VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S (Mermaid A/S), Mermaid Capital Services a/s (Mermaid A/S), Mer-maid A/S (Mermaid A/S), Mermaid Electronics A/S (Mermaid A/S), Mermaid Development A/S (Mermaid A/S), Mermaid Soft A/S (Mermaid A/S), Mermaid Vtouch A/S (Mermaid A/S), Victor Group A/S (Mermaid A/S), Victor Film A/S (Mermaid A/S), Victor Soft A/S (Mermaid A/S), Mermaid Technology A/S (Mermaid A/S), Acrossmedia A/S (Mermaid A/S). 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden dynamisk digitalt skiltning, instore TV og DOOH herunder levering af hardware- og softwareydelser, produktion af spots og salg af medier samt beslægtet virksomhed. 3. KONCERNSPROG 3.1 Selskabets koncernsprog er dansk og engelsk. 4. SELSKABETS KAPITAL 4.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK fordelt på aktier á DKK Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten til fordel for andre. 5. BEMYNDIGELSER TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN 5.1 I forbindelse med opkøb eller lignende har generalforsamlingen den 12. april 2011 bemyndiget bestyrelsen til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK til markedskurs forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af selskabskapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2014.

2 5.2 Alle nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelserne i pkt. 5.1 skal have samme rettigheder som hidtidige aktier, og de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i Selskabets ejerbog samt at der ikke er indløsningspligt og at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte 6.0 ERHVERVELSE AF EGNE KAPITALANDEL 6.1 Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling 2016 bemyndiget til på selskabets eller koncernselskabers vegne at erhverve egne kapitalandel til eje eller pant inden for en samlet pålydende værdi af i alt 15 % af selskabets aktier. Ved køb må prisen ikke afvige mere end 20% fra den kurs, der er gældende på erhvervelsestidspunktet. 7. BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF WARRANTS 7.1 Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede højst stk. warrants, der hver giver henholdsvis bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter i selskabet ret til at tegne 1 ny kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1. Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med et nominelt beløb på højst DKK i forbindelse med udnyttelsen af de warrants, som udstedes i henhold til bemyndigelsen. Forhøjelsen sker på følgende vilkår: (a) Bestyrelsen kan beslutte, at de eksisterende kapitalejere ikke skal have fortegningsret til de udstedte warrants eller kapitalandele udstedt på grundlag heraf, ligesom bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. (b) Bestyrelsen kan beslutte, at udstedelse af warrants skal ske vederlagsfrit. (c) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og være noteret på navn i ejerbogen. (d) De nye kapitalandele skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende kapitalandele. (e) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed og kapitalejerne har ikke pligt til at lade de nye kapitalandele indløse. (f) Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse, jf. selskabslovens 169, stk. 2 og 3, herunder udnyttelseskursen. (g) Bemyndigelse efter dette pkt. 7 gælder indtil 16. april 2018 men kan forlænges for en eller flere perioder af højst 5 år ad gangen. 7.2 Bestyrelsen har den 16. april 2014 truffet beslutning om at udstede stk. warrants, jf. pkt Bestyrelsens bemyndigelse af 16. april 2013 reduceres

3 dermed til udstedelse af stk. warrants. 8. WARRANTS 8.1 Under henvisning til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 7 traf bestyrelsen 16. april 2014 beslutning om (udover de warrants generalforsamlingen har udstedt, jf. bilag 2 og 3) at udstede stk. warrants, der hver giver henholdsvis bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter i selskabet ret til at tegne 1 ny kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1 til en tegningskurs på 400 svarende til DKK 4 for 1 kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1 ("Tegningskursen"), således at selskabskapitalen forhøjes med et nominelt beløb på mindst DKK 1 og højst DKK ved udnyttelse af de udstedte warrants. Udstedelsen af warrants sker på de vilkår, som er anført i vedlagte bilag 3, warrantprogram ( Warrantprogrammet ), der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning. Derudover finder følgende vilkår anvendelse: (a) De eksisterende kapitalejere skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants eller kapitalandele udstedt på grundlag heraf. (b) De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af den pågældende kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen. (c) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og være noteret på navn i ejerbogen. (d) De nye kapitalandele skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende kapitalandele. (e) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed og kapitalejerne har ikke pligt til at lade de nye kapitalandele indløse. (f) Bestyrelsen traf beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører til udnyttelsen af de udstedte warrants. Kapitalforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udnyttelsen af warrants. (g) Selskabet betaler omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der forventes at udgøre i størrelsesordenen DKK ex. moms. (h) stk. warrants tildeles og erhverves vederlagsfrit. 9. SELSKABETS AKTIER 9.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog 9.2 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige og ikke indløselige, medmindre andet følger af lovgivningen. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

4 9.3 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr , og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. 9.4 Udbytte betales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. 9.5 Ejerbogen føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, CVR-nr Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne. 10 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 10.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside samt ved til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse sker desuden via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

5 11.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, prospekter, tilmeldingsblanket og afgangskort samt øvrige generelle eller individuelle oplysninger og meddelelser fra selskabet kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via . Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation. 12. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 12.1 Senest 3 uger før en generalforsamling (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan formularerne af tekniske grunde ikke gøres tilgængelige på hjemmesiden, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres og sender dem til de aktionærer, der ønsker det På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 3. Forslag til fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. 13. GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET MV 13.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.

6 13.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (én uge før generalforsamlingen), eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes En aktionær kan inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold, der er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for forhold, hvorom der skal tages beslutning på generalforsamlingen Sproget på generalforsamlingen er dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk. 14. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL 14.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside. 15. BESTYRELSE 15.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling Bestyrelsen vælger en formand.

7 15.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde på den første ordinære generalforsamling, som afholdes efter medlemmets fyldte 70 år Referater af bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv. 16. DIREKTION 16.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for direktionens virksomhed. 17. INCITAMENTSAFLØNNING 17.1 Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse, jf. selskabslovens 139, stk. 2. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 18. TEGNINGSREGEL 18.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andre bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 19 REVISION 19.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 20. REGNSKABSÅR 20.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8 BILAG 1 TIL VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) 1 BESLUTNINGEN 1.1 På den ekstraordinære generalforsamling afholdt 16. april 2013 i Mermaid A/S, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet") blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af warrants, samt den til udstedelsen af warrants tilhørende kapitalforhøjelse. 1.2 Bestyrelsen har den 16. april 2014 truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen til udstedelse af warrants ("Warrants"), der hver giver ret til at tegne 1 ny kapitalandel i Selskabet á nominelt DKK 1, svarende til et nominelt beløb på højst DKK Bestemmelse herom er optaget som pkt. 8 i Selskabets vedtægter, hvortil dette Bilag 1 udgør et bilag. 1.3 Warrants udstedes til fordel for bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter (samlet "Warrantindehaverne" og hver for sig "Warrantindehaveren"), idet fortegningsretten for Selskabets eksisterende kapitalejere er fraveget. 1.4 Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kapitalforhøjelser, som hører til udnyttelsen af Warrants. 1.5 Der indgås individuelle tildelingsaftaler med Warrantindehaverne (samlet de "Individuelle Tildelingsaftaler" og hver for sig den "Individuelle Tildelingsaftale"). Vilkårene i det generelle warrantprogram ("Warrantprogrammet") kan fraviges ved særskilt bestemmelse i de Individuelle Tildelingsaftaler. En Individuel Tildelingsaftales tilsidesættelse af enkelte vilkår i Warrantprogrammet skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige vilkår i Warrantprogrammet. 1.6 Bestyrelsen har fastsat følgende vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse. 2 VEDERLAG, ANTAL OG TEGNINGSKURS 2.1 Tildeling af Warrants samt de nærmere vilkår for tildelingen sker ved indgåelse af Individuelle Tildelingsaftaler. 2.2 Der skal ikke betales vederlag ved tildeling af Warrants. 2.3 Hver Warrant giver Warrantindehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne 1 ny kapitalandel i Selskabet a nominelt DKK 1, til en tegningskurs fastsat i den Individuelle Tildelingsaftale og Selskabets vedtægter.

9 3 TILDELING OG UDNYTTELSE AF WARRANTS 3.1 Tildelte Warrants kan inden for de i pkt. 3.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber frem til den 16. april 2018 ( Udnyttelsesperioden ). De Nærmere vilkår for tildeling af Warrants er fastsat i den Individuelle Tildelingsaftale. Warrants, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i pkt. 3.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. pkt. 4 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 3.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 3.3 Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end anført i pkt. 3.1 og 3.2. Herunder kan bestyrelsen ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants uden yderligere varsel eller kompensation. 3.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til pkt. 5 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i pkt. 3.2 måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at have udnyttet Warrants inden for Udnyttelsesperioden. 4 PROCEDURE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OG AFREGNING 4.1 Meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives ved indlevering af den som bilag A vedhæftede formular ( Udnyttelsesmeddelelse ). Selskabet påser, om betingelserne for udnyttelse af Warrants er opfyldt. I bekræftende fald og efter at have konstateret, at Selskabet har modtaget udnyttelsesvederlaget for kapitalandelene, jf. pkt. 3.2, foranlediger Selskabet Medarbejderen registreret i Selskabets ejerbog for de pågældende kapitalandele. 4.2 Udnyttelsesvederlaget skal være uigenkaldeligt indbetalt kontant til Selskabet senest den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives.

10 4.3 Medmindre andet fremgår af den Individuelle Tildelingsaftale, skal Medarbejderens meddelelse om udnyttelse af Warrants omfatte samtlige de ved den Individuelle Tildelingsaftale tildelte Warrants. 5 INSIDERHANDEL 5.1 Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om insiderhandel, herunder de af Selskabet fastsatte interne regler for adgang til at handle med værdipapirer udstedt af Selskabet. 6 VILKÅR FOR NYTEGNEDE KAPITALANDELE 6.1 Den kapitalforhøjelse, der hører til udstedelsen af Warrants, kan højst udgøre et nominelt beløb på DKK Kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal lyde og være noteret på navn i Selskabets ejerbog. Kapitalandelene skal være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis, og ingen af de nye kapitalandele skal have særlige rettigheder. 7 STRUKTURÆNDRINGER 7.1 I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye Warrants, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning, forinden Warrants udnyttes, sker der ingen regulering, hverken af det antal kapitalandele, en Warrant giver ret til at tegne, eller af den tegningspris, der er fastsat i Individuel Warrantaftale. 7.2 Såfremt Selskabet måtte indgå i en fusion, spaltning eller lignende, er Medarbejderen forpligtet til at acceptere nødvendige ændringer i Warrantprogrammet samt den Individuelle Tildelingsaftale, således som bestyrelsen måtte anvise. 8 BEGRÆNSNINGER OG ØVRIGE VILKÅR MV. 8.1 Warrants er personlige og kan ikke overdrages, herunder ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants kan dog falde i arv eller overgå til uskiftet bo til Medarbejdernes ægtefæller og/eller falde i arv til Medarbejdernes livsarvinger. Selskabet har dog ved medarbejderens dødsfald en ret men ikke en pligt til at erhverve tildelte Warrants til markedsværdien. 8.2 Ved tildeling af Warrants og senere tegning af kapitalandele ved udnyttelse gælder, at Selskabets aktionærer ikke skal have fortegningsret. 9 RETTIGHEDER 9.1 De nye kapitalandele, som tegnes ved udnyttelse af tildelte Warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige kapitalandele. Ikke udnyttede Warrants giver ingen aktionærrettigheder.

11 9.2 Medarbejderens rettigheder som aktionær, indtræder først, når der er sket betaling af udnyttelsesvederlaget, og kapitalandelene er overført til Medarbejderen og noteret i Selskabets ejerbog. 9.3 Tildeling af Warrants berører ikke adgangen til at ændre, opsige eller ophæve Medarbejderens ansættelse. 9.4 Tildelte Warrants eller værdien heraf indgår ikke ved beregning af feriepenge, feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn. Tilsvarende gælder for beregning af godtgørelser eller kompensation efter lov, overenskomst eller aftale, herunder kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler, godtgørelser efter funktionærlovens 2a og 2b, godtgørelser for usaglig afskedigelse efter overenskomst, godtgørelser efter ligebehandlingsog forskelsbehandlingslovene etc. 10 OMKOSTNINGER 10.1 Selskabet betaler alle omkostninger i forbindelse med etableringen af Warrantprogrammet og tildelingen af Warrants ved indgåelse af Individuelle Tildelingsaftaler samt alle omkostninger i forbindelse med de kapitalforhøjelser, der hører til udnyttelsen af Warrants. 11 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD 11.1 De skattemæssige konsekvenser for Warrantindehaverne ved tildelingen og udnyttelsen af Warrants er Selskabet uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod Selskabet som følge af skattekrav mod Warrantindehaverne. 12 LOVVALG OG TVISTER 12.1 Warrantprogrammet og de Individuelle Tildelingsaftaler skal fortolkes i henhold til dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse regler er fravigelige Såfremt Warrantprogrammet og/eller den Individuelle Tildelingsaftale måtte indeholde bestemmelser, som er uforenelige med ufravigelige retsregler i det land, hvor Medarbejderen udfører sit arbejde, således at den eller de pågældende bestemmelser tilsidesættes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Warrantprogrammet og/eller Individuel Warrantaftale Enhver tvist i forbindelse med Warrantprogrammet og de Individuelle Tildelingsaftaler, herunder tvister om deres eksistens eller gyldighed, som ikke kan afgøres mindeligt mellem Parterne senest 30 dage fra den ene Parts modtagelse af meddelelse fra den anden Part med en detaljeret beskrivelse af tvisten, skal afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler for Voldgiftsinstituttets virksomhed, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Hver Part skal udpege 1 voldgiftsdommer. Voldgiftsinstituttet skal udpege yderligere 1 voldgiftsdommer, som skal være voldgiftsrettens formand. Hvis en Part ikke har udpeget en

12 voldgiftsdommer, senest 30 dage efter at Parten har indgivet begæring om voldgift eller modtaget meddelelse herom, udpeger Voldgiftsinstituttet tillige denne voldgiftsdommer Voldgiftssagen skal finde sted i København, og processproget skal være dansk Parterne er ikke berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, herunder oplysninger om enhver afgørelse eller kendelse afsagt af Voldgiftsinstituttet, medmindre den anden Part i hvert enkelt tilfælde skriftligt har godkendt videregivelsen af sådanne oplysninger. En Part er dog berettiget til at videregive oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, hvis en sådan videregivelse sker for bedst muligt at beskytte Partens interesser i forhold til den anden Part, for at overholde gældende lovgivning eller myndighedsafgørelser eller er påkrævet i henhold til aftaler om børsnotering.

13 BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr ) På mermaid technology a/s, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den 29. august 2008 vedtog generalforsamlingen på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner ("Warrants") for nominelt til ledende medarbejdere samt direktionen i Selskabet. Generalforsamlingen har i den anledning den 29. august 2008 vedtaget dette program ( Warrantprogram ), der fastsætter de nærmere regler for udstedelse og tildeling af Warrants til ledende medarbejdere og direktionen samt bestyrelsen i Selskabet i medfør af den nævnte bemyndigelse. Warrantprogrammet vedrører generelle vilkår for Warrants udstedt af Selskabet til Selskabets medarbejdere ( Medarbejderne ). Medarbejderne tildeles herefter ved individuel tegningsoptionsaftale ( Individuel Warrantaftale ) Warrants i henhold til nedenstående vilkår. Vilkårene nedenfor kan fraviges ved særskilte bestemmelser i Individuel Warrantaftale, som er en bekræftelse af og en integreret del af nærværende Warrantprogram. Den Individuelle Warrantaftale er en særskilt aftale mellem Selskabet og Medarbejderen, hvori der bl.a. fastsættes antal af Warrants, som tildeles, vilkår for tildeling, tidligste og seneste udnyttelsestidspunkt samt tegningsprisen og andre individuelle vilkår. En tilsidesættelse i den Individuel Warrantaftale indgået med Medarbejderen af enkelte vilkår i dette Warrantprogram skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige de nedenfor nævnte vilkår. Selskabets træffer beslutning om tidspunktet for programmets ophør. Ingen nuværende eller fratrådt Medarbejder kan efter programmets ophør kræve tildeling af Warrants eller kompensation for manglende tildeling af Warrants. Det er ikke hensigten med Warrantprogrammet, at det skal danne grundlag for løbende tildelinger af Warrants, og Medarbejderne bør således ikke have en forventning herom. 1 TILDELING OG TEGNINGSPRIS

14 1.1 Warrants tildeles vederlagsfrit. 1.2 Tildeling af Warrants sker ved særskilt tildelingsaftale, i form og indhold svarende til bilag 1 ( Individuel Warrantaftale ). 1.3 Hver Warrant giver ret til tegning af én aktie af nominelt DKK 1,00 til en tegningspris, der er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. 2 TIDSPUNKT FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 2.1 Tildelte Warrants kan inden for de i punkt 2.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber fra 1 år efter tildelingen og til og med 5 år derefter ( Udnyttelsesperioden ). Seneste udnyttelsestidspunkt er således den 30. september 2013 ( Seneste Udnyttelsestidspunkt ). Nærmere vilkår for udnyttelse og Udnyttelsesperioden er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. Warrant, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i punkt 2.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. punkt 3 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 2.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 2.3 Bestyrelsen kan dog ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end ovenfor nævnt. Herunder kan bestyrelse ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants. 2.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til punkt 4 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i punkt 2.2, måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til

15 Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at have udnyttet Warrants inden for Udnyttelsesperioden. 3 PROCEDURE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OG AFREGNING 3.1 Meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives ved indlevering af den som bilag 2 vedhæftede formular. Selskabet påser, om betingelserne for udnyttelse af Warrants er opfyldt. I bekræftende fald og efter at have konstateret, at Selskabet har modtaget udnyttelsesvederlaget for aktierne, jf. punkt 3.2, foranlediger Selskabet Medarbejderen registreret i Selskabets aktiebog for de pågældende aktier. 3.2 Udnyttelsesvederlaget skal være uigenkaldeligt indbetalt kontant til Selskabet senest den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives. 3.3 Medmindre andet fremgår af den Individuelle Warrantaftale, skal Medarbejderens meddelelse om udnyttelse af Warrants omfatte samtlige de ved den Individuelle Warrantaftale til- delte Warrants. 4 INSIDERHANDEL 4.1 Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om insiderhandel, herunder de af Selskabet fastsatte interne regler for adgang til at handle med værdipapirer udstedt af Selskabet. 5 SELSKABETS AKTIEKAPITAL 5.1 Aktierne, der tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal lyde og være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. 6 OPHØR OG BORTFALD AF WARRANTS FOR MEDARBEJDERE OG DIREKTION 6.1 Tildelte Warrants bortfalder automatisk og uden varsel eller kompensation efter det Sene- ste Udnyttelsestidspunkt, jf. pkt. 2.1.

16 6.2 Hvis Medarbejderens ansættelsesforhold ophører på grund af Medarbejderens opsigelse, før Medarbejderen udnytter tildelte Warrants, bortfalder retten til udnyttelse på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, og Medarbejderen er ikke berettiget til yderligere tildelinger. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt ansættelsesforholdet ophører som følge af Medarbejderens misligholdelse eller Selskabets berettigede bortvisning af Medarbejderen. 6.3 Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, før Medarbejderen udnytter tildelte Warrants, bevarer Medarbejderen retten til at udnytte de tildelte Warrants. Endvidere er Medarbejderen berettiget til en i forhold til Medarbejderens ansættelsesperiode forholdsmæssig andel af de tildelinger, som Medarbejderen ville have modtaget i det pågældende regnskabsår, såfremt Medarbejderen fortsat var ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt Medarbejderen fratræder, fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, eller såfremt Medarbejderen hæver ansættelsesforholdet på grund af Selskabets grove misligholdelse. 6.4 Fratræden anses for sket på den dato, hvor ansættelsesforholdet ophører i henhold til overenskomst eller dagen for Selskabets berettigede bortvisning af Medarbejderen. 7 OPHØR OG BORTFALD AF WARRANTS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER 7.1 Tildelte Warrants bortfalder automatisk og uden varsel eller kompensation efter det Sene- ste Udnyttelsestidspunkt, jf. pkt Udnyttelse af Warrants kræver at bestyrelsesmedlemmet fortsat er medlem af selskabets bestyrelse. 7.3 Warrants der ikke er udnyttet ved bestyrelsesmedlemmets fratræden bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 8 STRUKTURÆNDRINGER 8.1 I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye Warrants eller Selskabets opløsning, herunder fusion eller spaltning, forinden Warrants udnyttes, sker der ingen regulering, hverken af det antal aktier, en Warrant giver ret til at tegne, eller af den tegningspris, der er fastsat i Individuel Warrantaftale.

17 8.2 Såfremt Selskabet måtte indgå i en fusion, spaltning eller lignende, er Medarbejderen forpligtet til at acceptere nødvendige ændringer i dette program og i den Individuelle Warrant- aftale, således som bestyrelsen måtte anvise. 9 BEGRÆNSNINGER OG ØVRIGE VILKÅR MV. 9.1 Warrants er personlige og kan ikke overdrages, herunder ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants kan dog falde i arv eller overgå til uskiftet bo til Medarbejdernes ægtefæller og/eller falde i arv til Medarbejdernes livsarvinger. Selskabet har dog ved medarbejderens dødsfald en ret men ikke en pligt til at erhverve tildelte Warrants til markedsværdien. 9.2 Såfremt Medarbejderne kan opnå beskatning efter Ligningslovens 7H som en person, der som led i et ansættelsesforhold modtager vederlag i form af Warrants, skal det af en særskilt 7H-aftale klart fremgå, at Ligningsloven 7H finder anvendelse og at betingelserne herfor er opfyldt. 9.3 Ved tildeling af Warrants og senere tegning af aktier ved udnyttelse gælder, at Selskabets aktionærer ikke skal have fortegningsret. 10 RETTIGHEDER De nye aktier, som tegnes ved udnyttelse af tildelte Warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier. Ikke udnyttede Warrants giver ingen aktionærrettigheder Medarbejderens rettigheder som aktionær, indtræder først, når der er sket betaling af udnyttelsesvederlaget, og aktierne er overført til Medarbejderen og noteret i Selskabets aktiebog Tildeling af Warrants berører ikke adgangen til at ændre, opsige eller ophæve Medarbejde- rens ansættelse Tildelte Warrants eller værdien heraf indgår ikke ved beregning af feriepenge, feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn. Tilsvarende gælder for beregning af godtgørelser eller kompensation efter lov, overenskomst eller aftale, herunder kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler, godtgørelser efter funktionærlovens 2a og 2b, godtgørelser for usaglig afskedigelse efter overenskomst, godtgørelser efter ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovene etc.

18 11 OMKOSTNINGER, AFGIFTER OG SKATTER 11.1 Alle omkostninger og afgifter ved oprettelse af dette program og tildeling af Warrants bæ- res af Selskabet. Mægler- og afregningsgebyr i forbindelse med Medarbejderens udnyttelse af Warrants betales af Selskabet De skattemæssige konsekvenser m.v. for Medarbejderen af programmet er Selskabet uvedkommende, og der kan under ingen omstændigheder gøres krav gældende mod Selskabet som følge af eventuelle skattekrav. Medarbejderen må således selv finansiere den skat, der efter gældende regler forfalder ved udnyttelsen af Warrants eller på noget senere tidspunkt. Beskatningsforhold og ændring i skatteregler påvirker ikke de her omtalte vilkår. 12 LOVVALG OG TVISTER 12.1 Dette Warrantprogram er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret Såfremt Warrantprogrammet og/eller den Individuelle Warrantaftale måtte indeholde bestemmelser, som er uforenelige med ufravigelige retsregler i det land, hvor Medarbejderen udfører sit arbejde, således at den eller de pågældende bestemmelser tilsidesættes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Warrantprogrammet og/eller Individuel Warrantaftale Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af dette Warrantprogram, skal under anvendelse af dansk ret afgøres ved voldgift ifølge Regler for behandling af sager ved det danske voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Medlemmer af voldgiftsretten udpeges af instituttet i overensstemmelse med de anførte regler. Selskabet og Medarbejderen skal hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle voldgiftssager, herunder en eventuel voldgiftssags eksistens, dens genstand og voldgiftskendelsen Voldgiftsretten skal træffe afgørelse om sagsomkostninger og fordelingen mellem parterne, dog skal sagsomkostningerne fordeles således, at Selskabet friholder Medarbejderen for omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, der overstiger de omkostninger, som Medarbejderen ville have haft, såfremt tvisten var blevet pådømt af de almindelige domstole.

19 BILAG 3 TIL VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) På Mermaid A/S, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabets) ordinære generalforsamling den 12. april 2011 vedtog generalforsamlingen på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse i alt tegningsoptioner ("Warrants") for nominelt til ledende med- arbejdere samt direktionen i Selskabet. Generalforsamlingen har i den anledning den 12. april 2011 vedtaget dette program ( Warrantprogram ), der fastsætter de nærmere regler for udstedelse og tildeling af Warrants til bestyrelse, medarbejdere indenfor koncernen og eksterne konsulenter i medfør af den nævnte bemyndigelse. Warrantprogrammet vedrører generelle vilkår for Warrants udstedt af Selskabet til ovennævnte personer i det følgende kaldt Medarbejderne. Medarbejderne tildeles herefter ved individuel tegningsoptionsaftale ( Individuel Warrantaftale ) Warrants i henhold til nedenstående vilkår. Vilkårene nedenfor kan fraviges ved særskilte bestemmelser i Individuel Warrantaftale, som er en bekræftelse af og en integreret del af nærværende Warrantprogram. Den Individuelle Warrantaftale er en særskilt aftale mellem Selskabet og Medarbejderen, hvori der bl.a. fastsættes antal af Warrants, som tildeles, vilkår for tildeling, tidligste og seneste udnyttelsestidspunkt samt tegningsprisen og andre individuelle vilkår. En tilsidesættelse i den Individuel Warrantaftale indgået med Medarbejderen af enkelte vilkår i dette Warrantprogram skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige de nedenfor nævnte vilkår. Selskabets træffer beslutning om tidspunktet for programmets ophør. Ingen nuværende eller fratrådt Medarbejder kan efter programmets ophør kræve tildeling af Warrants eller kompensation for manglende tildeling af Warrants. Det er ikke hensigten med Warrantprogrammet, at det skal danne grundlag for løbende tildelinger af Warrants, og Medarbejderne bør således ikke have en forventning herom. 1 TILDELING OG TEGNINGSPRIS 1.1 Warrants tildeles vederlagsfrit.

20 1.2 Tildeling af Warrants sker ved særskilt tildelingsaftale, i form og indhold svarende til bilag 1 ( Individuel Warrantaftale ). 1.3 Hver Warrant giver ret til tegning af én aktie af nominelt DKK 1,00 til en tegningspris, der er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. 2 TIDSPUNKT FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 2.1 Tildelte Warrants kan inden for de i punkt 2.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber fra 1 år efter tildelingen og til og med 5 år derefter ( Udnyttelsesperioden hhv. Seneste Udnyttelsestidspunkt ). Nærmere vilkår for udnyttelse og Udnyttelsesperioden er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. Warrant, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i punkt 2.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. punkt 3 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 2.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 2.3 Bestyrelsen kan dog ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end ovenfor nævnt. Herunder kan bestyrelse ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants. 2.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til punkt 4 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i punkt 2.2, måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877) Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877) Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes: Selskabsmeddelelse nr. 154 03. april 2014 Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877) Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes: tirsdag d.29. april 2014 kl.

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35 Vedtægter For Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej 5 2900 Hellerup CVR nr. 30 73 17 35 1 VEDTÆGTER for Copenhagen Capital A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Capital A/S.

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere