Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015"

Transkript

1 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den 25. marts (herefter L 268 ). I medfør af L , stk. 4 trådte reglerne om kapitalbuffere i FIL 125 a-h i kraft den 1. januar I medfør af L gælder tillige særlige overgangsregler for indfasningen af kapitalbufferne som beskrevet nedenfor. Fra den 1. januar 2015 skulle pengeinstitutter, realkreditinstitutter (herefter kreditinstitutter ) og visse fondsmæglerselskaber I 3 opfylde et såkaldt kombineret kapitalbufferkrav, jf. FIL 125 a, stk. 1. Dette nyhedsbrev giver en generel introduktion til dette nye kombinerede kapitalbufferkrav, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis det kombinerede kapitalbufferkrav ikke opfyldes. Endeligt vil nyhedsbrevet kort gennemgå det forøgede krav til danske kreditinstitutters egentlige kernekapital som tillige trådte i kraft 1. januar Idet også denne del af CRD IV implementeringen er kendetegnet ved en betydelig grad af kompleksitet er det følgende en introduktion og ikke en udtømmende gennemgang af disse nye regler. Det kombinerede kapitalbufferkrav I henhold til FIL 5, stk. 1, nr. 33 skal det kombinerede kapitalbufferkrav forstås som den samlede egentlige kernekapital, der er nødvendig for at opfylde kravet om en kapitalbevaringsbuffer forhøjet med en virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, en G-SIFI-buffer og en systemisk buffer. Indholdet af de fire kapitalbuffere vil blive gennemgået nedenfor. Formålet med det kombinerede kapitalbufferkrav er toleddet. Kapitalbevaringsbufferen skal sikre, at kreditinstitutterne opbygger en større beholdning af mere egentlig kernekapital. Den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffer skal sikre, at kreditinstitutterne i højkonjunkturer skal 1 Europa-Parlamentets of Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, og om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49EF 2 Lov nr. 268 af den 25. marts 2014 om ændring af Lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI'er m.v.) 3 I henhold til FIL 125, stk. 2 er et fondsmæglerselskab I undtaget fra at opfylde kravet om kapitalbevaringsbufferen og den virksomhedsspecifikke kontracykliske kapitalbuffer såfremt selskabet beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætninger på ikke over EUR 50 mio. eller en årlig samlet balance på ikke over EUR 43 mio.

2 Side 2 opbygge mere egentlig kernekapital, som de kan anvende i lavkonjunkturer. Den kontracykliske kapitalbuffer vil således være højst i højkonjunkturer, mens den kan være lav eller 0 i lavkonjunkturer. Kapitalbevaringsbuffer FIL 125 a, stk. 3 bestemmer, at kreditinstitutters kapitalbevaringsbuffer mindst skal udgøre 2,5 pct. af kreditinstituttets samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med CRRforordningens 4 art. 92, stk. 3. I medfør af L , stk. 1 vil der dog ske en gradvis indfasning af kapitalbevaringsbufferen. I perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 fastsættes den således til 0 pct. af den samlede risikoeksponering. Startende fra den 1. januar 2016, og herefter hver den 1. januar til og med den 1. januar 2019, vil kapitalbevaringsbufferen stige med 0,625 pct. point pr. år. Kravet om en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 % pct. af den samlede risikoeksponering gælder dermed først pr. den 1. januar Kapitalbevaringsbufferen er som navnet antyder ikke cyklisk bestemt, og kapitalbevaringsbufferen vil derfor være på et konstant niveau pr. den 1. januar Virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer Fremover skal kreditinstitutter også opfylde et krav om en virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer (herefter kontracyklisk kapitalbuffer ), jf. FIL 125 a, stk. 4. Den kontracykliske kapitalbuffer bestemmes ved at multiplicere en virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats (herefter kapitalbuffersats ) med kreditinstituttets samlede risikoeksponering. Kapitalbuffersatsen bliver sammen med kreditinstituttets samlede risikoeksponering således afgørende for, hvor stor en kontracyklisk kapitalbuffer kreditinstituttet skal have. I medfør af FIL 125 f skal der fassættes en kapitalbuffersats for henholdsvis danske og udenlandske krediteksponeringer. For danske krediteksponeringer bestemmes kapitalbuffersatsen af Erhvervs- og Vækstministeren, jf. 125 f, stk. 1, 1. pkt. 5 I medfør af L , stk. 2 kan buffersatsen for danske krediteksponeringer højst være 0,5 pct. i Dette maksimum vil stige med 0,5 pct. point hvert år til og med Erhvervs- og Vækstministeriet har den 19. december offentliggjort fastsættelse af kapitalbuffersatsen for danske krediteksponeringer for første kvartal 2015 til 0 pct. 6 FIL 125 f, stk. 3-8 regulerer kapitalbuffersatsen for udenlandske krediteksponeringer. Både krediteksponeringer i uden for EU/EØS vil have fastsat en kapitalbuffersats. 7 En kapitalbuffersats fastsat i et land inden for EU/EØS skal anvendes af kreditinstituttet fra den dato, der er angivet hos den kompetente myndighed i det pågældende land. Kapitalbuffersatsen for eksponeringer i et land uden for EU/EØS skal først anvendes 12 måneder efter den dato, hvor en 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning nr. 648/ Kapitalbuffersatsen fastsættes kvartalsvist op opgøres og udmåles i trin på 0,25 pct. point. Kapitalbuffersatsen offentliggøres på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside, jf. 125 f, stk. 1, sidste pkt Hvis kapitalbuffersatsen for eksponeringer af det konkrete lands kompetente myndigheder er fastsat til højere end 2,5 pct. kræver det særlig beslutning fra Erhvervs- og Vækstministeren, hvis kreditinstituttet skal anvende en buffersats højere end 2,5 pct., jf. i det hele 125 f, stk. 4

3 Side 3 ændring i buffersatsen er offentliggjort af det pågældende lands kompetente myndigheder, jf. i det hele 125 f, stk. 5. Den samlede kapitalbuffersats fastsættes på baggrund af det vægtede gennemsnit af de kapitalbuffersatser, der gælder for de lande, hvor kreditinstituttets krediteksponeringer er beliggende, jf. FIL 5, stk. 1, nr. 37. Hvert enkelt kreditinstitut vil derfor, såfremt de har udenlandske krediteksponeringer skulle opfylde en for kreditinstituttet specifik kontracyklisk kapitalbuffer. Den nærmere beregning af kontracykliske kapitalbuffer vil fremgå af Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb, indholdet af en kapitalbevaringsplan mv. (herefter Kapitalbufferbekendtgørelsen ) 8. Det fremgår af udkastet til Kapitalbufferbekendtgørelsens 7, at bekendtgørelsens skal træde i kraft den 1. januar Finanstilsynet har dog endnu ikke udstedt den endelige Kapitalbufferbekendtgørelse. Systemisk buffer og G-SIFI-bufferen Ingen danske kreditinstitutter er udpeget som et globalt systemisk vigtigt finansielt institut efter FIL 310. G-SIFI-bufferen som beskrevet i FIL 125 a, stk. 5 skal derfor, på nuværende tidspunkt, ikke opfyldes af nogen danske kreditinstitutter. FIL 309, stk. 1 bestemmer at kreditinstitutter, der er udpeget som SIFI i henhold til FIL skal opfylde SIFI-bufferkravet i FIL 125 a, stk. 6 og 125 h. Den systemiske buffer bestemmes af kreditinstituttets samlede krediteksponeringer multipliceret med den systemiske buffersats, jf. FIL 125 a, stk. 6. I henhold til FIL 125 a, stk. 6, jf. 125 h kan Erhvervs- og Vækstministeren fastsætte en systemisk buffersats til brug for opgørelsen af den systemiske buffer. I henhold til FIL 125, h, stk. 1, 2 pkt. kan Erhvervs- og Vækstministeren fastsætte forskellige buffersatser til forskellige grupper af de omfattede SIFIer. Den systemiske buffersats offentliggøres på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside. I henhold til 125 h, stk. 1, 1. pkt. bestemmer Erhvervs- og Vækstministeren tillige hvilke eksponeringer den fastsatte systemiske buffersats skal finde anvendelse på. Den fastsatte systemiske buffersats skal af Erhvervs-og Vækstministeren vurderes en gang årligt, jf. FIL 125 h, stk. 4. Ved meddelelse af den 19. december 2014 offentliggjorde Erhvervs- og Vækstministeren fastsættelse af den systemiske buffersats. 10 Den systemiske buffersats spænder fra 1,0 pct. til 3,0 pct. når kravene er fuldt ud indfaset. Indfasningen vil ske over en 5 årig periode. I 2015 er kravet for eksempel for kategori 3 SIFIer (Nordea Bank Danmark A/S og Nykredit Realkredit A/S) 0,4 pct., mens det fra 2019 vil være 2,0 pct. når den systemiske buffersats er fuldt ud indfaset Kapitalbufferbekendtgørelsen blev sendt i høring den 23. oktober 2014 af Finanstilsynet. Høringsperioden sluttede den 18. november I forbindelse med høringen fremlagde Finanstilsynet et notat til Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb (herefter Finanstilsynets notat om kapitalbufferbekendtgørelsen ). 9 Finanstilsynet udpegede den 24. juni 2014 Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S som systemirsk vigtige finansielle institutioner (SIFIer) Den systemiske buffer skal i henhold til FIL 309, stk. 2 opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelte pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

4 Side 4 Erhvervs- og Vækstministeren har bestemt, at den systemiske buffer skal finde anvendelse på alle kreditinstituttets eksponeringer ligegyldigt i hvilket land eksponeringerne er beliggende. Opfyldelse af det kombinerede kapitalbufferkrav Det fremgår af både definitionen af det kombinerede kapitalbufferkrav i FIL 5, stk. 1, nr. 33, og af FIL 125 a, stk. 7, at det kombinerede kapitalbufferkrav skal opfyldes med egentlig kernekapital. Det fremgår samtidig af 125 a, stk. 7, at det kombinerede kapitalbufferkrav skal opfyldes med selvstændig egentlig kernekapital. Dette betyder, at kreditinstituttet ikke kan anvende den egentlige kernekapital de anvender til opfyldelse af henholdsvis kapitalgrundlagskravet og det individuelle solvenskrav eller solvensbehov, til opfyldelse af det kombinerede kapitalbufferkrav. Manglende opfyldelse af det kombinerede kapitalbufferkrav Som et generelt krav gælder det, at kreditinstitutter ikke må fortage udlodning, der vedrører egentlig kernekapital 12 i et omfang, der reducerer den egentlige kernekapital til et niveau, hvor det kombinerede kapitalbufferkrav ikke længere er opfyldt, jf. FIL 125 a, stk. 1. Et kreditinstitut der ikke opfylder det kombinerede kapitalbufferkrav rammes af væsentlige restriktioner og forpligtelser. Hvis kreditinstituttet ikke opfylder det kombinerede kapitalbufferkrav kan kreditinstituttet kun, hvis det opfylder særlige betingelser foretage udlodninger, der vedrører egentlig kernekapital, indføre en forpligtelse til at betale variabel løn 13, og foretage betalinger der vedrører hybride kapitalinstrumenter (herefter under et restriktionsbelagte handlinger ), jf. 125 b, stk. 3. Kreditinstituttet må kun foretage restriktionsbelagte handlinger, der ligger inden for det maksimale udbetalingsbeløb. Opgørelsen af det maksimale udlodningsbeløb gennemgås nedenfor. Det følger derfor indirekte, at kreditinstituttets betalinger til supplerende kapital ikke er omfattet af de restriktionsbelagte handlinger. Såfremt et kreditinstitut vælger at foretage en af de ovenfor nævnte restriktionsbelagte handlinger i en situation, hvor kreditinstituttet ikke opfylder sit kombinerede kapitalbufferkrav, skal kreditinstituttet meddele Finanstilsynet om den påtænkte handling, jf. FIL 125 d, stk. 1. I henhold til Finanstilsynets notat om kapitalbufferbekendtgørelsen skal underretningen til Finanstilsynet ske senest 30 dage inden den forestående handling. I forbindelse med denne underretning skal kreditinstituttet desuden oplyse om kreditinstituttets kapitalgrundlag, størrelsen af det foreløbige overskud, det maksimale udlodningsbeløb og omfanget af de påtænkte restriktionsbelagte handlinger, jf. i det hele 125 d, stk. 1, nr Såfremt kreditinstituttet ikke opfylder sit kombinerede kapitalbufferkrav, skal kreditinstituttet opgøre det maksimale udlodningsbeløb (herefter MUB ) og straks underrette Finanstilsynet herom, jf. FIL 125 b, stk. 2. MUB skal opgøres i henhold til Kapitalbufferbekendtgørelsens 2. MUB bestemmes af tre elementer. For det første, relevant overskud, som opgjort på baggrund af kreditinsti- 12 Fil 125 b, stk. 5 bestemmer, hvad der forstås ved udlodninger, der vedrører egentlig kernekapital. Det er bl.a. udbetaling af kontant udbytte, indløsning og tilbagekøb af egne aktier. 13 Kreditinstituttet må heller ikke udbetale variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte pensionsordning såfremt forpligtelsen til at betale blev indført på et tidspunkt, hvor kreditinstituttet ikke opfyldte sit kombinerede kapitalbufferkrav.

5 Side 5 tuttets foreløbige overskud og overskud fra året før. Det relevante overskud skal multipliceres med en faktor (herefter udlodningsfaktoren ) 14, hvis værdi vil afhænge af kreditinstituttets grad af overskridelse af det kombinerede kapitalbufferkrav. Endeligt fratrækkes det MUB, som er blevet anvendt til at foretage restriktionsbelagte handlinger. 15 Det opgjorte MUB vil være udslagsgivende for det enkelte kreditinstituts handlefrihed indtil kreditinstituttet igen opfylder sit kombinerede kapitalbufferkrav. Udlodningsfaktoren vil have væsentlig indvirkning på størrelsen af kreditinstituttets MUB. I henhold til Finanstilsynets notat om kapitalbufferbekendtgørelsen og Kapitalbufferbekendtgørelsens 2, stk. 4 beregnes udlodningsfaktoren på grundlag af den egentlige kernekapital, som kreditinstituttet opretholder, og som ikke anvendes til at opfylde kapitalgrundlagskravet. I forhold til fastsættelsen af udlodningsfaktoren kan således både medtages egentlig kernekapital, der anvendes til at opfylde det individuelle solvenskrav eller solvensbehov, og som anvendes til opfyldelse af det kombinerede kapitalbufferkrav. Hvis størrelsen af den samlede egentlige kernekapital kreditinstituttet kan medtage ved fastlæggelsen af udlodningsfaktoren, overstiger det kombinerede kapitalbufferkrav, vil kreditinstituttet ikke være omfattet af de restriktionsbelagte handlinger. Kreditinstituttet kan således være i en situation, hvor kreditinstituttet ikke opfylder det kombinerede kapitalbufferkrav, men på grund størrelsens af kreditinstituttets egentlige kernekapital, ikke vil være omfattet af de restriktionsbelagte handlinger i 125 b, stk. 3. Kreditinstituttet vil dog stadig være i en situation, hvor de ikke opfylder det kombinerede kapitalbufferkrav og skal derfor stadig opgøre sit MUB og indsende en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynets godkendelse. Senest 5 dage efter at kreditinstituttet burde have konstateret, at det ikke opfylder sit kombinerede kapitalbufferkrav, skal kreditinstituttet indsende en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynet, jf. FIL 125 c, stk. 1. Kravene til kapitalbevaringsplanen følger af Kapitalbufferbekendtgørelsens 4. Kapitalbevaringsplanen skal bl.a. indeholde foranstaltninger til at øge virksomhedens kapitalprocenter og en plan og tidsramme for forhøjelse af kapitalgrundlaget. Finanstilsynet godkender alene kapitalbevaringsplanen, hvis det med rimelighed kan forventes, at kreditinstituttet med kapitalbevaringsplanen kan bevare eller rejse tilstrækkelig kapital til igen at opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav inden en af Finanstilsynet fastsat frist, jf. FIL 125 c, stk. 3. Hvis Finanstilsynet ikke godkender kapitalbevaringsplanen kan Finanstilsynet påbyde kreditinstituttet, at øge kapitalgrundlaget inden en af Finanstilsynet frist og indføre strengere restriktioner for udlodninger end hvad der følger af FIL 125 b, jf. FIL 125 c, stk. 4. Forøgede krav til kreditinstituttets kapitalgrundlag I CRR-forordningen fandtes visse muligheder for de nationale myndigheder til at fastsætte nærmere overgangsregler for indfasningen af kravene i CRR. I Danmark er disse overgangsregler indsat i bekendtgørelse om overgangsregler ifølge CRR 16. Bekendtgørelsens 1 omhandler overgangsregler 14 Udlodningsfaktoren kan i henhold til udkast til kapitalbufferbekendtgørelsens 2, stk. 4 højst være 0,6. 15 Det fremgår ikke klart af hverken FIL, kapitalbufferbekendtgørelsen eller Finanstilsynets notat om kapitalbufferbekendtgørelsen for hvilken perioden de foretagne restriktionsbelagte handlinger skal fratrækkes. 16 Bekendtgørelse nr. 294 af 27. marts 2014 om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

6 Side 6 for kreditinstituttets kapitalgrundlagskrav. Det følger af 1, at kravet til kreditinstitutters egentlige kernekapitalprocent mindst skal udgøre 4,0 og at kernekapitalprocenten (den hybride kernekapital sammenlagt med den egentlige kernekapital) mindst skal udgøre 5,5. Disse procentsatser var de lavest mulige de nationale kompetente myndigheder kunne vælge, jf. CRR-forordningens artikel 465. Fra den 1. januar 2015 finder kapitalgrundlagskravet som anført i CRR forordningens artikel 92 anvendelse. Kravet til danske kreditinstitutters egentlige kernekapital er således steget med 0,5 pct. point. Kreditinstitutterne skal i henhold til CRR artikel 92, stk. 1 til enhver tid opfylde et kapitalgrundlagskrav, der skal bestå af minimum 4,5 pct. egentlig kernekapital, 1,5 pct. hybrid kernekapital og 2 pct. supplerende kapital af kreditinstituttets samlede risikoeksponering. Michael Steen Jensen Bank & Finans D M Morten Nybom Bethe Bank & Finans D M Peter Qvist Bank & Finans D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk mae@ftnet.dk lvi@ftnet.dk Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Solvensbehov 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4 3. september 218 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 3. september 218...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...1 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 218...3 Sparekassen...3

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø e-mail: hoeringer@ftnet.dk og bjj@ftnet.dk Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Resumé Danske realkreditinstitutter er med baggrund i EU-reglerne

Læs mere

Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession

Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession Finanstilsynet 2. november 2018 Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession Den fælleseuropæiske stresstest viser, at de fire største danske banker vil opretholde en positiv kapitaloverdækning

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 3. juni 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 31. marts 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2018

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2018 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kravene til offentliggørelse af pengeinstitutternes oplysningsforpligtelse følger af CRR-forordningen artikel 431 til 455.

Kravene til offentliggørelse af pengeinstitutternes oplysningsforpligtelse følger af CRR-forordningen artikel 431 til 455. Risikorapport Pr. 3. september 218 Baggrund Som supplement til kapitaldækningsreglernes to første søjler - opgørelse af henholdsvis kapitalprocent og solvensbehov - fastlægges der i søjle III krav til

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. for penge- og realkreditinstitutter

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. for penge- og realkreditinstitutter 2327.XX. april februar XXX 20152017 Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. for penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber I Denne vejledning finder anvendelse for pengeinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indregning af bunden fondsreserve

Indregning af bunden fondsreserve Til: Direktion og bestyrelse for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. 4. september 2018 J. nr. 6871-0001 CC: Intern og ekstern revision for Nykredit Realkredit A/S Via e-boks. Indregning af bunden fondsreserve

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2019 CVR-nr. 80050410 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side Solvensrapport 2015 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Den interne proces... 4 Beskrivelse af metode... 4 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov...

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Givið út 5. juni maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Givið út 5. juni maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Givið út 5. juni 2015 22. maj 2015. Nr. 693. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut-

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 27.

DANMARKS NATIONALBANK 27. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 7. MAJ 19 NR. 1 STRESSTEST Banker skal forholde sig til nye krav i stresstest Systemiske banker overholder kapitalkrav Stresstesten viser, at de systemiske banker overholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

mere robust finansiel sektor er en vigtig forudsætning for langsigtet vækst og beskæftigelse i samfundet.

mere robust finansiel sektor er en vigtig forudsætning for langsigtet vækst og beskæftigelse i samfundet. 10. oktober 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om regulering af

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. september 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Til Bestyrelse og direktion 15. januar 2018 IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Denne orientering er i særlig grad relevant for penge- og realkreditinstitutter og kan være relevant fondsmæglerselskaber,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2018 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

ÆNDRINGER TIL AFSNIT 8 "DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING"

ÆNDRINGER TIL AFSNIT 8 DOKUMENTER DER INTEGRERES I BASISPROSPEKTET VED HENVISNING TILLÆG NR. 2 AF 5. FEBRUAR 2019 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Tillæg nr. 2 til Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2011/0203(COD) 7.3.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 381-552 Udkast til betænkning Othmar Karas (PE478.507v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 1. kvartal 2019 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. mars 2019) Ifølge

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 27. JUNI 2018 NR. 8 Kapitalkrav til banker myter og facts Kapitalkrav er krav til bankers passiver Nye krav gør banksystemet mere robust Mere kapital giver lavere afkastkrav

Læs mere

Fortsat pæn indtjening i bankerne

Fortsat pæn indtjening i bankerne Fortsat pæn indtjening i bankerne De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. december 2011

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. december 2011 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2011 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav Bestyrelsen og direktionen for Østervrå Andelskasse (sendt til andelskassens e-boks). Cc.: Ekstern revisor, Statsaut. revisor Anders Duedahl-Olesen (sendt til Anders.Duedahl-Olesen@dk.ey.com) 12. december

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 3. NOVEMBER 18 NR. 1 STRESSTEST De største banker overholder kapitalkrav i stresstest Enkelte systemiske banker er tæt på bufferkrav Stresstesten viser, at de systemisk vigtige

Læs mere

EKSPERTGRUPPE OM GEARINGSKRAV FOR KREDITINSTITUTTER

EKSPERTGRUPPE OM GEARINGSKRAV FOR KREDITINSTITUTTER EKSPERTGRUPPE OM GEARINGSKRAV FOR KREDITINSTITUTTER DECEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. Sammenfatning og anbefalinger... 7 2. Eksisterende og kommende kapitalkrav... 18 2.1 Kapitalkrav

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

BILAG 5. FM2019/2xx sagsnr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 2.Januar 2019 BILAG 5 FM 2019/xx Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 2 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018 Kreditinstitutter Markedsudvikling 218 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Færre kreditinstitutter i Danmark...5 3. Indtjening...7 4. Udlån...9 5. Kapitalgrundlaget er stort set uændret...1 6.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter

Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter Finanstilsynet Att. Anders Raun Vejledende udtalelse om NEPinstrumenter Resumé Finanstilsynet har sendt en vejledende udtalelse i høring vedrørende kreditinstitutternes risikostyring af egne udstedte NEP-instrumenter

Læs mere