TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG"

Transkript

1 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. Disse dokumenter findes på Vejdirektoratets leverandørportal under Afsluttede udbud. Arbejdsudgaven kan blive revideret med aftalte ændringer i udbudsmaterialet. I så fald anføres revisionsindhold og dato. ÆNDRINGSLOG Rev. nr. Dato for ændring Indhold af ændring Rettelser iht. rettelsesblade indføjet

2 Løbende Side 1 af 32 LVD-DRI Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)... 2 GENERELT 2 Mængdefastsættelse og afregningsmængder... 2 Mængdeændringer... 2 Prisfastsættelse... 2 Prisreguleringer... 3 Regningsarbejder... 3 Procesoptimering... 3 Maxprisafregning... 4 Katalog over bod, betalingsreduktion... 5 TILBUDSLISTENS POSTER 6 Hovedpost 1 Vejmandstilsyn... 8 Hovedpost 2 Renhold... 8 Hovedpost 3 Afvanding Hovedpost 4 Græsslåning Hovedpost 6 Beplantning Hovedpost 7 Skilte og Kantpæle - udførelseskrav Hovedpost 8 Vintertjeneste på gangarealer - udførelseskrav Hovedpost 9 Hegn - udførelseskrav Hovedpost 10 Brolægning - udførelseskrav Hovedpost 300 Regningsarbejder Hovedpost 500 Arbejdspladsafmærkning/Afmærkning af vejarbejde

3 Hovedområde Side 2 af 32 Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) GENERELT Denne TABG gælder for alle LVD-DRI entrepriser i Samlet driftsudbud 2012 Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. I bodsgrundlaget anføres størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i SB-PAR-GEN, SAB-SOS og SAB-LVD-DRI-Teknik. Mængdefastsættelse og afregningsmængder De anførte mængder for arbejder på tilstandskrav er baseret på opmålte elementer De anførte mængder for arbejde på udførelseskrav er vurderede mængder. Mængder for regningsarbejder er skønnede og afspejler driftsherrens forventning til behovet i et driftsår. Afregning sker til de faktisk udførte mængder Alle anførte mængder svarer til 1 års drift. Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Kontraktsummen for arbejder på tilstandskrav reguleres for mindre ændringer 2 gange om året med de ændringer og fejl der er gennemført/konstateret i de seneste 6 måneder. Ændringerne opgøres hver juni og december måneder, og reguleringen gælder for den efterfølgende periode, startende med juli hhv. januar måned. Ved ændringer større end kr. pa., samt såfremt den samlede regulering inden for 6 måneder overstiger kr. pa. kan begge parter kræve reguleringen iværksat ved første månedsskift. Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. I priser under de enkelte poster henholdsvis underposter skal være medtaget omkostninger til afmærkning af vejarbejde, med mindre det er anført i TAG for det enkelte arbejde at afmærkning af vejarbejde er en selvstændig ydelse. Alle priser på arbejder på midterrabatter på motorveje og motortrafikveje skal være excl afmærkning af vejarbejde. Afmærkning af vejarbejde til disse arbejder afregnes selvstændigt. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr, herunder vedligehold og opkoblingsomkostninger, samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for:

4 Hovedområde Side 3 af 32 at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-SOS afsnit 11.6 Spærretider og andre restriktioner. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Til regulering af entreprisen anvendes følgende indeks: Belægninger: : Indeks for asfaltarbejder Driftsindeks Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2012K2 og I 2 angiver K4-indeks for året før reguleringen skal gælde. 1. regulering foretages med indeks 2012K4, og gælder for kalenderåret Prisreguleringerne vil blive lagt ind i Vejdirektoratets arbejdsstyringsprogram: Jobmanager. Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt for de årlige prisreguleringer. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Regningsarbejder Ved afregning af arbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dagspriser. Hvis der for et arbejde både er en timepris og en dagspris, afregnes efter dagsprisen, når faktisk antal timer x timesatsen overstiger dagsatsen De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der rekvireres regningsarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte time-/dagspriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på maks. 7 %. Procesoptimering Der kan gennemføres procesoptimeringer i alle entrepriser. Procesoptimeringer er beskrevet i SAB-SOS.

5 Hovedområde Side 4 af 32 Maxprisafregning Såfremt der er indgået aftale mellem entreprenør og driftsherre om at gennemføre afregning efter maxpris afregningsmodellen gælder følgende regler forud for øvrige forhold i TABG. Forudsætninger Arbejdet skal gennemføres i gensidig tillid og åbenhed mellem parterne. Entreprenøren skal umiddelbart efter at aftale om maxprisafregning er indgået: åbent fremlægge sine regnskaber, og dokumentere sine omkostninger inkl. fortjeneste til: o medarbejdere, herunder entrepriseledelse og udviklingsledelse o materiel o materialer og de heraf afledte timelønninger, materielpriser samt overhead på underentreprenører, indlejede maskiner og materialer mv. åbent fremlægge sin tilbudskalkule, som viser de stipulerede forbrug af produktionsfaktorer på alle opgaver, herunder også de stipulerede perioder og frekvenser mv. for opgaver til tilstandskrav, således at der for alle opgaver, poster og underposter er oplyst frekvens samt forbrug af enhedsydelser (mandtimer, materieltimer og materialer). Afregningsformen indebærer at der skal ske en løbende økonomisk opfølgning af arbejdet med henblik på: at sikre, at afregningen på intet tidspunkt overstiger hvad der ville være afregnet ved anvendelse af tilbudslistens enhedspriser at sikre at Vejdirektoratet kan overholde sit årsbudget for entreprisen at sikre at en af afregningsformen skabt besparelse kan anvendes i entreprisen samme år som besparelsen er skabt. Afregning og økonomisk styring over året. Maxpris opgøres og afregnes for hvert kalenderår. Hver måned skal der udarbejdes 2 økonomiske opgørelser: Prisen iht. TBL (Tp/m) o for arbejder på tilstandskrav med en fordeling over året svarende til entreprenørens kalkule o for arbejder på udførelseskrav af de udførte og afsluttede arbejder o for ekstraarbejder i regning, de forbrugte afregningsenheder. Prisen iht. entreprenørens aktuelle forbrugte omkostninger (Åo/m) Månedens betaling fastlægges således: Såfremt Åo/m er mindre end Tp/m for den aktuelle måned og dette også gælder for de for årets forgangne måneder akkumulerede værdier af Åo/m og Tp/m, udbetales Åo/m Der udbetales forskellen mellem den laveste værdi af årets akkumulerede værdier af Åo/m og Tp/m, og årets akkumulerede værdi af de tidligere udbetalinger. Incitamentspulje Incitamentspuljen opgøres og afregnes hvert kalenderår. Forskellen mellem de akkumulerede værdier af Tp/m og Åo/m udgør incitamentspuljen. Incitamentspuljen deles med 70 % til entreprenøren og 30 % til Vejdirektoratet. Det kan

6 Hovedområde Side 5 af 32 aftales, at hver part indskyder 5 % -point i en pulje, som går til aktiviteter for medarbejderne. Såfremt der ved udgangen af 3. kvartal i det aktuelle år er sikkerhed for at årets incitamentspulje bliver positiv, og sikkerhed for at Vejdirektoratets årsbudget for entreprisen kan overholdes vil Vejdirektoratet for sin andel af incitamentspuljen iværksætte ekstraarbejder. Entreprenørens andel af incitamentspuljen udbetales i forbindelse med acontobegæringen for december måned. Dokumentation Sammen med den økonomiske opgørelse udarbejder entreprenøren hver måned en opgørelse over sit resurseforbrug, omfattende udførte opgaver og produktive resurser anvendt hertil forbrug af resurser til støttearbejder som transport mv. forbrug af resurser til spildtid mv. Opgørelsen anvendes i en løbende dialog med Vejdirektoratet om muligheden for i fællesskab at kunne skabe forudsætninger for en effektiv udførelse. Entreprenøren skal opgøre årsomkostningerne Åo som sine faktiske omkostninger. Opgørelsen skal følge principperne i årsregnskabsloven. Vejdirektoratet er til enhver tid berettiget til selv eller gennem en egnet rådgiver, at gennemføre audit, hvor entreprenøren skal åbne sine bøger ubetinget og dokumentere alle medgåede omkostninger. Vejdirektoratet og Vejdirektoratet's evt. konsulenters indblik i entreprenørens regnskab er underlagt sædvanlige regler om tavshedspligt og fortrolighed. Katalog over bod, betalingsreduktion Bod for overskridelse af tidsfrister anført i entreprisekontrakten Til hver hændelse, der udløser bod, er der neden for tilknyttet en bodsklasse. Deltidsfrister og responstider med bodklasser er anført i SAB-LVD-DRI-Teknik. Bod for overskridelse af responstider Responstider fremgår af SAB-SOS og SAB-LVD-DRI-Teknik. Ved overskridelse af tidsfrister på rekvirerede arbejder til udførelseskrav: skal entreprenøren for hver dag betale en bod på kr. Boden gælder både start og sluttidsfrister. Ved overskridelse af responstider for skader på skilte og autoværn: Bod type 1 skader: efter 3 arbejdsdage kr. pr. dag Bod type 2 skader: efter 10 arbejdsdage kr. pr. dag Bod type 3 skader: efter 25 arbejdsdage kr. pr. dag Ved overskridelse af responstid for arbejder på tilstandskrav: skal entreprenøren for hver dag betale en bod på kr. Boden gælder både start og sluttidsfrister. Responstider for arbejder på tilstandskrav og konsekvenser af overskridelse af responstid for arbejder på tilstandskrav er anført i SAB-LVD-DRI-teknik

7 Hovedområde Side 6 af 32 Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale. 1 Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale. Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller færdigmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-SOS afsnit 2.9 og SAB-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale. Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale Bod for afvigelser fra kvalitetskrav BOD iht. SAB-SOS afsnit 8.3 (udførelseskrav), er på kr. plus yderligere bod på kr. pr. dag til afhjælpning er sket. Der er ikke responstid. BOD iht. SAB-SOS afsnit 8.4 for konstaterede mangler ved arbejde på tilstandskrav er på kr kr. ved overskridelse af responstiden og herefter kr. pr. påbegyndt dag fra overskridelse af responstiden til manglen er afhjulpet. BOD iht. SAB-SOS afsnit 8,4 for manglende eller mangelfuld levering af krævet dokumentation reduceres entreprenørens betaling med kr kr. og herefter med kr. pr. påbegyndt dag til manglen er afhjulpet. Der er ikke responstid. Bod iht. SAB-SOS afsnit 8.4 for ikke opfyldt kvalitetskrav ved fælleskontroller er kr plus 3000 kr. pr. dag til manglen er afhjulpet. Der er ikke responstid - jf. procedure for KS/fælleskontrol (bilag 16 til SAB-LVD-DRI-Teknik). Faste erstatninger Ved entreprenørens beskadigelse af skelsten samt bygherrens punkter for opmåling skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering skal ske ved Vejdirektoratets foranstaltning. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Tilbudslisten består af mange faner: Fane 1: Fane 2: Forside til tilbudslisten. Kun denne side fra tilbudslisten skal udfyldes og afleveres ved tilbudsafgivelse sammen med øvrige nødvendige tilbudsdokumenter jf. BUT. Totaler. Denne fane viser summeringen af alle mængder, gældende for alle veje og sideanlæg, og som vist på de følgende faner. Mængder, som er vist med fed kursiv skrift, bygger på erfaringstal for udført mængde fra forudgående år. 1. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone

8 Hovedområde Side 7 af 32 Fane 3 xx Alle faner til højre for 2. fane viser hver vejs og hvert sideanlægs elementer og mængder for de elementer, hvor arbejdsopgaven omfatter alle registrerede forekomster. Specifikation over forekomsten af hvert element på den pågældende vej kan fås ved at klikke på VIS PÅ LISTE. Specifikationen over forekomsten af hvert element på den pågældende vej kan også vises grafisk på kort ved at klikke på VIS PÅ KORT. Vent et øjeblik så zoomer kortet selv ind på den rette vejstrækning. SAB-appendix viser opgørelse over registrerede total-mængder på elementer, hvor arbejdsopgaverne ikke berører samtlige forekomster. Alle enhedspriser skal indeholde alle ydelser til entrepriseledelse iht. SAB-LVD-DRI- Teknik samt deltagelse i driftsmøder og styregruppemøder. For arbejder på tilstandskrav afregnes med 1/12 pr. måned. Timepriser: Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af ekstra maskin- eller mandskabsassistance. Enhedsprisen skal omfatte lønudbetaling, inkl. sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv.samt alle opholds- og befordringsudgifter. Medarbejdere skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Endvidere skal ydelsen inkludere anskaffelse og anvendelse af håndværktøj og nødvendigt mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på mindre materiel er mindre end pr stk. Alle maskintimer skal være incl. alle nødvendige omkostninger og ydelser for drift i 1 time. Entreprisen skal indeholde transporten til og fra arbejdsstedet, dog undtagen materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse, under hensyn til normale markedspriser. Hvor intet er oplyst om fører, da skal enhedsprisen være incl fører. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. Tidsforbrug skal opgøres løbende hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 1/4 time. I forbindelse med gennemførelse af arbejder udelukkende efter regning kan der højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdsstedet på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor på vejnettet der arbejdes. Såfremt der udføres regningsarbejder i forbindelse med arbejde på tilstands- eller udførelseskrav, ydes der ikke godtgørelse for transport Regningsarbejder iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. Alle maskintimepriser er incl afmærkning af vejarbejde, DRI 101 eller DRI 151 kan ses her: Ved behov for yderligere afmærkning af vejarbejde, afregnes dette særskilt.

9 Hovedområde Side 8 af 32 Hovedpost 1 Vejmandstilsyn Post Vejmandstilsyn Fast pris. Prisen skal indeholde alle omkostninger til uddannelse af mandskab, transport, afmærkning,, udstyr og mandskab for opfyldelse af de i SAB-LVD-DRI-teknik og i instrukserne specificerede opgaver for vejmandstilsyn på tilstandskrav gennem 1 år.. Der afregnes 1/12 pr. måned. Post Vejmandstilsyn incl. køretøj og udstyr Timeprisen skal indeholde alle omkostninger til transport, udstyr og mandskab for opfyldelse af de i SAB-LVD-DRI-teknik og i instrukserne specificerede andre særlige opgaver for vejmandstilsyn, som kan bestilles af Vejdirektoratet. Evt. afmærkning ud over det, som er monteret på vejmandstilsynets køretøj - i forbindelse med udførelse af en særlig opgave afregnes særskilt Ved bestillingen aftales tidsfrist pr opgave, og denne kan kun overskrides efter aftale med Vejdirektoratet. Der afregnes for faktisk forbrugte timer. Hovedpost 2 Renhold Alle afgifter til deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne. Post 2.1. Renhold på befæstet vejareal TILSTANDSKRAV Mængderne for befæstede arealer er opgjort ved detaljerede registreringer og opgjort med antal, længde og areal. Det betyder, at der for fx R04-Cykelstier er opgjort antal steder, hvor cykelstier er registreret, den samlede længde af cykelstierne og hvor mange kvadratmeter, de tilsammen udgør. Den del af arealer, som skal fejes ud over kant er ikke indregnet i mængderne. Græsarmerede arealer indgår IKKE heri det behandles som græsarealer Pos Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med opsamling af affald (det affald, som ikke fjernes ved maskinel renhold) på befæstede arealer for opfyldelse af den ønskede kvalitet = tilstandskrav og incl. den nødvendige afmærkning og krævede dokumentation. Pos Entreprise OD-5 Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder og incl. den nødvendige afmærkning og krævede dokumentation i forbindelse med opfyldelse af det krævede kvalitetsniveau for renhold af befæstede arealer incl. rensning af evt. nedløbsriste i de befæstede arealer. Post 2.2. Renhold - Ubefæstet vejareal - TILSTANDSKRAV Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med opfyldelse af det krævede kvalitetsniveau og incl. den nødvendige afmærkning og krævede dokumentation

10 Hovedområde Side 9 af 32 for renhold af ubefæstede arealer incl. rensning af evt. nedløbsriste i de ubefæstede arealer Græsarmerede arealer indgår som græsarealer. Fx. græsarmerede heller indgår i R33, græsarmerede skillerabatter i R34 Post 2.3. Renhold - udstyr - TILSTANDSKRAV Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med opfyldelse af det krævede kvalitetsniveau for renhold af og omkring udstyr langs statsvejene og incl. den nødvendige afmærkning og krævede dokumentation.. Post Renhold af vejareal - UDFØRELSESKRAV Posterne skal indeholde de nødvendige ydelser for renhold til den i SAB angivne kvalitet og dokumentation samt transport for bortskaffelse af opsamlet snavs og affald. Enhedspriserne skal indeholde den nødvendige afmærkning af vejarbejder undtagen for posterne , og Enhedspriser for renhold på udførelseskrav afgives pr. enhed pr gang, der renholdes. Mængderne omfatter det areal, som elementet reelt udgør Post Renhold - toiletter - TILSTANDSKRAV Enhedsprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for indvendigt renhold af toiletter, (herunder forbrugsstoffer såsom sæbe, toiletpapir mv) og bygningskontrol jf kontrolskema til den i elementbeskrivelse R80 angivne kvalitet og incl. den nødvendige dokumentation og bortskaffelse af affald, herunder transport Renhold - Tømningsfaciliteter - TILSTANDSKRAV Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder og dokumentation i forbindelse med opfyldelse af det krævede kvalitetsniveau for renhold af tømningsfaciliteter for bus og campingvogne Renhold - Tømningsfaciliteter - UDFØRELSESKRAV Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder incl transport til godkendt deponi og dokumentation i forbindelse med tømning af slamtanke ved toilet- og tømningsfaciliteter. Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af maskinassistance. 2 Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige omkostninger inkl. deponeringsafgift pr. gang slamtanke tømmes. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet = automatisk "udkald" for slamtanke med indbygget sms-alarm og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet Ukrudtsbekæmpelse - Befæstede arealer - TILSTANDSKRAV Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser for ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer til den i SAB angivne kvalitet og incl. den nødvendige dokumentation. Prisen for ydelser på tilstandskrav afgives som én samlet sum pr. år. Der afregnes med 1/7 i perioden april oktober (begge incl) for ukrudtsbekæmpelse. 2 Gennemstreget tekst ændres iht. Rettelsesblad nr. DRI- 7. Ny tekst er i blå/gråtone.

11 Hovedområde Side 10 af Ukrudtsbekæmpelse - UDFØRELSESKRAV Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af maskineller mandskabsassistance. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. Hovedpost 3 Afvanding Nogle poster har i Elementnavn en anført længde, fx m. Det betyder, at denne entreprise kun omfatter opgaver, der ligger indenfor de anførte længder. Eksempelvis Tilbagefræsning af yderrabat mod asfaltkant inkl. Komprimering. Længde m. Opgaver med tilbagefræsning af strækninger længere end 500 m indgår ikke i denne entreprise. Entreprenøren skal sikre, at oprenset materiale, der skal bortskaffes på godkendt deponi, er afdrænet inden deponi. Enhedspriserne for alle arbejder i afvandingsarbejder er eksklusive deponeringsafgifter og transport til deponi. Transport af alle jordmaterialer afregnes efter posterne Afgift til deponering af affald på godkendt affaldsdeponi samt evt. analyser i forbindelse med forurenet vejjord afregnes som et udlæg. Udgiften afholdes af entreprenøren og viderefaktureres derefter som et udlæg. Enhedspriserne skal når det omhandler bortskaffelse af vejjord også indbefatte evt. administration i forbindelse med anmeldelse af jordflytning i relation til de til en hver tid gældende bestemmelser om flytning af forurenet jord. Pt. BEK nr 1479 af 12/12/ Grøfter UDFØRELSESKRAV Såfremt entreprenøren kaldes ud til ad hoc arbejde afregnes dette som regningsarbejde. Fjernelse af uønsket bevoksning afregnes som regningsarbejde Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder, afmærkning af vejarbejder og dokumentation i forbindelse med vedligehold af grøfter. Gravedybden "t" regnes som gennemsnitstykkelsen af det oprensede bundlag. Posten afregnes i lbm. reprofileret/oprenset grøft. Hvor arbejdet medfører at oprenset materiale skal bortkøres, afregnes bortkørslen efter pos 3.30 Bortkørsel af oprenset materiale fra Grøfter og Rabatter 3.20 Midter-, skille- og yderrabatter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl. Afmærkning - UDFØRELSESKRAV For alle arbejder omfatter ydelsen også midlertidig og endelig reetablering af kantpæle samt regulering af fundamenter til vejudstyr til terrænniveau efter høvling. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder, afmærkning af vejarbejder og dokumentation i forbindelse med vedligehold af rabatter. Alle ydelser indbefatter efterregulering af rabatten, på den bearbejdede del, så den ikke forhindrer afstrømning fra befæstede arealer, eller afløb til afvandingsinstallationer

12 Hovedområde Side 11 af Udjævning/fræsning af af rabatter Ydelsen omfatter regulering/udjævning af rabatter når der skal udbedres eksempelvis hjulspor. Der skal regnes med fuld køretøjsbredde i to spor fra både for og baghjul. Denne udjævning skal ske såvel i rabatten som i grøfteprofilet. Reguleringen/udjævning sker ved fræsning eller ved levering og udlægning af muld, grus eller afhøvlet materiale incl. efterregulering og komprimering. Der stilles de samme krav til grusmaterialet som der kræves ved post Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet Ydelsen omfatter alle arbejder til reprofilering samt oplægning og udplanering af det afhøvlede materiale langs vejskel. Ydelsen omfatter ligeledes midlertidig og endelig reetablering af kantpæle med fundamenter, samt efterfølgende fejning af kørebaner og nødspor og rengøring af andet udstyr, der er blevet snavset under arbejdets udførelse. Der afregnes pr. lbm. profileret rabat Tillæg for reprofilering under og bag autoværn. Ydelsen er en tillægsydelse til ovennævnte poster Afhøvling af rabat og genanvendelse af materialerne på stedet. Ydelsen omfatter udtrækning eller bortskubning af overskydende rabatjord under autoværn i en afstand af indtil 1,5 m fra belægningskant. Overskydende materiale skal efterfølgende planeres ud langs vejskel. Der afregnes pr. lbm. autoværn, der profileres under Afhøvling af rabatjord til bortkørsel Generelt Ydelsen omfatter rabatafhøvling på fri strækning og under autoværn samt nødvendig fejning af kørebaner og nødspor. Ved bortkørsel, omfatter ydelsen også læsning på lastvogne samt nødvendig fejning af kørebaner og nødspor Tillæg for reprofilering under og bag autoværn. Ydelsen er en tillægsydelse til post for afhøvling af rabat under autoværn. Ydelsen omfatter udtrækning eller bortskubning af overskydende rabatjord under autoværn i en afstand af indtil 1,5 m fra belægningskant. Bortkørsel til deponi afregnes efter post Der afregnes pr. m autoværn, der profileres under Tilbagefræsning mod asfaltkant inkl. komprimering Der reprofileres i et omfang som angives af bygherren og til et anvist profil, normalt i en bredde på 1-1,3m. Kun den faktiske udførte mængde afregnes. Der afregnes i løbende meter rabat, målt langs asfaltkant.

13 Hovedområde Side 12 af Tilfyldning langs kørebanekant med grus Kanttilfyldning langs belægningskanter skal udføres i en bredde på ca. 0,5 m. Materialet udlægges og komprimeres til 1 til 2 cm under tilstødende belægningskant med fald væk fra vejbanen. Der tilfyldes med rabatgrus langs asfaltkanter, der er højere end 5 cm. Kun den faktiske udførte mængde afregnes. Der afregnes i løbende meter rabat, målt langs asfaltkant Midterrabatter på Mv og Mtv excl. afmærkning - UDFØRELSESKRAV For alle arbejder omfatter ydelsen også midlertidig og endelig reetablering af kantpæle samt regulering af fundamenter til vejudstyr til terrænniveau efter høvling Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder og dokumentationi forbindelse med vedligehold af grøfter. Der afregnes kun for faktisk udførte og dokumenterede arbejder. Afmærkning af vejarbejder afregnes særskilt. Hvor arbejdet medfører at afhøvlet materiale skal bortkøres, afregnes bortkørslen efter pos 3.30 Bortkørsel af oprenset materiale fra Grøfter og Rabatter For alle underposter gælder det samme som for pos Levering af grusmaterialer Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder og dokumentationi forbindelse med levering af grus på forbrugsstedet. Der afregnes kun for faktisk leveret og dokumenteret mængde Bortkørsel af oprenset materiale fra Grøfter og Rabatter Ydelsen anvendes såfremt det oprensede eller afhøvlede materiale skal bortkøres af entreprenøren. Ydelsen omfatter udgifter til kørsel og aflæsning til et af bygherren godkendt depot og aflæsning. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger og dokumentation) i forbindelse med transport af oprenset materiale. Den anførte afstand er kun enkelt-tur = fra oprensningssted til godkendt deponi. Ikke turretur! Posten afregnes i m 3 og der afregnes for faktisk bortkørt mængde Vedligehold af grøfter og rabatter - udførelseskrav Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af ekstra maskin- eller mandskabsassistance. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet.

14 Hovedområde Side 13 af Brønde i midter, skille- og yderrabatter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl. Afmærkning UDFØRELSESKRAV Antallet er opgjort som antal brønde som oprenses. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder, afmærkning af vejarbejder og dokumentation i forbindelse med oprensning af brønde, rensning af rist og rensning omkring brønden på øvrige veje uanset, hvor i tværprofilet, brøndende befinder sig samt vedligehold af brønde i yderrabatter på motorveje og motortrafikveje.. Der afregnes pr. brønd og kun for faktisk udførte og dokumenterede arbejder. Såfremt entreprenøren kaldes ud til ad hoc arbejde som tømning af enkelt- brønde mv. afregnes dette som regningsarbejde 3.41 Brønde på midterrabatter på Mv og Mtv excl. afmærkning - UDFØRELSESKRAV Antallet er opgjort som antal brønde som oprenses. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder og dokumentation i forbindelse med oprensning af brønde, rensning af rist og rensning omkring brønden på midterrabatten på motorveje og motortrafikveje. Afmærkning af vejarbejde afregnes særskilt. Der afregnes pr. brønd og kun for faktisk udførte og dokumenterede arbejder. Såfremt entreprenøren kaldes ud til ad hoc arbejde som tømning af enkelt- brønde mv. afregnes dette som regningsarbejde Ledninger - UDFØRELSESKRAV Enhedsprisen kommer kun til anvendelse ved oprensning i forbindelse med sugning af tilknyttede brønde. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige arbejder, afmærkning af vejarbejder og dokumentation i forbindelse med rensning og spuling af ledninger på alle typer veje. Der afregnes pr. m. og kun for faktisk udførte og dokumenterede arbejder Vedligehold af Brønde og ledninger- udførelseskrav Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af ekstra maskin- eller mandskabsassistance. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. Hovedpost 4 Græsslåning 4.1 Græsslåning - TILSTANDSKRAV Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser for græsslåning og afmærkning af vejarbejde til den i SAB angivne kvalitet og incl. den nødvendige dokumentation. Ydelsen omfatter ligeledes: reetablering af kantpæle i fundamenter, såfremt kantpæle er taget op inden græsslåning,

15 Hovedområde Side 14 af 32 fejning af kørebaner og nødspor og andet udstyr, der er blevet snavset under arbejdets udførelse. Prisen for ydelser på tilstandskrav afgives som én samlet sum pr. år. Der afregnes med 1/7 pr måned i perioden april oktober (begge incl.) for græsslåning Græsslåning - UDFØRELSESKRAV Enhedspriserne skal indeholde alle nødvendige ydelser for udførelse af græsslåning til den på elementbeskrivelserne angivne kvalitet incl. opfejning af spildt afklip på tilgrænsende befæstede arealer og dæksler/riste Kantpæle, der evt. tages op før græsslåning skal gensættes umiddelbart efter udført græsslåning, senest ved arbejdsdagens afslutning. Pos og er incl den nødvendige afmærkning af vejarbejdet. Pos er excl. afmærkning af vejarbejde. Dette afregnes særskilt. Der afregnes kun for faktisk udførte og dokumenterede græsslåningsmængder. Ydelserne iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet Oversigtsareal Der ydes kun betaling for slåning af oversigtsareal, når der udføres en selvstændig slåning herpå. Der ydes således ikke betaling for slåning af oversigtsareal, når dette indgår som en del af slåning af andre elementer, fx. G01 og G08 Den anførte mængde er opmålt og optræder på mange mindre delarealer ved sidevejes og afkørselsrampers udmunding i krydsende veje Timepriser Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af ekstra maskin- eller mandskabsassistance. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. Hovedpost 6 Beplantning 6.1 Fritrumsbeskæring TILSTANDSKRAV Tilbudsprisen skal indeholde samtlige ydelser i forbindelse med fritrumsbeskæring langs veje uanset om beskæringen sker aht. Færdslen, oversigt eller frit syn til skilte og tavler. 3 Enheden Stk. på TBL pos = antal oversigter, som er vist med blåt på elementbeskrivelse BF02 Prisen skal være incl knusning/flisning og udjævning eller fjernelse af det afklippede materiale Prisen angives med en sum for 1 års vedligehold 3 Tilføjelse iht. Rettelsesblad nr. DRI- 4. Ny tekst er i blå/gråtone

16 Hovedområde Side 15 af Fritrumsbeskæring - UDFØRELSESKRAV Posterne skal indeholde de nødvendige ydelser for opretholdelse af de i SAB-LVD-DRI- Teknik angivne kvalitetsniveauer og krav samt incl. den nødvendige afmærkning af vejarbejdet. 4 Enheden Stk. på TBL pos = antal broer Prisen skal være incl knusning/flisning og udjævning eller fjernelse af det afklippede materiale Alle mængder er estimerede mængder og der afregnes efter dokumenteret forbrug Vedligehold af beplantninger - UDFØRELSESKRAV Timepriserne skal omfatte alle nødvendige omkostninger pr. time for bestilling af ekstra maskin- eller mandskabsassistance. Ydelsen iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. 4 Tilføjelse iht. Rettelsesblad nr. DRI- 4. Ny tekst er i blå/gråtone

17 Hovedområde Side 16 af 32 Hovedpost 7 Skilte og Kantpæle - udførelseskrav Enhedspriserne skal indeholde alle nødvendige ydelser for opretholdelse af de i SAB angivne kvalitetsniveauer og kvalitetskrav til vedligehold af skilte herunder arbejdspladsafmærkning svarende til bevægelige vejarbejder på øvrige landevej og i yderrabat på motortrafikveje og motorveje. Kun pos, hvor der i titlen er anført excl. afmærkning skal enhedsprisen Ikke indeholde udgifter til afmærkning af vejarbejdet. Afmærkning afregnes særskilt efter en af pos 500 Afmærkning af vejarbejder. Alle poster, der omhandler udskiftning af eksisterende materiel skal omfatte nedtagning og bortskaffelse SKILTE levering af A - Advarselstavler, B11 - Ubetinget vigepligt, B18 - Hold tilbage for modkørende, C -Forbudstavler, D - Påbudstavler, type 3 og 4 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. beslag mv. - dog excl. kantprofil. Enhedsprisen er pr. tavle 7.13 levering af A - Advarselstavler, B11 - Ubetinget vigepligt, B18 - Hold tilbage for modkørende, C -Forbudstavler, D - På budstavler, type som type DSS Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle som type DSS incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. tavle Opsætning af A - Advarselstavler, B11 - Ubetinget vigepligt, B18 - Hold tilbage for modkørende, C -Forbudstavler, D - På budstavler, Opsætning på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle og opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Der afregnes pr. tavle Opsætning af A - Advarselstavler, B11 - Ubetinget vigepligt, B18 - Hold tilbage for modkørende, C -Forbudstavler, D - På budstavler, udskiftning eller nyopsætning på Øvrige veje samt yderrabat på Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle og opsætning af ny tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Der afregnes pr. tavle Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. m 2. Dvs. at en 50 x 50 cm tavle afregnes med et areal på 0,25 m Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning på midterrabat på Mv og MtV- excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug

18 Hovedområde Side 17 af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og MtV Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle, opsætning af ny tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug 7.23 Firkantede tavler (M og U) Enkeltsidet og Levering af Firkantede tavler (M og U) Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. m 2. Dvs. at en 50 x 50 cm tavle afregnes med et areal på 0,25 m Tillæg for dobbeltsidet U-tavle Ydelsen er et tillæg for levering af ny U-tavle med 2 sider incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. stk, og afregnes altid sammen med pos eller Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning på midterrabat på Mv og Mtv- excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle, opsætning af ny tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. m 2. Dvs. at en 50 x 50 cm tavle afregnes med et areal på 0,25 m Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - på midterrabat på Mv og Mtv- excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle, opsætning af ny tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv.

19 Hovedområde Side 18 af 32 Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny tavle incl. beslag mv. Enhedsprisen er pr. m 2. Dvs. at en 50 x 50 cm tavle afregnes med et areal på 0,25 m Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet - på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet - langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til nedtagning af eksisterende tavle samt opsætning af ny tavle samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr. tavle. Der afregnes efter forbrug 7.29 Kantprofil - UDFØRELSESKRAV Ydelsen er en tillægsydelse for levering af tavler med kantprofil og enhedsprisen er pr. lbm kantprofil monteret på skiltet Der afregnes efter forbrug. Eksempel: Leveres en B18-tavle med Ø=70 cm er omkredsen = 2,2 lbm. Da afregnes for pos 7.13 og 2,2 m x denne pos Stålstander uden brudled - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny stander til tavle. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen Udskiftning af Stål-stander uden brudled på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander og nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr stander Udskiftning af Stål-stander uden brudled på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander, nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander, afmærkning af vejarbejder samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr stander

20 Hovedområde Side 19 af Stål-stander med brudled - Ø60 - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt fundament til stander eller ny stander til tavle med brudled incl boltesæt mm. Fundament afregnes i stk Stander afregnes pr. m og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled - Ø60 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny stander til tavle. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord samt oprydning og bortskaffelse af affald mv og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled - Ø60 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord, levering af ny stander til tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen fundament Stål-stander med brudled Ø76 - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt fundament til stander eller ny stander til tavle med brudled incl boltesæt mm. Fundament afregnes i stk Stander afregnes pr. m og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø76 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny stander til tavle. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord samt oprydning og bortskaffelse af affald mv og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø76 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord, levering af ny stander til tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv.

21 Hovedområde Side 20 af 32 Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen fundament Stål-stander med brudled Ø89 - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt fundament til stander eller ny stander til tavle med brudled incl boltesæt mm. Fundament afregnes i stk Stander afregnes pr. m og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø89 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny stander til tavle. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord samt oprydning og bortskaffelse af affald mv og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø89 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord, levering af ny stander til tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen fundament Stål-stander med brudled Ø114 - Levering Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt fundament til stander eller ny stander til tavle med brudled incl boltesæt mm. Fundament afregnes i stk Stander afregnes pr. m Levering af Boltesæt til samling og genrejsning af stander med brudled Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af nyt boltesæt, afmærkning af vejarbejde, fjernelse af eksisterende boltesæt og montering af nyt boltesæt samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Levering og udskiftning af Buede standere BS1, Ø60 Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander, afmærkning af vejarbejde, levering af ny stander og nedgravning heraf, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv.

22 Hovedområde Side 21 af og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø114 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til levering af ny stander til tavle. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord samt oprydning og bortskaffelse af affald mv og Udskiftning af overpart og fundament til Stål-stander med brudled Ø114 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord, levering af ny stander til tavle, afmærkning af vejarbejde samt oprydning og bortskaffelse af affald mv. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 2,5 m høj stander afregnes med 2,5 x enhedsprisen fundament og Levering og udskiftning af Galgestander til firkantede tavler type GS3 med eller uden undertavle på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander, levering af ny stander, nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv og Levering og udskiftning af Galgestander til firkantede tavler type GS3 med eller uden undertavle på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til afmærkning af vejarbejde, fjernelse eksisterende stander, levering af ny stander, nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1 på midterrabat på Mv og Mtv - Levering og udskiftning - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander, levering af ny stander, nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1 på midterrabat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv - Levering og udskiftning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til afmærkning af vejarbejde, fjernelse eksisterende stander, levering af ny stander, nedgravning af ny stander, planering af jord omkring stander samt oprydning og bortskaffelse af affald mv.

23 Hovedområde Side 22 af Rørrammestander Ø60 på midterrabat på Mv og Mtv - Levering og udskiftning - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende rørramme, levering af ny rørrammestander og opsætning heraf samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Rørrammestander Ø60 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv - Levering og udskiftning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til afmærkning af vejarbejde, fjernelse eksisterende rørramme, levering af ny rørrammestander og opsætning heraf samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Aluminiumstander, som Mora, Levering af stander Ø66 eller fundament incl manchet til stander. Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser for levering af aluminiumsstander incl tophat som Mora. Enhedsprisen er pr lbm stander. Dvs at en 4 m høj stander afregnes med 4 x enhedsprisen. Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser for levering af fundament til aluminiumsstander som Mora incl manchet Udskiftning af Stander Ø66 mm incl tophat på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til fjernelse eksisterende stander og opsætning af ny stander, samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Udskiftning af Stander Ø66 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til afmærkning af vejarbejde, fjernelse eksisterende stander og opsætning af ny stander, samt oprydning og bortskaffelse af affald mv Udskiftning af Fundament incl manchet - Stander Ø66 mm incl tophat på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning Ydelsen omfatter alle nødvendige ydelser til opgravning af eksisterende fundament, nedgravning af nyt fundament og planering af jord samt oprydning og bortskaffelse af affald mv.

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT Niels

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Spørgsmål. Svar: Entreprenøren skal regne med 3-4 dage inden svar på ansøgning foreligger

Spørgsmål. Svar: Entreprenøren skal regne med 3-4 dage inden svar på ansøgning foreligger Modtaget dato Spørger Firma/person Entreprise (-r) Vejcenter Udbudsdokument Spørgsmål (hvis svar er Ingen ændring kan der under spørgsmålet være anført en begrundelse. Begrundelsen er ikke en del af rettelsen

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Levering og montering af vejvisningstavler

Levering og montering af vejvisningstavler SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE April 213 Levering og montering af vejvisningstavler Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02 Grøfter og rabatter UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 4

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER UDBUD AF TL RAMMEAFTALER DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER I SYD OG ØSTDANMARK ORIENTERINGS OG SPØRGEMØDE DEN 25-10-2013 Denne Præsentation indeholder: - deltagerliste (slide nr. 4) - orientering

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift MAJ 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-5 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-5 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark hovedstad Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-1 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-1 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 1 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-2 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-2 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 2 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Arbejdsbeskrivelse November 2002 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 65 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 66 2 Alment... 66 2.1 Omfang... 66 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Vejdirektoratets matrixudbud

Vejdirektoratets matrixudbud Vejdirektoratets matrixudbud Samlet driftsudbud 2012 Vejforum 2012 Session A1 Samlet driftsudbud 2012 Hovedområde Fagområde Entrp.-størrelse mio. kr. Samlet antal entrepriser Drifts- og udbudsområder ND

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE Antal Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Betegnelse Enhed enheder 1 0 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER 1 1 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Vejdirektoratet er i færd med at udvikle et nyt vejdriftkoncept, som skal være fastlagt i forbindelse med udbud i 2012. For at fastlægge en række elementer i det nye vejdriftkoncept,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere