Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Emhætte"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indhold Råd om sikkerhed og advarsler... 3 Miljøbeskyttelse Funktionsbeskrivelse Oversigt over emhætten Betjening Blæseren tændes Blæsertrin vælges Blæseren slukkes Kogepladebelysning tændes/slukkes Sikkerhedsafbrydelse Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Rengøring af glasflader Fedtfiltre Lugtfilter Lugtfilter bortskaffes Pære udskiftes Montering Inden montering Beskyttelsesfolie fjernes Monteringsplan Afmontering Monteringsmateriale Mål Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Monteringsanbefalinger Boreskitse til vægmontering Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper Eltilslutning Service / garanti Tekniske data Typeskiltets placering

3 Råd om sikkerhed og advarsler Denne emhætte overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden emhætten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på emhætten undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne emhætte er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Emhætten er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende emhætten i almindelig husholdning til udsugning og rensning af em fra madlavning. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene emhætten sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 3

4 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af emhætten, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde emhætten uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af emhætten. Lad dem aldrig lege med emhætten. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 4

5 Teknisk sikkerhed Råd om sikkerhed og advarsler Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget emhætte kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor emhætten for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget emhætte i brug. Emhættens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på emhættens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på emhætten. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af emhætten. På emhætter med ekstern blæser (type...ext) skal der desuden etableres en styreledningsforbindelse fra blæseren til emhættens betjeningspanel. Ved brug af ekstern blæser kan der kun anvendes en Miele blæser. 5

6 Råd om sikkerhed og advarsler Brug kun emhætten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden. Denne emhætte må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på emhætten. Åbn kun kabinettet så meget som beskrevet i vejledningerne vedrørende montering og rengøring. Åbn aldrig andre dele af kabinettet. Reparation af emhætten inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes af fagfolk. Emhætten skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, når sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en emhætte med netstik, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra elnettet. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Brug af emhætten samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet Risiko for forgiftning! Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed. Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan fx være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne, der får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas ledes ud i det fri via fx en skorsten. Emhætten suger luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Dette gælder for følgende driftsmåder: - Udluftning til det fri - Udluftning til det fri med ekstern blæser - Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet. Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes. Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt! 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås. Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester. Hvis emhætten bruges med recirkulation med tilbageledning af luften til køkkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet. 8

9 Den daglige brug Råd om sikkerhed og advarsler Åbne flammer medfører risiko for brand! Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning o.l. Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, hvorved det opsugede køkkenfedt kan blive antændt! Kraftig varmepåvirkning ved madlavning på en gaskogeplade kan beskadige emhætten. Lad aldrig en gaskogeplade være tændt uden kogegrej på. Selvom kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes. Vælg kogegrej, hvis størrelse passer til kogepladen. Indstil flammen, så den ikke går ud over kogegrejets bund. Undgå kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok). Kondensvand kan medføre korrosionsskader på emhætten. Tænd altid for emhætten, når en kogezone benyttes, så der ikke dannes kondensvand. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten. Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske under konstant opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Brug kun emhætten med isat fedtfilter for at sikre rensning af madlavningsemmen. Et overmættet fedtfilter betyder brandfare! Filtrene skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Vær opmærksom på, at emhætten kan blive meget varm, når der laves mad under den. Berør først kabinettet og fedtfiltrene, når emhætten er afkølet. Montering Se venligst kogepladeproducentens anvisninger vedrørende mulighed for brug af emhætte sammen med kogepladen. Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel. For kort afstand mellem kogeplade og emhætte kan medføre skader på emhætten. Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand mellem kogepladen og underkanten af emhætten, skal de mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, overholdes. Hvis der anvendes forskellige kogeudstyr med forskellig sikkerhedsafstand under emhætten, skal man vælge den størst angivne sikkerhedsafstand. Emhætten skal fastgøres som beskrevet i afsnittet Montering. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Til udluftningsrør må der kun bruges rør eller slanger af ikkebrændbart materiale. Disse kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder. Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes. Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 11

12 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter emhætten mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 12

13 Funktionsbeskrivelse Afhængig af model er følgende funktioner mulige: Udluftning til det fri Recirkulation (kun med ombygningssæt og lugtfilter som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data) Den indsugede luft renses af fedtfilteret og ledes derefter ud af bygningen. Tilbageslagsklap En tilbageslagsklap i udluftningssystemet sørger for, at der ikke kan trænge luft ud i eller ind fra det fri, når emhætten er slukket. Klappen er lukket, når emhætten er slukket. Når emhætten tændes, åbnes tilbageslagsklappen, så udblæsningsluften kan ledes uhindret ud i det fri. I tilfælde af at der ikke skulle være en tilbageslagsklap i udluftningssystemet, følger der en med emhætten. Denne monteres i motorenhedens udblæsningsstuds. Den indsugede luft renses ved hjælp af fedtfilteret og et lugtfilter. Luften ledes derefter tilbage i køkkenet. Ekstern blæser (Emhætter af typen...ext) På emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser, monteres en Miele udsugningsblæser på et valgfrit sted uden for rummet. Den eksterne blæser forbindes med emhætten ved hjælp af en styreledning og styres via emhættens betjeningspanel. 13

14 Oversigt over emhætten 14

15 Oversigt over emhætten a Teleskop b Afdækning c Emskærm d Betjeningselementer e Fedtfilter f Udluftningsåbninger (kun ved recirkulation) g Kogepladebelysning h Lugtfilter Ekstraudstyr til recirkulation i Tast til til- og frakobling af blæser j Taster til indstilling af blæserstyrke k Tast til kogepladebelysning 15

16 Betjening Blæseren tændes Tryk på tænd/sluk-tasten. Blæseren starter på trin 2. Symbolet og blæsertrinnet 2 lyser. Blæsertrin vælges Ved madlavning med let til kraftig emog lugtudvikling anvendes trin 1 til 3. Ved madlavning med midlertidig meget kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning, kan emhætten indstilles på intensivtrinnet IS. Et lavere eller et højere blæsertrin vælges ved tryk på tasten " " eller " ". Automatisk frakobling af intensiv blæsereffekt Den intensive blæsereffekt kan indstilles således, at blæseren altid automatisk skifter til trin 3 efter 10 minutter. Blæseren og kogepladebelysningen skal være slukket. Tryk samtidigt på tasterne " " og " " i ca. 10 sekunder, indtil blæsertrin 1 lyser. Tryk herefter en efter en på lystasten, tasten " " og igen lystasten. Hvis den automatiske frakobling ikke er aktiveret, blinker blæsertrin 1 og IS. Automatisk frakobling aktiveres ved tryk på tasten " ". Hvis den automatiske frakobling er aktiveret, lyser blæsertrin 1 og IS konstant. Automatisk frakobling deaktiveres ved tryk på tasten " ". Bekræft valget med tænd/sluk-tasten. Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling. 16

17 Betjening Blæseren slukkes Sluk blæseren ved at trykke på tænd/ sluk-tasten. Symbolet slukker. Kogepladebelysning tændes/ slukkes Kogepladebelysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af, om blæseren er tændt. Tryk på lystasten. Når lyset er tændt, lyser symbolet. Sikkerhedsafbrydelse Hvis den tændte emhætte ikke betjenes i 10 timer, slukker blæseren automatisk. Lyset forbliver tændt. Blæseren tændes igen ved tryk på tænd/sluk-tasten. 17

18 Rengøring og vedligeholdelse Kabinet Generelt Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges. Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en svampeklud, opvaskemiddel og varmt vand. Sørg for, at der ikke trænger fugtighed ind i emhætten. Især området omkring betjeningselementerne må kun rengøres med en let fugtig klud. Tør overfladerne efter med en blød klud. Undgå soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver eller skuresvampe, som fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel. Rengøring af stålflader (gælder ikke betjeningstaster!) Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et ikke-skurende rengøringsmiddel til rustfrit stål anbefales til rengøring af stålflader. For at undgå at stålfladerne hurtigt bliver snavsede igen, anbefales det at anvende et plejemiddel til rustfrit stål (kan købes hos Miele). Påfør et tyndt lag af midlet på stålfladerne med en blød klud. Rengøring af emhætter med farvet kabinet (specialudførelse) Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Ved rengøringen kan det ikke undgås, at der kommer ganske små ridser i overfladen. Disse bliver særligt synlige i forbindelse med halogenbelysning i køkkenet. 18

19 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af betjeningstaster Lad ikke snavs sidde i længere tid. Betjeningselementerne kan blive misfarvet. Snavs bør derfor straks fjernes. Se venligst rengøringsrådene under Generelt. Betjeningselementerne må ikke rengøres med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Rengøring af glasflader Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et gængs glasrengøringsmiddel anbefales til rengøring af glasfladerne. Fedtfiltre Det genanvendelige metalfedtfilter i emhætten optager de faste bestanddele i køkkenosen (fedt, støv osv.) og forhindrer derved, at emhætten bliver snavset. Et overmættet fedtfilter medfører brandfare! Rengøringsinterval Det anbefales at rengøre fedtfilteret hver uge for at undgå, at fedtet sætter sig fast. Fedtfilter tages ud Området omkring fedtfilteret opvarmes kraftigt af kogepladebelysningen. Risiko for forbrænding! Sluk kogepladebelysningen, og vent nogle minutter efter madlavningen, indtil emhætten er afkølet, inden fedtfilteret tages ud. Fedtfilteret kan falde ned, når det tages ud. Dette kan medføre beskadigelse af filteret og kogepladen. Hold godt fast i fedtfilteret, når det tages ud. 19

20 Rengøring og vedligeholdelse Vælg et program med en temperatur på min. 50 C og maks. 65 C. Ved rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine kan det - afhængig af det anvendte opvaskemiddel - blive misfarvet på den indvendige side. Dette har dog ingen indflydelse på filterets funktion. Åbn fedtfilterlåsen, vip fedtfilteret ca. 45 ned, hægt det af, og tag det ud. Rengøring af fedtfilteret i hånden Rengør fedtfilteret med en opvaskebørste og varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel. Uegnede rengøringsmidler Ved gentagen brug af uegnede rengøringsmidler kan filterfladerne blive beskadiget. Følgende rengøringsmidler bør undgås: kalkopløsende rengøringsmidler skurepulver og flydende skuremiddel aggressive universalrengøringsmidler og fedtopløsende spray ovnspray Rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskine Anbring fedtfilteret så lodret som muligt eller på skrå i underkurven. Sørg for, at spulearmen kan bevæges frit. Anvend et gængs maskinopvaskemiddel. Efter rengøring Læg fedtfilteret til tørre på et sugende underlag efter rengøringen. Fjern også fedtrester fra de tilgængelige dele af kabinettet, når fedtfilteret er taget ud. Dette forebygger brandfare. Sæt fedtfilteret i igen. Sørg for, at låsen vender nedad, når fedtfilteret sættes i. Hvis man er kommet til at sætte fedtfilteret forkert i, kan man frigøre det igen med en lille skruetrækker gennem hullet. Lugtfilter Ved recirkulation skal der foruden fedtfilteret anvendes et lugtfilter. Dette binder de lugtstoffer, der opstår ved madlavning. Det anbringes i emskærmen oven over fedtfilteret. 20

21 Lugtfiltre kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller hos Miele-forhandlere. Type og betegnelse fremgår af afsnittet Tekniske data. Lugtfilter isættes/udskiftes For at montere eller udskifte lugtfilteret skal man tage fedtfilteret ud som beskrevet ovenfor. Tag lugtfilteret ud af emballagen. Rengøring og vedligeholdelse Sæt lugtfilteret ind i rammen fortil, sving det op bagtil, og tryk det på plads i rammen. Sæt fedtfilteret i igen. Udskiftningsinterval Lugtfilteret bør altid udskiftes, når det ikke længere kan binde lugtstofferne tilstrækkeligt. Det bør dog altid udskiftes mindst hver 6. måned. Lugtfilter bortskaffes Det brugte lugtfilter kan smides ud med almindeligt husholdningsaffald. 21

22 Rengøring og vedligeholdelse Pære udskiftes Halogenpærer bliver meget varme, når de er tændt. Også et stykke tid efter at de er slukket, er der risiko for forbrænding. Lad halogenpæren være slukket et par minutter, inden den udskiftes. Tag fedtfilteret ud. Tag lugtfilteret ud ved recirkulation. Afbryd strømmen til emhætten (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler). Tryk pæren lidt nedad med knappen over lampehuset. Drej halogenpæren til venstre, og træk den ud nedad. Halogenpæren skal udskiftes med en pære af samme type: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. Skru den nye halogenpære ind i fatningen, og tryk den opad. Vær opmærksom på producentens anvisninger. Sæt fedtfilteret og ved recirkulation også lugtfilteret i igen. 22

23 Montering Inden montering Vær inden montering opmærksom på alle informationer i dette afsnit og i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Beskyttelsesfolie fjernes For at beskytte emhætten mod transportskader er kabinettet forsynet med en beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien skal fjernes før montering. Den kan uden videre trækkes af. Monteringsplan De enkelte monteringstrin er beskrevet på vedlagte monteringsplan. Afmontering Hvis emhætten skal afmonteres, skal fremgangsmåden på monteringsplanen anvendes i omvendt rækkefølge. For nemmere afmontering af afdækningen medfølger der en spatel. Løsn begge skruerne i afdækningen. Skub den medfølgende spatel ind mellem afdækningen og teleskopet. Tryk afdækningen fri af fastlåsningen. 23

24 Montering Monteringsmateriale 24

25 Montering a 3 ark monteringsbeskyttelse til montering af afdækningen. b 1 udluftningsstuds til udluftningsrør 150 mm. c 1 reduceringsstuds til udluftningsrør 125 mm. d 1 tilbageslagsklap til montering i motorenhedens udblæsningsstuds (ikke til recirkulation). e 2 beskyttelsesprofiler til montering af teleskopet. f Vægbeslag til fastgørelse af emhætten til væggen. g Ombygningssæt til recirkulation indeholder omdirigeringsstuds, aluslange og spændbånd (medfølger ikke ved levering, ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data). 8 skruer 5 x 60 mm og 8 rawlplugs 8 x 50 mm til fastgørelse til væggen. Skruerne og rawlpluggene er velegnede til massivt murværk. Til andre vægkonstruktioner skal der vælges fastgøringsmaterialer, der er velegnede til disse. Kontroller, at væggen er tilstrækkeligt bæredygtig. 2 møtrikker M 6 med fortandet skive til fastgørelse af emhætten. 2 skruer 3,9 x 7,5 mm skal ikke anvendes. 1 spatel til afmontering af afdækningen. Monteringsplan 25

26 Montering Mål Tegningen er ikke målfast 26

27 a Udluftning b Recirkulation c Udluftningsåbning ved recirkulation monteret opad Montering de Installationsområde (ved recirkulation kun d). Væg- eller loftsområde til udluftningshullet, til montering af stikdåsen og til gennemføring af ledningen til den eksterne blæser ved emhætter af typen...ext. Ved recirkulation kræves der kun montering af en stikdåse. Fliser eller et panel på bagvæggen kan gøre det vanskeligt at tage fedtfilteret ud. Vend i dette tilfælde fedtfilteret 180, og sæt det i inden monteringen. Udluftningsrør 150 mm, med reduceringsstuds 125 mm. Afstand mellem kogeplade og emhætte (S) Vær ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhætten opmærksom på kogepladeproducentens angivelser. Hvis der ikke er angivet større sikkerhedsafstande, skal nedenstående mindsteafstande overholdes: Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Kogeplade Elkogeplade Elgrill Friturekoger (el) Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på maks. 12,6 kw, hvor ingen enkelt brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med flere blus med en samlet effekt på over 12,6 kw eller en gaskogeplade med flere blus, hvor en brænder har en effekt på over 4,5 kw. Gaskogeplade med ét blus med maks 6 kw effekt Gaskogeplade med ét blus med over 6 kw effekt Afstand S min. 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm 27

28 Montering Monteringsanbefalinger Der anbefales også en afstand på min. 650 mm over elkogeplader, for at man skal kunne arbejde frit og ugeneret under emhætten. Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten optimalt. Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo større afstanden til kogepladen er. Sørg for, at emhætten dækker hele kogepladen, så emmen fra madlavningen kan opfanges optimalt. Emhætten skal være monteret lige midt over kogepladen. Kogepladen skal så vidt muligt være smallere end emhætten. Kogepladen bør højst have samme bredde som emhætten. Monteringsstedet skal være frit tilgængeligt. I tilfælde af reparation skal det også være nemt at komme til emhætten og at afmontere den. Vær fx opmærksom på dette ved placering af skabe, reoler, loftselementer eller dekorrammer i området omkring emhætten. Boreskitse til vægmontering Følg vedlagte monteringsplan ved boring af hullerne. Hvis der på forhånd skal fremstilles en bagvæg med monteringshuller, kan afstanden mellem hullerne ses her (skruer 5 mm). *Det midterste vægbeslags placering er variabel og kan vælges afhængigt af udluftningshullet og stikkontaktens placering. Det bør monteres så dybt som muligt. 28

29 Udluftningsrør Ved samtidig brug af emhætten og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, kan der være fare for forgiftning! Anvisningerne i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler bør ubetinget følges. Lad i tvivlstilfælde den lokale skorstensfejermester kontrollere, at brug af emhætten kan ske uden fare. Anvend kun glatte rør eller fleksible rør af ikke-brændbart materiale som udluftningsrør. Hvis emhætten anvendes med ekstern blæser, skal man sørge for, at udluftningsrøret er formstabilt. Den eksterne blæser kan frembringe et undertryk, der ellers kan medføre, at udluftningsrøret deformeres. For at opnå størst muligt luftflow og lavt lydniveau bør man være opmærksom på følgende: Udluftningsrørets diameter bør ikke være mindre end 150 mm. Hvis der anvendes fladkanaler, bør tværsnittet ikke være mindre end tværsnittet på udluftningsstudsen. Udluftningsrøret skal være så kort og lige som muligt. Anvend kun bøjninger med stor radius. Der må ikke være knæk på udluftningsrøret, og det må ikke være trykket sammen. Sørg for, at alle forbindelser er faste og tætte. Vær opmærksom på, at enhver indsnævring af luftstrømmen giver ringere lufteffekt og øger driftslydene. Hvis udblæsningsluften skal ledes direkte ud i det fri, anbefaler vi, at der installeres et teleskop-murrør eller en taggennemføring (ekstraudstyr). Hvis udblæsningsluften føres ud gennem en skorsten, skal indføringsstudsen ledes i strømretningen. Hvis udluftningsrøret lægges vandret, skal der være et fald på mindst 1 cm pr. meter. Derved undgås, at kondensvand kan flyde ind i blæseren. Hvis udluftningsrøret føres gennem afkølede rum, loftsrum o.l., kan der være store temperaturforskelle i de enkelte områder. Der kan derfor dannes kondensvand. I sådanne tilfælde skal udluftningsrøret isoleres. 29

30 Udluftningsrør Kondensvandspærre Lyddæmper For at opnå yderligere lyddæmpning kan der monteres en lyddæmper (ekstra tilbehør) i udluftningsrøret. Foruden isolering af udluftningsrøret anbefaler vi installation af en kondensvandspærre, som kan optage og inddampe kondensvandet. Kondensvandspærrer fås som ekstraudstyr til udluftningsrør med en diameter på 125 mm eller 150 mm. Kondensvandspærren skal placeres lodret og så tæt over emhættens udblæsningsstuds som muligt. Pilen på kondensvandspærrehuset angiver udblæsningsretningen. Emhætter, der er beregnet til tilslutning til en ekstern blæser (modeller af typen...ext), har indbygget kondensvandspærre. Udluftning til det fri Lyddæmperen dæmper både lyde fra emhætten ud til det fri og udefrakommende lyde, der trænger ind i køkkenet via udluftningsrøret (fx gadestøj). Lyddæmperen skal her anbringes så tæt på udluftningsåbningen som muligt. 30

31 Udluftningsrør Recirkulation Lyddæmperen anbringes mellem udblæsningsstudsen og omdirigeringsstudsen. Monteringsrummet skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde. Udluftning til det fri med ekstern blæser For at minimere blæserlydene i køkkenet skal lyddæmperen så vidt muligt anbringes foran den eksterne blæser og ved et langt udluftningsrør på emhættens udluftningsstuds. Hvis den eksterne blæser er monteret inde i huset, kan blæserlydene ud til det fri reduceres ved at montere en lyddæmper bag den eksterne blæser. 31

32 Eltilslutning Emhætten leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da emhætten derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schukostikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Emhætten må kun tilsluttes et reglementeret installeret elnet, 230 V - 50 Hz. For at øge sikkerheden anbefales et HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 ma. Tilslutning via en stikdåse anbefales, da dette gør servicearbejde nemmere. Sørg for, at stikdåsen er tilgængelig, når emhætten er indbygget. Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygningen, skal emhætten kunne afbrydes på gruppeafbryderen. De nødvendige tilslutningsdata findes på typeskiltet (se afsnittet Service / garanti). Kontroller, om disse angivelser stemmer overens med elnettets spænding og frekvens. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 32

33 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 33

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtag ning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 880 Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 3360 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 725 890 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 712 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 289-4, DA 289-4 EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 468

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 3 Bortskaffelse af gammelt produkt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Beskrivelse af emhætten... 6 Udsugning til det fri...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 6690 D DA 6690 D EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 733

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 2900 DA 2900 EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 725 010

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Ekstern blæser AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Taggennemføring DDF 125/150 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Bortskaffelse af emballagen... 5 Bortskaffelse af et gammelt produkt... 5 Beskrivelse af emhætten... 5 El-tilslutning... 6 Installation... 7 Betjening...

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H

BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 2 Bortskaffelse af et gammelt produkt... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Beskrivelse af emhætten...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 020 110 Indhold Råd om

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM Monterings- og installationsanvisning Miele home Con ctivity XKM 2100 KM da-dk M.-Nr. 07 871 410 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...5 Eltilslutning...7 Beskrivelse af produktet...9 Kommunikationsmodulet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pollux

Betjeningsvejledning. Pollux Betjeningsvejledning Pollux Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF 1 3 5 2 4 6 1 Strøm kabel 2 Lys 3 Kabinet 4 Kantsug plader 5 Kontrol panel 6 Metal fedtfilter 7 Fjernbetjning 7 2 Kære kunde Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning

Da: Betjeningsvejledning Da: Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner skal afbrydes til emfanget, før det rengøres. Sørg for, at der ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Underlagt tekniske forandringer!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 468 110 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 100 160 Indhold Råd om

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 100 650 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtag ning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 910 Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 468 150 Indhold Råd om

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 553 790 Indhold Råd om

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere