Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres af regioner Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Afdrag på HUR-lånet fordeles forholdsmæssigt på kommuner og regioner i forhold til andelen af nettotilskuddet på budgetposterne bus, Flex, jernbane og administration. (løsningsmodel A) Det nuværende lån refinansieres ved udløb i 2010 til et lån med en afdragsperiode på 20 år, såfremt Movia har hjemmel til dette uden, at lånet belaster ejerkredsens låneramme. Hvis dette ikke er tilfældet, søges lånet afdraget over en periode på 10 år. Beslutning: Tiltrådt, idet første indstillingspunkt ændres til: Renteudgifter på HUR-lånet finansieres af regioner, idet regionerne også modtager renteindtægterne af likviditeten. Resume: Der er ikke i Movias hidtidige budgetter taget stilling til finansiering af renter og afdrag på lån. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og Movia har udar- Trafikselskabet Movia Direktionen 1/8

2 bejdet et forslag til fordeling af finansieringen. Der er to konkrete lån, et lån overtaget fra HUR ( HUR-lånet ) og lån til finansiering af rejsekortet ( Rejsekortlånet ). Finansiering af rejsekortlånet er ikke færdigbehandlet i arbejdsgruppen, hvorfor nærværende sag alene omfatter HUR-lånet. Renter på HUR-lånet foreslås finansieret af regionerne, da renteindtægter af likvidbeholdningen tilfalder regionerne. HUR-lånet har ingen tilknytning til den nuværende drift i Movia, og afdrag foreslås derfor fordelt på alle budgetposter. Lånet foreslås afviklet over en maximal afdragsperiode for at minimere effekten i det enkelte budgetår. Den maximale længde af afdragsperioden søges afklaret i Velfærdsministeriet. I det omfang der konstateres positive regnskabsreguleringer vedrørende perioden før 1. januar 2007, foreslås sådanne beløb primært anvendt til tilbagebetaling af HUR-lånet. Sagsfremstilling: Baggrund: Bestyrelsen besluttede på mødet den 6. marts 2008 at lade en arbejdsgruppe bestående af regionale repræsentanter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, kommunale repræsentanter fra Fredensborg og København Kommune samt repræsentanter fra Movia overveje spørgsmålet om byrdefordelingen for ydelserne på Movias gæld, herunder at afsøge og skitsere forskellige løsningsalternativer. Der er tale om to lån: et lån på 120 mio. kr. optaget af HUR i 2005, som Movia har overtaget pr. 1. januar 2007 (HUR-lånet) og lån til finansiering af investering i rejsekortet (Rejsekortlånet). Rejsekortlånet udgør pt. 130 mio. kr., men vil i de næste par år blive forøget til ca. 500 mio. kr. I Movias budgetter for indgår ikke afdrag på gældsposter. Der er ikke i budgetterne taget stilling til finansiering af afdragene. Renterne på HUR-lånet er i budgetter og årsregnskab 2007 placeret under fællesudgifter og derfor finansieret af regionerne. Spørgsmålet om finansiering af renter og afdrag på lån er flere gange i forbindelse med budgetbehandlinger blevet diskuteret i bestyrelsen, uden at der er fundet en løsning. Dette skyldes ikke mindst, at der i lovgivningen ikke er fundet vejledning til løsning af finansieringsspørgsmålet. Det er derfor parterne bag Movia, der selvstændigt må finde en løsning på problemstillingen. 2/8

3 Efter behandling i arbejdsgruppen har administrationen vurderet, at beslutning om byrdefordelingen for rejsekortlånet har en tæt sammenhæng med spørgsmålet om rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter. Denne sag ligger pt. til udtalelse i statsforvaltningen, hvorfor administrationen har fundet det hensigtsmæssigt at udskyde spørgsmålet om finansieringsmodel for rejsekortlånet, til der foreligger en udtalelse fra Statsforvaltningen. Nærværende sagsfremstilling behandler derfor alene HUR-lånet Arbejdsgruppen har overvejet forskellige løsningsmodeller for HUR-lånet, som fremlægges i dette notat, uden at der foreligger en indstilling. Sagens indstilling er derfor foretaget af Movias direktion. Generelt for afdrag af lån gælder at den maximalt tilladte afdragsperiode er 25 år fra tidspunktet for lånoptagelsen. Dog skal stående lån eller lån med en afdragsfri periode afvikles over maximalt 15 år. Dette giver en begrænsning i muligheden for at reducere budgetvirkningen i det enkelte år, hvilket er indarbejdet i løsningsmodellerne. Byrdefordelingsmodeller: HUR-lånet er på 120 mio. kr. og er optaget af HUR i 2005 som et stående lån. Lånet forfalder i Lånet forrentes med en fast rentesats på 3,33%. Den opnåede rente på Movias bankkonto for likvider har i perioden efter optagelsen af lånet været på niveau hermed eller højere. Det betyder, at Movia aktuelt har overskud på lånet, og der er udsigt til, at dette vil fortsætte i en længere periode. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at lånet opretholdes til udløbstidspunktet i 2010, og at den efterfølgende afvikling søges aftalt over en periode af længst mulig varighed. Renteindtægter af likvidbeholdningen er en del af fællesudgifterne, og tilfalder derfor regionerne. Det er derfor forudsat, at renteudgifter på HUR-lånet finansieres af regionerne. De samlede renteindtægter var 15 mio. kr. i Renteudgiften på HUR-lånet var 4 mio. kr. For at søge en afgørelse af byrdefordelingsspørgsmålet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet, blev sagen rejst over for Indenrigs- og sundhedsministeriet i august Af ministeriets svar af 12. september 2006 fremgår følgende: Man kan derfor ikke søge nogen vejledning i loven med hensyn til fordelingen af HURs gæld. Det forekommer dog dermed heller ikke rimeligt at overføre reglerne som regionerne hhv. kommuner ønsker at gøre for den fremtidige fordeling af udgifterne på fordelingen af gælden fra det tidligere system. 3/8

4 Driften af HUR måtte anses som en helhed og derfor synes en forholdsmæssig fordeling af HURs gældsbyrde mellem de fremtidige administrations- og jernbaneudgifter (regionerne) og løbende driftsomkostninger (kommunerne) at være mest naturlig. Der er således ikke megen vejledning i ministeriets svar. Arbejdsgruppen har udarbejdet 3 løsningsmodeller for byrdefordelingen. Alle 3 modeller anvender i et vist omfang den nuværende finansieringsmodel som fordelingsnøgle. A. Forholdsmæssig fordeling af afdrag på bus, Flex, jernbane og administration i forhold til disse posters nettotilskudsbehov i Movias budget. Finansiering af disse poster fordeles som øvrige poster i budgettet. B. Forholdsmæssig fordeling af afdrag på bus, Flex, jernbane og administration i forhold til disse posters nettotilskudsbehov i Movias budget. Finansiering fordeles kun på enheder der geografisk ligger i det tidligere HUR-område. C. Afdrag fordeles med en fastsat procentdel på bus og på administration. Finansiering af disse poster fordeles som øvrige poster i budgettet. For alle 3 modeller er det arbejdsgruppens anbefaling, at fordelingen på kommuner og regioner lægges fast med udgangspunkt i de vedlagte beregninger. Det vil forenkle administrationen af ordningen, hvis der ikke årligt skal foretages en genberegning af fordelingen. Der synes heller ikke at være nogen sammenhæng mellem afdrag af et gammelt lån og fordelingen af Movias driftsudgifter om 10 til 20 år. Der er mulighed for at inddrage reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) i afviklingen af lånet. Aktuelt er der én sag, som kan give en ekstraindtægt vedrørende tidligere år. Det drejer sig om en voldgiftssag, som Movia har rejst mod DSB og Ørestadsselskabet vedrørende passagertællinger. Det er Movias påstand at have et krav om efterregulering for tidligere års undertælling af buspassagerer på omkring 160 mio. kr. Det anbefales dog, at der ikke kalkuleres med en efterregulering af denne størrelse, da byrdefordelingen også skal kunne fungere uden denne eventuelle merindtægt. I stedet kan en eventuel indtægt anvendes til at afkorte afdragsperioden. 4/8

5 A. Forholdsmæssig fordeling af afdrag på bus, Flex, jernbane og administration i forhold til disse posters nettotilskudsbehov i Movias budget. Finansiering af disse poster fordeles som øvrige poster i budgettet. Argumenter for denne model er, at afdragsbyrden fordeles på alle budgetposter, idet der ikke kan peges på en rigtig fordeling, jf også brevet fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Desuden eksisterer de 5 enheder bag HUR ikke længere, og som konsekvens af kommunalreformen er alle aktiver og passiver overdraget til Movia. Der er således ikke nogen relevante referencer bagud i systemet. Det er hele HURs økonomi på busområdet der er overført til Movia, herunder også en væsentlig kassebeholdning. Der synes således ikke at være argumenter for at lave en særlig finansieringsordning for en delmængde af økonomien. Endvidere er fordelingen i model A enkel at administrere, idet der ikke skal laves særskilte fordelingsnøgler, men udelukkende fordeles som budgettet i øvrigt. Model A giver følgende fordeling: Tabel 1. Fordeling af finansiering HUR-lån model A Nettotilskud fordeling Region H Region S Kommuner BUS, kommuner 57% 100% BUS, regioner 6% 47% 53% FLEX 7% 100% JERNBANE 13% 49% 51% ADMINISTRATION 17% 78% 22% TOTAL 100% Beløb pr. kommune/region er illustreret i bilag. 5/8

6 B. Forholdsmæssig fordeling af afdrag på bus, FLEX, jernbane og administration i forhold til disse posters nettotilskudsbehov i Movias budget. Finansiering fordeles kun på enheder, der geografisk ligger i det tidligere HUR. Argumenter for denne fordeling er, at finansieringen fordeles på alle budgetposter, idet der ikke kan peges på en rigtig fordeling. Endvidere kan argumenteres for, at gælden vedrører det geografiske HUR-område, og at områder uden for dette område, som ikke har været en del af HUR, heller ikke skal være med til at finansiere gældsafviklingen. Imod dette taler dog, at kommunerne i HURområdet heller ikke har været en del af HURs busdrift, idet driften i HUR blev finansieret af amterne. Et eventuelt sparet tilskud til HURs busdrift i amterne i 2005 har ikke påvirket kommunerne (med undtagelse af Frederiksberg og Københavns Kommune). HURområdets borgere har dog nydt fordel af et øget serviceniveau. Model A og B giver samme fordeling mellem regioner og kommuner, men en ændret fordeling indbyrdes regioner imellem og kommuner imellem. Model B giver følgende fordeling: Tabel 2. Fordeling af finansiering HUR-lån model B Nettotilskud fordeling Region H Region S Kommuner BUS, kommuner 57% 100% BUS, regioner 6% 84% 16% FLEX 7% 100% JERNBANE 13% 84% 16% ADMINISTRATION 17% 84% 16% TOTAL 100% Beløb pr. kommune/region er illustreret i bilag. 6/8

7 C. Afdrag fordeles med en fastsat procentdel på bus og på administration. Finansiering af disse poster fordeles som øvrige poster i budgettet. Argumenter for denne fordeling er, at finansieringen fordeles på en mere simpel måde, idet der ikke kan peges på en rigtig fordeling. I denne model kan der justeres på procentfordelingen for at opnå et ønsket resultat. Som eksempel illustreres beregningen med 71 % på bus og 29 % på administration. Med denne vægt bliver effekten for kommuner og regioner samlet som i model A og B, men fordeling kommuner imellem og regioner imellem bliver anderledes. Model C giver følgende fordeling: Tabel 3. Fordeling af finansiering HUR-lån model C Nettotilskud fordeling Region H Region S Kommuner BUS, kommuner 64% 100% BUS, regioner 7% 47% 53% FLEX 0% JERNBANE 0% ADMINISTRATION 29% 78% 22% TOTAL 100% Beløb pr. kommune/region er illustreret i bilag. Den samlede økonomiske konsekvens af de tre fordelingsmodeller for kommuner og regioner er illustreret i tabel 1. Beregningen er illustreret med fordeling af 120 mio. kr. Den årlige budgetvirkning vil være afhængig af den valgte afdragsprofil på lånet. Tabel 4. Fordeling af finansiering af HUR-lån model A, B og C Model A Model B Model C (mio.kr.) (%) (mio.kr.) (%) (mio.kr.) (%) Region H 27 62% 36 84% 31 72% Region S 16 38% 7 16% 12 28% Regioner i alt 43 36% 43 36% 43 36% Kommuner 77 64% 77 64% 77 64% Total % % % 7/8

8 Optagelse af lån: Arbejdsgruppen anbefaler, at der søges en gældsafvikling over så lang en periode som muligt. Muligheden for at refinansiere lånet med et nyt lån med en afdragsperiode på eksempelvis 20 år bør undersøges. På denne måde reduceres effekten i de enkelte efterfølgende budgetår. Det er ikke på tidspunktet for denne sagsudarbejdelse afklaret, om Movia kan optage et nyt lån, og om optagelse af et nyt lån vil belaste ejerkredsens låneramme. Dette antages at være en forudsætning for at følge denne anbefaling og må efterfølgende afklares. Såfremt der ikke kan optages et nyt lån uden at belaste ejerkredsens låneramme, vil en anden mulighed være at indgå aftale med långiver om afvikling over en periode på 10 år. Hjemmel til dette findes i bekendtgørelse om HURs låntagning 5 stk. 2: Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Det nuværende lån er som nævnt optaget som et 5-årigt stående lån. Det forventes dog at være uproblematisk at forhandle en 10-årig amortisationsaftale med Kommunekredit som er långiveren. På denne måde overholdes lånebekendtgørelsen. Økonomi: Beslutningen vil få effekt på kommunernes/regionernes fremtidige betalinger til Movia. De foreslåede løsningsmodeller med relativt lange afdragsperioder vil dog reducere effekten i det enkelte budgetår. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Bilag: 1. Finansiering fordelt på kommuner og regioner, model A, B og C 8/8

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere