1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S."

Transkript

1 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr ) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling salg, og drift af internettjenester, at eje kapitalandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets kapital udgør kr Aktier 4.1 Hver akties pålydende er 0,25 kr. 4.2 Aktierne er omsætningspapirer. 4.3 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. 4.4 Aktierne skal lyde på navn. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr , der er valgt som ejerbogfører på Selskabets vegne. 5. Aktietegningsoptioner, bemyndigelser 5.1 Selskabets bestyrelse har i perioden 19. august februar 2009 i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen truffet beslutning om

2 udstedelse af tegningsoptioner (warrants) samt truffet beslutning om de tilhørende kapitalforhøjelser. 5.2 Vilkårene for disse warrants er indeholdt i bilag 5.1, der udgør en integreret del af disse vedtægter. 5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse eller bortfald af warrants. 5.4 Bestyrelsen har fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets hjemmeside. 5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 4. juni 2017, ad én eller flere gange, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr , svarende til aktier à kr. 0,25. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier (apportindskud), eller en kombination heraf. De nye aktier skal udstedes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen i henhold til denne bemyndigelse skal være uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen. For aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vilkårene i pkt (a) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 31. oktober 2012 vedtog bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen til udstedelse af stk. aktier, svarende til nominelt DKK. Der resterer således nominelt DKK i henhold til denne bemyndigelse.

3 5.5 (b) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 8. november 2012 vedtog bestyrelsen at udnytte bemyndigelsen til udstedelse af stk. aktier, svarende til nominelt DKK, hvoraf alle er tegnet. Der resterer således nominelt DKK i henhold til denne bemyndigelse. 5.5 (c) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 8. november 2012 vedtog bestyrelsen yderligere at udnytte bemyndigelsen til udstedelse af stk. nye aktier, svarende til nominelt DKK, hvoraf alle e r tegnet. Der resterer således nominelt DKK i henhold til denne bemyndigelse. 5.5 (d) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 30. januar 2013 vedtog bestyrelsen at udnytte yderligere en del af denne bemyndigelse til udstedelse af i alt stk. aktier mod apportindskud. Der resterer således nominelt DKK i henhold til denne bemyndigelse. 5.5 (e) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 31. oktober 2013 vedtog bestyrelsen at udnytte yderligere en del af denne bemyndigelse til udstedelse af stk. aktier, svarende til nominelt DKK , hvoraf alle er tegnet. Der resterer således nominelt DKK i henhold til denne bemyndigelse. 5.6 Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. oktober 2018 be myndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på 20 handelsdage forud for udstedelsen af warrants. Warrants kan udstedes til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, Selskabets medarbejdere, medarbejdere i Selskabets datterselskaber samt Selskabets samarbejdspartnere. Bestyrelsen er i samme periode endvidere bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering af antallet af warrants ved ændringer i Selskabets kapitalforhold. Selskabets aktionærer skal ikke

4 have fortegningsret til aktier som udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. Bestyrelsen kan genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne uudnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. 5.7 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 30. oktober 2018, ad én eller flere gange, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK , svarende til aktier à DKK 0,25. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier (apportindskud), eller en kombination heraf. De nye aktier skal udstedes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen i henhold til denne bemyndigelse skal være uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal udstedes i en ny aktieklasse. Hvis bemyndigelsen udnyttes skal de nye aktier være B-aktier, og de eksisterende aktier skal være A-aktier. Aktierne i den nye aktieklasse optages ikke til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og udstedes gennem VP Securities A/S. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. Der skal ikke være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse. Aktierne skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse med den undtagelse, at de nye aktier skal være stemmeløse. 6. Generalforsamling 6.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. 6.2 Generalforsamlinger skal indkaldes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at den ekstraordinære generalforsamling er forlangt.

5 6.3 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling på Selskabets hjemmeside og i øvrigt pr. til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring derom. 6.4 Oplysninger i henhold til selskabslovens 99 gøres tilgængelige på Selskabets hjemmeside. 6.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. 6.6 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol og skal underskrives af dirigenten. 7. Møderet - Stemmeret 7.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at vedkommende besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, som ligger 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der på registreringsdatoen i Selskabets ejerbog er noteret som aktionær, eller fra hvem Selskabet har modtaget behørig meddelelse, der dokumenterer vedkommendes besiddelse af aktier i Selskabet på registreringsdatoen, og som er afgivet med henblik på indførelse i Selskabets ejerbog. 7.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,25 kr. én stemme. 7.3 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, jf. selskabslovens 80, under forudsætning af at aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort til generalforsamlingen. 7.4 Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordnen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være Selskabet i hænde senest dagen forud for generalforsamlingens afholdelse.

6 8. Bestyrelse 8.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst fem medlemmer. 8.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. 8.3 Ingen der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling, efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. 8.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år. 9. Direktion 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-4 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse være administrerende direktør. 10. Meddelelser 10.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen med Selskabets aktionærer Selskabet giver alle meddelelser til Selskabets aktionærer ved elektronisk post, herunder indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsordenen og årsrapport. Dokumenter og meddelelser vil tillige fremgå af Selskabets hjemmeside, Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

7 10.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside,. 11. Tegningsregel 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 12. Revisor 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. 13. Årsrapport 13.1 Selskabets regnskabsår er 1. juli 30. juni. Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014.

8 B IL A G 5. 1 til vedtægterne for Stylepit A/S ( Selskabet ) I henhold til bemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 19. august 2008 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 0,25. I henhold til bemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 30. oktober 2008 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 0,25. I henhold til bemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 27. februar 2009 udstedt tegningsretter til medarbejdere og en direktør (herefter kaldet Medarbejdere og Medarbejder), der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 0,25. I henhold til bemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 30. oktober 2008 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 0,25. I henhold til bemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 27. februar 2009 udstedt tegningsretter til medarbejdere og en direktør (herefter kaldet Medarbejdere og Medarbejder), der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 0,25.

9 Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 1. Genstand 1.1 Tegningsoptionerne tildeles vederlagsfrit ved nærværende aftales underskrift. 1.2 Hver tegningsoption giver Medarbejderen ret til at tegne nom. kr. 0,25 aktie i Selskabet. 2. Udnyttelseskurs 2.1 Tegning af aktier på grundlag af tegningsoptioner tildelt den 19. august 2008 kan ske til kurs (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 0,25 kan således tegnes mod betaling af kr. 25, Tegning af aktier på grundlag af de tegningsoptioner tildelt den 30. oktober 2008 kan ske til kurs (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 0,25 kan således tegnes mod betaling af kr. 17, Tegning af aktier på grundlag af de tegningsoptioner tildelt 27. februar 2009 kan ske til kurs 680 (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 0,25 kan således tegnes mod betaling af kr. 6,80.

10 3. Udnyttelse 3.1 For tegningsoptioner tildelt 19. august 2008, 30. oktober 2008 eller 27. februar 2009 gælder dette pkt Tildelte tegningsoptioner kan tidligst udnyttes efter offentliggørelse i 2010 af årsrapport for Retten til udnyttelse opnås trinvist efter nedenstående model: Udnyttelse Efter offentliggørelse Efter offentliggørelse i Efter offentliggørelse i i 2012 Antal warrants 25 % 25 % 50 % Udnyttelse kan herefter ske i 21 dage efter offentliggørelse af årsrapporten og Halvårsregnskabsmeddelelsen i 2010, 2011, 2012, 2013 og Hver af disse perioder benævnes "Udnyttelsesperiode" og sidste dag i perioden i 2014 "Udløbsdatoen". 4. Øvrige vilkår 4.1 De tildelte tegningsoptioner samt aktier, der tegnes af Medarbejderen ved udnyttelse af tegningsoptionerne, reguleres i øvrigt i det hele af de vilkår, der fremgår af denne aftale. 4.2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn at ændre nærværende aftale, dog således at enhver ændring skal være i overensstemmelse med dansk ansættelsesret og bemyndigelsen i vedtægternes pkt Der optages bestemmelse om denne warrantordning i Selskabets vedtægter. 4.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne Udnyttelse af tegningsoptionerne kan kun ske i portioner á mindst 100 og kun inden for Udnyttelsesperioden, jf. pkt Udnyttelse af tegningsoptio nerne skal tillige være i overensstemmelse med de love og regler, der er gældende for tegningsoptionerne, og tegningsoptionerne må ikke udnyttes, såfremt

11 Selskabet beslutter, at udnyttelsen udgør en overtrædelse af gældende love og regler Tegningsoptionerne udnyttes ved, at Medarbejderen inden for Udnyttelsesperioden indsender en skriftlig meddelelse (tegningsliste vedlagt som bilag 1) til Selskabet med angivelse af det antal tegningsoptioner, der ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales i fo rbindelse med tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne Ved modtagelse af den skriftlige meddelelse (relevante side i tegningslisten) og betaling som anført i pkt , er Selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne kapitalforhøjelse gennemført senest 28 dage efter udløbet af den Udnyttelsesperiode, hvor der blev givet behørig meddelelse. Dokumentation for, at Medarbejderen er behørigt registreret som aktionær i VP Securities A/S udleveres snarest muligt efter, at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen Medarbejderen skal ikke anses for at være ejer af eller have ejerrettigheder over aktier, før der er sket korrekt betaling og udnyttelse af tegningsoptionen i henhold til pkt samt efterfølgende registrering af medarbejderen som aktionær i henhold til pkt Bestyrelsen er, uanset bestemmelserne i pkt. 3.1 vedrørende tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes berettiget til at fremrykke tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes. 4.5 Bortfald af tegningsoptionerne I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbe jderens opsigelse uden at dette er begrundet i Selskabets grove misligholdelse, eller (2) Selskabets afskedigelse begrundet i Medarbejderens misligholdelse, bortfalder tegningsoptionerne i det omfang de ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse som følge af Selskabets grove misligholdelse, (2) Selskabets afskedigelse uden at dette er begrundet i Medarbejderens misligholdelse, eller (3) Medarbejderens fratræden, fordi Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning i Selskabet, eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, er Medarbejderen berettiget til

12 fortsat at udnytte tegningsoptionerne som om Medarbejderen fortsat var ansat I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør grundet i Medarbejderens død, indtræder Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger i retten til tegningsoptionerne. Udnyttes tegningsoptionerne ikke af Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger inden 1 år efter Medarbejderens død bortfalder tegningsoptionerne Tegningsoptionerne bortfalder endvidere i det omfang, at meddelelse om udnyttelse ikke er kommet behørigt frem til Selskabet senest på Udløbsdatoen. 4.6 Ændringer i vilkårene Såfremt Medarbejderen ønsker at udnytte sine tegningsoptioner efter 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at tegne aktier til en lavere kurs end markedskursen, 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, tegningsoptioner (bortset fra de tegningsoptioner, der er omfattet af denne warrantordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en la vere kurs end markedskursen, 3. at der er foretaget en fondsaktieemission, 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, hvorved de eksisterende aktionærer har modtaget en udlodning fra Selskabet, der overstiger markedskursen, eller 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår på mere end 750 % af den nominelle aktiekapital, skal Udnyttelseskursen i pkt. 2 og/eller antal af tildelte tegningsoptioner reguleres, således at Medarbejderen modtager en rimelig kompensation for den reduktion i tegningsoptionernes værdi, som den pågældende begivenhed

13 måtte have medført. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet Såfremt Selskabet forinden udnyttelse af en tegningsoption træffer beslutning om fusion, spaltning eller andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder men ikke begrænset til sammenlægning eller omklassificering af aktier, kan Selskabets bestyrelse træffe bestemmelse om, at 1. Fremrykke udnyttelsestidspunktet, jf. pkt ved at afgive en skriftlig meddelelse til Medarbejderen med en frist på to uger til at udnytte sine tegningsoptioner inden beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning. Medarbejderens udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den procedure, der følger i pkt Enhver tegningsoption, som ikke er udnyttet af Medarbejderen inden udløbet af fristen på to uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og / eller kompensation til Medarbejderen på tidspunktet, hvor beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning, eller 2. Medarbejderen kan indgå en ny aftale om at modtage tegningsoptioner med en tilsvarende værdi i den nye/fortsættende juridiske enhed, som Medarbejderen efter fusion, spaltning mv. er ansat i, i overensstemmelse med ligningslovens 7 H. 4.7 Overdragelse Tegningsoptionerne kan ikke overdrages medmindre andet fremgår af pkt Ved overdragelse af mere end 90 % af Selskabets aktier til tredjemand har Selskabet eller en af Selskabet anvist køber ret (men ikke pligt) til at erhverve tildelte tegningsoptioner fra Medarbejderen (uanset om denne måtte være fratrådt) eller kræve udnyttelse af tildelte tegningsoptioner (i så fald kan udnyttelse ske uden for Udnyttelsesperioden). Ved erhvervelse af tegningsoptioner skal kursen svare til den kurs, som tredjemand skal betale for de pågældende aktier med fradrag af Udnyttelseskursen.

14 5. Vilkår for aktier 5.1 Følgende vilkår skal være gældende for aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelse af udstedte warrants: 1. aktier, der tegnes på grundlag af de tildelte warrants, udgør ikke en særlig aktieklasse, 2. de hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, 3. indbetaling af kapitalforhøjelsen skal ske kontant til en af Selskabet anvist bankkonto samtidig med fremsendelse af tegningslisten (meddelelse om udnyttelse) til Selskabet, 4. kapitalforhøjelsen fordeles på aktier à kr. 0,25, 5. de nye aktier skal være omsætningspapirer, 6. de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, 7. de nye aktier skal ikke have særlige rettigheder, 8. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, 9. omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der udgør kr , til regnskabsmæssig og juridisk assistance skal betales af Selskabet, o g 10. de nye aktier fra og med kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs - og Selskabsstyrelsen skal medføre rettigheder i Selskabet på lige fod med de hidtidige aktier.

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere