Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Emhætte"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indhold Råd om sikkerhed og advarsler... 3 Miljøbeskyttelse Funktionsbeskrivelse Oversigt over emhætten Betjening Blæseren tændes Blæsertrin vælges Blæseren slukkes Kogepladebelysning tændes/slukkes Sikkerhedsafbrydelse Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Rengøring af glasflader Fedtfiltre Lugtfilter Lugtfilter bortskaffes Pære udskiftes Montering Inden montering Beskyttelsesfolie fjernes Monteringsplan Afmontering Monteringsmateriale Mål Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Monteringsanbefalinger Boreskitse til vægmontering Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper Eltilslutning Service / garanti Tekniske data Typeskiltets placering

3 Råd om sikkerhed og advarsler Denne emhætte overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden emhætten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på emhætten undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne emhætte er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Emhætten er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende emhætten i almindelig husholdning til udsugning og rensning af em fra madlavning. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene emhætten sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 3

4 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af emhætten, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde emhætten uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af emhætten. Lad dem aldrig lege med emhætten. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 4

5 Teknisk sikkerhed Råd om sikkerhed og advarsler Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget emhætte kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor emhætten for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget emhætte i brug. Emhættens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på emhættens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på emhætten. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af emhætten. På emhætter med ekstern blæser (type...ext) skal der desuden etableres en styreledningsforbindelse fra blæseren til emhættens betjeningspanel. Ved brug af ekstern blæser kan der kun anvendes en Miele blæser. 5

6 Råd om sikkerhed og advarsler Brug kun emhætten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden. Denne emhætte må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på emhætten. Åbn kun kabinettet så meget som beskrevet i vejledningerne vedrørende montering og rengøring. Åbn aldrig andre dele af kabinettet. Reparation af emhætten inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes af fagfolk. Emhætten skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, når sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en emhætte med netstik, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra elnettet. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Brug af emhætten samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet Risiko for forgiftning! Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed. Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan fx være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne, der får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas ledes ud i det fri via fx en skorsten. Emhætten suger luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Dette gælder for følgende driftsmåder: - Udluftning til det fri - Udluftning til det fri med ekstern blæser - Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet. Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes. Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt! 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås. Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester. Hvis emhætten bruges med recirkulation med tilbageledning af luften til køkkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet. 8

9 Den daglige brug Råd om sikkerhed og advarsler Åbne flammer medfører risiko for brand! Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning o.l. Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, hvorved det opsugede køkkenfedt kan blive antændt! Kraftig varmepåvirkning ved madlavning på en gaskogeplade kan beskadige emhætten. Lad aldrig en gaskogeplade være tændt uden kogegrej på. Selvom kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes. Vælg kogegrej, hvis størrelse passer til kogepladen. Indstil flammen, så den ikke går ud over kogegrejets bund. Undgå kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok). Kondensvand kan medføre korrosionsskader på emhætten. Tænd altid for emhætten, når en kogezone benyttes, så der ikke dannes kondensvand. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten. Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske under konstant opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Brug kun emhætten med isat fedtfilter for at sikre rensning af madlavningsemmen. Et overmættet fedtfilter betyder brandfare! Filtrene skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Vær opmærksom på, at emhætten kan blive meget varm, når der laves mad under den. Berør først kabinettet og fedtfiltrene, når emhætten er afkølet. Montering Se venligst kogepladeproducentens anvisninger vedrørende mulighed for brug af emhætte sammen med kogepladen. Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel. For kort afstand mellem kogeplade og emhætte kan medføre skader på emhætten. Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand mellem kogepladen og underkanten af emhætten, skal de mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, overholdes. Hvis der anvendes forskellige kogeudstyr med forskellig sikkerhedsafstand under emhætten, skal man vælge den størst angivne sikkerhedsafstand. Emhætten skal fastgøres som beskrevet i afsnittet Montering. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Til udluftningsrør må der kun bruges rør eller slanger af ikkebrændbart materiale. Disse kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder. Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes. Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 11

12 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter emhætten mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 12

13 Funktionsbeskrivelse Afhængig af model er følgende funktioner mulige: Udluftning til det fri Recirkulation (kun med ombygningssæt og lugtfilter som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data) Den indsugede luft renses af fedtfilteret og ledes derefter ud af bygningen. Tilbageslagsklap En tilbageslagsklap i udluftningssystemet sørger for, at der ikke kan trænge luft ud i eller ind fra det fri, når emhætten er slukket. Klappen er lukket, når emhætten er slukket. Når emhætten tændes, åbnes tilbageslagsklappen, så udblæsningsluften kan ledes uhindret ud i det fri. I tilfælde af at der ikke skulle være en tilbageslagsklap i udluftningssystemet, følger der en med emhætten. Denne monteres i motorenhedens udblæsningsstuds. Den indsugede luft renses ved hjælp af fedtfilteret og et lugtfilter. Luften ledes derefter tilbage i køkkenet. Ekstern blæser (Emhætter af typen...ext) På emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser, monteres en Miele udsugningsblæser på et valgfrit sted uden for rummet. Den eksterne blæser forbindes med emhætten ved hjælp af en styreledning og styres via emhættens betjeningspanel. 13

14 Oversigt over emhætten 14

15 Oversigt over emhætten a Teleskop b Afdækning c Emskærm d Betjeningselementer e Fedtfilter f Udluftningsåbninger (kun ved recirkulation) g Kogepladebelysning h Lugtfilter Ekstraudstyr til recirkulation i Tast til til- og frakobling af blæser j Taster til indstilling af blæserstyrke k Tast til kogepladebelysning 15

16 Betjening Blæseren tændes Tryk på tænd/sluk-tasten. Blæseren starter på trin 2. Symbolet og blæsertrinnet 2 lyser. Blæsertrin vælges Ved madlavning med let til kraftig emog lugtudvikling anvendes trin 1 til 3. Ved madlavning med midlertidig meget kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning, kan emhætten indstilles på intensivtrinnet IS. Et lavere eller et højere blæsertrin vælges ved tryk på tasten " " eller " ". Automatisk frakobling af intensiv blæsereffekt Den intensive blæsereffekt kan indstilles således, at blæseren altid automatisk skifter til trin 3 efter 10 minutter. Blæseren og kogepladebelysningen skal være slukket. Tryk samtidigt på tasterne " " og " " i ca. 10 sekunder, indtil blæsertrin 1 lyser. Tryk herefter en efter en på lystasten, tasten " " og igen lystasten. Hvis den automatiske frakobling ikke er aktiveret, blinker blæsertrin 1 og IS. Automatisk frakobling aktiveres ved tryk på tasten " ". Hvis den automatiske frakobling er aktiveret, lyser blæsertrin 1 og IS konstant. Automatisk frakobling deaktiveres ved tryk på tasten " ". Bekræft valget med tænd/sluk-tasten. Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling. 16

17 Betjening Blæseren slukkes Sluk blæseren ved at trykke på tænd/ sluk-tasten. Symbolet slukker. Kogepladebelysning tændes/ slukkes Kogepladebelysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af, om blæseren er tændt. Tryk på lystasten. Når lyset er tændt, lyser symbolet. Sikkerhedsafbrydelse Hvis den tændte emhætte ikke betjenes i 10 timer, slukker blæseren automatisk. Lyset forbliver tændt. Blæseren tændes igen ved tryk på tænd/sluk-tasten. 17

18 Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Generelt Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges. Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en svampeklud, opvaskemiddel og varmt vand. Sørg for, at der ikke trænger fugtighed ind i emhætten. Især området omkring betjeningselementerne må kun rengøres med en let fugtig klud. Tør overfladerne efter med en blød klud. Undgå soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver eller skuresvampe, som fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel. Rengøring af stålflader (gælder ikke betjeningstaster!) Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et ikke-skurende rengøringsmiddel til rustfrit stål anbefales til rengøring af stålflader. For at undgå at stålfladerne hurtigt bliver snavsede igen, anbefales det at anvende et plejemiddel til rustfrit stål (kan købes hos Miele). Påfør et tyndt lag af midlet på stålfladerne med en blød klud. Rengøring af emhætter med farvet kabinet (specialudførelse) Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Ved rengøringen kan det ikke undgås, at der kommer ganske små ridser i overfladen. Disse bliver særligt synlige i forbindelse med halogenbelysning i køkkenet. 18

19 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af betjeningstaster Lad ikke snavs sidde i længere tid. Betjeningselementerne kan blive misfarvet. Snavs bør derfor straks fjernes. Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Betjeningselementerne må ikke rengøres med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Rengøring af glasflader Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et gængs glasrengøringsmiddel anbefales til rengøring af glasfladerne. Fedtfiltre Det genanvendelige metalfedtfilter i emhætten optager de faste bestanddele i køkkenosen (fedt, støv osv.) og forhindrer derved, at emhætten bliver snavset. Et overmættet fedtfilter medfører brandfare! Rengøringsinterval Det anbefales at rengøre fedtfilteret hver uge for at undgå, at fedtet sætter sig fast. Fedtfilter tages ud Området omkring fedtfilteret opvarmes kraftigt af kogepladebelysningen. Risiko for forbrænding! Sluk kogepladebelysningen, og vent nogle minutter efter madlavningen, indtil emhætten er afkølet, inden fedtfilteret tages ud. Fedtfilteret kan falde ned, når det tages ud. Dette kan medføre beskadigelse af filteret og kogepladen. Hold godt fast i fedtfilteret, når det tages ud. 19

20 Rengøring og vedligeholdelse Vælg et program med en temperatur på min. 50 C og maks. 65 C. Ved rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine kan det - afhængig af det anvendte opvaskemiddel - blive misfarvet på den indvendige side. Dette har dog ingen indflydelse på filterets funktion. Åbn fedtfilterlåsen, vip fedtfilteret ca. 45 ned, hægt det af, og tag det ud. Rengøring af fedtfilteret i hånden Rengør fedtfilteret med en opvaskebørste og varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel. Uegnede rengøringsmidler Ved gentagen brug af uegnede rengøringsmidler kan filterfladerne blive beskadiget. Følgende rengøringsmidler bør undgås: kalkopløsende rengøringsmidler skurepulver og flydende skuremiddel aggressive universalrengøringsmidler og fedtopløsende spray ovnspray Rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine Anbring fedtfilteret så lodret som muligt eller på skrå i underkurven. Sørg for, at spulearmen kan bevæges frit. Anvend et gængs maskinopvaskemiddel. Efter rengøring Læg fedtfilteret til tørre på et sugende underlag efter rengøringen. Fjern også fedtrester fra de tilgængelige dele af kabinettet, når fedtfilteret er taget ud. Dette forebygger brandfare. Sæt fedtfilteret i igen. Sørg for, at låsen vender nedad, når fedtfilteret sættes i. Hvis man er kommet til at sætte fedtfilteret forkert i, kan man frigøre det igen med en lille skruetrækker gennem hullet. Lugtfilter Ved recirkulation skal der foruden fedtfilteret anvendes et lugtfilter. Dette binder de lugtstoffer, der opstår ved madlavning. Det anbringes i emskærmen oven over fedtfilteret. 20

21 Lugtfiltre kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandlere. Type og betegnelse fremgår af afsnittet Tekniske data. Lugtfilter isættes/udskiftes For at montere eller udskifte lugtfilteret skal man tage fedtfilteret ud som beskrevet ovenfor. Tag lugtfilteret ud af emballagen. Rengøring og vedligeholdelse Sæt lugtfilteret ind i rammen fortil, sving det op bagtil, og tryk det på plads i rammen. Sæt fedtfilteret i igen. Udskiftningsinterval Lugtfilteret bør altid udskiftes, når det ikke længere kan binde lugtstofferne tilstrækkeligt. Det bør dog altid udskiftes mindst hver 6. måned. Lugtfilter bortskaffes Det brugte lugtfilter kan smides ud med almindeligt husholdningsaffald. 21

22 Rengøring og vedligeholdelse Pære udskiftes Halogenpærer bliver meget varme, når de er tændt. Også et stykke tid efter at de er slukket, er der risiko for forbrænding. Lad halogenpæren være slukket et par minutter, inden den udskiftes. Tag fedtfilteret ud. Tag lugtfilteret ud ved recirkulation. Afbryd strømmen til emhætten (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler). Tryk pæren lidt nedad med knappen over lampehuset. Drej halogenpæren til venstre, og træk den ud nedad. Halogenpæren skal udskiftes med en pære af samme type: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. Skru den nye halogenpære ind i fatningen, og tryk den opad. Vær opmærksom på producentens anvisninger. Sæt fedtfilteret og ved recirkulation også lugtfilteret i igen. 22

23 Montering Inden montering Vær inden montering opmærksom på alle informationer i dette afsnit og i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Beskyttelsesfolie fjernes For at beskytte emhætten mod transportskader er kabinettet forsynet med en beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien skal fjernes før montering. Den kan uden videre trækkes af. Monteringsplan De enkelte monteringstrin er beskrevet på vedlagte monteringsplan. Afmontering Hvis emhætten skal afmonteres, skal fremgangsmåden på monteringsplanen anvendes i omvendt rækkefølge. For nemmere afmontering af afdækningen medfølger der en spatel. Løsn begge skruerne i afdækningen. Skub den medfølgende spatel ind mellem afdækningen og teleskopet. Tryk afdækningen fri af fastlåsningen. 23

24 Montering Monteringsmateriale 24

25 Montering a 3 ark monteringsbeskyttelse til montering af afdækningen. b 1 udluftningsstuds til udluftningsrør 150 mm. c 1 reduceringsstuds til udluftningsrør 125 mm. d 1 tilbageslagsklap til montering i motorenhedens udblæsningsstuds (ikke til recirkulation). e 2 beskyttelsesprofiler til montering af teleskopet. f Vægbeslag til fastgørelse af emhætten til væggen. g Ombygningssæt til recirkulation indeholder omdirigeringsstuds, aluslange og spændbånd (medfølger ikke ved levering, ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data). 8 skruer 5 x 60 mm og 8 rawlplugs 8 x 50 mm til fastgørelse til væggen. Skruerne og rawlpluggene er velegnede til massivt murværk. Til andre vægkonstruktioner skal der vælges fastgøringsmaterialer, der er velegnede til disse. Kontroller, at væggen er tilstrækkeligt bæredygtig. 2 møtrikker M 6 med fortandet skive til fastgørelse af emhætten. 2 skruer 3,9 x 7,5 mm skal ikke anvendes. 1 spatel til afmontering af afdækningen. Monteringsplan 25

26 Montering Mål Tegningen er ikke målfast 26

27 a Udluftning b Recirkulation c Udluftningsåbning ved recirkulation monteret opad Montering de Installationsområde (ved recirkulation kun d). Væg- eller loftsområde til udluftningshullet, til montering af stikdåsen og til gennemføring af ledningen til den eksterne blæser ved emhætter af typen...ext. Ved recirkulation kræves der kun montering af en stikdåse. Fliser eller et panel på bagvæggen kan gøre det vanskeligt at tage fedtfilteret ud. Vend i dette tilfælde fedtfilteret 180, og sæt det i inden monteringen. Udluftningsrør 150 mm, med reduceringsstuds 125 mm. Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Vær ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhætten opmærksom på kogepladeproducentens angivelser. Hvis der ikke er angivet større sikkerhedsafstande, skal nedenstående mindsteafstande overholdes: Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Kogeplade Elkogeplade Elgrill Friturekoger (el) Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på maks. 12,6 kw, hvor ingen enkelt brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på over 12,6 kw eller en gaskogeplade med flere blus, hvor en brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med ét blus med maks 6 kw effekt Gaskogeplade med ét blus med over 6 kw effekt Afstand S min. 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm 27

28 Montering Monteringsanbefalinger Der anbefales også en afstand på min. 650 mm over elkogeplader, for at man skal kunne arbejde frit og ugeneret under emhætten. Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten optimalt. Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo større afstanden til kogepladen er. Sørg for, at emhætten dækker hele kogepladen, så emmen fra madlavningen kan opfanges optimalt. Emhætten skal være monteret lige midt over kogepladen. Kogepladen skal så vidt muligt være smallere end emhætten. Kogepladen bør højst have samme bredde som emhætten. Monteringsstedet skal være frit tilgængeligt. I tilfælde af reparation skal det også være nemt at komme til emhætten og at afmontere den. Vær fx opmærksom på dette ved placering af skabe, reoler, loftselementer eller dekorrammer i området omkring emhætten. Boreskitse til vægmontering Følg vedlagte monteringsplan ved boring af hullerne. Hvis der på forhånd skal fremstilles en bagvæg med monteringshuller, kan afstanden mellem hullerne ses her (skruer 5 mm). *Det midterste vægbeslags placering er variabel og kan vælges afhængigt af udluftningshullet og stikkontaktens placering. Det bør monteres så dybt som muligt. 28

29 Udluftningsrør Ved samtidig brug af emhætten og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, kan der være fare for forgiftning! Anvisningerne i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler bør ubetinget følges. Lad i tvivlstilfælde den lokale skorstensfejermester kontrollere, at brug af emhætten kan ske uden fare. Anvend kun glatte rør eller fleksible rør af ikke-brændbart materiale som udluftningsrør. Hvis emhætten anvendes med ekstern blæser, skal man sørge for, at udluftningsrøret er formstabilt. Den eksterne blæser kan frembringe et undertryk, der ellers kan medføre, at udluftningsrøret deformeres. For at opnå størst muligt luftflow og lavt lydniveau bør man være opmærksom på følgende: Udluftningsrørets diameter bør ikke være mindre end 150 mm. Hvis der anvendes fladkanaler, bør tværsnittet ikke være mindre end tværsnittet på udluftningsstudsen. Udluftningsrøret skal være så kort og lige som muligt. Anvend kun bøjninger med stor radius. Der må ikke være knæk på udluftningsrøret, og det må ikke være trykket sammen. Sørg for, at alle forbindelser er faste og tætte. Vær opmærksom på, at enhver indsnævring af luftstrømmen giver ringere lufteffekt og øger driftslydene. Hvis udblæsningsluften skal ledes direkte ud i det fri, anbefaler vi, at der installeres et teleskop-murrør eller en taggennemføring (ekstraudstyr). Hvis udblæsningsluften føres ud gennem en skorsten, skal indføringsstudsen ledes i strømretningen. Hvis udluftningsrøret lægges vandret, skal der være et fald på mindst 1 cm pr. meter. Derved undgås, at kondensvand kan flyde ind i blæseren. Hvis udluftningsrøret føres gennem afkølede rum, loftsrum o.l., kan der være store temperaturforskelle i de enkelte områder. Der kan derfor dannes kondensvand. I sådanne tilfælde skal udluftningsrøret isoleres. 29

30 Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper For at opnå yderligere lyddæmpning kan der monteres en lyddæmper (ekstra tilbehør) i udluftningsrøret. Foruden isolering af udluftningsrøret anbefaler vi installation af en kondensvandspærre, som kan optage og inddampe kondensvandet. Kondensvandspærrer fås som ekstraudstyr til udluftningsrør med en diameter på 125 mm eller 150 mm. Kondensvandspærren skal placeres lodret og så tæt over emhættens udblæsningsstuds som muligt. Pilen på kondensvandspærrehuset angiver udblæsningsretningen. Emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser (modeller af typen...ext), har indbygget kondensvandspærre. Udluftning til det fri Lyddæmperen dæmper både lyde fra emhætten ud til det fri og udefrakommende lyde, der trænger ind i køkkenet via udluftningsrøret (fx gadestøj). Lyddæmperen skal her anbringes så tæt på udluftningsåbningen som muligt. 30

31 Udluftningsrør Recirkulation Lyddæmperen anbringes mellem udblæsningsstudsen og omdirigeringsstudsen. Monteringsrummet skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde. Udluftning til det fri med ekstern blæser For at minimere blæserlydene i køkkenet skal lyddæmperen så vidt muligt anbringes foran den eksterne blæser og ved et langt udluftningsrør på emhættens udluftningsstuds. Hvis den eksterne blæser er monteret inde i huset, kan blæserlydene ud til det fri reduceres ved at montere en lyddæmper bag den eksterne blæser. 31

32 Eltilslutning Emhætten leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da emhætten derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schukostikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Emhætten må kun tilsluttes et reglementeret installeret elnet, 230 V - 50 Hz. For at øge sikkerheden anbefales et HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 ma. Tilslutning via en stikdåse anbefales, da dette gør servicearbejde nemmere. Sørg for, at stikdåsen er tilgængelig, når emhætten er indbygget. Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygningen, skal emhætten kunne afbrydes på gruppeafbryderen. De nødvendige tilslutningsdata findes på typeskiltet (se afsnittet Service / garanti). Kontroller, om disse angivelser stemmer overens med elnettets spænding og frekvens. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 32

33 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 33

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab til temperering KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere