Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9"

Transkript

1 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud... 5 Overdragelse af rettigheder og pligter mv Sikkerhedsstillelse og forsikring... 5 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse... 6 Ændringer i arbejdet... 6 Afleveringsforretning... 7 Mangler påvist ved og efter afleveringen... 7 Mangelsansvarets ophør... 7 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE... 8 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT... 9

2 Betingelser Side 2 af 9 Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse Almindelige bestemmelser Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) er supplerende betingelser og vilkår til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92. Hvor der i AB 92 eller i disse betingelser skrives: "bygherre", skal dette læses som "Randers Kommune, Kultur og Borgerservice" "entreprenør", skal dette læses som "tjenesteyder" "tilsyn", skal dette læses som "Randers Kommune, Kultur og Fritid" Randers Kommunes udbud Fast pris og dennes betaling Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 31. december Principperne i prisregulering fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG. Dokumenter For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende tilbudsspecifikationer og bilag b) Disse betingelser med tilhørende vilkår for entreprisernes gennemførelse samt tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) c) Vilkår for personale- og virksomhedsoverdragelse d) Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder i Randers Kommune e) Områdelister for relevant entreprise f) Oversigtskort og detailplaner g) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92) h) De i vilkårene anførte normer, regler, standarder, vejledninger mv. Det nævnte materiale vil under tilbudsperioden være fremlagt på Randers Kommunes køberprofil hvorfra det kan hentes elektronisk. Entreprisens omfang Entreprisen omfatter gartnerteknisk ren- og vedligehold, herunder: Pleje af græsarealer pleje af bevoksninger (busket, hæk, krat, levende hegn og skov) pleje af fritvoksende træer og trærækker vedligehold af løse og faste belægninger vedligehold af udstyr, herunder sikkerhedsmæssige inspektioner renhold af græsarealer, bevoksninger, belægninger og udstyr baneservice på de i områdelisterne anførte arealer og elementer, og som vist på oversigtskort og detailplaner for den enkelte entreprise.

3 Betingelser Side 3 af 9 Der vil i kontraktperioden kunne ske andre arbejder på, samt ændringer og udbygning af arealer og udstyr omfattet af dette udbud. Hvor dette medfører blivende ændringer i entreprisens omfang, vil den tilbudte pris blive reguleret forholdsmæssigt, i overensstemmelse med TAG og AB Hvor disse andre arbejder forbigående hindrer tjenesteyderen i at opretholde det aftalte plejeniveau, skal han umiddelbart efter de andre arbejders afslutning tilvejebringe det aftalte niveau. Dette skal tåles af Randers Kommune og tjenesteyderen uden nogen form for kompensation. Hvor længerevarende arbejder forhindrer tjenesteyderen i at opretholde det aftalte plejeniveau, kan Randers Kommune vælge midlertidigt at udtage arealet/elementet af entreprisen. Randers Kommune har ret til at lade supplerende arbejder (arbejder der ikke er omfattet af tilbuddets faste priser hhv. enhedspriser), ændringer og nyanlæg på de af entreprisen berørte arealer udføre af anden tjenesteyder. Disse arbejder vil dog også efter nærmere aftale kunne indgå i entreprisen. Ved entreprisens påbegyndelse kan tjenesteyderen påregne at elementerne lever op til tilstandskravene. Tider Kontrakten kan påregnes indgået senest den 1. december 2008, med en kontraktperiode fra 1. januar 2009 til 31. december Ordregiver og tjenesteyder kan i enighed forlænge kontrakten med indtil 2 år. En sådan forlængelse vil blive besluttet senest den 31. juli Tidsfrister og bod Igangsætningsfrist Arbejdet skal være igangsat den 1. januar Ved igangsætning forstås at tjenesteyderen har fået Randers Kommunes godkendelse af tids- og arbejdsplan, af metodevalg og materiel. Ved igangsætning forstås yderligere, at tjenesteyderen skal være i stand til at opretholde de krævede tilstandskrav. Ved overskridelse af igangsætningsfristen vil der blive opkrævet bod på 5 af kontraktsummen pr. påbegyndt uge samt foretaget et fradrag i betalingen svarende til entreprisens afkortning. Planerne skal fremsendes til Randers Kommune senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Randers Kommunes behandling/godkendelse heraf kan påregnes gennemført indenfor 10 arbejdsdage. Deltidsfrist De enkelte arbejdsopgaver skal tidsmæssigt gennemføres som anført i Vilkår for arbejdets gennemførelse og i Kvalitetsbeskrivelsen. Ved hver overskridelse af disse tidsfrister vil der blive opkrævet en bod på kr. pr. påbegyndt uge.

4 Betingelser Side 4 af 9 Der opkræves pr. entreprise maksimalt én bod pr. element pr. tidsfristoverskridelse. (Element er defineret i Kvalitetsbeskrivelsen.) Færdiggørelsesfrist Tjenesteyderen skal gennemføre alle arbejdsopgaver indtil den 31. december Virksomhedsoverdragelse Entreprisen følger retningslinierne i Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, LBK nr. 710 af 20/ med senere ændringer. Tjenesteyderen skal i den anledning påregne at overtage et antal medarbejdere, der hidtil har arbejdet med de udbudte opgaver. Nærmere oplysninger om medarbejdernes nuværende arbejdssted, uddannelse, lønsum, overenskomst, særlige aftaler mv. er anført i "Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse". Tjenesteyderen skal samtidigt overtage/købe en del af det materiel, der hidtil har været benyttet til det pågældende arbejde. Nærmere oplysninger om materiellet, dets tilstand, samt overdragelsespris er anført i "Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse". Overdragelsessummen for materiel fratrækkes i tjenesteyderens første acontobegæringer, indtil overdragelsessummen er betalt. Tjenesteyderen har i et vist omfang mulighed for at leje mandskabs- og depotrum af Randers Kommune. Nærmere oplysninger om rummenes placering, lejevilkår m.m. er anført i "Vilkår for leje af mandskabs- og depotrum. Sociale hensyn Tjenesteyderen skal have en formuleret personalepolitik, der fremmer integration af personer med forskellig etnisk oprindelse og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Tjenesteyderen skal endvidere have en formuleret arbejdsmiljøpolitik, der fremmer arbejdsmiljøet i virksomheden. Som grundlag for personalepolitikken og arbejdsmiljøpolitikken henvises til "Vilkår for personale og personaleoverdragelse". Såfremt tjenesteyderen ikke allerede har de omtalte politikker, skal han snarest indføre dem for ansættelserne på den udbudte opgave. Kollektive overenskomster Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal tjenesteyderen overholde de i denne overenskomst fastsatte vilkår, også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten. Er arbejdet ikke omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. Dette gælder også for underleverandører.

5 Betingelser Side 5 af 9 Såfremt dette krav ikke overholdes, og der fra de ansatte rejses et berettiget krav, kan Randers Kommune tilbageholde et beløb i tjenesteyderens vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Betalingsreduktion og bod For betalingsreduktion og bod ved manglende kvalitetsopfyldelse henvises til Vilkår for entreprisernes gennemførelse. Tjenesteyderens tilbud Ved regnefejl i tjenesteyderens tilbud, skal tilbudslistens enhedspriser korrigeres på en måde, der kan godkendes af Randers Kommune, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Overdragelse af rettigheder og pligter mv. Tjenesteyderen kan kun give transport på sit tilgodehavende til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes som angivet på side 9, "Standardformular for transportdokument". Tjenesteyderen skal i forbindelse med tilbuddets antagelse meddele hvilke underleverandører der påtænkes anvendt. Udskiftning af underleverandører kræver godkendelse af Randers Kommune. Underleverandører, der har en primær funktion i arbejdet skal være anført i tilbuddet. Sikkerhedsstillelse og forsikring Sikkerhedsstillelse Tjenesteyderen skal stille sikkerhed på 10 % af kontraktsummen for 1 års arbejde. Sikkerhedsstillelsen indestår til ansvarsperiodens ophør, med mindre Randers Kommune forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler, og forudsat at tjenesteyderen har dokumenteret at alle udeståender vedrørende virksomhedsoverdragelsen er endeligt afklaret. I så fald ophører sikkerheden når forholdene hhv. manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Sikkerhedsstillelsen udformes som angivet på side 8, "Standardformular for sikkerhedsstillelse". Ved væsentlig ændring af kontraktsummen ændres sikkerhedsstillelsen tilsvarende. Forsikring Randers Kommune er selvforsikrer. Tjenesteyderens ansvarsforsikring skal dække op til 10 mio. kr. ved personskade og 5 mio. kr. ved tingskade pr. forsikringsbegivenhed, idet tjenesteyderens ansvar dog ikke er begrænset hertil. Dokumentation for forsikringer skal foreligge inden entrepriseaftalens indgåelse.

6 Betingelser Side 6 af 9 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Tjenesteyderen har i hele entrepriseperioden det fulde ansvar for at arealerne til enhver tid er i en brugsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Dette gælder også i perioder, hvor der ikke udføres egentligt arbejde. Ansvar Tjenesteyderen er ansvarlig for sin og sit personales beskadigelse af arealer og udstyr. Overholder tjenesteyderen ikke sine forpligtelser, og opstår der af denne grund et erstatningsforpligtende forhold overfor tredjemand, er tjenesteyderen pligtig at holde Randers Kommune skadesløs, dersom kommunen ved retssag eller på anden måde måtte blive draget til ansvar. Ændringer i arbejdet Størrelsen på de enkelte arbejdsområder og elementer er opmålt og angivet i områdelisternes elementregistrering. Fejl i udbudsmaterialet Tjenesteyderen skal straks meddele Randers Kommune, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet eller mellem udbudsmaterialet og forholdene i marken. Uoverensstemmelser med hensyn til elementbetegnelser, herunder opfyldelse af tilstandskrav ved overdragelsen, skal anmeldes til tilsynet senest den 1. maj Hvis der er dokumenterede uoverensstemmelser mellem projektmaterialets elementbetegnelser og de faktiske forhold i marken, tager Randers Kommune stilling til, om det er projektmaterialet eller de faktiske forhold, der skal ændres for at tilvejebringe overensstemmelse. Fejl i mængdeopgørelser skal anmeldes til Randers Kommune senest den 1. maj Alle fejl og afvigelser anmeldt inden denne dato vil blive reguleret med virkning fra entreprisens start. Ved anmeldelse af fejl efter den 1. maj 2010, betragtes fejlen som en mængdeændring. Den der anmelder fejlen/ændringen har også pligten til at dokumentere den. Mængdeændring Mængdeændringer (jf. AB 92 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Entreprisesummen reguleres med virkning fra måneden efter at mængdeændringen er foretaget. Den samlede entreprise skal pr. år kunne variere +15 % hhv. -30 % af kontraktsummen, uden ændring af enhedspriser. Mængder inden for de enkelte elementer og underposter i øvrigt skal kunne variere 100 % uden ændring af enhedsprisen, med mindre andet er anført i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG).

7 Betingelser Side 7 af 9 Øvrige ændringer Ordregivers krav om ændringer i arbejdet skal være indgået skriftligt inden arbejdets udførelse. I forbindelse med større udbedringsarbejder hvor der ikke er afgivet enhedspriser samt ved større enkeltarbejder, hvor det enkelte arbejde overstiger tilbudslistens mængde, kan ordregiver lade arbejdet gennemføre ved anden tjenesteyder. Afleveringsforretning Entreprisen vil kunne afleveres den 31. december 2011, når alle arbejder er afsluttede og samtlige krævede dokumentationer for udførelse og kvalitet er afleveret. Inden afleveringsforretningen gennemføres mangelsgennemgang. Mangler påvist ved og efter afleveringen Tjenesteyderen har pligt til at afhjælpe mangler ved arbejdet, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. Da arbejdsområdet efter entreprisens afslutning påregnes at være overdraget til en anden tjenesteyder, har tjenesteyderen derimod ikke ret til at afhjælpe øvrige mangler ved arbejdet, som i stedet for betragtes som "mangler, hvis afhjælpning er umulig", jf. AB For disse mangler har Randers Kommune ret til et afslag i entreprisesummen. Mangelsansvarets ophør Mangelsansvaret ophører ½ år efter entreprisens ophør.

8 Betingelser Side 8 af 9 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Ordregiver: Tjenesteyder: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for ordregiver et beløb af kr. skriver:.. kroner der skal tjene til sikkerhed for ordregiver i tilfælde af, at tjenesteyderen misligholder sine forpligtelser i forbindelse med ovennævnte arbejde i henhold til de for arbejdet gældende betingelser mv. Sikkerhedsstillelsen frigives, når tjenesteyderens forpligtelser, herunder også forpligtelser for virksomhedsoverdragne medarbejdere, er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til ordregiver efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Ordregiver kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give tjenesteyderen udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af tjenesteyderens forpligtelser. den (underskrift)

9 Betingelser Side 9 af 9 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Ordregiver: Tjenesteyder: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede tjenesteyder transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på. kr. ekskl. moms, skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for ordregiver... den (underskrift) Noteret af ordregiver:.. den (underskrift)

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyders tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Odense Kommunes udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 6 Særlige Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET... 2 2. KONTRAKTPERIODE... 2 3. FAST PRIS OG DENNES BETALING... 2 4. DOKUMENTER... 2 5. OVERDRAGELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 12 Særlige betingelser Indholdsfortegnelse Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 2 Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 5 Almindelige

Læs mere

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Betingelser

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Betingelser Indholdsfortegnelse A. AFTALEGRUNDLAGET... 3 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING... 5 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE... 7 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE... 8 F. ARBEJDETS AFLEVERING... 8

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BEREDSKAB Akutberedskab

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Jammerbugt Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Jammerbugt Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2017-2021, Jammerbugt Kommune 1 Parterne Mellem Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Sigsgårdsvej 14 9490 Pandrup CVR: 29 18 94 39

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af fedtudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4 2.1 Oplysninger i relation

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Entreprisekontrakt samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 Vejdrift entreprise: LVD-DRI-ND-1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ENTREPRISEK0NTRAKT LØBENDE VEJDRIFT Vejdrift LVD-DRI-ND-1

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Marts Paradigme for kontrakt

Marts Paradigme for kontrakt 10. Paradigme for kontrakt UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2018 2022. Indholdsfortegnelse 1 PARTERNE 3 2 OPGAVEN 3 3 AFTALEBERETTIGEDE 3 4 UNDERENTREPRENØRER 4 5 KONTRAKTGRUNDLAG 4 6 KONTRAKTSUM

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER VINTERTJENESTE Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Vinterudbud Betingelser

Vesthimmerlands Kommune Vinterudbud Betingelser Vesthimmerlands Kommune Vinterudbud 2016-2020 Dokument nr. Vesthimmerland_1-betingelser Udgivelsesdato Maj 2016 Udarbejdet ALBA/PTFE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1.1

Læs mere

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Rabatslåning Særlige betingelser (SB) Side 1

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Rabatslåning Særlige betingelser (SB) Side 1 Særlige betingelser (SB) Side 1 BETINGELSER MV. INDHOLDSFORTEGNELSE Betingelser mv.... 1 A. Aftalegrundlaget... 2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 4 C. Udbud... 6 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Generelt om leverancen

Generelt om leverancen 1 Generelt om leverancen Omfang I denne Særlige ArbejdsBeskrivelse (SAB) beskrives omfanget at arbejdet. Leverancen omfatter følgende opgaver i Amager Strandpark: rengøring og vedligeholdelse af toiletrum

Læs mere

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 9. juni 2017 BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT MELLEM OG FREDERIKSSUND VAND A/S MT HØJGAARD A/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93 Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål til udbudsmaterialet: Side 1 af 7 Spørgsmål til udbudsmaterialet: Efterfølgende spørgsmål blev sendt til udbyderen indenfor den fastsatte tidsfrist. Nærværende rettelsesblad 1 indeholder besvarelsen af disse spørgsmål. Spørgsmål

Læs mere

3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år.

3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år. INDSAMLING AF STORSKARLD I ETAGEEJENDOMME BILAG 5 UDKAST TIL AFTALE 1 Parterne Mellem Undertegnede Hillerød Affaldshåndtering A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Cvr. Nr. 31592593 i det følgende kaldet ordregiver,

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46. Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 14. juni 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER GARANTEN Entreprenør,

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 1 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt CTR 80MW Elkedel Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt Projekt nr. 20180010 Version 1.0 Udarbejdet for: CTR Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Att.: Peer Jespersen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelige bestemmelser 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle JCN Industriservice ApS`s (Herefter kaldet JCNI) tilbud, overslag og

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere