VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S (Mermaid A/S), Mermaid Capital Services a/s (Mermaid A/S), Mer-maid A/S (Mermaid A/S), Mermaid Electronics A/S (Mermaid A/S), Mermaid Development A/S (Mermaid A/S), Mermaid Soft A/S (Mermaid A/S), Mermaid Vtouch A/S (Mermaid A/S), Victor Group A/S (Mermaid A/S), Victor Film A/S (Mermaid A/S), Victor Soft A/S (Mermaid A/S), Mermaid Technology A/S (Mermaid A/S), Acrossmedia A/S (Mermaid A/S). 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden dynamisk digitalt skiltning, instore TV og DOOH herunder levering af hardware- og softwareydelser, produktion af spots og salg af medier samt beslægtet virksomhed. 3. KONCERNSPROG 3.1 Selskabets koncernsprog er dansk og engelsk. 4. SELSKABETS KAPITAL 4.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK fordelt på aktier á DKK Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten til fordel for andre. 5. BEMYNDIGELSER TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN 5.1 I forbindelse med opkøb eller lignende har generalforsamlingen den 12. april 2011 bemyndiget bestyrelsen til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK til markedskurs forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af selskabskapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2014.

2 5.2 Alle nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelserne i pkt. 5.1 skal have samme rettigheder som hidtidige aktier, og de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i Selskabets ejerbog samt at der ikke er indløsningspligt og at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte 6.0 ERHVERVELSE AF EGNE KAPITALANDEL 6.1 Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling 2016 bemyndiget til på selskabets eller koncernselskabers vegne at erhverve egne kapitalandel til eje eller pant inden for en samlet pålydende værdi af i alt 15 % af selskabets aktier. Ved køb må prisen ikke afvige mere end 20% fra den kurs, der er gældende på erhvervelsestidspunktet. 7. BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF WARRANTS 7.1 Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede højst stk. warrants, der hver giver henholdsvis bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter i selskabet ret til at tegne 1 ny kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1. Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med et nominelt beløb på højst DKK i forbindelse med udnyttelsen af de warrants, som udstedes i henhold til bemyndigelsen. Forhøjelsen sker på følgende vilkår: (a) Bestyrelsen kan beslutte, at de eksisterende kapitalejere ikke skal have fortegningsret til de udstedte warrants eller kapitalandele udstedt på grundlag heraf, ligesom bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. (b) Bestyrelsen kan beslutte, at udstedelse af warrants skal ske vederlagsfrit. (c) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og være noteret på navn i ejerbogen. (d) De nye kapitalandele skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende kapitalandele. (e) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed og kapitalejerne har ikke pligt til at lade de nye kapitalandele indløse. (f) Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse, jf. selskabslovens 169, stk. 2 og 3, herunder udnyttelseskursen. (g) Bemyndigelse efter dette pkt. 7 gælder indtil 16. april 2018 men kan forlænges for en eller flere perioder af højst 5 år ad gangen. 7.2 Bestyrelsen har den 16. april 2014 truffet beslutning om at udstede stk. warrants, jf. pkt Bestyrelsens bemyndigelse af 16. april 2013 reduceres

3 dermed til udstedelse af stk. warrants. 8. WARRANTS 8.1 Under henvisning til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 7 traf bestyrelsen 16. april 2014 beslutning om (udover de warrants generalforsamlingen har udstedt, jf. bilag 2 og 3) at udstede stk. warrants, der hver giver henholdsvis bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter i selskabet ret til at tegne 1 ny kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1 til en tegningskurs på 400 svarende til DKK 4 for 1 kapitalandel i selskabet a nominelt DKK 1 ("Tegningskursen"), således at selskabskapitalen forhøjes med et nominelt beløb på mindst DKK 1 og højst DKK ved udnyttelse af de udstedte warrants. Udstedelsen af warrants sker på de vilkår, som er anført i vedlagte bilag 3, warrantprogram ( Warrantprogrammet ), der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning. Derudover finder følgende vilkår anvendelse: (a) De eksisterende kapitalejere skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants eller kapitalandele udstedt på grundlag heraf. (b) De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af den pågældende kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen. (c) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og være noteret på navn i ejerbogen. (d) De nye kapitalandele skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende kapitalandele. (e) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed og kapitalejerne har ikke pligt til at lade de nye kapitalandele indløse. (f) Bestyrelsen traf beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører til udnyttelsen af de udstedte warrants. Kapitalforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udnyttelsen af warrants. (g) Selskabet betaler omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der forventes at udgøre i størrelsesordenen DKK ex. moms. (h) stk. warrants tildeles og erhverves vederlagsfrit. 9. SELSKABETS AKTIER 9.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog 9.2 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige og ikke indløselige, medmindre andet følger af lovgivningen. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

4 9.3 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr , og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. 9.4 Udbytte betales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. 9.5 Ejerbogen føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, CVR-nr Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne. 10 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 10.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside samt ved til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse sker desuden via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

5 11.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, prospekter, tilmeldingsblanket og afgangskort samt øvrige generelle eller individuelle oplysninger og meddelelser fra selskabet kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via . Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation. 12. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 12.1 Senest 3 uger før en generalforsamling (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan formularerne af tekniske grunde ikke gøres tilgængelige på hjemmesiden, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres og sender dem til de aktionærer, der ønsker det På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 3. Forslag til fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. 13. GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET MV 13.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.

6 13.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (én uge før generalforsamlingen), eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes En aktionær kan inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold, der er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for forhold, hvorom der skal tages beslutning på generalforsamlingen Sproget på generalforsamlingen er dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk. 14. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL 14.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside. 15. BESTYRELSE 15.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling Bestyrelsen vælger en formand.

7 15.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde på den første ordinære generalforsamling, som afholdes efter medlemmets fyldte 70 år Referater af bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv. 16. DIREKTION 16.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for direktionens virksomhed. 17. INCITAMENTSAFLØNNING 17.1 Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse, jf. selskabslovens 139, stk. 2. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 18. TEGNINGSREGEL 18.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andre bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 19 REVISION 19.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 20. REGNSKABSÅR 20.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8 BILAG 1 TIL VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) 1 BESLUTNINGEN 1.1 På den ekstraordinære generalforsamling afholdt 16. april 2013 i Mermaid A/S, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet") blev bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af warrants, samt den til udstedelsen af warrants tilhørende kapitalforhøjelse. 1.2 Bestyrelsen har den 16. april 2014 truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen til udstedelse af warrants ("Warrants"), der hver giver ret til at tegne 1 ny kapitalandel i Selskabet á nominelt DKK 1, svarende til et nominelt beløb på højst DKK Bestemmelse herom er optaget som pkt. 8 i Selskabets vedtægter, hvortil dette Bilag 1 udgør et bilag. 1.3 Warrants udstedes til fordel for bestyrelsen, direktionen, medarbejdere samt eksterne konsulenter (samlet "Warrantindehaverne" og hver for sig "Warrantindehaveren"), idet fortegningsretten for Selskabets eksisterende kapitalejere er fraveget. 1.4 Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om de kapitalforhøjelser, som hører til udnyttelsen af Warrants. 1.5 Der indgås individuelle tildelingsaftaler med Warrantindehaverne (samlet de "Individuelle Tildelingsaftaler" og hver for sig den "Individuelle Tildelingsaftale"). Vilkårene i det generelle warrantprogram ("Warrantprogrammet") kan fraviges ved særskilt bestemmelse i de Individuelle Tildelingsaftaler. En Individuel Tildelingsaftales tilsidesættelse af enkelte vilkår i Warrantprogrammet skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige vilkår i Warrantprogrammet. 1.6 Bestyrelsen har fastsat følgende vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse. 2 VEDERLAG, ANTAL OG TEGNINGSKURS 2.1 Tildeling af Warrants samt de nærmere vilkår for tildelingen sker ved indgåelse af Individuelle Tildelingsaftaler. 2.2 Der skal ikke betales vederlag ved tildeling af Warrants. 2.3 Hver Warrant giver Warrantindehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne 1 ny kapitalandel i Selskabet a nominelt DKK 1, til en tegningskurs fastsat i den Individuelle Tildelingsaftale og Selskabets vedtægter.

9 3 TILDELING OG UDNYTTELSE AF WARRANTS 3.1 Tildelte Warrants kan inden for de i pkt. 3.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber frem til den 16. april 2018 ( Udnyttelsesperioden ). De Nærmere vilkår for tildeling af Warrants er fastsat i den Individuelle Tildelingsaftale. Warrants, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i pkt. 3.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. pkt. 4 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 3.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 3.3 Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end anført i pkt. 3.1 og 3.2. Herunder kan bestyrelsen ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants uden yderligere varsel eller kompensation. 3.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til pkt. 5 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i pkt. 3.2 måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at have udnyttet Warrants inden for Udnyttelsesperioden. 4 PROCEDURE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OG AFREGNING 4.1 Meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives ved indlevering af den som bilag A vedhæftede formular ( Udnyttelsesmeddelelse ). Selskabet påser, om betingelserne for udnyttelse af Warrants er opfyldt. I bekræftende fald og efter at have konstateret, at Selskabet har modtaget udnyttelsesvederlaget for kapitalandelene, jf. pkt. 3.2, foranlediger Selskabet Medarbejderen registreret i Selskabets ejerbog for de pågældende kapitalandele. 4.2 Udnyttelsesvederlaget skal være uigenkaldeligt indbetalt kontant til Selskabet senest den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives.

10 4.3 Medmindre andet fremgår af den Individuelle Tildelingsaftale, skal Medarbejderens meddelelse om udnyttelse af Warrants omfatte samtlige de ved den Individuelle Tildelingsaftale tildelte Warrants. 5 INSIDERHANDEL 5.1 Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om insiderhandel, herunder de af Selskabet fastsatte interne regler for adgang til at handle med værdipapirer udstedt af Selskabet. 6 VILKÅR FOR NYTEGNEDE KAPITALANDELE 6.1 Den kapitalforhøjelse, der hører til udstedelsen af Warrants, kan højst udgøre et nominelt beløb på DKK Kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal lyde og være noteret på navn i Selskabets ejerbog. Kapitalandelene skal være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis, og ingen af de nye kapitalandele skal have særlige rettigheder. 7 STRUKTURÆNDRINGER 7.1 I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye Warrants, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning, forinden Warrants udnyttes, sker der ingen regulering, hverken af det antal kapitalandele, en Warrant giver ret til at tegne, eller af den tegningspris, der er fastsat i Individuel Warrantaftale. 7.2 Såfremt Selskabet måtte indgå i en fusion, spaltning eller lignende, er Medarbejderen forpligtet til at acceptere nødvendige ændringer i Warrantprogrammet samt den Individuelle Tildelingsaftale, således som bestyrelsen måtte anvise. 8 BEGRÆNSNINGER OG ØVRIGE VILKÅR MV. 8.1 Warrants er personlige og kan ikke overdrages, herunder ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants kan dog falde i arv eller overgå til uskiftet bo til Medarbejdernes ægtefæller og/eller falde i arv til Medarbejdernes livsarvinger. Selskabet har dog ved medarbejderens dødsfald en ret men ikke en pligt til at erhverve tildelte Warrants til markedsværdien. 8.2 Ved tildeling af Warrants og senere tegning af kapitalandele ved udnyttelse gælder, at Selskabets aktionærer ikke skal have fortegningsret. 9 RETTIGHEDER 9.1 De nye kapitalandele, som tegnes ved udnyttelse af tildelte Warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige kapitalandele. Ikke udnyttede Warrants giver ingen aktionærrettigheder.

11 9.2 Medarbejderens rettigheder som aktionær, indtræder først, når der er sket betaling af udnyttelsesvederlaget, og kapitalandelene er overført til Medarbejderen og noteret i Selskabets ejerbog. 9.3 Tildeling af Warrants berører ikke adgangen til at ændre, opsige eller ophæve Medarbejderens ansættelse. 9.4 Tildelte Warrants eller værdien heraf indgår ikke ved beregning af feriepenge, feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn. Tilsvarende gælder for beregning af godtgørelser eller kompensation efter lov, overenskomst eller aftale, herunder kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler, godtgørelser efter funktionærlovens 2a og 2b, godtgørelser for usaglig afskedigelse efter overenskomst, godtgørelser efter ligebehandlingsog forskelsbehandlingslovene etc. 10 OMKOSTNINGER 10.1 Selskabet betaler alle omkostninger i forbindelse med etableringen af Warrantprogrammet og tildelingen af Warrants ved indgåelse af Individuelle Tildelingsaftaler samt alle omkostninger i forbindelse med de kapitalforhøjelser, der hører til udnyttelsen af Warrants. 11 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD 11.1 De skattemæssige konsekvenser for Warrantindehaverne ved tildelingen og udnyttelsen af Warrants er Selskabet uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod Selskabet som følge af skattekrav mod Warrantindehaverne. 12 LOVVALG OG TVISTER 12.1 Warrantprogrammet og de Individuelle Tildelingsaftaler skal fortolkes i henhold til dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse regler er fravigelige Såfremt Warrantprogrammet og/eller den Individuelle Tildelingsaftale måtte indeholde bestemmelser, som er uforenelige med ufravigelige retsregler i det land, hvor Medarbejderen udfører sit arbejde, således at den eller de pågældende bestemmelser tilsidesættes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Warrantprogrammet og/eller Individuel Warrantaftale Enhver tvist i forbindelse med Warrantprogrammet og de Individuelle Tildelingsaftaler, herunder tvister om deres eksistens eller gyldighed, som ikke kan afgøres mindeligt mellem Parterne senest 30 dage fra den ene Parts modtagelse af meddelelse fra den anden Part med en detaljeret beskrivelse af tvisten, skal afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler for Voldgiftsinstituttets virksomhed, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Hver Part skal udpege 1 voldgiftsdommer. Voldgiftsinstituttet skal udpege yderligere 1 voldgiftsdommer, som skal være voldgiftsrettens formand. Hvis en Part ikke har udpeget en

12 voldgiftsdommer, senest 30 dage efter at Parten har indgivet begæring om voldgift eller modtaget meddelelse herom, udpeger Voldgiftsinstituttet tillige denne voldgiftsdommer Voldgiftssagen skal finde sted i København, og processproget skal være dansk Parterne er ikke berettiget til at videregive fortrolige oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, herunder oplysninger om enhver afgørelse eller kendelse afsagt af Voldgiftsinstituttet, medmindre den anden Part i hvert enkelt tilfælde skriftligt har godkendt videregivelsen af sådanne oplysninger. En Part er dog berettiget til at videregive oplysninger om voldgiftssagen til tredjemand, hvis en sådan videregivelse sker for bedst muligt at beskytte Partens interesser i forhold til den anden Part, for at overholde gældende lovgivning eller myndighedsafgørelser eller er påkrævet i henhold til aftaler om børsnotering.

13 BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr ) På mermaid technology a/s, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den 29. august 2008 vedtog generalforsamlingen på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner ("Warrants") for nominelt til ledende medarbejdere samt direktionen i Selskabet. Generalforsamlingen har i den anledning den 29. august 2008 vedtaget dette program ( Warrantprogram ), der fastsætter de nærmere regler for udstedelse og tildeling af Warrants til ledende medarbejdere og direktionen samt bestyrelsen i Selskabet i medfør af den nævnte bemyndigelse. Warrantprogrammet vedrører generelle vilkår for Warrants udstedt af Selskabet til Selskabets medarbejdere ( Medarbejderne ). Medarbejderne tildeles herefter ved individuel tegningsoptionsaftale ( Individuel Warrantaftale ) Warrants i henhold til nedenstående vilkår. Vilkårene nedenfor kan fraviges ved særskilte bestemmelser i Individuel Warrantaftale, som er en bekræftelse af og en integreret del af nærværende Warrantprogram. Den Individuelle Warrantaftale er en særskilt aftale mellem Selskabet og Medarbejderen, hvori der bl.a. fastsættes antal af Warrants, som tildeles, vilkår for tildeling, tidligste og seneste udnyttelsestidspunkt samt tegningsprisen og andre individuelle vilkår. En tilsidesættelse i den Individuel Warrantaftale indgået med Medarbejderen af enkelte vilkår i dette Warrantprogram skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige de nedenfor nævnte vilkår. Selskabets træffer beslutning om tidspunktet for programmets ophør. Ingen nuværende eller fratrådt Medarbejder kan efter programmets ophør kræve tildeling af Warrants eller kompensation for manglende tildeling af Warrants. Det er ikke hensigten med Warrantprogrammet, at det skal danne grundlag for løbende tildelinger af Warrants, og Medarbejderne bør således ikke have en forventning herom. 1 TILDELING OG TEGNINGSPRIS

14 1.1 Warrants tildeles vederlagsfrit. 1.2 Tildeling af Warrants sker ved særskilt tildelingsaftale, i form og indhold svarende til bilag 1 ( Individuel Warrantaftale ). 1.3 Hver Warrant giver ret til tegning af én aktie af nominelt DKK 1,00 til en tegningspris, der er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. 2 TIDSPUNKT FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 2.1 Tildelte Warrants kan inden for de i punkt 2.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber fra 1 år efter tildelingen og til og med 5 år derefter ( Udnyttelsesperioden ). Seneste udnyttelsestidspunkt er således den 30. september 2013 ( Seneste Udnyttelsestidspunkt ). Nærmere vilkår for udnyttelse og Udnyttelsesperioden er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. Warrant, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i punkt 2.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. punkt 3 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 2.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 2.3 Bestyrelsen kan dog ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end ovenfor nævnt. Herunder kan bestyrelse ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants. 2.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til punkt 4 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i punkt 2.2, måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til

15 Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at have udnyttet Warrants inden for Udnyttelsesperioden. 3 PROCEDURE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OG AFREGNING 3.1 Meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives ved indlevering af den som bilag 2 vedhæftede formular. Selskabet påser, om betingelserne for udnyttelse af Warrants er opfyldt. I bekræftende fald og efter at have konstateret, at Selskabet har modtaget udnyttelsesvederlaget for aktierne, jf. punkt 3.2, foranlediger Selskabet Medarbejderen registreret i Selskabets aktiebog for de pågældende aktier. 3.2 Udnyttelsesvederlaget skal være uigenkaldeligt indbetalt kontant til Selskabet senest den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af Warrants afgives. 3.3 Medmindre andet fremgår af den Individuelle Warrantaftale, skal Medarbejderens meddelelse om udnyttelse af Warrants omfatte samtlige de ved den Individuelle Warrantaftale til- delte Warrants. 4 INSIDERHANDEL 4.1 Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om insiderhandel, herunder de af Selskabet fastsatte interne regler for adgang til at handle med værdipapirer udstedt af Selskabet. 5 SELSKABETS AKTIEKAPITAL 5.1 Aktierne, der tegnes ved udnyttelse af Warrants, skal lyde og være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. 6 OPHØR OG BORTFALD AF WARRANTS FOR MEDARBEJDERE OG DIREKTION 6.1 Tildelte Warrants bortfalder automatisk og uden varsel eller kompensation efter det Sene- ste Udnyttelsestidspunkt, jf. pkt. 2.1.

16 6.2 Hvis Medarbejderens ansættelsesforhold ophører på grund af Medarbejderens opsigelse, før Medarbejderen udnytter tildelte Warrants, bortfalder retten til udnyttelse på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, og Medarbejderen er ikke berettiget til yderligere tildelinger. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt ansættelsesforholdet ophører som følge af Medarbejderens misligholdelse eller Selskabets berettigede bortvisning af Medarbejderen. 6.3 Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, før Medarbejderen udnytter tildelte Warrants, bevarer Medarbejderen retten til at udnytte de tildelte Warrants. Endvidere er Medarbejderen berettiget til en i forhold til Medarbejderens ansættelsesperiode forholdsmæssig andel af de tildelinger, som Medarbejderen ville have modtaget i det pågældende regnskabsår, såfremt Medarbejderen fortsat var ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt Medarbejderen fratræder, fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, eller såfremt Medarbejderen hæver ansættelsesforholdet på grund af Selskabets grove misligholdelse. 6.4 Fratræden anses for sket på den dato, hvor ansættelsesforholdet ophører i henhold til overenskomst eller dagen for Selskabets berettigede bortvisning af Medarbejderen. 7 OPHØR OG BORTFALD AF WARRANTS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER 7.1 Tildelte Warrants bortfalder automatisk og uden varsel eller kompensation efter det Sene- ste Udnyttelsestidspunkt, jf. pkt Udnyttelse af Warrants kræver at bestyrelsesmedlemmet fortsat er medlem af selskabets bestyrelse. 7.3 Warrants der ikke er udnyttet ved bestyrelsesmedlemmets fratræden bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 8 STRUKTURÆNDRINGER 8.1 I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye Warrants eller Selskabets opløsning, herunder fusion eller spaltning, forinden Warrants udnyttes, sker der ingen regulering, hverken af det antal aktier, en Warrant giver ret til at tegne, eller af den tegningspris, der er fastsat i Individuel Warrantaftale.

17 8.2 Såfremt Selskabet måtte indgå i en fusion, spaltning eller lignende, er Medarbejderen forpligtet til at acceptere nødvendige ændringer i dette program og i den Individuelle Warrant- aftale, således som bestyrelsen måtte anvise. 9 BEGRÆNSNINGER OG ØVRIGE VILKÅR MV. 9.1 Warrants er personlige og kan ikke overdrages, herunder ikke ved gave eller i forbindelse med bodeling, ligesom Warrants ikke kan gøres til genstand for pantsætning eller udlæg. Warrants kan dog falde i arv eller overgå til uskiftet bo til Medarbejdernes ægtefæller og/eller falde i arv til Medarbejdernes livsarvinger. Selskabet har dog ved medarbejderens dødsfald en ret men ikke en pligt til at erhverve tildelte Warrants til markedsværdien. 9.2 Såfremt Medarbejderne kan opnå beskatning efter Ligningslovens 7H som en person, der som led i et ansættelsesforhold modtager vederlag i form af Warrants, skal det af en særskilt 7H-aftale klart fremgå, at Ligningsloven 7H finder anvendelse og at betingelserne herfor er opfyldt. 9.3 Ved tildeling af Warrants og senere tegning af aktier ved udnyttelse gælder, at Selskabets aktionærer ikke skal have fortegningsret. 10 RETTIGHEDER De nye aktier, som tegnes ved udnyttelse af tildelte Warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier. Ikke udnyttede Warrants giver ingen aktionærrettigheder Medarbejderens rettigheder som aktionær, indtræder først, når der er sket betaling af udnyttelsesvederlaget, og aktierne er overført til Medarbejderen og noteret i Selskabets aktiebog Tildeling af Warrants berører ikke adgangen til at ændre, opsige eller ophæve Medarbejde- rens ansættelse Tildelte Warrants eller værdien heraf indgår ikke ved beregning af feriepenge, feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn. Tilsvarende gælder for beregning af godtgørelser eller kompensation efter lov, overenskomst eller aftale, herunder kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler, godtgørelser efter funktionærlovens 2a og 2b, godtgørelser for usaglig afskedigelse efter overenskomst, godtgørelser efter ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovene etc.

18 11 OMKOSTNINGER, AFGIFTER OG SKATTER 11.1 Alle omkostninger og afgifter ved oprettelse af dette program og tildeling af Warrants bæ- res af Selskabet. Mægler- og afregningsgebyr i forbindelse med Medarbejderens udnyttelse af Warrants betales af Selskabet De skattemæssige konsekvenser m.v. for Medarbejderen af programmet er Selskabet uvedkommende, og der kan under ingen omstændigheder gøres krav gældende mod Selskabet som følge af eventuelle skattekrav. Medarbejderen må således selv finansiere den skat, der efter gældende regler forfalder ved udnyttelsen af Warrants eller på noget senere tidspunkt. Beskatningsforhold og ændring i skatteregler påvirker ikke de her omtalte vilkår. 12 LOVVALG OG TVISTER 12.1 Dette Warrantprogram er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret Såfremt Warrantprogrammet og/eller den Individuelle Warrantaftale måtte indeholde bestemmelser, som er uforenelige med ufravigelige retsregler i det land, hvor Medarbejderen udfører sit arbejde, således at den eller de pågældende bestemmelser tilsidesættes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Warrantprogrammet og/eller Individuel Warrantaftale Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af dette Warrantprogram, skal under anvendelse af dansk ret afgøres ved voldgift ifølge Regler for behandling af sager ved det danske voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Medlemmer af voldgiftsretten udpeges af instituttet i overensstemmelse med de anførte regler. Selskabet og Medarbejderen skal hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle voldgiftssager, herunder en eventuel voldgiftssags eksistens, dens genstand og voldgiftskendelsen Voldgiftsretten skal træffe afgørelse om sagsomkostninger og fordelingen mellem parterne, dog skal sagsomkostningerne fordeles således, at Selskabet friholder Medarbejderen for omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, der overstiger de omkostninger, som Medarbejderen ville have haft, såfremt tvisten var blevet pådømt af de almindelige domstole.

19 BILAG 3 TIL VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr ) På Mermaid A/S, CVR-nr , Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabets) ordinære generalforsamling den 12. april 2011 vedtog generalforsamlingen på nærmere vilkår at træffe beslutning om udstedelse i alt tegningsoptioner ("Warrants") for nominelt til ledende med- arbejdere samt direktionen i Selskabet. Generalforsamlingen har i den anledning den 12. april 2011 vedtaget dette program ( Warrantprogram ), der fastsætter de nærmere regler for udstedelse og tildeling af Warrants til bestyrelse, medarbejdere indenfor koncernen og eksterne konsulenter i medfør af den nævnte bemyndigelse. Warrantprogrammet vedrører generelle vilkår for Warrants udstedt af Selskabet til ovennævnte personer i det følgende kaldt Medarbejderne. Medarbejderne tildeles herefter ved individuel tegningsoptionsaftale ( Individuel Warrantaftale ) Warrants i henhold til nedenstående vilkår. Vilkårene nedenfor kan fraviges ved særskilte bestemmelser i Individuel Warrantaftale, som er en bekræftelse af og en integreret del af nærværende Warrantprogram. Den Individuelle Warrantaftale er en særskilt aftale mellem Selskabet og Medarbejderen, hvori der bl.a. fastsættes antal af Warrants, som tildeles, vilkår for tildeling, tidligste og seneste udnyttelsestidspunkt samt tegningsprisen og andre individuelle vilkår. En tilsidesættelse i den Individuel Warrantaftale indgået med Medarbejderen af enkelte vilkår i dette Warrantprogram skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige de nedenfor nævnte vilkår. Selskabets træffer beslutning om tidspunktet for programmets ophør. Ingen nuværende eller fratrådt Medarbejder kan efter programmets ophør kræve tildeling af Warrants eller kompensation for manglende tildeling af Warrants. Det er ikke hensigten med Warrantprogrammet, at det skal danne grundlag for løbende tildelinger af Warrants, og Medarbejderne bør således ikke have en forventning herom. 1 TILDELING OG TEGNINGSPRIS 1.1 Warrants tildeles vederlagsfrit.

20 1.2 Tildeling af Warrants sker ved særskilt tildelingsaftale, i form og indhold svarende til bilag 1 ( Individuel Warrantaftale ). 1.3 Hver Warrant giver ret til tegning af én aktie af nominelt DKK 1,00 til en tegningspris, der er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. 2 TIDSPUNKT FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 2.1 Tildelte Warrants kan inden for de i punkt 2.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber fra 1 år efter tildelingen og til og med 5 år derefter ( Udnyttelsesperioden hhv. Seneste Udnyttelsestidspunkt ). Nærmere vilkår for udnyttelse og Udnyttelsesperioden er fastsat i den Individuelle Warrantaftale. Warrant, for hvilke der ikke senest den sidste dag i Udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i punkt 2.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. punkt 3 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 2.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 2.3 Bestyrelsen kan dog ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af Warrants på et andet tidspunkt end ovenfor nævnt. Herunder kan bestyrelse ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte Warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses Medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår Medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte Warrants ønskes udnyttet. Har Medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af Warrants, bortfalder de tildelte Warrants. 2.4 I det omfang Medarbejderen i henhold til punkt 4 på sidste dag for udnyttelsen af Warrants inden for et tidsinterval som nævnt i punkt 2.2, måtte være afskåret fra at udnytte Warrants, kan Medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at Warrants ønskes udnyttet, men at Medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til Medarbejderen, når Medarbejderen på ny kan udnytte Warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte Warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til Medarbejderen. Såfremt Medarbejderen som følge af Udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte Warrants, skal Udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende Medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere