Udbud af vintertjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af vintertjeneste 20132016"

Transkript

1 Udbud af vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013

2 Udbud af vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A TAG Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG OZDA ATG

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 11 Retningslinier ved ændring af en entreprise 2 12 Retningslinier for prisregulering 2 13 Regler for betaling 2 14 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder 3 15 Tilbudslisten (TBL) 3 2 Beredskabshonorar 4 3 Enhedsprisafregning 5 4 Timeprisafregning 6 41 Timepris arbejde 6 42 Timepris værksted/ventetid/ledigtid 6 C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

4 2 1 Generelt Tilbuds og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling Herudover angiver TAG generelle forud sætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og speci elle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1 oktober 2014 Alle beløb er eksklusiv moms 1 Retningslinjer ved ændring af en entreprise Ved ordregivers ændring af en entreprise/rutes udstrækning/omfang vil enheds prisen for et udkald blive reguleret forholdsmæssigt svarende til ændring af ru tens tidsforbrug fra arbejdets start til arbejdets slutning Der reguleres ikke for ændringer på mindre end ± 3 % 11 Retningslinier for prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge og boligstyrelsens cirkulære nr 174 af 10 oktober 1991 om pris og tid på bygge og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk 4 og 5, idet der reguleres både ved mer og mindreudgifter Der ydes leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et mate riale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i hen hold til anden regulering Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs_ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistik, Statistikbanken, Byggeri og bolig forhold, Indeks for byggeri, anlæg og transport, BYG6, Delindeks: Lastvogns kørsel (Basis marts 1995 = 100) Som udgangsindeks benyttes 1 kvartalsindeks 2013 og som reguleringsindeks benyttes 1 kvartalsindeks i efterfølgende år Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1 oktober til 30 september Første regulering finder sted den 1 oktober Regler for betaling Afregning skal ske pr hele måneders arbejde og skal fremsendes senest den 10 i den efterfølgende måned C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

5 3 Betaling: Regninger skal fremsendes elektronisk, med angivelse af følgende oplysninger: EANnr: Højmarksvej 34, 8300 Odder Reference: Leo Kristoffersen Arbejde: Vintertjeneste Der skal påføres entreprisenummer, og arbejdets art iht TBL s poster Betaling sker 30 kalenderdage efter fremsendelsesdagen 13 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser Alle mængder vil kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honora rer, der altid vil blive udbetalt Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågælden de arbejder, herunder alle foreskrevne dokumentationer, samt alle for arbejdets udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser inkl brug af mobiltelefon 14 Tilbudslisten (TBL) Der udfyldes en tilbudsliste for hver entreprise, der afgives tilbud på Tilbuds samlelisten skal udfyldes med oplysning om alle de afgivne tilbud mv C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

6 4 2 Beredskabshonorar Det faste beredskabshonorar udbetales pr entreprise pr år Der udbetales 50 % efter at leverandøren har fået godkendt materiel, modtaget instruktion og er klar til start og 50 % efter beredskabsperiodens afslutning, når alt materiel og kon troldokumentation er afleveret Beredskabshonoraret er betaling for at leverandøren er til rådighed for vinter tjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel, herunder opbe varing af materiel Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende møder og instruktion ved beredskabsperiodens start samt øvrige møder og in struktionskurser, herunder kursus der afholdes af ordregiver, 1 2 dage pr år Beredskabshonoraret er desuden betaling for leverandørens fremvis ning/besigtigelse af eget materiel samt modtagelse og montering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens start Ligeledes er det betaling for afmonte ring og aflevering af ordregivers materiel i fuldstændig rengjort og smurt stand ved beredskabsperiodens afslutning Alle udgifter til levering og montering af ekstra lys, rotorblink, telefon og sær ligt udstyr, som angivet i udbudsmaterialet, skal være medregnet i leverandø rens tilbud Ordregiver leverer og monterer det i "Vilkår" anførte udstyr på leverandørens køretøj i forbindelse med fremvisning/besigtigelse af køretøjet Ordregiver betaler for alle beslag, frontplader mv på lastbiler og traktorer Såfremt leverandøren i entrepriseperioden skifter lastbil eller traktor, skal leve randøren afholde alle omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv Tilbudsprisen for det faste honorar afgives som en sum Forbrugt tid på værksted til reparationer af ordregivers udstyr afregnes som timepris jfr nedenstående pkt 42 C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

7 5 3 Enhedsprisafregning Enhedspriser for glatførebekæmpelse gælder for én standardgennemkørsel af ruten og omfatter leverandørens ydelser fra udkald til arbejdets afslutning, inkl påfyldning af materialer (salt/lage) samt rengøring og vedligehold/smøring af materiel, klar til næste udkald Ved gennemkørsel af ruten to eller flere gange i umiddelbar tilslutning til hin anden afregnes 2 og efterfølgende gennemkørsel efter timeprisafregning, idet tiden fra ruten forlades til arbejdets afslutning inkl påfyldning, rengøring og smøring af materiel indgår i enhedsprisafregningen Såfremt ordregiver under arbejdets udførelse giver besked om afvigelser fra standardruten, eller såfremt saltmængderne nødvendiggør mellemlæsning eller såfremt nedbrud af ordregivers materiel forøger arbejdsbyrden, afregnes hele arbejdet som timeprisafregning Ordregiver betaler ikke for nedbrud af leverandørens materiel og efterfølgende ventetid mm Ordregiver betaler heller ikke udgifter til reparationer eller vente tid mm, som følge af leverandørens misligholdelse af ordregiver materiel C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

8 6 4 Timeprisafregning Timeprisafregning anvendes når ordregiver finder, at en standardgennemkørsel af ruten til glatførebekæmpelse ikke kan finde sted Timeprisafregning benyttes altid til snerydning/kombikørsel Der foretages ikke afrunding/oprunding af tider Der afregnes minimalt for 4,0 timers arbejde Der betales ikke for pauser ol 41 Timepris $ arbejde Timepris er gældende alle døgnets timer, også søn og helligdage Starttiden: Start tiden er det tidspunkt, hvor kørslen med monteret materiel/udstyr på begyndes på ruten Sprederne læsses umiddelbart før kørsel på ruten påbegyndes Sluttiden: Slut tiden er det tidspunkt, hvor leverandøren afslutter arbejdet på ruten plus et tillæg på 30 min (resterende kørsel, rengøring og afmontering) Medgået tid ved kontrol af indsåning i forbindelse med kørslen, afregnes som køretid 42 Timepris $ værksted/ventetid/ledigtid Timeprisen benyttes når ordregiver indstiller arbejdet midlertidigt, uden at af slutte opgaven, samt ved leverandørens kørsel til og fra værksted, samt ventetid på værksted ved reparation af ordregivers materiel C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_TAG_Odder_rev_1_0doc

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere