Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S"

Transkript

1 Brugsanvisning Emhætte WS72S WS75S

2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 3 Bortskaffelse af gammelt produkt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Beskrivelse af emhætten... 6 Udsugning til det fri... 6 Recirkulation... 6 Installation... 6 WS72S... 6 WS75S... 6 Udsugning til det fri... 7 Recirkulation... 7 Målskitser... 8 WS72S... 8 WS75S... 9 Betjening Belysning Timer Hastighed WS75S Rengøring og vedligeholdelse Afmontering af fedtfilter (WS72S) Afmontering af fedtfilter (WS75S) Udskiftning af LED-belysningen Garanti Service Illustrationer

3 Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter emhætten mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst muligt. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De kan imidlertid også i begrænset omfang indeholde skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. Sikkerhedsanvisninger Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før emhætten tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, montering, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og emhætte. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Emhætten er beregnet til brug i en almindelig husholdning. Motor og lys er beregnet til brug i forbindelse med madlavning, ikke til generelt luftskifte eller rumbelysning. Al anden anvendelse er på egen risiko og kan være forbundet med fare. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller fejlagtig betjening. Før tilslutning af emhætten bør det kontrolleres, at tilslutningsforholdene stemmer overens med de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse data stemmer overens, så emhætten ikke beskadiges. I tvivlstilfælde kontaktes en fagmand. Emhættens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning (f.eks. elektrisk stød). Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og montering af denne emhætte på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne emhætte. Emhætten er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra elnettet. Sikringen er slået fra. Skruesikringen er skruet helt ud. Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning. 3

4 En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning o.l. Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, og på grund af det opsugede køkkenfedt opstår der brandfare! Tænd altid for emhætten, når en kogeplade benyttes. Hvis emhætten ikke tændes, kan der dannes kondensvand. Herved kan der opstå korrosionsskader på emhætten. Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske under konstant opsyn. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten. Brug aldrig emhætten uden fedtfiltre, da fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Filtrene skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Et overmættet fedtfilter medfører brandfare! Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind i spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Emhætten er beregnet til at blive betjent af voksne, som har læst brugsanvisningen. Børn kan ofte ikke overskue de farer, der kan opstå ved forkert betjening af emhætten. Sørg derfor for at holde børn under opsyn, når de er i nærheden af emhætten, og hold øje med at børn ikke får fingre ind under panelet, når dette kører ned. Større børn kan benytte emhætten, hvis de er sat ordentligt ind i betjeningen af denne og kan overskue mulige farer ved forkert betjening. Emhætten installeres med en min. afstand på 40cm fra kogepladen til den nederste del af emhætten. Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel. Til udluftningsrør må kun bruges rør eller slanger af ikke-brændbart materiale. Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder. Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke mere er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes. 4

5 Brug af emhætten samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet Advarsel: Risiko for forgiftning! Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed. Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan f.eks. være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømnings-vandvarmere, varmtvandskedler eller gasovne, der får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas ledes ud i det fri via f.eks. en skorsten. Ved udluftning til det fri, også med ekstern blæser, suger emhætten luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes. Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt! Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, som er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås. Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i f.eks. døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmur-kanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester. For at opnå sikker funktion kan det være nødvendigt at kombinere emhætten med en vindueskontakt, som kun lader emhætten fungere, hvis vinduet er åbnet tilstrækkeligt, eller at tilkoble en automatisk indsugningsblæser eller at åbne en motordreven ventilationsklap, når emhætten tændes, eller automatisk at slukke for det ildsted, som er afhængigt af luften i rummet, når emhætten bliver tændt. Kontakt under alle omstændigheder den lokale skorstensfejermester. 5

6 Beskrivelse af emhætten Emhætten er beregnet til at fjerne dampe og os fra køkkenet. Den er designet til at kunne bruges i version med udsugning til det fri og til recirkulation. Recirkulation kræver, at man køber og monterer et kulfilter. Udsugning til det fri (Fig. 1) Den indsugede luft renses af fedtfiltrene og ledes derefter ud i det fri. Kulfilter er ikke nødvendigt. Recirkulation (Fig. 2) Den indsugede luft renses ved hjælp af fedtfiltrene og et kulfilter. Luften ledes tilbage i køkkenet via åbninger i emhættens teleskop. Ved recirkulation skal man sørge for, at kulfiltret er sat i. Installation Inden installationen undersøges det grundigt, om der er skader på produktet. Hvis der findes skader, kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Læs grundigt installationsanvisningen igennem. Brug udelukkede materiale, som imødekommer gældende love og regler. Brug et udluftningsrør med kortest mulig længde. Brug så få vinkelrør som muligt Undgå ændringer af rørets diameter. Diameteren skal i hele aftrækkets længde være 150 mm. I modsat fald reduceres sugeevnen kraftigt, og lydniveauet øges markant. Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for problemer vedrørende luft eller lydniveau, hvis ovenstående ikke følges. Dette betyder også, at garantien frafalder i given situation. Produktet er designet med mulighed for at lede luften ud gennem bagsiden af produktet. Hvis dette ønskes, er det nødvendigt at fjerne skrue nr. 10 fra skorstensstøtten (fig. 3). Tag derefter sugedelen ud og roter det, så udluftningsdelen peger på bagvæggen (fig. 4). Placer derefter sugedelen igen, og fastgør skruen 10 igen. Bor huller til montering af væghængslet ved hjælp af boreskemaet (fig. 5A). Bemærk: Produktet installeres med en min. afstand på. 40cm fra kogepladen. Fastgør hængslerne til væggen med vedlagte skruer. Hæng emhætten på hængslerne. WS72S Fjern fedtfiltret. Sørg for at emhætten er sikkert fastgjort til væggen med de indvendige skruer (fig. 8). Afmonter skruerne til det nederste lyspanel (fig. 20). Roter lyspanelet (fig. 21), og fastgør produktet til væggen med vedlagte skruer (fig. 9). Monter lyspanel og fedtfilter igen. Luk frontpanelet. WS75S Udfør elinstallationen, aktiver glassets åbne-/lukkesystem (se afsnittet: Ibrugtagning ). Når panelet er helt åbent, hvilket opnås ved at sætte den på hastighed IV, afmonteres gitteret (fig. 10). Herefter afmonteres fedtfiltret. Sørg nu for at emhætten er sikkert fastgjort til væggen med de indvendige skruer (fig. 8). 6

7 Monter fedtfilter og gitter igen. Luk glaspanelet ved at indstille emhætten på OFF (se afsnittes Ibrugtagning ). Afmonter skruerne til det nederste lyspanel (fig. 20). Roter lyspanelet (fig. 21), og fastgør produktet til væggen med vedlagte skruer (fig. 9). Monter lyspanel og fedtfilter igen. Luk frontpanelet. Udsugning til det fri Fastgør monteringsbeslaget til væg og / eller loft ved hjælp af skruerne (fig. 15). Montér en flexslange i korrekt diameter (diameteren må ikke reduceres) på flangen på motoren og før den til aftrækskanalen i loft / væg. Tilslut emhætten til 230V (skal jordforbindes). Montér skorstenens 2 dele, og tilpas dem til lofthøjden ved at justere de 2 dele i forhold til hinanden. Fastgør den øverste del til beslaget med de 2 selvskærende skruer. Recirkulation Montér deflektoren til monteringsbeslaget som monteres på væg / og eller loft. Montér en flexslange i korrekt diameter (diameteren må ikke reduceres) på flangen på motoren og tilslut den til deflektoren. Tilslut emhætten til 230V (skal jordforbindes). Montér skorstenens 2 dele, og tilpas dem til lofthøjden ved at justere de 2 dele i forhold til hinanden. Fastgør den øverste del til beslaget med de 2 selvskærende skruer. 7

8 Målskitser WS72S 8

9 WS75S 9

10 Betjening Drejeknappen (fig. 18A) tillader dig at vælge forskellige funktioner. Alle indikatorer (fig. 18B) lyser konstant i stand-by funktion. Ved at dreje på knappen findes den ønskede funktion. Valget bekræftes ved at trykke på knappen. Belysning (fig. 18C) Funktionen giver mulighed for at tænde og slukke lyset. Drej knappen til ønsket funktion, og bekræft valget ved at trykke på knappen. Bemærk: Lyset slukker ikke automatisk, når emhætten slukkes. Brug drejeknappen til at slukke lyset. Timer (fig. 18D) Ved indstilling af denne funktion (uanset hastighed) slukker emhætten automatisk efter 10 minutter. Når timeren er aktiveret, blinker lyset i indikatoren. Bemærk: Hvis denne funktion skal annulleres, vælges funktionen igen med drejeknappen. Valget bekræftes ved at trykke på knappen. Hastighed (fig. 18E) Indikatorerne lyser, afhængig af valg. Med OFF / Sluk (fig. 18F) slukkes emhætten. WS75S Udover ovenstående funktioner er WS75S udstyret med et automatisk åbne/lukkesystem på glaspanelet. Åbningen af glaspanelet afhænger af valgt hastighed. Panelet lukker automatisk, efter emhætten er blevet slukket. Emhætten er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som gør at panel ikke lukker, hvis det møder en forhindring. Begge emhætter er udstyret med automatisk stop efter fire timer. 10

11 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for at rengøre og vedligeholde emhætten i henhold til nedenstående anvisninger. På den måde sikres emhættens gode funktionalitet samt lange levetid. Sørg især for at holde fedtfiltret rent. OBS: Kablet må kun udskiftes af en autoriseret tekniker. Afmontering af fedtfilter (WS72S) Åbn glaspanelet ved at tage fat foran på panelet og træk det ud mod dig. Bemærk det åbnes / lukkes via kraftige magneter. Derfor skal man trække til. Afmonter fedtfiltret. Afmontering af fedtfilter (WS75S) Åbn glaspanelet ved at indstille hastigheden på den kraftigste hastighed. Fjern metalgitteret ved at trække det mod dig. Bemærk gitteret er monteret via kraftige magneter. Træk derfor til for at afmontere gitteret. Afmonter fedtfiltret. Når emhætten har været i brug i 30 timer, lyser hastighedsindikatorerne samtidigt for at indikere at filtret skal rengøres. Vælg timerfunktionen for at nulstille funktionen efter rengøring hold knappen inde ca. 5 sekunder). Filtret rengøres mindst én gang hver 2. måned afhængig af brug. Fedtfiltret rengøres med varmt vand og opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. Ved vask i opvaskemaskinen kan filtrene ændre farve dette har dog ingen betydning for funktionen. Hvis emhættes bruges til recirkulation, skal kulfiltret udskiftes ca. hver 6. måned afhængig af forbrug. For at fjerne kulfiltret, fjernes først fedtfiltret, som beskrevet ovenfor. Herefter trækker man i plasttungen, indtil kulfiltret løsner sig. Rengøring Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges. Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en blød svamp, opvaskemiddel og varmt vand og et PH-neutralt opvaskemiddel. Tør overfladerne efter med en blød klud. I betjeningsområdet skal man undlade at bruge for meget vand til rengøringen for at undgå, at der trænger fugt ind i elektronikken. Undgå brug af nedenstående, da disse beskadiger overfladen soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver eller skuresvampe, som f.eks. grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel. 11

12 Udskiftning af LED-belysningen Afmonter de to skruer (fig. 20) og roter LED-lyspanelet (fig. 21). Udskift den defekte pære. Monter lyspanel og skruer igen. Reklamationsret Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Reklamationsretten dækker ikke: Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl Hvis der er brugt uoriginale reservedele Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt Hvis ikke installationen er sket som anvist Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist. Ubegrundede servicebesøg Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen reklamationsret, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til nærmeste serviceinstans. Ring på

13 13

14 14

15 15

16 16

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G

Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G Brugsanvisning Emhætte WS65S WS65G 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Bortskaffelse af emballagen... 5 Bortskaffelse af et gammelt produkt... 5 Beskrivelse af emhætten... 5 El-tilslutning... 6 Installation... 7 Betjening...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H

BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING DK VÆGEMHÆTTE CONNECT 2H Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 2 Bortskaffelse af et gammelt produkt... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Beskrivelse af emhætten...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning DK. WS960-2 / WS960XM-2 Loftemhætte

Brugsanvisning DK. WS960-2 / WS960XM-2 Loftemhætte Brugsanvisning DK WS960-2 / WS960XM-2 Loftemhætte Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 2 Bortskaffelse af et gammelt produkt... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Beskrivelse af emhætten... 5

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 3360 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 725 890 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning

Da: Betjeningsvejledning Da: Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner skal afbrydes til emfanget, før det rengøres. Sørg for, at der ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Underlagt tekniske forandringer!

Læs mere

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF 1 3 5 2 4 6 1 Strøm kabel 2 Lys 3 Kabinet 4 Kantsug plader 5 Kontrol panel 6 Metal fedtfilter 7 Fjernbetjning 7 2 Kære kunde Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtag ning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 880 Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 6690 D DA 6690 D EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 733

Læs mere

Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. Precious Ventilator

Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. Precious Ventilator Installasjon-, bruks- og vedlikeholdsveiledning Precious Ventilator INNHOLD Advarsel... 3 Recirkulation... 7 Teknisk tegning... 8 Installasjon... 9 Betjening... 11 Vedlikehold... 14 Garanti... 15 Service...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 2900 DA 2900 EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 725 010

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Emhætte DA 289-4, DA 289-4 EXT da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 468

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 712 960 Indhold Råd om

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Llano

Da: Betjeningsvejledning Llano Da: Betjeningsvejledning Llano Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX DF7460-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere