07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering af ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S tilbagebetales i takt med tilbagebetaling fra Rejsekort A/S Lån til finansiering af aktier i Rejsekort A/S og egne anlægsinvesteringer afdrages over en periode på 15 år, fra systemet er taget i drift. Finansieringsbyrden for lånet til egne investeringer fordeles årligt på kommuner og regioner efter seneste års reviderede passagertal på de enkelte buslinjer og lokalbaner, Finansieringsbyrden for lånet til aktiekapital fordeles årligt på kommuner og regioner efter andel af seneste 5 års tilskud til de lovgivne tilskudsområder i Movia, dog således at indtil selskabets femte reviderede årsregnskab foreligger, anvendes så mange års reviderede regnskaber som muligt. Der søges gennemført en vedtægtsændring i august/september 2009, som sikrer legaliteten af byrdefordelingen vedrørende lån til aktiekapital. Beslutning: Tiltrådt Trafikselskabet Movia Servicecenter 1/8

2 Resume: Fordelingen af finansieringsbyrden for renter og afdrag på lån til finansiering af rejsekortet er uafklaret. Rejsekortlån er som udgangspunkt optaget som stående lån, dvs. uden afdrag. Rejsekortlån foreslås at have en afdragsperiode på 15 år fra fuld ibrugtagning, således at afdragsperioden afpasses til systemets forventede levetid. Den ansvarlige lånekapital finansieres via tilbagebetaling fra Rejsekort A/S. Der er derfor ikke behov for at beslutte en fordeling på kommuner og regioner for denne del af lånet. Renter og afdrag på lån til egne anlægsinvesteringer foreslås fordelt på bus- og lokalbanedriften i forhold til passagertallet. Renter og afdrag på lån til aktiekapital foreslås fordelt på kommuner og regioner i forhold til andel af seneste 5 års tilskud til de lovgivne tilskudsområder. En juridisk udtalelse konkluderer, at byrdefordelingen for sidstnævnte formentlig kræver en ændring af Movias vedtægt. Sagsfremstilling: En embedsmandsarbejdsgruppe med deltagelse fra begge regioner, kommunale repræsentanter fra Fredensborg og Københavns kommuner samt Movia har på baggrund af bestyrelsens beslutning herom den 6. marts 2008 drøftet mulige principper for fordeling på kommuner og regioner af rente- og afdragsbyrden på Movias lån til rejsekortet. Gruppens drøftelser danner grundlag for administrationens forslag i dette dokument. I Movias budgetter for indgår ikke afdrag på gældsposter, og der er ikke i budgetterne taget stilling til finansiering af afdragene. Renterne på rejsekortlånet er i årsregnskab 2007 placeret under fællesudgifter og derfor finansieret af regionerne. Fra 2008 er regnskabspraksis ændret således at de løbende renter finansieres ved lånoptagelse og udgiftsføres i takt med afdrag på lånet. Dermed kan finansieringen af renter behandles efter samme principper som finansiering af afdrag. Spørgsmålet om finansiering af renter og afdrag på lån er tidligere diskuteret i bestyrelsen, og det synes at ligge fast, at en løsning på byrdefordelingsspørgsmålet skal findes af Movia selv, da der ikke findes vejledning eller retningslinjer i lovgivningen på området. Generelt for afdrag af lån omfattet af de kommunale låneregler gælder en maksimal afdrags- 2/8

3 periode på 25 år fra tidspunktet for lånoptagelsen. HUR besluttede i 2005 at deltage fuldt ud i Rejsekort-projektet. Det indgik i beslutningsgrundlaget, at der var en business case med en positiv forrentning. Det vil sige, at de fremtidige indbetalinger som følge af rejsekortet vurderedes højere end investeringen og driftsudgiften. På den baggrund besluttede HUR at finansieret det samlede engagement ved lån med forventning om, at de fremtidige indbetalinger blev anvendt til lånet afvikling. Lånet blev oprindeligt beregnet til maximalt at udgøre 416 mio. kr. i 2005 prisniveau, hvilket også er den låneadgang som Movia har overtaget fra de tre daværende trafikselskaber. Den aktuelle forventning til det maximale lånebehov som vil opstå i 2011 er 609 mio. kr. incl. renter. Der er således behov for at udvide Movias låneadgang gennem en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet i Rejsekortlån finansierer indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital, Movias egne anlægsinvesteringer samt tilskrevne renter i løbetiden. Lån optages løbende i takt med likviditetsbehovet og kan dække udgifter for en længere periode. Det betyder, at lån og investering godt kan ligge i hvert sit budgetår, samt at de forskellige låneformål (aktiekapital, ansvarlig lånekapital, anlægsinvesteringer) kan indeholdes i samme lån. Der er pt. optaget et lån på 130 mio. kr. i 2006 til dækning af tre låneformål (ikke til renter) i perioden Lånet er et stående lån der udløber i Desuden er optaget et lån på 150 mio. kr. i 2009 til dækning af låneformål i I alt er der nu optaget lån på 280 mio. kr.. Når alle nødvendige lån til rejsekortet er optaget, forventes følgende sammensætning af lånet: Tabel 1. Rejsekortlån total mio.kr. Lån Renter Total A/S kapital Anlægsinvestering Lån excl. ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Total lån Overvejelser om afvikling af lån til rejsekort Arbejdsgruppen har overvejet at differentiere mellem de forskellige låneformål i det samlede rejsekortlån. Til grund for Movias forslag ligger således at anskue det samlede lån i tre bestanddele: 3/8

4 Lån til Movias egne investeringer Lån til indskud af ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Lån til indskud af aktiekapital i Rejsekort A/S. Ad Movias egne investeringer Der antages at være en nær sammenhæng mellem Movias egne investeringer i udstyr til rejsekortet og de efterfølgende driftsøkonomiske effekter. Rejsekortudstyr vil berøre såvel busser som lokalbaner og vil knyttes til mængden af rejser. Det foreslås derfor, at byrdefordelingen for afdrag og renter på den del af lånet, der vedrører egne investeringer, knyttes entydigt til passagertal for de enkelte buslinjer og lokalbaner. Ad ansvarlig lånekapital Det er og har altid været en gennemgående forudsætning for rejsekortets business case, at den af aktionærerne indbetalte lånekapital til Rejsekort A/S skulle tilbagebetales af selskabet, i takt med at rejsekortet genererer indtægter til selskabet. Det foreslås, at denne del af rejsekortlånet tilbagebetales af Movia i takt med, at Rejsekort A/S tilbagebetaler ansvarlig lånekapital. Denne del af rejsekortlånet vil derfor ikke belaste kommuner og regioner. Ad lån til aktiekapital 192 mio. kr. af det samlede rejsekortlån vedrører Movias indskud af aktiekapital, og er dermed relateret til Movias ejerskab i Rejsekort A/S. For denne del af lånet er der derfor ikke samme grad af naturlig sammenhæng med de driftsmæssige resultater i bus- og lokalbanetrafikken, som det er tilfældet for investeringer i udstyr til rejsekort. Arbejdsgruppen har overvejet, om det er muligt at indføre et ejerskabsbegreb i Movia, således at der for de 45 kommuner og de to regioner kunne fastlægges en ejerandel af Movia, og efterfølgende fordele finansieringsbyrden for denne del af lånet efter ejerandele. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, om en kommunes/regions ejerandel kunne defineres som andelen af tilskud til Movia for de lovbestemte ydelser, dvs. busdrift, lokalbaner, handicapbefordring og administration, hvorimod udgifter til de ikke lovbestemte ydelser ikke skulle indgå. For at få et stabilt udtryk for ejerandele kunne det så overvejes at lade ejerandelen bero på kommunens andel af de seneste fem års tilskud til Movia. Juridisk udtalelse Movia har til belysning af dette spørgsmål indhentet en juridisk udtalelse fra professor, dr. jur. 4/8

5 Karsten Revsbech, Århus Universitet om ejerbegrebet i forhold til Movia. Karsten Revsbech konkluderer om dette spørgsmål, at Trafikselskaber er særlige offentlige enheder, som regioner og kommuner er forpligtede til at deltage i med valgte repræsentanter og til at bidrage til finansieringen af efter nærmere ved lov eller i henhold til lov fastsatte regler. Der er ikke noget grundlag for at opfatte regioners og kommuners deltagelse i den særlige offentlige enhed, som et trafikselskab udgør, som udtryk for et ejerforhold. Karsten Revsbech beskæftiger sig også med muligheder og tilhørende juridiske bestemmelser for den konkrete byrdefordeling, herunder den nævnte mulighed at fordele finansieringsbyrden efter hver kommunes og regions andel af de sidste fem års tilskud til Movias lovbestemte ydelser. Karsten Revsbech vurderer, at en sådan fordeling vil ligge inden for 3, stk. 3 i Lov om trafikselskaber, idet en sådan fordeling på en fyldestgørende måde, der reducerer betydningen af tilfældige udsving, netop afspejler bl.a. udgifterne til busruter. Derimod vil en sådan fordeling formentlig kræve en vedtægtsændring efter reglerne herom, fordi denne fordeling næppe kan rummes inden for rammerne af vedtægtens 25 og 26 (om selskabets finansiering). Karsten Revsbech nævner sluttelig muligheden for, at kommunerne og regionerne aftaler en anden fordeling, som lovens 3, stk. 4 giver mulighed for. Det kan de gøre, men der vil være grænser for, hvad der kan aftales inden for rammerne af denne bestemmelse. Det vil således ikke være muligt at aftale, at en kommune overtager betalingen af aktiviteter, der efter lovens hovedregler skal betales af en anden kommune eller regionen, fordi aktiviteterne er i denne anden kommunes eller regionens interesse. En sådan overtagelse af betaling vil kræve udtrykkelig lovhjemmel. (citat: Karsten Revsbech). Hertil kommer, at en anden aftale efter 3, stk. 4 kræver enighed. Administrationens forslag Ud af det samlede lånebehov på 609 mio. kr. inklusive påløbne renter udgør lån til den ansvarlige lånekapital 121 mio. kr. Ansvarlig lånekapital forventes tilbagebetalt i perioden Lånekapitalen forrentes. Det anbefales at lade både renter og afdrag fra lånekapitalen indgå i tilbagebetalingen af det optagne lån. Lån til finansiering af anlægsinvesteringen 296 mio. kr. anbefales fordelt på bus- og lokalbanedriften i forhold til passagerfordelingen, idet investeringen knytter sig til salgs- og billetteringsudstyr til bus- og lokalbanedriften. Lån til finansiering af Movias andel af aktiekapitalen 192 mio. kr. anbefales fordelt efter kommunernes og regionernes andel af de samlede lovbestemte tilskud til Movia (udgifter til lokal- 5/8

6 baner, busruter af regional betydning, fælles administration og drift af selskabet, lokale busruter og individuel handicapbefordring). Rejsekortudstyret antages at have en levetid på 15 år fra ibrugtagning. Herefter vil der være behov for nye investeringer. For at skabe rum i budgetterne til sådanne investeringer anbefales det, at rejsekortlånet tilbagebetales over en periode på 15 år fra ibrugtagning. Rejsekortet forventes fuldt ibrugtaget i En afdragsperiode på 15 år vil betyde, at lånet løber til Det første lån blev optaget i Den samlede tilbagebetalingstid er derfor 22 år, og overholder således lovkravet om maximalt 25 år. Økonomi: Beslutningen vil få effekt på kommuners/regionernes fremtidige betalinger til Movia. Med forudsætning om en rente på 5 pct. og en afdragsperiode på 15 år bliver den årlige ydelse på rejsekortlånet (488 mio. kr.) 45 mio.kr. Beregnet med udgangspunkt i regnskab 2008 fås følgende fordeling af den årlige ydelse: 6/8

7 Tabel 2. Årlig ydelse på rejsekortlån (mio. kr.) (Pct.) København 11,743 26,2% Frederiksberg 1,995 4,5% Albertslund 0,345 0,8% Ballerup 0,503 1,1% Brøndby 0,298 0,7% Dragør 0,376 0,8% Gentofte 0,934 2,1% Gladsaxe 0,888 2,0% Glostrup 0,241 0,5% Herlev 0,372 0,8% Hvidovre 0,832 1,9% Høje-Taastrup 0,602 1,3% Ishøj 0,115 0,3% Egedal 0,370 0,8% Lyngby-Taarbæk 0,714 1,6% Rødovre 0,891 2,0% Rudersdal 0,840 1,9% Tårnby 0,767 1,7% Vallensbæk 0,083 0,2% Furesø 0,317 0,7% Allerød 0,270 0,6% Fredensborg 0,511 1,1% Frederikssund 0,505 1,1% Halsnæs 0,125 0,3% Gribskov 0,429 1,0% Helsingør 0,895 2,0% Hillerød 0,666 1,5% Hørsholm 0,415 0,9% Lejre 0,475 1,1% Greve 0,249 0,6% Roskilde 0,889 2,0% Køge 0,557 1,2% Solrød 0,164 0,4% Stevns 0,173 0,4% Kalundborg 0,435 1,0% Sorø 0,221 0,5% Odsherred 0,219 0,5% Næstved 0,762 1,7% Slagelse 0,831 1,9% Faxe 0,135 0,3% Holbæk 0,510 1,1% Ringsted 0,260 0,6% Lolland 0,548 1,2% Vordingborg 0,493 1,1% Guldborgsund 0,553 1,2% Total kommuner 34,519 77,2% Region Hovedstaden 5,912 13,2% Region Sjælland 4,311 9,6% Total regioner 10,223 22,8% TOTAL 44, ,0% 7/8

8 Miljømæssige konsekvenser: Ingen Behandling: Ikke behandlet tidligere som separat sag, men problemstillingen er drøftet ved flere budgetbehandlinger i bestyrelsen. Kommunikation: Åbent punkt. Sagsdokument offentliggøres på Movias hjemmeside. 8/8

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering Indhold 3 Forord 4 En letbane på tværs af København 7 Hvad er OPP? 10 Økonomivurdering af traditionel udførelse og OPP 16 OPP-model med kort driftsperiode

Læs mere