mm over elkogeplader, for at man skal kunne arbejde frit og ugeneret under emhætten. Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten optimalt. Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo større afstanden til kogepladen er. Sørg for, at emhætten dækker hele kogepladen, så emmen fra madlavningen kan opfanges optimalt. Emhætten skal være monteret lige midt over kogepladen. Kogepladen skal så vidt muligt være smallere end emhætten. Kogepladen bør højst have samme bredde som emhætten. Monteringsstedet skal være frit tilgængeligt. I tilfælde af reparation skal det også være nemt at komme til emhætten og at afmontere den. Vær fx opmærksom på dette ved placering af skabe, reoler, loftselementer eller dekorrammer i området omkring emhætten. Boreskitse til vægmontering Følg vedlagte monteringsplan ved boring af hullerne. Hvis der på forhånd skal fremstilles en bagvæg med monteringshuller, kan afstanden mellem hullerne ses her (skruer 5 mm). *Det midterste vægbeslags placering er variabel og kan vælges afhængigt af udluftningshullet og stikkontaktens placering. Det bør monteres så dybt som muligt. 28

29 Udluftningsrør Ved samtidig brug af emhætten og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, kan der være fare for forgiftning! Anvisningerne i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler bør ubetinget følges. Lad i tvivlstilfælde den lokale skorstensfejermester kontrollere, at brug af emhætten kan ske uden fare. Anvend kun glatte rør eller fleksible rør af ikke-brændbart materiale som udluftningsrør. Hvis emhætten anvendes med ekstern blæser, skal man sørge for, at udluftningsrøret er formstabilt. Den eksterne blæser kan frembringe et undertryk, der ellers kan medføre, at udluftningsrøret deformeres. For at opnå størst muligt luftflow og lavt lydniveau bør man være opmærksom på følgende: Udluftningsrørets diameter bør ikke være mindre end 150 mm. Hvis der anvendes fladkanaler, bør tværsnittet ikke være mindre end tværsnittet på udluftningsstudsen. Udluftningsrøret skal være så kort og lige som muligt. Anvend kun bøjninger med stor radius. Der må ikke være knæk på udluftningsrøret, og det må ikke være trykket sammen. Sørg for, at alle forbindelser er faste og tætte. Vær opmærksom på, at enhver indsnævring af luftstrømmen giver ringere lufteffekt og øger driftslydene. Hvis udblæsningsluften skal ledes direkte ud i det fri, anbefaler vi, at der installeres et teleskop-murrør eller en taggennemføring (ekstraudstyr). Hvis udblæsningsluften føres ud gennem en skorsten, skal indføringsstudsen ledes i strømretningen. Hvis udluftningsrøret lægges vandret, skal der være et fald på mindst 1 cm pr. meter. Derved undgås, at kondensvand kan flyde ind i blæseren. Hvis udluftningsrøret føres gennem afkølede rum, loftsrum o.l., kan der være store temperaturforskelle i de enkelte områder. Der kan derfor dannes kondensvand. I sådanne tilfælde skal udluftningsrøret isoleres. 29

30 Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper For at opnå yderligere lyddæmpning kan der monteres en lyddæmper (ekstra tilbehør) i udluftningsrøret. Foruden isolering af udluftningsrøret anbefaler vi installation af en kondensvandspærre, som kan optage og inddampe kondensvandet. Kondensvandspærrer fås som ekstraudstyr til udluftningsrør med en diameter på 125 mm eller 150 mm. Kondensvandspærren skal placeres lodret og så tæt over emhættens udblæsningsstuds som muligt. Pilen på kondensvandspærrehuset angiver udblæsningsretningen. Emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser (modeller af typen...ext), har indbygget kondensvandspærre. Udluftning til det fri Lyddæmperen dæmper både lyde fra emhætten ud til det fri og udefrakommende lyde, der trænger ind i køkkenet via udluftningsrøret (fx gadestøj). Lyddæmperen skal her anbringes så tæt på udluftningsåbningen som muligt. 30

31 Udluftningsrør Recirkulation Lyddæmperen anbringes mellem udblæsningsstudsen og omdirigeringsstudsen. Monteringsrummet skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde. Udluftning til det fri med ekstern blæser For at minimere blæserlydene i køkkenet skal lyddæmperen så vidt muligt anbringes foran den eksterne blæser og ved et langt udluftningsrør på emhættens udluftningsstuds. Hvis den eksterne blæser er monteret inde i huset, kan blæserlydene ud til det fri reduceres ved at montere en lyddæmper bag den eksterne blæser. 31

32 Eltilslutning Emhætten leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da emhætten derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schukostikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Emhætten må kun tilsluttes et reglementeret installeret elnet, 230 V - 50 Hz. For at øge sikkerheden anbefales et HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 ma. Tilslutning via en stikdåse anbefales, da dette gør servicearbejde nemmere. Sørg for, at stikdåsen er tilgængelig, når emhætten er indbygget. Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygningen, skal emhætten kunne afbrydes på gruppeafbryderen. De nødvendige tilslutningsdata findes på typeskiltet (se afsnittet Service / garanti). Kontroller, om disse angivelser stemmer overens med elnettets spænding og frekvens. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 32

33 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 33

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere