KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV"

Transkript

1 170 KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV FØRSTE VERDENSKRIGS-LITTERATUREN I DANMARK BJARNE SØNDERGAARD BENDTSEN Siden besættelsen har den danske interesse for Første Verdenskrig, og i særdeleshed for Danmarks rolle i krigen, været yderst begrænset. Dette gælder både i den kollektive erindring, der efter 1945 har haft nok at gøre med at tumle den seneste krigs tildragelser og forskellige mytologiseringer af den danske krigsindsats. Og det gælder for populære fremstillinger samt mere specialiseret forskningslitteratur. Her op mod 100 års-jubilæet for krigsudbruddet har man imidlertid set en begyndende opblomstring i den historiske interesse for Første Verdenskrig. Formålet med denne review-artikel er primært at beskrive de overordnede udviklingslinjer i historiogra ien om Danmark under Første Verdenskrig og dernæst at placere den danske historieskrivning i en bredere international kontekst. Artiklen vil i særlig grad fokusere på den kulturelle vending i studiet af krigen, der har domineret den internationale forskning i de seneste årtier, men som endnu er i sin tidligste vorden i den danske Første Verdenskrigsforskning. 1 DEN DANSKE HISTORIESKRIVNING OM FØRSTE VERDENSKRIG Det forhold, at Første Verdenskrig er gledet ud af danskernes bevidsthed efter besættelsen skygger let for det faktum, at interessen for krigen fra 1914 og op gennem mellemkrigstiden var ganske enorm. Der blev således allerede udgivet historiske værker af mere eller mindre lødig karakter om den fra det første krigsår. De tidligste mere specialiserede udgivelser beskæftigede sig primært enten med årsagerne til krigen 2 eller krigens økonomiske implikationer, særligt for det neutrale Danmark. 3 Også mineringen af Bælterne, der er et af eftertidens grundigst 1 Det kulturbegreb, der benyttes i artiklen, er som udgangspunkt et traditionelt, bredt begreb, som bl.a. rummer det nedefra-perspektiv med fokus på de lavere rangerende soldaters krigsoplevelser, der er ganske udbredt i den nyere forskning. Men artiklen anvender også et snævrere de ineret kulturbegreb, der ligger tæt op ad den opfattelse af kultur, man inder hos historiefagets traditionelle nabodiscipliner, litteratur- og kunsthistorie. 2 Se bl.a. Jens Huus: Forspillet til Verdenskrigen. De sidste 50 Aar i Belysning af det første Krigsaar, København: Thaning & Appel 1915; Erik Møller: Fredsbrudet En dokumenteret Fremstilling, København: Pio 1916; og Johs. Lindbæk: Forspillet til Verdenskrigen. Stormagtspolitik , København: Aschehoug F.eks. Einar Cohn: Oversigt over økonomiske Tilstande og de ved disse foranledigede Regeringsforanstaltninger i Danmark i Aaret 1. August 1914 til 31. Juli 1915, København: Schultz 1915; K.A. Wieth-Knudsen: Mellemeuropas Krigsøkonomi i Grundtræk, København: Vilhelm

2 171 behandlede felter af krigen i Danmark, var emnet for samtidige foredrag og artikler på trods af Zahle-regeringens forsøg på at lukke diskussionen heraf ned. 4 De tidligste brede fremstillinger havde også fokus på baggrundene for krigen, men behandlede derudover primært krigens gang ud fra militærhistoriske vinkler. En Kaptajn Adam stod bag det populærhistoriske værk Verdenskrigens Historie i Skildringer og historiske Dokumenter, der i ugentlige hæfter à 10 øre begyndte at udkomme allerede i 1914, hvad der må siges at være samtidshistorie af rang. Her opregnes først Krigens nærmeste Forhistorie, som det første afsnit hedder. Dernæst gennemgås både de civilisations-, nationalitets- og racemæssige aspekter ved den: Folkenes Krig Civilisationens Krig, og endelig indes lange behandlinger af de krigsførende staters magtmidler: våbnene, og af selve kampene alt sammen illustreret med talrige tegninger og fotogra ier. Til gengæld er danske forhold nærmest udeladt i værket, på nær i de første hæfter, hvor stemningen i Danmark i forbindelse med krigsudbruddet og indkaldelsen af sikringsstyrken beskrives. Værket har i det hele taget en refererende, nyhedsfokuseret karakter. Mere seriøse bud på samtidige beskrivelser af og historiske forklaringer på krigens begivenheder indes i Gyldendals store værk Verdenskrigen i samtidige Skildringer, der ligeledes udkom i hæfteform og ligeledes tidligt i forløbet: fra november og i samlede udgivelser med det første bind i 1916, bind 2 det følgende år, bind 3 i 1919 og de sidste bind i Hovedkraften bag værket var pensioneret oberstløjtnant Harald Jenssen-Tusch, og blandt medredaktørerne historikeren Johs. Lindbæk, premiereløjtnant ved generalstaben H. Styrmer samt orientalisten J. Østrup. Værket rummer dels aktuelle artikler om krigens gang på de forskellige fronter. Dels rummer det artikler om baggrunden for krigen, de krigsførende magter, beskrivelser af forskellige våbentyper og deres anvendelse mm. Der er heller ikke her voldsomt meget om danske forhold, men dog noget i Christensen, Østrup og Jenssen-Tuschs afsluttende afsnit Fredsslutningen og Krigens umiddelbare eftervirkninger bl.a. om de neutrale stater, Versaillesfreden og i forbindelse hermed genforeningen lere af disse forhold behandlet på en ganske tendentiøs anti-tysk vis. I krigens slutfase og den umiddelbare efterkrigstid redigerede magister P.A. Rosenberg det tretten bind store, populærvidenskabelige værk Verdenskrigen i Prior 1917; eller Alfred Horwitz: Pengeover lodens Udskejelser i Fortid og Nutid, København: Nyt nordisk Forlag 1917, og Minut-Millionærer. Økonomiske Tidsbilleder fra Krigs- og Efterkrigsaarene, København: Levin & Munksgaard K.A. Wieth-Knudsen: Danmark under Verdenskrisen. Foredrag holdt i Studenterhjemmet den 17. September 1914, København: Regeringen førte proces mod nationaløkonomen Wieth-Knudsen for dette yderst kritiske foredrag om mineringen, der efterfølgende udkom i en ændret version med titlen Sandheden om Danmarks Spærring af Bælterne den 5. August 1914, København: Levin & Munksgaards Forlag Se forlagsreklame i Politiken 5. november 1914, s Værket udkom endvidere i en reorganiseret 6-bindsudgave i 1922.

3 172 Tekst og Billeder. Skandinavisk Udgave (u.å.), 7 der primært fokuserer på det militær- og krigshistoriske, med mange oversatte artikler fra engelsk, fransk og tysk, og typisk med en artikel fra hver side om særligt omstridte emner som f.eks. tyskernes sænkning af det britiske passagerskib Lusitania 7. maj 1915, blokaden/ hungerblokaden af Centralmagterne eller Versaillesfreden. Værket redigeredes siden yderligere de skandinaviske artikler og mange illustrationer blev udeladt, og formatet blev formindsket til Verdenskrigen og Tiden der fulgte. Eneste of icielle Værk om Den store Krig ( ), 8 hvor også antallet af bind var formindsket: nu til 12 bind, men ellers var lertallet af artikler gengangere, hvilket også gælder 3. paany gennemsete og supplerede Udg. fra I modsætning til Gyldendals Verdenskrigen i samtidige Skildringer indeholder dette værks førsteudgave enkelte kulturhistorisk vinklede artikler. Det gælder f.eks. Helmer Linds bidrag om Pressen og Krigen (bd. 2), kortere artikler med digte og soldatersange, samt redaktørens egen indledende artikel, der på noget gammeldags krigsromantisk vis beskriver [d]e tre store Kulturfolk, som paa bloddryppende Slagmarker kæmper den tilsyneladende uforsonlige Kamp [ ] 9 ud fra litterære typer: Beowulf, Roland og Siegfried. Indledningen er dateret sommeren 1918, så værket var i udgangspunktet samtidigt med krigen. I de udgivelser, der udkom i forbindelse med tiåret for krigens afslutning, var de handelspolitiske forhold og krigens økonomiske virkninger på Danmark det klare fokus: I bind 24 af Salmonsens Konversationsleksikon indes en seriøs og yderst omfangsrig artikel om verdenskrigen hele 161 sider hvor oberst O. Friis med et militærhistorisk sigte skrev om krigens forhistorie og forløb, legationssekretær Gustav Rasmussen om fredsslutningen, kommandør C. Bloch om søkrigen og, i det danske afsnit af artiklen, om sikringsstyrken og handels lådens virksomhed, hvor endvidere kontorchef K. Vedel-Petersen behandlede økonomien, den hjemlige produktions- og forsyningssituation, arbejdsmarkedsforhold mm. De sidstnævnte forhold indes ligeledes grundigt behandlet i nationaløkonom Einar Cohns Danmark under Den store Krig. En økonomisk Oversigt (1928), der var udgivet af The Carnegie Endowment for International Peace i serien Verdenskrigens økonomiske og sociale Historie, og som siden udgjorde grundlaget for Cohns del af den engelsksprogede Carnegie-udgivelse Sweden, Norway, Danmark and Iceland in the World War (1930). Cohn var under krigen leder af statens ernæringskort-administration og kendte således til det behandlede stof indefra. Året efter skrev en af krigstidens helt centrale danske politiske aktører, den radikale forsvarsminister P. Munch, nu i sin egenskab af historiker, om krigen og 7 I lg. Det Kongelige Biblioteks katalog angivet til KB anfører endvidere i en note til de næste udgaver, at denne gælder som første udgave trods den ændrede titel. 8 Det fremgår hverken af værkets 2. eller 3. udgave, hvori det of icielle består. 9 P.A. Rosenberg (red.): Verdenskrigen i Tekst og Billeder. Skandinavisk Udgave, bd. 1, København: Kunstforlaget Danmark u.å., u.s.

4 173 Danmark i artiklen Under Verdenskrigen i Friis, Linvald & Mackeprang (red.): Det danske Folks Historie (bd. 8, 1929). Denne artikel blev siden genoptrykt under besættelsen med minimale ændringer og lere illustrationer i Schultz Danmarks Historie (bd. 6, 1943). P. Munchs dobbeltrolle som forsvarsminister, der som erklæret antimilitarist paradoksalt måtte forestå udbygningen og mobiliseringen af det danske forsvar under krigen, og som forfatter til den grundlæggende, radikale historiefortælling om Danmark i krigen, er interessant. Dette gælder ikke mindst, da hans historiefortælling har haft stor betydning for den senere historieskrivning som den første store tolkning af ministeriet Zahles politik under krigen, bl.a. som et væsentligt grundlag for Erik Rasmussens Velfærdsstaten på Vej (1965). Det er Munchs centrale tolkning, at der nærmest kun var fare for Danmarks inddragelse i krigen helt i dens begyndelse i forbindelse med Storbritanniens indtræden i den og Tysklands krav om en dansk minering af Storebælt. At denne tolkning ikke er nær fuldstændig, kan man se af både den nyere radikalt farvede forskning 10 og de mere militærhistorisk funderede tolkninger, hvor det heldige udfald af neutralitetsforsvaret ses begrundet i en vis grad af militær slagkraft, og de krigsførende magters manglende interesse i at angribe Danmark. 11 Men det tyder ikke på, at Munch har været klar over de reelle tyske angrebsplaner mod Danmark i tiden omkring erklæringen af den uindskrænkede ubådskrig i februar 1917 en viden udenrigsminister Erik Scavenius tilsyneladende holdt for sig selv. Omvendt har det vel passet int i Munchs kram, at den eneste større trussel mod neutraliteten kompetent klaredes af Zahle-regeringen med den pragmatisk orienterede mineudlægning. Bind 6 af Schultz Danmarks Historie indeholder endvidere et af de mere interessante bidrag til krigstidens kulturelle og litterære historieskrivning: Frithiof Brandts Aandslivet efter Brandts artikel erstatter her Vilh. Andersens tilsvarende afsnit i Det danske Folks Historie, hvor kun de sidste seks sider berører krigens virkning på dansk åndsliv. Brandts artikel rummer nogle noget vidtgående tolkninger, f.eks. at Emil Bønnelycke i krigsromanen Spartanerne (1919) talte for Danmarks indtræden i krigen, hvad hverken romanen eller forfatteren selv kan siges at give udtryk for. 12 EFTERKRIGSTIDEN ERNE Efter besættelsen skiftede fokus i forskningen nærmest fuldkommen til den netop overståede krig, men uden de ellers oplagte paralleller til Første Verdenskrig. Nogle af de væsentligste bidrag vedrørende Danmark og Første Verdenskrig in- 10 Eksempelvis Bo Lidegaard: Overleveren , København: Danmarks Nationalleksikon 2003, s Se f.eks. Michael H. Clemmesen: Under krise, den store krig og truslen fra revolutionen, i Ole L. Frantzen & Knud J.V. Jespersen: Danmarks krigshistorie , bd. 2, København: Gads Forlag 2008, s. 201 ff. 12 Se min artikel Emil Bønnelyckes krig mod krigen, Standart 24 (1), 2010, s

5 174 des således i en række bredere historiske oversigtsværker. Fælles for dem er, at de overvejende interesserer sig for krigens socioøkonomiske aspekter. Det gælder f.eks. Erik Rasmussens allerede nævnte Velfærdsstaten på Vej , bind 13 af Politikens Danmarks Historie (1965), der i alt væsentligt stemmer overens med P. Munchs fortælling, ikke mindst i kraft af fremhævelsen af krigstidens reguleringspolitiske tiltag som velfærdsstatens radikale grundsten. Derpå kom sidst i 80 erne Karl Christian Lammers let marxistisk prægede del af Niels Finn Christiansen, Henrik S. Nissen og Lammers Tiden , bd. 7 af Gyldendals Danmarks historie (1988), som Rasmussen i en skarp anmeldelse sablede ned særligt for de mange faktuelle fejl, 13 og Niels Finn Christiansens Klassesamfundet organiseres , bind 12 af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (1990), der med et mere klassekampsfokuseret greb fremdrager periodens spændinger, hyppigt i et kulturhistorisk lys med inddragelse af samtidens kunst og med paralleller til udlandets kulturelle udvikling. Endelig giver Svend Aage Hansen og Ingrid Henriksen i afsnittet Krig og klassekamp i Dansk socialhistorie (1980) et int overblik over periodens sociale forhold, og bogen indeholder endvidere en grundig litteraturorientering hvilket også gælder Christiansen, Nissen og Lammers bind af Gyldendals Danmarks historie. Det kulturhistoriske fylder ikke meget i de brede historiefremstillinger. I Rasmussens Velfærdsstaten på Vej indes f.eks. kun kortere gennemgange af kunstens rolle under krigen og en typisk stereotyp behandling af gullaschbaronen; der er nærmest intet i Lammers afsnit af Tiden , hvorimod Christiansens Klassesamfundet organiseres som nævnt gør mere brug af et kultur-, kunst- og litteraturhistorisk blik på stoffet. Derudover indes noget af det mest udfoldede om de kulturhistoriske forhold i et længere afsnit om krigen i Sigurd Jensens Under fælles ansvar. Københavns historie, bd. 5 (1981), hvor bl.a. gullaschbaronerne og byens sociale forhold behandles. Den specialiserede litteratur efter 1945 omfatter også udgivelser af erindringer og dagbøger af og biogra ier om lere af de centrale politiske aktører: Erik Scavenius skrev Dansk udenrigspolitik under den første verdenskrig (1959), og P. Munch udgav sine erindringer , hvor særligt bd. 3: Under den første verdenskrig (1961) og bd. 4: Freden, genforeningen og de første efterkrigsår (1963) er relevante her. Tage Kaarsted udgav Indenrigsminister Ove Rodes dagbøger (1972), Konseilspræsident C. Th. Zahles dagbøger (1974) samt O. Kofoed-Hansen og V. Jøhnkes optegnelser i Flåden under første verdenskrig (1976), og Viggo Sjøqvist udgav biogra ierne Erik Scavenius. Danmarks udenrigsminister under to verdenskrige. Statsminister (1973) og P. Munch. Manden. Politikeren. Historikeren (1976). Disse udgivelser understøtter og udvider det aktør- 13 Se Historisk Tidsskrift, bd. 15, rk. 4, 1989, s

6 175 orienterede fokus, som blev grundlagt af P. Munch i den de inerende udlægning i mellemkrigstiden af Danmarks Første Verdenskrig. Fokuseringen på de centrale politiske beslutningstagere og de politisk-diplomatiske forhandlingsspil præger også to monogra ier fra 1970 erne: Hans Branners Småstat mellem stormagter. Beslutningen om mineudlægningen august 1914 (1972) og Tage Kaarsteds analyse af forholdet mellem Storbritannien og Danmark (1974). Den klart væsentligste danske bog med et kulturhistorisk fokus i denne periode og den eneste større, brede monogra i om Danmark og krigen i disse år i det hele taget, er Lars Lindebergs populærhistoriske værk i serien af De så det skebøger: De så det ske. Danmark under 1. verdenskrig og Genforeningen 1920 skildret af samtidige, soldater og civile, journalister, forfattere, digtere, malere, tegnere og fotografer (u.å./1966). Denne udgivelse berører mange væsentlige aspekter af den danske krigsoplevelse, ikke mindst set gennem kulturlivets briller, men er desværre langt grundigere hvad angår titlens længde, end hvad angår brugen af kildeangivelser og lignende faghistoriske detaljer, som fuldstændig mangler. I samme tradition, om end af mere seriøs art, be inder sig Bent Blüdnikows Krigsfanger. Et billeddrama om krigsfanger i Danmark under 1. verdenskrig (1988), og året efter hans artikel Denmark during the First World War, 14 der som krigsfangebogen fokuserer på den danske krigsfangehjælp, samt, ligeledes om krigsfanger, Inge Adriansens Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark (1991). EFTER DEN KULTURELLE VENDING: INTERNATIONAL FORSKNING Det er mere end antydet, at hvor interessen for krigen som sådan og i særdeleshed dens kulturhistorie har været mangelfuld eller helt fraværende i Danmark, 15 har den til gengæld været stor og konstant stigende i de krigsførende lande. Af den internationale forskning på det kultur- og litteraturhistoriske felt skal først og fremmest fremhæves den amerikanske litterat Paul Fussells banebrydende The Great War and Modern Memory (1975) en nu ofte udskældt bog; eksempelvis kalder Claus Bundgård Christensen den urimeligt ind lydelsesrig. 16 Bogens sig- 14 I Journal of Contemporary History 24 (4), 1989, s Selv i Hartvig Frischs store Europas Kulturhistorie, København: Henrik Koppels Forlag 1928, er krigens kulturelle sider bemærkelsesværdigt kortfattet behandlet måske fordi Frisch mere interesserede sig for efterkrigstiden og den pest over Europa, han så sprede sig og grundigt behandlede. Der indes heller ikke meget om krigen i den af Svend Erik Stybe bearbejdede irebindsudgave af Frischs Kulturhistorie fra Claus Bundgård Christensen: Danskere på Vestfronten, København: Gyldendal 2009, s. 524, note 16. Andre eksempler på kritik af Fussells bog indes i nogle af de nyere britiske værker om krigen, der tilskriver den ellers siden 1920 erne kanoniseret meningsløse krig mening med fokus på den allierede sejr: f.eks. i Gary Shef ield: Forgotten Victory. The First World War: Myths and Realities, London: Headline Book Publishing 2001, eller Dan Todman: The Great War. Myth and Memory, London: Hambledon and London 2005.

7 176 te er dog ikke en militærhistorisk udredning af krigen, hvad mange af de seneste års kritiske, militærhistorisk orienterede røster synes at overse. Den har i stedet til formål at a læse forestillingerne om krigen i de forskellige litterære krigsskildringer og populære myter, og at afdække disses ind lydelse på virkelighedens erindring om og opfattelse af Første Verdenskrig. Noget lignende gør sig gældende i en anden vigtig bog af en amerikansk litterat om krigens aftryk i kulturen og litteraturen: Samuel Hynes A War Imagined. The First World War and English Culture (1990), der ligeledes analyserer den forestillede krig. Udforskningen af erindringer om og mindekulturen vedrørende verdenskrigen, bl.a. under inddragelse af litterære kilder, har siden været prominente temaer i den angelsaksiske forskning. Forfattere som John Ellis, Eric J. Leed, Modris Eksteins og Jay Winter er fremtrædende forskere i den sammenhæng. 17 Samme temaer er blevet dyrket på fransk side. Det gælder f.eks. i Antoine Prosts Les anciens combattants et la société française (1977), siden oversat og forkortet som In the Wake of War. Les Anciens Combattants and French Society (1992), der behandler veteranernes erindring om krigen og deres vigtige funktion som vidner; Stéphane Audoin-Rouzeau og Annette Beckers 14-18, retrouver la Guerre (2000), der bl.a. undersøger krigens vold og skildringen heraf både veteranernes og den litterære samt ikke mindst mindet om de dræbte og bearbejdningen af sorgen; eller, om de intellektuelle og krigen, Christophe Prochasson og Anne Rasmussens Au nom de la patrie. Les intellectuels et la Première Guerre mondiale (1996). Fra tysk side, for at blive på de fronter, der også i samtiden betød mest for danske forhold og for den danske debat, har bl.a. det store forskningsprojekt ved universitetet i Tübingen: Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit ( ), 18 kastet en mængde litteratur af sig, også inden for det kultur-, mentalitets- og erindringshistoriske felt som f.eks. Gerhard Hirschfeld m. l. (red.): Kriegserfahrungen. Studien zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkriegs (1997) eller Barbara Korte m. l. (red.): Der Erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur (2008). Også i lere andre små neutrale lande har interessen for de kulturhistoriske aspekter af krigen været større og er slået igennem tidligere end i Danmark. Mens norsk forskning i vidt omfang ligner den danske med et stærkt fokus på militær-, diplomati- og handelspolitik tilsat en særlig interesse for den store nor- 17 John Ellis: Eye-Deep in Hell. The Western Front , London: Croom Helm 1976; Eric J. Leed: No Man s Land. Combat & Identity in World War I, Cambridge: Cambridge University Press 1979; Modris Eksteins: Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modern Age, Boston: Houghton Mif ling 1989; Jay Winter: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge: Cambridge University Press Der indes en omfattende litteraturoversigt på projektets hjemmeside: ( )

8 177 ske handels låde, 19 indes der i Sverige lere originale kulturhistoriske studier. Tidlige svenske udgivelser inden for dette område omfatter f.eks. Nils-Olof Franzéns meget kultur- og litteraturhistorisk grundede og lidt lette Undan stormen. Sverige under första världskriget (1986) og Svante Nordins Filosofernas krig: den europeiska iloso in under första världskriget (1998), men særligt i de seneste år er der udkommet en mængde specialiseret litteratur om emnet. Bare på det kulturog litteraturhistoriske felt er der udkommet bøger som litteraten Claes Ahlunds Diktare i krig (2007) om de svenske digtere og til dels politikere for den første og sidstes vedkommende K.G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg og Ture Nerman, og senest hans Underhållning och propaganda (2010) om Radschas (Iwan Aminoffs) romaner om första världskriget , som undertitlen siger; historikeren Lina Sturfelts Eldens återsken (2009) om krigsskildringen i den svenske ugebladspresse; og litteraten So i Qvarnströms Motståndets berättelser (2009) om de tre kvindelige forfattere og krigsmodstandere Elin Wägner, Anna Lenah Elgström og Marika Stiernstedt. I et andet lille neutralt land, Holland, hvis situation på mange måder var meget mere lig Danmarks end Norges og Sveriges i kraft af den yderst prekære placering midt mellem de to væsentligste krigsførende magter: Storbritannien og Tyskland, er der de seneste år udkommet en ganske grundig litteratur om forskellige aspekter af Første Verdenskrig, herunder også studier med et kulturhistorisk fokus. Hollandske udgivelser omfatter eksempelvis historikeren Ismee Tames analyse i ph.d.-a handlingen Oorlog voor onze gedachten (2006) (War in our Minds, som titlen er oversat til i det engelske summary) af den offentlige debat om Hollands stilling i krigen og om hvordan denne og landets identitet udviklede sig gennem krigen, eller senest hendes engelsksprogede artikel med en lignende titel og bygget på a handlingen War on our Minds. War, neutrality and identity in Dutch public debate during the First World War (2012). 20 Der indes kommenterede antologier som Rob Kammelar, Jacques Sicking og Menno Wielingas Het monster 19 Se især Knut Utstein Kloster: Krigsår og gull lom. Skibsfarten under verdenskrigen, Oslo: Gyldendal 1935; men også, mere generelt om Norge under krigen, Per Vogt: Jerntid og jobbetid. En skildring av Norge under verdenskrigen, Oslo: Johan Grundt Tanum 1938, og Carl Joachim Hambro: Under den første verdenskrig, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag For studier af danske søfolk under krigen, se C.J. Speerschneider: Vor Handelsskibsfart under Verdenskrigen, Tidsskrift for Søvæsen 91, 1920, s og , samt hans artikler i P.A. Rosenbergs Verdenskrigen i Tekst og Billeder (bd. 4, 8, 10, 11 og 13) og C. Blochs nævnte artikel i Salmonsens Konversationsleksikon. Christian Bogø: Sømændenes Forbund i Danmark , København: 1922; Eilert Maegaard og Jens Vestberg: Dansk Dampskibsrederiforening Januar 1934, København: Dansk Dampskibsrederiforening 1934; J. Hjort (red.): Den danske Sømand under de to Verdenskrige og , København: Samlerens Forlag 1946; Jens Peter Munk: At gøre sin Pligt, om saa Døden træder i vejen : Søfartsmonumentet på Langelinie, Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 70, 2011, s. 9-42; Christian Tortzen: En Sømand han maa lide. Sømændenes Forbund , bd. 1, Valby: Pantheon I Pierre Purseigle (red.): First World War Studies 3 (2), 2012, s

9 178 van de oorlog (2004) (Krigens uhyre) med hollandske sange og digte om krigen, og De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen (2007) (Første Verdenskrig med hollandske øjne) med dagbogsuddrag, litterære brudstykker, breve, manifester mm. Og, som et sidste eksempel, er der på hollandsk udgivet to store, prisbelønnede bøger af den belgiske litterat Geert Buelens: monogra ien Europa, Europa (2008) om krigens digtere og den bilingvale antologi over krigens digte Het lijf in slijk geplant (2008) (Kroppen plantet i mudder), der spænder vidt i sit internationale perspektiv og favner digte på så forskellige sprog som jiddisch, estisk, arabisk og dansk. Således indeholder antologien Tom Kristensens Landet Atlantis (1920) og Rudolf Broby-Johansens Stridsmænd for det vi elsker (1922). KRIGENS KULTURHISTORIE I DANMARK I Danmark har den kulturhistoriske interesse for Første Verdenskrig været mindre, og i det omfang, den er blevet praktiseret siden Anden Verdenskrig, har det primært været inden for histories nabodiscipliner: litteratur- og kunsthistorien. I litteraturhistorierne udgør krigen dog mest en slags indirekte baggrund for den danske modernismes frembrud, eller anslaget til fortællingen om mellemkrigstiden det gælder i særdeleshed for Politikens Dansk litteraturs historie ( ), 21 hvor krigen som overordnet kronologisk ramme og tema stort set springes over. I Gyldendals Dansk litteraturhistorie fra 1980 erne skriver Ib Bondebjerg i afsnittet Borgerligheden, intelligensen og de nye tider om tiden mellem klunkeliv og verdenskrig, og om nogle af de danske reaktioner på krigen. 22 Det mest udfoldede er Lasse Horne Kjældgaards gode, men korte introduktion til mellemkrigstiden i Dansk litteraturs historie (bd. 4, 2006) i artiklen Krigen og den nye kunst, der dog primært har et internationalt fokus. Ellers skal man tilbage til redaktør og senere gymnasierektor Carl Gads Omkring Kulturkrisen. Strejftog i moderne Litteratur (1929), den kommende undervisnings-, social- og kulturminister Julius Bomholts Dansk Digtning. Fra den industrielle Revolution til vore Dage (1930) eller litteraten Ernst Frandsens klassiker Aargangen, der maatte snuble i Starten (1943) for at inde fyldigere behandlinger af krigens indvirkning på den danske litteratur. 23 Den største indsats for en kulturhistorisk afdækning af Danmarks Første Verdenskrig synes at være gjort på maleriets område måske fordi de unge dan- 21 Redigeret af P.H. Traustedt. Litteraturhistorien udkom første i ire bind og genudsendt lere gange. 22 Gunhild Agger m. l. (red.): Dansk litteraturhistorie 7. Demokrati og kulturkamp , København: Gyldendal 2000/1984, s og Men siden da er det mest udfoldede om en af krigstidens vigtigste danske digtere: Emil Bønnelycke, eksempelvis ikke skrevet i en biogra i om ham selv, men i Jens Andersens Dansende stjerne: En bog om Tom Kristensen, København: Gyldendal Uudgivet indes dog Hanne Schou Jensens grundige magisterkonferensa handling Leve i Introduktionen Dansk modernisme spejlet i Emil Bønnelyckes tidlige digtning Københavns Universitet, 1981.

10 179 ske malere i særdeleshed nød godt af de nyriges pengerigelighed, og af at København fra at være i den absolutte periferi af den europæiske kunstverden i kraft af krigen blev et pulserende, skandinavisk eller endog nordeuropæisk kunstcentrum. Kunsthistorikere som Hanne Abildgaard har i Tidlig modernisme, bind 6 af Ny dansk kunsthistorie (1994), behandlet kredsen omkring tidsskriftet Klingen, der bl.a. omfattede Emil Bønnelycke, og krigens ind lydelse på den unge danske kunst. Efter årtusindskiftet har Dorthe Aagesen behandlet samme kreds og kunst med et mere europæisk og avantgardefokuseret perspektiv i udstillingskataloget Avantgarde i dansk og europæisk kunst (2002), og senest har vi fået Lennart Gottliebs udstillingskatalog for den nyligt a holdte modernismeudstilling på Aros i Aarhus: Modernisme. Maleriets fornyelse (2012) et katalog, der i nogen grad fokuserer på krigen og dens ind lydelse på kunsten, ligesom også udstillingen gjorde. Gottlieb, Aagesen, samt lere andre avantgarde- og modernismeforskere, deriblandt undertegnede, har endvidere bidraget med artikler om den danske avantgarde i tiden under og omkring krigen i det første bind af A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries (2012), redigeret af Hubert van den Berg m. l. 24 Inden for historie har man dog også i de senere år set en voksende interesse for Første Verdenskrig og en del af denne interesse berører i større eller mindre grad kulturhistoriske temaer. Væksten i interesse har særligt fundet sted siden Nils Arne Sørensens grundige og velskrevne gennemgang af krigen i et både internationalt og dansk perspektiv i Den store Krig. Europæernes Første Verdenskrig udkom i Sørensens bog inddrager endvidere litteratur-, kunst- og kulturhistoriske aspekter, og den har været ganske betydningsfuld både for den generelle interesse for krigen i Danmark og for den spirende kulturhistoriske forskning i den. Alligevel må den nyere danske forskning i Første Verdenskrig stadig siges at være koncentreret om dels militærhistoriske studier, dels og primært om sønderjyske forhold. Et klassisk udenrigspolitisk overblik over Danmarks stilling under krigen indes i Bo Lidegaards Overleveren , bind 4 af Dansk udenrigspolitiks historie (2003), men i øvrigt er det et smallere militærhistorisk perspektiv, der har domineret. De militærhistorisk orienterede studier er for størstedelens vedkommende kommet fra eller har haft berøring med tidligere brigadegeneral og historiker Michael H. Clemmesens forskning. Han har senest udgivet Den lange vej mod 9. april (2010), der i vid udstrækning fokuserer på Første Verdenskrigs militærhistoriske implikationer for den næste krig og gennemgår de militære ak- 24 Af særlig relevans i denne sammenhæng er Aagesen: Art Metropolis for a Day Copenhagen during World War I, s , om krigens positive virkning for den københavnske kunstscene, og Bendtsen: Copenhagen Swordplay Avant-Garde Manoeuvres and the Aesthetics of War in the Art Magazine Klingen ( ), s , om det begejstrede krigsnummer, de danske modernisters organ Klingen udkom med så sent som maj 1918.

11 180 tioner i Danmark, Norge og Østersøen i tiden , og Det lille land før den store krig. De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne (2012) om optakten til krigen. Clemmesens bøger er, med forfatterens egen betegnelse, strategihistorie, og det samme entydige militærhistoriske fokus gen inder man i den lot illustrerede Københavns Befæstning. Til Fædrelandets Forsvar, redigeret af Martin Jespersen og Jens Ole Christensen. Her kommer et forfatterkollektiv af yngre og ældre forskere, bl.a. Clemmesen, omkring både befæstningens historie og dens aktive bemanding under krigen. Imidlertid indes der også lere eksempler på kulturhistorisk orienterede studier af de militære forhold under krigen. Det gælder f.eks. lere af artiklerne i den af museumsinspektør Henriette Buus redigerede antologi Første verdenskrig ved Tunestillingen. Forsvarsvilje og hverdagsliv (2010), igen med bidrag af Clemmesen samt lere helt unge forskere. Antologien blev udgivet i forbindelse med Greve Museums udstilling i om Tunestillingen og den danske krigsoplevelse i sikringsstyrken, og lertallet af artiklerne i den kaster et udpræget mikrohistorisk, nedefra-blik på krigen, som den oplevedes af de indkaldte og deres familier, og af lokalsamfundet i og omkring Tune. I efteråret 2012 udkom Claus Bundgård Christensen og Martin Bo Nørregaards Verdenskrigens danske billeder , et andet kulturhistorisk orienteret studie, der, som titlen antyder, behandler verdenskrigen som den blev dokumenteret fotogra isk af de dansksindede sønderjyder og i et enkelt afsnit krigen set gennem linsen på danske frivillige på allieret side. Majoriteten af danske udgivelser om Første Verdenskrig har ellers været centreret om sønderjyske forhold, da de dansksindede sønderjyders krigsdeltagelse på tysk side udgør et langt mere direkte og fatalt erfaringsfelt, end det der kendes fra det neutrale Danmark. I Sønderjylland har krigen da heller aldrig været glemt, 25 men til trods herfor var den af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen redigerede Sønderjyderne og Den store Krig (2006) ifølge forordet den første samlende fremstilling om Sønderjyllands historie under Første Verdenskrig, og Claus Bundgård Christensens Danskere på Vestfronten (2009) var dermed den første store monogra i om de sønderjyske krigsdeltagere. 25 Af ældre behandlinger af sønderjydernes krig indes i bind 5 af Schultz Danmarks Historie, København: Schultz 1942, H.P. Hanssens artikel Sønderjylland under Verdenskrigen, som i Det danske Folks Historie, København: Chr. Erichsen 1929, tager over, hvor P. Munchs artikel stopper: tilsyneladende ikke af hensyn til kronologien, men for at samle fortællingen om Sønderjylland. Krigsdeltagelsen behandledes endvidere, noget tendentiøst dansknationalt, i den af Vilh. la Cour, Knud Fabricius, Holger Hjelholt og Hans Lund redigerede Sønderjyllands Historie. Fremstillet for det danske Folk, København: C.A. Reitzel , hvor Hans Lund i bind 5, Tidsrummet , kort skriver om Krigens Aar, og daværende biskop i Haderslev Valdemar Ammundsen endnu mere kortfattet om krigen og åndslivet (s ), i hvilket afsnit åndsliv er lig med menighedsliv. Krigstiden og dens virkning på åndslivet var der øjensynlig ingen grund til at gøre meget væsen af sidst i mellemkrigstiden.

12 181 Inden for studiet af den sønderjyske krigserfaring indes også enkelte kulturhistorisk orienterede studier. Det gælder f.eks. Niels H. Kragh-Nielsens korte Sønderjyder i den store krig (1993), der bl.a. beskæftiger sig med krigsromaner, og i den ældre litteratur Palle Nielsens artikel Den litterære Udvikling i Sønderjylland efter 1920, hvor ligeledes lere af krigsdeltagernes autobiogra- iske romaner og digtsamlinger behandles. 26 Derudover indes forskellige brevsamlinger som den af Niels Jørn Jensen udgivne Nyt fra Vestfronten. Marine Jensen og sønners breve fra 1. verdenskrig (1998) med en historisk indledning af Steffen Heiberg, eller Hans Lorentzens dagbog fra krigen: Og det kalder man at være civiliseret (1998), udgivet af Inge Borup og med Nils Arne Sørensens efterskrift Den store krig set nedefra, samt forskellige lokalhistorisk forankrede artikler bl.a. i Sønderjyske Årbøger. Vi har også i de seneste år været vidne til en opblomstring i interessen for den danske kulturelle elite under krigen. Flere forfattere har således skrevet om de intellektuelle og forfatternes debat om krigen, bl.a. har litteraten Jørgen Knudsen skrevet om Georg Brandes mange og stærkt polemiske krigsartikler i Georg Brandes. Uovervindelig taber (2004), 27 og forhenværende forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek Jesper Düring Jørgensen har gennem de sidste tre- ire årtier skrevet nogle arkivtunge artikler om bl.a. Johannes Jørgensen og Brandes, 28 senest artikler om Karl Larsen og Erich Maria Remarque (2001) og Der Gentlemanerpresser : eller spindoktor i utide: Louis von Kohl (2007). 29 Et første, mere helhedsorienteret blik på verdenskrigens påvirkning af den danske kulturelle og intellektuelle elite samt på forskellige primært skønlitterære krigsskildringer indes i min egen ph.d.-a handling Mellem Fronterne. Studier i Første Verdenskrigs virkninger på og udtryk i dansk kultur med særligt fokus på litterære skildringer (Odense, 2011). Men der er dog, som undertitlen påpeger, store behov for yderligere indsatser på denne front; sigtet med a handlingen var absolut ikke 26 Palle Nielsen: Den litterære Udvikling i Sønderjylland efter 1920, i Cl. Eskildsen, Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen: Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland 1948, s Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Uovervindelig taber, bd. 1 og 2, København: Gyldendal Tidligere har litteraten Jørgen Stender Clausen skrevet om Brandes krigsartikler i bogen Det nytter ikke at sende hære mod ideer. Georg Brandes kulturkritik i årene omkring 1. verdenskrig, København: C.A. Reitzel De vigtigste, ældre artikler i denne sammenhæng er: Jesper Düring Jørgensen: Georg Brandes og Peter Nansen omkring Verdenskrigen, Fund og Forskning 22, 1976, s , og Tyske forsøg på kulturpropaganda i Danmark under den Første Verdenskrig, Fund og Forskning 26, 1982, s Karl Larsen og Erich Maria Remarque, Fund og Forskning 40, 2001, s , Der Gentlemanerpresser : eller spindoktor i utide: Louis von Kohl, i John T. Lauridsen: Over stregen under besættelsen, København: Gyldendal 2007, s Endvidere skulle hans store Karl Larsen-biogra i Den smilende kamæleon udkomme i maj 2013.

13 182 at give det store, altafdækkende overblik over perioden, men en belysning af denne lange og begivenhedsmættede periode via udvalgte punktnedslag. For nylig har en fællesskandinavisk antologi tydeligt dokumenteret den nye kulturhistoriske forskningsdagsorden. Det drejer sig om Scandinavia in The First World War. Studies in the War Experiences of the Northern Neutrals (2012), redigeret af Claes Ahlund og skrevet af et netværk med deltagelse af lere af de nævnte svenske forskere samt ældre og yngre danske og norske historikere og litterater. Bogen har et langt indledende oversigtafsnit om krigen og Skandinavien skrevet af Rolf Hobson, Tom Kristiansen, Nils Arne Sørensen og Gunnar Åselius; Ahlund selv skriver om skandinaviske spionromaner; Ulrik Lehrmann, der tidligere har skrevet et godt arbejdspapir: Krigens fortællere (Odense, 2008) om den danske krigstidslitteratur, dog primært og mere speci ikt om samtidens medieforhold, skriver her om krigen i danske aviser og ugeblade; So i Qvarnström om det armenske folkemord i skandinavisk litteratur, bl.a. om danske Inga Nalbandiàns trilogi Armeniens store Jammer ( ); Anna Nordlund om Selma Lagerlöfs krigskritik og jeg selv om de neutrale søfolk primært i litteraturen, bare for at nævne de mest litterært farvede af antologiens artikler. Mens bogen er et udtryk for, at den danske forskning i Første Verdenskrig er begyndt at skrive sig ind i en bredere skandinavisk kulturhistorisk forskningsdagsorden, savner den internationale, skandinaviske og hollandske forskning i krigens kulturhistorie dog stadig i væsentlig grad danske paralleller det er et frugtbart forskningsfelt, som bare venter på at blive opdyrket. BJARNE SØNDERGAARD BENDTSEN EKSTERN LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND AARHUS UNIVERSITET

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Haslev Folkeuniversitet

Haslev Folkeuniversitet Haslev Folkeuniversitet Vestervang 2 Tlf.: 5631 1452 Mail: jepsenknud@gmail.com Tidligere sæsoner 2013 2013-2014 Efterår: Søren Kierkegaard og vor tid: Søren Kierkegaard 08-10- 2013 Tirsdage 8.okt. - 15.okt.

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Statsdannelse nationsprocesser Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Første verdenskrig: Nye våben nyt virkelighedssyn

Første verdenskrig: Nye våben nyt virkelighedssyn Første verdenskrig: Nye våben nyt virkelighedssyn Fag: Kemi og dansk Problemformulering Første Verdenskrig havde en skelsættende indflydelse på (kultur)historien bl.a. pga. brugen af kemiske våben i krigsførelsen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Odense University Studies in History and Social Sciences vol Aktører i Landskabet. Aktører i landskabet

Odense University Studies in History and Social Sciences vol Aktører i Landskabet. Aktører i landskabet Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 232 Aktører i Landskabet Aktører i landskabet 1 2 Indhold Aktører i Landskabet Redigeret af Per Grau Møller, Poul Holm og Linda Rasmussen Odense

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Billedkunstnere og Korsør Alexia von Lode af

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 René Rasmussen og Den store krig 1914-1918 René Rasmussen : Sønderjylland ved krigens udbrud i 1914 Interneringen af dansksindede ledere og farvandskyndige i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland 4 MiljøBiblioteket Iltsvind Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg Hovedland Redaktører Peter Bondo Christensen er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Ca. 965 Absalon 1124-1201 Kalmarunionen

Ca. 965 Absalon 1124-1201 Kalmarunionen Ertebøllekulturen 5400-3950 f.kr. Tutankhamon Ca. 1341-1323 f.kr. Solvognen Ca. 1350 f.kr. Kejser Augustus 63 f.kr.- 14.e.Kr. (Kejser fra 27 f.kr.) Jellingstenen Studieredegørelse Ca. 965 Absalon 1124-1201

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk)

2002-2004 Deltager i det SHF-finansierede forskningsnetværk Avantgardens genkomst og aktualitet (Nationalt forskningsnetværk) Anne Borup (f. 1959) CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelse Cand.mag i nordisk og filosofi fra Center for Nordiske Studier, SDU, 1996. Ph.d. fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU, 2000.

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere